Modificarea si completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

In M. Of. nr. 888 din 30 decembrie 2010 a fost publicata Legea nr. 276/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.
Din cuprins:
ART. I
Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 401 din 20 iulie 2001, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 2, alineatele (1), (2), (4) si (6) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“ART. 2
(1) In sensul prezentei legi, termenul familie desemneaza sotul si sotia sau sotul, sotia si copiii lor necasatoriti, aflati in intretinerea acestora, care locuiesc si gospodaresc impreuna.
(2) Se considera familie si persoana care locuieste si gospodareste impreuna cu copiii aflati in intretinerea sa si se afla in una dintre urmatoarele situatii:
a) este necasatorita;
b) este vaduva;
c) este divortata;
d) al carei sot/sotie este declarat/declarata disparut/disparuta prin hotarare judecatoreasca;
e) nu a implinit varsta de 18 ani si se afla in una dintre situatiile prevazute la lit. a) – d).
………………………………………………………………..
(4) In sensul alin. (1) se asimileaza termenului familie barbatul si femeia necasatoriti, cu copiii lor si ai fiecaruia dintre ei, aflati in intretinerea acestora, care locuiesc si gospodaresc impreuna.
………………………………………………………………..
(6) Prin termenul persoana singura se intelege persoana care a implinit varsta de 18 ani, care locuieste singura si nu se mai afla in intretinerea parintilor.”
2. La articolul 6, alineatele (7) si (8) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“(7) Primarii au obligatia sa intocmeasca un plan de actiuni sau de lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca prevazute la alin. (2), sa tina evidenta efectuarii acestor ore si sa asigure instructajul privind normele de tehnica a securitatii muncii pentru toate persoanele care presteaza actiuni ori lucrari de interes local. Planul de actiuni sau de lucrari de interes local se aproba anual prin hotarare a consiliului local. In functie de solicitarile venite din partea institutiilor partenere in organizarea si evidenta orelor de munca, planul de actiuni sau de lucrari de interes local poate fi reactualizat pe parcursul anului si aprobat prin hotarare a consiliului local.
(8) Primarul are obligatia sa afiseze planul de actiuni sau de lucrari de interes local prevazut la alin. (7), lista cuprinzand beneficiarii de ajutor social, precum si persoanele care urmeaza sa efectueze actiuni sau lucrari de interes local.”
3. La articolul 6, dupa alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu urmatorul cuprins:
“(9) Documentele prevazute la alin. (8) se transmit agentiilor pentru prestatii sociale judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, in luna urmatoare aprobarii acestora prin hotarare a consiliului local.”
4. La articolul 7, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(2) Agentia teritoriala pentru ocuparea fortei de munca va transmite primarilor, in prima zi a fiecarei luni, tabelul nominal cu persoanele care sunt in cautarea unui loc de munca ori au participat la serviciile pentru stimularea ocuparii fortei de munca si de formare profesionala oferite de aceste agentii.”
5. La articolul 7^2, literele a) si b) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“a) asigura cresterea si ingrijirea, potrivit legii, a unuia sau a mai multor copii in varsta de pana la 7 ani si pana la 18 ani in cazul copilului cu handicap grav sau accentuat, dovedit prin certificat eliberat de Comisia pentru protectia copilului;
b) asigura ingrijirea uneia sau a mai multor persoane cu handicap grav ori accentuat sau persoane varstnice dependente care nu beneficiaza de asistent personal sau ingrijitor la domiciliu, in conditiile legii;”.
6. La articolul 8, alineatul (7) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(7) Listele prevazute la alin. (2) si (3), precum si limitele prevazute la alin. (4) se actualizeaza anual prin hotarare a Guvernului. Consiliile locale, in functie de conditiile specifice, au obligatia de a aproba listele prevazute la alin. (2) – (4).”
7. La articolul 12, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(5) Primarul si secretarul unitatii administrativ-teritoriale raspund, in conditiile legii, de realitatea si legalitatea operatiunilor de stabilire a dreptului la ajutorul social, inclusiv a cuantumului acestuia.”
8. Articolul 13^1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 13^1
(1) Plata ajutorului social se asigura de catre agentiile pentru prestatii sociale judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, denumite in continuare agentii teritoriale, prin decizie a directorului.
(2) Emiterea deciziei prevazute la alin. (1) are la baza dispozitia primarului privind acordarea dreptului, insotita de copia cererii de acordare a ajutorului social si a declaratiei pe propria raspundere, precum si de copia fisei de calcul. Modelul deciziei se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.
