Modificarea si completarea O.G. nr. 39/1996 privind infiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar

In M. Of. nr. 893 din 30 decembrie 2010 a fost publicata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 131/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 39/1996 privind infiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar.
Din cuprins:
Avand in vedere necesitatea de a transpune in legislatia interna pana la data de 31 decembrie 2010 prevederile art. 1 pct. 3 lit. a) din Directiva 2009/14/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 11 martie 2009 de modificare a Directivei 94/19/CE privind schemele de garantare a depozitelor in ceea ce priveste plafonul de garantare si termenul de plata a compensatiilor,
tinand seama de obligatiile asumate prin Aranjamentul stand-by dintre Romania si Fondul Monetar International, convenit prin Scrisoarea de intentie transmisa de autoritatile romane, semnata la Bucuresti la 24 aprilie 2009, si prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar International din 4 mai 2009, precum si prin Scrisoarea suplimentara de intentie, semnata de autoritatile romane la Bucuresti la 5 februarie 2010 si aprobata prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar International din 19 februarie 2010, completate si modificate prin Scrisoarea din iunie 2010 si prin Scrisoarea suplimentara din iunie 2010 si anexele acestora, ca urmare a celei de-a 4-a evaluari, ratificate prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2009 privind ratificarea Aranjamentului stand-by dintre Romania si Fondul Monetar International, respectiv prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 10/2010 privind ratificarea Scrisorii de intentie, semnata de autoritatile romane la Bucuresti la 5 februarie 2010 si aprobata prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar International din 19 februarie 2010, si pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 99/2009, in contextul necesitatii mentinerii stabilitatii financiare prin consolidarea progresiva a regimului de finantare al Fondului de garantare a depozitelor pe termen mediu si suplimentarea criteriilor de eligibilitate impuse membrilor consiliului de administratie al acestuia, precum si de angajamentul asumat prin Memorandumul suplimentar de intelegere (primul addendum la Memorandumul de intelegere) dintre Uniunea Europeana si Romania, semnat la Bucuresti la 18 februarie 2010 si la Bruxelles la 22 februarie 2010, la Memorandumul de intelegere dintre Comunitatea Europeana si Romania, semnat la Bucuresti si la Bruxelles la 23 iunie 2009, ratificat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 82/2009, completate si modificate ca urmare a celei de-a 4-a evaluari,
luand in considerare dispozitiile art. 240^21 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se impune completarea de urgenta a cadrului legal privind functionarea Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar, pentru crearea de urgenta a unui mecanism care sa asigure aplicabilitatea prevederilor privind acordarea despagubirilor pentru persoanele prejudiciate prin masurile dispuse si implementate in cursul administrarii speciale a institutiilor de credit.
Luarea acestor masuri in regim de urgenta se impune avandu-se in vedere necesitatea respectarii termenelor asumate conform intelegerilor cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International, iar neadoptarea cu celeritate a modificarilor legislative preconizate ar impieta asupra angajamentelor agreate si asupra implementarii acordurilor, cu potentiale efecte negative la nivel macroeconomic.
In considerarea faptului ca aceste elemente vizeaza interesul general public si constituie situatii de urgenta si extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata,
in temeiul prevederilor art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

ARTICOL UNIC
Ordonanta Guvernului nr. 39/1996 privind infiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 587 din 19 august 2010, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Dupa titlul actului normativ se introduce denumirea titlului I, cu urmatorul cuprins:
“TITLUL I
Garantarea depozitelor”
2. La articolul 2, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:
“(2^1) Fondul poate fi investit, prin acte normative cu putere de lege, cu calitatea de administrator al unor fonduri constituite pentru scopuri legate de asigurarea stabilitatii financiare.”
3. La articolul 6, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(3) Plafonul de garantare este stabilit la echivalentul in lei al sumei de 100.000 euro.”
4. La articolul 9, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(3) Resursele financiare prevazute la alin. (1) lit. e) vor fi utilizate pentru acoperirea cheltuielilor curente ale Fondului aferente activitatii de garantare a depozitelor si de efectuare a platii compensatiilor.”
