OMFP nr. 50/2011 pentru reglementarea modalitatii de plata si recuperare a cheltuielilor de judecata ocazionate de procedurile judiciare initiate impotriva persoanelor care ocupa sau au ocupat functii de demnitate publica, inalti functionari publici, functionari publici si personal contractual in cadrul Ministerului Finantelor Publice, al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si al unitatilor aflate in subordinea acesteia

In M. Of. nr. 47 din 19 ianuarie 2011 a fost publicat Ordinul ministrului finantelor publice nr. 50/2011 pentru reglementarea modalitatii de plata si recuperare a cheltuielilor de judecata ocazionate de procedurile judiciare initiate impotriva persoanelor care ocupa sau au ocupat functii de demnitate publica, inalti functionari publici, functionari publici si personal contractual in cadrul Ministerului Finantelor Publice, al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si al unitatilor aflate in subordinea acesteia.
Din cuprins:
ART. 1
(1) Prevederile prezentului ordin sunt aplicabile persoanelor care indeplinesc, in mod cumulativ, urmatoarele conditii:
a) ocupa o functie de demnitate publica, de inalt functionar public, de functionar public ori de personal contractual sau au ocupat o astfel de functie in cadrul Ministerului Finantelor Publice, al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si al unitatilor aflate in subordinea acesteia;
b) se afla in cursul unei proceduri judiciare avand ca obiect acte ori fapte savarsite in legatura cu functiile prevazute la lit. a);
c) au una dintre calitatile enumerate la art. 3 alin. (2).
(2) In sensul prezentului ordin, persoanele carora le-a fost aprobata cererea prin care solicita sa beneficieze de prevederile art. IX din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 46/2009 privind imbunatatirea procedurilor fiscale si diminuarea evaziunii fiscale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 324/2009, si care indeplinesc conditiile prevazute la alin. (1) vor fi denumite in continuare persoane indreptatite, iar Ministerul Finantelor Publice, Agentia Nationala de Administrare Fiscala, Garda Financiara si Autoritatea Nationala a Vamilor vor fi denumite in continuare ordonatori de credite.
(3) Persoanele care indeplinesc, in mod cumulativ, conditiile prevazute la alin. (1) nu beneficiaza de prevederile prezentului ordin daca au ori aveau suspendat raportul de munca sau de serviciu, dupa caz, la momentul savarsirii actelor ori faptelor in legatura cu care s-au demarat procedurile judiciare.
(4) Beneficiaza de prevederile prezentului ordin si persoanele impotriva carora s-au demarat proceduri judiciare avand ca obiect acte ori fapte savarsite in legatura cu indeplinirea unor sarcini de serviciu suplimentare.
ART. 2
(1) Persoanele indreptatite au dreptul la plata cheltuielilor de judecata ocazionate de procedurile judiciare, astfel cum sunt acestea definite in prezentul ordin, in limita bugetului aprobat prin legile bugetare anuale.
(2) In situatia in care bugetul aprobat prin legile bugetare anuale nu permite incheierea conventiei, a actului aditional sau angajarea de noi cheltuieli in cursul unui an bugetar, dupa caz, ordonatorul de credite este obligat ca, in termen de 6 luni de la data aprobarii cererii prevazute la art. 5 alin. (1) sau de la data constatarii lipsei fondurilor, sa faca demersurile necesare pentru a identifica sursele de finantare, conform prevederilor legale.
ART. 3
(1) Prin cheltuieli de judecata ocazionate de procedurile judiciare la care au dreptul persoanele indreptatite se intelege cheltuielile cu serviciile avocatiale si cu serviciile de expertiza judiciara, dupa cum urmeaza:
a) in cazul procesului civil, cheltuielile efectuate dupa primirea citatiei sau a oricarui alt document din care rezulta calitatea de parat sau chemat in garantie a persoanei indreptatite si pana la ramanerea definitiva si irevocabila a hotararii judecatoresti;
b) in cazul procesului penal, cheltuielile efectuate dupa inceperea urmaririi penale impotriva persoanei indreptatite si pana la ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti.
(2) Procedurile judiciare in care pot fi platite cheltuielile prevazute la alin. (1) sunt cele in care persoanele au calitatea de invinuit, inculpat, parat, chemat in garantie, precum si calitatile corespunzatoare acestora din caile de atac, potrivit Codului de procedura penala si Codului de procedura civila.
