Instructiunile privind conditiile, termenele si procedura pentru acceptarea si evaluarea angajamentelor, in cazul practicilor anticoncurentiale

In M. Of. nr. 11 din 5 ianuarie 2011 a fost publicat Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 724/2010 pentru punerea in aplicare a Instructiunilor privind conditiile, termenele si procedura pentru acceptarea si evaluarea angajamentelor, in cazul practicilor anticoncurentiale.
Din cuprins:
ART. 1
In urma adoptarii in plenul Consiliului Concurentei, se pun in aplicare Instructiunile privind conditiile, termenele si procedura pentru acceptarea si evaluarea angajamentelor, in cazul practicilor anticoncurentiale, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
ART. 2
Compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Concurentei vor urmari punerea in aplicare a prevederilor prezentului ordin.
ART. 3
Prezentul ordin intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ANEXA 1

INSTRUCTIUNI
privind conditiile, termenele si procedura pentru acceptarea si evaluarea angajamentelor, in cazul practicilor anticoncurentiale

In temeiul art. 27 alin. (3) lit. c) si al art. 46^2 alin. (7) din Legea concurentei nr. 21/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

Consiliul Concurentei adopta prezentele instructiuni.

I. Introducere
1. Potrivit art. 26 alin. (1) lit. c) din Legea concurentei nr. 21/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare lege, Consiliul Concurentei accepta angajamente in conditiile legii.
2. Prevederile art. 46^2 din lege asigura cadrul legal pentru adoptarea unei decizii prin care autoritatea de concurenta confera forta juridica obligatorie angajamentelor asumate de parti in vederea inlaturarii situatiei care a condus la declansarea investigatiei.
3. Scopul prezentelor instructiuni este acela de a oferi orientari in ceea ce priveste mecanismul de acceptare a angajamentelor propuse de intreprinderi in cazul practicilor anticoncurentiale, in vederea inlaturarii situatiei care a condus la declansarea investigatiei.
4. Procedura de angajamente prevazuta la art. 46^2 din lege se desfasoara in paralel cu procedura de investigatie propriu-zisa, iar documentele intocmite sau comunicate in baza acesteia vor constitui obiectul unui dosar distinct de cel de investigatie. Desfasurarea discutiilor privind acceptarea de angajamente propuse de intreprinderi nu suspenda desfasurarea investigatiei, iar cererile efectuate de intreprinderi sau alte documente din dosarul privind angajamentele nu pot fi folosite in cadrul investigatiei.
5. In vederea asigurarii transparentei, certitudinii juridice, precum si a unui cadru unitar de abordare si de analiza in aceasta materie, prezentele instructiuni detaliaza conditiile, criteriile, termenele si procedura pentru acceptarea si evaluarea angajamentelor propuse de intreprinderi.
6. In sensul prezentelor instructiuni, sintagma “practici anticoncurentiale” trebuie inteleasa ca incluzand intelegerile, deciziile asociatiilor de intreprinderi si practicile concertate care intra sub incidenta art. 5 din lege, precum si a art. 101 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, denumit in continuare TFUE, si comportamentele unilaterale care intra sub incidenta art. 6 din lege, precum si a art. 102 din TFUE.

II. Principii generale
7. Scopul principal urmarit prin acceptarea angajamentelor este restabilirea rapida a mediului concurential normal, prin luarea unor masuri de natura a inlatura situatia care a determinat Consiliul Concurentei sa declanseze o investigatie. Prin acceptarea de angajamente sunt urmarite obiective precum impiedicarea repetarii unor astfel de practici anticoncurentiale, imbunatatirea mediului concurential si realizarea unei economii de procedura, prin reducerea duratei si a costurilor aferente unei investigatii.
8. Initiativa formularii de propuneri de angajamente apartine exclusiv intreprinderilor fata de care s-a declansat investigatia. Intreprinderile au libertatea de a decide cu privire la natura, continutul, durata sau alte elemente relevante ale angajamentelor pe care le propun in vederea inlaturarii situatiei care a determinat declansarea investigatiei.
9. Inchiderea unei investigatii printr-o decizie de acceptare a angajamentelor este o situatie de exceptie. Prin urmare, utilizarea angajamentelor trebuie limitata la acele situatii in care este evident ca interventia intreprinderilor, prin asumarea voluntara de angajamente si prin punerea acestora in practica, conduce la restabilirea rapida si durabila a mediului concurential normal sau intr-o maniera mai eficienta decat s-ar fi realizat prin interventia Consiliului Concurentei, prin emiterea unei decizii de constatare a unei incalcari, de aplicare a unei amenzi si/sau de impunere de masuri corective. Faptul ca, prin acceptarea de catre Consiliul Concurentei a angajamentelor, intreprinderile evita constatarea unei incalcari a regulilor de concurenta si eventuala aplicare a unei amenzi nu modifica scopul principal urmarit prin acceptarea de angajamente.
10. Consiliul Concurentei nu va accepta angajamente in acele cazuri in care considera, la aprecierea sa, ca aplicarea unei sanctiuni raspunde mai bine obiectivelor politicii de concurenta.

