Regulamentul de organizare si functionare al Agentiei Nationale de Integritate

In M. Of. nr. 35 din 14 ianuarie 2011 a fost publicat Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Integritate nr. 340/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Agentiei Nationale de Integritate.
Din cuprins:
ART. 1
Se aproba Regulamentul de organizare si functionare al Agentiei Nationale de Integritate, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
ART. 2
La data intrarii in vigoare a prezentului ordin, ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Integritate privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Agentiei Nationale de Integritate isi inceteaza aplicabilitatea.
ART. 3
Structurile de specialitate din cadrul Agentiei Nationale de Integritate vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
ART. 4
Prezentul ordin se aduce la cunostinta salariatilor prin grija Serviciului resurse umane si a conducatorilor compartimentelor din cadrul Agentiei Nationale de Integritate.

ANEXA 1

REGULAMENT
de organizare si functionare al Agentiei Nationale de Integritate

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

ART. 1
Prezentul regulament de organizare si functionare este intocmit in temeiul art. 16 alin. (4) din Legea nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
ART. 2
(1) Dispozitiile Regulamentului de organizare si functionare al Agentiei Nationale de Integritate, denumit in continuare regulament, se aplica personalului Agentiei Nationale de Integritate, denumita in continuare Agentie.
(2) Prezentul regulament poate fi completat prin ordin al presedintelui Agentiei cu norme interne, precum si cu norme specifice in domeniul conduitei functionarilor publici si a persoanelor angajate cu contract individual de munca din cadrul Agentiei.

CAPITOLUL II
Scopul si obiectivele Agentiei

ART. 3
Agentia este organizata si functioneaza in conformitate cu prevederile Legii nr. 144/2007, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii nr. 176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative, ale Legii nr. 115/1996 pentru declararea si controlul averii demnitarilor, magistratilor, a unor persoane cu functii de conducere si de control si a functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale altor acte normative aplicabile.
ART. 4
Agentia este autoritate administrativa autonoma, cu personalitate juridica, ce functioneaza la nivel national, ca structura unica, cu sediul in municipiul Bucuresti.
ART. 5
(1) Scopul Agentiei este asigurarea integritatii in exercitarea demnitatilor si functiilor publice si prevenirea coruptiei institutionale, prin exercitarea de responsabilitati in evaluarea declaratiilor de avere, a datelor si informatiilor privind averea, precum si a modificarilor patrimoniale intervenite, a incompatibilitatilor si a conflictelor de interese potentiale in care se pot afla persoanele prevazute la art. 1 din Legea nr. 176/2010, pe perioada indeplinirii functiilor si demnitatilor publice.
(2) In indeplinirea acestui scop, Agentia poate dezvolta relatii de colaborare prin incheierea de protocoale cu entitati din tara sau din strainatate.
(3) Activitatea de evaluare efectuata de catre inspectorii de integritate din cadrul Agentiei se desfasoara cu privire la situatia averii existente pe durata exercitarii demnitatilor si functiilor publice, a conflictelor de interese si a incompatibilitatilor persoanelor care fac obiectul Legii nr. 176/2010, conform prevederilor acesteia, care se completeaza cu dispozitiile actelor normative in vigoare.
ART. 6
Orientarile strategice in activitatea Agentiei sunt urmatoarele:
a) consolidarea capacitatii de evaluare a declaratiilor de avere, a datelor si informatiilor privind averea, precum si a modificarilor patrimoniale intervenite, a incompatibilitatilor si a conflictelor de interese potentiale in care se pot afla persoanele prevazute de lege, pe perioada indeplinirii functiilor si demnitatilor publice;
b) consolidarea capacitatii administrative;
c) implementarea si consolidarea sistemelor informatice necesare indeplinirii atributiilor de serviciu, precum si a celor decizionale;
d) consolidarea componentelor de preventie si de constientizare in activitatea de combatere a coruptiei prin crearea mecanismelor de actiune proactive adecvate;
e) imbunatatirea cadrului legal, crearea si implementarea mecanismelor de aplicare efectiva a legii;
f) monitorizarea permanenta a solutiilor date de catre entitatile jurisdictionale, judiciare si disciplinare relevante in privinta cauzelor inaintate de Agentie;
g) pregatirea profesionala continua a inspectorilor de integritate si a personalului din cadrul departamentelor administrative;
h) dezvoltarea relatiilor de colaborare prin incheierea de protocoale cu entitati din tara sau din strainatate;
i) indeplinirea obiectivelor strategice prevazute prin angajamentele asumate de Romania la nivel european prin acte normative si alte documente pragmatice.
ART. 7
In realizarea scopului pentru care a fost infiintata, Agentia organizeaza in mod unitar si institutionalizat activitatea de evaluare a situatiei averii existente pe durata exercitarii demnitatilor si functiilor publice, a conflictelor de interese si a incompatibilitatilor persoanelor care fac obiectul Legii nr. 176/2010, conform prevederilor acesteia.
ART. 8
Activitatea de evaluare a situatiei averii existente pe durata exercitarii functiilor ori demnitatilor publice, dupa caz, a conflictelor de interese si a incompatibilitatilor care se efectueaza de catre Agentie este supusa controlului judecatoresc.
ART. 9
Principiile dupa care se desfasoara activitatea de evaluare sunt legalitatea, confidentialitatea, impartialitatea, independenta operationala, celeritatea, buna administrare, dreptul la aparare, precum si prezumtia dobandirii licite a averii.
ART. 10
Potrivit principiului independentei operationale, presedintele, vicepresedintele si inspectorii de integritate nu vor solicita sau primi dispozitii referitoare la evaluarile privind averea persoanelor, conflictele de interese si incompatibilitatile de la nicio autoritate publica, institutie sau persoana.
ART. 11
(1) Agentia indeplineste activitatea de evaluare a declaratiilor de avere, a datelor si informatiilor privind averea, precum si a modificarilor patrimoniale intervenite, a incompatibilitatilor si a conflictelor de interese potentiale in care se pot afla persoanele prevazute de lege, pe perioada indeplinirii functiilor si demnitatilor publice, din oficiu sau la sesizarea oricarei persoane fizice ori juridice, cu respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 233/2002.
(2) Agentia asigura afisarea declaratiilor de avere si a declaratiilor de interese pe pagina de internet a Agentiei, in termen de cel mult 30 de zile de la primire, prin anonimizarea adresei imobilelor declarate, cu exceptia localitatii unde sunt situate, a adresei institutiei care administreaza activele financiare, a codului numeric personal, precum si a semnaturii. Declaratiile de avere si declaratiile de interese se mentin pe pagina de internet a Agentiei pe toata durata exercitarii functiei sau mandatului si 3 ani dupa incetarea acestuia si se arhiveaza potrivit legii.

CAPITOLUL III
Organizarea si structura Agentiei

ART. 12
Personalul Agentiei este format din presedintele Agentiei, vicepresedintele Agentiei, inspectori de integritate, functionari publici si personal contractual. Presedintele Agentiei este demnitar cu rang de secretar de stat, vicepresedintele Agentiei este demnitar cu rang de subsecretar de stat, iar functia de inspector de integritate este functie publica cu statut special.
ART. 13
Agentia este condusa de un presedinte si de un vicepresedinte, numiti de catre Senat, pe baza de concurs organizat de Consiliul National de Integritate.
ART. 14
Agentia are un secretar general care face parte din categoria inaltilor functionari publici si este numit in conditiile legii.
ART. 15
In cadrul Agentiei sunt organizate si functioneaza urmatoarele structuri, la nivel de directie generala, directii, servicii si compartimente:
15.1. Directie generala:
– Inspectia de integritate*1, cu urmatoarele structuri functionale:
– Inspectia de integritate I*2;
– Serviciul inspectie de integritate 1;
– Serviciul inspectie de integritate 2;
– Serviciul inspectie de integritate 3;
– Serviciul inspectie de integritate 4;
– Serviciul inspectie de integritate 5;
– Serviciul inspectie de integritate 6.
15.2. Directii:
a) Directia juridica, control, relatii publice si comunicare, cu urmatoarele structuri functionale:
– Serviciul avizare si legislatie;
– Compartimentul control;
– Compartimentul contencios;
– Compartimentul comunicare, relatii publice si strategie;
b) Directia economica, cu urmatoarele structuri functionale:
– Serviciul financiar si contabilitate;
– Compartimentul contabilitate;
– Compartimentul de investitii si achizitii publice;
– Compartimentul arhiva;
– Serviciul administrativ.
15.3. Servicii:
a) Serviciul de tehnologia informatiei, cu urmatoarele structuri functionale:
– Compartimentul administrare infrastructura informatica;
– Compartimentul informatii clasificate;
b) Serviciul resurse umane, cu urmatoarele structuri functionale:
– Biroul resurse umane;
– Compartimentul protectia muncii;
– Secretariat.
15.4. Compartimente:
a) Compartimentul de audit public intern;
b) Registratura generala.
————
*1 Functioneaza la nivel de directie generala.
*2 Functioneaza la nivel de directie.

ART. 16
In cadrul numarului maxim de posturi aprobat, in structura Agentiei se organizeaza si functioneaza cabinetele demnitarilor, cu statut de compartimente distincte, cu activitate permanenta.
ART. 17
Structura organizatorica a Agentiei este prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul regulament.

CAPITOLUL IV
Conducerea Agentiei

SECTIUNEA 1
Presedintele

ART. 18
Presedintele Agentiei este demnitar cu rang de secretar de stat, numit in functie de catre Senat, pe baza de concurs organizat de Consiliul National de Integritate, denumit in continuare Consiliul. Mandatul acestuia este de 4 ani si nu poate fi reinnoit.
ART. 19
Functia de presedinte al Agentiei este incompatibila cu orice alta functie publica sau privata, cu exceptia functiilor ori activitatilor exclusiv didactice din invatamantul superior.
ART. 20
Presedintele Agentiei nu indeplineste atributii operative referitoare la evaluarile privind averea persoanelor, conflictele de interese si incompatibilitatile.

SECTIUNEA a 2-a
Vicepresedintele

ART. 21
Vicepresedintele Agentiei este demnitar cu rang de subsecretar de stat, numit in functie de catre Senat, pe baza de concurs organizat de Consiliu. Mandatul acestuia este de 4 ani si nu poate fi reinnoit.
ART. 22
Functia de vicepresedinte al Agentiei este incompatibila cu orice alta functie publica sau privata, cu exceptia functiilor ori activitatilor exclusiv didactice din invatamantul superior.
ART. 23
Vicepresedintele Agentiei nu indeplineste atributii operative referitoare la evaluarile privind averea persoanelor, conflictele de interese si incompatibilitatile.

SECTIUNEA a 3-a
Secretarul general

ART. 24
Secretarul general al Agentiei este inalt functionar public, numit in conditiile legii. Acesta asigura realizarea legaturilor functionale intre structurile Agentiei.
ART. 25
Secretarul general este subordonat presedintelui si vicepresedintelui Agentiei, coordoneaza activitatile stabilite potrivit structurii organizatorice a Agentiei, indeplinind si alte atributii care ii sunt delegate de presedintele Agentiei, actionand pentru ducerea la indeplinire a ordinelor si masurilor stabilite de acesta.
ART. 26
Secretarul general nu indeplineste atributii operative referitoare la evaluarile privind averea persoanelor, conflictele de interese si incompatibilitatile.

SECTIUNEA a 4-a
Atributiile conducerii Agentiei pe niveluri ierarhice

Atributiile presedintelui Agentiei
ART. 27
(1) Principalele atributii ale presedintelui Agentiei sunt urmatoarele:
a) organizeaza, coordoneaza, conduce si controleaza, in limitele legii, activitatea curenta a Agentiei;
b) aproba statul de functii si de personal;
c) numeste prin ordin personalul Agentiei, in conditiile legii;
d) exercita actiunea disciplinara impotriva personalului din subordine;
e) asigura publicarea raportului anual de activitate a Agentiei si a auditului extern independent pe pagina de internet a Agentiei;
f) prezinta Consiliului, trimestrial sau la cererea acestuia, ori de cate ori este necesar, informarile referitoare la activitatea Agentiei;
g) reprezinta Agentia in raporturile cu orice alta institutie publica sau privata ori persoana fizica;
h) asigura intocmirea strategiei privind procedurile operationale de evaluare a averii, a conflictelor de interese si a incompatibilitatilor de catre Agentie, tinand seama si de recomandarile Consiliului; strategia se intocmeste anual si se prezinta pentru aprobare Consiliului;
i) emite ordine;
j) indeplineste orice alte atributii ce pot decurge din eventuale modificari legislative survenite ulterior, prevazute de lege.
(2) Presedintele Agentiei poate delega, prin ordin, in conditiile legii, atributii si sarcini vicepresedintelui, secretarului general, precum si altor persoane din conducerea structurilor Agentiei, imputernicite in acest scop.
(3) Presedintele Agentiei aproba prin ordin regulamentul de organizare si functionare si structura organizatorica ale Agentiei, cu respectarea conditiilor legale.
(4) Presedintele Agentiei are calitatea de ordonator principal de credite. In cazul in care functia de presedinte al Agentiei este vacanta, precum si in orice alte cazuri in care presedintele se afla in imposibilitatea de a-si exercita functia, calitatea de ordonator principal de credite este exercitata de vicepresedintele Agentiei sau de secretarul general al Agentiei.
(5) Pentru finantarea cheltuielilor curente si de capital ale Agentiei, presedintele sau, dupa caz, vicepresedintele Agentiei intocmeste proiectul de buget, in vederea aprobarii prin lege.
(6) Presedintele Agentiei procedeaza la comunicarea raportului de audit, in termen de maximum 5 zile de la primirea acestuia, Consiliului.
(7) Presedintele Agentiei, in cazul sesizarii din oficiu, intocmeste procesul-verbal de sesizare.
(8) Daca presedintele si/sau vicepresedintele Agentiei sunt/este suspendati/suspendat din functie, Consiliul deleaga atributiile de conducere unui inspector de integritate. Interimatul inceteaza la data revenirii in functie a titularilor sau la data numirii altor persoane.

Atributiile vicepresedintelui Agentiei
ART. 28
(1) Vicepresedintele Agentiei exercita atributiile prevazute de lege ori incredintate de presedintele Agentiei. In cazul in care presedintele Agentiei se afla in imposibilitatea de a-si exercita functia sau functia este vacanta, vicepresedintele exercita urmatoarele atributii:
a) organizeaza, coordoneaza, conduce si controleaza, in limitele legii, activitatea curenta a Agentiei;
b) aproba statul de functii si de personal;
c) numeste, prin ordin, personalul Agentiei, in conditiile legii;
d) exercita actiunea disciplinara impotriva personalului din subordine;
e) asigura publicarea raportului anual de activitate a Agentiei si a auditului extern independent pe pagina de internet a Agentiei;
f) prezinta Consiliului, trimestrial sau la cererea acestuia, ori de cate ori este necesar, informarile referitoare la activitatea Agentiei;
g) reprezinta Agentia in raporturile cu orice alta institutie publica sau privata ori persoana fizica;
h) asigura intocmirea strategiei privind procedurile de evaluare a averii, a conflictelor de interese si a incompatibilitatilor de catre Agentie, tinand seama si de recomandarile Consiliului; strategia se intocmeste anual si se prezinta pentru aprobare Consiliului;
i) emite ordine;
j) indeplineste orice alte atributii ce pot decurge din eventuale modificari legislative survenite ulterior, prevazute de lege.
(2) In cazul in care functia de presedinte al Agentiei este vacanta, precum si in orice alte cazuri in care presedintele se afla in imposibilitate de a-si exercita functia, calitatea de ordonator principal de credite este exercitata de vicepresedintele Agentiei sau de secretarul general al Agentiei.
(3) Proiectul de buget se intocmeste de presedintele sau, dupa caz, de vicepresedintele Agentiei, cu avizul Ministerului Finantelor Publice, si se inainteaza Guvernului, pentru a fi inclus distinct in proiectul bugetului de stat supus aprobarii prin lege.
(4) Daca presedintele si vicepresedintele Agentiei sunt suspendati din functie, Consiliul deleaga atributiile de conducere unui inspector de integritate. Interimatul inceteaza la data revenirii in functie a titularilor sau la data numirii altor persoane.