ART. 4
(1) In cadrul fiecarui ordonator de credite dintre cei prevazuti la art. 1 alin. (2), conducatorul acestuia are obligatia de a constitui o comisie de analiza a cererilor intemeiate pe prevederile art. IX din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 46/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 324/2009, denumita in continuare Comisia.
(2) Comisia este formata din 3 persoane. Structurile de resurse umane, contabilitate si juridica vor desemna cate un membru permanent si un membru supleant. Structura juridica asigura secretariatul Comisiei.
ART. 5
(1) Cererea prin care se solicita beneficiul prevederilor art. IX din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 46/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 324/2009, se depune la registratura unitatii unde isi desfasoara sau si-a desfasurat activitatea solicitantul in perioada actelor sau faptelor pentru care s-au demarat procedurile judiciare si este insotita de:
a) copia actului de identitate valabil si datele de contact;
b) orice document care face dovada ca titularul cererii are una dintre calitatile prevazute la art. 3 alin. (2);
c) contractul de reprezentare avocatiala, in copie, in masura in care persoana indreptatita intelege sa apeleze la serviciile avocatiale;
d) orice document din care rezulta admiterea probei expertizei, in masura in care solicitantului i s-a admis acest mijloc de proba;
e) o scurta descriere a actelor sau faptelor pentru care s-au demarat procedurile judiciare, precum si orice acte doveditoare in sustinerea punctului sau de vedere, daca se afla in posesia acestora;
f) precizarea unei valori estimate a cheltuielilor de judecata ocazionate de procedurile judiciare, daca nu rezulta din documentele prezentate;
g) acordul expres al solicitantului sau al reprezentantului legal, dupa caz, cu privire la faptul ca, in cazul aprobarii cererii, este de acord sa semneze conventia prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
(2) In cazuri exceptionale, cererea prevazuta la alin. (1) poate fi semnata si de catre reprezentantul legal al solicitantului.
(3) In termen de 10 zile de la depunerea cererii, conform alin. (1), conducatorul unitatii respective are obligatia de a confirma indeplinirea conditiilor prevazute la art. 1 alin. (1) si (3), de a anexa o copie a documentului (de exemplu, fisa postului) care atesta calitatea solicitantului prevazuta la art. 1 alin. (1) lit. a) in perioada actelor sau faptelor pentru care s-au demarat procedurile judiciare si de a o transmite, impreuna cu cererea, structurii juridice din cadrul ordonatorului de credite caruia i se subordoneaza.
(4) Dispozitiile alin. (3) nu se aplica in situatia in care unitatea unde isi desfasoara sau si-a desfasurat activitatea solicitantul in perioada actelor sau faptelor pentru care s-au demarat procedurile judiciare este una dintre structurile enumerate la art. 1 alin. (2).
(5) In situatia prevazuta la alin. (4), cererea va fi analizata direct de catre Comisie.
ART. 6
(1) Comisia va analiza documentele transmise potrivit art. 5 alin. (3) si (5) si orice alte acte cerute si primite in completare de la solicitant sau de la structura de resurse umane competenta.
(2) Pentru analiza cererii, Comisia poate solicita lamuriri scrise sau verbale, precum si documente suplimentare.
(3) Membrii Comisiei fac propuneri cu majoritate de voturi. Membrul Comisiei care are o alta parere va redacta si va semna opinia separata, cu prezentarea considerentelor pe care aceasta se sprijina.
(4) In termen de 5 zile lucratoare de la primirea cererii sau a informatiilor suplimentare solicitate, dupa caz, Comisia va inainta conducatorului ordonatorului de credite un raport, motivat in fapt si in drept, propunand:
a) aprobarea cererii;
b) respingerea cererii; in acest caz, conducatorul ordonatorului de credite emite un act administrativ, motivat in fapt si in drept, care poate fi contestat in conditiile reglementate de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
(5) Respingerea cererii intervine in urmatoarele situatii:
a) actele ori faptele savarsite nu sunt in legatura cu functiile prevazute la art. 1 alin. (1) lit. a);
b) persoana solicitanta nu indeplineste conditiile prevazute la art. 1 alin. (1) lit. b) si c);
c) nu sunt respectate prevederile art. 5 alin. (1);
d) nu sunt depuse documentele solicitate de Comisie, dupa caz, in masura in care acestea sunt in posesia solicitantului.
