Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare, precum si conditiile de mentinere a acesteia

In M. Of. nr. 14 din 6 ianuarie 2011 a fost publicat Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 15/2010 pentru punerea in aplicare a Normelor privind autorizarea brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare, precum si conditiile de mentinere a acesteia.
Din cuprins:
ART. 1
(1) Se pun in aplicare Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare, precum si conditiile de mentinere a acesteia, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
(2) Normele intra in vigoare la data publicarii lor in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
ART. 2
La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga:
a) Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 3.110/2004 pentru punerea in aplicare a Normelor privind autorizarea brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.243 din 23 decembrie 2004;
b) Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 3.101/2005 pentru modificarea Normelor privind autorizarea brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare, puse in aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 3.110/2004, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 65 din 19 ianuarie 2005.
ART. 3
Brokerii de asigurare si/sau de reasigurare, precum si directiile de specialitate din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor vor asigura ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

ANEXA 1

NORME
privind autorizarea brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare, precum si conditiile de mentinere a acesteia

ART. 1
Prezentele norme stabilesc, in temeiul prevederilor art. 5 lit. b) si ale art. 35 si 36 din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare, conditiile care trebuie indeplinite si documentele pe care trebuie sa le prezinte persoanele juridice romane pentru obtinerea autorizatiei de functionare ca brokeri de asigurare si/sau de reasigurare in vederea desfasurarii activitatii de intermediere in asigurari si/sau in reasigurari, precum si conditiile de mentinere a acesteia.

