Regulamentul de organizare si functionare a Directiei Generale Anticoruptie

In M. Of. nr. 23 din 11 ianuarie 2011 a fost publicat Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 275/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Directiei Generale Anticoruptie.
Din cuprins:
ART. 1
Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a Directiei Generale Anticoruptie, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
ART. 2
Directia Generala Anticoruptie, celelalte institutii/structuri ale Ministerului Administratiei si Internelor, precum si toti cei interesati vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
ART. 3
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ANEXA 1

REGULAMENT
de organizare si functionare a Directiei Generale Anticoruptie

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

ART. 1
(1) Directia Generala Anticoruptie, denumita in continuare directie generala, isi desfasoara activitatea in baza prevederilor art. 10 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 15/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 120/2005 privind operationalizarea Directiei Generale Anticoruptie din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 383/2005, si ale Hotararii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorica si efectivele Ministerului Administratiei si Internelor, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Directia generala este structura de politie judiciara a Ministerului Administratiei si Internelor specializata pentru prevenirea si combaterea coruptiei in randul personalului propriu.
ART. 2
(1) Directia generala are competenta materiala speciala ce vizeaza infractiunile de coruptie prevazute de Codul penal si de Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, cu modificarile si completarile ulterioare, denumite in continuare fapte de coruptie, savarsite de personalul Ministerului Administratiei si Internelor, denumit in continuare M.A.I.
(2) Directia generala are competenta teritoriala pe intreg teritoriul national, respectiv toate unitatile si institutiile centrale si teritoriale aflate in structura, subordinea sau, dupa caz, in coordonarea M.A.I.
(3) Directia generala este in subordinea nemijlocita a ministrului administratiei si internelor.
ART. 3
Activitatea directiei generale se desfasoara in conformitate cu prevederile Constitutiei Romaniei, legilor, tratatelor si conventiilor internationale, ale hotararilor Guvernului, ordinelor si instructiunilor ministrului administratiei si internelor, astfel incat sa nu lezeze in vreun fel drepturile si libertatile omului, sa asigure deplina neutralitate fata de orice ingerinta sau interes, sa promoveze obiectivitatea, realitatea, legalitatea si deplina responsabilitate in actiunile sale.

CAPITOLUL II
Organizarea Directiei Generale Anticoruptie

ART. 4
Directia generala are in structura organizatorica conducerea directiei generale, aparatul central si aparatul teritorial, compuse din directii, servicii, birouri si compartimente specializate, conform organigramei prevazute in anexele nr. 1 (a) si 1 (b).
ART. 5
Aparatul central al directiei generale are in compunere urmatoarele structuri:
a) Serviciul cabinet;
b) Serviciul control;
c) Serviciul resurse umane;
d) Serviciul financiar;
e) Structura de protectia datelor cu caracter personal (la nivel de compartiment);
f) Directia investigatii, formata din:
– Serviciul investigatii;
– Serviciul analiza informatiilor;
– Serviciul special;
– Serviciul tehnic;
g) Directia anchete, formata din:
– Serviciul anchete;
– Serviciul operatii;
h) Structura de securitate (la nivel de birou);
i) Directia prevenire, formata din:
– Serviciul prevenire;
– Serviciul studii si proiectii anticoruptie;
– Serviciul relatii cu publicul, in componenta caruia se afla Biroul informare si relatii publice;
j) Directia suport, formata din:
– Serviciul comunicatii si informatica;
– Serviciul logistic;
– Serviciul afaceri europene si relatii internationale, in componenta caruia se afla Unitatea de implementare a proiectelor (la nivel de birou).
ART. 6
Aparatul teritorial al directiei generale este format din Serviciul Anticoruptie pentru Municipiul Bucuresti si servicii judetene anticoruptie, organizate in fiecare judet al tarii.
ART. 7
Intre structurile prevazute la art. 5 lit. a) – e) si h) si directiile din aparatul central se stabilesc relatii de cooperare, in vederea indeplinirii atributiilor ce le revin.
ART. 8
(1) Personalul directiei generale se compune din politisti – functionari publici cu statut special – si personal contractual.
(2) Numarul posturilor de ofiteri de politie, agenti de politie si personal contractual se stabileste prin ordin al ministrului administratiei si internelor.
ART. 9
Intreg personalul directiei generale este subordonat directorului general.

CAPITOLUL III
Atributiile Directiei Generale Anticoruptie

ART. 10
(1) Obiectivele generale ale directiei generale sunt prevenirea si combaterea coruptiei in randul personalului M.A.I.
(2) Directia generala are urmatoarele atributii principale:
a) efectueaza investigatiile necesare pentru descoperirea si combaterea faptelor de coruptie in care este implicat personalul M.A.I.;
b) desfasoara activitati de politie judiciara, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
c) efectueaza, in conditiile legii si ale normelor interne, testarea integritatii profesionale a personalului M.A.I.;
d) desfasoara activitati specializate de prevenire a faptelor de coruptie;
e) primeste si solutioneaza reclamatiile/petitiile cetatenilor referitoare la faptele de coruptie in care este implicat personalul M.A.I.;
f) asigura inregistrarea, solutionarea si evidenta apelurilor telefonice efectuate la linia verde anticoruptie a M.A.I.;
g) desfasoara activitati de informare si relatii publice, specifice problematicii din competenta;
h) elaboreaza studii, analize si prognoze referitoare la evolutia faptelor de coruptie savarsite de personalul M.A.I. si inainteaza conducerii ministerului, periodic sau la solicitare, propuneri de solutionare a problemelor identificate;
i) desfasoara activitati specifice de afaceri europene si cooperare internationala in domeniul prevenirii si combaterii coruptiei, organizeaza si participa sau asigura reprezentarea directiei generale la evenimente nationale si internationale din domeniul specific de activitate, in conformitate cu interesele M.A.I. si potrivit procedurilor legale in vigoare;
j) constituie si gestioneaza baza de date privind faptele de coruptie savarsite de personalul M.A.I.;
k) elaboreaza, contracteaza, implementeaza si monitorizeaza proiecte cu finantare externa cu sprijinul institutiilor abilitate;
l) gestioneaza si administreaza resursele umane, materiale, financiare si tehnice detinute, in conformitate cu prevederile cadrului normativ intern;
m) exercita orice alte atributii conferite prin lege.
(3) Structurile aparatului central al directiei generale coordoneaza, monitorizeaza, sprijina si controleaza activitatea serviciilor anticoruptie teritoriale subordonate si ia masuri pentru perfectionarea activitatilor pe care acestea le desfasoara, potrivit competentelor.
ART. 11
(1) Pentru exercitarea atributiilor ce ii revin, directia generala organizeaza si desfasoara activitati de documentare a informatiilor referitoare la faptele de coruptie savarsite de personalul M.A.I., cu respectarea conspirativitatii, compartimentarii si secretizarii muncii.
(2) Directia generala este autorizata sa detina si sa foloseasca, in conditiile legii, mijloace adecvate pentru obtinerea, verificarea, prelucrarea si stocarea informatiilor privitoare la faptele de coruptie savarsite de personalul M.A.I.
ART. 12
In scopul descoperirii faptelor, identificarii faptuitorilor si obtinerii mijloacelor de proba, directia generala poate folosi investigatori sub acoperire sau investigatori cu identitate reala, in baza autorizarii date de procurorul competent, in conditiile legii.
ART. 13
Directia generala poate solicita, oficial, de la autoritati si institutii publice, alte persoane juridice, precum si de la persoane fizice informatii, date si documente necesare in vederea indeplinirii atributiilor stabilite prin lege si in limitele acestora.
ART. 14
(1) In scopul verificarii si documentarii datelor obtinute, directia generala coopereaza cu unitatile aparatului central al ministerului si cu celelalte institutii si structuri aflate in subordinea/coordonarea M.A.I.
(2) In indeplinirea atributiilor de serviciu, personalul abilitat al directiei generale solicita structurilor M.A.I. date, informatii si documente, cu respectarea deplina a prevederilor legale si a normelor interne de munca.
ART. 15
Directia generala colaboreaza cu Ministerul Public si cu structurile subordonate acestuia, cu alte persoane juridice, precum si cu persoanele fizice pentru asigurarea unui schimb operativ de date si informatii, pentru elucidarea cazurilor de interes comun, precum si pentru desfasurarea activitatilor de prevenire, dupa caz, conform competentelor, pe baza prevederilor legale si a protocoalelor incheiate.
ART. 16
Diagrama principalelor relatii de colaborare ale directiei generale este prevazuta in anexa nr. 2.
ART. 17
(1) Directia generala organizeaza si desfasoara, in conformitate cu prevederile legale, actiuni de cooperare cu structurile ce au atributii de prevenire si combatere a coruptiei, din Uniunea Europeana si statele candidate, dar si cu organizatii internationale, in scopul realizarii unor schimburi de date si informatii menite sa asigure perfectionarea metodelor si mijloacelor de munca si implementarea, in activitatea specifica, a standardelor promovate pe plan european si international, in lumina prevederilor Conventiei Natiunilor Unite impotriva Coruptiei.
(2) In situatii concrete, pentru documentarea unor fapte de coruptie cu elemente de extraneitate, se pot desfasura, cu aprobarea conducerii M.A.I. si a procurorului competent, dupa caz, activitati operative comune cu structurile similare din statele cu care sunt incheiate acorduri sau conventii de cooperare ori alte forme de intelegeri bilaterale.