(3) Pana la data de 5 a fiecarei luni, primarul are obligatia de a transmite la agentia teritoriala, pentru luna anterioara, urmatoarele:
a) documentele prevazute la alin. (2), pentru noile drepturi de ajutor social stabilite, pe baza de borderou, al carui model este prevazut in normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi;
b) situatia centralizatoare privind titularii ajutorului social si sumele de plata;
c) documentele privind situatia lunara cu activitatile realizate din planul de actiuni sau de lucrari de interes local.
(4) Situatia centralizatoare prevazuta la alin. (3) lit. b) reprezinta document de plata si se transmite atat in original, semnat de primar, cat si in format electronic. Modelul situatiei centralizatoare este prevazut in normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.”
9. Dupa articolul 13^1 se introduce un nou articol, articolul 13^2, cu urmatorul cuprins:
“ART. 13^2
(1) Plata ajutorului social se realizeaza, dupa caz, in functie de optiunea beneficiarului, pe baza de mandat postal, in cont curent personal sau in cont de card.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), pentru persoanele prevazute la art. 3 alin. (2) se poate asigura plata ajutorului social prin stat de plata. Modul de organizare se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.
(3) In cazul platii dreptului de ajutor social prin mandat postal, cheltuielile pentru transmiterea drepturilor se stabilesc in conditiile prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 24/2007 privind reglementarea unor masuri financiar-fiscale in domeniul social si al locuintelor de serviciu, aprobata prin Legea nr. 206/2007.
(4) In cazul achitarii ajutorului social in cont curent personal sau in cont de card, agentiile teritoriale efectueaza plata prin unitatile bancare pe baza de borderou, cu plata unui comision bancar.
(5) Comisionul bancar prevazut la alin. (4) nu poate fi mai mare de 0,1% din dreptul achitat si va fi stabilit prin negociere, la nivel teritorial, intre agentiile teritoriale si unitatile bancare.
(6) Fondurile necesare achitarii cheltuielilor pentru transmiterea drepturilor si a comisionului bancar pentru plata ajutorului social se suporta din bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale din aceleasi fonduri din care se suporta plata ajutorului social.”
10. Articolul 14^1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 14^1
(1) Dupa stabilirea dreptului de ajutor social, titularul ajutorului social are obligatia de a depune, din 3 in 3 luni, la primaria localitatii sau, dupa caz, a sectorului municipiului Bucuresti, in a carei raza teritoriala isi are domiciliul sau resedinta, o declaratie pe propria raspundere privind componenta familiei si veniturile realizate de membrii acesteia, insotita de o adeverinta eliberata de autoritatea competenta cu privire la veniturile realizate supuse impozitului pe venit. Modelul declaratiei pe propria raspundere este prevazut in normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.
(2) Personalul prevazut la art. 11 alin. (3) verifica mentinerea conditiilor de acordare a ajutorului social pe baza declaratiei pe propria raspundere si a adeverintei eliberate de autoritatea competenta, precum si a informatiilor ce vor fi furnizate de serviciul de specialitate al primariei cu privire la bunurile mobile si imobile detinute de familia beneficiara.
(3) In vederea urmaririi respectarii conditiilor de acordare a dreptului la ajutorul social, primarii dispun efectuarea de anchete sociale la interval de 3 luni sau ori de cate ori este nevoie.
(4) In cazul in care solicitantul refuza sa furnizeze informatiile necesare pentru intocmirea anchetei sociale prevazute la alin. (3), devin aplicabile prevederile art. 11 alin. (6).
(5) Neindeplinirea de catre titularul ajutorului social a obligatiei prevazute la alin. (1) atrage suspendarea dreptului la ajutorul social incepand cu luna urmatoare celei in care s-a constatat neindeplinirea obligatiei, prin dispozitie a primarului.
(6) In cazul in care se constata situatii ce conduc la modificarea cuantumului, suspendarea sau incetarea dreptului la ajutor social, primarul emite o noua dispozitie scrisa.”
11. Articolul 15 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 15
(1) Persoanele apte de munca pentru care se acorda ajutorul social au obligatia sa dovedeasca cu acte, in fiecare luna, ca indeplinesc conditiile prevazute la art. 7 alin. (1).
(2) Agentia teritoriala pentru ocuparea fortei de munca transmite primarilor, in fiecare luna, tabelul nominal cu persoanele din familiile beneficiare de ajutor social care s-au incadrat in munca, au refuzat un loc de munca oferit si, respectiv, care au plecat cu contract de munca in strainatate.
