Acordul dintre ANAF din Romania si Agentia Nationala a Veniturilor din Republica Bulgaria pentru intensificarea cooperarii in domeniul taxei pe valoarea adaugata semnat la Sofia la 23 septembrie 2010

In M. Of. nr. 57 din 24 ianuarie 2011 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 28/2011 pentru aprobarea Acordului dintre Agentia Nationala de Administrare Fiscala din Romania si Agentia Nationala a Veniturilor din Republica Bulgaria pentru intensificarea cooperarii in domeniul taxei pe valoarea adaugata, semnat la Sofia la 23 septembrie 2010.
Din cuprins:
ARTICOL UNIC
Se aproba Acordul dintre Agentia Nationala de Administrare Fiscala din Romania si Agentia Nationala a Veniturilor din Republica Bulgaria pentru intensificarea cooperarii in domeniul taxei pe valoarea adaugata, semnat la Sofia la 23 septembrie 2010.

ACORD
intre Agentia Nationala de Administrare Fiscala din Romania si Agentia Nationala a Veniturilor din Republica Bulgaria pentru intensificarea cooperarii in domeniul taxei pe valoarea adaugata

Agentia Nationala de Administrare Fiscala din Romania (denumita in continuare A.N.A.F.) si Agentia Nationala a Veniturilor din Republica Bulgaria (denumita in continuare N.R.A.), denumite in scopul acestui acord parti,
constientizand importanta cooperarii bilaterale in domeniul taxei pe valoarea adaugata (TVA),
avand dorinta de a imbunatati si intensifica asistenta reciproca intre A.N.A.F. si N.R.A.,
in temeiul prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.798/2003 al Consiliului din 7 octombrie 2003 privind cooperarea administrativa in domeniul taxei pe valoarea adaugata si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 218/92 (denumit in continuare Regulamentul Consiliului nr. 1.798/2003/CE), cu modificarile ulterioare, si al prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.925/2004 al Comisiei din 29 octombrie 2004 de stabilire a normelor de punere in aplicare a anumitor dispozitii ale Regulamentului (CE) nr. 1.798/2003 al Consiliului privind cooperarea administrativa in domeniul taxei pe valoarea adaugata,
avand ferma convingere ca o cooperare stransa in domeniul TVA va fi benefica pentru ambele parti,
au convenit asupra celor ce urmeaza:

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

ART. 1
Schimbul de experienta
1. Partile convin sa faca schimb de experienta in ceea ce priveste managementul general al taxelor si problemele tehnice legate de fiscalitate, in mod regulat. Asemenea activitati au ca scop analiza diferentelor dintre Romania si Republica Bulgaria privind sistemele fiscale, sistemele de organizare, managementul tehnologiei informatiei si comunicatiilor, metode si proceduri utilizate de respectivele administratii, probleme legate de resursele umane, metode de evaluare a performantei, managementul riscului, relatii fiscale internationale si in alte domenii aflate in competenta acestora.
2. Schimbul de experienta va fi realizat sub forma intalnirilor la nivel de conducere, a atelierelor de lucru si/sau a consultarilor tehnice, denumite in cele ce urmeaza evenimente. Evenimentele se vor desfasura in Romania sau in Republica Bulgaria.
3. Partile sunt reprezentante cu ocazia derularii evenimentelor de functionari desemnati in acest scop de catre conducerea A.N.A.F. si N.R.A.
4. Consultarile cu privire la lista participantilor, locatia si orarul evenimentelor, punctele de pe ordinea de zi si aranjamentele practice legate de acestea vor fi coordonate la nivel central intre persoanele de contact desemnate de parti. Orice modificari intervenite la nivelul informatiilor de mai sus vor fi notificate de fiecare parte fara intarziere.
ART. 2
Vizite de studiu