CAPITOLUL I
Conditii pentru obtinerea autorizatiei de functionare

ART. 2
In vederea obtinerii autorizatiei de functionare ca broker de asigurare si/sau de reasigurare, solicitantul trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
a) sa fie persoana juridica romana in a carei denumire sa fie cuprinsa in mod obligatoriu sintagma “broker de asigurare”, “broker de asigurare-reasigurare” sau “broker de reasigurare”, dupa caz, in limba romana ori intr-o limba de larga circulatie si sa nu induca in eroare publicul;
b) sa aiba un capital social subscris si varsat in forma baneasca, a carui valoare nu poate fi mai mica de 25.000 lei;
c) sa aiba in vigoare un contract de asigurare de raspundere civila profesionala valabil pe intregul teritoriu al Romaniei, cu o limita minima de acoperire de 1.121.000 euro/eveniment si o suma agregata de 1.700.000 euro pe an, fara fransiza;
d) sa aiba ca obiect de activitate numai activitatea de broker de asigurare si/sau de reasigurare, cu exceptia prevazuta la art. 35 alin. (19) din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare;
e) sa aiba sediu social, destinat exclusiv desfasurarii activitatii pentru care a fost autorizat, unde se va transmite si se va primi corespondenta de la Comisia de Supraveghere a Asigurarilor si de la alte institutii sau autoritati, sediu la care sa fie prezent in permanenta un angajat al brokerului, in cadrul programului zilnic de lucru, comunicat la Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, si care sa indeplineasca urmatoarele conditii:
1. sediul social si punctele de lucru sa aiba o dotare tehnica adecvata, care sa asigure buna desfasurare a activitatii de intermediere in asigurari;
2. tehnica de calcul trebuie sa cuprinda: calculatoare si software, imprimante, conexiuni internet, telefon, fax, care sa permita gestionarea politelor;
3. suprafata sediului sa nu fie mai mica de 15 mp, sa nu fie amplasat la subsolurile cladirilor, cu exceptia cladirilor de birouri tip centru de afaceri, si sa permita amplasarea mobilierului de birou, tehnicii de calcul, depozitarea si arhivarea documentelor;
4. spatiul trebuie sa fie dotat cu mobilier de birou – birouri de lucru, fisete, mobilier de depozitare;
f) din documentele prezentate sa rezulte ca nu este si nu va fi actionar sau asociat direct ori indirect al unui asigurator, reasigurator, al unui agent de asigurare ori de reasigurare, al unui asistent in brokeraj si ca nu are si nu va avea ca actionar direct sau indirect ori ca administrator un asigurator, reasigurator, un agent de asigurare ori de reasigurare, un asistent in brokeraj sau conducatorul unui asistent in brokeraj persoana juridica ori conducatorul unui agent de asigurare persoana juridica;
g) asociatii ori actionarii semnificativi, conducatorii executivi si administratorii sa nu aiba cazier judiciar pentru infractiuni contra patrimoniului sau infractiuni prevazute in legislatia financiar-fiscala si cazier fiscal; in situatia in care au desfasurat activitate de intermediere in asigurari sa nu fi fost radiati din Registrul intermediarilor in asigurari si/sau in reasigurari din motive imputabile acestora;
h) conducatorii executivi sa aiba studii superioare si o experienta de cel putin 3 ani intr-o functie de conducere operativa in domeniul asigurarilor sau de cel putin 5 ani intr-o functie de conducere operativa in domeniul financiar-bancar si/sau al pensiilor private; aceasta prevedere se aplica si administratorilor, atunci cand acestia au atributii similare conducerii executive. Prin functie de conducere operativa se intelege inclusiv functia de sef de serviciu/compartiment a carui activitate este relevanta pentru specificul domeniului asigurarilor sau cel financiar-bancar, precum si functia de director de agentie sau de sucursala a unei entitati care opereaza in aceste domenii;
i) administratorii sa nu fie angajati ai societatilor de asigurare si/sau de reasigurare pe perioada mandatului la brokerul de asigurare si/sau de reasigurare;
j) conducatorii executivi si administratorii sa aiba o buna reputatie, onestitate si probitate morala;
k) conducatorii executivi sa nu detina functii de conducere la o alta persoana juridica romana sau straina dupa obtinerea autorizatiei de functionare sau dupa aprobarea de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, precum si in timpul exercitarii functiei la brokerul de asigurare si/sau de reasigurare;
l) conducatorii executivi sa aiba contract de munca si administratorii sa aiba contract de administrare/mandat, dupa caz, cu brokerul de asigurare si/sau de reasigurare;
m) sa achite o taxa de autorizare de 5.000 lei.
ART. 3
(1) Comisia de Supraveghere a Asigurarilor evalueaza, pentru fiecare persoana nominalizata in calitate de conducator executiv sau administrator, atunci cand acesta are atributii similare conducerii executive, daca sunt indeplinite cerintele prevazute la art. 2, luand in considerare informatiile legate de activitatea, experienta si reputatia persoanei in cauza, precum si orice alte circumstante relevante.
(2) In sensul prevederilor alin. (1), vor fi avute in vedere, pentru ultimii 10 ani, in masura in care prezinta relevanta, situatii cum ar fi:
a) persoana respectiva se afla ori s-a aflat in conflict cu o autoritate de supraveghere din domeniul asigurarilor sau financiar-bancar ori al pensiilor private din Romania sau din strainatate, a fost sanctionata sau i s-a respins ori i s-a retras o autorizatie sau aprobare de catre o asemenea autoritate ori s-a aflat in alta situatie care prin aspectele relevate ar putea avea efecte negative asupra imaginii ori activitatii brokerului la care persoana in cauza este desemnata cu responsabilitati de administrare si/sau de conducere;
b) persoana a exercitat, fara aprobarea autoritatii mentionate la lit. a), o functie pentru care, potrivit dispozitiilor legale aplicabile, era prevazuta obligativitatea obtinerii unei astfel de aprobari;
c) in exercitarea unei functii de administrare si/sau de conducere a unui asigurator ori intermediar in asigurari si/sau in reasigurari ori a unei sucursale a unui asigurator sau intermediar in asigurari si/sau in reasigurari strain, persoana nu a participat la adoptarea si/sau aplicarea unor decizii privind activitatea acestuia, prin care s-a urmarit satisfacerea unor interese individuale ori de grup;
d) intermediarul in asigurari si/sau in reasigurari unde a activat nu a depus la un asigurator sau la un reasigurator sumele incasate cu titlu de prime de asigurare sau de reasigurare, in perioada in care persoana a exercitat functia de administrare si/sau de conducere sau orice alta functie la intermediarul in cauza;
e) entitatile la care persoana respectiva exercita sau a exercitat responsabilitati de administrare si/sau de conducere ori la care este sau a fost actionar semnificativ ori asociat s-au aflat in conflict cu vreo autoritate din Romania ori din strainatate, insarcinata cu supravegherea in domeniul asigurarilor sau financiar-bancar, au fost supuse vreunei sanctiuni dispuse de o asemenea autoritate sau aceasta le-a refuzat ori le-a retras o autorizatie;
f) persoana a facut sau face obiectul unor proceduri penale.