Atributiile secretarului general
ART. 29
(1) Principalele atributii si responsabilitati ale secretarului general sunt urmatoarele:
a) coordoneaza buna functionare a compartimentelor si activitatilor cu caracter functional din cadrul Agentiei si asigura legatura operativa dintre presedinte, vicepresedinte si conducatorii tuturor directiilor (generale) si celelalte compartimente din Agentie;
b) participa la elaborarea si avizarea actelor normative care privesc activitatea Agentiei;
c) urmareste si asigura ducerea la indeplinire a atributiilor ce revin Agentiei;
d) monitorizeaza si controleaza elaborarea raportarilor periodice prevazute de reglementarile in vigoare;
e) coordoneaza activitatea de elaborare a politicilor de personal din cadrul directiilor (generale) si celorlalte compartimente si principiile directoare pentru managementul de personal din cadrul compartimentelor;
f) reprezinta Agentia, pe baza imputernicirii date de presedinte, in fata autoritatilor si institutiilor publice, persoanelor juridice de drept privat si a persoanelor fizice;
g) colaboreaza cu secretarii generali din celelalte autoritati ale administratiei publice centrale, in probleme de interes comun;
h) urmareste modul in care este primita si distribuita corespondenta cabinetului presedintelui;
i) aproba graficul concediilor de odihna pentru personalul din cadrul Agentiei;
j) aproba orele suplimentare efectuate, la propunerea structurilor din Agentie;
k) asigura utilizarea cu eficienta a creditelor bugetare primite si integritatea patrimoniului Agentiei;
l) coordoneaza activitatea de perfectionare a personalului din cadrul Agentiei;
m) coordoneaza procesul de monitorizare si evaluare a politicilor publice elaborate de Agentie;
n) asigura realizarea de catre directiile (generale) pe care le coordoneaza a sarcinilor primite din partea presedintelui si a vicepresedintelui;
o) cu sprijinul cabinetelor demnitarilor, organizeaza si urmareste modul de rezolvare a audientelor cetatenilor, in conformitate cu legislatia in vigoare;
p) avizeaza anunturile pentru concursurile organizate in cadrul aparatului propriu al Agentiei, in vederea publicarii lor in presa;
q) evalueaza performantele profesionale individuale ale functionarilor publici care ocupa functii de conducere de nivel imediat inferior functiei de secretar general;
r) indeplineste si alte insarcinari prevazute de lege, regulamentul de organizare si functionare ori incredintate de presedinte si vicepresedinte.
(2) Secretarul general are urmatoarele atributii comune:
a) indruma si urmareste activitatea directiilor/serviciilor/compartimentelor coordonate si avizeaza regulamentul de organizare si functionare sub aspectele referitoare la acestea;
b) stabileste obiectivele individuale ale directorilor/sefilor de serviciu ai structurilor coordonate;
c) urmareste realizarea sarcinilor directiilor din subordine si ia masuri operative pentru indeplinirea lor;
d) analizeaza periodic activitatea directiilor/serviciilor/compartimentelor pe care le coordoneaza, ia masuri sau face propuneri pentru imbunatatirea acesteia;
e) avizeaza raspunsurile la punctele de vedere solicitate Agentiei;
f) avizeaza toate proiectele de ordin in domeniul carierei functionarului public ale presedintelui Agentiei;
g) asigura resursele si logistica pentru realizarea sarcinilor primite din partea presedintelui si a vicepresedintelui de catre directiile/serviciile/compartimentele pe care le coordoneaza;
h) avizeaza protocoalele incheiate intre Agentie si alte institutii;
i) avizeaza diverse tipuri de corespondenta intre directiile din subordine sau intre acestea si alte institutii sau autoritati publice.
(3) In situatia in care, din orice motive, atributiile curente ale functiilor de presedinte si vicepresedinte ai Agentiei nu pot fi exercitate, cu exceptia situatiei in care presedintele si vicepresedintele Agentiei sunt suspendati din functie, secretarul general va exercita aceste atributii.
(4) In situatia in care functia de presedinte al Agentiei este vacanta, precum si in orice alte cazuri in care presedintele se afla in imposibilitate de a-si exercita functia, calitatea de ordonator principal de credite este exercitata de vicepresedintele Agentiei sau de secretarul general al Agentiei.
(5) Secretarul general are atributii pe linia reprezentarii Agentiei in actiuni interne sau externe privind:
a) participarea, din dispozitia presedintelui sau a vicepresedintelui Agentiei, la intalniri si negocieri cu diverse institutii/organizatii;
b) participarea, din dispozitia presedintelui sau a vicepresedintelui Agentiei, la conferinte, congrese, simpozioane etc.;
c) participarea, din dispozitia presedintelui sau a vicepresedintelui Agentiei, la negocieri cu diverse institutii pe linia sarcinilor specifice ale directiilor.

Atributii comune ale directorilor generali, directorilor si sefilor de servicii
ART. 30
(1) Directorii/Directorii generali au in principal urmatoarele atributii, competente si responsabilitati, in functie de specificul directiei/directiei generale pe care o conduc si in functie de limitele de competenta stabilite in fisa postului:
a) conduc, organizeaza, coordoneaza, controleaza si raspund de activitatea directiei/directiei generale;
b) participa la elaborarea sau realizarea unor lucrari de complexitate sau importanta deosebita;
c) participa la elaborarea regulamentului de organizare si functionare si regulamentului intern;
d) stabilesc atributiile si obiectivele individuale pentru directorul sau sefii de serviciu din subordinea directa;
e) evalueaza performantele profesionale ale directorului sau ale sefilor de serviciu din subordine si contrasemneaza evaluarea performantelor profesionale individuale ale personalului din subordinea acestora;
f) raspund de incarcarea echilibrata a salariatilor din subordine, elaboreaza si revizuiesc fisele posturilor pentru directorul sau sefii de serviciu din subordinea directa si avizeaza fisele posturilor pentru personalul din subordinea acestora;
g) repartizeaza compartimentelor din subordine lucrarile atribuite spre rezolvare directiei/directiei generale pe care o conduc;
h) stabilesc masurile necesare pentru cunoasterea si aplicarea legilor si dispozitiilor conducatorilor ierarhici, care vizeaza domeniile de activitate ale directiei/directiei generale pe care o conduc;
i) stabilesc masuri de aplicare a regulamentului de organizare si functionare si a regulamentului intern;
j) urmaresc si iau masuri pentru corecta aplicare a legislatiei in vigoare in domeniile de activitate ale directiei/directiei generale;
k) verifica, vizeaza si/sau propun spre avizare/avizeaza lucrarile elaborate in cadrul directiei/directiei generale pe care o conduc;
l) urmaresc respectarea normelor de conduita si disciplina de catre personalul din directia/directia generala pe care o conduc;
m) dispun, in conditiile legii, efectuarea orelor suplimentare peste durata normala a timpului de lucru sau in zilele de sarbatori legale ori declarate nelucratoare de catre personalul din directia/directia generala pe care o conduc si avizeaza propunerile privind plata sau recuperarea acestora;
n) avizeaza si urmaresc realizarea graficului concediului de odihna al personalului din directia/directia generala pe care o conduc, corespunzator normelor legale in vigoare si programelor de activitate ale acestora;
o) propun spre avizare pontajul lunar pentru personalul din cadrul directiei/directiei generale;
p) prezinta propuneri privind relatiile cu institutii si organizatii din alte tari;
q) analizeaza si sprijina propunerile si initiativele motivate ale personalului din directia/directia generala pe care o conduc, in vederea imbunatatirii activitatii directiei/directiei generale;
r) raspund in fata presedintelui, a vicepresedintelui sau, dupa caz, a secretarului general, pentru activitatea desfasurata;
s) directorii sunt inlocuitorii de drept ai directorilor generali;
t) stabilesc persoanele carora li se distribuie atributiile de serviciu ale personalului lipsa, in functie de competenta si pregatirea acestora, precum si perioada de delegare a acestor sarcini;
u) exercita alte atributii primite de la superiorii ierarhici, in conditiile legii.
(2) Sefii de servicii/Sefii de birou au urmatoarele atributii, competente si responsabilitati, in functie de specificul serviciului pe care il conduc si in functie de limitele de competenta stabilite in fisa postului:
a) organizeaza, indruma, controleaza si raspund de activitatea structurii pe care o conduc;
b) participa la elaborarea ori la realizarea unor lucrari de complexitate sau importanta deosebita, dispuse de superiorii ierarhici;
c) participa la elaborarea regulamentului de organizare si functionare si a regulamentului intern;
d) prezinta conducerii Agentiei sau directiei/directiei generale in a carei structura sunt incadrati lucrarile si corespondenta elaborate in cadrul compartimentului;
e) informeaza superiorul imediat ierarhic asupra principalelor probleme pe care le au de rezolvat sau care s-au rezolvat in absenta acestora;
f) stabilesc atributiile si obiectivele individuale pentru personalul din subordine;
g) evalueaza anual performantele profesionale individuale ale personalului din cadrul serviciului/biroului;
h) elaboreaza si revizuiesc fisele posturilor pentru personalul din subordine, in conditiile legii;
i) repartizeaza lucrari, tinand seama de incarcarea personalului, pregatirea si competenta acestuia si in concordanta cu importanta postului, pentru personalul din subordine;
j) stabilesc masurile necesare pentru cunoasterea si aplicarea legilor si a dispozitiilor conducatorilor ierarhici, pentru structurile de care raspund;
k) urmaresc si iau masuri pentru corecta aplicare a legislatiei in vigoare in domeniul de activitate al compartimentului;
l) intocmesc planurile de actiune in vederea realizarii obiectivelor stabilite pentru serviciile/birourile pe care le conduc si le prezinta spre avizare/aprobare superiorilor ierarhici;
m) verifica, vizeaza si/sau propun spre avizare lucrarile din compartimentele pe care le conduc;
n) urmaresc respectarea normelor de conduita si disciplina de catre personalul din subordine;
o) stabilesc, in conditiile legii, efectuarea de catre personalul din subordine a orelor suplimentare peste durata normala a timpului de lucru sau in zilele de sarbatori legale ori declarate nelucratoare si propun plata sau recuperarea acestora;
p) vizeaza si urmaresc realizarea graficului concediului de odihna al personalului din subordine, corespunzator normelor legale in vigoare si programelor de activitate ale structurilor conduse;
q) realizeaza pontajul lunar pentru personalul din subordine, pe care il semneaza de vizat si il prezinta superiorului ierarhic;
r) analizeaza si sprijina propunerile si initiativele motivate ale personalului din subordine, in vederea imbunatatirii activitatii compartimentului;
s) stabilesc persoanele carora li se distribuie atributiile de serviciu ale personalului lipsa, in functie de competenta si pregatirea acestora, precum si perioada de delegare a acestor sarcini;
t) exercita alte atributii primite de la superiorii ierarhici, in conditiile legii.
(3) Directorii generali, directorii, sefii de servicii, sefii de birouri pot delega o parte dintre atributiile lor catre functionarii din subordine, in conditiile legii.

CAPITOLUL V
Atributiile compartimentelor functionale din structura organizatorica a Agentiei

SECTIUNEA 1
Cabinetul demnitarilor

ART. 31
Principalele atributii:
a) inregistreaza corespondenta primita;
b) organizeaza pregatirea si prezentarea corespondentei adresate conducerii;
c) urmareste solutionarea si prezentarea documentelor la termen de catre structurile Agentiei;
d) tine evidenta si transmite conducerii solicitarile de audiente, intalniri de lucru si asigura programarea acestora;
e) coordoneaza activitatea privind expedierea corespondentei, in colaborare cu Registratura generala;
f) asigura evidenta, folosirea si pastrarea stampilelor conducerii, conform prevederilor legale;
g) pastreaza si tine evidenta ordinelor emise de catre presedintele Agentiei;
h) tine evidenta delegatiilor efectuate de catre personalul Agentiei;
i) asigura legaturile telefonice cu conducerea Agentiei, prin centrala telefonica de care dispune aceasta;
j) elaboreaza documentele specifice cabinetului;
k) gestioneaza agenda de lucru a conducerii;
l) exercita orice alte atributii dispuse de catre conducerea Agentiei.