1. Partile pot conveni realizarea unui program de vizite de studiu pentru functionarii proprii, pe baza de reciprocitate.
2. In timpul vizitelor de studiu functionarii fiscali ai uneia dintre parti desfasoara activitati profesionale in administratia fiscala a celeilalte parti, cu respectarea tuturor restrictiilor impuse de legislatia si procedurile interne ale administratiei gazda cu privire la accesul la informatii sau activitati.
3. Fiecare parte suporta cheltuielile efectuate de proprii functionari fiscali privind vizita de studiu. Administratia gazda pune la dispozitia participantilor la vizita de studiu, in mod gratuit, acces la un spatiu de birouri si echipamente de birou in conditii similare celor pe care le ofera propriilor functionari.
ART. 3
Obiectivele cooperarii directe intre structurile subordonate
1. Partile convin sa puna bazele unei comunicari si unei cooperari directe intre structurile lor subordonate de la frontiera.
2. Pentru A.N.A.F., prin structuri subordonate se va intelege orice departament operational, autoritate fiscala teritoriala sau Garda Financiara si structurile sale subordonate.
3. Pentru N.R.A., prin structuri subordonate se va intelege directia teritoriala competenta, reprezentata de directorul din teritoriu sau de catre persoanele desemnate in acest scop de catre directorul executiv al N.R.A.
4. Obiectivele cooperarii intre entitatile mentionate la alin. 1 sunt: permiterea unui schimb direct de informatii, asa cum este descris la art. 7, si incurajarea schimbului de experienta si bune practici in domeniul TVA.
ART. 4
Programul de activitate privind cooperarea intre structurile subordonate ale partilor
1. Functionari din cadrul structurilor subordonate pot participa la programe de activitate.
2. Programul de activitate privind cooperarea intre structurile subordonate ale partilor se va semna de catre conducatorii unitatilor respective. Pentru N.R.A., programul va fi semnat dupa aprobarea oficiala din partea directorului executiv sau a directorului executiv adjunct desemnat in acest scop de catre directorul executiv.
3. Programul de activitate isi propune sa ofere functionarilor din structurile subordonate oportunitatea de a desfasura activitati care sa asigure un intens schimb de experienta si de bune practici. Punerea in practica a programului se va face cu informarea prealabila a conducerii A.N.A.F. si a N.R.A.
4. Anual, conducerea structurilor subordonate implicate in programul de activitate realizeaza in comun un raport despre activitatile derulate in cadrul acestuia. Raportul se transmite conducerii A.N.A.F. si a N.R.A.
5. Durata programului de activitate este de maximum 3 ani, cu posibilitatea reinnoirii acestuia in conformitate cu conditiile specificate de alin. 2.