(3) Neindeplinirea obligatiilor prevazute la alin. (1) atrage suspendarea dreptului la ajutorul social.”
12. Articolul 16 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 16
Neindeplinirea obligatiilor prevazute la art. 6 alin. (2) atrage suspendarea dreptului la ajutorul social.”
13. Articolul 17 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 17
(1) Dispozitiile primarului prevazute la art. 13, art. 14 alin. (3) si art. 14^1 alin. (5) si (6) se comunica agentiei teritoriale in termenul prevazut la art. 13^1 alin. (3), pe baza de borderou.
(2) Pe baza dispozitiei primarului comunicate potrivit alin. (1), directorul agentiei teritoriale emite, dupa caz, decizia de modificare a cuantumului ajutorului social, de modificare a titularului ajutorului, precum si de suspendare a platii ajutorului social. Modelul deciziei se stabileste prin normele metodologice.
(3) Decizia prevazuta la alin. (2) se comunica titularului in termen de maximum 30 de zile de la data emiterii acesteia si se aplica incepand cu luna urmatoare emiterii.”
14. Articolul 18 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 18
(1) In situatia in care agentia teritoriala constata, pe baza documentelor transmise de primar prevazute la art. 13^1 alin. (3), ca s-a stabilit un cuantum eronat al ajutorului social sau ca pe o perioada de 3 luni consecutive se inregistreaza mandate postale returnate pentru titularul ajutorului social, plata ajutorului social se suspenda incepand cu luna urmatoare celei in care s-a facut constatarea, numai prin decizie a directorului.
(2) In situatia prevazuta la alin. (1), directorul agentiei teritoriale solicita primariei in a carei raza teritoriala locuieste familia sau persoana singura verificarea situatiei.
(3) Dupa verificare, drepturile neridicate de catre titular se achita acestuia, dupa caz, in acelasi cuantum sau in cuantum modificat, pe baza de cerere inregistrata la agentia teritoriala, daca cele constatate nu conduc la incetarea dreptului.”
15. Articolul 19 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 19
Prezentarea de catre titular a dovezilor prevazute la art. 14^1 alin. (1) si art. 15 alin. (1), in luna urmatoare celei in care s-a produs suspendarea efectiva a platii, sau efectuarea obligatiilor prevazute la art. 6 alin. (2) are ca efect reluarea platii drepturilor incepand cu luna urmatoare.”
16. Articolul 20 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 20
(1) Dreptul la ajutor social inceteaza in urmatoarele situatii:
a) in cazul in care beneficiarii nu mai indeplinesc conditiile prevazute de prezenta lege;
b) in cazul in care dreptul la ajutor social, respectiv plata acestuia au fost suspendate si, in termen de 3 luni de la data suspendarii platii, nu au fost indeplinite obligatiile prevazute la art. 6 alin. (2), art. 14^1 alin. (1) si la art. 15 alin. (1);
c) in cazul in care, dupa verificarea prevazuta la art. 18 alin. (2), se constata ca beneficiarul ajutorului social nu mai indeplineste conditiile prevazute de lege;
d) in cazul in care, pe parcursul acordarii dreptului la ajutor social, beneficiarii refuza sa furnizeze informatii cu privire la membrii familiei sau la veniturile realizate, potrivit prevederilor art. 14^1 alin. (4).
(2) Incetarea dreptului la ajutor social se face prin dispozitie scrisa a primarului.
(3) In situatia prevazuta la alin. (2), primarul, in termenul prevazut la art. 13^1 alin. (3), transmite agentiei teritoriale dispozitiile de incetare a dreptului la ajutor social, pe baza de borderou.
(4) Incetarea platii ajutorului social se face prin decizie a directorului agentiei teritoriale, pe baza documentelor prevazute la alin. (3), incepand cu luna urmatoare celei in care s-au constatat situatiile prevazute la alin. (1).
(5) Decizia directorului agentiei teritoriale se comunica titularului in termen de 30 de zile de la data emiterii.”
17. Articolul 20^1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 20^1
(1) In cazul in care se constata ca dreptul la ajutorul social a fost stabilit pe baza unor date eronate privind componenta familiei sau veniturile realizate ori pe parcursul acordarii au intervenit modificari ale acestora, primarul emite dispozitie de suspendare a dreptului pe care o transmite directorului agentiei teritoriale in vederea emiterii deciziei de suspendare a platii ajutorului social si verifica cauzele care au generat aceasta situatie.
