Modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, in vederea eficientizarii unor institutii si activitati in acest domeniu

In M. Of. nr. 893 din 30 decembrie 2010 a fost publicata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 133/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, in vederea eficientizarii unor institutii si activitati in acest domeniu.
Din cuprins:
In vederea eficientizarii activitatii institutiilor din domeniul sanitar, in acord cu prioritatile Guvernului de reforma in administratia publica,
tinand cont de urgenta stabilirii unor masuri economico-financiare la nivel teritorial, ca urmare a recesiunii economice severe care pune in pericol stabilitatea economica a Romaniei, si pentru asigurarea respectarii angajamentelor asumate de Guvernul Romaniei cu ocazia negocierilor acordurilor de imprumut cu organismele financiare in ceea ce priveste nivelul deficitului bugetului general consolidat pentru anul 2010;
in vederea asigurarii continuitatii tratamentului bolnavilor cuprinsi in programele nationale de sanatate in cadrul carora sunt tratate afectiuni cu impact major asupra starii de sanatate a populatiei, precum HIV/SIDA, TBC, afectiuni oncologice, diabet zaharat, insuficienta renala cronica, care pot determina consecinte deosebit de grave prin decesul pacientilor;
deoarece, in caz contrar, nu se pot asigura punerea in aplicare a Programului de guvernare acceptat de Parlament si indeplinirea obligatiei statului de garantare a dreptului constitutional al cetatenilor la ocrotirea sanatatii, prin certificarea calitatii serviciilor de sanatate;
avand in vedere necesitatea implementarii cardului de asigurari sociale de sanatate, fapt ce va determina o eficientizare a resurselor bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate care vizeaza, de asemenea, interesul general public, implementare ce nu mai poate fi amanata,
intrucat neadoptarea de masuri imediate, prin ordonanta de urgenta, ar conduce la reale dificultati in ceea ce priveste o functionare optima a intregii activitati a spitalelor, precum si in asigurarea efectiva a accesului egal al cetatenilor la ingrijirile sanitare de baza si cresterea calitatii vietii,
in considerarea faptului ca aceste elemente vizeaza interesul general public si constituie situatii de urgenta si extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

ART. I
Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 48, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(2) Hotararea Guvernului privind aprobarea programelor nationale de sanatate cuprinde obiectivele, structura acestora, precum si orice alte conditii si termene necesare derularii programelor.”
2. La articolul 54, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(2) Sumele alocate programelor nationale de sanatate multianuale sunt aprobate prin legea bugetului de stat in conformitate cu prevederile Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare.”
3. Dupa articolul 189 se introduce un nou articol, articolul 189^1, cu urmatorul cuprins:
“ART. 189^1
(1) Veniturile realizate de unitatile sanitare publice in baza contractelor de servicii medicale incheiate cu casele de asigurari de sanatate nu pot fi utilizate pentru:
a) investitii in infrastructura;
b) dotarea cu echipamente medicale;
c) acoperirea cheltuielilor de personal peste limita maxima prevazuta la art. 197 alin. (2).
(2) Cheltuielile prevazute la alin. (1) se suporta din alte surse, in conditiile prezentei legi.”
4. La articolul 212, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 212
(1) Documentele prin care se atesta calitatea de asigurat sunt, dupa caz, adeverinta de asigurat sau carnetul de asigurat eliberate prin grija casei de asigurari la care este inscris asiguratul. Dupa implementarea dispozitiilor din cuprinsul titlului IX, aceste documente justificative se inlocuiesc cu cardul national de asigurari sociale de sanatate. Data de la care urmeaza a se utiliza cardul national de asigurari sociale de sanatate se stabileste prin hotarare a Guvernului.”
5. La articolul 217, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(2) Drepturile prevazute la alin. (1) se stabilesc pe baza contractului-cadru multianual, care se elaboreaza de CNAS pe baza consultarii Colegiului Medicilor din Romania, denumit in continuare CMR, Colegiului Medicilor Dentisti din Romania, denumit in continuare CMDR, Colegiului Farmacistilor din Romania, denumit in continuare CFR, Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania, denumit in continuare OAMMR, Ordinului Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor, denumit in continuare OBBC, precum si a organizatiilor patronale si sindicale reprezentative din domeniul medical. Proiectul se avizeaza de Ministerul Sanatatii si se aproba prin hotarare a Guvernului, pana la data de 31 decembrie a anului in curs pentru urmatorii 2 ani.”