SECTIUNEA a 2-a
Compartimentul de audit public intern

ART. 32
Organizarea si functionarea Compartimentului de audit public intern (denumit in continuare C.A.P.I.) este guvernata de urmatoarele normative: Legea nr. 144/2007, republicata, Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificarile si completarile ulterioare, normele metodologice specifice privind organizarea si functionarea auditului public intern in cadrul Agentiei, Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.702/2005 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si exercitarea activitatii de consiliere desfasurate de catre auditorii interni din cadrul entitatilor publice, Ordinul ministrului finantelor publice nr. 252/2004 pentru aprobarea Codului de conduita etica a auditorului intern si de Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
ART. 33
Auditul public intern este asigurat in cadrul Agentiei de catre C.A.P.I., care functioneaza in subordinea directa a presedintelui.
ART. 34
Din punctul de vedere al strategiei, al conformitatii legale si al scopului, activitatea C.A.P.I. este monitorizata prin evaluari regulate de catre Unitatea Centrala de Armonizare pentru Auditul Public Intern, denumita in continuare U.C.A.A.P.I., unitate careia ii este subordonata din punct de vedere metodologic.
ART. 35
(1) Auditul public intern se exercita asupra tuturor activitatilor desfasurate in cadrul Agentiei, cu urmatoarea precizare: in ceea ce priveste activitatea specifica, desfasurata de catre inspectorii de integritate ai Agentiei (functionari publici cu statut special), aceasta este protejata de confidentialitate, prin specificatiile Legii nr. 144/2007, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Astfel, misiunile de audit planificate a se desfasura la nivelul Inspectiei de integritate vor viza, pe de o parte, suficienta cadrului normativ, iar, pe de alta parte, existenta, aplicarea si suficienta sistemului de control intern:
a) elaborarea procedurilor operationale de lucru: daca exista, daca sunt cunoscute de catre toti cei implicati, daca sunt aplicate/respectate;
b) niveluri de decizie: daca sunt stabilite, daca sunt desemnate persoanele responsabile, daca persoanele de decizie corespund profesional, daca sunt asigurate conditii de lucru corespunzatoare;
c) daca sunt stabilite suficiente controale pentru mentinerea riscurilor asociate in limite acceptabile;
d) daca este stabilit un sistem de raportare si daca acesta functioneaza efectiv.
(2) In vederea sustinerii eficientei activitatii specifice Agentiei, controlul acesteia va fi asigurat in mod direct si nemijlocit de catre conducerea Agentiei.
ART. 36
C.A.P.I. desfasoara la nivelul Agentiei activitatea functional independenta si obiectiva menita sa dea asigurari si consiliere conducerii pentru buna administrare a veniturilor si cheltuielilor publice, perfectionand activitatile Agentiei, pe care o ajuta sa isi indeplineasca obiectivele printr-o abordare sistematica si metodica; auditul public intern evalueaza si imbunatateste eficienta si eficacitatea sistemului de conducere bazat pe gestiunea riscului, a controlului si a proceselor de administrare. In acelasi timp, C.A.P.I., prin misiunile de consiliere desfasurate la nivelul Agentiei, are menirea de a aduce plusvaloare si de a imbunatati administrarea Agentiei, gestiunea riscului si controlul intern, fara ca auditorul intern sa isi asume responsabilitati manageriale. Alaturi de activitatile de asigurare, activitatile de consiliere se efectueaza potrivit planului anual de audit, dar si la cererea expresa a presedintelui Agentiei.
ART. 37
Coordonarea activitatii de specialitate a C.A.P.I. este asigurata de catre un coordonator numit prin ordin de catre presedintele Agentiei, pe baza avizului U.C.A.A.P.I. obtinut de catre coordonator.
ART. 38
Auditorii din cadrul C.A.P.I. au urmatoarele atributii specifice:
a) elaboreaza norme metodologice specifice de organizare si functionare a activitatii de audit public intern desfasurate la nivelul Agentiei, cu avizul U.C.A.A.P.I.;
b) elaboreaza, pana la data de 30 noiembrie a anului precedent, proiectul planului anual de audit public intern, pe baza evaluarii riscului asociat diferitelor structuri, activitati, programe/proiecte sau operatiuni, precum si prin preluarea sugestiilor presedintelui Agentiei, tinand seama de recomandarile Curtii de Conturi. Proiectul planului anual de audit este inaintat spre aprobare presedintelui Agentiei;
c) elaboreaza planul strategic (prognoza) pe 3 – 5 ani;
d) elaboreaza raportul anual al activitatii de audit public intern, pe care il transmite U.C.A.A.P.I. pana la data de 25 ianuarie;
e) efectueaza activitati de audit public intern cu privire la eficienta sistemelor de control intern, la formarea si utilizarea fondurilor publice, precum si la administrarea patrimoniului public;
f) efectueaza, la cererea presedintelui Agentiei, misiuni ad hoc, respectiv misiuni de audit public intern cu caracter exceptional, necuprinse in planul anual de audit public intern;
g) auditeaza, cel putin o data la 3 ani si fara a se limita la acestea, urmatoarele:
(i) angajamentele bugetare si legale din care deriva direct sau indirect obligatiile de plata, inclusiv din fondurile comunitare;
(ii) platile asumate prin angajamentele bugetare si legale;
(iii) vanzarea, gajarea, concesionarea sau inchirierea de bunuri din domeniul privat al statului;
(iv) concesionarea sau inchirierea de bunuri din domeniul public al statului;
(v) constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare si de stabilire a titlurilor de creanta si facilitatilor acordate la incasarea acestora;
(vi) alocarea creditelor bugetare;
(vii) sistemul contabil si fiabilitatea acestuia;
(viii) sistemul de luare a deciziilor;
(ix) sistemele de conducere si control;
(x) sistemele informatice;
h) desfasoara misiuni de consiliere a caror forma este propusa de catre coordonatorul C.A.P.I. si aprobata de catre presedintele Agentiei, numai in conditiile in care acestea nu genereaza conflicte de interese si nu sunt incompatibile cu indatoririle auditorilor interni;
i) raporteaza periodic asupra constatarilor, concluziilor si recomandarilor rezultate din activitatile sale de audit;
j) in cazul identificarii unor iregularitati sau posibile prejudicii, raporteaza imediat presedintelui Agentiei si structurii de control intern abilitate;
k) elaboreaza si actualizeaza, ori de cate ori este cazul, Manualul procedurilor operationale specifice activitatii de audit public intern, cu scopul standardizarii activitatii;
l) respecta prevederile Codului de conduita etica a auditorului intern;
m) se preocupa permanent de perfectionarea cunostintelor profesionale;
n) elaboreaza Programul de asigurare si imbunatatire a calitatii activitatii de audit public intern;
o) urmaresc stadiul implementarii recomandarilor formulate in urma misiunilor efectuate si informeaza U.C.A.A.P.I. despre recomandarile neinsusite de catre structurile auditate, precum si despre consecintele neimplementarii acestora, atasand documentatia relevanta;
p) prin supervizarea misiunilor sau verificarea incrucisata realizeaza evaluarea interna a activitatii de audit, care va garanta calitatea rapoartelor de audit.
ART. 39
Coordonatorul C.A.P.I. are urmatoarele atributii specifice:
a) asigura gestionarea optima a resurselor umane de care dispune compartimentul, in sensul repartizarii auditorilor in misiuni de audit in functie de pregatirea, competenta si experienta acestora, dar si tinand cont de faptul ca atunci cand misiunile de asigurare sunt realizate in urma unei misiuni de consiliere, efectuarea misiunilor de asigurare si, respectiv, a misiunilor de consiliere va fi realizata pe cat posibil de auditori si supervizori diferiti;
b) verifica sub confirmarea semnaturii toate documentele rezultate din activitatea specifica;
c) asigura aplicarea prevederilor legale si a reglementarilor interne la nivelul compartimentului;
d) asigura elaborarea si predarea lucrarilor de specialitate in termenele legale sau solicitate prin apostila de repartizare;
e) asigura impreuna cu conducerea Agentiei conditiile necesare pregatirii profesionale a auditorilor interni, perioada legala destinata in acest scop fiind de minimum 15 zile pe an pentru fiecare auditor;
f) asigura respectarea Programului de asigurare si imbunatatire a calitatii activitatii de audit public intern, precum si a Codului de conduita etica a auditorului intern;
g) asigura supervizarea misiunilor de audit public intern desfasurate in cadrul Agentiei;
h) asigura comunicarea cu U.C.A.A.P.I.;
i) informeaza fara intarziere conducerea Agentiei asupra oricarei situatii care ar putea sa afecteze independenta sau obiectivitatea auditorilor interni;
j) intocmeste fisa fiecarui post din subordine;
k) asigura elaborarea si actualizarea permanenta a procedurilor operationale scrise si formalizate, specifice activitatii desfasurate.
ART. 40
In scopul evitarii prejudicierii independentei si obiectivitatii auditorilor interni, atunci cand misiunile de asigurare sunt realizate in urma unei misiuni de consiliere, efectuarea misiunilor de asigurare si, respectiv, a misiunilor de consiliere va fi realizata de auditori si supervizori diferiti.
ART. 41
Auditorii din cadrul C.A.P.I. sunt numiti/destituiti din functie de catre presedintele Agentiei, cu avizul prealabil al coordonatorului Compartimentului de audit public intern.
ART. 42
Coordonatorul structurii de audit este numit/destituit din functie de catre presedintele Agentiei, cu avizul prealabil al U.C.A.A.P.I.
ART. 43
Personalul de conducere si de executie din structurile auditate are obligatia sa ofere documentele si informatiile solicitate, in termenele stabilite, precum si tot sprijinul necesar desfasurarii in bune conditii a auditului public intern.

SECTIUNEA a 3-a
Structura de securitate

ART. 44
Structura de securitate este formata din Serviciul de tehnologia informatiei, in structura caruia sunt organizate Compartimentul informatii clasificate si Compartimentul administrare infrastructura informatica.
ART. 45
Organizarea si functionarea Structurii de securitate sunt prevazute in prezentul regulament.
ART. 46
Regulamentul se aplica tuturor activitatilor desfasurate la nivelul Structurii de securitate de catre personalul sau, fara exceptie.
ART. 47
Regulamentul se completeaza cu actele normative reglementand organizarea si functionarea Agentiei, precum si cu celelalte acte normative in vigoare cu incidenta asupra activitatii Structurii de securitate si a personalului sau.
ART. 48
Structura de securitate asigura implementarea procedurilor si normelor de protectie a informatiilor clasificate reglementate legal referitoare la:
– protectia juridica;
– protectia prin masuri procedurale;
– protectia personalului;
– protectia fizica;
– protectia sistemelor informatice.
ART. 49
Structura de securitate are urmatoarele atributii generale:
a) elaboreaza si supune aprobarii conducerii Agentiei normele interne privind protectia informatiilor clasificate, potrivit legii;
b) intocmeste Programul de prevenire a scurgerii de informatii clasificate si il supune avizarii institutiilor abilitate, iar dupa aprobare actioneaza pentru aplicarea acestuia;
c) coordoneaza activitatea de protectie a informatiilor clasificate, in toate componentele acesteia;
d) asigura relationarea cu institutia abilitata sa coordoneze activitatea si sa controleze masurile privitoare la protectia informatiilor clasificate, potrivit legii;
e) monitorizeaza activitatea de aplicare a normelor de protectie a informatiilor clasificate si modul de respectare a acestora;
f) consiliaza conducerea Agentiei in legatura cu toate aspectele privind securitatea informatiilor clasificate;
g) informeaza conducerea Agentiei despre vulnerabilitatile si riscurile existente in sistemul de protectie a informatiilor clasificate si propune masuri pentru inlaturarea acestora;
h) acorda sprijin reprezentantilor autorizati ai institutiilor abilitate, potrivit competentelor legale, pe linia verificarii persoanelor pentru care se solicita accesul la informatii clasificate;
i) organizeaza activitati de pregatire specifica a persoanelor care au acces la informatii clasificate;
j) asigura pastrarea si organizeaza evidenta certificatelor de securitate si a autorizatiilor de acces la informatii clasificate;
k) actualizeaza permanent evidenta certificatelor de securitate si a autorizatiilor de acces;
l) intocmeste si actualizeaza listele informatiilor clasificate elaborate sau pastrate de unitate, pe clase si niveluri de secretizare;
m) prezinta conducerii Agentiei propuneri privind stabilirea obiectivelor, sectoarelor si locurilor de importanta deosebita pentru protectia informatiilor clasificate din sfera de responsabilitate si, dupa caz, solicita sprijinul institutiilor abilitate;
n) efectueaza, cu aprobarea conducerii Agentiei, controale privind modul de aplicare a masurilor legale de protectie a informatiilor clasificate;
o) exercita alte atributii in domeniul protectiei informatiilor clasificate, potrivit legii.
ART. 50
Structura de securitate are urmatoarele atributii pe linia protectiei personalului:
a) asigura implementarea normelor interne privind securitatea personalului;
b) initiaza procesul de solicitare a eliberarii certificatelor de securitate, din dispozitia presedintelui Agentiei;
c) pune la dispozitia persoanei pentru care se solicita eliberarea certificatului de securitate formularul-tip corespunzator nivelului de acces solicitat;
d) acorda asistenta in vederea completarii formularelor de verificare, cu respectarea termenului de transmitere a solicitarii;
e) acorda sprijinul necesar institutiilor cu atributii in efectuarea verificarilor asupra personalului ce urmeaza sa aiba acces la informatii clasificate;
f) tine evidenta actualizata a tuturor persoanelor din cadrul institutiei care au acces la informatii clasificate, evidenta certificatelor de securitate si ia masurile necesare pentru revalidarea sau retragerea certificatelor de securitate;
g) reanalizeaza periodic si actualizeaza normele interne de implementare a reglementarilor privind protectia informatiilor clasificate.
ART. 51
Pe linia protectiei juridice, personalul Structurii de securitate are sarcina de a consilia conducatorii unitatilor pentru ca toate persoanele din institutie care gestioneaza informatii clasificate sa cunoasca reglementarile in vigoare referitoare la protectia informatiilor clasificate.
ART. 52
Structura de securitate are urmatoarele responsabilitati pe linia protectiei prin masuri procedurale:
a) elaboreaza si supune aprobarii conducerii Agentiei normele interne de lucru si de ordine interioara privind protectia informatiilor clasificate, potrivit legii;
b) intocmeste Programul de prevenire a scurgerilor de informatii clasificate si il supune avizarii institutiilor abilitate, iar dupa aprobare actioneaza pentru aplicarea acestuia.
ART. 53
Structura de securitate are urmatoarele atributii pe linia protectiei fizice:
a) prezinta conducatorului persoanei juridice propuneri referitoare la masurile de securitate fizica si controlul accesului in zonele de securitate, pentru a preveni accesul persoanelor neautorizate;
b) verifica viabilitatea masurilor de securitate fizica ale obiectivelor, sectoarelor si locurilor in care sunt manipulate sau pastrate informatii clasificate;
c) supravegheaza aplicarea masurilor necesare asigurarii protectiei fizice in zonele si incaperile in care se desfasoara activitati in cadrul carora sunt vehiculate informatii clasificate;
d) elaboreaza si, dupa aprobare, concretizeaza programele de inspectie a masurilor de securitate fizica si informeaza seful institutiei cu privire la vulnerabilitatile constatate;
e) realizeaza verificari inopinate ale sistemelor de protectie fizica;
f) stabileste planul de cooperare cu alte institutii cu responsabilitati in asigurarea protectiei fizice.
ART. 54
Structura de securitate are urmatoarele atributii pe linia protectiei sistemelor informatice:
a) coordoneaza activitatile de protectie a informatiilor clasificate care sunt stocate, procesate sau transmise prin intermediul sistemelor informatice si de comunicatii;
b) analizeaza cauzele care au generat incidente de securitate in sistemele informatice si de comunicatie;
c) semnaleaza conducatorului persoanei juridice incidentele de securitate;
d) prezinta propuneri de certificare si autorizare a sistemelor de securitate specifice sistemelor informatice si de comunicatii.
ART. 55
Structura de securitate este parte integranta a functiei de conducere. Personalul din Structura de securitate este numit de presedintele Agentiei si se subordoneaza direct acestuia. Seful Structurii de securitate este numit de presedintele Agentiei din cadrul persoanelor care detin functii de conducere si decizie in cadrul Agentiei: vicepresedintele sau secretarul general.
ART. 56
Seful Structurii de securitate are urmatoarele atributii:
a) coordoneaza, indruma, controleaza si raspunde de activitatea Structurii de securitate;
b) repartizeaza sarcinile, monitorizeaza indeplinirea acestora in cadrul Structurii de securitate in acord cu atributiile specifice fiecarui tip de protectie a informatiilor clasificate;
c) asigura includerea personalului din Structura de securitate in sistemul permanent de pregatire si perfectionare, organizat de institutiile investite cu atributii de coordonare a activitatii si de control al masurilor privitoare la protectia informatiilor clasificate, potrivit legii;
d) asigura aplicarea stricta a normelor cu privire la intocmirea, manipularea, circulatia si pastrarea documentelor cu regim special si a informatiilor clasificate, in domeniul de activitate al structurii;
e) propune spre aprobare sau avizeaza toate documentele elaborate in cadrul Structurii de securitate;
f) asigura o buna colaborare cu institutii sau autoritati publice cu care intra in contact in realizarea atributiilor ce ii revin conform prezentului regulament si actelor normative in vigoare cu incidenta asupra activitatii pe care o desfasoara;
g) asigura asistenta de specialitate.

Serviciul de tehnologia informatiei
ART. 57
Serviciul de tehnologia informatiei (denumit in continuare S.T.I.) se afla in subordinea directa a presedintelui Agentiei, sprijina seful Structurii de securitate in desfasurarea activitatii Structurii de securitate si asigura implementarea, administrarea si securitatea infrastructurii I.T. a Agentiei, in directa corespondenta cu legislatia in vigoare din domeniul I.T. si al informatiilor clasificate.
ART. 58
Regulamentul se aplica tuturor activitatilor desfasurate la nivelul S.T.I. de catre personalul sau, fara exceptie.
ART. 59
Regulamentul se completeaza cu actele normative reglementand organizarea si functionarea Agentiei, precum si cu celelalte acte normative in vigoare cu incidenta asupra activitatii de tehnologia informatiei, a informatiilor clasificate si a personalului sau.
ART. 60
S.T.I. este compus din doua compartimente: Compartimentul informatii clasificate si Compartimentul administrare infrastructura informatica.
ART. 61
Managementul S.T.I. este asigurat de catre un sef serviciu.
ART. 62
Atributiile generale ale sefului de serviciu al S.T.I. sunt:
a) organizeaza, coordoneaza, indruma, controleaza si raspunde de activitatea S.T.I.;
b) repartizeaza sarcinile, monitorizeaza indeplinirea acestora in cadrul S.T.I., in acord cu atributiile specifice fiecarui post din subordine;
c) gestioneaza resursele umane si materiale la nivelul S.T.I.;
d) raspunde de informarea personalului din S.T.I. referitor la aspectele de interes;
e) asigura dezvoltarea profesionala a personalului din subordine;
f) dispune masuri pentru personalul din cadrul S.T.I., cu aprobarea conducerii Agentiei, referitoare la: scoaterea la concurs a posturilor vacante din subordinea sa; promovarea in cariera si in trepte de salarizare a personalului din subordinea sa, conform reglementarilor legale in vigoare; stimularea, premierea si acordarea altor drepturi salariale pentru angajatii din subordine; acordarea salariilor de merit pentru personalul serviciului; sesizarea Comisiei de disciplina;
g) asigura aplicarea stricta a normelor cu privire la intocmirea, manipularea, circulatia si pastrarea documentelor cu regim special si a informatiilor clasificate, in domeniul de activitate al serviciului;
h) asigura administrarea sistemului de securitate fizica si informationala al Agentiei;
i) asigura crearea, analiza, dezvoltarea si administrarea sistemelor informatice ale Agentiei, in vederea optimizarii indeplinirii atributiilor de serviciu ale personalului din suportul administrativ si din Inspectia de integritate;
j) participa la realizarea de consultante si proiecte, precum si la elaborarea de contracte in domeniul tehnologiei informatiei si comunicatiilor;
k) propune spre aprobare toate documentele elaborate in cadrul S.T.I.