CAPITOLUL II
Schimbul de informatii

ART. 5
Dispozitii generale privind schimbul de informatii
1. Schimbul de informatii cu privire la TVA se va realiza la cerere, in mod spontan sau in mod automat, structurat in conformitate si pe baza prevederilor:
a) Regulamentului Consiliului nr. 1.798/2003/CE; si
b) Regulamentului (CE) nr. 1.925/2004 al Comisiei din 29 octombrie 2004 de stabilire a normelor de punere in aplicare a anumitor dispozitii ale Regulamentului (CE) nr. 1.798/2003 al Consiliului privind cooperarea administrativa in domeniul taxei pe valoarea adaugata.
2. Partile vor desemna in comun, conform dispozitiilor art. 3 alin. (4) al Regulamentului Consiliului nr. 1.798/2003/CE functionarii competenti sa realizeze un schimb direct de informatii. Autoritatile competente din Romania si din Republica Bulgaria, prin intermediul serviciilor lor centrale de legatura (SCL-uri) se vor informa reciproc cu privire la functionarii desemnati, precum si cu privire la orice schimbari in legatura cu acestia. Pentru a putea realiza acest deziderat, SCL-urile din fiecare tara vor trebui sa tina o evidenta la zi a acestor functionari.
3. Reprezentantii competenti ai uneia dintre parti pot solicita reprezentantilor competenti ai celeilalte parti informatiile necesare pentru a stabili in mod corect impozitul. Reprezentantii competenti ai partii solicitate nu sunt obligati sa raspunda unei astfel de solicitari daca reprezentantii competenti ai partii solicitante nu au epuizat toate sursele proprii de informatii disponibile.
4. Daca informatia furnizata este incompleta sau incorecta, reprezentantii competenti care o primesc o vor aduce la cunostinta celorlalti reprezentanti competenti cat de curand posibil. Aceeasi procedura se va aplica atunci cand apar dificultati sau probleme tehnice pentru schimbul de date.
5. Pentru persoanele fizice, informatia de schimbat va include nume, adresa si numar de identificare fiscala (NIF) sau, in lipsa lui, codul personal de identificare in tara de rezidenta, precum si data si locul de nastere, daca sunt cunoscute. O informatie similara va trebui sa fie furnizata si cand este vorba de persoane juridice si de entitati fara personalitate juridica.
6. Orice informatie primita va fi folosita de catre parti numai in scopul prezentului acord si in conformitate cu dispozitiile efective ale Regulamentului Consiliului nr. 1.798/2003/CE si cu prevederile legislatiei interne ale Romaniei si ale Republicii Bulgaria.
7. Cererile de informatii si/sau solicitarile de anchete administrative specifice la care se face referire in art. 5 al Regulamentului Consiliului nr. 1.798/2003/CE se vor referi la tranzactii a caror valoare totala depaseste 5.000 de euro pe contribuabil, fara TVA, indiferent de numarul de tranzactii din care sunt formate.
8. Pentru a oferi informatii cu privire la TVA se va utiliza formatul standard SCAC sau orice alt format recomandat de catre Comisia Europeana.
ART. 6
Termenul de furnizare a informatiilor
1. Autoritatile competente ale partilor vor folosi toate mijloacele legale si vor face orice efort pentru a raspunde solicitarii de informatii cat mai curand posibil, dar nu mai tarziu de 60 de zile de la primirea solicitarilor prevazute de art. 5 al Regulamentului Consiliului nr. 1.798/2003/CE si nu mai tarziu de 15 zile de la primirea solicitarilor de informatii prevazute de art. 27 al Regulamentului Consiliului nr. 1.798/2003/CE – pentru date de inregistrare.
2. Acolo unde autoritatea solicitata nu poate oferi informatiile solicitate prevazute de art. 5 in termenul de 60 de zile si informatiile solicitate prevazute de art. 27 – pentru date de inregistrare – in termenul de 15 zile sau refuza sa ofere astfel de informatii, va aduce la cunostinta autoritatii competente a celeilalte parti o posibila data la care informatiile solicitate pot fi oferite, natura obstacolelor sau motivele pentru refuzul de a oferi informatia solicitata.
ART. 7
Schimbul direct de informatii intre structurile subordonate ale partilor in domeniul TVA
1. Schimbul direct de informatii intre structurile subordonate ale partilor isi propune sa sporeasca capacitatea de reactie in lupta impotriva fraudei si evaziunii fiscale si se desfasoara conform Regulamentului Consiliului nr. 1.798/2003/CE. Prezinta o caracteristica operationala, permitand acelor structuri subordonate ale partilor de la frontiera sa descopere si sa combata intr-o maniera mai eficienta frauda si evaziunea fiscala in domeniul TVA.
2. Schimbul direct de informatii intre structurile subordonate se poate realiza la cerere sau in mod spontan si va respecta regulile mentionate anterior in cadrul acestui capitol, cand sunt aplicabile, precum si principiul reciprocitatii.
3. Schimbul de informatii intre structurile subordonate poate include (fara a se limita la acestea) urmatoarele:
a) confirmari despre existenta anumitor contribuabili implicati in tranzactii intracomunitare;
b) informatii despre achizitii intracomunitare de bunuri si servicii realizate intre operatorii din cele doua state;
c) informatii despre livrarile de bunuri si prestarile de servicii care au fost primite intr-un stat de catre persoane inregistrate in celalalt stat;
d) informatii despre achizitii intracomunitare de bunuri transportate pe teritoriul unei tari care urmeaza sa fie livrate unei persoane din cadrul celeilalte tari;
e) informatii despre livrarea de bunuri si prestarea de servicii primite intr-o tara de la persoane din cealalta tara;
f) informatii despre persoanele stabilite in una dintre tari, care contribuie la capitalul, participa la conducerea sau la controlul unor companii inregistrate in cealalta tara.
4. Reprezentantii competenti din cadrul structurilor subordonate ale partilor, la care se face referire in art. 5 alin. 3:
a) vor informa S.C.L.-urile, in conformitate cu art. 3 alin. (6) al Regulamentului Consiliului nr. 1.798/2003/CE, cu privire la solicitarile si raspunsurile primite si trimise.
b) in conformitate cu art. 3 alin. (7) al Regulamentului Consiliului nr. 1.798/2003/CE, cand primesc o solicitare de asistenta care necesita actiunea in afara zonei lor teritoriale sau operationale, vor transmite o astfel de solicitare, fara intarziere, la S.C.L. al partii si vor informa autoritatea competenta solicitanta cu privire la aceasta.