CAPITOLUL IV
Conducerea Directiei Generale Anticoruptie

ART. 18
(1) Directia generala este condusa de directorul general impreuna cu 2 directori generali adjuncti.
(2) Fisele posturilor de director general, respectiv directori generali adjuncti sunt prevazute in anexele nr. 3, 4 si 5.
ART. 19
(1) Directorul general conduce intreaga activitate desfasurata de personalul directiei generale si o reprezinta in relatia cu celelalte structuri ale M.A.I., cu institutii, autoritati si organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, precum si cu organisme internationale, in limitele de competenta stabilite de ministrul administratiei si internelor.
(2) In conditiile legii si ale celorlalte reglementari in vigoare, directorul general poate delega atributii din competenta sa catre directorii generali adjuncti sau catre alte persoane din subordine.
(3) In exercitarea atributiilor ce ii revin, directorul general emite dispozitii obligatorii pentru personalul din subordine.
ART. 20
Directorul general raspunde in fata ministrului administratiei si internelor de intreaga activitate pe care o desfasoara directia generala.
ART. 21
(1) Directorii generali adjuncti se subordoneaza nemijlocit directorului general si raspund de intreaga activitate a structurilor pe care le coordoneaza.
(2) Relatiile de subordonare, precum si modul de coordonare, de catre directorii generali adjuncti, a structurilor din cadrul directiei generale se stabilesc prin prezentul regulament, prin dispozitie a directorului general si prin fisele posturilor.
ART. 22
(1) Directorul general, impreuna cu directorii generali adjuncti, asigura gestionarea resurselor umane, financiare si materiale, promoveaza principiile, metodele, procedurile si mijloacele specifice indeplinirii atributiilor de serviciu si asigura respectarea normelor de integritate si a sistemului relational al directiei generale.
(2) Sefii de directii, servicii si birouri centrale, precum si cei ai serviciilor teritoriale pun in aplicare, in domeniile de care raspund, programele, proiectele si planurile proprii de activitati, in conformitate cu nivelurile de exigenta si eficienta impuse de standardele de performanta promovate in cadrul directiei generale.
ART. 23
(1) Sefii de directii, servicii si birouri centrale si cei ai serviciilor teritoriale raspund de solutionarea operativa, corecta si legala a lucrarilor instrumentate, potrivit competentelor.
(2) Serviciile teritoriale prezinta, pe cale ierarhica, toate datele si informatiile relevante pentru indeplinirea atributiilor directiei generale.
ART. 24
(1) In cadrul directiei generale se organizeaza si functioneaza Consiliul de conducere, ca organ cu rol consultativ si de decizie, din care fac parte: personalul cu functii de conducere din aparatul central al unitatii, seful Serviciului Anticoruptie pentru Municipiul Bucuresti, respectiv 2 sefi ai structurilor judetene anticoruptie, desemnati pe o perioada de 6 luni.
(2) In functie de tematica stabilita prin ordinea de zi, la reuniunile Consiliului de conducere pot participa si alte persoane care vor avea calitatea de invitati.
(3) In cadrul acestui organism se analizeaza problemele aparute in activitatea directiei generale si se dezbat modalitatile de rezolvare a acestora.
(4) Activitatea Consiliului de conducere este reglementata prin dispozitie a directorului general.
ART. 25
(1) Pentru sprijinirea activitatii directiei generale functioneaza Comitetul strategic pentru sprijinirea activitatii directiei generale, organism cu rol consultativ, care prezinta recomandari cu privire la directiile de actiune si dezvoltare ale unitatii.
(2) Organizarea, functionarea si componenta Comitetului strategic se stabilesc prin regulament, aprobat prin ordin al ministrului administratiei si internelor, la propunerea directorului general al directiei generale.

CAPITOLUL V
Atributiile structurilor componente din cadrul Directiei Generale Anticoruptie

SECTIUNEA 1
Structurile aparatului central

1.1. Serviciul cabinet
ART. 26
(1) Serviciul cabinet este condus de seful serviciului, fiind subordonat nemijlocit directorului general, si are ca obiective: analizarea evolutiilor si dinamicii institutionale consemnate la nivelul directiei generale, acordarea asistentei juridice, asigurarea legaturilor operative in realizarea misiunilor specifice, respectiv derularea activitatii de secretariat la nivelul directiei generale.
(2) Serviciul cabinet isi exercita atributiile prin compartimentele specializate din componenta: Compartimentul analiza, Compartimentul juridic, Compartimentul organizare, Compartimentul dispecerat si Compartimentul secretariat si arhiva.
ART. 27
Compartimentul analiza are urmatoarele atributii principale:
a) intocmeste propuneri, in raport cu competenta directiei generale, asupra proiectelor de documente strategice elaborate la nivelul M.A.I.;
b) monitorizeaza si transmite periodic catre structurile responsabile din M.A.I. note/rapoarte privind stadiul realizarii sarcinilor cuprinse in documentele sectoriale din competenta directiei generale;
c) intocmeste rapoarte, studii, sinoptice si alte materiale, pe baza datelor comunicate de celelalte structuri centrale si/sau teritoriale ale directiei generale, pe care le promoveaza la diferite niveluri decizionale;
d) intocmeste, in conformitate cu cadrul normativ intern al M.A.I., documentele de planificare a muncii elaborate la nivelul directiei generale, care contin propunerile formulate de structurile din aparatul central;
e) efectueaza analize periodice atat in plan general, cat si in plan secvential, pe linii de munca, asupra activitatilor desfasurate si rezultatelor obtinute de directia generala;
f) realizeaza bilantul anual al activitatilor desfasurate si rezultatelor obtinute de directia generala;
g) centralizeaza periodic date statistice referitoare la indicatorii de performanta transmisi de structurile din aparatul central si din teritoriu, realizeaza pachete statistice pentru informarea echipei manageriale a directiei generale si a conducerii M.A.I.;
h) monitorizeaza stadiul indeplinirii sarcinilor asumate prin planurile de munca de catre structurile centrale si teritoriale ale directiei generale;
i) elaboreaza si realizeaza materiale de prezentare institutionala atat in plan intern, cat si extern, cu sprijinul celorlalte structuri centrale;
j) participa si consemneaza problematica dezbatuta si masurile stabilite in sedintele de lucru ale directorului general impreuna cu adjunctii;
k) asigura secretariatul sedintelor Consiliului de conducere al directiei generale;
l) indeplineste alte activitati dispuse de seful serviciului si comanda directiei generale.
ART. 28
Compartimentul juridic indeplineste urmatoarele atributii principale:
a) urmareste modul de aplicare a normelor juridice in activitatea directiei generale si face propuneri pentru perfectionarea activitatii;
b) participa la negocierea sau avizarea, in conditiile legii, a contractelor si a altor acte incheiate de directia generala potrivit competentelor stabilite, care angajeaza raspunderea sa juridica;
c) avizeaza pentru legalitate dispozitiile si alte acte cu caracter normativ sau individual emise de directorul general, potrivit competentei, precum si orice alte acte care pot angaja raspunderea patrimoniala a directiei generale;
d) reprezinta si apara interesele directiei generale in fata instantelor judecatoresti si a altor organe de jurisdictie, la organele de urmarire penala, precum si in raporturile cu persoanele juridice si fizice, in cauzele in care directia generala poate fi angajata in nume propriu; in acest scop, intocmeste cereri de sesizare a acestor organe, intampinari, note de sedinta, concluzii scrise, precum si cereri pentru exercitarea cailor de atac, asigurand, potrivit legii, motivarea lor temeinica;
e) elaboreaza anteproiecte de acte normative in domeniile de competenta ale directiei generale, cu consultarea celorlalte structuri ale unitatii;
f) intocmeste observatii si propuneri, motivate juridic, la proiectele de acte normative asupra carora a fost consultata directia generala si face propuneri de perfectionare a cadrului normativ intern;