(2) In situatia in care, in urma verificarii prevazute la alin. (1), se constata ca familia sau persoana singura are dreptul in continuare la ajutorul social in cuantumul anterior stabilit, drepturile neridicate de catre titular se achita acestuia, pe baza de cerere inregistrata la agentia teritoriala.
(3) In cazul in care, in urma verificarii prevazute la alin. (1), se constata ca familia sau persoana singura are dreptul la un ajutor social in suma mai mare sau, dupa caz, mai mica, noul cuantum se stabileste printr-o noua dispozitie scrisa a primarului.”
18. La articolul 21, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“(2) Recuperarea sumelor platite necuvenit cu titlu de ajutor social se face de catre agentia teritoriala, prin decizie a directorului, care se comunica debitorului in termen de 15 zile de la emitere.
(3) Decizia de recuperare constituie titlu executoriu de la data comunicarii.”
19. Capitolele II^1 si III se abroga.
20. Dupa titlul capitolului IV se introduc doua noi articole, articolele 26^1 si 26^2, cu urmatorul cuprins:
“ART. 26^1
(1) Persoana singura beneficiara de ajutor social, precum si persoanele care fac parte din familiile beneficiare de ajutor social au dreptul la asigurare sociala de sanatate, cu plata contributiei din alte surse, in conditiile legii.
(2) Contributia de asigurari sociale de sanatate pentru persoanele singure sau persoanele care fac parte din familiile beneficiare de ajutor social se plateste de catre agentiile teritoriale si se stabileste prin aplicarea cotei prevazute de lege asupra cuantumului ajutorului social.
(3) Agentiile teritoriale au obligatia, lunar, sa vireze caselor de asigurari de sanatate teritoriale contributia individuala de asigurari sociale de sanatate si sa transmita evidenta obligatiilor de plata catre bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
ART. 26^2
(1) Incepand cu anul 2011, prima obligatorie pentru asigurarea locuintei in conditiile Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuintelor impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren sau inundatiilor, in cazul beneficiarilor de ajutor social, se plateste de catre Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.
(2) Prima obligatorie se asigura din ajutorul social cuvenit, stabilit prin dispozitie a primarului.
(3) Procedura de plata a primei obligatorii se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.”
21. Articolul 27 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 27
(1) Fondurile necesare pentru plata ajutorului social, precum si pentru plata contributiei de asigurari sociale de sanatate se suporta din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.
(2) Cheltuielile administrative pentru verificarea indeplinirii conditiilor si stabilirii dreptului la ajutorul social, inclusiv pentru activitatile prevazute la art. 6 alin. (2), se suporta din veniturile proprii ale bugetelor locale.
(3) Lunar, pana la data de 15 a lunii, agentiile teritoriale transmit Agentiei Nationale pentru Prestatii Sociale, pe baza borderourilor prevazute la art. 13^1 alin. (3), fundamentarea necesarului de credite pentru plata ajutorului social.
(4) Pe baza fundamentarilor prevazute la alin. (3), Agentia Nationala pentru Prestatii Sociale solicita Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, pana la data de 20 a fiecarei luni, necesarul de credite bugetare centralizat.”
22. Articolul 28^1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 28^1
(1) Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 2.500 lei la 5.000 lei urmatoarele fapte:
a) nesesizarea primarului de catre secretarul comunei, al orasului, al municipiului sau al sectorului municipiului Bucuresti, dupa caz, a situatiilor in care nu se respecta termenele prevazute la art. 11 alin. (1) si (2), art. 12 alin. (2) si art. 14^1 alin. (3);
b) neindeplinirea de catre primar a obligatiilor prevazute la art. 6 alin. (4) si alin. (7) – (9), art. 8 alin. (4), art. 11 alin. (2), art. 12 alin. (2), art. 13^1 alin. (3) si (4), art. 14^1 alin. (3), art. 17 alin. (1) si art. 20 alin. (3).
(2) Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 2.000 lei urmatoarele fapte:
a) neintocmirea de catre personalul serviciului public de asistenta sociala din subordinea consiliului local sau, dupa caz, de persoanele cu atributii in domeniul asistentei sociale din aparatul propriu de specialitate al autoritatilor administratiei publice locale a documentatiilor specifice, inclusiv a proiectelor de dispozitie, precum si nedepunerea acestora, spre a fi semnate de primar, inainte de implinirea termenelor prevazute la art. 11 alin. (1) si (2), art. 12 alin. (2) si (3) si art. 14^1 alin. (3), precum si neindeplinirea obligatiei prevazute la art. 8 alin. (4);
b) neindeplinirea de catre agentiile teritoriale pentru ocuparea fortei de munca a obligatiilor prevazute la art. 7 alin. (2).