Compartimentul administrare infrastructura informatica
ART. 63
Compartimentul administrare infrastructura informatica este un compartiment special pentru asigurarea infrastructurii de tehnologia informatiei si comunicatiilor a Agentiei si corelarea acesteia cu necesitatile angajatilor in indeplinirea atributiilor de serviciu si cu masurile de securitate impuse chiar si in gestionarea informatiilor clasificate.
ART. 64
Compartimentul administrare infrastructura informatica are urmatoarele atributii:
a) asigura suportul informatic necesar desfasurarii in bune conditii a activitatilor din cadrul Agentiei;
b) asigura intretinerea sistemului informatic propriu si de comunicatii al Agentiei, alinierea acestuia la cerintele de integrare europeana si cadrul pentru implementarea directivelor Uniunii Europene in domeniul IT&C;
c) analizeaza si face propuneri de dezvoltare/optimizare a diverselor componente ale sistemului informational-decizional;
d) analizeaza si face propuneri de dotare cu echipamente de tehnica de calcul si de solutii hardware/software de interconectare in cadrul Agentiei, in conformitate cu studiile de oportunitate elaborate in acest sens, asigurand dezvoltarea unitara a sistemelor informatice ale Agentiei;
e) participa la pregatirea planului de aprovizionare tehnico-materiala necesar domeniului de activitate, prin intocmirea de referate de necesitate pentru echipamentele de tehnica de calcul si comunicatii, la solicitarea scrisa a directiilor/serviciilor/compartimentelor, dupa analizarea acestora;
f) face propuneri la alegerea, implementarea, dezvoltarea si gestionarea solutiilor de tehnologia informatiei si comunicatiilor complexe;
g) face propuneri de specificatii tehnice pentru realizarea caietelor de sarcini privind procurarea de tehnica de calcul si comunicatii;
h) face propuneri si participa la elaborarea si implementarea unor proiecte informatice specifice domeniului;
i) asigura implementarea politicii de securitate a datelor gestionate in cadrul Agentiei si asigura pastrarea confidentialitatii asupra datelor si informatiilor detinute;
j) asigura utilizarea optima si eficienta a echipamentelor de tehnica de calcul din dotare (calculatoare, retele, terminale, echipamente de comunicatii etc.), a produselor software achizitionate cu licenta de la firme specializate, precum si a celor elaborate in cadrul Agentiei, in conformitate cu legislatia in vigoare;
k) asigura administrarea tuturor echipamentelor de tehnica de calcul, prin montarea, instalarea si intocmirea evidentei acestora la utilizatorii desemnati;
l) asigura asistenta tehnica utilizatorilor de tehnica de calcul din cadrul Agentiei, pe toate problemele specifice;
m) asigura consilierea si indrumarea metodologica a compartimentelor din cadrul Agentiei pentru informatizarea, administrarea si gestionarea datelor cu care acestea opereaza;
n) asigura depanarea primara la tehnica de calcul (devirusari, deblocari etc.), instalarea/configurarea echipamentelor de tehnologia informatiei si comunicatiilor, a echipamentelor periferice, instalarea de sisteme de operare, a tuturor aplicatiilor folosite (MS Office, antivirus, Ciel, utilitare etc.), precum si configurarea si optimizarea acestora;
o) face propuneri pentru proiectarea si postarea de tronsoane de cablu si conectarea la reteaua atat locala, cat si globala a diverselor echipamente active/pasive de retea si a calculatoarelor, imprimantelor, multifunctionalelor etc.;
p) face propuneri pentru proiectarea si postarea de tronsoane de cablu TV si telefonie si pentru instalarea diverselor elemente pasive;
q) asigura serviciile de telefonie fixa, mobila si speciala, precum si pe cele de internet si legatura cu furnizorii acestora;
r) asigura, in colaborare permanenta cu Compartimentul comunicare, relatii publice si strategie, suportul tehnic pentru organizarea si buna desfasurare a conferintelor, seminarelor, precum si a altor evenimente pentru care serviciul este solicitat. Participa la toate activitatile specifice, in scopul construirii si dezvoltarii unei imagini favorabile a Agentiei;
s) asigura crearea si executarea diverselor elemente grafice, elaborarea diverselor materiale, layouturi, prezentari, prelucrari foto si video etc., asigurand folosirea corecta a elementelor si materialelor de identitate vizuala corporativa, in directa colaborare cu Compartimentul comunicare, relatii publice si strategie, in vederea asigurarii caracterului coerent si unic al mesajului public al conducerii Agentiei, crearii si evaluarii imaginii publice a institutiei, realizarea activitatilor de comunicare interna, externa si internationala, precum si elaborarea materialelor de presa;
t) asigura actualizarea si gestionarea paginii de internet a Agentiei, inclusiv a postei electronice si a intranetului;
u) intretine relatii de colaborare si consultanta cu institutii specializate in domeniul tehnologiei informatiei si comunicatiilor;
v) se preocupa permanent de cunoasterea stadiului si evolutiei domeniului informatic (documentatii, reviste, carti de specialitate etc.);
w) asigura administrarea sistemului de securitate fizica si informationala al Agentiei;
x) participa la crearea, analiza si dezvoltarea de sisteme informatice necesare in activitatea Agentiei (atat administrativa, cat si pentru Inspectia de integritate).

Compartimentul informatii clasificate
ART. 65
Compartimentul informatii clasificate este organizat in conformitate cu prevederile art. 41 alin. (1) din Legea nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate, cu modificarile si completarile ulterioare.
ART. 66
Compartimentul informatii clasificate este un compartiment special pentru evidenta, intocmirea, pastrarea, procesarea, multiplicarea, manipularea, transportul, transmiterea si distrugerea informatiilor clasificate in conditii de securitate, la nivelul Agentiei.
ART. 67
Compartimentul informatii clasificate indeplineste urmatoarele atributii:
a) intocmeste materiale si documente ce contin informatii clasificate;
b) inregistreaza si tine evidenta materialelor si documentelor care contin informatii clasificate in registre speciale, intocmite conform Hotararii Guvernului nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor nationale de protectie a informatiilor clasificate in Romania, cu modificarile ulterioare;
c) asigura pastrarea materialelor si documentelor ce contin informatii clasificate pe niveluri de secretizare, in conditiile legii;
d) asigura prelucrarea, procesarea la calculator, precum si multiplicarea materialelor si documentelor ce contin informatii clasificate. Multiplicarea documentelor clasificate se face in baza aprobarii conducatorului directiei/serviciului/compartimentului solicitant, cu avizul Structurii de securitate si cu mentiunea necesitatii multiplicarii;
e) asigura difuzarea si evidenta documentelor clasificate multiplicate, cu avizul Structurii de securitate;
f) asigura distrugerea documentelor clasificate, in conditiile legii. Toate acestea vor fi mentionate intr-un proces-verbal aprobat de presedintele Agentiei si semnat de catre seful Structurii de securitate si de catre persoana autorizata sa aiba acces la informatii clasificate de nivel “strict secret de importanta deosebita”, care asista la distrugere;
g) asigura arhivarea documentelor clasificate, in conditiile legii;
h) asigura manipularea, transmiterea si transportul documentelor clasificate, in conditiile legii, prin asigurarea tuturor masurilor de securitate necesare impiedicarii diseminarii neautorizate a informatiilor si a compromiterii acestora;
i) organizeaza activitati specifice de evidenta a certificatelor de securitate/autorizatiilor de acces la informatii clasificate pentru personalul avizat;
j) intocmeste lista informatiilor secrete de stat, pe niveluri de secretizare, elaborate sau detinute de catre Agentie;
k) elaboreaza Nomenclatorul registrelor ce se creeaza in cadrul Compartimentului de informatii clasificate;
l) sprijina autoritatile desemnate de Structura de securitate, potrivit competentelor legale, pe linia verificarilor persoanelor care solicita accesul la informatii clasificate;
m) asigura relatia cu Oficiul Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat, Serviciul Roman de Informatii si alte institutii abilitate in domeniu, pe linia masurilor de protectie a informatiilor clasificate;
n) colaboreaza cu Compartimentul de administrare infrastructura informatica din cadrul Agentiei pe componenta INFOSEC, potrivit competentelor;
o) coordoneaza activitati specifice domeniului protectiei informatiilor clasificate;
p) monitorizeaza activitatea de aplicare a normelor care reglementeaza protectia informatiilor clasificate in cadrul Agentiei;
q) informeaza conducerea Agentiei si Structura de securitate despre vulnerabilitatile si riscurile existente in sistemul de protectie a informatiilor clasificate, propunand masurile necesare diminuarii riscurilor si inlaturarii acestora;
r) asigura managementul activitatilor specifice de inventariere anuala a documentelor clasificate la nivelul Agentiei;
s) participa la consfatuirile organizate periodic de Oficiul Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat, Serviciul Roman de Informatii si Ministerul Administratiei si Internelor pe problematica informatiilor nationale clasificate, NATO si UE clasificate si actioneaza pentru implementarea noilor reglementari in materie la nivelul Agentiei.
ART. 68
Regulile specifice referitoare la circuitul documentelor care contin informatii clasificate:
– Corespondenta externa:
1. In conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 1.349/2002 privind colectarea, transportul, distribuirea si protectia pe teritoriul Romaniei a corespondentei clasificate, cu modificarile si completarile ulterioare, Serviciul Roman de Informatii (prin unitatea specializata – U.M. 0356 Bucuresti) organizeaza si raspunde, potrivit legii, de colectarea, transportul, distribuirea si protectia, pe teritoriul Romaniei, a corespondentei ce contine informatii secrete de stat si informatii secrete de serviciu dintre autoritatile si institutiile publice, operatorii economici cu capital integral sau partial de stat, precum si alte persoane de drept public ori privat, detinatoare de asemenea informatii.
2. Circuitul documentelor clasificate se realizeaza prin Compartimentul informatii clasificate din cadrul Agentiei, cu respectarea tuturor dispozitiilor legale prevazute de Hotararea Guvernului nr. 585/2002, cu modificarile ulterioare, cap. III (Reguli generale privind evidenta, intocmirea, pastrarea, procesarea, multiplicarea, manipularea, transportul, transmiterea si distrugerea informatiilor clasificate).
– Corespondenta interna:
1. Documentele care contin informatii clasificate vor fi intocmite cu respectarea stricta a dispozitiilor legale prevazute de Hotararea Guvernului nr. 585/2002, cu modificarile ulterioare, cap. III (Reguli generale privind evidenta, intocmirea, pastrarea, procesarea, multiplicarea, manipularea, transportul, transmiterea si distrugerea informatiilor clasificate).
2. Documentele care contin informatii clasificate “secret de serviciu” se vor intocmi numai pe calculatoarele din reteaua privata a Agentiei, fara conectivitate la internet si care respecta normele minime de emisii de radiatii electromagnetice, atestate prin standardul EnergyStar 4.0.
3. Documentele care contin informatii clasificate “secret de stat” se vor intocmi numai pe calculatorul destinat, din incaperea special amenajata a Compartimentului informatii clasificate.
4. Circuitul documentelor clasificate, intocmite la nivelul Agentiei, se va realiza si asigura numai la nivelul persoanelor autorizate, posesoare de certificate de securitate/autorizatii de acces la informatii clasificate, cu aprobarea scrisa a sefului Structurii de securitate, in registre, pe baza de semnatura.
5. Personalul care va avea acces la informatii clasificate va fi instruit cu privire la protectia informatiilor clasificate.

SECTIUNEA a 4-a
Registratura generala

ART. 69
(1) Organizarea si functionarea Registraturii generale sunt prevazute in prezentul regulament.
(2) Regulamentul se aplica tuturor activitatilor desfasurate la nivelul secretariatului general de catre personalul sau, fara exceptie.
(3) Regulamentul se completeaza cu actele normative reglementand organizarea si functionarea Agentiei, precum si cu celelalte acte normative in vigoare cu incidenta asupra activitatii Registraturii generale si a personalului sau.
ART. 70
Registratura generala functioneaza la nivel de compartiment si se subordoneaza secretarului general al agentiei.
ART. 71
(1) Registratura generala are urmatoarele atributii:
a) primeste si verifica corespondenta adresata Agentiei si o prezinta presedintelui pentru a dispune, prin rezolutie, directia/serviciul, compartimentul si/sau persoana care va solutiona si redacta raspunsul;
b) verifica daca documentele au fost corect adresate Agentiei si semneaza in condica de expeditie, in cazul in care corespondenta se face prin scrisoare recomandata sau prin curierat;
c) ia masuri pentru expedierea de indata pe baza de borderou a lucrarilor, dupa semnarea de catre presedintele Agentiei, vicepresedintele Agentiei, secretarul general;
d) tehnoredacteaza lucrarile repartizate prin dispozitia presedintelui Agentiei, vicepresedintelui Agentiei, secretarului general;
e) asigura evidenta, folosirea si pastrarea in conditii corespunzatoare a stampilelor;
f) pastreaza secretul profesional si respecta confidentialitatea lucrarilor efectuate;
g) indeplineste orice alte atributii dispuse de presedintele Agentiei, vicepresedintele Agentiei, secretarul general.
(2) Registratura inspectiei de integritate are urmatoarele atributii:
a) primeste corespondenta adresata Inspectiei de integritate, o verifica si o prezinta directorului general al Directiei generale Inspectia de integritate;
b) inregistreaza in aplicatia SIMIDAI corespondenta adresata inspectorilor de integritate si o distribuie acestora;
c) dupa ce lucrarile au primit rezolutie data de directorul general al Inspectiei de integritate, inregistreaza lucrarile pentru a fi repartizate aleatoriu de aplicatia SIMIDAI;
d) distribuie lucrarile catre inspectorii de integritate in urma repartizarii aleatorii a lucrarilor;
e) primeste lucrarile pentru redistribuire aleatorie in cazurile prevazute de art. 9 din Legea nr. 176/2010;
f) inregistreaza si scaneaza corespondenta pregatita pentru expediere, luand masuri de efectuare a acestor operatiuni in cel mai scurt timp;
g) inregistreaza adresele/procesele-verbale de predare-primire a declaratiilor de avere si de interese depuse de entitati, carora li se asociaza o eticheta (MCD) pentru a fi transmise furnizorului de servicii;
h) asigura evidenta, folosirea si pastrarea stampilelor compartimentului, conform prevederilor legale;
i) pastreaza secretul profesional si confidentialitatea lucrarilor;
j) exercita orice alte atributii dispuse de presedintele Agentiei, vicepresedintele Agentiei, secretarul general, directorul general, inspectorul-sef serviciu ori, dupa caz, de inspectorul de integritate care instrumenteaza lucrarea.