g) elaboreaza puncte de vedere cu privire la respectarea drepturilor omului si normelor dreptului umanitar la nivelul directiei generale, precum si asupra implementarii reglementarilor privind egalitatea de sanse intre femei si barbati in cadrul acesteia;
h) formuleaza proiectele raspunsurilor la petitiile cetatenilor si organizatiilor neguvernamentale interne sau internationale, adresate directiei generale si repartizate compartimentului spre solutionare;
i) intocmeste si tine evidenta actelor normative care intereseaza activitatea lucratorilor din directia generala, in domeniile din competenta;
j) indeplineste orice alte atributii prevazute in actele normative care reglementeaza activitatea de asistenta juridica in M.A.I.
ART. 29
Compartimentul organizare are urmatoarele atributii principale:
a) analizeaza si elaboreaza documentatia privind structura organizatorica a directiei generale;
b) elaboreaza analiza prospectiva a necesarului de efective pentru directia generala;
c) intocmeste proiectul statului de organizare al directiei generale si opereaza modificarile aprobate de conducerea M.A.I. sau, dupa caz, de catre directorul general;
d) analizeaza necesitatea si posibilitatile de imbunatatire a structurii organizatorice a directiei generale, in raport cu cerintele sau nevoile muncii, si prezinta propuneri in consecinta conducerii unitatii;
e) intocmeste si actualizeaza situatia posturilor pe categorii de grade profesionale, functii si structuri si tine evidenta evolutiei acestora.
ART. 30
Compartimentul dispecerat are urmatoarele atributii principale:
a) asigura legaturile operative cu echipele aflate in misiune;
b) intocmeste buletinul informativ privind situatia operativa din domeniul de competenta al directiei generale, care se aduce la cunostinta conducerii M.A.I.;
c) monitorizeaza aparatura tehnica de paza si supraveghere a imobilelor din administrarea directiei generale;
d) intocmeste si actualizeaza planul de alarmare si planul de interventie in caz de atac terorist;
e) organizeaza serviciul de permanenta la sediul central al directiei generale;
f) asigura continuitatea serviciului la linia telefonica anticoruptie Tel-Verde, dupa terminarea programului operatorilor;
g) organizeaza si asigura relationarea cu unitatea de jandarmi care asigura paza si apararea sediilor directiei generale.
ART. 31
Compartimentul secretariat si arhiva are urmatoarele atributii principale:
a) primeste, inregistreaza si prezinta corespondenta conducerii directiei generale si asigura expedierea lucrarilor in termenele stabilite;
b) organizeaza evidenta, pastrarea, manipularea, transportul, distrugerea si arhivarea documentelor clasificate si neclasificate adresate directiei generale si a celor intocmite in unitate;
c) raspunde de evidenta, manipularea si pastrarea ordinelor, instructiunilor si altor acte normative interne clasificate si neclasificate, gestionate la nivelul directiei generale; verifica periodic existenta acestora;
d) tine evidenta stampilelor si sigiliilor;
e) coordoneaza, indruma si controleaza activitatea desfasurata pe linie de secretariat si arhivare la structurile centrale si teritoriale ale directiei generale;
f) intocmeste Dispozitia zilnica a directorului general;
g) efectueaza activitati de inventariere, indosariere si depozitare a documentelor din arhiva unitatii.

1.2. Serviciul control
ART. 32
(1) Serviciul control este condus de seful de serviciu, se subordoneaza nemijlocit directorului general si are ca obiectiv realizarea atributiei de control managerial in interiorul directiei generale.
(2) Serviciul control are urmatoarele atributii principalele:
a) planifica anual si supune aprobarii directorului general controalele ce urmeaza a fi executate in aparatul central si structurile teritoriale ale directiei generale;
b) efectueaza controale de fond si tematice in cadrul structurilor directiei generale, in scopul evaluarii activitatii, a competentei si capacitatii managerilor, al identificarii si corectarii deficientelor constatate, si prezinta spre aprobare directorului general rapoarte cu principalele concluzii, constatari si masuri propuse;
c) urmareste modul de aplicare a masurilor aprobate, rezultate in urma controalelor efectuate;
d) verifica reclamatiile privind incalcari ale normelor legale in vigoare de catre personalul directiei generale, cu exceptia celor date in competenta altor structuri ale M.A.I. sau altor institutii publice;
e) efectueaza anumite acte de cercetare penala dispuse de procuror in cauzele privind fapte de coruptie comise de catre personalul directiei generale.

1.3. Serviciul resurse umane
ART. 33
(1) Serviciul resurse umane este condus de seful de serviciu, care se subordoneaza nemijlocit directorului general, si are ca obiective: organizarea si desfasurarea activitatii de resurse umane, pregatire continua, asistenta psihologica si asigurarea masurilor de securitate si sanatate in munca, respectiv de protectie a mediului in timpul procesului de munca.
(2) Serviciul isi exercita atributiile prin compartimentele specializate din componenta: Compartimentul resurse umane, Compartimentul asistenta psihologica si Compartimentul protectia muncii.
ART. 34
Compartimentul resurse umane are urmatoarele atributii principale:
a) asigura selectionarea, verificarea si cunoasterea personalului propozabil a fi incadrat in directia generala, potrivit prevederilor legale in vigoare;
b) gestioneaza sistemul de resurse umane si documentele de legitimare sau cele de acces in sediul directiei generale;
c) raspunde de evidenta si pastrarea dosarelor de personal ale lucratorilor in activitate si ale celor in rezerva, carora le-au incetat raporturile de serviciu cu directia generala;
d) verifica, intocmeste si supune spre aprobare sau avizare propunerile privind promovarea in functie, inaintarea sau amanarea promovarii in grade profesionale sau functii superioare, mutarea, acordarea de distinctii si premierea, pensionarea sau destituirea din functie a personalului directiei generale;
e) intocmeste proiectul planului anual de pregatire continua a personalului in cadrul directiei generale;
f) organizeaza, desfasoara si coordoneaza, dupa caz, pregatirea continua, precum si evaluarea pregatirii personalului din cadrul directiei generale;
g) consiliaza personalul cu functii de conducere privind pregatirea continua, in vederea asigurarii managementului carierei, dezvoltarii competentelor profesionale si a celor individuale.
ART. 35
Compartimentul asistenta psihologica indeplineste urmatoarele atributii principale:
a) proiecteaza si planifica activitatea de acordare a asistentei psihologice la nivelul directiei generale;
b) intocmeste si actualizeaza dosarul psihologic pentru fiecare lucrator al directiei generale;
c) desfasoara, in baza planificarii, activitati de evaluare psihologica a personalului directiei generale, conform metodologiei specifice;
d) valorifica rezultatele evaluarilor psihologice proprii sau cele efectuate de Centrul de Psihosociologie al M.A.I. cu privire la personalul directiei generale;
e) realizeaza activitatea de diagnoza organizationala la nivelul directiei generale;
f) participa, potrivit competentelor, la activitatile de analiza a postului si a accidentelor de munca/evenimentelor deosebite, precum si de pregatire psihologica realizata in cadrul orelor de pregatire continua a personalului unitatii.
ART. 36
Compartimentul protectia muncii are urmatoarele atributii principale:
a) identifica pericolele si evalueaza riscurile pentru fiecare componenta a sistemului de munca din directia generala;
b) elaboreaza instructiunile proprii de securitate si sanatate in munca in cadrul directiei generale, tinand seama de particularitatile activitatilor si ale locurilor de munca;
c) verifica cunoasterea si aplicarea, de catre toti lucratorii directiei generale, a masurilor prevazute in planul de prevenire si protectie, precum si a atributiilor si responsabilitatilor ce le revin in domeniul securitatii si sanatatii in munca, stabilite prin fisa postului;
d) stabileste zonele care necesita semnalizare de securitate si sanatate in munca, stabileste tipul de semnalizare necesar si amplasarea conform prevederilor legale in vigoare;
e) informeaza conducerea directiei generale asupra deficientelor constatate in timpul controalelor efectuate la locul de munca si propune masuri de prevenire si protectie;
f) exercita orice alte atributii ce revin, potrivit legii, unitatilor din cadrul M.A.I. pe linia securitatii si sanatatii in munca;
g) asigura activitatile specifice protectiei mediului pentru sediile in care functioneaza directia generala.