(3) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 500 lei la 1.000 lei neindeplinirea de catre titularul ajutorului social a obligatiei prevazute la art. 14 alin. (1) si art. 14^1 alin. (1).
(4) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac dupa cum urmeaza:
a) de catre personalul anume imputernicit din cadrul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, in cazul contraventiilor prevazute la alin. (1) si (2);
b) de catre primari sau persoanele imputernicite in acest scop de acestia, in cazul contraventiei prevazute la alin. (3).
(5) Cuantumul amenzilor contraventionale prevazute la alin. (1) – (3) se actualizeaza prin hotarare a Guvernului.
(6) Contravenientul poate achita pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia jumatate din minimul amenzii prevazute la alin. (1) – (3), agentul constatator facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal.
(7) Dispozitiile referitoare la contraventii, prevazute la alin. (1) – (3), se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
(8) Procesele-verbale intocmite de catre personalul anume imputernicit in conditiile alin. (4) lit. a) vor fi depuse in fotocopie la primarul comunei, al orasului, al municipiului sau al sectorului municipiului Bucuresti, dupa caz.”
23. Dupa articolul 28^1 se introduce un nou articol, articolul 28^2, cu urmatorul cuprins:
“ART. 28^2
Declararea unui numar mai mare de membri de familie sau declararea unor venituri mai mici decat cele reale, in scopul de a obtine foloase materiale necuvenite, constituie infractiune si se pedepseste potrivit dispozitiilor Codului penal.”
24. La articolul 30, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 30
(1) Dispozitia primarului privind acordarea, neacordarea, modificarea, suspendarea, incetarea drepturilor prevazute de prezenta lege, schimbarea titularului acestora, precum si deciziile corespunzatoare ale directorului executiv, inclusiv cele de recuperare a sumelor incasate necuvenit, se pot ataca potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.”
25. Articolul 31 se abroga.
26. Articolul 33 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 33
(1) Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale verifica respectarea prevederilor prezentei legi.
(2) Agentia Nationala pentru Prestatii Sociale monitorizeaza aplicarea prevederilor prezentei legi si transmite Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale lunar raportul statistic privind numarul titularilor de ajutor social si platile efectuate.
(3) In baza controlului intern, Agentia Nationala pentru Prestatii Sociale verifica, prin sondaj, la nivelul agentiilor teritoriale, corectitudinea datelor, precum si stabilirea platii ajutorului social. Neregulile constatate se sanctioneaza in conditiile legii.”
27. In tot cuprinsul legii, sintagma “directiile generale de munca si solidaritate sociala judetene, respectiv Directia generala de munca si solidaritate sociala a municipiului Bucuresti” se inlocuieste cu sintagma “agentiile teritoriale”.
ART. II
(1) Plata drepturilor de ajutor social aferente lunii decembrie 2010, precum si a drepturilor restante pana la 31 decembrie 2010 se efectueaza de catre agentiile teritoriale.
(2) In vederea asigurarii platii drepturilor prevazute la alin. (1), primarii transmit agentiilor teritoriale situatia privind beneficiarii de ajutor social si sumele cuvenite acestora, intocmita potrivit modelului aprobat prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi, pana la 25 ianuarie 2011.
(3) Situatia prevazuta la alin. (2) reprezinta document de plata, se semneaza de catre primar si se transmite obligatoriu agentiei teritoriale atat in scris, cat si in format electronic. Raspunderea asupra corectitudinii datelor inscrise revine in integralitate primarului si personalului care a intocmit situatia.
(4) Situatia prevazuta la alin. (2) va cuprinde si solicitarile de ajutor social depuse in perioada noiembrie – decembrie 2010, pentru care primarii au emis dispozitii de acordare.
ART. III
Pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Agentia Nationala pentru Prestatii Sociale are obligatia de a modifica sistemul informatic integrat pentru administrarea prestatiilor sociale.
ART. IV
In termen de 90 de zile de la publicarea prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale va supune aprobarii prin hotarare a Guvernului modificarile si completarile corespunzatoare ale Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.010/2006.
ART. V
Prevederile art. I intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2011.
ART. VI
Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.
ART. VII
De la data intrarii in vigoare a prezentei legi, prevederile art. 260 alin. (1) lit. a) si d) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si prevederile art. 3 alin. (4) si ale art. 12 alin. (2) din Legea nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuintelor impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren si inundatiilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 757 din 10 noiembrie 2008, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica in mod corespunzator.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close