Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 285/2010 privind salarizarea in anul 2011 a personalului platit din fonduri publice

In M. Of. nr. 48 din 19 ianuarie 2011 a fost publicat Ordinul comun al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si ministrul finantelor publice nr. 42/77/2011 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 285/2010 privind salarizarea in anul 2011 a personalului platit din fonduri publice.
Din cuprins:
ART. 1
Se aproba Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 285/2010 privind salarizarea in anul 2011 a personalului platit din fonduri publice, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
ART. 2
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ANEXA 1

NORME METODOLOGICE
pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 285/2010 privind salarizarea in anul 2011 a personalului platit din fonduri publice

I. Reincadrarea personalului in anul 2011
A. In aplicarea art. 33 din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice si a art. 4 alin. (3) din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea in anul 2011 a personalului platit din fonduri publice, prin act administrativ, personalul platit din fonduri publice se reincadreaza, corespunzator transelor de vechime in munca avute in luna decembrie 2010, pe functiile corespunzatoare categoriei, gradului si treptei profesionale detinute, stabilindu-se clasa de salarizare.

Exemple de reincadrare:
1. Persoana care, in luna decembrie 2010, era incadrata, conform anexei nr. III/1 la Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice*), pe functia publica de stat de director, grad I, treapta de salarizare 1 sau 2, va fi reincadrata pe aceeasi functie, pe gradul I sau II, stabilindu-se clasa de salarizare 84 sau, dupa caz, 88, prevazuta in anexa nr. I, cap. I lit. A.b), la Legea-cadru nr. 284/2010. La stabilirea gradului se vor avea in vedere criteriile prevazute la art. 5 lit. c) din Legea-cadru nr. 284/2010. In situatia in care persoana nu a absolvit studii superioare, iar conditia de ocupare a postului este de studii superioare, se aplica corespunzator prevederile art. 15 alin. (3) din Legea-cadru nr. 284/2010, efectuandu-se o diminuare de 10 clase de salarizare, stabilindu-se clasa de salarizare 74 sau, dupa caz, 78, cu pastrarea drepturilor salariale calculate conform prevederilor sectiunii II.
————
*) Legea-cadru nr. 330/2009 a fost abrogata prin art. 39 lit. w) din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice.