SECTIUNEA a 5-a
Inspectia de integritate

ART. 72
Organizarea si functionarea Inspectiei de integritate (ce functioneaza la nivel de directie generala) sunt prevazute in prezentul regulament.
ART. 73
Regulamentul se aplica tuturor activitatilor desfasurate la nivelul Inspectiei de integritate de catre personalul sau, fara exceptie.
ART. 74
Regulamentul se completeaza cu actele normative reglementand organizarea si functionarea Agentiei, precum si cu celelalte acte normative in vigoare cu incidenta asupra activitatii Inspectiei de integritate si a personalului sau.
ART. 75
Inspectia de integritate functioneaza la nivel de directie generala, avand in subordine o directie. In subordinea directiei functioneaza 6 servicii ale Inspectiei de integritate.
ART. 76
Activitatea de evaluare cu privire la situatia averii existente pe durata exercitarii demnitatilor si functiilor publice, a conflictelor de interese si a incompatibilitatilor persoanelor care fac obiectul Legii nr. 176/2010, conform prevederilor acesteia, care se completeaza cu dispozitiile actelor normative in vigoare, se efectueaza de catre inspectorii de integritate din cadrul Agentiei.
ART. 77
(1) In vederea desfasurarii activitatii in conditii de profesionalism, cu respectarea principiilor legalitatii, confidentialitatii, impartialitatii, independentei operationale, celeritatii, dreptului la aparare, bunei administrari si prezumtiei dobandirii licite a averii, repartizarea si redistribuirea lucrarilor se fac in mod aleatoriu, de catre conducerea inspectorilor de integritate, prin sistem electronic.
(2) Redistribuirea lucrarilor repartizate inspectorilor se poate face numai in urmatoarele cazuri:
a) imposibilitate de exercitare a atributiilor timp de cel putin 20 de zile;
b) solicitare motivata a inspectorului de integritate caruia i-a fost repartizata lucrarea;
c) suspendare din activitate, in conditiile legii;
d) incompatibilitate;
e) conflict de interese;
f) existenta unor diferente semnificative in sensul prevederilor art. 18 din Legea nr. 176/2010, intre modificarile intervenite in averea inspectorului de integritate pe durata exercitarii functiei publice si veniturile obtinute in aceasta perioada;
g) lasarea in nelucrare, din motive imputabile inspectorului de integritate, pe o durata mai mare de 30 de zile lucratoare.
ART. 78
Inspectia de integritate desfasoara urmatoarele activitati:
a) primeste, colecteaza, centralizeaza si proceseaza date si informatii cu privire la situatia averii existente pe durata exercitarii demnitatilor si functiilor publice, a incompatibilitatilor si a conflictelor de interese privind persoanele care ocupa functii sau demnitati publice;
b) evalueaza declaratiile de avere si declaratiile de interese;
c) efectueaza controlul depunerii la termen a declaratiilor de avere si a declaratiilor de interese de catre persoanele prevazute de Legea nr. 176/2010;
d) evalueaza, in conditiile prezentului capitol, diferentele semnificative, in sensul prevederilor art. 18 din Legea nr. 176/2010, dintre modificarile intervenite in avere pe durata exercitarii demnitatilor si functiilor publice si veniturile realizate in aceeasi perioada;
e) evalueaza conflicte de interese sau incompatibilitati ale persoanelor care ocupa demnitati sau functii publice;
f) intocmeste rapoarte de evaluare in cazul in care, in urma evaluarii, identifica elemente de incalcare a legislatiei privind regimul declararii averii, al conflictelor de interese, respectiv al incompatibilitatilor, precum si, dupa caz, a legislatiei disciplinare fiscale, contraventionale sau penale;
g) intocmeste rapoarte de evaluare in cazul in care, in urma evaluarii, nu identifica elemente de incalcare a legislatiei privind regimul declararii averii, al conflictelor de interese, respectiv al incompatibilitatilor;
h) aplica sanctiunile si ia masurile prevazute de lege in competenta acesteia.
ART. 79
(1) Activitatea de evaluare a declaratiei de avere, a datelor si a informatiilor privind averea existenta, precum si a modificarilor patrimoniale intervenite existente in perioada exercitarii functiilor ori demnitatilor publice, precum si cea de evaluare a conflictelor de interese si a incompatibilitatilor se efectueaza atat pe durata exercitarii functiilor ori demnitatilor publice, cat si in decursul a 3 ani dupa incetarea acestora.
(2) Activitatea ce se efectueaza pe durata prevazuta la alin. (1) consta in evaluarea declaratiei de avere, a datelor si a informatiilor privind averea existenta, precum si a modificarilor patrimoniale intervenite, a conflictelor de interese sau a incompatibilitatilor, exclusiv pentru perioada exercitarii functiilor sau demnitatilor publice.
ART. 80
(1) Inspectia de integritate indeplineste activitatea de evaluare din oficiu sau la sesizarea oricarei persoane fizice sau juridice, cu respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 27/2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 233/2002.
(2) Sesizarea din oficiu se face in una dintre urmatoarele modalitati:
a) pe baza unui raport de sesizare intocmit de presedintele Agentiei;
b) pe baza unei note intocmite de catre inspectorul de integritate, aprobata de conducerea inspectorilor de integritate; in cazul in care aceasta respinge propunerea de sesizare din oficiu, refuzul motivat se transmite presedintelui Agentiei, pentru a dispune fie inceperea verificarilor, fie mentinerea propunerii.

SECTIUNEA a 6-a
Directia juridica, control, relatii publice si comunicare

ART. 81
(1) Organizarea si functionarea Directiei juridice, control, relatii publice si comunicare sunt prevazute in prezentul regulament.
(2) Prevederile prezentului regulament se aplica tuturor activitatilor desfasurate la nivelul Directiei juridice, control, relatii publice si comunicare de catre personalul sau, fara exceptie.
(3) Directia juridica, control, relatii publice si comunicare raspunde in mod nemijlocit de indeplinirea si executarea la timp si in bune conditii a tuturor lucrarilor cu caracter sau continut juridic privind activitatea Agentiei;
ART. 82
Directia juridica, control, relatii publice si comunicare este subordonata secretarului general al Agentiei Nationale de Integritate.
ART. 83
(1) Directia juridica, control, relatii publice si comunicare este o structura de specialitate din cadrul Agentiei, care cuprinde:
– Serviciul avizare si legislatie;
– Compartimentul contencios;
– Compartimentul comunicare, relatii publice si strategie.
(2) In cadrul Serviciului avizare si legislatie este organizat si functioneaza Compartimentul control.
ART. 84
Managementul Directiei juridice, control, relatii publice si comunicare este asigurat de un director si un sef serviciu pentru Serviciul avizare si legislatie.
ART. 85
Atributiile directorului Directiei juridice, control, relatii publice si comunicare sunt urmatoarele:
a) organizeaza, coordoneaza, indruma, controleaza si raspunde de activitatea directiei pe care o conduce;
b) repartizeaza sarcinile, monitorizeaza indeplinirea acestora in cadrul directiei in acord cu atributiile fiecarei unitati din subordine si ia masurile oportune pentru solutionarea inadvertentelor sau intarzierilor;
c) gestioneaza resursele umane si materiale la nivelul directiei;
d) raspunde de informarea personalului din subordine referitor la aspectele de interes;
e) asigura dezvoltarea profesionala a personalului din subordine;
f) dispune masuri pentru personalul din subordine, cu aprobarea conducerii Agentiei, referitor la: scoaterea la concurs a posturilor vacante din subordinea sa; promovarea in cariera a personalului din subordinea sa si in trepte de salarizare, conform reglementarilor legale in vigoare; stimularea, premierea si acordarea altor drepturi salariale, pentru angajatii din subordine; acordarea salariilor de merit pentru personalul directiei; sesizarea Comisiei de disciplina;
g) asigura aplicarea stricta a normelor cu privire la intocmirea, manipularea, circulatia si pastrarea documentelor cu regim special si a informatiilor clasificate, in domeniul de activitate al directiei;
h) propune spre aprobare toate documentele elaborate in cadrul directiei;
i) intocmeste fisa fiecarui post din subordine;
j) asigura o buna colaborare cu celelalte structuri din cadrul Agentiei, precum si cu alte structuri, institutii sau autoritati publice cu care intra in contact in realizarea atributiilor ce ii revin conform prezentului regulament si a actelor normative in vigoare cu incidenta asupra activitatii pe care o desfasoara;
k) intocmeste necesarul de consumabile si dotari tehnice la nivelul directiei;
l) elaboreaza si propune spre avizare bugetul directiei;
m) coordoneaza intocmirea si actualizarea procedurilor operationale corespunzatoare activitatilor desfasurate in cadrul directiei;
n) indeplineste alte sarcini trasate de catre conducerea Agentiei, ce vizeaza domeniul de activitate al directiei.
ART. 86
Atributiile sefului Serviciului avizare si legislatie sunt urmatoarele:
a) organizeaza, coordoneaza, indruma, controleaza si raspunde de activitatea serviciului pe care il conduce;
b) repartizeaza sarcinile, monitorizeaza indeplinirea acestora in cadrul serviciului, in acord cu atributiile fiecarei unitati din subordine, si ia masurile oportune pentru solutionarea inadvertentelor sau intarzierilor;
c) gestioneaza resursele umane si materiale la nivelul serviciului;
d) raspunde de informarea personalului din subordine referitor la aspectele de interes;
e) asigura dezvoltarea profesionala a personalului din subordine;
f) dispune masuri pentru personalul din subordine, cu avizul directorului Directiei juridice, control, relatii publice si comunicare si cu aprobarea conducerii Agentiei, referitor la: scoaterea la concurs a posturilor vacante din subordinea sa; promovarea in cariera a personalului din subordinea sa si in trepte de salarizare, conform reglementarilor legale in vigoare; stimularea, premierea si acordarea altor drepturi salariale, pentru angajatii din subordine; acordarea salariilor de merit pentru personalul din cadrul serviciului; sesizarea Comisiei de disciplina;
g) asigura aplicarea stricta a normelor cu privire la intocmirea, manipularea, circulatia si pastrarea documentelor cu regim special si a informatiilor clasificate, in domeniul de activitate al serviciului;
h) propune spre aprobare toate documentele elaborate in cadrul serviciului;
i) intocmeste fisa fiecarui post din subordine;
j) asigura o buna colaborare cu celelalte structuri din cadrul Agentiei, precum si cu persoanele fizice sau juridice cu care intra in contact in scopul realizarii atributiilor ce ii revin conform prezentului regulament de organizare si functionare si a actelor normative in vigoare cu incidenta asupra activitatii pe care o desfasoara;
k) intocmeste necesarul de consumabile si dotari tehnice la nivelul serviciului;
l) elaboreaza si propune spre avizare bugetul serviciului;
m) coordoneaza intocmirea procedurilor operationale corespunzatoare activitatilor desfasurate in cadrul serviciului;
n) indeplineste alte sarcini atribuite de catre conducerea Agentiei, ce vizeaza domeniul de activitate al serviciului.
ART. 87
(1) Directia juridica, control, relatii publice si comunicare asigura, prin personalul desemnat prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Integritate, secretariatul Consiliului.
(2) Secretariatul Consiliului are urmatoarele atributii:
a) asigura buna desfasurare a activitatilor Consiliului;
b) redacteaza procesul-verbal de sedinta, recomandarile, hotararile si alte acte emise de catre Consiliu;
c) inregistreaza, expediaza si arhiveaza corespondenta oficiala a Consiliului.
(3) Secretariatul Consiliului are obligatia de a pune la dispozitie urmatoarele servicii:
a) sala de sedinte;
b) instalatii de sonorizare si inregistrare audio;
c) corespondenta si curierat;
d) registratura;
e) organizarea conferintelor de presa si a altor evenimente publice in limita competentelor Consiliului;
f) alte facilitati strict necesare pentru indeplinirea atributiilor prevazute de lege.
(4) La nivelul secretariatului Consiliului sunt constituite urmatoarele evidente:
a) registrul de hotarari ale Consiliului;
b) registrul de recomandari ale Consiliului;
c) registrul de sesizari privind personalul Agentiei;
d) registrul proceselor-verbale;
e) arhiva inregistrarilor magnetice si electronice;
f) registrul de corespondenta al Consiliului;
g) alte arhive de informatii si date, conform legii.
ART. 88
(1) Compartimentul contencios este structura de specialitate care asigura reprezentarea Agentiei Nationale de Integritate, apara drepturile si interesele legitime ale acesteia in raporturile cu autoritatile publice, respectiv cu alte persoane fizice sau juridice.
(2) Compartimentul contencios este organizat si functioneaza in subordinea directa a directorului Directiei juridice, control, relatii publice si comunicare.
(3) Obiectivul Compartimentului contencios este de a asigura apararea drepturilor si intereselor legitime ale Agentiei, in conformitate cu Constitutia si cu legile tarii.
(4) Compartimentul contencios are urmatoarele atributii:
a) reprezinta Agentia in fata instantelor judecatoresti si a altor organe jurisdictionale, pe baza delegatiei date de conducerea Agentiei, apara drepturile si interesele acesteia in fata instantelor judecatoresti si a altor organe de jurisdictie, precum si in raporturile cu persoane fizice sau juridice si/sau formuleaza propuneri de delegare a dreptului de reprezentare;
b) formuleaza si promoveaza, in termenele procedurale, actiunile civile, comerciale, de contencios administrativ, in litigii de munca, asigurari sociale si de alta natura, dupa caz, apararile, caile de atac ordinare si extraordinare, precum si orice alte acte de procedura, in litigiile in care Agentia este parte;
c) transmite spre executare Directiei economice hotararile judecatoresti definitive si/sau irevocabile privind obligatiile stabilite in sarcina Agentiei, in dosarele avand ca obiect actiuni promovate de personalul Agentiei, si asigura executarea hotararilor judecatoresti irevocabile castigate de Agentie;
d) formuleaza propuneri, ori de cate ori considera necesar, cu privire la executarea pe cale amiabila a obligatiilor stabilite prin hotararile judecatoresti;
e) pastreaza evidenta dosarelor aflate pe rolul instantelor judecatoresti si actualizeaza saptamanal stadiul acestora;
f) transmite saptamanal Compartimentului comunicare, relatii publice si strategie stadiul dosarelor aflate pe rolul instantelor judecatoresti si a altor organe de jurisdictie, in vederea actualizarii paginii de internet a Agentiei;
g) elaboreaza si prezinta conducerii Agentiei, ori de cate ori apreciaza ca este necesar, propuneri de solutionare pe cale amiabila a litigiilor aflate pe rol;
h) elaboreaza si prezinta conducerii Agentiei, ori de cate ori apreciaza ca este necesar, propuneri privind oportunitatea promovarii cailor de atac impotriva hotararilor judecatoresti nefavorabile Agentiei;
i) elaboreaza statistici si analize privind interpretarile si modul de aplicare a legii de catre instantele judecatoresti in domeniul de competenta al Agentiei;
j) participa in comisiile constituite la nivelul Agentiei in vederea desfasurarii examenelor pentru ocuparea posturilor din cadrul institutiei, conform prevederilor legale;
k) asigura secretariatul Comisiei de solutionare a reclamatiilor formulate in temeiul reglementarilor privind liberul acces la informatiile de interes public;
l) asigura la cerere, pe domeniul de competenta al compartimentului, consultanta juridica de specialitate structurilor Agentiei;
m) pune la dispozitia Compartimentului comunicare, relatii publice si strategie raspunsurile, punctele de vedere cu privire la solicitarile, sesizarile si memoriile formulate in baza prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si in baza Legii nr. 233/2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor adresate Agentiei de catre persoane fizice sau juridice pe domeniul de competenta, in legatura cu activitatea Agentiei;
n) pune la dispozitia Compartimentului comunicare, relatii publice si strategie copii ale documentelor solicitate de petitionari in vederea comunicarii acestora;
o) analizeaza anual activitatea proprie si propune conducerii Agentiei masuri pentru imbunatatirea activitatii pe linie de competenta;
p) asigura constituirea fondului arhivistic neoperativ al serviciului, din documentele rezultate din activitatea de profil;
q) indeplineste orice alte sarcini dispuse de conducerea Agentiei, pe domeniul de competenta, in legatura cu activitatea Agentiei.
ART. 89
(1) Serviciul avizare si legislatie este structura de specialitate care analizeaza si, dupa caz, avizeaza din perspectiva legalitatii actele cu caracter juridic incheiate de Agentie.
(2) Serviciul avizare si legislatie este organizat si functioneaza in subordinea directa a sefului de serviciu si in coordonarea directorului Directiei juridice, control, relatii publice si comunicare. In cadrul Serviciului avizare si legislatie este organizat si functioneaza Compartimentul control.
(3) Obiectivul Serviciului avizare si legislatie este de a asigura legalitatea actelor de autoritate emise de conducerea Agentiei si a actelor administrative elaborate in cadrul unitatilor din structura organizatorica a Agentiei.
(4) Serviciul avizare si legislatie are urmatoarele atributii:
a) urmareste publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a actelor normative cu relevanta pentru domeniul de activitate al Agentiei;
b) formuleaza puncte de vedere cu privire la proiectele de acte normative aferente domeniului de competenta aflate in procesul de legiferare;
c) participa dupa caz, in conditiile legii, la definitivarea unor proiecte de acte normative incidente domeniului de activitate al Agentiei;
d) asigura la cerere, pe domeniul de competenta al compartimentului, consultanta juridica de specialitate tuturor structurilor din cadrul Agentiei;
e) formuleaza puncte de vedere cu privire la proiectele de protocoale, memorandumuri, acorduri-cadru de colaborare, bi- sau multilaterale ce urmeaza a fi semnate atat la nivel national, cat si international;
f) intocmeste, din dispozitia conducerii Agentiei sau la solicitarea altor compartimente, note si/sau puncte de vedere referitoare la aplicarea normelor legale, ce au legatura cu specificul Agentiei pe domeniul de competenta al compartimentului;
g) urmareste ca actele normative cu relevanta comunitara sa fie implementate in conformitate cu cerintele Uniunii Europene;
h) analizeaza si, dupa caz, avizeaza, sub aspectul legalitatii, ordinele, punctele de vedere si/sau instructiunile pe care urmeaza sa le emita conducerea Agentiei;
i) analizeaza si propune spre avizare din punct de vedere al legalitatii dispozitiile privind problemele de personal (organizare, reorganizare, incadrari in munca, incetarea contractelor de munca, aplicarea de sanctiuni disciplinare etc.);
j) analizeaza daca sunt indeplinite conditiile legale de procedura privind initierea si promovarea proiectelor de acte administrative (existenta notelor, referatelor, expunerii de motive, a extrasului din legislatia invocata, documentatia aferenta – puncte de vedere scrise ale compartimentelor cu activitate din domeniul de reglementare ale proiectelor de acte administrative etc.);
k) exprima puncte de vedere cu privire la legalitatea documentelor pe care unitatile Agentiei le propun spre avizare/aprobare conducerii Agentiei;
l) analizeaza si formuleaza raspunsuri in termenul legal, la solicitarile, sesizarile si memoriile formulate in baza prevederilor Legii nr. 544/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si in baza Legii nr. 233/2002 adresate Agentiei de catre persoane fizice sau juridice pe domeniul de competenta, in legatura cu activitatea Agentiei;
m) pune la dispozitia Compartimentului comunicare, relatii publice si strategie raspunsurile, punctele de vedere cu privire la solicitarile, sesizarile si memoriile formulate in baza prevederilor Legii nr. 544/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si in baza Legii nr. 233/2002 adresate Agentiei de catre persoane fizice sau juridice pe domeniul de competenta, in legatura cu activitatea Agentiei;
n) pune la dispozitia Compartimentului comunicare, relatii publice si strategie copii ale documentelor solicitate de petitionari in vederea comunicarii acestora;
o) analizeaza anual activitatea proprie si propune conducerii masuri pentru imbunatatirea activitatii pe linie de competenta;
p) asigura constituirea fondului arhivistic neoperativ al serviciului, din documentele rezultate din activitatea de profil;
q) indeplineste orice alte sarcini dispuse de conducerea Agentiei, pe domeniul de competenta, in legatura cu activitatea Agentiei.