Conditiile de baza pentru acceptarea angajamentelor
11. Consiliul Concurentei poate accepta numai angajamentele care inlatura situatia care a condus la declansarea investigatiei si care contribuie, suplimentar, la protectia concurentei. Angajamentele trebuie sa elimine in intregime problemele de concurenta si trebuie sa fie complete, eficiente din toate punctele de vedere si sa poata fi puse in aplicare in mod efectiv, intr-o perioada scurta de timp. Eficacitatea angajamentelor va fi apreciata prin prisma capacitatii acestora de a rezolva problemele de concurenta identificate de Consiliul Concurentei. Angajamentele trebuie sa prezinte un grad de certitudine suficient privind punerea lor in aplicare.
12. Angajamentele trebuie sa fie relevante, adica trebuie sa aiba legatura cu incalcarea suspectata. Pot fi considerate ca fiind relevante si acele angajamente a caror indeplinire faciliteaza indeplinirea altor angajamente propuse. Cu privire la aprecierea proportionalitatii angajamentelor propuse, evaluarea Consiliului Concurentei se limiteaza la verificarea faptului ca angajamentele in discutie raspund preocuparilor cu privire la care aceasta a informat intreprinderile in cauza. In cadrul exercitarii acestei verificari, Consiliul Concurentei trebuie totusi sa ia in considerare interesele tertilor.
13. Aprecierea indeplinirii acestor conditii va fi facuta in functie de circumstantele specifice fiecarui caz. Consiliul Concurentei va lua in considerare toti factorii relevanti legati de angajamentul respectiv, printre care tipul, amploarea si aria de aplicare a angajamentului propus, folosind ca termeni de referinta structura si caracteristicile distinctive ale pietei pe care apar problemele de concurenta, inclusiv pozitia partilor si a altor operatori pe piata.

Conditii de forma
14. Pentru a putea fi luata in considerare, propunerea de angajamente trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
a) sa fie prezentata in scris, sub semnatura reprezentatului legal al intreprinderii sau a persoanei expres imputernicite in acest scop. In cazul in care aplicarea si/sau monitorizarea angajamentelor presupune participarea unor terti, propunerea va fi insotita de contractele sau antecontractele incheiate intre intreprinderea care ofera angajamentele si tertii in cauza. Acestea pot cuprinde clauze care sa conditioneze valabilitatea acestora de emiterea de catre Consiliul Concurentei a unei decizii de acceptare a angajamentelor;
b) sa fie prezentata in termenul stabilit potrivit pct. 30;
c) sa reprezinte o oferta serioasa, ferma, neechivoca, precisa, completa, neconditionata si irevocabila pe perioada analizarii de catre Consiliul Concurentei a propunerilor formulate. Propunerea trebuie sa fie suficient de detaliata, astfel incat sa permita Consiliului Concurentei realizarea unei evaluari complete;
d) sa cuprinda explicatii cu privire la modul in care ansamblul angajamentelor si fiecare dintre acestea permite inlaturarea situatiei care a condus la declansarea investigatiei;
e) sa cuprinda detalii cu privire la mecanismul de monitorizare propus de parti, atunci cand este cazul;
f) sa fie insotita de o versiune neconfidentiala a propunerii de angajamente, necesara pentru consultarea de catre Consiliul Concurentei a tertilor interesati.