5. La articolul 9, alineatul (5) se abroga.
6. La articolul 30 alineatul (1), dupa litera a) se introduce o noua litera, litera a^1), cu urmatorul cuprins:
“a^1) nu trebuie sa detina in cadrul vreunei institutii de credit calitatea de angajat sau director, membru al consiliului de administratie, comitetului de supraveghere ori directoratului, dupa caz;”.
7. La articolul 30, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(2) Membrii Consiliului de administratie al Fondului nu pot participa la luarea deciziilor privind o institutie de credit in cadrul careia o persoana cu care acestia se afla in una dintre relatiile enumerate la alin. (1) lit. a) detine una dintre calitatile mentionate la art. 108 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare.”
8. La articolul 33 litera a), punctul 6 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“6. imprumuturile Fondului, precum si emiterea de titluri de valoare de catre acesta;”.
9. La articolul 35, litera f) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“f) asigura indeplinirea tuturor procedurilor necesare pentru efectuarea platilor prevazute de lege;”.
10. Dupa articolul 56 se introduce denumirea titlului II, cu urmatorul cuprins:
“TITLUL II
Fondul special pentru despagubiri”
11. Dupa denumirea titlului II se introduce capitolul XIV “Constituirea, administrarea si utilizarea fondului special pentru despagubiri”, cuprinzand articolele 57 – 67, avand urmatorul cuprins:
“ART. 57
Prevederile prezentului titlu reglementeaza conditiile referitoare la constituirea, administrarea si utilizarea fondului special pentru despagubirea persoanelor prejudiciate prin masurile dispuse si implementate in cursul administrarii speciale, denumit in continuare fondul special pentru despagubiri.
ART. 58
(1) Fondul special pentru despagubiri se constituie in vederea asigurarii resurselor financiare necesare platii despagubirilor pentru persoanele prejudiciate prin masurile dispuse si implementate in cursul administrarii speciale, in conformitate cu prevederile art. 240^21 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Fondul special pentru despagubiri este administrat de Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar.
ART. 59
In intelesul prevederilor prezentului titlu, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) persoana prejudiciata – orice persoana care, in conformitate cu prevederile art. 240^21 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006, aprobata cu modificari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, a obtinut o hotarare judecatoreasca executorie prin care i se recunoaste dreptul de a primi despagubiri pentru prejudiciul suferit ca urmare a masurilor dispuse si implementate in cursul administrarii speciale a unei institutii de credit;
b) despagubire – suma determinata in conformitate cu dispozitiile alin. (2) al art. 240^21 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, ce trebuie platita din fondul special pentru despagubiri persoanei prejudiciate;
c) cotizatie – suma nerambursabila datorata Fondului de catre fiecare institutie de credit persoana juridica romana, in conditiile stabilite de prezentul titlu;
d) pasiv negarantat – valoarea in lei a elementelor bilantiere de pasiv inregistrate in situatiile financiare anuale ale institutiei de credit, din care se deduce soldul depozitelor garantate, determinate potrivit evidentelor institutiei de credit de la data de 31 decembrie a anului precedent anului de plata a cotizatiei.
ART. 60
(1) Fondul special pentru despagubiri se constituie si se alimenteaza din urmatoarele resurse financiare:
a) cotizatiile anuale ale institutiilor de credit la fondul special pentru despagubiri;
b) cotizatiile suplimentare ale institutiilor de credit la fondul special pentru despagubiri;
c) venituri din investirea sumelor acumulate la fondul special pentru despagubiri;
d) imprumuturi de la institutii de credit, de la societati financiare si de la alte institutii, cu exceptia Bancii Nationale a Romaniei, precum si imprumuturi obligatare prin emisiune de titluri de valoare ale Fondului.
(2) Investirea sumelor acumulate la fondul special pentru despagubiri se realizeaza in instrumente financiare din categoriile prevazute la art. 16 alin. (2), precum si in titluri de creanta emise de banci multilaterale de dezvoltare si de organizatii internationale, potrivit unei strategii anuale care vizeaza minimizarea riscurilor si asigurarea eficientei plasamentelor respective.