ART. 7
(1) Dupa aprobarea cererii, conform art. 6 alin. (4) lit. a), si identificarea surselor de finantare, potrivit Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, cu modificarile si completarile ulterioare, structura juridica comunica persoanei indreptatite sau reprezentantului sau legal, dupa caz, ca poate transmite conventia semnata ordonatorului de credite.
(2) Scopul conventiei prevazute la alin. (1) este acela de a asigura ordonatorului de credite posibilitatea de a recupera cheltuielile de judecata ocazionate de procedurile judiciare, in functie de posibilitatile legale de recuperare.
ART. 8
(1) Dupa incheierea conventiei sau a actului aditional, dupa caz, persoanele indreptatite pot solicita ordonatorilor de credite, prin cerere scrisa, plata cheltuielilor de judecata.
(2) In perioada cuprinsa intre momentul aprobarii cererii prevazute la art. 5 alin. (1) si incheierea conventiei sau a actelor aditionale, dupa caz, persoanele indreptatite nu pot solicita ordonatorilor de credite efectuarea de plati.
(3) Sub rezerva respectarii prevederilor alin. (2), pot fi solicitate la plata cheltuielile de judecata aferente serviciilor prestate efectiv dupa momentul depunerii cererii prevazute la art. 5 alin. (1).
(4) In nicio situatie nu pot fi considerate cheltuieli de judecata ocazionate de procedurile judiciare acele cheltuieli cu serviciile avocatiale sau de expertiza judiciara care au fost prestate anterior depunerii cererii prevazute la art. 5 alin. (1).
ART. 9
(1) Cererea de plata a cheltuielilor de judecata ocazionate de procedurile judiciare la care participa persoana indreptatita, ce se transmite ordonatorului de credite cu care a fost incheiata conventia, trebuie sa contina precizarile si sa fie insotita de documentele urmatoare:
a) in cazul serviciilor avocatiale: factura, in original, si dovada achitarii prealabile a acesteia, confirmarea persoanei indreptatite ca serviciile avocatiale au fost prestate efectiv dupa data depunerii cererii prevazute la art. 5 alin. (1) si in legatura cu procedura judiciara in care este implicata, precizarea expresa a sumelor care pot fi platite pentru serviciile respective, precum si contul bancar in care urmeaza a se face plata, deschis pe numele persoanei indreptatite;
b) in cazul serviciilor de expertiza judiciara: orice document din care rezulta admiterea probei cu expertiza judiciara, dovada achitarii prealabile, in contul indicat, a sumei stabilite in acel document, confirmarea persoanei indreptatite ca serviciile de expertiza au fost prestate efectiv dupa data depunerii cererii prevazute la art. 5 alin. (1), precizarea expresa a sumelor care pot fi platite pentru serviciile respective, precum si contul bancar in care urmeaza a se face plata, deschis pe numele persoanei indreptatite. Nu se deconteaza decat sumele platite expertului judiciar.
(2) Structura juridica din cadrul ordonatorului de credite are obligatia indeplinirii operatiunilor specifice angajarii, lichidarii, ordonantarii cheltuielilor, conform Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.792/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, si inaintarii catre compartimentul de contabilitate.
(3) In situatia imposibilitatii de plata a cheltuielilor de judecata solicitate, datorata faptului ca bugetul aprobat al ordonatorului de credite nu permite angajarea de noi cheltuieli in cursul anului bugetar respectiv sau faptului ca bugetul angajat a fost epuizat, acesta este obligat ca, in termen de 6 luni de la data depunerii cererii, precizarilor si a documentelor prevazute la alin. (1), sa faca demersurile necesare pentru a identifica sursele de finantare.
ART. 10
(1) Pentru recuperarea cheltuielilor de judecata ocazionate de procedurile judiciare, in cazul in care instanta judecatoreasca constata indeplinirea ori omisiunea indeplinirii de catre persoanele indreptatite, cu vinovatie constand in culpa grava sau grava neglijenta, a oricarui act ori fapt in legatura cu exercitarea, in conditiile legii, a atributiilor ce le revin sau le reveneau, ordonatorul de credite se va indrepta, in limita sumelor achitate in temeiul conventiei sau al actului aditional, impotriva persoanei indreptatite. Procedura de colectare a creantelor datorate ordonatorului de credite, in temeiul conventiei sau al actului aditional, este cea reglementata in Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Pentru recuperarea cheltuielilor de judecata ocazionate de procedurile judiciare, in cazul in care instanta judecatoreasca sau procurorul nu constata indeplinirea ori omisiunea indeplinirii de catre persoanele indreptatite, cu vinovatie constand in culpa grava sau grava neglijenta, a oricarui act ori fapt in legatura cu exercitarea, in conditiile legii, a atributiilor ce le revin sau le reveneau, ordonatorul de credite se va indrepta, in limita sumelor retinute de instanta judecatoreasca sau de procuror, impotriva persoanei care a cazut in pretentii, dupa caz. Procedura de colectare a creantelor datorate ordonatorului de credite, ca urmare a subrogarii acestuia in drepturile persoanei indreptatite, astfel cum au fost acestea retinute de instanta judecatoreasca sau de procuror, este cea reglementata in Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Sumele recuperate conform alin. (1) si (2) se fac venit la bugetul de stat.