2. Persoana care, in luna decembrie 2010, era incadrata, conform anexei nr. III/1 la Legea-cadru nr. 330/2009, pe functia publica de stat de consilier, clasa I, grad profesional superior, treapta 1, 2 sau 3 de salarizare, gradatia 3, va fi reincadrata pe aceeasi functie, clasa, acelasi grad si aceeasi gradatie, stabilindu-se clasa de salarizare 70, rezultata din adunarea clasei 63 prevazute in anexa nr. I, cap. I lit. A.c), la Legea-cadru nr. 284/2010 cu 7 clase corespunzatoare transelor de vechime in munca, conform art. 11 din legea mai sus mentionata.
3. Persoana care, in luna decembrie 2010, era incadrata, conform anexei nr. III/1 la Legea-cadru nr. 330/2009, pe functia publica de stat de consilier, clasa I, grad profesional superior, treapta 1, 2 sau 3 de salarizare, gradatia 3, si beneficia de prevederile Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiara a personalului care gestioneaza fonduri comunitare, cu modificarile si completarile ulterioare, va fi reincadrata pe aceeasi functie, clasa, acelasi grad si aceeasi gradatie, stabilindu-se clasa de salarizare 95, 87 sau 78, dupa caz, rezultata din adunarea clasei 63 prevazute in anexa nr. I, cap. I lit. A.c), la Legea-cadru nr. 284/2010 cu 7 clase corespunzatoare transelor de vechime in munca, conform art. 11 din legea mai sus mentionata, si cu numarul de clase de salarizare suplimentare, conform art. 20 alin. (5) din aceeasi lege, astfel:
– 25 de clase pentru persoana care in luna decembrie 2010 beneficia de majorarea salariala cu 75% a salariului de baza;
– 17 clase pentru persoana care in luna decembrie 2010 beneficia de majorarea salariala cu 50% a salariului de baza;
– 8 clase pentru persoana care in luna decembrie 2010 beneficia de majorarea salariala cu 25% a salariului de baza.
4. Pentru persoana care in cursul anului 2011 se incadreaza in una dintre structurile prevazute de Legea nr. 490/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, la stabilirea drepturilor salariale se va avea in vedere acordarea a 8 clase de salarizare suplimentare, pana la prima evaluare a performantelor profesionale individuale realizata in conditiile legii, cu conditia obtinerii avizelor prevazute de lege. In cazul persoanelor care se transfera intre structuri care gestioneaza asistenta financiara nerambursabila comunitara, la incadrarea in noua institutie se pastreaza numarul de clase suplimentare detinute, cu conditia obtinerii avizului prevazut de lege, pana la prima evaluare a performantelor profesionale individuale.
5. Persoanei incadrate conform exemplului prevazut la pct. 2, care desfasoara activitati in cadrul unei echipe de proiect finantat din fonduri comunitare nerambursabile postaderare, la clasa de salarizare 70 i se adauga pana la 25 de clase de salarizare suplimentare, stabilite potrivit legii, pe perioada cat isi desfasoara activitatea in aceste conditii. Timpul efectiv alocat lunar este corespunzator unei norme intregi, pentru care se acorda 25 de clase de salarizare suplimentare, sau poate corespunde unor fractiuni de norma, dupa cum urmeaza:
– pana la 8 ore se acorda o clasa de salarizare;
– intre 9 si 35 de ore se acorda 5 clase de salarizare;
– intre 36 si 62 de ore se acorda 9 clase de salarizare;
– intre 63 si 89 de ore se acorda 13 clase de salarizare;
– intre 90 si 116 ore se acorda 17 clase de salarizare;
– intre 117 si 143 de ore se acorda 21 de clase de salarizare;
– peste 144 ore, dar fara a depasi durata maxima a timpului de lucru prevazuta de normele legale in vigoare, se acorda 25 de clase de salarizare.
In primele 5 zile ale fiecarei luni calendaristice, in functie de numarul de ore efectiv lucrate in luna anterioara, conform pontajului lunar semnat de managerul/coordonatorul/seful de proiect, se stabileste numarul corespunzator de clase ce este acordat pentru activitatea desfasurata in luna anterioara ca membru al “echipei de proiect”, in intelesul art. 34 din Legea-cadru nr. 284/2010.
Conducatorul institutiei, prin act administrativ, nominalizeaza, incepand cu data de 1 ianuarie 2011, dintre persoanele care sunt implicate in pregatirea si implementarea proiectelor cu finantare din fonduri comunitare nerambursabile postaderare, pe cele care, in calitate de membre ale unei “echipe de proiect”, vor beneficia de majorarea salariala prevazuta la art. 34 alin. (1) din Legea-cadru nr. 284/2010, cu incadrarea in numarul prevazut la alin. (4) al aceluiasi articol, dupa caz.
6. Persoana care, in luna decembrie 2010, era incadrata, conform anexei nr. III/2 la Legea-cadru nr. 330/2009, pe functia publica teritoriala de consilier, clasa I, grad profesional superior, treapta 1, 2 sau 3 de salarizare, gradatia 3, si care exercita activitatea de control financiar preventiv va fi reincadrata pe aceeasi functie, clasa, acelasi grad si aceeasi gradatie, stabilindu-se clasa de salarizare 61, rezultata din adunarea clasei 50 prevazute in anexa nr. I, cap. I lit. A.c), la Legea-cadru nr. 284/2010 cu 7 clase corespunzatoare transelor de vechime in munca si cu 4 clase pentru activitatea de control financiar preventiv, pe perioada de exercitare a acesteia, potrivit art. 20 alin. (4) din Legea-cadru nr. 284/2010.
7. Persoana care, in luna decembrie 2010, era incadrata, conform anexei nr. III/1 la Legea-cadru nr. 330/2009, pe functia publica de stat de auditor, clasa I, grad profesional superior, treapta 1, 2 sau 3 de salarizare, gradatia 5, va fi reincadrata pe aceeasi functie, clasa, acelasi grad si aceeasi gradatie, stabilindu-se clasa de salarizare 79, rezultata din adunarea clasei 70 prevazute in anexa nr. I, cap. I lit. A.c), la Legea-cadru nr. 284/2010 cu 9 clase corespunzatoare transelor de vechime in munca.
8. Persoanele incadrate pe posturile preluate de Ministerul Finantelor Publice in baza art. 10 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 228/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se reincadreaza pe functii publice generale, cu mentinerea gradului profesional, precum si a gradatiei corespunzatoare functiei publice specifice detinute. In anul 2011, pentru aceste persoane salarizarea se face la nivelul de salarizare corespunzator treptei 1 de salarizare utilizate in anul 2010, pentru functia publica generala si gradul profesional in care au fost reincadrate.
9. Persoana care, in luna decembrie 2010, era incadrata, conform anexei nr. II/2, cap. II – Salarii de baza pentru personalul de specialitate medico-sanitar si auxiliar sanitar -, la Legea-cadru nr. 330/2009, pe functia de medic primar, gradatia 5, va fi reincadrata pe aceeasi functie si gradatie, stabilindu-se clasa de salarizare 81, rezultata din adunarea clasei 72 prevazute in anexa nr. III, cap. I pct. 2 coloana Unitati clinice, la Legea-cadru nr. 284/2010 cu 9 clase corespunzatoare transelor de vechime in munca, conform art. 11 din legea mai sus mentionata.
10. Persoana care, in luna decembrie 2010, era incadrata, conform anexei nr. II/2, cap. I – Salarii de baza pentru functii de conducere -, la Legea-cadru nr. 330/2009, pe functia de manager, gradul I, intr-un spital clinic cu 600 de paturi, va fi reincadrata pe aceeasi functie si acelasi grad, stabilindu-se clasa de salarizare 88 prevazuta in anexa nr. III, cap. I pct. 1 – Salarii de baza pentru functii de conducere -, la Legea-cadru nr. 284/2010.
11. Persoana care, in luna decembrie 2010, era incadrata, conform anexei nr. II/2, cap. II – Salarii de baza pentru personalul de specialitate medico-sanitar si auxiliar sanitar -, la Legea-cadru nr. 330/2009, pe functia de asistent medical principal (PL), gradatia 3, va fi reincadrata pe aceeasi functie si gradatie, stabilindu-se clasa de salarizare 53, rezultata din adunarea clasei 46 prevazute in anexa nr. III, cap. I pct. 2 coloana Unitati clinice, la Legea-cadru nr. 284/2010 cu 7 clase corespunzatoare transelor de vechime in munca, conform art. 11 din legea mai sus mentionata.
B. a) Incepand cu 1 ianuarie 2011, personalul din sistemul justitiei se reincadreaza pe clasele de salarizare, pe functiile, gradele si gradatiile prevazute in Legea-cadru nr. 284/2010, in raport cu functia, gradul/treapta profesional/profesionala, vechimea avute de persoana respectiva la data 31 decembrie 2010.

