Metodologia de inspectie a activitatii serviciilor de probatiune

In M. Of. nr. 63 din 25 ianuarie 2011 a fost publicat Ordinul ministrului justitiei nr. 8/C/2011 pentru aprobarea Metodologiei de inspectie a activitatii serviciilor de probatiune.
Din cuprins:
ART. 1
Se aproba Metodologia de inspectie a activitatii serviciilor de probatiune, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
ART. 2
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare la data publicarii.
ART. 3
Directia de probatiune, Directia financiar-contabila, curtile de apel, tribunalele si serviciile de probatiune vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

ANEXA 1

METODOLOGIA
de inspectie a activitatii serviciilor de probatiune

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

ART. 1
Dispozitii generale
Controlul activitatii serviciilor de probatiune se realizeaza in conformitate cu prezenta metodologie, precum si cu respectarea dispozitiilor din Procedura de proces privind controlul serviciilor de probatiune din cadrul Sistemului de management al calitatii al Ministerului Justitiei, cu respectarea prevederilor legale in vigoare care reglementeaza cadrul de organizare si functionare a serviciilor de probatiune, precum si cu cele referitoare la statutul personalului de probatiune.
ART. 2
Scopul controlului activitatii de probatiune
Controlul activitatii serviciilor de probatiune se realizeaza in scopul imbunatatirii si uniformizarii practicii acestora la nivel national, precum si pentru identificarea unor solutii legale si eficiente in solutionarea unor disfunctionalitati aparute in practica serviciilor de probatiune.
ART. 3
Principii si reguli de conduita in realizarea activitatii de control
(1) In exercitarea atributiilor de control al activitatii serviciilor de probatiune, inspectorii de probatiune vor da dovada de confidentialitate, impartialitate, integritate, obiectivitate, respect si transparenta.
(2) In vederea bunei desfasurari a activitatii de control, atat inspectorii care realizeaza inspectiile, cat si personalul serviciului de probatiune inspectat vor manifesta o conduita conforma cu onoarea si demnitatea profesiei.

CAPITOLUL II
Tipurile de inspectii

ART. 4
Clasificarea inspectiilor
(1) Controlul activitatii serviciilor de probatiune se realizeaza de catre inspectorii de probatiune din cadrul Directiei de probatiune, prin intermediul inspectiilor generale si specifice.
(2) Inspectiile generale si inspectiile specifice se realizeaza pe baza criteriilor de control prevazute in anexa nr. 1.
ART. 5
Inspectiile generale
(1) Inspectiile generale au ca scop evaluarea in ansamblu a activitatii serviciului de probatiune, in vederea imbunatatirii practicii la nivel local.
(2) Inspectiile generale se realizeaza in conformitate cu planificarea anuala, cel putin o data la 4 ani, iar perioada pentru desfasurarea acestora este de cel putin 5 zile lucratoare.
(3) Principalele arii de evaluare urmarite in cadrul unei inspectii generale sunt:
a) activitatea de management a sefului serviciului, din perspectiva modului si a gradului de indeplinire a obiectivelor din planul de actiune al serviciului;
b) respectarea dispozitiilor legale de catre personalul de probatiune in indeplinirea atributiilor de serviciu;
c) respectarea de catre personalul de probatiune in indeplinirea atributiilor de serviciu a recomandarilor si a standardelor minime de lucru ce decurg din cadrul legal.
ART. 6
Inspectiile specifice
(1) Inspectiile specifice au ca scop evaluarea unor aspecte particulare din activitatea serviciilor de probatiune.
(2) Inspectiile specifice se realizeaza folosind, in functie de scopul urmarit, unul sau mai multe dintre criteriile de control prevazute in anexa nr. 1.
(3) Inspectiile specifice se realizeaza in conformitate cu planificarea anuala, iar timpul alocat desfasurarii acestora se stabileste de catre echipa de inspectori care realizeaza inspectia, in functie de aspectele care urmeaza a fi controlate.

