Procedura de control privind importul, exportul si tranzitul organismelor modificate genetic

In M. Of. nr. 45 din 19 ianuarie 2011 a fost publicat Ordinul comun al ministrului mediului si padurilor si al ministrului finantelor publice nr. 1160/2902/2010 pentru aprobarea Procedurii de control privind importul, exportul si tranzitul organismelor modificate genetic.
Din cuprins:
ART. 1
Se aproba Procedura de control privind importul, exportul si tranzitul organismelor modificate genetic, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
ART. 2
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ANEXA 1

PROCEDURA DE CONTROL
privind importul, exportul si tranzitul organismelor modificate genetic

ART. 1
(1) Obiectivul Procedurii de control privind importul, exportul si tranzitul organismelor modificate genetic obtinute prin tehnicile biotehnologiei moderne, definite conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 43/2007 privind introducerea deliberata in mediu a organismelor modificate genetic, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 247/2009, desfasurata pe teritoriul vamal al Romaniei, este asigurarea protectiei sanatatii umane si a mediului, in contextul miscarii transfrontiera a organismelor vii modificate genetic.
(2) Prezenta procedura se aplica fara a incalca alte prevederi din legislatia nationala si internationala privind transportul international al marfurilor, precum si identificarea, detectia, ambalarea si etichetarea marfurilor in general si a marfurilor modificate genetic in particular.
(3) Sunt supuse prevederilor prezentei proceduri marfurile modificate genetic mentionate in anexa nr. 1.
ART. 2
Introducerea sau scoaterea in/din Romania a marfurilor modificate/nemodificate genetic incadrate la codurile tarifare prevazute in anexa nr. 1 este permisa numai prin punctele de trecere a frontierei de stat in care sunt organizate posturi de inspectie la frontiera unde se efectueaza controale fitosanitare, sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor.
ART. 3
(1) Marfurile modificate genetic incadrate la codurile tarifare prevazute in anexa nr. 1 pot fi introduse/scoase in/din Romania si plasate numai sub unul dintre urmatoarele regimuri vamale: punere in libera circulatie, export sau tranzit, definite conform reglementarilor vamale in vigoare.
(2) Marfurile modificate genetic incadrate la codurile tarifare prevazute in lista A din anexa nr. 1 pot fi introduse/scoase in/din Romania si plasate sub unul dintre regimurile vamale mentionate la alin. (1) pe baza declaratiei pe propria raspundere privind miscarea transfrontiera a organismelor vii modificate genetic, conform modelului prevazut in anexa nr. 2, din care sa rezulte ca acestea sunt modificate genetic.
(3) Marfurile modificate genetic prevazute in lista B din anexa nr. 1 pot fi introduse in Romania numai in scopul activitatilor de cercetare sau testare. Acestea pot fi plasate sub regimul vamal de punere in libera circulatie, cu prezentarea la biroul vamal a urmatoarelor documente:
a) declaratia pe propria raspundere privind miscarea transfrontiera a organismelor vii modificate genetic, din care sa rezulte ca sunt modificate genetic;
b) acordul de import emis de Agentia Nationala pentru Protectia Mediului.
(4) Marfurile modificate genetic prevazute in lista B din anexa nr. 1 pot fi scoase din Romania si pot fi plasate sub regimul vamal de tranzit sau de export pe baza declaratiei pe propria raspundere privind miscarea transfrontiera a organismelor vii modificate genetic, din care sa rezulte ca sunt modificate genetic.
(5) Marfurile nemodificate genetic incadrate la codurile tarifare prevazute in anexa nr. 1 pot fi plasate sub orice regim vamal, definit conform reglementarilor vamale in vigoare, pe baza declaratiei pe propria raspundere privind miscarea transfrontiera a organismelor vii modificate genetic, conform modelului prevazut in anexa nr. 2, din care sa rezulte ca acestea nu sunt modificate genetic.
ART. 4
(1) Autoritatea vamala permite plasarea marfurilor incadrate la codurile tarifare prevazute in anexa nr. 1 sub unul dintre regimurile vamale definite conform reglementarilor vamale, cu respectarea prevederilor prezentului articol.
(2) In cazul in care marfurile din anexa nr. 1 intra/ies in/din Romania pe baza declaratiei pe propria raspundere privind miscarea transfrontiera a organismelor modificate genetic, o copie a declaratiei se anexeaza la declaratia vamala, cu mentiunea “conform cu originalul restituit operatorului economic”, inscrisa de agentul vamal, care verifica pentru fiecare transport si completarea de catre operatorul economic a punctelor 1 – 8 din declaratia pe propria raspundere.