Exemple de reincadrare a personalului din sistemul justitiei:
1. Persoana care, la 31 decembrie 2010, era incadrata in functia de presedinte de judecatorie se reincadreaza pe aceeasi functie de presedinte, stabilindu-se clasa de salarizare 104, indiferent de gradul profesional corespunzator functiei de executie, cu aplicarea in ceea ce priveste salarizarea a art. 10 alin. (2) din cap. VIII al anexei nr. VI la Legea-cadru nr. 284/2010.
2. Persoana care, la 31 decembrie 2010, era incadrata in functia de judecator cu grad de judecatorie se reincadreaza pe aceeasi functie, acelasi grad si aceeasi gradatie, stabilindu-se clasa de salarizare si gradatia in raport cu vechimea in functie si vechimea in munca avute la 31 decembrie 2010 (pentru o vechime in functie de la 15 la 20 de ani si pentru o vechime in munca de la 15 la 20 de ani, clasa de salarizare este 102).
3. Persoana care, la 31 decembrie 2010, era incadrata in functia de judecator cu grad de curte de apel se reincadreaza in aceeasi functie, acelasi grad si aceeasi gradatie, in raport cu vechimea in functie si cu vechimea in munca avute la 31 decembrie 2010 [pentru o vechime in functie de la 10 la 15 ani si o vechime in munca de la 15 la 20 de ani, clasa de salarizare pe care se va reincadra este 105, clasa care rezulta din adunarea clasei 101 cu 4 clase de salarizare, potrivit art. 9 alin. (3) din cap. VIII al anexei nr. VI la Legea-cadru nr. 284/2010].
4. Persoana care, la 31 decembrie 2010, era incadrata in functia de presedinte de curte de apel se reincadreaza in aceeasi functie de presedinte, stabilindu-se clasa de salarizare 108, clasa care rezulta din adunarea clasei 104 (clasa maxima pentru judecatorie) cu 4 clase de salarizare, potrivit art. 10 alin. (1) din cap. VIII al anexei nr. VI la Legea-cadru nr. 284/2010.
5. Persoana care, la 31 decembrie 2010, era incadrata in functia de asistent judiciar se reincadreaza in aceeasi functie si gradatie, stabilindu-se clasa de salarizare in raport cu vechimea in functie prevazuta la art. 16 alin. (1) din cap. VIII al anexei nr. VI la Legea-cadru nr. 284/2010 si cu vechimea in munca avute la 31 decembrie 2010 (pentru o vechime in functie de la 3 la 5 ani si o vechime in munca de peste 20 de ani, clasa de salarizare este 100). Asistentii judiciari se pot incadra pana la clasa maxima de salarizare 100.
6. Persoana care, la 31 decembrie 2010, era incadrata in functia de grefier gradul II la tribunal se reincadreaza in aceeasi functie, acelasi grad si aceeasi gradatie, stabilindu-se clasa de salarizare in raport cu vechimea in munca si cu vechimea in functie avute la 31 decembrie 2010 [pentru o vechime in functie de la 5 la 10 ani si o vechime in munca de la 10 la 15 ani, clasa de salarizare este 62, clasa care rezulta din adunarea clasei de salarizare 60 corespunzatoare acestor vechimi cu doua clase de salarizare, potrivit art. 17 alin. (3) din cap. VIII al anexei nr. VI la Legea-cadru nr. 284/2010].
b) In cazul persoanelor din sistemul justitiei care erau incadrate la 31 decembrie 2010 pe functii de conducere, reincadrarea se face pe aceleasi functii, indiferent de gradul profesional corespunzator functiei de executie.
c) Pentru functiile de conducere din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului, reincadrarea pe unul dintre cele doua grade se face cu respectarea art. 33 alin. (3) din Legea-cadru nr. 284/2010.
d) In aplicarea art. 3 alin. (3) din cap. VIII al anexei nr. VI la Legea-cadru nr. 284/2010, pentru functiile unde s-au eliminat grade sau trepte profesionale, personalul aflat in functie la 31 decembrie 2010 isi pastreaza gradul sau treapta obtinut/obtinuta anterior intrarii in vigoare a legii si drepturile salariale aferente acestora, fiind reincadrat pe clasa de salarizare corespunzatoare aceluiasi grad avut la 31 decembrie 2010.
e) Prevederile lit. d) se aplica si in situatia examenelor de promovare sau avansare aflate in curs de desfasurare la data intrarii in vigoare a Legii-cadru nr. 284/2010, legea aplicabila fiind cea in vigoare la data declansarii procedurilor de examen.
f) Pentru personalul salarizat potrivit cap. II al anexei nr. VI la Legea-cadru nr. 284/2010, vechimea in specialitate aferenta fiecarui grad sau fiecarei trepte profesionale este cea prevazuta pentru acel grad sau acea treapta de legea in vigoare la 31 decembrie 2010.
g) Pentru personalul Oficiului National al Registrului Comertului si al oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale, constituie vechime in functie perioadele cat persoana a indeplinit o functie in cadrul registrului comertului sau in sistemul justitiei si vechime in specialitate perioadele cat a indeplinit functii corespunzatoare studiilor.
h) In anul 2011 nu se aplica valoarea de referinta si coeficientii de ierarhizare corespunzatori claselor de salarizare prevazuti in anexele la Legea-cadru nr. 284/2010.
i) Salarizarea persoanelor prevazute la lit. b) se face cu respectarea art. 10 alin. (2) din cap. VIII al anexei nr. VI la Legea-cadru nr. 284/2010.

II. Stabilirea salariilor lunare brute in anul 2011
A. In anul 2011, salariile de baza nu vor fi determinate pe baza valorii de referinta si a coeficientilor de ierarhizare prevazuti de Legea-cadru nr. 284/2010.
In aplicarea art. 1 din Legea nr. 285/2010, la data reincadrarii personalului, cuantumul brut al salariilor de baza/soldelor functiei de baza/salariilor functiei de baza/indemnizatiilor de incadrare va fi determinat prin majorarea cuantumului avut in luna octombrie 2010 cu 15%, dupa cum urmeaza:
S = salariul de baza brut corespunzator functiei din luna iunie 2010;
S1 = salariul de baza brut corespunzator functiei in perioada iulie – decembrie 2010; va fi stabilit prin inmultirea salariului de baza brut din luna iunie 2010 cu 75% [S1 = S * (1 – 25%)];
S2 = salariul de baza brut corespunzator functiei in perioada ianuarie – decembrie 2011 (salariul de baza la reincadrare conform Legii nr. 285/2010); va fi stabilit prin inmultirea salariului de baza brut din perioada iulie – decembrie 2010 cu 115% [S2 = S1 * (1 + 15%)].
Rezultatul obtinut in urma calculelor se va rotunji din leu in leu in favoarea salariatului, conform art. 10 alin. (1) din Legea-cadru nr. 284/2010.
La stabilirea drepturilor salariale pentru personalul platit din fonduri publice, incepand cu 1 ianuarie 2011, se va tine seama de gradul sau treapta profesionala, vechimea in munca, vechimea in functie sau, dupa caz, in specialitate, dobandite in conditiile legii pana la 31 decembrie 2010, ca urmare a angajarii, avansarii sau promovarii in perioada octombrie – decembrie 2010.