6. La articolul 217, alineatul (6) se abroga.
7. La articolul 244, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 244
(1) Furnizorii de servicii medicale, de dispozitive medicale si de medicamente, care indeplinesc criteriile de evaluare stabilite de CNAS si Ministerul Sanatatii, pot intra in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate.”
8. Partea introductiva a articolului 245 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 245
Furnizorii de servicii medicale, de dispozitive medicale si de medicamente, care pot fi in relatii contractuale cu casele de asigurari, sunt:”.
9. La articolul 256, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(3) Din sumele colectate in contul fondului potrivit alin. (2), o cota de 60% se repartizeaza obligatoriu de catre ordonatorul principal de credite caselor de asigurari de sanatate, proportional cu veniturile realizate la nivel teritorial, si raman la dispozitia acestora.”
10. La articolul 262, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 262
(1) Sumele colectate in conditiile art. 256 alin. (2) se utilizeaza astfel:
a) pentru plata serviciilor medicale, medicamentelor, materialelor sanitare si a dispozitivelor medicale, inclusiv a celor acordate in baza documentelor internationale cu parteneri in domeniul sanatatii la care Romania este parte, in conditiile stabilite prin contractul-cadru, de catre casele de asigurari de sanatate din sumele repartizate conform art. 256 alin. (3);
b) o cota de 3% pentru cheltuielile de administrare, functionare si de capital ale CNAS, din care cel putin 0,75% pentru casele de asigurari de sanatate. Prin legile bugetare anuale se poate aproba depasirea limitei de 3%;
c) o cota de 37% ramane in contul CNAS.”
11. La articolul 262, dupa alineatul (1) se introduc doua noi alineate, alineatele (1^1) si (1^2), cu urmatorul cuprins:
“(1^1) Sumele ramase conform alin. (1) lit. c) in contul CNAS se utilizeaza pentru:
a) o cota de 2% pentru constituirea fondului de rezerva, in conditiile prevazute la art. 256 alin. (4^1);
b) o cota de 98% pentru constituirea fondului de redistribuire.
(1^2) Fondul de redistribuire constituit in conditiile prevazute la alin. (1^1) lit. b) se utilizeaza pentru echilibrarea bugetelor caselor de asigurari de sanatate.
Criteriile de alocare pe judete a fondului de redistribuire se elaboreaza de CNAS, se aproba prin ordin comun al ministrului sanatatii si al presedintelui CNAS si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.”
12. La articolul 265, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(2) Sumele ramase neutilizate la nivelul CNAS la sfarsitul fiecarui an se reporteaza in anul urmator si se utilizeaza pentru destinatiile prevazute la art. 262 alin. (1).”
13. La articolul 268, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(2) Membrii comisiilor de experti prevazute la alin. (1) beneficiaza de o indemnizatie lunara de 1% din indemnizatia presedintelui CNAS, respectiv din salariul functiei de presedinte – director general al casei de asigurari de sanatate, care se acorda proportional cu numarul de participari efective la sedinte. Indemnizatiile si cheltuielile de deplasare ocazionate de participarea in comisiile de experti sunt suportate de CNAS, respectiv de casa de asigurari de sanatate la nivelul careia functioneaza comisia. Regulamentul de organizare si functionare si atributiile comisiilor de experti se stabilesc prin decizie a presedintelui CNAS.”
14. La articolul 276, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 276
(1) Consiliul de administratie al CNAS se constituie din 7 membri, cu un mandat pe 4 ani, dupa cum urmeaza:
a) 4 reprezentanti ai statului, dintre care unul este numit de Presedintele Romaniei, iar 3 sunt numiti de primul-ministru, la propunerea ministrului sanatatii;
b) un membru numit de catre confederatiile patronale reprezentative la nivel national;
c) un membru numit de catre confederatiile sindicale reprezentative la nivel national;
d) un membru numit de primul-ministru, cu consultarea Consiliului National al Persoanelor Varstnice.”
15. La articolul 276, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
“(3) Pe perioada mandatului membrii consiliului de administratie pot fi revocati din functii de catre cei care i-au numit, iar pe functiile ramase vacante sunt numiti noi membri, pana la expirarea mandatului in curs.”
16. La articolul 277, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(2) Consiliul de administratie are un vicepresedinte ales de consiliul de administratie prin vot secret.”