1.4. Serviciul financiar
ART. 37
(1) Serviciul financiar este condus de seful serviciului si are ca obiective gestionarea resurselor financiare alocate si acordarea suportului financiar pentru cheltuielile materiale si de servicii efectuate la nivelul unitatii.
(2) Serviciul financiar se subordoneaza nemijlocit directorului general, in fata caruia raspunde de indeplinirea atributiilor specifice, potrivit dispozitiilor legale, si are urmatoarele atributii principale:
a) organizeaza si desfasoara activitatea financiara a directiei generale, in conformitate cu dispozitiile legale;
b) organizeaza si raspunde de intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli, in conformitate cu dispozitiile date de ordonatorul principal de credite;
c) intocmeste si depune in termen cererea de deschidere a creditelor necesare finantarii sarcinilor ce revin directiei generale;
d) indeplineste obligatiile de varsare la buget a impozitelor si taxelor;
e) asigura efectuarea cheltuielilor de catre directia generala in conditii de legalitate si prezinta actele justificative ce stau la baza inregistrarilor in contabilitate, urmareste si incaseaza la termen creantele;
f) intocmeste documentatia privitoare la primiri si eliberari de bani si alte valori;
g) executa controlul financiar preventiv propriu in directia generala, asigura intocmirea situatiilor financiare privind patrimoniul aflat in administrare si a executiei bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a altor raportari financiar-contabile;
h) reprezinta directia generala, prin semnatura, alaturi de ordonatorul de credite, in toate operatiunile patrimoniale;
i) asigura intocmirea statelor de plata pentru salarii, precum si alte drepturi banesti cuvenite personalului, potrivit dispozitiilor legale in vigoare;
j) calculeaza, retine si vireaza impozitul pe venit si contributiile obligatorii, stabilite potrivit prevederilor legale, intocmeste fisele fiscale si declaratiile privind contributiile obligatorii si le inainteaza la termen;
k) rezolva si alte sarcini prevazute in actele normative referitoare la activitatea financiar-contabila;
l) asigura organizarea si conducerea contabilitatii in conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, emise de Ministerul Finantelor Publice.

1.5. Structura de protectia datelor cu caracter personal
ART. 38
(1) Structura de protectie a datelor cu caracter personal se organizeaza la nivel de compartiment, este subordonata nemijlocit directorului general si are ca obiectiv asigurarea masurilor necesare organizarii activitatii de prelucrare a datelor cu caracter personal, astfel incat sa previna accesul, comunicarea sau distrugerea neautorizata ori alterarea acestora.
(2) Structura de protectie a datelor cu caracter personal are urmatoarele atributii principale:
a) coordoneaza, elaboreaza si implementeaza procedurile proprii, pe care le supune aprobarii conducerii directiei generale;
b) elaboreaza ghidul pentru exercitarea drepturilor de catre persoana vizata;
c) asigura informarea operativa a conducerii directiei generale despre vulnerabilitatile si riscurile semnalate in sistemul de securitate a prelucrarii datelor cu caracter personal al structurii si propune masuri pentru inlaturarea acestora;
d) coordoneaza si monitorizeaza activitatea personalului pe linia protectiei datelor cu caracter personal la nivelul directiei generale si propune conducerii directiei generale, in conditiile legii, masuri privind modificarea, suspendarea ori revocarea drepturilor de acces la datele cu caracter personal, dupa caz;
e) realizeaza efectuarea de verificari privind modul de aplicare a masurilor legale de protectie a datelor cu caracter personal, intocmeste rapoarte si formuleaza propuneri pentru remedierea deficientelor constatate, pe care le inainteaza spre aprobare conducerii directiei generale;
f) asigura relationarea, solicita asistenta de specialitate si participa la convocarile si activitatile organizate de structura responsabila din cadrul M.A.I., in domeniul prelucrarii datelor cu caracter personal;
g) asigura relationarea si solicita asistenta de specialitate de la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;
h) elaboreaza si actualizeaza listele cu persoanele care au acces la date cu caracter personal, in baza comunicarilor facute pe linie de resurse umane;
i) tine evidenta declaratiilor utilizatorilor;
j) asigura desfasurarea pregatirii de specialitate si instruirea utilizatorilor in domeniu;
k) tine evidenta cererilor persoanelor vizate si coordoneaza solutionarea acestora.

1.6. Directia investigatii
ART. 39
(1) Directia investigatii este condusa de un director, se subordoneaza nemijlocit directorului general adjunct anume desemnat de directorul general si are in compunere: Serviciul investigatii, Serviciul analiza informatiilor, Serviciul special si Serviciul tehnic.
(2) Directia investigatii are ca obiectiv organizarea si desfasurarea investigatiilor si activitatilor tehnice specifice, pentru descoperirea, documentarea si combaterea faptelor de coruptie in care este implicat personalul M.A.I.
ART. 40
(1) Serviciul investigatii este condus de seful de serviciu, se subordoneaza nemijlocit directorului Directiei investigatii si are urmatoarele atributii principale:
a) desfasoara activitati de descoperire a faptelor de coruptie savarsite de personalul M.A.I., potrivit legii si instructiunilor interne;
b) efectueaza investigatiile necesare documentarii preliminare inceperii urmaririi penale si dezvoltarii informatiilor privind faptele de coruptie comise de personalul M.A.I.;
c) desfasoara alte activitati cu caracter operativ impuse de specificul si de dinamica fiecarui caz;
d) culege, gestioneaza si evalueaza informatii, in vederea cunoasterii, prevenirii si combaterii faptelor de coruptie comise de personalul M.A.I.;
e) verifica, din dispozitia conducerii unitatii, semnalarile anonime referitoare la fapte de coruptie savarsite de personalul M.A.I.;
f) realizeaza analize referitoare la valoarea operativa a datelor si informatiilor gestionate si propune masuri de eficientizare a activitatii in domeniul din competenta;
g) analizeaza si dezvolta informatiile puse la dispozitie de institutiile si organismele specializate in culegerea si prelucrarea informatiilor in legatura cu savarsirea faptelor de coruptie de catre personalul M.A.I.;
h) sprijina, indruma, coordoneaza si controleaza activitatea desfasurata de structurile teritoriale ale directiei generale, in domeniul din competenta.
(2) Serviciul isi exercita atributiile prin compartimentele specializate din componenta: Compartimentul investigatii pentru ordine si siguranta publica, Compartimentul investigatii pentru administratie publica si Compartimentul investigatii pentru domeniul achizitiilor publice, astfel:
a) Compartimentul investigatii pentru ordine si siguranta publica indeplineste atributiile prevazute la alin. (1) cu privire la faptele de coruptie comise de personalul aparatului central si al structurilor cu competente in domeniul ordinii si sigurantei publice din M.A.I.;
b) Compartimentul investigatii pentru administratie publica indeplineste atributiile prevazute la alin. (1) cu privire la faptele de coruptie comise de personalul structurilor M.A.I. cu competente in domeniul administratiei publice;
c) Compartimentul investigatii pentru domeniul achizitiilor publice indeplineste atributiile prevazute la alin. (1) cu privire la faptele de coruptie comise de personalul M.A.I. implicat in procesul achizitiilor publice.
ART. 41
Serviciul analiza informatiilor este condus de seful de serviciu, se subordoneaza nemijlocit directorului Directiei investigatii si are urmatoarele atributii principale:
a) constituie si gestioneaza baza de date privind faptele de coruptie savarsite de personalul M.A.I.;
b) implementeaza in baza de date informatiile obtinute privind savarsirea faptelor de coruptie de catre personalul M.A.I.;
c) analizeaza datele si informatiile gestionate pentru a asigura sprijinul tactic in investigatii, prin identificarea metodelor infractionale, a tendintelor, relatiilor, anomaliilor, fluxurilor, secventelor si viitoarelor cerinte de colectare a informatiilor prelucrate;
d) realizeaza produse analitice materializate in harti relationale, tabele si grafice, care sunt utilizate la efectuarea investigatiilor si cercetarilor in cauzele de competenta directiei generale;
e) intocmeste analize tactice, care sunt utilizate in activitatea de prevenire si combatere a fenomenului de coruptie in M.A.I.
ART. 42
(1) Serviciul special este condus de seful de serviciu, se subordoneaza nemijlocit directorului Directiei investigatii si reprezinta structura specializata in derularea, conform legii, a operatiunilor sub acoperire in cadrul procesului penal.
(2) Serviciul special isi exercita atributiile prin Compartimentul operativ si Compartimentul sprijin.
(3) Compartimentul operativ indeplineste urmatoarele atributii principale:
a) culege, in mod conspirat, in baza autorizarii procurorului competent sa efectueze urmarirea penala, date si informatii privind savarsirea sau pregatirea savarsirii unei fapte de coruptie din competenta legala a directiei generale, in vederea obtinerii mijloacelor de proba, cu respectarea prevederilor legale in vigoare;
b) efectueaza acte premergatoare folosind o identitate de acoperire pe o perioada determinata, in vederea strangerii datelor necesare inceperii urmaririi penale in cauzele de coruptie din competenta legala a directiei generale, conform legii;
c) pune in aplicare autorizatiile emise de procuror potrivit art. 26^1 din Legea nr. 78/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru faptele de coruptie din competenta legala a unitatii, prin folosirea investigatorilor sub acoperire.
(4) Compartimentul sprijin indeplineste urmatoarele atributii principale:
a) sustine din punct de vedere logistic activitatea investigatorilor sub acoperire;
b) asigura legatura operativa cu procurorul si cu celelalte structuri cu care Serviciul special coopereaza potrivit competentelor;
c) desfasoara activitatile de sprijin necesare bunei functionari a structurii specializate in efectuarea investigatiilor sub acoperire si asigura legatura cu celelalte servicii si birouri din cadrul directiei generale.
(5) Politistii din cadrul serviciului isi desfasoara activitatea in mod conspirat.
ART. 43
Serviciul tehnic este condus de seful de serviciu, se subordoneaza nemijlocit directorului Directiei investigatii si are urmatoarele atributii principale:
a) executa activitati de fixare, prin mijloace tehnice, a actelor procedurale, conform autorizarii legale;
b) asigura suportul tehnic necesar structurilor directiei generale pe parcursul misiunilor operative;
c) efectueaza activitati criminalistice in cauzele penale ce intra in competenta directiei generale;
d) desfasoara activitati de prelucrare a datelor audio-video obtinute cu ajutorul mijloacelor tehnice pe parcursul misiunilor operative;
e) asigura utilizarea eficienta, pastrarea, intretinerea si gestionarea tehnicii operative aflate in dotarea serviciului;
f) desfasoara activitati de instruire a personalului din structurile centrale si teritoriale in domeniul utilizarii tehnicii operative;
g) verifica modul de folosire a tehnicii operative de catre structurile teritoriale;
h) asigura arhivarea suportilor ce contin datele audio-video inregistrate de structurile directiei generale pe parcursul misiunilor operative;
i) acorda sprijin de specialitate, prin intocmirea specificatiilor tehnice pentru produsele de tehnica operativa ce urmeaza a fi achizitionate.