Compartimentul control
ART. 90
(1) Compartimentul control este organizat si functioneaza in subordinea directa a sefului de serviciu si coordonarea directorului Directiei juridice, control, relatii publice si comunicare.
(2) Compartimentul control constata abaterile de legalitate, deficiente sau nereguli in urma carora propune masuri corespunzatoare de inlaturare a acestora.
(3) Compartimentul control functioneaza tinand cont de prevederile Ordinului ministrului finantelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzand standardele de management/control intern la entitatile publice si pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial, cu modificarile si completarile ulterioare.
(4) Compartimentul control asigura controlul intern al Agentiei, ca instrument managerial utilizat pentru a furniza o asigurare rezonabila ca obiectivele managementului sunt indeplinite. Controlul intern reprezinta ansamblul politicilor si procedurilor concepute si implementate de catre managementul si personalul entitatii publice, in vederea furnizarii unei asigurari rezonabile pentru: atingerea obiectivelor entitatii publice intr-un mod economic, eficient si eficace; respectarea regulilor externe si a politicilor si regulilor managementului; protejarea bunurilor si a informatiilor; prevenirea si depistarea fraudelor si greselilor; calitatea documentelor de contabilitate si producerea in timp util de informatii de incredere, referitoare la segmentul financiar si de management.
(5) Compartimentul control, in exercitarea functiei sale, are urmatoarele atributii:
a) elaboreaza Programul de dezvoltare a sistemelor de control managerial la nivelul Agentiei, pe care il inainteaza conducerii spre analiza, avizare si aprobare;
b) poate efectua cercetari administrative privind fapta sesizata ca abatere disciplinara a functionarului public la solicitarea Comisiei de disciplina, cu aprobarea presedintelui Agentiei;
c) se preocupa permanent de cunoasterea si aplicarea legilor specifice domeniului de activitate;
d) verifica si monitorizeaza modul de aplicare al ordinelor si instructiunilor emise de conducerea Agentiei;
e) asigura indeplinirea obiectivelor generale ale Agentiei, evaluarea sistematica si mentinerea, la un nivel considerat acceptabil, a riscurilor asociate structurilor, programelor, proiectelor sau operatiunilor specifice Agentiei;
f) urmareste si controleaza modul in care sunt duse la indeplinire, de catre toate departamentele, prevederile tuturor actelor normative aplicabile activitatii Agentiei, ale ordinelor emise de catre presedintele Agentiei, precum si ale tuturor reglementarilor interne cuprinse in note interne;
g) stabileste obiectivele specifice controlului intern, astfel incat acestea sa fie adecvate, cuprinzatoare, rezonabile si integrate misiunii Agentiei si obiectivelor de ansamblu ale institutiei;
h) asigura o atitudine cooperanta a personalului cu functii de conducere si de executie, carora le revine obligatia sa sprijine efectiv controlul intern si sa raspunda in orice moment solicitarilor conducerii;
i) asigura intocmirea unor rapoarte periodice de control intern sau note si informari cu privire la aspectele controlate, pe care le inainteaza conducerii Agentiei; prin rapoartele sale formuleaza propuneri de optimizare a activitatii administrative si management al structurilor controlate si, dupa aprobarea lor de catre presedinte, verifica modul in care acestea sunt duse la indeplinire. In situatia in care acestea nu sunt duse la indeplinire va informa presedintele Agentiei pentru luarea deciziilor ce se impun;
j) elaboreaza anual un plan de activitate aprobat de catre presedintele Agentiei;
k) efectueaza actiuni de control in cadrul structurilor Agentiei atat in baza planului anual de activitate, cat si din ordinul presedintelui Agentiei;
l) tine sub stricta evidenta dosarele intocmite in urma controalelor efectuate si raspunde direct de confidentialitatea lor;
m) urmareste inregistrarea si pastrarea, in conditiile legii, in mod adecvat, a documentelor, astfel incat acestea sa fie disponibile cu promptitudine pentru a fi examinate de catre cei in drept;
n) primeste formularul de constatare si raportare a iregularitatilor intocmit de catre Compartimentul de audit public intern al Agentiei, in conditiile legii, in cazul identificarii unor iregularitati sau posibile prejudicii; analizeaza situatia raportata in urma misiunii de audit efectuata, propune masuri de solutionare a iregularitatilor constatate si le supune spre aprobare presedintelui Agentiei; urmareste modul de punere in aplicare a ordinelor emise in acest sens si monitorizeaza rezultatele obtinute in urma aplicarii acestora;
o) asigura, la cerere, consultanta tuturor structurilor din cadrul Agentiei, in ceea ce priveste elaborarea procedurilor operationale specifice activitatii desfasurate in cadrul structurilor functionale ale Agentiei.

Compartimentul comunicare, relatii publice si strategie
ART. 91
Compartimentul comunicare, relatii publice si strategie este organizat si functioneaza in subordinea directa a directorului Directiei juridice, control, relatii publice si comunicare si in coordonarea secretarului general al Agentiei.
ART. 92
Compartimentul comunicare, relatii publice si strategie este structura de specialitate care asigura interfata de comunicare intre Agentie si opinia publica, analizeaza, elaboreaza si propune spre avizare strategii si politici de comunicare, asigura indeplinirea atributiilor ce rezulta din cooperarea nationala si internationala in care Agentia este implicata.
ART. 93
Obiectivul Compartimentului comunicare, relatii publice si strategie este de a realiza activitatile de comunicare interna, externa si internationala, precum si de a identifica si a pune in practica abordarile strategice ale Agentiei in materie de cooperare nationala si internationala, relatii publice, comunicare.
ART. 94
(1) Compartimentul comunicare, relatii publice si strategie are urmatoarele atributii pe palierul relatiilor internationale:
a) informeaza conducerea Agentiei asupra aspectelor conexe domeniului de activitate, aflate pe agenda internationala;
b) mentine legatura cu institutiile si entitatile internationale pe domeniul de activitate;
c) elaboreaza agenda externa si obiectivele in relatiile internationale si le propune conducerii Agentiei;
d) organizeaza si asigura participarea si/sau participa la reuniuni, comitete si grupuri de lucru interinstitutionale interne si internationale pe probleme specifice activitatii Agentiei in problematici specifice;
e) coordoneaza, monitorizeaza si sprijina indeplinirea obligatiilor care decurg din acordurile bilaterale, precum si a strategiilor si programelor nationale la care Agentia este parte;
f) elaboreaza periodic, in colaborare cu celelalte compartimente ale Agentiei, documente de progres in domeniul de competenta;
g) efectueaza demersurile si lucrarile pregatitoare pentru incheierea, monitorizarea si respectarea prevederilor protocoalelor bilaterale si multilaterale in domeniul de competenta si participa la acestea;
h) monitorizeaza indeplinirea angajamentelor asumate de catre Agentie la nivel international si urmareste respectarea obligatiilor asumate prin tratatele internationale la care Romania este parte, in domeniul de activitate al Agentiei;
i) colaboreaza cu misiunile diplomatice sau oficiile consulare straine acreditate in Romania si cele ale Romaniei din strainatate pe domeniul de activitate al Agentiei;
j) propune si/sau asigura, dupa caz, participarea la seminare, simpozioane, conferinte, vizite de studiu, vizite pentru schimb de experienta, cursuri de perfectionare, in tara si in strainatate, in domeniile de interes pentru Agentie;
k) produce, editeaza si difuzeaza pliante, ghiduri si materiale informative pentru uz international.
(2) Compartimentul comunicare, relatii publice si strategie are urmatoarele atributii pe palierul de comunicare publica:
a) elaboreaza strategia de comunicare a Agentiei;
b) examineaza continutul si repartizeaza solicitarile primite in baza Legii nr. 544/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, catre compartimentele competente spre analizare si formularea unor raspunsuri;
c) coordoneaza, centralizeaza si avizeaza raspunsuri la solicitarile primite in baza Legii nr. 544/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, in scopul rezolvarii cererilor si sesizarilor primite;
d) furnizeaza si transmite raspunsurile la solicitarile primite in baza Legii nr. 544/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, telefonic, prin e-mail sau fax;
e) acorda fara discriminare, in termen de cel mult doua zile de la inregistrare, acreditare ziaristilor la Agentie;
f) pune la dispozitia cetatenilor, in vederea consultarii, documente ce contin informatii de interes public, prin Punctul de informare-documentare (avizier);
g) elaboreaza si actualizeaza permanent baza de date referitoare la reprezentantii mass-media;
h) informeaza in timp util si asigura accesul ziaristilor la activitatile si actiunile de interes public organizate de Agentie;
i) raspunde, la nivelul Agentiei, de pregatirea si organizarea audientelor, acordate persoanelor fizice sau juridice;
j) stabileste, cu acordul conducerii Agentiei, modalitatea practica de desfasurare a audientelor;
k) organizeaza si coordoneaza programul audientelor cu publicul ale conducatorilor institutiei, conform programului aprobat;
l) participa, prin reprezentant, alaturi de conducatorii directiilor de specialitate, la programul de audiente, ocazie cu care ia nota de continutul solicitarilor petentilor;
m) centralizeaza, intr-o baza de date, informatiile legate de continutul petitiilor, memoriilor, scrisorilor, adresate de catre persoanele fizice sau juridice Agentiei, precum si modul de rezolvare a acestora de catre directiile de specialitate din cadrul Agentiei;
n) comunica raspunsurile catre cetateni in termenele stabilite de prevederile legale in vigoare;
o) organizeaza conferintele de presa ale Agentiei;
p) elaboreaza discursurile oficiale pentru evenimente speciale;
q) evalueaza imaginea publica a Agentiei si elaboreaza recomandari in consecinta;
r) redacteaza si emite drepturile la replica in cazul in care un anumit eveniment prejudiciaza imaginea institutiei;
s) asigura intocmirea corespondentei cu caracter protocolar adresate de presedintele Agentiei cu diverse ocazii si redacteaza raspunsurile la corespondenta de acest tip primita de conducerea Agentiei;
t) colaboreaza atunci cand este cazul cu directiile de specialitate in vederea solutionarii problemelor ce privesc relatia Agentiei cu persoanele fizice sau juridice, in scopul luarii masurilor ce se impun;
u) colaboreaza cu serviciile si directiile similare din celelalte institutii nationale, comunitare, internationale;
v) participa la toate actiunile Agentiei care au relevanta informationala, in functie de situatie;
w) dupa caz, produce, editeaza si asigura difuzarea de pliante, ghiduri si materiale documentare in colaborare cu structurile institutiei;
x) elaboreaza sau, dupa caz, avizeaza machetele materialelor de informare pe domeniul de competenta, necesare activitatilor si programelor organizate de catre Agentie sau in parteneriat;
y) sesizeaza cu operativitate conducerea Agentiei in legatura cu evenimentele deosebite;
z) este singura structura abilitata sa elaboreze si sa transmita comunicate de presa, colaborand in acest sens cu toate compartimentele Agentiei;
aa) aproba toate materialele care urmeaza a fi publicate sau postate pe pagina de internet a institutiei (www.integritate.eu) sub orice forma si prin orice mijloc de comunicare;
bb) elaboreaza si implementeaza programele de formare/specializare profesionala, cu finantare/cofinantare externa, a personalului Agentiei;
cc) organizeaza si/sau coordoneaza pregatirea si specializarea profesionala a personalului Agentiei prin programe/proiecte internationale;
dd) relationeaza cu reprezentantii mass-media;
ee) stabileste si monitorizeaza relatiile de cooperare/colaborare cu institutiile publice, organizatiile nonguvernamentale, societatea civila;
ff) organizeaza culegerea, analiza, stocarea (sau difuzarea) informatiilor ce apar in mass-media interna si internationala privind problemele si activitatile Agentiei.
(3) Compartimentul comunicare, relatii publice si strategie are urmatoarele atributii pe palierul de protocol:
a) aplica si respecta normele specifice de protocol si ceremonial, pe baza reglementarilor nationale si a practicii internationale, la actiunile organizate de Agentie;
b) asigura organizarea actiunilor protocolare (primiri, receptii, mese oficiale si de lucru, cadouri), la nivelul conducerii Agentiei;
c) acorda asistenta de specialitate in organizarea unor actiuni de protocol la nivelul directiilor si serviciilor de specialitate;
d) asigura actiunea de procurare si de transmitere a felicitarilor adresate de conducerea Agentiei cu diferite prilejuri (Anul Nou, Sfintele Sarbatori de Pasti si de Craciun, zile nationale etc.);
e) asigura confectionarea tipariturilor necesare desfasurarii activitatii de protocol: pliante, brosuri, ecusoane, invitatii, calareti, programe de vizita;
f) asigura formalitatile necesare pentru confectionarea, obtinerea si, dupa caz, prelungirea pasapoartelor diplomatice si de serviciu si a obtinerii vizelor necesare personalului Agentiei care calatoreste in misiuni oficiale in afara tarii;
g) elaboreaza planurile de amenajare corespunzatoare a saloanelor in care urmeaza sa aiba loc activitati oficiale ale conducerii Agentiei;
h) colaboreaza cu celelalte structuri ale Agentiei pentru organizarea vizitelor oficiale directe in Romania sau la invitatia conducerii Agentiei;
i) intocmeste, in colaborare cu celelalte structuri ale Agentiei, documentatia aferenta deplasarilor in tara si in strainatate ale delegatiilor oficiale ale Agentiei;
j) tine legatura cu misiunile diplomatice sau oficiile consulare romane acreditate in strainatate, cu misiunile diplomatice straine acreditate in Romania si, dupa caz, cu organizatorii evenimentelor interne si internationale;
k) asigura intocmirea corespondentei cu caracter protocolar adresata sau primita de conducerea Agentiei;
l) efectueaza demersurile necesare aferente deplasarilor interne si internationale ale delegatiilor oficiale ale Agentiei (corespondenta protocolara, asigurarea cazarii, transportului etc.);
m) propune/avizeaza deplasarile sau participarile reprezentantilor Agentiei la reuniunile, comitetele si grupurile de lucru interinstitutionale interne si internationale pe probleme specifice activitatii Agentiei, precum si la cursuri de formare si specializare profesionala;
n) participa la intruniri/misiuni pregatitoare in vederea planificarii, organizarii si desfasurarii actiunilor din tara si strainatate la care participa conducerea Agentiei;
o) colaboreaza cu celelalte structuri ale Agentiei pentru organizarea conferintelor, seminarelor sau altor evenimente internationale;
p) colaboreaza cu structurile de protocol ale institutiilor centrale si, dupa caz, cu misiunile diplomatice, in vederea aplicarii unitare a normelor de protocol si ceremonial;
q) elaboreaza si executa programul detaliat al vizitelor oficiale ale conducerii Agentiei;
r) organizeaza sau colaboreaza la organizarea in tara sau in strainatate a ceremoniilor de semnare a acordurilor, conventiilor, protocoalelor de colaborare;
s) mentine legatura cu cabinetul presedintelui Agentiei pentru rezolvarea unor probleme curente specifice de protocol, inclusiv traducerea documentelor sau asigurarea serviciilor de translatie;
t) propune transmiterea unor mesaje sau felicitari cu prilejul unor evenimente externe ori interne;
u) organizeaza protocolul sosirii si plecarii invitatilor la/de la aeroport, gara, port; rezolva problemele de protocol in colaborare cu institutiile abilitate pentru buna desfasurare a vizitelor invitatilor oficiali ai conducerii Agentiei;
v) organizeaza ceremoniile de depunere a juramantului in fata conducerii Agentiei de catre functionarii publici si inspectorii de integritate.
ART. 95
Compartimentul comunicare, relatii publice si strategie are urmatoarele atributii:
a) asigura asistenta de specialitate in activitatea privind aplicarea pe programe cu finantare externa sub incidenta proiectelor implementate;
b) realizeaza activitati de cercetare in vederea elaborarii strategiilor aferente domeniului de activitate (comunicare etc.);
c) identifica si analizeaza oportunitatile de stabilire a colaborarii interne si internationale, precum si de afiliere la organizatii internationale;
d) monitorizeaza stadiul implementarii strategiilor si a planurilor de actiune stabilite la nivelul Agentiei;
e) monitorizeaza stadiul implementarii proiectelor cu finantare externa in care Agentia este implicata;
f) elaboreaza si propune spre avizare Strategia de comunicare a Agentiei si Strategia de monitorizare a surselor de informare publica;
g) identifica si propune masurile necesare pentru indeplinirea obligatiilor ce decurg din Strategia de comunicare a Agentiei;
h) efectueaza statistici si rapoarte prin centralizarea datelor din sistemul informatic integrat;
i) centralizeaza datele si informatiile colectate de la nivelul structurilor Agentiei in vederea elaborarii rapoartelor de activitate.