Exemple:
1. Persoana care, in luna decembrie 2010, era incadrata pe functia de secretar de stat va avea, incepand cu luna ianuarie 2011, o indemnizatie egala cu:
S = 6.691 lei (iunie 2010)
S1 = 6.691 * (1 – 25%) = 5.019 lei (iulie – decembrie 2010)
S2 = 5.019 * (1 + 15%) = 5.772 lei (incepand cu ianuarie 2011)
2. Persoana care, in luna decembrie 2010, era incadrata, conform anexei nr. III/1 la Legea-cadru nr. 330/2009, pe functia publica de stat de consilier clasa I, grad profesional superior, treapta 1 de salarizare, gradatia 5, va avea, incepand cu luna ianuarie 2011, un salariu de baza egal cu cel avut anterior, majorat dupa cum urmeaza:
S = 2.564 lei (iunie 2010)
S1 = 2.564 * (1 – 25%) = 1.923 lei (iulie – decembrie 2010)
S2 = 1.923 * (1 + 15%) = 2.212 lei (incepand cu ianuarie 2011)
3. Persoana care, in luna decembrie 2010, era incadrata, conform anexei nr. III/1 la Legea-cadru nr. 330/2009, pe functia publica de stat de consilier clasa I, grad profesional superior, treapta 3 de salarizare, gradatia 5, va avea, incepand cu luna ianuarie 2011, un salariu de baza egal cu cel avut anterior, majorat dupa cum urmeaza:
S = 2.032 lei (iunie 2010)
S1 = 2.032 * (1 – 25%) = 1.524 lei (iulie – decembrie 2010)
S2 = 1.524 * (1 + 15%) = 1.753 lei (incepand cu ianuarie 2011)
4. In situatia in care persoana prevazuta in exemplul de la pct. 2 a beneficiat, potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 1/2010 privind unele masuri de reincadrare in functii a unor categorii de personal din sectorul bugetar si stabilirea salariilor acestora, precum si alte masuri in domeniul bugetar, de o suma compensatorie egala cu 256 de lei in luna iunie 2010, acea persoana va avea, incepand cu luna ianuarie 2011, daca activitatea persoanei se desfasoara in conditii similare, un salariu egal cu:
S = 2.564 + 256 lei = 2.820 lei (iunie 2010)
S1 = 2.820 * (1 – 25%) = 2.115 lei (iulie – decembrie 2010)
S2 = 2.115 * (1 + 15%) = 2.433 lei (incepand cu ianuarie 2011)
Spre exemplu, daca o persoana a exercitat in anul 2010 activitate de control financiar preventiv, pentru care a fost acordata o suma compensatorie, iar in anul 2011 nu mai desfasoara aceasta activitate, la stabilirea salariului de baza in anul 2011 nu se include suma compensatorie acordata in anul 2010.
5. In situatia in care persoana prevazuta in exemplul de la pct. 4 in luna decembrie 2010 beneficia de prevederile Legii nr. 490/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv a beneficiat de majorarea salariului de baza cu 75% (2.564 lei * 1,75), acea persoana va avea, incepand cu luna ianuarie 2011, un salariu de baza egal cu:
S = (2.564 * 1,75) + 256 lei = 4.743 lei (iunie 2010)
S1 = 4.743 * (1 – 25%) = 3.558 lei (iulie – decembrie 2010)
S2 = 3.558 * (1 + 15%) = 4.092 lei (incepand cu ianuarie 2011)
In masura in care, in urma evaluarii performantelor profesionale individuale ale persoanei careia ii sunt aplicabile prevederile Legii nr. 490/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se decide modificarea majorarii salariale, salariul de baza se va determina dupa cum urmeaza:
1) In cazul modificarii calificativului de la “foarte bine” la “bine”:
S = (2.564 * 1,75) + 256 lei = 4.743 lei (iunie 2010)
S1 = 4.743 * (1 – 25%) = 3.558 lei (iulie – decembrie 2010)
S2 = (2.564 + 256) * (1 – 25%) * (1 + 15%) * (1 + 17 clase * 2,5%) = 3.466 lei (incepand cu ianuarie 2011)
2) In cazul personalului nou-incadrat in anul 2010 intr-o structura prevazuta de Legea nr. 490/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, care a beneficiat de majorarea cu 25% a salariului de baza, iar la evaluarea performantelor a obtinut calificativul “foarte bine”:
S = (2.564 * 1,25) + 256 lei = 3.461 lei (iunie 2010)
S1 = 3.461 * (1 – 25%) = 2.596 lei (iulie – decembrie 2010)
S2 = (2.564 + 256) * (1 – 25%) * (1 + 15%) * (1 + 25 clase * 2,5%) = 3.953 lei (incepand cu ianuarie 2011)
6. In situatia in care persoana prevazuta in exemplul de la pct. 2 este nominalizata in cursul anului 2011 sa desfasoare activitati in cadrul unei echipe de proiect finantat din fonduri comunitare nerambursabile postaderare, acesteia i se va stabili salariul de baza prin adaugarea unui numar de pana la 25 de clase de salarizare suplimentare, proportional cu timpul efectiv lucrat in cadrul proiectului (de exemplu, 17 clase suplimentare):
S = 2.564 lei (iunie 2010)
S1 = 2.564 * (1 – 25%) = 1.923 lei (iulie – decembrie 2010)
S2 = 1.923 * (1 + 15%) = 2.212 lei (ianuarie 2011)
S3 = S2 * (1 + 17 clase * 2,5%)
S3 = 2.212 * (1 + 42,5%) = 3.153 lei (incepand cu data nominalizarii in echipa de proiect in anul 2011)
In mod similar se aplica si celorlalte categorii de personal care sunt nominalizate in cursul anului 2011 sa desfasoare activitati in cadrul unei echipe de proiect finantat din fonduri comunitare nerambursabile postaderare, precum si din imprumuturi externe contractate sau garantate de stat rambursabile ori nerambursabile, cu exceptia demnitarilor si inaltilor functionari publici.
B. In aplicarea art. 1 din Legea nr. 285/2010, la data reincadrarii personalului, cuantumul brut al sporurilor, indemnizatiilor, compensatiilor si al celorlalte elemente care fac parte, potrivit legii, din salariul brut, solda lunara bruta/salariul lunar brut, indemnizatia bruta de incadrare va fi determinat prin majorarea cuantumului avut in luna octombrie 2010 cu 15%, dupa cum urmeaza:

Exemplu:
In situatia in care persoana prevazuta in exemplul de la lit. A pct. 2 a beneficiat in anul 2010 de spor pentru conditii de munca, cuantumul acestuia se va determina dupa cum urmeaza:
Spor_(iunie 2010) = 256 lei
Spor_(iulie – decembrie 2010) = 256 * (1 – 25%) = 192 lei
Spor_(ianuarie 2011) = 192 * (1 + 15%) = 221 lei
Salariul brut = S2 + Spor_(ianuarie 2011)
Salariul brut = 2.212 + 221= 2.433 lei (ianuarie 2011)
Pentru verificare, conform prevederilor art. 16 din Legea nr. 285/2010, S brut = (2.564 + 256) * (1 – 25%) * (1 + 15%) = 2.433 lei.
Sporurile pentru conditii de munca stabilite in baza Legii-cadru nr. 330/2009 se acorda pana la aprobarea regulamentelor prevazute la art. 21 din Legea-cadru nr. 284/2010 numai persoanelor care au beneficiat de aceste sporuri si numai in masura in care activitatea se desfasoara in aceleasi conditii de munca.
Sporurile, compensatiile, primele si indemnizatiile se vor acorda cu respectarea art. 22 din Legea-cadru nr. 284/2010.
C. In situatia in care salariul de baza detinut de o persoana in luna iunie 2010 era de 647 lei si aceasta persoana beneficia de un spor pentru conditii de munca de 65 lei, salariul de baza, cuantumul sporurilor si salariul brut vor fi determinate dupa cum urmeaza:
Anul 2010:
S = 647 lei (iunie 2010)
Spor_(iunie 2010) = 65 lei
Salariul brut = 647 + 65 = 712 lei (iunie 2010)
S1 = 647 * (1 – 25%) = 486 lei (iulie – decembrie 2010)
Spor_(iulie – decembrie 2010) = 65 * (1 – 25%) = 49 lei
Salariul brut = 486 + 49 = 535 lei (iulie – decembrie 2010)
Salariul brut recalculat pentru iulie – decembrie 2010 in temeiul art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2010 privind unele masuri necesare in vederea restabilirii echilibrului bugetar, cu modificarile si completarile ulterioare, devine 600 lei.
In aceasta situatie, salariul de baza recalculat pentru iulie – decembrie 2010 = 600 – 49 (Spor_(iulie – decembrie 2010)) = 551 lei.
Anul 2011:
Salariul brut ianuarie 2011 = salariul brut recalculat pentru iulie – decembrie 2010 * (1 + 15%) = 600 * (1 + 15%) = 690 lei
S2 = 551 * (1 + 15%) = 634 lei (incepand cu ianuarie 2011)
In aceasta situatie, salariul de baza S2 va fi de 670 lei, astfel incat sa se respecte nivelul salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata stabilit conform Hotararii Guvernului nr. 1.193/2010 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata.
Spor_(ianuarie 2011) = 49 * (1 + 15%) = 56 lei
Pentru respectarea prevederilor art. 16 din Legea nr. 285/2010, cuantumul sporului posibil de acordat se determina astfel:
Spor_(ianuarie 2011 recalculat) = 690 – 670 = 20 lei
D. In situatia in care, incepand cu anul 2011, personalul desfasoara activitati noi care, potrivit art. 6 alin. (4) din Legea nr. 285/2010, presupun acordarea unor clase de salarizare suplimentare, salariul de baza al acestuia va fi majorat cu numarul de clase suplimentare acordate, potrivit legii.
Exemplu: In cazul unei persoane care desfasoara activitatea de control financiar preventiv incepand cu anul 2011:
S = 2.564 lei (iunie 2010)
S1 = 2.564 * (1 – 25%) = 1.923 lei (iulie – decembrie 2010)
S2 = 1.923 * (1 + 15%) = 2.212 lei (ianuarie 2011)
S3 = S2 * (1 + 4 clase * 2,5%)
S3 = 2.212 * (1 + 10%) = 2.434 lei (incepand cu ianuarie 2011)
In situatia in care persoana respectiva a desfasurat activitatea de control financiar preventiv si in anul 2010, in salariul de baza al acesteia va fi introdusa suma compensatorie sau, dupa caz, cuantumul sporului care a fost acordata/acordat pentru aceasta activitate in luna octombrie 2010, majorata/majorat cu 15%, fara a se mai acorda in plata si cele 4 clase de salarizare suplimentare, care vor fi insa utilizate la reincadrarea respectivei persoane.
E. Drepturile salariale care se includ in salariul de baza in temeiul art. 14 din Legea nr. 285/2010, incepand cu 1 ianuarie 2011, nu se majoreaza cu cota de 15% prevazuta la art. 1 din aceasta lege. In cazul in care in anul 2011 persoanele carora le sunt aplicabile prevederile art. 14 din Legea nr. 285/2010 beneficiaza de clase suplimentare, cum ar fi cele pentru vechime in munca, pentru activitati desfasurate in cadrul echipelor de proiecte finantate din fonduri comunitare etc., sumele suplimentare vor fi determinate in functie de salariul de baza aferent lunii octombrie 2010, majorat cu 15%.

Exemple:
1. Persoana care, in luna decembrie 2010, era incadrata, conform anexei nr. III/3 la Legea-cadru nr. 330/2009, pe functia publica locala (primarie de oras) de consilier clasa I, grad profesional superior, treapta 1 de salarizare, gradatia 4, va avea, incepand cu luna ianuarie 2011, un salariu de baza egal cu cel avut anterior, majorat dupa cum urmeaza:
S = 1.949 lei (iunie 2010)
S1 = 1.949 * (1 – 25%) = 1.462 lei (iulie – decembrie 2010)
S2 = 1.462 * (1 + 15%) = 1.682 lei (incepand cu ianuarie 2011)
In cazul in care persoana beneficiaza de drepturile salariale prevazute la art. 14 din Legea nr. 285/2010, al caror nivel mediu pentru luna octombrie 2010 este de 300 lei (St) (nivelul mediu aferent functiei se determina conform art. 14 din Legea nr. 285/2010), la salariul de baza se adauga aceasta suma si va rezulta:
S3 = S2 + St = 1.682 + 300 = 1.982 lei.
2. In situatia in care, pe parcursul anului 2011, persoana prevazuta la pct. 1 trece intr-o transa superioara de vechime (o clasa suplimentara) si lucreaza, conform art. 34 din Legea-cadru nr. 284/2010, intr-o echipa de proiect pentru care beneficiaza de 9 clase de salarizare suplimentare, salariul de baza se determina astfel:
S2^1 = S2 * (1 + 1 clasa * 2,5%) = 1.682 * 1,025 = 1.724 lei
S2^2 = S2^1 * (1 + 9 clase * 2,5%) = 1.724 * 1,225 = 2.112 lei
S3 = S2^2 + St = 2.112 + 300 = 2.412 lei.