CAPITOLUL III
Echipa de inspectie

ART. 7
Componenta echipei de inspectie
(1) Inspectiile se realizeaza de catre echipe alcatuite din cel putin 2 inspectori de probatiune din cadrul Directiei de probatiune din Ministerul Justitiei.
(2) In realizarea controlului activitatii serviciilor de probatiune, inspectorii pot colabora cu specialisti din alte domenii de activitate.
ART. 8
Atributiile inspectorului coordonator
(1) Activitatea echipelor de inspectori este coordonata, prin rotatie, de catre unul dintre inspectori, denumit in continuare inspector coordonator.
(2) Inspectorul coordonator are urmatoarele atributii:
a) planifica inspectia si asigura relationarea echipei de inspectori cu serviciul de probatiune care urmeaza sa fie inspectat;
b) realizeaza demersurile de ordin administrativ pentru derularea inspectiei;
c) realizeaza agenda inspectiei;
d) asigura informarea echipei de inspectori;
e) aloca responsabilitatile in cadrul echipei de inspectori;
f) stabileste impreuna cu echipa care va realiza inspectia criteriile si subcriteriile care vor fi utilizate;
g) se asigura in timpul inspectiei de faptul ca echipa de inspectie realizeaza o analiza riguroasa a documentelor si ca inspectorii prezinta un comportament adecvat;
h) coordoneaza intalnirea de discutare a constatarilor preliminare ale inspectiei;
i) se asigura de existenta consensului echipei de inspectie privind modalitatea de evaluare a activitatii serviciului inspectat si concluziile acestei evaluari;
j) coordoneaza activitatea de intocmire a raportului de inspectie si se asigura de faptul ca acesta cuprinde observatii fundamentate pe dovezi;
k) se asigura de faptul ca raportul de inspectie va fi realizat in termen;
l) comunica serviciului de probatiune inspectat forma intermediara si forma finala a raportului de inspectie;
m) ofera, ori de cate ori este necesar, informatii personalului Directiei de probatiune despre activitatea serviciului de probatiune inspectat.

CAPITOLUL IV
Planificarea inspectiilor

ART. 9
Modalitatea de planificare a inspectiilor
(1) Controlul serviciilor de probatiune se realizeaza in conformitate cu planificarea anuala a inspectiilor aprobata de conducerea Ministerului Justitiei.
(2) Planificarea anuala cuprinde calendarul inspectiilor si se realizeaza avand in vedere:
a) zona geografica in care sunt situate serviciile de probatiune care urmeaza sa fie inspectate;
b) dimensiunea serviciilor de probatiune, in functie de numarul consilierilor de probatiune aflati in activitate;
c) periodicitatea realizarii inspectiei, astfel incat fiecare serviciu de probatiune sa fie inspectat, cel putin o data la 4 ani, printr-o inspectie generala;
d) rezultatele obtinute in activitate de serviciile de probatiune, reflectate in datele statistice, in rapoartele lunare de activitate, in rapoartele inspectiilor anterioare, precum si in orice alte documente relevante;
e) dificultatile intampinate in activitate de catre serviciile de probatiune.

CAPITOLUL V
Pregatirea inspectiei

ART. 10
Activitati premergatoare inspectiei
(1) Demersurile administrative pentru realizarea inspectiei vor fi indeplinite de catre inspectorul coordonator.
(2) Inspectorul coordonator elaboreaza agenda inspectiei, anunta serviciul de probatiune si, in functie de tipul inspectiei, poate solicita acestuia anumite documente in legatura cu activitatea.
(3) In etapa de pregatire a inspectiei, inspectorul coordonator colecteaza, dupa caz, urmatoarele documente:
a) raportul inspectiei anterioare, acolo unde este cazul;
b) rapoarte intocmite ca urmare a vizitelor realizate in cadrul serviciului respectiv;
c) rapoartele lunare de activitate ale serviciului din ultimele 6 luni;
d) planul anual de actiune al serviciului;
e) raportul de indeplinire a obiectivelor din planul anual de actiune;
f) alte documente relevante puse la dispozitie de catre coordonatorul zonal al serviciului de probatiune.
(4) Inspectorul coordonator realizeaza o intalnire cu echipa de inspectie si cu coordonatorul zonal al serviciului care urmeaza a fi inspectat pentru a analiza documentele mentionate la alin. (3) si pentru a stabili agenda inspectiei, rolul fiecarui inspector, criteriile si subcriteriile de evaluare, precum si modalitatea de esantionare a documentelor ce vor fi verificate in cadrul inspectiei.
ART. 11
Modalitatea de esantionare a documentelor ce vor fi analizate in timpul inspectiei
In cadrul etapei de pregatire a inspectiei, echipa de inspectori stabileste tipul si numarul de documente care vor fi analizate, folosind urmatoarea metoda de esantionare:
a) se stabileste un procent intre 5% si 20% din totalul de referate de evaluare, dosare de supraveghere si dosare de reintegrare sociala si supraveghere care vor fi analizate, cu luarea in considerare a unui numar minim de documente care trebuie analizate pentru fiecare consilier de probatiune;
b) stabilirea procentului prevazut la lit. a) se face prin raportarea la numarul de referate de evaluare, dosare de supraveghere si dosare de reintegrare sociala si supraveghere aflate in evidentele serviciului de probatiune la data cand se realizeaza inspectia;
c) se calculeaza pasul de esantionare ca rezultat al impartirii numarului referatelor de evaluare, dosarelor de supraveghere si dosarelor de reintegrare sociala si supraveghere aflate in evidentele serviciului la procentul calculat conform lit. a) – b); atunci cand rezultatul impartirii nu este un numar intreg, rotunjirea opereaza in jos;
d) se stabileste in mod aleatoriu un numar intreg mai mic decat numarul care reprezinta pasul de esantionare;
e) se procedeaza la extragerea documentelor din evidentele serviciului de probatiune prin adaugarea pasului de esantionare la numarul stabilit la lit. d).

