Regulamentul privind delegarea, detasarea si transferul personalului de probatiune

In M. Of. nr. 10 din  5 ianuarie 2011 a fost publicat Ordinul ministrului justitiei nr. 2914/C/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind delegarea, detasarea si transferul personalului de probatiune.
Din cuprins:
ART. 1
Se aproba Regulamentul privind delegarea, detasarea si transferul personalului de probatiune, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
ART. 2
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare la data publicarii.
ART. 3
Directia de probatiune, Directia resurse umane, Directia financiar-contabila, curtile de apel, tribunalele si serviciile de probatiune vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

ANEXA 1

REGULAMENT
privind delegarea, detasarea si transferul personalului de probatiune

CAPITOLUL I
Delegarea personalului de probatiune

ART. 1
Delegarea reprezinta exercitarea temporara, din dispozitia ministrului justitiei, de catre personalul de probatiune a unor lucrari sau sarcini corespunzatoare atributiilor de serviciu, in afara locului sau de munca.
ART. 2
(1) Pentru motive obiective, ministrul justitiei, la propunerea directorului Directiei de probatiune, poate dispune delegarea unui consilier de probatiune intr-un alt serviciu de probatiune.
(2) Delegarea se face la initiativa sefului serviciului de probatiune din care se deleaga consilierul de probatiune sau la solicitarea sefului serviciului de probatiune unde se face delegarea.
ART. 3
Pentru delegarea consilierilor de probatiune intr-un alt serviciu sunt necesare:
a) avizul sefului serviciului de probatiune din care se deleaga consilierul de probatiune sau al sefului serviciului de probatiune unde se doreste delegarea, dupa caz;
b) avizul directorului Directiei de probatiune.
ART. 4
(1) Delegarea consilierilor de probatiune intr-un alt serviciu se dispune pe o perioada de cel mult 60 de zile intr-un an.
(2) Consilierul de probatiune poate refuza delegarea daca se afla in una dintre situatiile prevazute la art. 40 alin. (2) din Legea nr. 123/2006 privind statutul personalului din serviciile de probatiune, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Delegarea consilierului de probatiune pe o perioada mai mare de 60 de zile intr-un an se poate dispune numai cu acordul scris al acestuia.
ART. 5
La solutionarea solicitarii de delegare, Directia de probatiune va tine cont de:
a) situatia posturilor ocupate si a posturilor vacante in cele doua servicii de probatiune implicate in procedura de delegare;
b) datele statistice recente privind volumul de activitate pe principalele activitati si incarcatura pe consilier de probatiune la serviciile de probatiune implicate in procedura delegarii, raportat la media nationala stabilita pentru activitatile evaluate.
ART. 6
(1) In situatii exceptionale, consilierii de probatiune pot fi delegati si in cadrul Directiei de probatiune.
(2) Delegarea consilierului de probatiune in cadrul Directiei de probatiune se poate dispune numai cu acordul scris al acestuia.
(3) Prevederile art. 3 se aplica in mod corespunzator.
ART. 7
Delegarea personalului din serviciile de probatiune inceteaza:
a) la expirarea termenului pentru care a fost dispusa;
b) daca pe parcursul delegarii a aparut una dintre situatiile prevazute la art. 40 alin. (2) din Legea nr. 123/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si daca exista o solicitare in acest sens din partea personalului de probatiune delegat.