1.7. Directia anchete
ART. 44
(1) Directia anchete este condusa de un director, se subordoneaza nemijlocit directorului general adjunct anume desemnat de directorul general si are in compunere Serviciul anchete si Serviciul operatii.
(2) Directia anchete are ca obiective organizarea si desfasurarea activitatilor de cercetare penala, respectiv testare a integritatii profesionale la nivelul directiei generale.
ART. 45
(1) Serviciul anchete este condus de seful de serviciu, se subordoneaza nemijlocit directorului Directiei anchete si asigura, la nivel central, organizarea activitatilor de cercetare penala a faptelor din competenta legala a unitatii.
(2) Serviciul anchete are urmatoarele atributii principale:
a) desfasoara activitati de constatare a faptelor de coruptie comise de personalul M.A.I., potrivit legii;
b) efectueaza actele de cercetare penala dispuse de procuror in cauzele privind fapte de coruptie comise de personalul M.A.I.;
c) primeste spre valorificare, de la Directia investigatii ori din alte surse, informatii privind fapte de coruptie comise de personalul M.A.I.;
d) efectueaza acte premergatoare in vederea inceperii urmaririi penale, in cauzele privind fapte de coruptie comise de personalul M.A.I., in conditiile legii;
e) sesizeaza, de indata, Directia Nationala Anticoruptie sau alte parchete competente despre comiterea unor fapte de natura penala si sprijina procurorii desemnati in documentarea si investigarea faptelor sesizate;
f) indeplineste orice alte atributii stabilite prin lege politiei judiciare, in domeniul de competenta al directiei generale.
(3) Serviciul isi exercita atributiile prin compartimentele specializate din componenta: Compartimentul anchete pentru ordine si siguranta publica, Compartimentul anchete pentru administratie publica si Compartimentul pentru domeniul achizitiilor publice, astfel:
a) Compartimentul anchete pentru ordine si siguranta publica indeplineste atributiile prevazute la alin. (2) cu privire la faptele de coruptie comise de personalul aparatului central si al structurilor cu competente in domeniul ordinii si sigurantei publice din M.A.I.;
b) Compartimentul anchete pentru administratie publica indeplineste atributiile prevazute la alin. (2) cu privire la faptele de coruptie comise de personalul structurilor M.A.I. cu competente in domeniul administratiei publice;
c) Compartimentul anchete pentru domeniul achizitiilor publice indeplineste atributiile prevazute la alin. (2) cu privire la faptele de coruptie comise de personalul M.A.I. implicat in procesul achizitiilor publice.
ART. 46
(1) Serviciul operatii este condus de seful de serviciu, se subordoneaza nemijlocit directorului Directiei anchete si raspunde de organizarea si desfasurarea testarii integritatii profesionale a personalului M.A.I., precum si de desfasurarea unor activitati de descoperire si combatere a faptelor de coruptie.
(2) Serviciul operatii isi indeplineste atributiile functionale prin cele doua compartimente din componenta: Compartimentul teste de integritate si Compartimentul flagrant, respectiv cele 3 birouri de sprijin specifice acestui domeniu de activitate.
(3) Politistii din cadrul serviciului isi desfasoara activitatea, de regula, in mod conspirat.
ART. 47
Compartimentul teste de integritate se subordoneaza nemijlocit sefului Serviciului operatii si are urmatoarele atributii principale:
a) organizeaza si efectueaza testarea integritatii profesionale a personalului M.A.I., in conformitate cu prevederile legale in vigoare si cu procedura aprobata prin ordin al ministrului administratiei si internelor;
b) in vederea organizarii si desfasurarii testelor de integritate, efectueaza activitati de documentare specifice operative, independent sau in colaborare cu celelalte structuri ale directiei generale;
c) pune in aplicare autorizatiile emise de procuror potrivit art. 26^1 din Legea nr. 78/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru faptele de coruptie din competenta legala a unitatii.
ART. 48
Compartimentul flagrant se subordoneaza nemijlocit sefului Serviciului operatii si are urmatoarele atributii principale:
a) participa la constatarea in flagrant a infractiunilor de coruptie din competenta directiei generale;
b) efectueaza activitati de supraveghere operativa, de regula pe momente operative, la solicitarea structurilor din cadrul directiei generale sau, dupa caz, a procurorului;
c) desfasoara activitati de documentare specifice, independent sau in colaborare cu celelalte formatiuni abilitate, premergator activitatii de prindere in flagrant, la solicitarea procurorului competent sau a altor structuri ale directiei generale;
d) pune in aplicare mandatele de aducere si conduce persoanele retinute cu ocazia activitatilor de prindere in flagrant, conform dispozitiilor procurorului care efectueaza urmarirea penala.
ART. 49
Birourile 1, 2 si 3 sunt conduse de sefi de birou, se subordoneaza nemijlocit sefului Serviciului operatii, isi desfasoara activitatea in sprijinul structurilor teritoriale arondate, pe liniile de munca: teste de integritate, flagrant, tehnic, informatica, Infosec, si au urmatoarele atributii principale:
a) organizeaza si efectueaza testarea integritatii profesionale a personalului M.A.I. in judetele din competenta structurilor teritoriale arondate, in conformitate cu prevederile legale in vigoare si cu procedura aprobata prin ordin al ministrului administratiei si internelor;
b) efectueaza activitati de documentare specifice operative, independent sau in colaborare cu structurile teritoriale arondate, pentru efectuarea testelor de integritate;
c) pune in aplicare autorizatiile emise de procuror potrivit art. 26^1 din Legea nr. 78/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru faptele de coruptie din competenta legala a unitatii;
d) participa la constatarea in flagrant a infractiunilor de coruptie din competenta directiei generale, in cauzele in care sunt solicitati, in zona teritoriala arondata;
e) efectueaza activitati de supraveghere operativa, la solicitarea structurilor din zona arondata sau a procurorului competent;
f) efectueaza activitatile criminalistice in cauze de competenta structurilor teritoriale arondate, la solicitarea acestora;
g) executa activitati de fixare, prin mijloace tehnice, a actelor procedurale, conform autorizarii procurorului competent;
h) pune in aplicare mandatele de aducere si conduce persoanele retinute cu ocazia activitatilor de prindere in flagrant, conform dispozitiilor procurorului care efectueaza urmarirea penala;
i) asigura suportul tehnic in cursul efectuarii actelor de cercetare penala, in cauze de competenta structurilor directiei generale arondate teritorial, potrivit dispozitiei procurorului;
j) acorda sprijin de specialitate pe linia utilizarii tehnicii operative de catre structurile teritoriale arondate;
k) administreaza si intretine, prin persoana anume desemnata, reteaua securizata de comunicatii informatice a directiei generale;
l) acorda sprijin pe linie de comunicatii si informatica lucratorilor din cadrul structurilor teritoriale arondate;
m) colaboreaza permanent cu unitatile care asigura suportul logistic pentru asistenta tehnica legata de problematica IT, telefonie fixa, comunicatii si activitati conexe;
n) pune in aplicare masurile de protectie a informatiilor clasificate si cele pe linie de Infosec, in sistemele informatice si de comunicatii, conform legislatiei in domeniu, pentru structurile teritoriale arondate.
ART. 50
(1) Competenta teritoriala a fiecarui birou se stabileste prin dispozitie a directorului general.
(2) Personalul pe linie de testare a integritatii, prindere in flagrant si tehnic din cadrul birourilor isi desfasoara activitatea, de regula, in mod conspirat.