F. Stabilirea salariilor personalului didactic de predare

Exemple:
1. Personalul didactic de predare profesor gradul II (S), transa de vechime recunoscuta in invatamant 14 – 18 ani, cu spor de vechime in munca de 15%, care primeste gradatia de merit:
S = salariul de baza brut in luna iunie 2010 = 2.053 lei (contine spor invatamant special, dirigentie si spor vechime)
S1 = S * (1 – 25%) = 2.053 * (1 – 25%) = 1.540 lei (iulie – decembrie 2010)
S2 = S1 * (1 + 15%) = 1.540 * (1 + 15%) = 1.771 lei (incepand cu ianuarie 2011)
S3 = salariul de baza determinat la acordarea gradatiei de merit incepand cu 1 septembrie 2011
S3 = S2 * (1 + 10 clase * 2,5%) = 1.771 * (1 + 25%) = 2.214 lei (incepand cu 1 septembrie 2011)
2. Personalul didactic de predare profesor gradul didactic I (S), transa de vechime recunoscuta in invatamant 18 – 22 ani, care isi desfasoara activitatea intr-o zona izolata pentru care in anul 2009 beneficia de un spor de 70%:
S = salariul de baza brut in luna iunie 2010 = 3.124 lei (contine spor de vechime, dirigentie, suma compensatorie 50% pentru zona)
Sporul de 20% pentru zona izolata care nu face parte din salariul de baza = 343 lei
S1 = S * (1 – 25%) = 3.124 * (1 – 25%) = 2.343 lei (iulie – decembrie 2010)
Spor_(iulie – decembrie 2010) = 343 * (1 – 25%) = 257 lei
S2 = S1 * (1 + 15%) = 2.343 * (1 + 15%) = 2.695 lei (ianuarie – decembrie 2011)
Spor_(ianuarie 2011) = 257 * (1 + 15%) = 296 lei
Salariul brut = S2 + Spor_(ianuarie 2011) = 2.695 + 296 = 2.991 lei (ianuarie – decembrie 2011).
3. Pentru personalul din invatamant care in timpul anului 2011 nu mai primeste unele drepturi salariale, care au facut parte din salariul de baza si au constituit baza de calcul pentru alte drepturi salariale, ca urmare a faptului ca nu se mai indeplinesc conditiile de acordare (gradatie de merit, dirigentie, indemnizatie pentru invatamantul special etc.), acestea se vor scadea dupa formula prin care au fost calculate (Ordinul ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 1.350/2007 pentru aprobarea metodologiilor de calcul al drepturilor salariale care se acorda personalului didactic incadrat pe functiile din anexele la Ordonanta Guvernului nr. 11/2007).
S = salariul de baza brut in luna iunie 2010 = 1.411 + 212 + 198 + 326 (grila + invatamant special + dirigentie + 15% spor de vechime) = 2.147 lei + 353 lei (gradatie de merit) = 2.500 lei
S1 = salariul de baza brut corespunzator functiei in perioada iulie – decembrie 2010; va fi stabilit prin inmultirea salariului de baza brut din luna iunie 2010 cu 75%
S1 = S * (1 – 25%) = 2.500 * (1 – 25%) = 1.875 lei (iulie – decembrie 2010)
S2 = salariul de baza brut corespunzator functiei in perioada ianuarie – decembrie 2011 (salariul de baza la reincadrare conform Legii nr. 285/2010); va fi stabilit prin inmultirea salariului de baza brut din perioada iulie – decembrie 2010 cu 115%
S2 = S1 * (1 + 15%) = 1.875 * (1 + 15%) = 2.156 lei (ianuarie – decembrie 2011)
S3 = pierderea gradatiei de merit incepand cu 1 iulie 2011 va duce la recalcularea drepturilor salariale (grila + invatamant special + dirigentie + 15% spor de vechime) astfel:
S3 = (1.411 + 212 + 162 + 268) * (1 – 25%) * (1 + 15%) = 1.771 lei
4. Pentru personalul din invatamant care in timpul anului 2011 nu mai primeste unele drepturi salariale, care nu au facut parte din salariul de baza, respectiv nu au constituit baza de calcul pentru alte drepturi salariale, ca urmare a faptului ca nu se mai indeplinesc conditiile (spor pentru zona izolata, spor pentru conditii vatamatoare etc.), acestea nu se vor mai acorda in cuantumul primit. In cazurile cand o parte din suma a fost cuprinsa in compensatia tranzitorie, retinerea se face corespunzator.