CAPITOLUL II
Delegarea consilierilor de probatiune in functia de sef serviciu

ART. 8
(1) In situatia vacantarii sau vacantarii temporare a functiei de sef serviciu, atributiile specifice functiei de conducere vor fi exercitate, prin delegare, de catre un consilier de probatiune desemnat de catre ministrul justitiei, la propunerea directorului Directiei de probatiune, in urma unei selectii organizate in acest sens.
(2) Delegarea pe functia de sef serviciu se va face cu respectarea, in mod corespunzator, a conditiilor prevazute la art. 13 si 13^1 din Legea nr. 123/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Prelungirea duratei delegarii consilierului de probatiune pe functia de sef serviciu se face la propunerea directorului Directiei de probatiune, fara a mai fi necesara parcurgerea unei proceduri de selectie.
ART. 9
(1) Directia de probatiune informeaza toate serviciile de probatiune cu privire la vacantarea functiei de sef serviciu si deschiderea procedurii de selectie pentru desemnarea unui consilier de probatiune care va exercita atributiile de conducere, precizand etapele si termenele ce vor fi avute in vedere la desfasurarea acestei proceduri, prin publicarea unui anunt pe pagina electronica a Ministerului Justitiei.
(2) Consilierii de probatiune care isi desfasoara activitatea in alte servicii de probatiune vor putea sa participe la procedura de selectie numai daca in schema de personal a serviciului de probatiune unde este vacanta functia de conducere exista un post de consilier de probatiune vacant sau temporar vacant.
ART. 10
In vederea participarii la procedura de selectie pentru delegarea pe functia de sef serviciu, consilierii de probatiune interesati trebuie sa depuna, in termenul anuntat de Directia de probatiune, care nu poate fi mai scurt de 10 zile, urmatoarele documente:
a) o scrisoare de intentie;
b) un curriculum vitae, format european;
c) un plan de management privind activitatea serviciului de probatiune in cadrul caruia este vacanta functia de conducere, avand in vedere perioada pentru care se face delegarea pe aceasta functie.
ART. 11
Planul de management va fi intocmit cu respectarea urmatoarelor criterii:
a) aplicabilitatea si utilitatea pentru serviciul de probatiune;
b) adecvarea metodelor de lucru propuse la specificul serviciului de probatiune;
c) coerenta planului;
d) modul de prezentare scrisa a planului: intinderea maxima pe 10 pagini, tehnoredactate in format A4, cu font Arial 12, la 1 1/2 rand.
ART. 12
(1) Consilierii de probatiune care au depus planul de management sustin un interviu in fata unei comisii de selectie desemnate prin rezolutie a directorului Directiei de probatiune.
(2) Comisia de selectie este formata din cel putin 2 membri, de regula un inspector de probatiune si persoana din cadrul Directiei de probatiune care coordoneaza activitatea serviciului de probatiune unde este vacanta functia de conducere, precum si un secretar.
(3) Interviul sustinut in fata comisiei de selectie este inregistrat audio, solicitandu-se in prealabil consimtamantul consilierului de probatiune in cauza. Daca acesta nu este de acord cu inregistrarea, interviul este consemnat in scris de catre secretarul comisiei.
(4) In cadrul interviului, membrii comisiei de selectie evalueaza atat modul de prezentare a planului de management intocmit de fiecare dintre consilierii de probatiune, cat si abilitatile necesare exercitarii functiei de sef serviciu, potrivit unui barem stabilit anterior.
(5) In urma interviului, fiecare membru al comisiei de selectie acorda o nota de la 0 la 10, urmand ca nota finala obtinuta de fiecare dintre candidati sa fie stabilita ca medie aritmetica a notelor acordate de membrii comisiei.
(6) Este declarat admis la procedura de selectie pentru delegarea in functia de sef serviciu consilierul de probatiune care a obtinut in urma interviului minimum nota 7.
(7) Consilierul de probatiune care a obtinut nota finala cea mai mare va fi desemnat pentru delegarea pe functia de sef serviciu.
ART. 13
Delegarea in functia de sef serviciu inceteaza:
a) la expirarea termenului pentru care a fost dispusa;
b) la data la care functia de conducere este ocupata prin numire, in conditiile legii, sau la momentul reluarii exercitarii functiei de catre titularul de drept, daca aceasta data se situeaza in interiorul termenului prevazut la lit. a);
c) in alte situatii, potrivit dispozitiilor legale in vigoare.
ART. 14
Revocarea delegarii in functia de sef serviciu se dispune de catre ministrul justitiei, la propunerea directorului Directiei de probatiune, pentru motivele prevazute la art. 15 din Legea nr. 123/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

CAPITOLUL III
Detasarea consilierilor de probatiune

ART. 15
In situatia in care un serviciu de probatiune nu poate functiona in conditii normale datorita existentei unor posturi de consilier de probatiune vacante sau temporar vacante, ministrul justitiei, la propunerea directorului Directiei de probatiune, poate dispune detasarea unuia sau mai multor consilieri de probatiune dintr-un alt serviciu de probatiune.
ART. 16
(1) Pentru a dispune detasarea consilierilor de probatiune intr-un alt serviciu de probatiune sunt necesare:
a) solicitarea sefului serviciului de probatiune unde se doreste detasarea;
b) avizul sefului serviciului de probatiune din care se detaseaza consilierul de probatiune;
c) avizul directorului Directiei de probatiune.
(2) Detasarea consilierilor de probatiune se dispune pe o perioada de cel mult un an.
(3) Consilierul de probatiune poate refuza detasarea numai in mod exceptional si pentru motive personale temeinice.
(4) Detasarea poate fi prelungita pentru motive obiective, care impun prezenta persoanei la serviciul la care s-a dispus detasarea, cu acordul acesteia, din 6 in 6 luni.
(5) Prevederile art. 5 se aplica in mod corespunzator.
ART. 17
(1) Detasarea consilierilor de probatiune inceteaza la expirarea termenului pentru care a fost dispusa.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), directorul Directiei de probatiune poate propune ministrului justitiei incetarea detasarii consilierilor de probatiune, anterior duratei pentru care a fost dispusa, la solicitarea motivata a consilierului de probatiune detasat ori a unuia dintre cei 2 sefi ai serviciilor de probatiune implicate in procedura de detasare.

