Modificarea si completarea Regulamentului de punere in aplicare a Legii notarilor publici si a activitatii notariale

In M. Of. nr. 15 din 7 ianuarie 2011 a fost publicat Ordinul ministrului justitiei nr. 2923/C/2010 privind modificarea si completarea Regulamentului de punere in aplicare a Legii notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995, adoptat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 710/C/1995.
Din cuprins:
ART. I
Regulamentul de punere in aplicare a Legii notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995, adoptat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 710/C/1995, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 176 din 8 august 1995, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 44, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(2) La nivelul fiecarei camere a notarilor publici se tine un registru de evidenta a procedurilor succesorale, in care se inregistreaza procedurile succesorale din circumscriptia teritoriala a acesteia.”
2. La articolul 44, alineatul (3) se abroga.
3. Dupa articolul 106 se introduce un nou articol, articolul 106^1, cu urmatorul cuprins:
“ART. 106^1
(1) Notarul public va elibera, la cererea oricarei persoane interesate, in termen de 3 zile lucratoare de la solicitare, o incheiere cu privire la rezultatul verificarilor efectuate in Registrul de evidenta a procedurilor succesorale al Camerei notarilor publici, prevazut la art. 44, si in registrele unice ale Uniunii Nationale a Notarilor Publici, prevazute la art. 56^1 alin. (1) lit. a) – c). Competenta eliberarii incheierii revine notarului public din camera in a carei circumscriptie teritoriala defunctul a avut ultimul domiciliu.
(2) In incheierea mentionata la alin. (1), al carei model este prevazut in anexa nr. 32 la prezentul regulament, se vor inscrie rezultatele verificarii mentiunilor cuprinse in certificatele sau adeverintele eliberate din registrele prevazute la alin. (1).
(3) Notarul public va proceda mai intai la interogarea Registrului de evidenta a procedurilor succesorale al Camerei notarilor publici in a carei circumscriptie defunctul a avut ultimul domiciliu. In cazul in care in urma verificarii se constata ca succesiunea este solutionata, se va face mentiune despre acest fapt in incheiere, fara a se mai proceda la verificarea registrelor unice ale Uniunii Nationale a Notarilor Publici.
(4) Daca in urma verificarii prevazute la alin. (3) se constata ca succesiunea defunctului nu se afla pe rolul niciunui birou notarial, se vor efectua verificari si in registrele unice ale Uniunii Nationale a Notarilor Publici. Interogarea Registrului national de evidenta a succesiunilor se va face numai in situatia in care defunctul a avut ultimul domiciliu in strainatate, dar a detinut bunuri imobile pe teritoriul Romaniei.
(5) Daca in urma verificarii prevazute la alin. (3) se constata ca succesiunea se afla pe rolul unui birou notarial, se va proceda si la verificarea registrelor unice ale Uniunii Nationale a Notarilor Publici, prevazute la alin. (1), facandu-se mentiune despre acestea in incheiere. O copie a acestei incheieri se va comunica de catre notarul public care a eliberat-o Camerei notarilor publici in al carei registru figureaza cauza inregistrata. Camera notarilor publici, primind copia incheierii, o va aduce de indata la cunostinta notarului public pe al carui rol se afla inregistrata cauza succesorala.
(6) Cererea prin care se solicita efectuarea verificarilor, impreuna cu incheierea eliberata de notarul public in urma efectuarii verificarilor, se inregistreaza in Registrul general notarial, iar un exemplar al incheierii se elibereaza solicitantului personal sau, la cererea acestuia, se comunica prin posta.”
4. Dupa anexa nr. 31 se introduce o noua anexa, anexa nr. 32, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
ART. II
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ANEXA 1
(Anexa nr. 32 la regulament)

ROMANIA
Biroul Notarului Public ……………………….
Sediul ………………………………………

INCHEIEREA
Nr. ….. data ……….

privind verificarile efectuate in evidentele succesorale ale Camerei notarilor publici si ale Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania

…………………, notar public, in urma cererii depuse de domnul/doamna ………………………, domiciliat(a) in …………………………., in calitate de ………………………….., pentru verificarea evidentelor succesorale privindu-l pe defunctul …………………………………, cu ultimul domiciliu in ……………………………………, am procedat la efectuarea verificarilor in urmatoarele evidente (se vor marca registrele in care s-au facut verificari):
– Registrul de evidenta a procedurilor succesorale al Camerei Notarilor Publici …………………………..;
– Registrul national de evidenta a succesiunilor;
– Registrul national de evidenta a optiunilor succesorale;
– Registrul national de evidenta a testamentelor autentice.
In baza raspunsurilor primite prin certificatele/adeverintele nr. ………………………………………………….. anexate, eliberate la data intocmirii prezentei incheieri de ………………………………,

constat

ca la data eliberarii fiecarui act de interogare a registrelor sus-mentionate, in cauza succesorala a defunctului ……………………… erau efectuate urmatoarele inregistrari (se vor preciza rezultatele verificarilor): ……………………………………………………..
…………………………………………………………………. .
In cazul in care cauza succesorala urmeaza sa fie solutionata de catre instanta, solicitantul va sesiza de indata Camera Notarilor Publici ………………………, in a carei circumscriptie teritoriala defunctul a avut ultimul domiciliu.
In temeiul art. 106^1 din regulament, am procedat la intocmirea si eliberarea prezentei incheieri.
S-a perceput onorariul de ………….. lei cu chitanta/bon fiscal/ordin de plata nr. …………… .

Notar public,
L.S.              ……………….

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close