17. La articolul 278, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 278
(1) Consiliul de administratie functioneaza in mod legal in prezenta a cel putin 5 membri.”
18. La articolul 282, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(5) Membrii Consiliului de administratie al CNAS, cu exceptia presedintelui si a vicepresedintelui, beneficiaza de o indemnizatie lunara de pana la 1% din indemnizatia presedintelui CNAS, in conditiile prezentei efective la sedintele consiliului de administratie.”
19. La articolul 287, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(2) Mandatul membrilor consiliilor de administratie ale caselor de asigurari este de 4 ani. Membrii consiliilor de administratie ale caselor de asigurari beneficiaza de o indemnizatie lunara de pana la 1% din salariul functiei de director general al casei de asigurari respective, in conditiile prezentei efective la sedintele consiliului de administratie.”
20. Articolul 312 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 312
(1) In teritoriile neacoperite cu medici sau cu personal sanitar ori cu unitati farmaceutice, pentru asigurarea serviciilor medicale si farmaceutice, consiliile locale pot acorda stimulente in natura si in bani.
(2) In teritoriile neacoperite cu medici sau cu personal sanitar ori cu unitati farmaceutice, pentru asigurarea serviciilor medicale si farmaceutice, statul, prin Ministerul Sanatatii, poate acorda stimulente in natura.
(3) In baza dispozitiilor alin. (1) si (2), consiliile locale si Ministerul Sanatatii incheie cu medicii si cu personalul sanitar, beneficiar, un contract civil, cu o clauza de fidelitate in sarcina acestora, pentru o perioada de cel putin 5 ani.”
21. In tot cuprinsul titlului VIII, cuvantul “vicepresedinti” se inlocuieste cu cuvantul “vicepresedinte”.
22. La articolul 330, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
“(2) Cardul national de asigurari sociale de sanatate se emite pentru dovedirea calitatii de asigurat pentru furnizarea unor servicii medicale.”
23. Articolul 331 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 331
(1) Informatiile minime care pot fi accesate de pe cardul national de asigurari sociale de sanatate sunt urmatoarele:
a) numele, prenumele, precum si codul numeric personal ale asiguratului;
b) codul unic de identificare in sistemul de asigurari sociale de sanatate;
c) numarul de identificare al cardului national de asigurari sociale de sanatate.
(2) Pe cipul cardului national de asigurari sociale de sanatate vor fi inregistrate informatiile minime prevazute la alin. (1), precum si urmatoarele informatii:
a) diagnostice medicale cu risc vital si boli cronice;
b) grupa sanguina si Rh;
c) acceptul exprimat, in timpul vietii, pentru prelevarea de organe, tesuturi si celule, dupa deces;
d) medic de familie: nume, prenume, date de contact.
(3) Diagnosticele medicale cu risc vital si bolile cronice care vor fi inregistrate pe cipul cardului national de asigurari sociale de sanatate se stabilesc prin ordin comun al ministrului sanatatii si al presedintelui CNAS.
(4) Pe cardul national de asigurari sociale de sanatate datele medicale se inregistreaza separat de datele administrate, iar accesul la acestea se face numai de persoane autorizate in acest scop.
(5) Informatia prevazuta la alin. (2) lit. c) se va inregistra pe cipul cardului national de asigurari sociale de sanatate, sub conditia respectarii dispozitiilor prevazute la art. 147 pct. 5.
(6) Accesul personalului medical la informatiile inregistrate pe cardul national de asigurari sociale de sanatate va fi stabilit prin Norme metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cardul national de asigurari sociale de sanatate prevazut in titlul IX <<Cardul european si cardul national de asigurari sociale de sanatate>> al Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii.”
24. Articolul 332 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 332
(1) Cheltuielile necesare pentru producerea cardului national de asigurari sociale de sanatate se suporta atat de CNAS, cat si de asigurat.
(2) Asiguratul suporta cheltuielile reprezentand contravaloarea cardului national de asigurari sociale de sanatate, respectiv a documentului propriu-zis prin care se atesta calitatea de asigurat, precum si costurile aferente distributiei acestuia.”
25. Articolul 333 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 333
(1) Componenta informatica a cardului national de asigurari sociale de sanatate este parte integranta a sistemului informatic unic integrat al asigurarilor sociale de sanatate.