(3) La acordarea liberului de vama pentru marfurile prevazute la alin. (2), autoritatea vamala semneaza si stampileaza declaratia pe propria raspundere privind miscarea transfrontiera a organismelor modificate genetic, inscriind pe aceasta numarul si data declaratiei vamale.
(4) In cazul marfurilor care fac obiectul listei B din anexa nr. 1, care sunt modificate genetic si sunt introduse in Romania sub regimul vamal de punere in libera circulatie, se prezinta la biroul vamal declaratia pe propria raspundere privind miscarea transfrontiera a organismelor vii modificate genetic si acordul de import. Agentul vamal inscrie pe copiile acordului de import si ale declaratiei pe propria raspundere numarul si data declaratiei vamale si anexeaza la declaratia vamala copii fata-verso ale acestor documente, inscriind pe acestea mentiunea “conform cu originalul restituit operatorului economic”.
ART. 5
(1) Operatorii economici care scot din Romania, sub regim vamal de export, marfuri care fac obiectul listei B din anexa nr. 1 si prezinta la biroul vamal declaratie pe propria raspundere conform careia marfurile sunt modificate genetic sunt obligati ca, in termen de 7 zile lucratoare inainte de fiecare export, sa informeze comisariatul judetean al Garzii Nationale de Mediu pe a carui raza teritoriala isi are sediul persoana juridica cu privire la operatiunile ce urmeaza a fi efectuate. Informarea se face prin transmiterea unei copii a declaratiei pe propria raspundere prin posta, posta electronica sau fax.
(2) Operatorii economici care introduc/scot in/din Romania, sub regim vamal de punere in libera circulatie/export, marfuri care fac obiectul anexei nr. 1 si prezinta la biroul vamal declaratia pe propria raspundere conform careia marfurile nu sunt modificate genetic sunt obligati ca, in termen de 3 zile lucratoare de la efectuarea operatiunii vamale de import sau in termen de 7 zile lucratoare inainte de efectuarea operatiunii vamale de export, sa informeze comisariatul judetean al Garzii Nationale de Mediu pe a carui raza teritoriala isi are sediul persoana juridica cu privire la operatiunea efectuata. Informarea se face prin transmiterea unei copii a declaratiei pe propria raspundere prin posta, posta electronica sau fax.
ART. 6
(1) Birourile vamale pot solicita, prin convocare scrisa transmisa prin fax sau posta electronica, efectuarea unui control de specialitate de catre reprezentantii comisariatului judetean al Garzii Nationale de Mediu pe a carui raza se afla biroul vamal, in cazul in care exista suspiciuni privind concordanta datelor din documentele prezentate autoritatii vamale.
(2) Comisariatul judetean al Garzii Nationale de Mediu confirma prin fax sau posta electronica, in cadrul termenului fixat de autoritatea vamala pentru confirmare, participarea la controlul de specialitate pentru marfurile supuse vamuirii, nominalizeaza persoana care participa la control si intocmeste procesul-verbal de constatare.
ART. 7
(1) Personalul imputernicit al comisariatului judetean al Garzii Nationale de Mediu controleaza marfurile din domeniul de competenta prin:
a) verificarea documentelor de insotire a transportului de marfuri care fac obiectul anexei nr. 1;
b) verificarea identitatii marfurilor conform Registrului comunitar al alimentelor si furajelor modificate genetic autorizate, disponibil pe pagina de internet a Comisiei Europene (http://ec.europa.eu/food/dyna/gm_register/index_en.cfm);
c) verificarea completarii declaratiei pe propria raspundere prevazute in anexa nr. 2.
(2) Rezultatul controlului prevazut la alin. (1) este mentionat in procesul-verbal de control si, daca se stabileste ca identitatea marfurilor nu este conforma cu documentele insotitoare, personalul imputernicit al comisariatului judetean din cadrul Garzii Nationale de Mediu dispune urmatoarele masuri:
a) returnarea marfii in cauza destinatarului pe cheltuiala importatorului;
b) aducerea la cunostinta organelor de cercetare penala a existentei unor neconformitati la introducerea/scoaterea in/din tara a marfurilor in cauza.
ART. 8
La solicitarea autoritatilor implicate in aplicarea prevederilor prezentei proceduri, autoritatea vamala comunica datele statistice disponibile referitoare la operatiunile vamale de punere in libera circulatie si export efectuate cu marfuri prevazute in anexa nr. 1.
ART. 9
Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta procedura.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close