G. Stabilirea salariilor personalului din cadrul familiei ocupationale “sanatate”

Exemple:
1. Persoana care, in luna decembrie 2010, era incadrata, conform anexei nr. II/2, cap. II, la Legea-cadru nr. 330/2009, pe functia de medic primar, gradatia 5, si in decembrie 2009 a beneficiat de salariul de baza al functiei de medic primar la limita maxima va avea, incepand cu luna ianuarie 2011, un salariu de baza egal cu cel avut anterior, majorat dupa cum urmeaza:
S (iunie 2010) = 3.254 lei [rezultat din 2.199 lei – salariul de baza, 550 lei – spor de vechime, 242 lei – spor de preventie (11%), 263 lei – cota lunara a primei de stabilitate]
S1 = 3.254 * (1 – 25%) = 2.441 lei (iulie – decembrie 2010)
S2 = 2.441 * (1 + 15%) = 2.808 lei (incepand cu ianuarie 2011)
2. In situatia in care persoana care ocupa functia de medic primar prevazuta la pct. 1 a beneficiat, potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 1/2010, de o suma compensatorie egala cu 330 lei in luna iunie 2010, reprezentand titlul stiintific de doctor, aceasta va avea, incepand cu luna ianuarie 2011, un salariu egal cu:
S = 3.254 + 330 lei = 3.584 lei (iunie 2010)
S1 = 3.584 * (1 – 25%) = 2.688 lei (iulie – decembrie 2010)
S2 = 2.688 * (1 + 15%) = 3.092 lei (incepand cu ianuarie 2011)
3. Medicul primar prevazut la pct. 2 isi desfasoara activitatea intr-o sectie de anestezie-terapie si beneficiaza de un spor pentru conditii de munca deosebit de periculoase in cota de 75% din salariul de baza.
In anul 2010, sporul s-a acordat intr-o suma care sa nu depaseasca valoarea acordata in luna decembrie 2009, respectiv:
Spor_(iunie 2010) = 2.199 * 75% = 1.649 lei
Spor_(iulie – decembrie 2010) = 1.649 * (1 – 25%) = 1.237 lei
Spor_(ianuarie 2011) = 1.237 * (1 + 15%) = 1.423 lei
Salariul brut = S2 + Spor_(ianuarie 2011)
Salariul brut = 3.092 + 1.423 = 4.515 lei (ianuarie 2011)
4. Medicul primar de la pct. 3 efectueaza garzi in afara programului de la norma de baza.
Pentru activitatea prevazuta in linia de garda medicul este salarizat potrivit prevederilor art. 3 din cap. II al anexei nr. III la Legea-cadru nr. 284/2010.
Tariful orar aferent salariului de baza in luna iunie 2010 a fost stabilit potrivit prevederilor art. 5 alin. (7) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/2010. Ca urmare, in anul 2011 tariful orar se va stabili dupa cum urmeaza:
Tarif orar iunie 2010 = 14,8 lei (2.199 : 21,25 : 7)
Tarif orar iulie – decembrie 2010 = 14,8 * (1 – 25%) = 11,1 lei
Tarif orar ianuarie 2011 = 11,1 * (1 + 15%) = 12,8 lei
5. Persoana care, in luna decembrie 2010, era incadrata, conform anexei nr. II/2, cap. I, la Legea-cadru nr. 330/2009, pe functia de manager gradul I si avea o vechime de peste 25 de ani va avea, incepand cu luna ianuarie 2011, un salariu de baza egal cu cel avut anterior, majorat dupa cum urmeaza:
S (iunie 2010) = 6.836 lei [rezultat din 3.600 lei – salariul de baza, 900 – spor de vechime, 396 – spor de preventie (11%), 500 – cota lunara a primei de stabilitate, 1.440 – indemnizatia de conducere]
S1 = 6.836 * (1 – 25%) = 5.127 lei (iulie – decembrie 2010)
S2 = 5.127 * (1 + 15%) = 5.897 lei (incepand cu ianuarie 2011)
6. In situatia in care persoana de la pct. 5 este manager al unei unitati de psihiatrie, aceasta beneficiaza de un spor pentru conditii deosebit de periculoase in cota de 50% din salariul de baza, care se calculeaza dupa cum urmeaza:
Spor_(iunie 2010) = 3.600 * 50% = 1.800 lei
Spor_(iulie – decembrie 2010) = 1.800 * (1 – 25%) = 1.350 lei
Spor_(ianuarie 2011) = 1.350 * (1 + 15%) = 1.553 lei
Salariul brut = S2 + Spor_(ianuarie 2011)
Salariul brut = 5.897 + 1.553 = 7.450 lei (ianuarie 2011)
7. Persoana care, in luna decembrie 2010, era incadrata, conform anexei nr. II/2, cap. II, la Legea-cadru nr. 330/2009, pe functia de asistent medical principal (PL), gradatia 3, si in decembrie 2009 a beneficiat de salariul de baza al functiei de asistent medical principal (PL) la limita maxima va avea, incepand cu luna ianuarie 2011, un salariu de baza egal cu cel avut anterior, majorat dupa cum urmeaza:
S (iunie 2010) = 1.848lei [rezultat din 1.368 lei – salariul de baza, 206 – spor de vechime, 151 – spor de preventie (11%), 123 lei – cota lunara a primei de stabilitate]
S1 = 1.848 * (1 – 25%) = 1.386 lei (iulie – decembrie 2010)
S2 = 2.441 * (1 + 15%) = 1.594 lei (incepand cu ianuarie 2011)
8. In situatia in care persoana prevazuta la pct. 7 isi desfasoara activitatea in 3 ture, aceasta beneficiaza de un spor de 15% din salariul de baza, care in anul 2011 se determina dupa cum urmeaza:
Spor_(iunie 2010) = 1.368 * 15% = 206 lei
Spor_(iulie – decembrie 2010) = 206 * (1 – 25%) = 155 lei
Spor_(ianuarie 2011) = 155 * (1 + 15%) = 179 lei
Salariul brut = S2 + Spor_(ianuarie 2011)
Salariul brut = 1.594 + 179 = 1.773 lei (ianuarie 2011)
9. Daca persoana prevazuta la pct. 8 isi desfasoara activitatea in vederea asigurarii continuitatii activitatii, in zilele de repaus saptamanal, de sarbatori legale si in celelalte zile in care, in conformitate cu reglementarile in vigoare, nu se lucreaza, in cadrul schimbului normal de lucru, beneficiaza de un spor de 100% din salariul de baza al functiei indeplinite, pentru orele prestate in acest interval, care se determina, de exemplu, pentru un numar de 12, dupa cum urmeaza:
Tarif orar iunie 2010 = 1.368 : 170 = 8.04 lei
Tarif orar iulie – decembrie 2010 = 8,04 * (1 – 25%) = 6,03 lei
Tarif orar ianuarie 2011 = 6,03 * (1 + 15%) = 6,94 lei
Sporul aferent celor 12 ore este de 12 * 6,94 = 84 lei
Salariul brut = S2 + Spor_(ianuarie 2011) + Spor 100% pentru sambata sau duminica
Salariul brut = 1.594 + 179 + 84 = 1.857 lei (ianuarie 2011).