CAPITOLUL III
Verificari simultane, prezenta in birourile administrative ale celuilalt stat si participarea la anchete administrative

ART. 8
Verificari simultane
1. Partile pot conveni sa efectueze verificari simultane, fiecare pe teritoriul sau, privind situatia fiscala a uneia sau mai multor persoane platitoare de impozit care prezinta un interes comun sau relevant, de fiecare data cand astfel de verificari par a fi mai eficiente decat verificarile realizate de catre o singura parte.
2. Verificarile simultane presupun ca cele doua parti sa fie de acord cu desfasurarea unor controale simultane pe teritoriul lor cu privire la situatia fiscala a uneia sau mai multor persoane impozabile, pentru care partile prezinta un interes comun sau complementar, oricand astfel de controale se considera a fi mai eficiente decat controalele realizate de catre o singura parte.
3. Fiecare parte va elabora o lista de coordonatori, in scopul anchetelor simultane, carora sa le fie acordata responsabilitatea de a organiza aceste verificari. Coordonatorii desemnati in acest scop de catre parti vor conveni, de la caz la caz, cu privire la locatia de desfasurare si la durata unor astfel de verificari.
4. Verificarile simultane se vor realiza in modul obisnuit de catre fiecare parte, in cadrul activitatilor de inspectie obisnuite.
5. Daca vreunul din coordonatori ajunge la concluzia ca verificarea simultana nu mai este utila, se va putea retrage de la efectuarea acesteia, notificand aceasta decizie in scris celeilalte parti.
6. Informatiile obtinute vor fi schimbate in mod spontan intre parti.
ART. 9
Prezenta functionarilor fiscali ai administratiei unui stat in birourile administrative ale celuilalt stat si participarea la anchete administrative pe teritoriul celuilalt stat
Respectand legislatia si procedurile administrative in vigoare in fiecare stat, functionarii fiscali ai unei parti pot fi prezenti pe teritoriul celuilalt stat in vederea obtinerii unor informatii relevante pentru perceperea taxei pe valoare adaugata in unul sau in ambele state. Autoritatile competente (SCL-urile) din ambele state vor conveni in comun, respectand principiul reciprocitatii, conditiile si procedurile de urmat cu privire la prezenta functionarilor fiscali ai celeilalte parti pe teritoriul propriului stat.

CAPITOLUL IV
Dispozitii finale

ART. 10
Intrarea in vigoare
Acordul semnat intra in vigoare la data notificarii scrise, trimise de A.N.A.F. catre N.R.A. prin care se confirma faptul ca procedurile legale interne necesare in Romania pentru intrarea in vigoare a acestui acord au fost indeplinite.
ART. 11
Amendamente la acord
Prezentul acord poate fi amendat in scris in orice moment, prin acordul partilor. Amendamentele vor intra in vigoare conform procedurii prevazute in art. 10 si vor fi parte integranta a acordului.
ART. 12
Costuri
1. Partile vor acoperi toate cheltuielile legate de participarea la evenimente a reprezentantilor proprii, prin directa cooperare intre structurile subordonate si in cadrul verificarilor simultane.
2. Cheltuielile legate de interpretariat si traduceri vor fi suportate de catre partea care asigura gazduirea evenimentului respectiv.
3. Documentele informative care se transmit intre parti in cadrul schimbului de experienta vor fi, ca regula generala, redactate in limba engleza, costul traducerii lor revenind acelei parti care le pune la dispozitie. In mod exceptional, partile pot sa stabileasca de comun acord transmiterea documentelor in limba in care acestea au fost elaborate, costul traducerii in limba folosita in propria administratie revenind destinatarului.
ART. 13
Monitorizarea si evaluarea punerii in aplicare a acordului
1. Partile se vor consulta reciproc, ori de cate ori este necesar, in vederea facilitarii aplicarii prezentului acord. Consultarile se vor realiza intre autoritatile competente (SCL-uri) ale celor doua parti.
2. Aplicarea completa a acordului va fi evaluata de catre un comitet de monitorizare si evaluare romano-bulgar care va fi convocat o data pe an si care va elabora propuneri pentru a atinge o performanta mai buna.
3. Membrii comitetului, la care se face referire in alineatul precedent, vor fi desemnati de catre conducerea A.N.A.F. si a N.R.A.
ART. 14
Durata acordului
Acordul este incheiat pentru o perioada nedeterminata. El poate fi denuntat in orice moment prin notificare scrisa de oricare dintre parti. Acordul isi va inceta valabilitatea in ultima zi a lunii care urmeaza lunii in care notificarea a fost transmisa celeilalte parti.

Semnat la Sofia, in data de 23 septembrie 2010, in doua exemplare, in limbile romana, bulgara si engleza, toate textele fiind egal autentice. In caz de divergente in interpretare, textul in limba engleza va prevala.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close