III. Tipuri de angajamente
15. Angajamentele pot fi comportamentale sau structurale. Se va examina de la caz la caz daca un angajament este adecvat pentru a elimina problemele de concurenta identificate. Pentru a obtine un rezultat optim, angajamente structurale pot fi combinate cu cele comportamentale.
16. Angajamentele sunt considerate comportamentale in situatia in care reprezinta o obligatie asumata de intreprinderi de a adopta un anumit comportament pe piata in raport cu tertii.
17. Angajamentele comportamentale sunt pozitive atunci cand reprezinta o obligatie de a se comporta intr-o anumita maniera si negative atunci cand presupun o obligatie de a se abtine de la un anumit comportament.
18. Angajamentele comportamentale au caracter flexibil, putand fi ajustate in functie de circumstantele specifice fiecarui caz. Angajamentele comportamentale care depind si de actiunea unor terti sunt angajamente cu un nivel de certitudine redus si nu pot fi in principiu acceptate ca angajamente de sine statatoare decat daca partile prezinta in scris acordul neconditionat al respectivului tert.
19. Angajamentele structurale produc o modificare imediata si definitiva in structura pietei si nu necesita, in principiu, o monitorizare pe termen mediu sau lung.

IV. Procedura pentru evaluarea si acceptarea angajamentelor

Initierea si desfasurarea discutiilor privind propunerile de angajamente
20. Intreprinderile pot contacta in scris, din propria initiativa, Consiliul Concurentei pentru a verifica disponibilitatea autoritatii de concurenta de a se angaja in discutii privind acceptarea de angajamente in cazul ce face obiectul investigatiei.
Intreprinderile pot contacta Consiliul Concurentei in orice moment dupa ce au luat cunostinta de declansarea investigatiei si de cadrul acesteia, insa cel mai tarziu pana la data transmiterii de catre Consiliul Concurentei a raportului de investigatie potrivit art. 44 alin. (1) din lege. Avand in vedere scopul principal urmarit prin angajamente, si anume restabilirea rapida a mediului concurential, angajamentele vor fi acceptate cu atat mai usor cu cat acestea sunt formulate mai devreme dupa declansarea investigatiei.
21. Intr-un termen de maximum 3 luni, Consiliul Concurentei va aduce la cunostinta acestora daca, in cazul ce face obiectul investigatiei, pot fi initiate sau nu discutii privind angajamentele.
22. Dupa primirea intentiei intreprinderilor de a propune angajamente, echipa de investigatie va realiza o evaluare a problemelor concurentiale si a oportunitatii de a intra in discutii privind acceptarea de angajamente, pe care o va supune dezbaterii Plenului Consiliului Concurentei. Plenul se va pronunta in principiu cu privire la oportunitatea initierii discutiilor, va desemna persoanele care vor reprezenta Consiliul Concurentei in discutii si va stabili mandatul acestora.
23. Atunci cand apreciaza ca in cazul ce face obiectul investigatiei nu este oportuna initierea de discutii privind angajamentele, Consiliul Concurentei va informa in scris intreprinderile in acest sens.
24. Consiliul Concurentei poate refuza initierea de discutii privind angajamentele si atunci cand, din cauza numarului intreprinderilor implicate in practica ce face obiectul investigatiei, nu ar fi posibila atingerea scopului urmarit prin acceptarea de angajamente.
25. Atunci cand apreciaza ca in cazul ce face obiectul investigatiei este oportuna initierea de discutii privind angajamentele, Consiliul Concurentei va informa in scris intreprinderile in acest sens.
26. Atunci cand in practica ce face obiectul investigatiei sunt implicate doua sau mai multe intreprinderi, iar Consiliul Concurentei a fost abordat doar de o parte dintre acestea in vederea initierii de discutii privind angajamentele, Consiliul Concurentei va informa si celelalte intreprinderi cu privire la acest fapt. In situatia in care nu toate intreprinderile isi exprima disponibilitatea de a formula angajamente, Consiliul Concurentei va stabili, de la caz la caz, in functie de circumstante, daca prin emiterea unei decizii de acceptare de angajamente este atins scopul acestora.
27. Daca doua sau mai multe dintre intreprinderile investigate fac parte din acelasi grup de intreprinderi, acestea pot participa la o intalnire comuna sau isi pot desemna un reprezentant comun care sa le reprezinte in fata Consiliului Concurentei.
28. Consiliul Concurentei poate organiza o intalnire in care sa fie discutate preocuparile legate de concurenta generate de practica ce face obiectul investigatiei, precum si angajamentele pe care intreprinderea intentioneaza sa le propuna.
29. Atunci cand in practica ce face obiectul investigatiei sunt implicate doua sau mai multe intreprinderi, Consiliul Concurentei va organiza intalniri separate cu fiecare intreprindere.
30. Consiliul Concurentei va transmite intreprinderilor un document in care vor fi prezentate ingrijorarile concurentiale care constituie obiectul investigatiei si va comunica intreprinderilor termenul in care trebuie sa prezinte in scris propunerea de angajamente.
31. Inaintarea unei propuneri de angajamente nu poate fi considerata ca o recunoastere din partea intreprinderii a existentei unei incalcari. Consiliul Concurentei nu va folosi oferirea de angajamente de catre intreprindere pentru a proba intr-o decizie ulterioara intelegerea sau practica intreprinderii.
32. Dupa primirea propunerii de angajamente, Consiliul Concurentei va efectua o evaluare preliminara a indeplinirii conditiilor de forma si, daca este necesar, va acorda intreprinderii, o singura data, posibilitatea de a-si completa propunerea, intr-un termen care nu poate depasi 30 de zile.
33. Daca intreprinderea nu isi completeaza propunerea de angajamente in termenul indicat sau daca neindeplinirea conditiilor de forma persista, Consiliul Concurentei va informa intreprinderea cu privire la respingerea angajamentelor si va continua procedura de investigatie.
34. Daca in urma discutiilor purtate cu intreprinderile Consiliul Concurentei identifica dificultati semnificative legate de aplicarea sau monitorizarea angajamentelor, autoritatea de concurenta poate decide renuntarea la procedura privind angajamentele si continuarea procedurii de investigatie. Partile vor fi informate in scris in acest sens.