CAPITOLUL II
Documentatia necesara pentru obtinerea autorizatiei de functionare ca broker de asigurare si/sau de reasigurare

ART. 4
Persoanele juridice romane care solicita obtinerea autorizatiei de functionare ca broker de asigurare si/sau de reasigurare vor depune la registratura Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor urmatoarele documente:
a) cerere standard de obtinere a autorizatiei de functionare, in forma prezentata in anexa nr. 1;
b) copii de pe documentele care atesta constituirea brokerului de asigurare si/sau de reasigurare: actul constitutiv autentificat sau atestat de avocat ori sub semnatura privata, in care obiectul de activitate este definit conform art. 2 lit. C pct. 57 lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, hotararea judecatoreasca de infiintare, certificatul de inregistrare emis de oficiul registrului comertului, certificatul constatator cuprinzand toate datele de identificare ale brokerului de asigurare si/sau de reasigurare, codul unic de inregistrare;
c) copia ordinului de plata si a extrasului de cont care atesta existenta capitalului social varsat integral in numerar la data solicitarii autorizatiei de functionare, in conditiile si in limitele stabilite la art. 35 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, actualizat conform prevederilor art. 2 lit. b) din prezentele norme;
d) un studiu de fezabilitate care sa cuprinda cel putin urmatoarele informatii:
1. scurta prezentare a activitatii ce urmeaza sa fie desfasurata, din care sa rezulte ca resursele financiare sunt suficiente sa ii permita desfasurarea activitatii;
2. structura organizatorica, regulamentul de organizare si functionare, cu precizarea distincta a raspunderilor si limitelor de competenta pentru conducatorii executivi si administratorii din cadrul brokerului de asigurare si/sau de reasigurare;
3. bugetul de venituri si cheltuieli estimat pentru urmatorii 3 ani financiari;
e) copie de pe documentele care atesta plata taxei de autorizare in contul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, potrivit prevederilor art. 36 alin. (1) din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, actualizata conform art. 2 lit. m) din prezentele norme;
f) copie de pe contractul de asigurare de raspundere civila profesionala, cu respectarea prevederilor art. 2 lit. c) din prezentele norme, si dovada privind plata primei de asigurare (integrala sau a ratelor);
g) documente oficiale din care sa rezulte actionarii sau asociatii directi si indirecti, inclusiv ultimul actionar sau asociat semnificativ indirect persoana fizica, precum si certificatele de cazier fiscal si judiciar, in original, ale acestora;
h) certificatele de cazier fiscal si judiciar, in original, ale conducatorilor executivi si ale administratorilor;
i) documente oficiale (contract de munca/de management, decizii/carte de munca etc.), precum si curriculum vitae ale conducatorilor executivi, din care sa rezulte respectarea prevederilor art. 2 lit. h) din prezentele norme, a caror conformitate cu originalul va fi certificata de angajatorul cu care s-a incheiat contractul de munca/de management, precum si copia legalizata a diplomei de studii superioare a persoanelor propuse pentru functiile mentionate la art. 2 lit. h). Inscrisurile prin care se va face dovada experientei intr-o functie de conducere operativa in domeniul asigurarilor, financiar-bancar si/sau al pensiilor private vor fi emise numai de catre sediile sociale;
j) curriculum vitae pentru actionarii sau asociatii semnificativi persoane fizice, conducatorii executivi si administratori cu semnatura olografa, care sa contina cel putin urmatoarele informatii: numele si prenumele, data si locul nasterii, adresa de domiciliu si, daca este cazul, de resedinta, cetatenia/cetateniile, pregatirea profesionala (studii/cursuri de pregatire si perfectionare, scolile sau facultatea/facultatile absolvite, diplomele obtinute), apartenenta la organizatii profesionale, descrierea intregii cariere profesionale (numele complet al angajatorilor, durata contractului cu fiecare dintre acestia, departamentele in care au fost incadrate, precum si descrierea responsabilitatilor si activitatii desfasurate);
k) bilanturile pe ultimii 3 ani ale actionarilor sau asociatilor semnificativi persoane juridice, in forma in care au fost depuse la autoritatea fiscala teritoriala;
l) copii de pe contractul de inchiriere sau de comodat, al sediului social si al sediilor secundare/punctelor de lucru existente ori care se infiinteaza, inregistrate la administratia financiara teritoriala, dupa caz, sau copie de pe actul de proprietate al sediului social ori al sediilor secundare/punctelor de lucru existente sau care se infiinteaza, din care sa rezulte indeplinirea conditiilor prevazute la art. 2 lit. e);
m) declaratie atestata potrivit legii sau autentificata de un notar public, pe propria raspundere, in original, din care sa rezulte ca societatea indeplineste si va indeplini prevederile art. 2 lit. f) din prezentele norme, conform anexei nr. 2;
n) declaratie atestata potrivit legii sau autentificata de un notar public, pe propria raspundere, in original, a conducerii executive ca va indeplini prevederile art. 2 lit. k) din prezentele norme, conform anexei nr. 3;
o) declaratie atestata potrivit legii sau autentificata de un notar public, pe propria raspundere, in original, a administratorului ca va indeplini prevederile art. 2 lit. i) din prezentele norme, conform anexei nr. 4;
p) declaratie atestata potrivit legii sau autentificata de un notar public, pe propria raspundere, in original, a administratorului si a conducatorului executiv, in conformitate cu prevederile art. 3 alin. (2) din prezentele norme, conform anexei nr. 5;
r) copiile actelor de identitate ale conducatorilor executivi, administratorilor si ale asociatilor semnificativi/actionarilor semnificativi persoane fizice, a caror conformitate cu originalul va fi certificata de posesorul actului de identitate prin semnatura olografa.
ART. 5
(1) Persoanele propuse spre aprobare in conducerea executiva vor sustine la sediul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, in prezenta unei comisii de evaluare, un interviu, in limba romana, din care sa rezulte urmatoarele:
a) activitatea care urmeaza sa fie desfasurata de brokerul de asigurare si/sau de reasigurare;
b) descrierea dotarii sediilor, care trebuie sa fie corespunzatoare desfasurarii in conditii adecvate a activitatii de intermediere propuse, conform studiului de fezabilitate;
c) cunoasterea prevederilor legislatiei din domeniul asigurarilor/reasigurarilor.
(2) Comisia de evaluare poate propune Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor respingerea solicitarii de aprobare a unei persoane propuse in functia de conducator executiv, urmand ca societatea sa numeasca o alta persoana.
ART. 6
(1) Conducatorii executivi trebuie sa aiba contract de munca si administratorii trebuie sa aiba un contract de administrare/mandat in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa caz, pe intreaga perioada de desfasurare a activitatii in cadrul brokerului de asigurare.
(2) In termen de 60 de zile de la primirea autorizatiei de functionare, brokerul de asigurare va depune la Comisia de Supraveghere a Asigurarilor copii integrale ale documentelor mentionate la alin. (1), a caror conformitate cu originalul va fi certificata de conducatorul executiv aprobat de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor.