(4) Titlul executoriu se inainteaza organului fiscal din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala competent conform Ordonantei Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in termen de 30 de zile de la primirea sa.
ART. 11
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ANEXA 1

CONVENTIE

ART. 1
Partile contractante
………………………….., cu sediul in …………………….., str. ………………. nr. ……, telefon ………………………….., cont bancar nr. ………………., deschis la ……………………….., reprezentata prin ……………………, in calitate de ………………, numita in prezentul contract Ordonator,
si
dl/dna ……………………., domiciliat(a) in …………………., str. ……………………… nr. ……, bl. ….., sc. ….., ap. ……, sectorul/judetul ………….., nascut(a) in localitatea ……………….. la data de ………………, posesor/posesoare al/a actului de identitate seria …… nr. ……….., eliberat de ……………. la data de ………………., codul numeric personal …………………, in calitate de persoana care ocupa sau a ocupat o functie de demnitate publica/inalt functionar public/functionar public/personal contractual in cadrul ……………………………….., denumit(a) in continuare Beneficiar,
au incheiat prezenta conventie, in urmatoarele conditii stabilite de comun acord:

ART. 2
Obiectul conventiei
2.1. Plata de catre Ordonator a cheltuielilor cu serviciile avocatiale si/sau cu serviciile de expertiza judiciara ocazionate de procedurile judiciare, asa cum sunt acestea definite la art. 3 alin. (1) din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 50/2011 pentru reglementarea modalitatii de plata si recuperare a cheltuielilor de judecata ocazionate de procedurile judiciare initiate impotriva persoanelor care ocupa sau au ocupat functii de demnitate publica, inalti functionari publici, functionari publici si personal contractual in cadrul Ministerului Finantelor Publice, al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si al unitatilor aflate in subordinea acesteia, si, in mod corelativ, restituirea, cesiunea si recuperarea sumelor platite catre Beneficiar, in cazul in care instanta judecatoreasca constata indeplinirea ori omisiunea indeplinirii de catre Beneficiar, cu vinovatie constand in culpa grava sau grava neglijenta, a oricarui act ori fapt in legatura cu exercitarea, in conditiile legii, a atributiilor ce ii reveneau
2.2. Recuperarea sumelor platite catre Beneficiar de la persoana care a cazut in pretentii si in limita sumelor retinute de instanta judecatoreasca sau de procuror, dupa caz, in cazul in care nu se constata indeplinirea ori omisiunea indeplinirii de catre Beneficiar, cu vinovatie constand in culpa grava sau grava neglijenta, a oricarui act ori fapt in legatura cu exercitarea, in conditiile legii, a atributiilor ce ii reveneau
ART. 3
Valoarea estimata a cheltuielilor cu serviciile avocatiale si cu serviciile de expertiza judiciara ocazionate de procedurile judiciare in legatura cu exercitarea, in conditiile legii, a atributiilor ce ii reveneau Beneficiarului este de ………………….. lei (TVA inclus).
ART. 4
Plata cheltuielilor cu serviciile avocatiale si cu serviciile de expertiza judiciara ocazionate de procedurile judiciare prevazute la art. 3 se face in contul indicat de Beneficiar, in limita bugetului aprobat prin legile bugetare anuale.