(3) Sumele necesare acoperirii cheltuielilor impuse de gestionarea fondului special pentru despagubiri si de efectuarea platii despagubirilor vor fi asigurate din veniturile prevazute la alin. (1) lit. c), iar in masura in care se impune pot fi utilizate, in urmatoarea ordine de prioritate, sume din resursele prevazute la alin. (1) lit. a), b) si d).
ART. 61
(1) Cotizatia anuala se determina prin aplicarea unei cote procentuale asupra valorii pasivului negarantat al fiecarei institutii de credit persoana juridica romana.
(2) Cota procentuala utilizata la determinarea cotizatiei anuale se stabileste avandu-se in vedere necesarul optim de resurse financiare ale fondului special pentru despagubiri, precum si nivelul corespunzator de atins pentru fiecare an si nu poate depasi nivelul de 0,1%.
(3) In scopul determinarii cotei procentuale anuale fiecare institutie de credit persoana juridica romana raporteaza Fondului, in termenul prevazut de reglementarile Bancii Nationale a Romaniei pentru transmiterea situatiilor financiare anuale, valoarea pasivului negarantat potrivit modelului stabilit in reglementarile emise de Fond.
(4) Cota procentuala se comunica de Fond institutiilor de credit in cel mult 20 de zile de la implinirea termenului la care face referire alin. (3).
(5) Fiecare institutie de credit plateste Fondului, pana cel tarziu la data de 30 iunie a fiecarui an, cotizatia anuala, corespunzator cotei comunicate de Fond.
ART. 62
(1) In situatia in care Banca Nationala a Romaniei, in baza fundamentarii Fondului, considera atins necesarul optim de resurse financiare acumulate la fondul special pentru despagubiri poate decide suspendarea platii cotizatiilor anuale.
(2) In situatiile in care resursele fondului special pentru despagubiri scad sub nivelul prevazut la alin. (1), plata cotizatiilor anuale este reluata.
ART. 63
In situatia in care resursele financiare acumulate la fondul special pentru despagubiri nu sunt suficiente pentru a asigura onorarea platii despagubirilor, fiecare institutie de credit persoana juridica romana plateste, in termenul comunicat de Fond, o cotizatie suplimentara ce nu poate depasi nivelul cotizatiei rezultate prin aplicarea cotei maxime prevazute la art. 61 alin. (2) asupra valorii pasivului negarantat al fiecarei institutii de credit persoana juridica romana.
ART. 64
Cotizatiile platite de institutiile de credit sunt recunoscute drept cheltuieli deductibile din punct de vedere fiscal.
ART. 65
In cazul in care o institutie de credit nu isi indeplineste obligatiile ce ii revin potrivit prezentului titlu se aplica in mod corespunzator prevederile art. 10 alin. (4), art. 46 alin. (1), (2) si (4) si ale art. 47.
ART. 66
(1) In completarea atributiilor stabilite prin titlul I, Consiliul de administratie al Fondului, cu aprobarea Consiliului de administratie al Bancii Nationale a Romaniei, adopta deciziile necesare pentru punerea in aplicare a prevederilor art. 60 alin. (3), art. 61 alin. (2), art. 62 si 63.
(2) Prevederile referitoare la atributiile directorului Fondului stabilite prin titlul I se aplica in mod corespunzator si pentru situatiile ce decurg din punerea in aplicare a prezentului titlu.
ART. 67
Fondul asigura evidentierea distincta in contabilitate a operatiunilor legate de constituirea, investirea si utilizarea resurselor financiare ale fondului special pentru despagubiri.”
12. Punctul 8 din anexa “Lista depozitelor negarantate” se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“8. Depozitele apartinand, dupa caz, administratorilor, directorilor, membrilor consiliului de supraveghere, auditorilor, actionarilor semnificativi, ai institutiei de credit in cauza.”

*

Prezenta ordonanta de urgenta transpune dispozitiile art. 1 pct. 3 lit. a) din Directiva 2009/14/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 11 martie 2009 de modificare a Directivei 94/19/CE privind schemele de garantare a depozitelor in ceea ce priveste plafonul de garantare si termenul de plata a compensatiilor, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L68 din 13 martie 2009.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close