CAPITOLUL IV
Transferul personalului de probatiune

ART. 18
(1) Transferul personalului din serviciile de probatiune intre serviciile de probatiune se aproba, la cererea acestuia, de ministrul justitiei, cu avizul directorului Directiei de probatiune si al sefilor serviciilor de probatiune implicate.
(2) Transferul se face pe un post vacant, intr-o functie echivalenta cu functia detinuta.
ART. 19
(1) In solutionarea solicitarilor de transfer depuse de catre personalul de probatiune, Directia de probatiune aplica criteriile prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul regulament.
(2) In situatia in care exista mai multe solicitari de transfer care vizeaza acelasi post vacant, se analizeaza fiecare situatie prin raportare la criteriile mentionate la alin. (1) si se stabileste un punctaj pe baza caruia se face departajarea intre solicitari.
(3) Sistemul de punctaj va utiliza valorile unu sau zero, in functie de indeplinirea sau neindeplinirea criteriului analizat si de particularitatile fiecareia dintre solicitarile de transfer.
ART. 20
(1) Prin exceptie de la prevederile art. 18 alin. (2), inspectorul de probatiune poate fi transferat, la cerere, pe functia de consilier de probatiune.
(2) Inspectorul de probatiune transferat pe functia de consilier de probatiune va fi incadrat pe gradul de consilier de probatiune corespunzator vechimii in probatiune.
ART. 21
Transferul inspectorului de probatiune pe functia de consilier de probatiune se aproba, la cererea acestuia, de catre ministrul justitiei, cu avizul directorului Directiei de probatiune si al sefului serviciului de probatiune in care se doreste transferul.

CAPITOLUL V
Dispozitii finale

ART. 22
Personalul de probatiune care este delegat sau detasat in alta localitate decat cea de domiciliu beneficiaza, pe toata durata delegarii sau detasarii, de drepturile prevazute de lege.
ART. 23
Personalul de probatiune delegat intr-o functie de conducere beneficiaza, pe toata durata delegarii, de toate drepturile prevazute de lege pentru functia pe care este delegat.
ART. 24
(1) Delegarea consilierilor de probatiune intr-un alt serviciu de probatiune sau in cadrul Directiei de probatiune, delegarea pe functia de conducere, detasarea si transferul personalului de probatiune se dispun prin ordin al ministrului justitiei.
(2) Delegarea consilierilor de probatiune intr-un alt serviciu de probatiune sau in cadrul Directiei de probatiune, delegarea pe functia de conducere si detasarea consilierilor de probatiune inceteaza prin ordin al ministrului justitiei.
ART. 25
Consilierilor de probatiune care, la data intrarii in vigoare a prezentului regulament, sunt delegati pe functia de sef serviciu li se va mentine delegarea pe functia de conducere daca indeplinesc conditiile prevazute de lege pentru delegare.