Evaluarea preliminara a angajamentelor si testul de piata
35. In situatia in care angajamentele propuse sunt considerate prima facie acceptabile, Consiliul Concurentei va publica pe pagina sa de internet un rezumat al cazului si continutul esential al angajamentelor propuse. Tertii interesati isi pot prezenta observatiile in termenul stabilit de autoritatea de concurenta. Acest termen nu poate fi mai scurt de 15 zile. Pe langa publicarea pe pagina de internet, Consiliul Concurentei poate solicita anumitor persoane fizice sau juridice ori institutii si autoritati publice sa formuleze observatii cu privire la angajamentele propuse.
36. Dupa evaluarea observatiilor formulate de terti, Consiliul Concurentei poate organiza o intalnire in cadrul careia va prezenta intreprinderii rezultatele testului de piata. Daca este cazul, Consiliul Concurentei poate sa solicite intreprinderii sa isi modifice propunerea de angajamente, intr-un termen care nu poate depasi 30 de zile. Daca intreprinderea nu modifica propunerea de angajamente in termenul indicat, se considera ca aceasta a renuntat la posibilitatea formularii de angajamente, situatie in care Consiliul Concurentei va continua procedura de investigatie.

Decizia privind acceptarea angajamentelor
37. Atunci cand constata ca angajamentele propuse sunt suficiente pentru protectia concurentei si ca indeplinirea lor conduce la inlaturarea situatiei care a determinat declansarea investigatiei, Consiliul Concurentei va emite o decizie prin care confera forta obligatorie angajamentelor propuse de intreprinderi.
38. Decizia privind acceptarea angajamentelor va specifica perioada pentru care intreprinderea este tinuta de aceste angajamente. Obligatia intreprinderii de a respecta angajamentele inceteaza de drept la data expirarii perioadei prevazute in decizia privind acceptarea angajamentelor.
39. Decizia adoptata de Consiliul Concurentei potrivit prevederilor art. 46^2 alin. (3) din lege va fi comunicata de indata partilor.
40. Atunci cand constata ca angajamentele propuse nu indeplinesc conditiile prevazute la art. 46^2 alin. (3) din lege, Consiliul Concurentei va informa in scris intreprinderea cu privire la motivele respingerii propunerii de angajamente si la continuarea procedurii de investigatie.