CAPITOLUL III
Alte dispozitii

ART. 7
Comisia de Supraveghere a Asigurarilor poate verifica daca sediul social declarat de catre brokerul de asigurare si/sau de reasigurare este corespunzator pentru desfasurarea activitatii de intermediere si indeplineste cerintele prevazute la art. 2 lit. e).
ART. 8
Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, in vederea fundamentarii deciziei de autorizare, poate solicita prezentarea de documente, situatii, informatii si audieri atat de la asociati sau actionari, conducatori executivi, administratori sau de la oricare alta persoana fizica sau juridica ce are legatura, directa ori indirecta, cu activitatea acestora, cat si de la alte institutii sau autoritati din tara ori din strainatate.
ART. 9
Obtinerea autorizatiei de functionare, precum si obtinerea avizelor sau aprobarilor ulterioare de modificare a documentelor ori conditiilor pe baza carora s-a acordat aceasta autorizare in baza unor documente sau informatii neconforme cu realitatea dau dreptul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor sa retraga autorizatia sau aprobarea acordata, dupa caz.
ART. 10
(1) Comisia de Supraveghere a Asigurarilor va decide asupra acordarii autorizatiei necesare desfasurarii activitatii in calitate de broker de asigurare si/sau de reasigurare ori asupra respingerii cererii de autorizare, in termen de 60 de zile de la data depunerii documentatiei complete.
(2) Daca in termen de 30 de zile de la data la care se solicita completarea documentatiei depuse in vederea autorizarii desfasurarii activitatii in calitate de broker de asigurare si/sau de reasigurare ori in cazul modificarii conditiilor pe baza carora s-a obtinut autorizatia de functionare nu se completeaza documentatia, solicitarea se claseaza.
(3) Autorizatia de functionare se retrage in cazul incetarii valabilitatii contractului de asigurare de raspundere civila profesionala a brokerului de asigurare si/sau de reasigurare, conform prevederilor art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si in cazul incalcarii prevederilor art. 15.
ART. 11
Comisia de Supraveghere a Asigurarilor aproba suspendarea sau incetarea activitatii brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare, la cererea acestora, dupa verificarea prealabila la sediul societatii a urmatoarelor:
a) situatia financiara a societatii la data solicitarii cererii de suspendare/incetare a activitatii;
b) rezilierea contractelor incheiate cu asiguratorii, in cazul incetarii activitatii, iar pentru suspendare, notificarea asiguratorilor cu privire la suspendarea solicitata;
c) situatia decontarilor cu asiguratorii (prime si documente cu regim special);
d) notificarea asiguratilor cu privire la incetarea/suspendarea si indrumarea acestora direct catre asiguratori pentru contractele de asigurare in derulare;
e) situatia litigiilor;
f) situatia datoriilor fata de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor.
ART. 12
In urma obtinerii aprobarii suspendarii/incetarii activitatii brokerii de asigurare si/sau de reasigurare au obligativitatea transmiterii raportarilor catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, in conformitate cu legislatia in vigoare, pentru perioada in care au desfasurat activitate.

CAPITOLUL IV
Conditii privind mentinerea autorizatiei de functionare

ART. 13
(1) Dupa obtinerea autorizatiei de functionare orice modificare a documentelor sau a conditiilor pe baza carora s-a acordat aceasta autorizatie se va face numai dupa aprobarea sau, dupa caz, avizarea prealabila de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor.
(2) Aprobarea nu se acorda in cazul in care brokerul de asigurare si/sau de reasigurare nu si-a indeplinit toate obligatiile prevazute de dispozitiile legale, de normele si deciziile emise de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, pana la indeplinirea acestora.
(3) Conditiile si documentele solicitate asociatilor sau actionarilor semnificativi se aplica si in cazul persoanelor fizice si juridice care dobandesc ulterior aceasta calitate la brokerul de asigurare si/sau de reasigurare.
(4) Conditiile si documentele solicitate conducatorilor executivi si administratorilor se aplica si in cazul persoanelor fizice si juridice propuse, care dobandesc ulterior aceasta calitate la brokerul de asigurare si/sau de reasigurare.