1.8. Structura de securitate
ART. 51
(1) Structura de securitate se organizeaza la nivel birou, este subordonata nemijlocit directorului general adjunct anume desemnat de catre directorul general si are ca obiectiv implementarea masurilor de protectie a informatiilor clasificate in cadrul directiei generale.
(2) Structura de securitate are urmatoarele atributii principale:
a) elaboreaza si supune aprobarii conducerii directiei generale normele interne privind protectia informatiilor clasificate, potrivit legii;
b) intocmeste programul de prevenire a scurgerii de informatii clasificate si il supune avizarii institutiei abilitate, iar dupa aprobare actioneaza pentru aplicarea acestuia;
c) coordoneaza, monitorizeaza si controleaza activitatea de aplicare a normelor de protectie a informatiilor clasificate in cadrul directiei generale si modul de respectare a acestora;
d) asigura relationarea cu Directia generala de informatii si protectie interna, pe linia protectiei informatiilor clasificate;
e) organizeaza activitati de pregatire specifica a persoanelor care au acces la informatii clasificate;
f) asigura pastrarea si organizeaza evidenta certificatelor de securitate si autorizatiilor de acces la informatii clasificate;
g) intocmeste si actualizeaza listele informatiilor clasificate elaborate sau pastrate de directia generala, pe clase si niveluri de secretizare;
h) executa transportul, predarea si primirea corespondentei clasificate a directiei generale, cu respectarea normelor legale in vigoare;
i) asigura, prin Componenta de securitate pentru tehnologia informatiei si comunicatiilor, implementarea si respectarea masurilor de securitate a sistemelor informatice si de comunicatii ce functioneaza la nivelul directiei generale;
j) exercita orice alte atributii in domeniul protectiei informatiilor clasificate, potrivit legii.

1.9. Directia prevenire
ART. 52
(1) Directia prevenire este condusa de un director, se subordoneaza nemijlocit directorului general adjunct anume desemnat de catre directorul general si are in compunere: Serviciul prevenire, Serviciul studii si proiectii anticoruptie si Serviciul relatii cu publicul, in structura caruia se afla subordonat nemijlocit Biroul informare si relatii publice.
(2) Directia prevenire are ca obiective organizarea, coordonarea si desfasurarea activitatilor de prevenire a faptelor de coruptie, a celor aferente realizarii studiilor si proiectelor anticoruptie, respectiv gestioneaza activitatile de relatii cu publicul si relatii publice la nivelul directiei generale.
ART. 53
Serviciul prevenire este condus de seful de serviciu, se subordoneaza nemijlocit directorului Directiei prevenire si are urmatoarele atributii principale:
a) planifica, organizeaza si desfasoara activitati de instruire, activitati de informare in domeniul prevenirii savarsirii faptelor de coruptie destinate personalului ministerului;
b) coordoneaza, indruma si controleaza activitatea structurilor teritoriale ale directiei generale in domeniul prevenirii faptelor de coruptie;
c) elaboreaza sau, dupa caz, participa la elaborarea strategiei nationale/sectoriale, precum si a altor documente de politici publice din domeniul prevenirii savarsirii faptelor de coruptie;
d) asigura indeplinirea de catre structurile M.A.I. a actiunilor si masurilor cuprinse in strategia nationala/sectoriala sau alte documente de politici publice din domeniul prevenirii savarsirii faptelor de coruptie;
e) initiaza, organizeaza si desfasoara campanii/actiuni de prevenire in vederea constientizarii de catre personalul M.A.I. si de catre cetateni a cauzelor si a consecintelor in cazul implicarii in fapte de coruptie sau participa la astfel de actiuni;
f) realizeaza si asigura difuzarea in diverse publicatii a unor articole, analize sau alte materiale cu privire la activitatea de prevenire a savarsirii faptelor de coruptie de catre personalul M.A.I.;
g) elaboreaza teme specifice de prevenire a coruptiei si alte materiale, in vederea introducerii acestora in documentele specifice procesului de formare profesionala initiala si continua a personalului M.A.I.;
h) in organizarea si desfasurarea activitatilor de prevenire colaboreaza cu structurile M.A.I., cu alte autoritati si institutii publice, precum si cu reprezentanti ai societatii civile;
i) intocmeste, semestrial, Buletinul documentar si de informare privind activitatea de prevenire si combatere a coruptiei si asigura diseminarea acestuia;
j) informeaza, trimestrial, structurile M.A.I. cu privire la principalele activitati de prevenire si combatere a coruptiei desfasurate de catre directia generala;
k) realizeaza, in colaborare cu structurile directiei generale, materiale cu caracter preventiv si asigura diseminarea acestora catre personalul M.A.I. si cetateni.
ART. 54
Serviciul studii si proiectii anticoruptie este condus de seful de serviciu, se subordoneaza nemijlocit directorului Directiei prevenire si are urmatoarele atributii principale:
a) initiaza, proiecteaza si desfasoara la nivel national si in profil teritorial, conform metodologiilor specifice, studii si sondaje de opinie in randul personalului M.A.I. si al populatiei, in vederea analizei si diagnosticarii coruptiei la nivel institutional; acestea pot fi realizate in colaborare cu structurile M.A.I., cu alte institutii publice centrale si locale, precum si cu persoane juridice si fizice;
b) realizeaza, conform metodologiilor specifice, analize si studii de caz in vederea identificarii factorilor individuali, organizationali si externi care stau la baza comiterii faptelor de coruptie de catre personalul M.A.I.;
c) elaboreaza si actualizeaza metodologia specifica privind identificarea, descrierea, estimarea, prevenirea, controlul, revizuirea si monitorizarea periodica a factorilor de risc si a practicilor profesionale ce genereaza sau pot favoriza manifestarea coruptiei in randul personalului si structurilor M.A.I.;
d) elaboreaza ghiduri, precizari si documente cu caracter formativ, destinate sa eficientizeze activitatile desfasurate in contextul identificarii, evaluarii si stabilirii masurilor de prevenire/control pentru riscurile de coruptie;
e) realizeaza, la solicitarea conducerii, analiza si diagnoza parametrilor psihosociali si de performanta ai unor componente structurale si/sau procesuale ale directiei generale, in vederea evaluarii eficientei acestora din perspectiva rolului si responsabilitatilor in domeniul prevenirii si combaterii coruptiei, asigurand fundamentarea unor decizii ce urmaresc eliminarea sau atenuarea disfunctionalitatilor si valorificarea potentialului existent;
f) elaboreaza si prezinta, la solicitarea autoritatilor competente, analize si studii tematice destinate organismelor/organizatiilor interne si internationale.
ART. 55
Serviciul relatii cu publicul este condus de seful de serviciu, se subordoneaza nemijlocit directorului Directiei prevenire si are urmatoarele atributii principale:
a) gestioneaza activitatea de relatii cu publicul a directiei generale si asigura relationarea acesteia cu structurile M.A.I., celelalte institutii publice, societatea civila, comunitatile locale si cetatenii;
b) organizeaza si asigura primirea, inregistrarea, solutionarea si evidenta petitiilor la nivelul directiei generale;
c) organizeaza activitatea de primire a cetatenilor in audienta la nivelul directiei generale;
d) organizeaza activitatea de consiliere a cetatenilor care se adreseaza directiei generale in problemele generale sau specifice de relatii cu publicul;
e) asigura inregistrarea, solutionarea si evidenta apelurilor telefonice efectuate la linia verde anticoruptie si gestioneaza apelurile telefonice primite;
f) coordoneaza, indruma si controleaza, pe linie de relatii cu publicul, activitatea serviciilor teritoriale, pentru optimizarea activitatii pe aceasta linie de munca.
ART. 56
In cadrul Serviciului relatii cu publicul functioneaza Biroul informare si relatii publice, condus de seful de birou, subordonat nemijlocit sefului serviciului, cu urmatoarele atributii principale:
a) organizeaza conferintele de presa ale conducerii directiei generale si briefing-urile purtatorului de cuvant;
b) pune la dispozitia mijloacelor de informare in masa, a diferitelor institutii, organizatii sau a cetatenilor, in mod oportun si complet, informatiile solicitate, in conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu celelalte reglementari in domeniu;
c) concepe, redacteaza si transmite catre mass-media comunicatele, buletinele informative si alte materiale destinate publicitatii;
d) asigura sprijin, indrumare si control catre structurile teritoriale ale unitatii, pe aceasta linie de munca;
e) gestioneaza pagina proprie de internet a directiei generale;
f) identifica si evalueaza, in cooperare cu Serviciul prevenire si Serviciul studii si proiectii anticoruptie, activitatile de sensibilizare a opiniei publice cu privire la fenomenul coruptiei in M.A.I.