SECTIUNEA a 7-a
Directia economica

ART. 96
(1) Organizarea si functionarea Directiei economice (denumita in continuare D.E.) sunt prevazute in prezentul regulament. Activitatea D.E. este coordonata de secretarul general al Agentiei.
(2) Regulamentul se aplica tuturor activitatilor desfasurate la nivelul D.E. de personalul sau, fara exceptie.
(3) In structura D.E. sunt Serviciul financiar si contabilitate, in cadrul caruia functioneaza Compartimentul contabilitate, precum si Compartimentul investitii si achizitii publice, Compartimentul arhiva si serviciul administrativ.
(4) Regulamentul se completeaza cu acte normative ce reglementeaza organizarea si functionarea Agentiei, precum si celelalte acte normative in vigoare cu incidenta asupra activitatii D.E. si a personalului sau.
ART. 97
Conducerea D.E. este asigurata de un director si 2 sefi serviciu.
ART. 98
D.E. asigura indeplinirea atributiilor specifice Agentiei ce revin din actele normative in vigoare, dispozitiile conducerii Agentiei in domeniul elaborarii si executiei bugetului de cheltuieli, al controlului financiar preventiv propriu, al contabilitatii, calculului si platii drepturilor salariale cuvenite personalului Agentiei si membrilor Consiliului, achizitiilor publice si investitiilor, arhivarii documentelor, gestiunii patrimoniului, administrarii sediului administrativ si a parcului auto, concretizate astfel:
a) exercita controlul financiar preventiv asupra proiectelor de operatiuni initiate la nivelul Agentiei, in vederea asigurarii bunei gestiuni financiare in utilizarea fondurilor publice si in administrarea patrimoniului public;
b) fundamenteaza si elaboreaza proiectul de buget de cheltuieli al Agentiei, pe baza propunerilor de cheltuieli transmise de catre structurile Agentiei;
c) intocmeste propunerile de repartizare pe trimestre a cheltuielilor bugetare aprobate pentru Agentie prin Legea bugetului de stat, precum si solicitarile de modificare a repartizarii pe trimestre si le transmite la Ministerul Finantelor Publice;
d) fundamenteaza si elaboreaza proiectul de rectificare a bugetului de cheltuieli al Agentiei si-l transmite la Ministerul Finantelor Publice;
e) face propuneri de virari de credite, in conformitate cu prevederile Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, pe baza analizei executiei bugetare si a identificarii necesarului de fonduri pana la sfarsitul exercitiului bugetar;
f) efectueaza deschideri si repartizari de credite, in vederea finantarii cheltuielilor curente si de capital;
g) avizeaza proiectele de acte juridice prin care se creeaza o obligatie de plata pe seama Agentiei;
h) asigura intocmirea statelor de plata a salariilor si a altor drepturi de personal si declararea, in conditiile legii, a impozitului pe veniturile din salarii si a contributiilor de asigurari sociale aferente salariilor;
i) intocmeste statele de plata a indemnizatiilor de sedinta de care beneficiaza membrii Consiliului, in conformitate cu dispozitiile art. 29 alin. (5) din Legea nr. 144/2007, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
j) efectueaza plata cheltuielilor aprobate de ordonatorul principal de credite, in limita bugetului aprobat, din conturile de cheltuieli si de disponibilitati deschise pe seama Agentiei la Trezoreria Statului si institutii de credit;
k) intocmeste proiectele de ordine privind stabilirea competentelor pentru angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor, in conformitate cu prevederile Legii nr. 500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si locale, cu modificarile si completarile ulterioare, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv, republicata, cu modificarile ulterioare;
l) organizeaza si conduce contabilitatea pe baza de angajamente, potrivit Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, si Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.792/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare;
m) asigura respectarea normelor emise de Ministerul Finantelor Publice cu privire la intocmirea si utilizarea documentelor justificative si contabile pentru toate operatiunile patrimoniale si inregistrarea lor in contabilitate;
n) asigura tinerea corecta si la zi a evidentei financiar-contabile, in conformitate cu prevederile legale in materie;
o) verifica documentele justificative si intocmeste notele contabile pentru toate operatiunile economico-financiare;
p) tine evidenta contabila a imobilizarilor corporale si necorporale, imobilizarilor in curs si imobilizarilor financiare;
q) elaboreaza sau, dupa caz, coordoneaza activitatea de elaborare a documentatiei tehnico-economice si intocmeste notele de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea efectuarii cheltuielilor asimilate investitiilor, pe care le supune aprobarii, in conditiile legii, pentru obiectivele de investitii si celelalte cheltuieli asimilate investitiilor, care se cuprind in programele de investitii anuale, anexe la bugetul de cheltuieli al Agentiei;
r) elaboreaza si, dupa caz, actualizeaza programul anual al achizitiilor publice, pe baza necesitatilor transmise de celelalte compartimente din cadrul Agentiei;
s) elaboreaza sau, dupa caz, coordoneaza activitatea de elaborare a documentatiei de atribuire sau, in cazul organizarii unui concurs de solutii, a documentatiei de concurs;
t) indeplineste obligatiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
u) aplica si finalizeaza procedurile de atribuire;
v) constituie si pastreaza dosarul achizitiei publice;
x) intocmeste contractele de achizitii publice si urmareste derularea acestora;
y) intocmeste rapoarte periodice cu privire la derularea procedurilor de achizitii publice;
z) intocmeste rapoarte lunare de monitorizare a investitiilor, pe care le transmite la Ministerul Finantelor Publice;
aa) asigura arhivarea documentelor.

Serviciul financiar si contabilitate
ART. 99
Serviciul financiar si contabilitate are urmatoarele atributii:
a) intocmeste nota de fundamentare privind proiectul de buget de cheltuieli al Agentiei;
b) elaboreaza proiectul de buget de cheltuieli al Agentiei;
c) intocmeste nota de fundamentare privind necesarul lunar de credite, pe titluri de cheltuieli, in vederea solicitarii deschiderilor de credite, dispozitia bugetara privind repartizarea creditelor bugetare, nota justificativa pentru cererea de deschidere a creditelor bugetare si borderoul pentru transmiterea dispozitiei pentru repartizarea creditelor bugetare;
d) analizeaza legalitatea si necesitatea activitatilor si operatiunilor cuprinse in documentele de cheltuieli si corecta lor incadrare pe subdiviziunile clasificatiei bugetare;
e) intocmeste notele de fundamentare privind efectuarea de virari de credite, in conformitate cu prevederile Legii nr. 500/2002 privind finantele publice;
f) intocmeste documentele necesare deschiderii finantarii investitiilor aprobate prin bugetul Agentiei;
g) intocmeste lunar si transmite la Ministerul Finantelor Publice, la termenele prevazute de reglementarile in vigoare, situatia privind monitorizarea cheltuielilor de personal;
h) organizeaza evidenta creditelor bugetare aprobate, a angajamentelor bugetare si legale;
i) efectueaza plata cheltuielilor angajate, lichidate si ordonantate in conditiile legii;
j) intocmeste statele de plata a salariilor si a altor drepturi de personal;
k) asigura plata drepturilor salariale si a altor drepturi de personal, precum si plata si declararea, in conditiile legii, a impozitului pe veniturile din salarii si a contributiilor sociale aferente salariilor;
l) intocmeste fisele fiscale FF1 si FF2, in conformitate cu reglementarile legale, si le depune la Administratia Financiara;
m) intocmeste si transmite catre organele in drept raportarile statistice privind salarizarea personalului;
n) urmareste derularea din punct de vedere financiar a contractelor economice incheiate;
o) verifica deconturile de deplasari in tara si in strainatate;
p) efectueaza operatiuni de casierie in lei si in valuta, cu respectarea Regulamentului operatiunilor de casa;
q) elaboreaza norme procedurale interne pentru activitatile specifice serviciului.

Compartimentul contabilitate
ART. 100
Compartimentul contabilitate are urmatoarele atributii specifice:
a) tine contabilitatea cheltuielilor, care asigura inregistrarea platilor de casa si a cheltuielilor efective, pe subdiviziunile clasificatiei bugetare, potrivit bugetului aprobat;
b) tine evidenta contabila a mijloacelor fixe si a amortizarii;
c) tine evidenta contabila a garantiilor gestionare, constituite in conditiile legii;
d) tine evidenta contabila a altor valori materiale din patrimoniul Agentiei;
e) tine evidenta conturilor in valuta si in lei, deschise la banci comerciale;
f) tine evidenta cantitativ-valorica a stocurilor de materiale si a imobilizarilor, prin utilizarea programului informatic de gestiune comerciala;
g) tine evidenta contabila a angajamentelor, potrivit Legii nr. 500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, si Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.792/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
h) editeaza lunar, trimestrial si anual, cu ajutorul softului de contabilitate, Registrul-jurnal, fisele de cont, balanta de verificare sintetica si analitica;
i) intocmeste situatiile financiare ale Agentiei, trimestriale si anuale, si asigura depunerea acestora la Ministerul Finantelor Publice, la termenele prevazute de lege;
j) intocmeste formularele financiar-contabile, cu respectarea dispozitiilor prevazute de Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 3.512/2008 privind documentele financiar-contabile;
k) organizeaza inventarierea anuala a patrimoniului Agentiei si asigura valorificarea rezultatelor inventarierii si cuprinderea acestora in situatiile financiare anuale;
l) analizeaza si avizeaza propunerile de scoatere din functiune a mijloacelor fixe, clasarea sau declasarea celorlalte dotari sau materiale;
m) exercita controlul financiar preventiv propriu, in conditiile legii.

Compartimentul de investitii si achizitii publice
ART. 101
(1) Compartimentul de investitii si achizitii publice se organizeaza si functioneaza potrivit prezentului regulament.
(2) Regulamentul se aplica tuturor activitatilor desfasurate la nivelul Compartimentului de investitii si achizitii publice de catre personalul sau, fara exceptie.
(3) Regulamentul se completeaza cu actele normative reglementand organizarea si functionarea Agentiei, precum si cu celelalte acte normative in vigoare cu incidenta asupra activitatii Compartimentului de investitii si achizitii publice si a personalului sau.
ART. 102
Compartimentul de investitii si achizitii publice este compartimentul de specialitate al Agentiei care indeplineste atributii privind programarea, executarea si monitorizarea investitiilor publice, precum si programarea, efectuarea si raportarea achizitiilor publice.
ART. 103
Atributiile Compartimentului de investitii si achizitii publice sunt urmatoarele:
a) intocmeste notele de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea efectuarii cheltuielilor asimilate investitiilor;
b) elaboreaza proiectul programului de investitii publice, anexa la bugetul de cheltuieli al Agentiei;
c) intocmeste lista de investitii pentru “Alte cheltuieli de investitii”, in limita creditelor bugetate alocate pentru cheltuieli de capital, in vederea aprobarii de catre ordonatorul principal de credite;
d) coordoneaza executarea investitiilor publice aprobate prin Lista de investitii;
e) intocmeste si transmite catre organele in drept raportarile privind realizarea programului de investitii;
f) colaboreaza cu celelalte structuri din cadrul Agentiei in vederea fundamentarii necesarului de fonduri pentru cheltuieli de capital;
g) elaboreaza si, dupa caz, actualizeaza programul anual al achizitiilor publice, pe baza necesitatilor transmise de celelalte compartimente din cadrul Agentiei;
h) realizeaza prospectarea pietei, in vederea selectarii celor mai avantajoase oferte;
i) elaboreaza sau, dupa caz, coordoneaza activitatea de elaborare a documentatiei de atribuire ori, in cazul organizarii unui concurs de solutii, a documentatiei de concurs;
j) indeplineste obligatiile referitoare la publicitate, astfel cum acestea sunt prevazute de legislatia in domeniul achizitiilor publice;
k) aplica si finalizeaza procedurile de atribuire a contractelor de achizitii publice;
l) intocmeste raspunsurile la clarificarile de oferta solicitate de participantii la procedurile de achizitii publice si elaboreaza punctele de vedere asupra contestatiilor formulate de operatorii economici, cu privire la derularea procedurilor de achizitie publica, impreuna cu persoana desemnata prin ordin al presedintelui Agentiei cu atributia de elaborare a caietului de sarcini;
m) constituie si pastreaza dosarul achizitiilor publice;
n) asigura secretariatul comisiilor de evaluare a ofertelor, in cadrul procedurilor de achizitii publice, precum si reprezentarea compartimentului in cadrul acestor comisii;
o) incheie contractele de achizitii publice, urmareste derularea acestora si propune masuri in functie de rezultatele analizelor;
p) intocmeste rapoarte periodice cu privire la derularea procedurilor de achizitii publice, inclusiv cele care se elaboreaza potrivit legislatiei specifice;
q) elaboreaza norme procedurale interne pentru activitatile specifice serviciului.

Compartimentul arhiva
ART. 104
Compartimentul arhiva asigura din punct de vedere logistic desfasurarea in conditii de normalitate a activitatii Agentiei, prin servicii in domeniul de competenta, si are urmatoarele atributii:
a) preia dosarele de la creatorii de documente;
b) selectioneaza periodic arhiva generala;
c) tine evidenta documentelor din arhiva cu ajutorul Registrului de evidenta, potrivit legii, in care sunt consemnate dosarele si documentele intrate in arhiva, precum si miscarea acestora in decursul timpului;
d) pune la dispozitia salariatilor documentele din arhiva generala;
e) elibereaza copii de pe documentele de arhiva, la solicitarea scrisa a persoanelor fizice si juridice;
f) preda la Arhivele Nationale dosarele cu termen de pastrare “permanent”.

Serviciul administrativ
ART. 105
Serviciul administrativ este compartimentul de specialitate al Agentiei care indeplineste atributii privind gestiunea patrimoniului, administrarea sediului administrativ si a parcului auto, concretizate astfel:
a) urmareste derularea contractelor de utilitati, respectiv alimentarea cu energie electrica, apa rece, caldura etc.;
b) urmareste derularea contractelor de prestari de servicii cu caracter administrativ, de intretinere, revizii si reparatii;
c) organizeaza gestiunea magaziei de bunuri de natura materialelor, obiectelor de inventar si a mijloacelor fixe;
d) asigura depozitarea si pastrarea in bune conditii a bunurilor din magazie;
e) asigura intocmirea, in conformitate cu legislatia in vigoare, a documentelor specifice referitoare la primirea, pastrarea, eliberarea/darea in consum/folosinta a bunurilor din magazia institutiei (note de intrare-receptie, fise de magazie, bonuri de consum, avize de insotire a marfii, ordine de transfer, procese-verbale de predare-primire, bonuri de miscare etc.);
f) intocmeste referate de necesitate pentru bunurile, lucrarile si serviciile necesare activitatii administrative;
g) participa la efectuarea inventarierii bunurilor din patrimoniul Agentiei si face propuneri pentru declasarea si casarea bunurilor uzate fizic sau moral;
h) furnizeaza datele necesare pentru elaborarea programului anual al achizitiilor publice, pe baza necesitatilor identificate la nivelul propriu;
i) tine evidenta parcului auto al Agentiei, asigura intretinerea, exploatarea si repararea acestuia, precum si aplicarea prevederilor legale in vigoare care reglementeaza activitatea de transporturi auto;
j) normeaza consumul de carburanti pentru fiecare autoturism din parcul auto, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
k) urmareste incadrarea in normele de consum prevazute de lege si raspunde de transmiterea la termen a situatiilor lunare privind consumurile de carburanti la Serviciul financiar si contabilitate, in vederea inregistrarii in contabilitate;
l) face propuneri de disponibilizare, casare si valorificare a autoturismelor din parcul auto al Agentiei;
m) intocmeste, verifica si avizeaza foile de parcurs si foile de activitate zilnica;
n) asigura incheierea politelor de asigurare, obligatorii si CASCO, pentru toate autoturismele din parcul auto, precum si respectarea clauzelor din contractele de asigurari;
o) asigura efectuarea procedurilor de inmatriculare/radiere, disponibilizare, casare a autoturismelor;
p) asigura mentinerea starii de curatenie a sediului administrativ, prin respectarea normelor igienico-sanitare;
q) indeplineste orice alte atributii stabilite de catre conducerea Agentiei si de catre directorul D.E.