(5) Dupa obtinerea autorizatiei de functionare toate conditiile pe baza carora s-a acordat aceasta autorizatie vor fi indeplinite pe toata perioada de functionare a brokerului de asigurare si/sau de reasigurare.
(6) Orice modificare a conditiilor pe baza carora s-a obtinut autorizatia de functionare a brokerului de asigurare si/sau de reasigurare se va depune in mod obligatoriu la oficiul registrului comertului numai insotita de avizul prealabil al Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor.
(7) In cazul in care intervin schimbari/modificari in actele de identitate ale conducatorilor executivi, ale administratorilor, asociatilor/actionarilor semnificativi persoane fizice, in termen de 15 zile de la schimbarea/modificarea acestora, acestea vor fi aduse la cunostinta Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, insotite de inscrisurile doveditoare.
(8) Brokerii de asigurare si/sau de reasigurare trebuie sa transmita Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor polita de asigurare de raspundere civila profesionala (in copie) in termen de 10 zile lucratoare de la data intrarii in vigoare a acesteia, precum si copii ale documentelor care atesta plata ratelor primei de asigurare aferente contractului de asigurare de raspundere civila profesionala, in termen de 10 zile de la data achitarii acestora.
(9) Majorarea capitalului social se va efectua numai prin aport in numerar.
ART. 14
(1) In termen de 10 zile lucratoare de la data vacantarii unei pozitii detinute de o persoana din conducerea executiva sau de un administrator, brokerul de asigurare si/sau de reasigurare va comunica in scris Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor numele si functia persoanei respective, precum si inscrisuri din care sa rezulte data incetarii contractului de munca ori de mandat.
(2) In cazul vacantarii unei pozitii detinute de o persoana prevazuta la alin. (1), perioada pana la propunerea si depunerea documentatiei complete pentru o noua persoana nu trebuie sa depaseasca 90 de zile in cazul administratorului si 15 zile in cazul conducatorului executiv.
(3) Orice imputernicire data unei alte persoane, emisa inclusiv de administratori sau de administratorul unic, in cazul in care acesta din urma nu face parte din conducerea executiva, este nula de drept.
(4) Prin derogare de la prevederile alin. (3), cand conducerea este asigurata de o singura persoana, in cazuri bine justificate, persoanele mentionate la alin. (3) pot imputernici o alta persoana din cadrul brokerului de asigurare si/sau de reasigurare pentru a duce la indeplinire obligatiile prevazute la art. 35 alin. (15) din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
(5) Imputernicirea, care trebuie sa indice perioada pentru care se acorda, va fi trimisa in cel mult doua zile calendaristice de la emiterea ei, spre instiintare, la Comisia de Supraveghere a Asigurarilor.
(6) O persoana care trebuie sa primeasca in prealabil aprobarea Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nu poate exercita atributiile functiei pentru care a fost propusa decat de la data primirii aprobarii mentionate mai sus.
(7) Nerespectarea prevederilor alin. (6) poate conduce la sanctionarea, dupa caz, a brokerului de asigurare si/sau de reasigurare, a persoanelor in drept sa faca propunerea si a celor care au fost propuse. Comisia de Supraveghere a Asigurarilor poate dispune, avand in vedere consecintele exercitarii atributiilor unei functii inainte de primirea aprobarii legale, inclusiv retragerea aprobarii acordate.
ART. 15
(1) Sunt practici interzise in activitatea de intermediere a brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare:
a) oferirea, negocierea ori intermedierea de produse de asigurare prin procedee piramidale sau prin practicarea procedeului denumit “bulgare de zapada” sau orice alte procedee similare;
b) conditionarea participarii unei persoane la cursuri de instruire/seminare de specialitate de incheierea de asigurari, in nume propriu ori pentru alti membri ai familiei;
c) faptul de a propune unei persoane sa colecteze adeziuni sau sa se inscrie pe o lista, facand-o sa spere castiguri financiare rezultate din cresterea numarului de persoane recrutate sau inscrise.
(2) In activitatea brokerilor de asigurare si/sau reasigurare este interzisa intermedierea prin retele (multilevel marketing) a produselor de asigurare de viata/sanatate.