1.10. Directia suport
ART. 57
(1) Directia suport este condusa de un director, se subordoneaza nemijlocit directorului general adjunct anume desemnat de catre directorul general si are ca obiective: organizarea, coordonarea si desfasurarea activitatilor de comunicatii si informatica, logistica si achizitii publice, respectiv afaceri europene, cooperare internationala si gestionare a programelor/proiectelor cu finantare comunitara.
(2) Directia suport are in compunere: Serviciul comunicatii si informatica; Serviciul logistic si Serviciul afaceri europene si relatii internationale, in structura caruia se afla subordonata nemijlocit Unitatea de implementare a proiectelor (la nivel de birou).
ART. 58
Serviciul comunicatii si informatica este condus de seful de serviciu, se subordoneaza nemijlocit directorului Directiei suport si are urmatoarele atributii principale:
a) administreaza si intretine reteaua securizata de comunicatii informatice a directiei generale, atat la nivel central, cat si teritorial;
b) acorda suport tehnic de specialitate personalului din aparatul central al directiei generale si realizeaza activitati de sprijin, indrumare si control la structurile teritoriale;
c) elaboreaza si dezvolta aplicatii software pentru utilizarea, in indeplinirea atributiilor de serviciu, de catre lucratorii din structurile directiei generale;
d) intretine si gestioneaza aplicatiile si bazele de date proprii, inclusiv site-ul de intranet al directiei generale;
e) mentine contactul cu administratorii bazelor de date operative, din cadrul M.A.I. sau alte institutii, in vederea punerii la dispozitia lucratorilor specializati ai directiei generale a instrumentelor de lucru pentru interogarea unor evidente/baze de date din punct de vedere informativ;
f) administreaza conturile de acces la bazele de date si a conturilor de e-mail intranet si internet pentru structurile directiei generale;
g) gestioneaza sistemul de supraveghere si monitorizare video, respectiv accesul cu cartele magnetice individuale al personalului unitatii in sediile aparatului central al directiei generale si al Serviciului Anticoruptie pentru Municipiul Bucuresti;
h) intocmeste specificatiile tehnice pentru produsele si serviciile din domeniul comunicatiilor si tehnologia informatiei necesare directiei generale si participa la procedurile de achizitie aferente;
i) intretine sistemele de telefonie fixa existente la nivelul sediilor aparatului central al directiei generale si al Serviciului Anticoruptie pentru Municipiul Bucuresti;
j) organizeaza, coordoneaza si controleaza activitatea de comunicatii operative la nivelul directiei generale;
k) organizeaza, coordoneaza si controleaza activitatea de conducere in secret, secretizarea si protectia comunicatiilor la nivelul structurilor centrale si teritoriale ale directiei generale;
l) colaboreaza permanent cu Directia generala pentru comunicatii si tehnologia informatiei din M.A.I. si intretine contacte cu alte structuri de profil, in vederea stabilirii celor mai bune solutii tehnice, servicii si practici in domeniu.
ART. 59
(1) Serviciul logistic este condus de seful de serviciu, se subordoneaza nemijlocit directorului Directiei suport si are urmatoarele atributii principale:
a) elaboreaza propuneri de programe de achizitii, in vederea bunei desfasurari a activitatii directiei generale;
b) asigura executarea reparatiilor curente/de refacere ale imobilelor si instalatiilor aferente aflate in administrarea unitatii;
c) organizeaza si verifica modul in care se gestioneaza si se efectueaza inventarierea bunurilor materiale aflate in evidenta directiei generale, formuleaza propuneri privind imbunatatirea dotarii cu mijloace tehnice;
d) urmareste executarea intretinerilor si reparatiilor curente ale mijloacelor auto din dotare, controleaza calitatea si efectuarea acestora la timp;
e) analizeaza, elaboreaza si inainteaza ierarhic propuneri, dupa caz, de declasare, scoatere din functiune sau disponibilizare a bunurilor materiale din dotarea unitatii si executa, atunci cand se impune, casarea acestora;
f) efectueaza controale asupra modului de folosire si intretinere a mijloacelor de transport ale directiei generale, respectiv asupra modului de completare a documentelor de exploatare, in conformitate cu prevederile normativului privind asigurarea tehnica de autovehicule a structurilor M.A.I.;
g) organizeaza activitatea de echipare si asigura drepturile de echipament pentru personalul directiei generale, conform normelor in vigoare;
h) organizeaza si executa lucrarile necesare elaborarii proiectului programului logistic;
i) intocmeste, pastreaza si actualizeaza datele referitoare la evidenta de cadastru a imobilelor aflate in administrarea si folosinta directiei generale;
j) asigura alocarea la drepturi a tuturor spatiilor aflate in administrare;
k) ia masuri de intretinere si conservare a patrimoniului imobiliar prin mentinerea durabilitatii, functionalitatii si sigurantei in exploatare a constructiilor;
l) asigura intocmirea legala si la timp a documentelor justificative privind miscarea bunurilor si predarea acestora la Serviciul financiar;
m) organizeaza si desfasoara operatiunile de primire, depozitare, conservare, intretinere, eliberare si folosire a bunurilor materiale, respectiv asigura conditiile necesare pentru tinerea la zi a evidentei tehnico-operative a acestora;
n) organizeaza activitatea de prevenire si stingere a incendiilor la nivelul aparatului central al unitatii, precum si in caz de calamitati naturale;
o) propune spre aprobare, conform competentelor stabilite de legislatia in vigoare, realizarea de obiective si actiuni de investitii, asigurand infaptuirea celor aprobate;
p) elaboreaza, in domeniul de competenta, situatiile necesare fundamentarii bugetului directiei generale;
q) analizeaza, centralizeaza si propune spre aprobare necesarul de lucrari de refacere si investitii, verifica oportunitatea realizarii acestora si stabileste prioritatile;
r) intocmeste lucrarile din sistemul informational specific, iar dupa aprobare le inainteaza ierarhic la termenele stabilite;
s) verifica indeplinirea atributiilor dirigintilor de santier si ale responsabililor cu urmarirea comportarii in timp a constructiilor;
t) organizeaza activitatile de prelevare a probelor pentru trimiterea acestora la Serviciul depozitare si intretinere armament, geniu, chimic – Codlea din subordinea Directiei generale logistica, in vederea efectuarii analizelor fizico-chimice de laborator si a verificarilor prin trageri in poligon, si tine evidenta rezultatelor transmise de catre laboratoarele de specialitate;
u) organizeaza activitatile de transport, primire, depozitare, conservare, intretinere si evidenta tehnico-operativa, pe serii, loturi si ani de fabricatie, pentru armamentul, munitia si materialele periculoase.
(2) In cadrul Serviciului logistic functioneaza Compartimentul achizitii publice, subordonat nemijlocit sefului serviciului, cu urmatoarele atributii principale:
a) elaboreaza programul anual al achizitiilor publice, pe baza necesitatilor si prioritatilor comunicate de celelalte structuri din cadrul directiei generale;
b) elaboreaza sau, dupa caz, coordoneaza activitatea de elaborare a documentatiei de atribuire ori, in cazul organizarii unui concurs de solutii, a documentatiei aferente;
c) indeplineste obligatiile referitoare la publicitate, in conformitate cu prevederile legislatiei referitoare la achizitiile publice;
d) aplica si finalizeaza procedurile de atribuire, conform competentelor legale;
e) constituie si pastreaza dosarul achizitiei publice;
f) intocmeste documentele necesare pentru efectuarea platilor, conform clauzelor contractuale.
ART. 60
Serviciul afaceri europene si relatii internationale este condus de seful de serviciu, se subordoneaza nemijlocit directorului Directiei suport si are urmatoarele atributii principale:
a) aplica prevederile in vigoare privind organizarea si desfasurarea activitatilor de afaceri europene si cooperare internationala in M.A.I., in domeniul prevenirii si combaterii coruptiei;
b) elaboreaza, pe baza necesitatilor si prioritatilor detectate, Planul de relatii internationale al unitatii;
c) organizeaza, coordoneaza, participa sau asigura participarea la activitati de afaceri europene si relatii internationale in domeniul specific de activitate, prin elaborarea si promovarea spre aprobare a instrumentelor de cooperare, punandu-le efectiv in aplicare;
d) analizeaza si participa la elaborarea propunerilor vizand modalitatile concrete de transpunere si aplicare a tratatelor europene si internationale, in domeniile de competenta ale directiei generale;
e) participa nemijlocit la procesul de fundamentare, elaborare si aplicare a politicilor europene in domeniul de competenta al directiei generale si realizeaza puncte de vedere asupra proiectelor de acte normative sau initiativelor la nivelul Uniunii Europene, dar si la nivel regional;
f) monitorizeaza modul de indeplinire, la termen, a obligatiilor specifice asumate de Romania prin Tratatul de aderare la Uniunea Europeana, prin strategiile postaderare si cele privind aderarea la Spatiul Schengen, ce revin directiei generale potrivit competentei;
g) organizeaza si executa masurile si actiunile de protocol planificate la nivelul unitatii sau dispuse de conducerea directiei generale.
ART. 61
(1) In cadrul Serviciului afaceri europene si relatii internationale functioneaza Unitatea de implementare a proiectelor, constituita la nivel birou, care este condusa de seful de birou si se subordoneaza nemijlocit sefului serviciului.
(2) Unitatea de implementare a proiectelor are urmatoarele atributii principale:
a) implementeaza, impreuna cu beneficiarii directi, programele/componentele/proiectele cu finantare comunitara dedicate directiei generale, asigurand managementul tehnic al proiectelor si contractelor aferente si atestarea realitatii si calitatii serviciilor mentionate in certificatele de acceptanta si facturile emise de contractanti, in vederea efectuarii platii de catre Oficiul de Plati si Contractare Phare;
b) identifica sursele de finantare si elaboreaza documentele de programare aferente directiei generale si le inainteaza la termenele stabilite, in vederea obtinerii fondurilor pentru derularea proiectelor;
c) intocmeste, in colaborare cu structurile de profil din cadrul M.A.I. si cu beneficiarii finali, documentele subsecvente aprobarii fisei de proiect pentru derularea efectiva a programului;
d) monitorizeaza si controleaza programele/componentele/proiectele cu finantare comunitara dedicate directiei generale, inclusiv sub aspectul indeplinirii obligatiei de cofinantare de catre partea romana;
e) exercita, in domeniul din competenta, orice alte atributii ce revin unitatilor de implementare a proiectelor din cadrul M.A.I., conform reglementarilor in vigoare.