V. Monitorizarea indeplinirii angajamentelor
41. Consiliul Concurentei va monitoriza indeplinirea angajamentelor cuprinse in decizia emisa potrivit prevederilor art. 46^2 alin. (3) din lege.
42. In functie de natura si de complexitatea angajamentelor asumate de parti si tinand cont de faptul ca pot exista situatii in care Consiliul Concurentei nu poate fi implicat zilnic, in mod direct, in supravegherea punerii in aplicare a angajamentelor, Consiliul Concurentei poate solicita partilor sa propuna numirea unui mandatar care sa monitorizeze respectarea angajamentelor. Prin aceasta, partile garanteaza eficacitatea angajamentelor si permit Consiliului Concurentei sa se asigure ca angajamentele propuse vor fi indeplinite cu un grad suficient de certitudine.
43. Detaliile referitoare la mecanismul de monitorizare vor fi incluse in decizia de acceptare a angajamentelor.
44. Monitorizarea va cuprinde actiunile de urmarire a indeplinirii angajamentelor, prin efectuarea de verificari periodice, solicitarea de informatii si documente, precum si prin luarea oricaror masuri considerate necesare in vederea respectarii fiecarui angajament.
45. Mandatarul poate fi o societate de management, de consultanta, de audit sau orice alta institutie similara. Mandatarul trebuie sa fie independent de Consiliul Concurentei si de intreprinderea in cauza, sa detina calificarile necesare indeplinirii misiunii sale, sa se bucure de o buna reputatie si sa nu ridice suspiciuni privind existenta unui conflict de interese.
46. Atributiile si competentele mandatarului vor fi detaliate in contractul de mandat incheiat intre intreprinderea in cauza si mandatar. Consiliul Concurentei va examina si va aproba termenii contractului de mandat. Remunerarea mandatarului revine in sarcina intreprinderii in cauza. Partile nu pot emite nicio instructiune catre mandatar fara aprobarea Consiliului Concurentei. Mandatarul insarcinat cu monitorizarea va pastra confidentialitatea oricaror secrete de afaceri ale partilor si ale tertilor.
47. Mandatarul va transmite Consiliului Concurentei rapoarte periodice privind indeplinirea angajamentelor, precum si alte informatii si/sau rapoarte suplimentare, la solicitarea acestuia.
48. Monitorizarea se va desfasura pe toata perioada prevazuta in decizia privind angajamentele si va fi finalizata printr-un raport de monitorizare ce va fi prezentat Consiliului Concurentei.

VI. Sanctiuni
49. Neindeplinirea angajamentelor asumate prin decizia Consiliului Concurentei de acceptare a angajamentelor este sanctionata potrivit prevederilor art. 51 alin. (1) lit. e) din lege.
50. Potrivit prevederilor art. 54 alin. (1) lit. c) din lege, Consiliul Concurentei poate obliga, prin decizie, intreprinderile sau asociatiile de intreprinderi la plata unor amenzi cominatorii, in suma de pana la 5% din cifra de afaceri zilnica medie din anul financiar anterior sanctionarii pentru fiecare zi de intarziere, calculate de la data stabilita prin decizie, pentru a le determina sa respecte angajamentele carora Consiliul Concurentei le-a conferit forta obligatorie prin decizia adoptata potrivit prevederilor art. 46^2 alin. (3) din lege.
51. Potrivit prevederilor art. 46^2 alin. (5) din lege, Consiliul Concurentei poate, la cerere sau din oficiu, sa redeschida procedura de investigatie atunci cand:
a) intervine o schimbare esentiala privind oricare dintre faptele pe care s-a fundamentat decizia;
b) intreprinderile actioneaza contrar angajamentelor asumate;
c) decizia a fost fundamentata pe informatii incomplete, inexacte sau care induc in eroare, furnizate de parti.

VII. Dispozitii finale
52. Intreprinderile impotriva carora au fost declansate investigatii aflate in derulare la data intrarii in vigoare a prezentelor instructiuni au la dispozitie un termen de doua luni de la aceasta data pentru a contacta Consiliul Concurentei in scopul verificarii disponibilitatii autoritatii de concurenta de a participa la discutii privind angajamente in respectivele cazuri. In plus, Consiliul Concurentei va trimite catre fiecare intreprindere aflata in investigatie la momentul intrarii in vigoare a acestor norme si care nu a initiat o astfel de procedura o instiintare cu privire la posibilitatea de a beneficia de prevederile art. 46^2 din lege, fara ca aceasta instiintare sa oblige Consiliul Concurentei in ceea ce priveste intrarea efectiva in discutii privind angajamentele.
53. Prezentele instructiuni se pun in aplicare prin ordin al presedintelui Consiliului Concurentei si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close