CAPITOLUL V
Dispozitii finale

ART. 16
In cazul persoanelor prevazute la art. 2 lit. l), care la data intrarii in vigoare a prezentelor norme ocupa aceste functii, sunt considerate a indeplini criteriile respective numai cu conditia prezentarii de catre brokerul de asigurare si/sau de reasigurare la Comisia de Supraveghere a Asigurarilor a copiilor contractelor de munca sau mandat si a declaratiei prevazute in anexa nr. 3 sau nr. 4, dupa caz, in termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentelor norme.
ART. 17
Brokerii de asigurare si/sau de reasigurare autorizati la data intrarii in vigoare a prezentelor norme se vor conforma prevederilor art. 2 lit. c) la data reinnoirii contractului de asigurare de raspundere civila profesionala.
ART. 18
Brokerii de asigurare si/sau de reasigurare autorizati la data intrarii in vigoare a prezentelor norme se vor conforma prevederilor art. 2 lit. e) pana la data de 31 decembrie 2011.
ART. 19
Toate documentele si informatiile prevazute in prezentele norme trebuie transmise in limba romana, iar pentru documentele emise intr-o limba straina se va depune o copie autentificata in tara de origine, impreuna cu traducerea legalizata.
ART. 20
Brokerii de asigurare si/sau de reasigurare vireaza sumele reprezentand taxa de autorizare/avizare in contul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor.
ART. 21
Termenele prevazute de prezentele norme, care expira intr-o zi de sarbatoare legala sau intr-o zi nelucratoare, se vor prelungi pana la sfarsitul urmatoarei zile lucratoare.
ART. 22
Anexele nr. 1 – 5 fac parte integranta din prezentele norme.
ART. 23
Nerespectarea prevederilor prezentelor norme se sanctioneaza in conditiile si potrivit prevederilor art. 39 din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close