SECTIUNEA a 2-a
Structurile anticoruptie teritoriale

ART. 62
(1) In fiecare judet si in municipiul Bucuresti sunt organizate si functioneaza servicii anticoruptie subordonate aparatului central al directiei generale, care au competenta de a desfasura activitati de prevenire si combatere a coruptiei in randul personalului structurilor teritoriale ale M.A.I.
(2) Sefii serviciilor prevazute la alin. (1) se subordoneaza nemijlocit directorilor generali adjuncti anume desemnati de directorul general.
(3) Serviciul Anticoruptie pentru Municipiul Bucuresti are in compunere: Biroul anchete, Biroul investigatii si Compartimentul prevenire si relatii cu publicul.
ART. 63
Serviciile anticoruptie judetene si Serviciul Anticoruptie pentru Municipiul Bucuresti realizeaza atributiile functionale ce revin directiei generale, in limita teritoriala respectiva, in domeniile investigatii, anchete, prevenire, relatii publice si cu publicul.
ART. 64
In realizarea sarcinilor ce le revin, structurile teritoriale au urmatoarele atributii:
a) transmit pe cale ierarhica datele si informatiile pe linie de coruptie, cand sunt motive evidente si verificabile de a nu fi exploatate corespunzator pe plan local;
b) raporteaza situatia operativa din competenta, periodic si ori de cate ori este nevoie, structurilor corespondente din aparatul central;
c) colaboreaza, in conformitate cu protocoalele incheiate de directia generala, cu structurile teritoriale ale Ministerului Public, precum si cu celelalte institutii publice, pentru clarificarea cauzelor de interes comun, conform legii;
d) asigura relatia cu structurile teritoriale ale M.A.I. si cu autoritatile administratiei locale, cu mass-media si societatea civila, in limitele competentei stabilite de directorul general;
e) informeaza de indata conducerea directiei generale in legatura cu orice situatie care poate genera repercusiuni asupra institutiei si a intereselor M.A.I., daca nu poate fi gestionata favorabil la nivel teritorial;
f) executa misiunile dispuse de conducerea unitatii, in legatura cu indeplinirea sarcinilor ce revin directiei generale.

CAPITOLUL VI
Dispozitii finale

ART. 65
Personalul directiei generale respecta confidentialitatea datelor in exercitarea atributiilor de serviciu si pastreaza secretul de stat si profesional, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
ART. 66
Activitatile, metodele, mijloacele, procedeele utilizate si sarcinile concrete ce revin personalului directiei generale se stabilesc prin dispozitii, metodologii, proceduri si fisele posturilor.
ART. 67
Investigatiile si celelalte activitati operative ale directiei generale se desfasoara in baza instructiunilor specifice emise de ministrul administratiei si internelor.
ART. 68
(1) Directiei generale i se aloca resursele financiare si logistice necesare desfasurarii in bune conditii a atributiilor de serviciu.
(2) Directorul general are calitatea de ordonator tertiar de credite aflat in finantarea directa a ordonatorului principal de credite si asigura din bugetul propriu cheltuielile cu salariile si celelalte drepturi pentru personalul din structura centrala si structurile teritoriale subordonate, in conditiile legii.
ART. 69
Personalul directiei generale este obligat sa cunoasca, in partile ce il privesc, si sa aplice intocmai prevederile prezentului regulament, potrivit atributiilor specifice.
ART. 70
Anexele nr. 1 – 5 fac parte integranta din prezentul regulament.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close