Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei superioare de evaluare a persoanelor adulte cu handicap

In M. Of. nr. 22 din 11 ianuarie 2011 a fost publicat Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale nr. 1736/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei superioare de evaluare a persoanelor adulte cu handicap.
Din cuprins:
ART. 1
Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei superioare de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
ART. 2
Comisia superioara de evaluare a persoanelor adulte cu handicap din cadrul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale va duce la indeplinire dispozitiile prezentului ordin.
ART. 3
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
ANEXA 1

REGULAMENT
de organizare si functionare a Comisiei superioare de evaluare a persoanelor adulte cu handicap

ART. 1
(1) Comisia superioara de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, denumita in continuare comisia superioara, functioneaza in structura Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.
(2) Comisia superioara solutioneaza contestatiile la certificatele de incadrare in grad si tip de handicap, emise de comisiile de evaluare a persoanelor adulte cu handicap judetene sau ale sectoarelor municipiului Bucuresti, denumite in continuare comisii de evaluare.
(3) In urma solutionarii contestatiilor, comisia superioara emite o decizie de incadrare in grad si tip de handicap, denumita in continuare decizia, conform modelului prezentat in anexa nr. 1, care face parte integranta din prezentul regulament.
ART. 2
(1) Comisia superioara se numeste prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si este formata din 5 (cinci) membri.
(2) Presedintele si membrii comisiei superioare fac parte din structura de personal a Directiei generale protectia persoanelor cu handicap.
(3) Activitatea de secretariat a comisiei superioare este asigurata de 3 (trei) angajati ai Directiei generale protectia persoanelor cu handicap.
(4) In functie de numarul contestatiilor, numarul membrilor comisiei superioare poate fi suplimentat, prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale.
ART. 3
(1) Comisia superioara are urmatoarele atributii:
a) solutioneaza contestatiile formulate in conditiile art. 87 alin. (5) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, la certificatele de incadrare in grad si tip de handicap, eliberate de comisiile de evaluare, prin emiterea deciziilor, in termen de 45 de zile lucratoare de la data inregistrarii contestatiei;
b) verifica dosarele aferente contestatiilor, solutioneaza contestatiile la certificatele de incadrare in grad de handicap si comunica deciziile in termenul legal;
c) coordoneaza si monitorizeaza din punct de vedere metodologic activitatea comisiilor de evaluare;
d) in exercitarea atributiilor de coordonare a comisiilor de evaluare, comisia superioara poate emite precizari si instructiuni cu caracter metodologic care sunt obligatorii pentru aplicarea unitara a prevederilor legale;
e) prezinta directorului general al Directiei generale protectia persoanelor cu handicap, prin presedinte, pana la data de 5 a fiecarei luni, un raport privind activitatile desfasurate in luna anterioara.
(2) Atributiile comisiei superioare, exercitate ca urmare a recomandarilor cuprinse in documentele intocmite in urma unor actiuni de control dispuse prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale, sunt urmatoarele:
a) stabileste reevaluarea persoanelor adulte cu handicap, prin decizie de reevaluare. Pe baza deciziei de reevaluare, emisa in 5 zile de la raportare, directorul Directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului suspenda dreptul la asistenta sociala sub forma de prestatii sociale, pana la incheierea procesului de reevaluare;
b) desemneaza specialisti din domeniul medicina, psihologie si asistenta sociala in vederea reevaluarii, conform procedurii aprobate prin ordin comun al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al ministrului sanatatii;
c) emite decizia privind incadrarea corespunzatoare in grad si tip de handicap pentru persoanele adulte cu handicap supuse reevaluarii sau in situatia in care se sesizeaza din oficiu in cazul eliberarii unor certificate de incadrare in grad de handicap fara respectarea prevederilor legale, daca in urma reevaluarii se schimba incadrarea in grad de handicap;
d) emite decizia privind anularea certificatului de incadrare in grad si tip de handicap in situatia in care diagnosticul si reevaluarea nu sustin incadrarea in unul dintre gradele de handicap pentru persoanele adulte cu handicap supuse reevaluarii, daca in urma reevaluarii nu se mentine incadrarea in grad de handicap, conform modelului prevazut in anexa nr. 2, care face parte integranta din prezentul regulament;