H. Stabilirea salariilor personalului din cadrul familiei ocupationale “justitie”

Exemple:
1. Persoana care, la 31 decembrie 2010, era incadrata in functia de procuror cu grad de parchet de pe langa judecatorie va avea, incepand cu 1 ianuarie 2011, o indemnizatie lunara calculata astfel:
I = indemnizatia de incadrare bruta lunara din luna iunie 2010, care a fost stabilita potrivit Legii-cadru nr. 330/2009 si cuprinde toate elementele care au fost incluse in indemnizatia de incadrare lunara, potrivit acestei legi [spor de vechime, majorare de fidelitate, adaosurile prevazute la art. 4 alin. (3) lit. a) din anexa nr. VI la Legea-cadru nr. 330/2009].
I^1 = indemnizatia de incadrare bruta lunara din luna octombrie 2010
I^2 = indemnizatia de incadrare bruta lunara din luna ianuarie 2011
I = 8.200
I^1 = 8200 * (1 – 25%) = 6.150
I^2 = 6.150 * (1 + 15%) = 7.073
Daca persoana beneficia de spor pentru conditii de munca (15%), de un cuantum al sporului de risc si de un cuantum al sporului de confidentialitate prevazute la art. 4 alin. (3) lit. b) din anexa nr. VI la Legea-cadru nr. 330/2009, calculul se va face dupa cum urmeaza:
Spor 15% iunie 2010 = 1.230
Spor 15% octombrie 2010 = 1.230 * (1 – 25%) = 923
Spor 15% ianuarie 2011 = 922 * (1 + 15%) = 1.061
Cuantum spor risc si confidentialitate iunie 2010 = 1.077
Cuantum spor risc si confidentialitate octombrie 2010 = 1.077 * (1 – 25%) = 808
Cuantum spor risc si confidentialitate ianuarie 2011 = 808 * (1 + 15%) = 929
Venit lunar ianuarie 2011 = 7.073 + 1.061 + 929 = 9.063.
2. Pentru persoana care, la 31 decembrie 2010, era incadrata in functia de judecator cu grad de tribunal si careia in anul 2011 i se modifica vechimea in functie si in munca, salarizarea se va stabili astfel: de la clasa 99 si o indemnizatie de incadrare bruta lunara de 6.300 lei, un cuantum al sporului pentru conditii de munca de 945 lei si un cuantum al sporului de risc si confidentialitate de 1.011 lei va fi incadrata la clasa 102, corespunzatoare noii vechimi in functie de la 10 – 15 ani si noii vechimi in munca de la 10 – 15 ani, stabilindu-se o noua indemnizatie de incadrare bruta lunara, calculata astfel: 6.300 (cuprinde toate elementele care au fost incluse in indemnizatia de incadrare lunara, potrivit Legii-cadru nr. 330/2009) * (1 + 3 clase * 2,5%) la care se aduna sporurile in acelasi cuantum, respectiv 945 lei si 1.011 lei, rezultand un venit lunar de 6.773 lei + 945 + 1.011 = 8.729.
3. Persoana care, la 31 decembrie 2010, era incadrata in functia de consilier de probatiune gradul I va avea, incepand cu 1 ianuarie 2011, un salariu lunar calculat astfel:
S = salariul de baza din luna iunie 2010, care a fost stabilit potrivit Legii-cadru nr. 330/2009 si care cuprinde toate elementele care au fost incluse in salariul de baza, potrivit acestei legi [spor de vechime, spor de fidelitate, adaosurile prevazute la art. 4 alin. (3) lit. a) din anexa nr. VI la Legea-cadru nr. 330/2009, sporul de penitenciar de 30%]
S^1 = salariul de baza din luna octombrie 2010
S^2 = salariul de baza lunara din luna ianuarie 2011
S = 3.615
S^1 = 3.615 * (1 – 25%) = 2.711
S^2 = 2.711 * (1 + 15%) = 3.118
Daca persoana beneficia de spor pentru conditii de munca (15%), de un cuantum al sporului de risc si de un cuantum al sporului de confidentialitate prevazute la art. 4 alin. (3) lit. b) din anexa nr. VI la Legea-cadru nr. 330/2009, calculul se va face dupa cum urmeaza:
Spor 15% iunie 2010 = 542
Spor 15% octombrie 2010 = 542 * (1 – 25%) = 407
Spor 15% ianuarie 2011 = 407 * (1 + 15%) = 468
Cuantum spor risc si confidentialitate iunie 2010 = 113
Cuantum spor risc si confidentialitate octombrie 2010 = 113 * (1 – 25%) = 85
Cuantum spor risc si confidentialitate ianuarie 2011 = 85 * (1 + 15%) = 98
Venit lunar brut ianuarie 2011 = 3.118 + 468 + 98 = 3.684

III. Angajarea, promovarea si avansarea personalului
A. Personalul care, in cursul anului 2011, trece intr-o gradatie superioara beneficiaza suplimentar, in conformitate cu art. 11 din Legea-cadru nr. 284/2010, de clasele de salarizare succesive, iar salariul de baza i se majoreaza cu numarul de clase acordat inmultit cu valoarea unei clase de salarizare de 2,5% din salariul de baza.

Exemplu:
Persoana incadrata in clasa de salarizare 41, avand un salariu de baza de 1.305 lei si un spor de 131 lei, care, incepand cu 1 mai 2011, trece din gradatia 4 in gradatia 5, beneficiaza, incepand cu 1 mai 2011, de clasa 42 de salarizare, un salariu de baza de 1.338 lei (1.305 * 1,025 si rotunjit) si un spor de 131 lei, in acelasi cuantum avut anterior.
B. In anul 2011, pentru personalul nou-incadrat pe functii, pentru personalul numit/incadrat in aceeasi institutie/autoritate publica pe functii de acelasi fel, precum si pentru personalul promovat in functii sau in grade/trepte, salarizarea se face la nivelul de salarizare in plata pentru functiile similare din institutia/autoritatea publica in care acesta este incadrat. In mod similar se va proceda si pentru persoanele care s-au aflat in concediu platit pentru cresterea si ingrijirea copilului, precum si pentru personalul ale carui raporturi de munca sau raporturi de serviciu au fost suspendate din alte cauze, potrivit legii, luandu-se in considerare functia, clasa, gradul, treapta de salarizare detinute anterior suspendarii din functie. In cazul functionarilor publici nou-incadrati sau promovati, nivelul de salarizare in plata pentru functiile similare este cel corespunzator treptei 3 de salarizare utilizate in anul 2010. Pentru functionarii publici care se transfera in cursul anului 2011, la stabilirea salariului va fi avuta in vedere treapta de salarizare detinuta anterior.

IV. Reglementari specifice personalului din institutiile publice finantate integral din venituri proprii
Potrivit art. 37 din Legea-cadru nr. 284/2010, salarizarea personalului din autoritatile si institutiile publice care si-au schimbat regimul de finantare, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International, cu modificarile si completarile ulterioare, din institutii finantate integral din venituri proprii in institutii finantate integral sau partial de la bugetul de stat, se realizeaza potrivit prevederilor contractelor colective de munca legal incheiate, pana la implinirea termenului pentru care au fost incheiate, in limita cheltuielilor de personal aprobate.
Salariile, asa cum au fost diminuate incepand cu luna iulie 2010, potrivit Legii nr. 118/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, vor fi majorate cu 15%, conform prevederilor art. 1 din Legea nr. 285/2010, precum si cu respectarea normelor detaliate la pct. II din prezentele norme metodologice.
Persoanele din institutiile si autoritatile publice care raman si in anul 2011 finantate integral din venituri proprii si care intra sub incidenta Legii-cadru nr. 284/2010 vor fi reincadrate pe functiile prevazute in anexa nr. VIII la Legea-cadru nr. 284/2010 si vor beneficia de prevederile art. 37 din Legea-cadru nr. 284/2010. Astfel, pentru persoanele din aceste institutii sau autoritati ale caror contracte colective de munca isi inceteaza in anul 2011 valabilitatea perioadei pentru care au fost incheiate, salarizarea se face cu acordarea drepturilor salariale detinute anterior in baza contractului colectiv de munca, respectiv cu aplicarea majorarii de 15% conform prevederilor art. 1 din Legea nr. 285/2010.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close