CAPITOLUL VI
Derularea inspectiei

ART. 12
Metode si tehnici de lucru
Pe parcursul derularii inspectiilor sunt utilizate metode, tehnici si instrumente de lucru precum: observatia, analiza documentelor, intalniri de lucru individuale sau de grup, chestionare, precum si alte metode si tehnici care contribuie la atingerea scopului inspectiei.
ART. 13
Deschiderea inspectiei
(1) Inspectia debuteaza cu o intalnire de grup intre echipa de inspectie si personalul din cadrul serviciului de probatiune inspectat.
(2) In cadrul intalnirii mentionate la alin. (1), inspectorul coordonator prezinta echipa de inspectori, scopul inspectiei, agenda de lucru, metodele de lucru, iar criteriile de inspectie, precum si modalitatea de esantionare a documentelor vor fi prezentate de catre membrii echipei de inspectori, in functie de rolurile alocate in echipa.
ART. 14
Intalniri ale echipei de inspectori cu echipa serviciului de probatiune inspectat
(1) Pe parcursul derularii inspectiei se realizeaza intalniri individuale cu personalul serviciului, in vederea obtinerii informatiilor necesare pentru a evalua activitatea de management, indeplinirea anumitor roluri si responsabilitati, precum si modalitatea de relationare a personalului serviciului.
(2) In cadrul intalnirilor individuale intre echipa de inspectori si membrii serviciului de probatiune inspectat se analizeaza modalitatea de indeplinire a atributiilor de serviciu.
ART. 15
Intalniri ale echipei de inspectori cu persoane din afara serviciului de probatiune inspectat
In functie de tipul inspectiei si timpul alocat desfasurarii acesteia, se pot organiza intrevederi intre echipa de inspectori si persoanele aflate in evidenta serviciului de probatiune inspectat, precum si cu reprezentantii conducerii tribunalului, cu alte organe judiciare, parteneri ai serviciului de probatiune, in functie de agenda de lucru stabilita anterior.
ART. 16
Modalitatea de consemnare a informatiilor
Echipa de inspectori analizeaza in timpul inspectiei documentele solicitate si consemneaza informatiile obtinute, prin completarea unor fise de lucru.
ART. 17
Prezentarea constatarilor preliminare si inchiderea inspectiei
(1) Echipa de inspectori va realiza o intalnire consensuala in vederea stabilirii constatarilor preliminare ale inspectiei.
(2) Inchiderea inspectiei se realizeaza printr-o intalnire de grup intre inspectori si personalul serviciului de probatiune inspectat, in vederea prezentarii constatarilor preliminare ale inspectiei.
(3) In cadrul intalnirii mentionate la alin. (1), echipa de inspectori poate solicita membrilor serviciului de probatiune inspectat completarea de chestionare cu privire la modalitatea de efectuare a inspectiei.