ANEXA 1
la regulament

CRITERII
aplicabile in procedura de transfer al personalului de probatiune

I. Situatia serviciilor de probatiune implicate in procedura de transfer

1. Existenta unui post vacant in cadrul serviciului de probatiune in care se solicita transferul

2. Volumul de activitate al fiecaruia dintre cele doua servicii de probatiune implicate in procedura de transfer
Scopul acestui criteriu este sa stabileasca in ce masura transferul unui consilier de probatiune poate influenta volumul de activitate derulata in cadrul celor doua servicii implicate in procedura de transfer. Criteriul va fi avut in vedere in masura in care in cel putin unul dintre cele doua servicii de probatiune implicate in procedura de transfer volumul de activitate pe consilier de probatiune este egal cu sau mai mare decat media nationala stabilita pentru activitatile supuse analizei.
Aplicarea acestui criteriu presupune:
a) raportarea numarului de referate de evaluare si a numarului de persoane aflate in supraveghere la numarul de consilieri de probatiune activi din cadrul fiecarui serviciu de probatiune implicat in procedura de transfer, pentru a determina volumul de activitate pe consilier de probatiune;
b) raportarea volumului de activitate pe consilier de probatiune la media nationala stabilita pentru activitatile evaluate, pentru a determina in ce masura realizarea transferului ar influenta, in mod real, volumul de activitate din serviciile de probatiune implicate;
c) in functie de rezultatele obtinute la punctele anterioare, va avea prioritate in solutionare solicitarea consilierului de probatiune al carui transfer nu va determina o crestere a volumului de activitate in cadrul serviciului de unde se transfera, care ar urma sa devina astfel egal cu sau mai mare decat media nationala stabilita pentru activitatile supuse analizei.

3. Mobilitatea personalului in cadrul celor doua servicii de probatiune implicate in procedura de transfer
Aplicarea acestui criteriu presupune analiza urmatoarelor elemente:
a) numarul posturilor vacante in serviciile de probatiune implicate in procedura de transfer, raportat la numarul de posturi existente in schema celor doua servicii de probatiune (in analiza acestui element prezinta relevanta faptul ca posturile vacante nu au putut fi ocupate in urma concursurilor organizate in acest sens, precum si numarul de transferuri anterioare);
b) existenta sau eventualitatea unor situatii de vacantare/vacantare temporara a unor posturi in cadrul serviciului de probatiune unde isi desfasoara activitatea consilierul de probatiune solicitant (acest element prezinta relevanta pentru a stabili in ce masura se poate vorbi despre o fluctuatie a personalului ce ar putea afecta activitatea in serviciul de probatiune in care isi desfasoara activitatea consilierul de probatiune care solicita transferul).

II. Situatia personala a personalului de probatiune care solicita transferul

1. Situatia familiala a solicitantului si starea de sanatate a acestuia, a sotului, a copiilor minori si a altor persoane aflate in intretinerea acestuia, potrivit legii
In functie de situatia concreta, se solutioneaza cu prioritate solicitarea personalului de probatiune care are in intretinere copii minori sau alte persoane si care are domiciliul in localitatea unde este situat serviciul de probatiune in care se solicita transferul.

2. Situatia locativa a personalului de probatiune si timpul afectat deplasarii pana la sediul serviciului de probatiune in care isi desfasoara activitatea
In functie de situatia concreta, se solutioneaza cu prioritate solicitarea personalului de probatiune care locuieste in alta localitate decat cea unde este situat sediul serviciului de probatiune in care isi desfasoara activitatea si care este nevoit sa se deplaseze zilnic pe distante mari pentru a ajunge la sediul serviciului de probatiune.

3. Rolul [supervizor, formator, consilier responsabil de colectarea, prelucrarea si interpretarea datelor statistice (crcpids), specialist in relatii publice] indeplinit in cadrul serviciului de probatiune de catre consilierul de probatiune solicitant
Acest criteriu prezinta relevanta si poate constitui un avantaj in solutionarea favorabila a cererii de transfer depuse de consilierul de probatiune care exercita un anumit rol (supervizor, formator, crcpids, specialist in relatii publice) in serviciul de probatiune in care isi desfasoara activitatea, in masura in care acest rol nu este indeplinit de niciunul dintre consilierii din cadrul serviciului unde se solicita transferul.

4. Rezultate deosebite obtinute in activitate de catre solicitant
Acest criteriu prezinta relevanta si constituie un avantaj in solutionarea favorabila a cererii de transfer depuse de personalul de probatiune care a avut o contributie relevanta la dezvoltarea sistemului de probatiune (de exemplu, participarea la derularea/dezvoltarea unor programe/proiecte nationale sau internationale in domeniul probatiunii, sustinerea unor programe de formare, participarea la elaborarea unor acte normative/studii privind sistemul de probatiune etc.).

5. Personalul de probatiune solicitant sa nu fi beneficiat anterior de un transfer
Acest criteriu constituie un avantaj in solutionarea favorabila a transferului pentru personalul de probatiune care nu a mai beneficiat de un transfer, in comparatie cu un alt consilier de probatiune solicitant caruia i-a fost aprobata anterior o cerere de transfer.

6. Vechimea cererii de transfer depuse de solicitant
In functie si de celelalte criterii de transfer, are prioritate in solutionarea favorabila cererea de transfer cu data de inregistrare la Directia de probatiune cea mai veche si pentru care nu s-a schimbat situatia care a generat-o.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close