SECTIUNEA a 8-a
Serviciul resurse umane

ART. 106
(1) Organizarea si functionarea Serviciului resurse umane (denumit in continuare S.R.U.) sunt prevazute in prezentul regulament.
(2) Regulamentul se aplica tuturor activitatilor desfasurate la nivelul S.R.U. de catre personalul sau, fara exceptie.
(3) Regulamentul se completeaza cu actele normative reglementand organizarea si functionarea Agentiei, precum si cu celelalte acte normative in vigoare cu incidenta asupra activitatii S.R.U. si a personalului sau.
ART. 107
(1) S.R.U. are urmatoarea structura organizatorica: Biroul resurse umane, Compartimentul protectia muncii si Secretariatul.
(2) Conducerea serviciului este asigurata de un sef de serviciu si un sef de birou.
ART. 108
(1) S.R.U. asigura indeplinirea atributiilor specifice Agentiei in domeniul resurselor umane, formarii, pregatirii profesionale, organizarii si gestiunii de personal pentru personalul Agentiei, precum si al securitatii si sanatatii in munca.
(2) S.R.U. are urmatoarele atributii:
a) asigura elaborarea lucrarilor de evidenta si miscare a personalului din cadrul Agentiei;
b) aplica strategia Agentiei referitoare la gestionarea resurselor umane, la pregatirea profesionala si la dezvoltarea carierei personalului sau;
c) asigura gestiunea carnetelor de munca pentru angajatii din cadrul Agentiei, inclusiv demnitarii;
d) asigura intocmirea actelor necesare pensionarii pentru angajatii Agentiei care intrunesc conditiile prevazute de lege;
e) asigura centralizarea si transmiterea catre D.E. a pontajelor transmise de catre structurile Agentiei si asigura centralizarea situatiei concediilor de odihna, a orelor suplimentare, a concediilor fara plata aprobate, a concediilor medicale, precum si a altor aspecte privind timpul de munca si de odihna;
f) elaboreaza raspunsurile la cererile, reclamatiile, sesizarile si contestatiile adresate Agentiei in domeniul resurselor umane;
g) asigura evidenta, arhivarea si pastrarea ordinelor presedintelui din domeniul resurselor umane;
h) prezinta spre avizare conducerii Agentiei statul de functii al Agentiei;
i) asigura elaborarea lunara a statului de personal, operand modificarile necesare;
j) asigura consultanta in procesul de evaluare a personalului din cadrul Agentiei, potrivit legii;
k) in scopul asigurarii gestionarii unitare si eficiente a resurselor umane, precum si pentru urmarirea carierei functionarului public, asigura intocmirea, actualizarea, rectificarea, pastrarea si evidenta dosarelor profesionale ale functionarilor publici;
l) propune spre avizare proiectele de ordin referitoare la: incadrare, salarizare, avansare, promovare, incetarea raporturilor de serviciu/de munca, sanctionare, eliberarea din functie, pensionare etc.;
m) impreuna cu D.E. fundamenteaza cheltuielile de personal in vederea elaborarii proiectului de buget de stat si al bugetului rectificat;
n) asigura intocmirea contractelor individuale de munca/actelor aditionale pentru personalul contractual din cadrul Agentiei;
o) asigura organizarea si desfasurarea concursurilor/examenelor si asigura secretariatul comisiilor de incadrare si promovare a personalului, dupa caz;
p) asigura elaborarea programelor de pregatire si perfectionare profesionala si urmareste aplicarea lor;
q) asigura, impreuna cu celelalte structuri din cadrul Agentiei, conditiile necesare pentru participarea angajatilor la actiuni de instruire si perfectionare profesionala, in limitele stabilite de catre conducerea Agentiei;
r) asigura monitorizarea si evaluarea aplicarii programelor de pregatire si perfectionare profesionala;
s) colaboreaza cu institutiile de profil la organizarea de actiuni de perfectionare a pregatirii profesionale a personalului din cadrul Agentiei;
t) asigura, in colaborare cu structurile din cadrul Agentiei, intocmirea si modificarea, dupa caz, a regulamentului de organizare si functionare si a regulamentului intern;
u) asigura monitorizarea modului de aplicare a Legii nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata;
v) asigura gestiunea fiselor de post si a fiselor de evaluare ale personalului din cadrul Agentiei;
w) coordoneaza, organizeaza si controleaza activitatile desfasurate in cadrul Compartimentului protectia muncii, asigurand respectarea legislatiei in domeniul securitatii si sanatatii in munca in cadrul Agentiei;
x) indeplineste alte atributii specifice activitatii de resurse umane: eliberarea adeverintelor solicitate de functionarii publici si personalul contractual, gestionarea si vizarea legitimatiilor etc.

Biroul resurse umane
ART. 109
(1) Biroul resurse umane este structura de specialitate a Agentiei care indeplineste atributii, sarcini si responsabilitati in domeniul resurselor umane, formarii, pregatirii profesionale, organizarii si gestiunii personalului Agentiei, astfel cum sunt prevazute in prezentul regulament.
(2) Biroul resurse umane are urmatoarele atributii:
a) elaboreaza, in conditiile legii, proiectul statului de functii pentru personalul Agentiei;
b) raspunde de intocmirea si actualizarea lunara a statului de personal pentru personalul Agentiei;
c) analizeaza, elaboreaza si fundamenteaza lucrari privind repartizarea, in conditiile legii, a numarului de posturi aprobate – functii publice generale, functii publice cu statut special si functii contractuale, pe compartimente, structuri organizatorice, clase, categorii, grade sau trepte profesionale;
d) intocmeste, in colaborare cu celelalte compartimente ale Agentiei, regulamentul de organizare si functionare al Agentiei si regulamentul intern;
e) elaboreaza baza de date privind evidenta functionarilor publici din cadrul Agentiei, pe care, in conditiile legii, o transmite Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, precum si a oricaror modificari intervenite ulterior;
f) aplica reglementarile legale si intocmeste lucrarile necesare privind acordarea drepturilor salariale si a altor drepturi de personal de care beneficiaza personalul Agentiei;
g) intocmeste, in conditiile legii, lucrarile necesare pentru acordarea drepturilor salariale si a altor drepturi de personal (spor de vechime, spor pentru titlul stiintific de doctor, salarii de merit, spor pentru complexitatea muncii, alte sporuri) pentru personalul Agentiei, pe care le supune spre aprobare sau spre informare conducerii S.R.U.;
h) asigura derularea procedurilor legale privind selectia si recrutarea personalului Agentiei;
i) elaboreaza, dupa caz, documentatia necesara pentru numirea in functii publice sau angajarea pe functii contractuale, stabilirea drepturilor salariale, modificarea, suspendarea, incetarea raportului de serviciu sau a contractului individual de munca, promovarea in functii, avansarea in trepte de salarizare, numirea indrumatorilor, sanctionarea sau orice alte acte administrative din domeniul gestiunii resurselor umane;
j) monitorizeaza si asigura consultanta in procesul de evaluare a performantelor profesionale individuale anuale ale personalului, potrivit competentelor;
k) elaboreaza si transmite proiectul planului de ocupare a functiilor publice, in conditiile legii;
l) fundamenteaza cheltuielile de personal in vederea elaborarii proiectului de buget de stat si al bugetului rectificat;
m) asigura aplicarea dispozitiilor legale referitoare la sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale de stat, intocmind documentatia necesara pensionarii pentru angajatii Agentiei;
n) centralizeaza si transmite D.E. pontajele primite de la structurile Agentiei;
o) centralizeaza situatia concediilor de odihna, situatia orelor suplimentare, a concediilor fara plata aprobate, a concediilor de boala si altor aspecte care privesc timpul de munca si de odihna;
p) intocmeste contractele individuale de munca/actele aditionale pentru personalul contractual al Agentiei;
q) efectueaza lucrari de evidenta si miscare a personalului din cadrul Agentiei;
r) intocmeste, completeaza si gestioneaza carnetele de munca si dosarele profesionale si personale pentru salariatii din cadrul Agentiei;
s) tine evidenta ordinelor presedintelui specifice domeniului resurselor umane;
t) elaboreaza programe de pregatire si perfectionare profesionala si urmareste aplicarea lor;
u) colaboreaza cu institutiile de profil la organizarea de actiuni de perfectionare a pregatirii profesionale a personalului din cadrul Agentiei;
v) monitorizeaza modul de aplicare a Legii nr. 7/2004, republicata;
w) intocmeste rapoarte trimestriale privind respectarea normelor de conduita de catre functionarii publici din cadrul Agentiei;
x) pastreaza confidentialitatea asupra datelor si informatiilor detinute.

Compartimentul protectia muncii
ART. 110
Compartimentul protectia muncii asigura din punct de vedere logistic desfasurarea in conditii de normalitate a activitatii Agentiei prin servicii interne in domeniul de competenta (securitatea si sanatatea in munca).
ART. 111
Compartimentul protectia muncii are urmatoarele atributii:
a) controleaza si urmareste modul in care se aplica reglementarile legislative in vigoare privind protectia muncii, prevenirea si stingerea incendiilor de catre toti angajatii;
b) acorda consultanta compartimentelor din cadrul institutiei cu privire la reglementarile legislative in vigoare si normele privitoare la protectia muncii, prevenirea si stingerea incendiilor;
c) asigura instruirea si informarea personalului in probleme de protectie a muncii, prevenire si stingere a incendiilor, prin cele 3 forme de instructaj (introductiv general, la locul de munca si periodic);
d) tine si completeaza fisele de instructaj individual;
e) identifica factorii de risc de accidente si imbolnaviri profesionale, stabileste nivelul de risc pentru fiecare loc de munca din institutie;
f) cerceteaza, inregistreaza, declara si tine evidenta accidentelor de munca si a bolilor profesionale, a accidentelor tehnice si a avariilor;
g) elaboreaza instructiuni de securitate a muncii proprii institutiei;
h) elaboreaza, impreuna cu conducerea Agentiei, lista cu dotarea cu echipamente de protectie si de lucru a salariatilor;
i) intocmeste planul de interventie in vederea prevenirii si stingerii incendiilor pentru toate zonele de lucru;
j) intocmeste intreaga documentatie cu privire la obtinerea avizelor, acordurilor si autorizatiilor de mediu;
k) se preocupa de permanenta perfectionare in domeniul de activitate;
l) indeplineste si alte atributii delegate ierarhic;
m) elaboreaza si actualizeaza Planul de prevenire si protectie;
n) elaboreaza instructiuni proprii pentru completarea si/sau aplicarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca, tinand seama de particularitatile activitatilor si ale structurii, precum si ale locurilor de munca/posturilor de lucru;
o) propune atributiile si raspunderile in domeniul securitatii si sanatatii in munca ce revin angajatilor, corespunzator functiilor exercitate, care se consemneaza in fisa postului, cu aprobarea presedintelui;
p) verifica cunoasterea si aplicarea de catre toti angajatii a masurilor prevazute in Planul de prevenire si protectie, precum si a atributiilor si responsabilitatilor ce le revin in domeniul securitatii si sanatatii in munca, stabilite prin fisa postului;
q) intocmeste un necesar de documentatii cu caracter tehnic de informare si instruire a lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca;
r) elaboreaza tematici pentru toate fazele de instruire, stabileste periodicitatea adecvata pentru fiecare loc de munca, asigura informarea si instruirea lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca si verifica cunoasterea si aplicarea de catre lucratori a informatiilor primite;
s) elaboreaza programul de instruire-testare la nivelul fiecarei structuri;
t) asigura intocmirea planului de actiune in caz de pericol grav si iminent si asigura ca toti angajatii sa fie instruiti pentru aplicarea lui;
u) elaboreaza o evidenta a zonelor cu risc ridicat si specific;
v) stabileste zonele care necesita semnalizare de securitate si sanatate in munca, tipul de semnalizare necesar si amplasarea acestuia conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau sanatate la locul de munca;
w) elaboreaza o evidenta a meseriilor si a profesiilor prevazute de legislatia specifica pentru a caror exercitare este necesara autorizarea;
x) elaboreaza o evidenta a posturilor de lucru care necesita examene medicale suplimentare;
y) elaboreaza o evidenta a posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesita testarea aptitudinilor si/sau control psihologic periodic;
z) monitorizeaza functionarea sistemelor si dispozitivelor de protectie, a aparaturii de masura si control, precum si a instalatiilor de ventilare sau a altor instalatii pentru controlul noxelor in mediul de munca;
aa) verifica starea de functionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgenta, precum si a sistemelor de siguranta;
bb) informeaza in scris conducerea Agentiei asupra deficientelor constatate in timpul controalelor efectuate la locul de munca, pentru care propune masuri de prevenire si protectie;
cc) tine evidenta echipamentelor de munca si controleaza periodic daca verificarea echipamentelor de munca este efectuata de catre persoane competente, conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1.146/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca;
dd) identifica echipamentele individuale de protectie necesare pentru posturile de lucru din intreprindere si intocmeste necesarul de dotare a lucratorilor cu echipament individual de protectie, conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1.048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca;
ee) participa la cercetarea accidentelor de munca conform competentelor;
ff) intocmeste evidenta evenimentelor;
gg) elaboreaza rapoartele privind accidentele de munca suferite de angajatii Agentiei;
hh) urmareste realizarea masurilor dispuse de catre inspectorii de munca cu prilejul vizitelor de control si al cercetarii evenimentelor;
ii) intocmeste un necesar de mijloace materiale pentru desfasurarea acestor activitati.

Secretariatul
ART. 112
(1) Pentru indeplinirea atributiilor ce ii revin, la nivelul S.R.U., Secretariatul organizeaza evidenta proprie a documentelor, pe baza registrului de intrare-iesire a corespondentei.
(2) Activitatea de secretariat a S.R.U. este coordonata de catre seful S.R.U.

CAPITOLUL VI
Dispozitii finale

ART. 113
Toate structurile si intregul personal din cadrul Agentiei au obligatia:
a) sa asigure realizarea la timp si de calitate a tuturor sarcinilor stabilite de conducerea Agentiei;
b) sa manifeste fermitate in aplicarea legilor si solicitudine fata de organele centrale sau locale cu care colaboreaza sau care cer sprijin in rezolvarea unor probleme din domeniile de activitate ale Agentiei;
c) sa manifeste solicitudine fata de toti cetatenii care se adreseaza Agentiei prin audiente, cereri, sesizari sau reclamatii in vederea rezolvarii acestora potrivit dispozitiilor legale in vigoare;
d) sa nu divulge datele sau informatiile la care au avut acces decat in conditiile legii. Aceasta obligatie se mentine timp de 5 ani dupa incetarea activitatii, sub sanctiunea legii penale.
ART. 114
Atributiile stabilite prin prezentul regulament se detaliaza pentru fiecare post din structura organizatorica prin fisa postului.
ART. 115
Prevederile prezentului regulament se completeaza cu orice alte dispozitii legale care privesc organizarea, functionarea si atributiile Agentiei.
ART. 116
Conducatorii compartimentelor din cadrul Agentiei sunt obligati sa asigure cunoasterea si insusirea de catre intregul personal din subordine a prezentului regulament.
ART. 117
Nerespectarea prevederilor prezentului regulament antreneaza raspunderea disciplinara prevazuta de Legea nr. 188/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sau, dupa caz, de Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close