ART. 5
Drepturile si obligatiile Ordonatorului
5.1. Ordonatorul are urmatoarele drepturi:
a) de a i se restitui sumele platite cu titlu de cheltuieli cu serviciile avocatiale si cu serviciile de expertiza judiciara ocazionate de procedurile judiciare la care participa Beneficiarul, in cazul in care instantele judecatoresti constata printr-o hotarare judecatoreasca definitiva/irevocabila, dupa caz, indeplinirea ori omisiunea indeplinirii, cu vinovatie constand in culpa grava sau grava neglijenta, a oricarui act ori fapt in legatura cu exercitarea, in conditiile legii, a atributiilor ce ii reveneau, precum si in cazul in care Beneficiarul incheie un contract de tranzactie;
b) de a percepe dobanzi si penalitati de intarziere, in conditiile Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, de la data ramanerii definitive/irevocabile a hotararii judecatoresti, dupa caz, sau de la data platii, in cazul situatiilor prevazute la lit. a);
c) de a proceda la executarea silita a Beneficiarului, in conditiile Ordonantei Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, de la data ramanerii definitive/irevocabile a hotararii judecatoresti, dupa caz, sau de la data incheierii contractului de tranzactie, in cazul situatiilor prevazute la lit. a);
d) sa solicite Beneficiarului cesionarea tuturor drepturilor aferente cheltuielilor cu serviciile avocatiale si cu serviciile de expertiza judiciara ocazionate de procedurile judiciare in care acesta participa;
e) sa se indrepte impotriva persoanei care a cazut in pretentii, ca urmare a cesionarii tuturor drepturilor aferente cheltuielilor cu serviciile avocatiale si cu serviciile de expertiza judiciara ocazionate de procedurile judiciare in care participa Beneficiarul, astfel cum au fost retinute de instanta judecatoreasca sau de procuror, dupa caz;
f) sa solicite Beneficiarului investirea cu formula executorie a hotararii judecatoresti definitive/irevocabile sau a actului procurorului, dupa caz, in cazul in care instantele judecatoresti sau procurorul nu constata indeplinirea ori omisiunea indeplinirii, cu vinovatie constand in culpa grava sau grava neglijenta, a oricarui act ori fapt in legatura cu exercitarea, in conditiile legii, a atributiilor ce ii reveneau.
5.2. Ordonatorul are urmatoarele obligatii:
a) sa plateasca Beneficiarului cheltuielile cu serviciile avocatiale si cu serviciile de expertiza judiciara ocazionate de procedurile judiciare, pe baza documentelor justificative, in limita bugetului angajat;
b) in situatia in care bugetul aprobat prin legile bugetare anuale nu permite incheierea actului aditional sau angajarea de noi cheltuieli in cursul unui an bugetar, dupa caz, sa faca demersurile necesare pentru a identifica sursele de finantare, conform prevederilor legale, in termen de 6 luni de la data constatarii lipsei fondurilor.
ART. 6
Drepturile si obligatiile Beneficiarului
6.1. Beneficiarul are dreptul la plata cheltuielilor cu serviciile avocatiale si cu serviciile de expertiza judiciara ocazionate de procedurile judiciare in legatura cu exercitarea, in conditiile legii, a atributiilor ce ii reveneau, in limita bugetului aprobat prin legile bugetare anuale.
6.2. Beneficiarul are urmatoarele obligatii:
a) sa transmita Ordonatorului documentele pentru care solicita plata, conform conditiilor prevazute la art. 7, dar nu mai tarziu de momentul solutionarii definitive/irevocabile a cauzei;
b) sa solicite in cadrul procesului civil sau penal, inclusiv in faza urmaririi penale din cadrul procesului penal, acordarea tuturor cheltuielilor cu serviciile avocatiale si cu serviciile de expertiza judiciara ocazionate de procedurile judiciare la care a participat, indiferent de modul de solutionare a acestora;
c) sa restituie Ordonatorului cheltuielile cu serviciile avocatiale si cu serviciile de expertiza judiciara ocazionate de procedurile judiciare, in situatia in care printr-o hotarare judecatoreasca definitiva/irevocabila, dupa caz, s-a constatat indeplinirea ori omisiunea indeplinirii, cu vinovatie constand in culpa grava sau grava neglijenta, a oricarui act ori fapt in legatura cu exercitarea, in conditiile legii, a atributiilor care ii reveneau, precum si in cazul in care incheie un contract de tranzactie;
d) sa suporte dobanzile si penalitatile de intarziere aferente sumelor platite, calculate pe fiecare zi de intarziere, incepand cu ziua imediat urmatoare momentului ramanerii definitive/irevocabile a hotararii judecatoresti, dupa caz, si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv, conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
e) in cazul in care incheie un contract de tranzactie, este obligat la restituirea sumelor achitate de catre Ordonator;
f) sa suporte dobanzile si penalitatile de intarziere aferente sumelor platite de catre Ordonator, calculate pe fiecare zi de intarziere, incepand cu ziua imediat urmatoare momentului platii si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv, conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul in care incheie un contract de tranzactie;
g) sa solicite investirea cu formula executorie a hotararii judecatoresti definitive/irevocabile sau a actului procurorului, dupa caz, in cazul in care instantele judecatoresti sau procurorul nu constata indeplinirea ori omisiunea indeplinirii, cu vinovatie constand in culpa grava sau grava neglijenta, a oricarui act ori fapt in legatura cu exercitarea, in conditiile legii, a atributiilor ce ii reveneau, in termen de 30 de zile de la momentul solutionarii definitive/irevocabile a cauzei;
h) sa notifice persoana care a cazut in pretentii despre cesionarea dreptului de creanta catre Ordonator.