e) dispune, prin decizie, incetarea suspendarii dreptului la asistenta sociala sub forma de prestatii sociale, daca in urma reevaluarii se mentine incadrarea in grad de handicap. In aceasta situatie, persoana cu handicap va primi drepturile aferente perioadei suspendarii.
(3) Punerea in executare a deciziilor se face de catre Directia generala de asistenta sociala si protectia copilului care a stabilit initial gradul si tipul de handicap si dreptul la prestatiile sociale.
ART. 4
(1) Comisia superioara solutioneaza contestatiile la certificatele de incadrare in grad de handicap, in termen de 45 de zile lucratoare de la data inregistrarii in registrul comisiei superioare.
(2) Presedintele primeste contestatia impreuna cu dosarul persoanei si dispune inregistrarea acesteia in registrul comisiei superioare si verificarea termenului legal de depunere de 30 de zile calendaristice de la comunicarea certificatelor de incadrare in grad de handicap.
(3) Contestatia depusa la alte organe de stat va fi considerata contestatie in termen si solutionata ca atare in masura in care a fost depusa in termenul prevazut de lege.
(4) In situatia in care contestatia s-a depus in afara termenului prevazut la alin. (2), presedintele comisiei superioare va dispune respingerea acesteia ca tardiv introdusa, comunicand in scris atat contestatarului, cat si comisiei de evaluare solutia adoptata si motivarea acesteia, in termen de 15 zile de la data inregistrarii.
ART. 5
(1) Comisia superioara va proceda la examinarea dosarului contestatarului, pronuntandu-se cu privire la contestatia formulata, sens in care va emite decizia care va fi adoptata cu votul majoritatii membrilor acesteia.
(2) Decizia comisiei superioare se va aduce la cunostinta contestatarului/comisiei judetene/de sector, dupa caz, prin posta.
(3) In solutionarea contestatiei, comisia superioara poate pronunta una dintre urmatoarele solutii:
a) admiterea contestatiei si incadrarea contestatarului intr-un alt grad de handicap;
b) respingerea contestatiei si mentinerea gradului de handicap stabilit de comisii. Respingerea contestatiei se va pronunta prin decizie si va fi motivata.
ART. 6
(1) Decizia comisiei superioare atesta gradul si tipul de handicap, precum si faptul ca persoana beneficiaza sau nu beneficiaza, dupa caz, de drepturile conferite de lege.
(2) Decizia are valabilitate de la data emiterii certificatului de incadrare in grad de handicap emis de comisia de evaluare si contestat la comisia superioara.
ART. 7
Reevaluarea prevazuta la art. 3 alin. (2) lit. b) din prezentul regulament se efectueaza in termen de pana la 45 de zile de catre o comisie formata din specialisti din domeniul medical, psihologic si al asistentei sociale, desemnati conform procedurii aprobate prin ordin comun al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al ministrului sanatatii; specialistii vor evalua adultul cu handicap pe urmatoarele domenii obligatorii: medical, psihologic si social.
ART. 8
Deciziile emise de comisia superioara pot fi atacate, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, la instanta judecatoreasca competenta, in conditiile legii.
ART. 9
(1) Comisia superioara coordoneaza metodologic activitatea comisiilor de evaluare cu privire la:
a) respectarea prevederilor legale privitoare la incadrarea in grad de handicap a unei persoane;
b) respectarea metodologiei de lucru;
c) corectitudinea stabilirii deficientei functionale, a incadrarii in grad de handicap, a datei dobandirii handicapului (pentru cazurile ce solicita pensionarea pentru limita de varsta ca persoana cu handicap in conditiile Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice);
d) valabilitatea certificatelor.
(2) Comisia superioara se poate sesiza din oficiu cu privire la corectitudinea incadrarii unei persoane in grad de handicap, situatie in care va emite o decizie cu valabilitate de la data solutionarii ei.
(3) In situatia prevazuta la alin. (2), comisia superioara va prezenta si concluzii referitoare la persoanele vinovate, precum si masurile legale care se impun.
ART. 10
In activitatea sa, comisia superioara va urmari respectarea prevederilor legale in vigoare privind criteriile pe baza carora se stabileste gradul de handicap pentru adulti si se aplica masurile de protectie a acestora.

1 comentariu to “Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei superioare de evaluare a persoanelor adulte cu handicap”

  1. mysu spune:

    Cu tot respectu as dori sa va inreb de ce nu mi se acorda dreptul la insotitor daca sint persoana SEROPOZITIVA cu st-c2,cd4-231 si multe boli colaterale enumerind doar asm cronic.ulcer cu nisa,TBC ganglionar,dantura lipsa,56hg inbracat.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close