(2) Cardul national de asigurari sociale de sanatate se elibereaza si se administreaza prin utilizarea serviciilor de operare si management al unei unitati specializate in acest scop si numai prin intermediul sistemului informatic unic integrat al asigurarilor sociale de sanatate. CNAS elibereaza si administreaza cardul national de asigurari sociale de sanatate si are calitatea de operator de date cu caracter personal pentru datele mentionate.
(3) Prelucrarea datelor cu caracter personal cuprinse in cardul national de asigurari sociale de sanatate se face in conditiile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare, iar prin normele metodologice mentionate la art. 331 alin. (6) va fi stabilita modalitatea de exercitare a dreptului de acces la datele cu caracter personal legate de starea de sanatate de catre persoana asigurata.”
26. Articolul 335 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 335
(1) Furnizorii de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale aflati in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate, precum si titularii cardului national de asigurari sociale de sanatate au obligatia de a solicita si, respectiv, de a prezenta acest document, la data acordarii asistentei medicale, in conditiile prevazute de contractul-cadru si de normele metodologice de aplicare a acestui contract.
(2) Alte obligatii ale furnizorilor de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale privind implementarea sistemului cardului national de asigurari sociale de sanatate se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a dispozitiilor din cuprinsul prezentului capitol.”
27. Articolul 336 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 336
(1) Cardul national de asigurari sociale de sanatate se emite individual pentru fiecare asigurat cu varsta de peste 18 ani, asa cum este reglementat la art. 211 alin. (1), art. 213 si 215.
(2) Asiguratii cu varsta de pana la 18 ani beneficiaza de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale decontate din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate in baza documentelor care atesta ca se incadreaza in categoria de asigurati, prevazuta la art. 213 alin. (1) lit. a).
(3) Persoanele asigurate prevazute la alin. (1) au obligatia prezentarii cardului national de asigurari sociale de sanatate in vederea acordarii serviciilor medicale de catre furnizorii aflati in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate. Neprezentarea cardului national de asigurari sociale de sanatate conduce la acordarea acestor servicii numai contra cost, cu exceptia serviciilor prevazute la art. 220.”
28. Articolul 338 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 338
In bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate vor fi prevazute sume pentru cardul national de asigurari sociale de sanatate, in conformitate cu dispozitiile art. 332.”
29. Dupa articolul 338 se introduce un nou articol, articolul 338^1, cu urmatorul cuprins:
“ART. 338^1
(1) Producerea cardului national de asigurari sociale de sanatate se realizeaza de catre Compania Nationala <<Imprimeria Nationala>> – S.A.
(2) Personalizarea cardului national de asigurari sociale de sanatate se realizeaza de catre Centrul National Unic de Personalizare a Pasapoartelor Electronice din cadrul Directiei Generale de Pasapoarte, structura componenta a Ministerului Administratiei si Internelor.
(3) Echipamentele si aplicatiile de personalizare necesare potrivit alin. (2), precum si serviciile pentru functionarea neintrerupta a acestora se asigura de catre Compania Nationala <<Imprimeria Nationala>> – S.A.”
30. La articolul 683, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:
“(1^1) SNSPMPDSB functioneaza in coordonarea Ministerului Sanatatii, iar coordonarea academica se stabileste prin hotarare a Guvernului.”
31. In tot cuprinsul titlului XVI sintagma “Scoala Nationala de Sanatate Publica si Management Sanitar” se inlocuieste cu “Scoala Nationala de Sanatate Publica, Management si Perfectionare in Domeniul Sanitar Bucuresti”.
ART. II
In termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Ministerul Sanatatii si Casa Nationala de Asigurari de Sanatate vor supune aprobarii, prin hotarare a Guvernului, Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cardul national de asigurari sociale de sanatate prevazut in titlul IX “Cardul european si cardul national de asigurari sociale de sanatate” al Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, cu respectarea legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal.
ART. III
(1) Prevederile art. 277 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel cum a fost modificat potrivit art. I pct. 16 din prezenta ordonanta de urgenta, se aplica de la data incetarii, in cazurile si situatiile prevazute de lege, a mandatelor aflate in curs la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
(2) Incepand cu data de 15 ianuarie 2011, consiliul de administratie are un singur vicepresedinte.
(3) Consiliul de administratie al CNAS se reorganizeaza potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta, in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a acesteia.
ART. IV
Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close