6.3. Prin prezenta conventie, Beneficiarul cesioneaza Ordonatorului toate drepturile aferente cheltuielilor cu serviciile avocatiale si cu serviciile de expertiza judiciara ocazionate de procedurile judiciare in care participa, stabilite prin hotarare judecatoreasca definitiva/irevocabila sau prin actul procurorului, dupa caz.
ART. 7
Modalitatea de plata
7.1. In cazul serviciilor avocatiale, Beneficiarul va depune la sediul Ordonatorului, la fiecare solicitare de plata, o cerere, factura, in original, si dovada achitarii prealabile a acesteia. Cererea va contine, in mod obligatoriu, confirmarea Beneficiarului ca serviciile avocatiale au fost prestate efectiv dupa data depunerii cererii prevazute la art. 5 alin. (1) din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 50/2011 si ca acestea sunt in legatura cu procedura judiciara in care este implicat, precizarea expresa a sumelor care pot fi platite pentru serviciile respective, precum si a contului bancar in care urmeaza a se face plata, deschis pe numele Beneficiarului.
7.2. In cazul serviciilor de expertiza judiciara, Beneficiarul va depune la sediul Ordonatorului, la fiecare solicitare de plata, o cerere si orice document din care rezulta admiterea probei expertizei judiciare, dovada achitarii prealabile, in contul indicat, a sumei stabilite in acel document. Cererea va contine, in mod obligatoriu, confirmarea Beneficiarului ca serviciile de expertiza judiciara au fost prestate efectiv dupa data depunerii cererii prevazute la art. 5 alin. (1) din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 50/2011, precizarea expresa a sumelor care pot fi platite pentru serviciile respective, precum si a contului bancar in care urmeaza a se face plata, deschis pe numele Beneficiarului.
ART. 8
Durata conventiei
Conventia este valabila pana la data recuperarii integrale de la Beneficiar a sumei platite de catre Ordonator, in cazul in care printr-o hotarare judecatoreasca definitiva/irevocabila, dupa caz, s-a constatat indeplinirea ori omisiunea indeplinirii de catre Beneficiar, cu vinovatie constand in culpa grava sau grava neglijenta, a oricarui act ori fapt in legatura cu exercitarea, in conditiile legii, a atributiilor ce ii reveneau, precum si in cazul in care Beneficiarul a incheiat un contract de tranzactie.
ART. 9
Modificarea conventiei
Modificarea oricarei clauze a prezentei conventii se poate face numai prin acordul partilor.
ART. 10
Incetarea conventiei
Prezenta conventie inceteaza prin acordul partilor, dar nu inainte de achitarea de catre Beneficiar a tuturor sumelor platite de catre Ordonator, in temeiul conventiei.
ART. 11
Raspunderea partilor
11.1. Neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a obligatiilor asumate la pct. 6.2 lit. a) da dreptul Ordonatorului sa refuze plata sumelor solicitate.
11.2. Neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a obligatiilor asumate la pct. 6.2 lit. b) si g) da dreptul Ordonatorului sa procedeze la executarea silita a Beneficiarului pentru sumele platite pana la acel moment, in conditiile prezentei conventii si ale Ordonantei Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
ART. 12
Dispozitii finale
Prezenta conventie constituie titlu executoriu, dupa investirea cu formula executorie in conditiile Codului de procedura civila.
Prezenta conventie a fost incheiata in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

Ordonator,                           Beneficiar,
…………………..            ……………………

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close