CAPITOLUL VII
Intocmirea raportului de inspectie

ART. 18
Continutul raportului de inspectie
(1) Dupa incheierea inspectiei, echipa de inspectori va redacta raportul de inspectie care va cuprinde mentiuni legate de componenta echipei de inspectori, o scurta prezentare a serviciului de probatiune inspectat, obiectul inspectiei si programul derularii acesteia, rezultatul evaluarii serviciului conform criteriilor de inspectie, punctele tari, ariile de imbunatatire, recomandarile si instructiunile inspectorilor, exemple de buna practica si concluzii.
(2) Raportul de inspectie se intocmeste conform modelului prevazut in anexa nr. 2, utilizand informatia consemnata in fisele de lucru mentionate la art. 16 si copii ale documentelor solicitate serviciului, dupa caz.
ART. 19
Arii de imbunatatire, puncte tari, recomandari si instructiuni
(1) Punctele tari sunt formulari succinte referitoare la constatarile pozitive ale echipei de inspectori privind managementul si calitatile profesionale ale membrilor serviciului de probatiune inspectat, organizarea si activitatea serviciului de probatiune, respectarea cadrului legal si a metodologiei de lucru.
(2) Ariile de imbunatatire sunt formulate succint prin referire la deficientele constatate si pot fi insotite de recomandari privind posibilele modalitati de remediere.
(3) Raportul de inspectie cuprinde in partea finala instructiuni referitoare la directiile de actiune pe care serviciul de probatiune inspectat trebuie sa le urmeze, in vederea diminuarii deficientelor identificate in activitate.
(4) Recomandarile au caracter orientativ, iar instructiunile au caracter obligatoriu pentru serviciul de probatiune inspectat.
ART. 20
Forma intermediara a raportului de inspectie
(1) In termen de 30 de zile lucratoare de la data incheierii inspectiei, echipa de inspectori intocmeste si inainteaza serviciului de probatiune inspectat forma intermediara a raportului de inspectie.
(2) Fiecare inspector din echipa de inspectie are obligatia de a intocmi sectiunea din raport corespunzatoare activitatilor evaluate in cadrul inspectiei, conform rolului alocat de inspectorul coordonator.
(3) Inspectorul coordonator centralizeaza contributia fiecarui inspector si se asigura ca raportul de inspectie intermediar este insusit de fiecare membru al echipei de inspectie.
(4) Inspectorul coordonator trimite spre consultare forma intermediara a raportului de inspectie directorului Directiei de probatiune, care realizeaza observatii pe marginea acestuia, atunci cand este cazul.
(5) Dupa consultarea cu directorul Directiei de probatiune, forma intermediara a raportului de inspectie va fi semnata si datata de echipa de inspectori si va fi transmisa serviciului de probatiune inspectat, in vederea realizarii eventualelor observatii.
(6) In termen de 5 zile lucratoare de la primirea raportului de inspectie intermediar, serviciul de probatiune inspectat transmite inspectorului coordonator eventualele observatii pe marginea acestuia.
(7) Echipa de inspectori analizeaza observatiile primite din partea serviciului de probatiune inspectat si le include in raport, atunci cand este cazul.
(8) In situatia in care echipa de inspectori nu a tinut cont in tot sau in parte de observatiile serviciului de probatiune inspectat, va transmite acestuia o informare motivata.
ART. 21
Raportul final de inspectie
(1) Dupa parcurgerea etapelor prevazute la art. 20 alin. (7) si (8), inspectorul coordonator solicita avizul directorului Directiei de probatiune pe marginea raportului de inspectie.
(2) Directorul Directiei de probatiune avizeaza raportul de inspectie in termen de 3 zile lucratoare de la primirea acestuia.
(3) Raportul final de inspectie este raportul care poarta avizul directorului Directiei de probatiune, precum si data si semnatura inspectorilor care au realizat inspectia.
(4) Raportul final de inspectie se va transmite serviciului de probatiune inspectat si spre informare secretarului de stat coordonator al Directiei de probatiune.
(5) Seful serviciului de probatiune inspectat are indatorirea de a aduce la cunostinta consilierilor de probatiune continutul raportului final de inspectie si de a inlatura disfunctionalitatile constatate.

CAPITOLUL VIII
Planul de acoperire a ariilor de imbunatatire

ART. 22
Modalitatea de acoperire a ariilor de imbunatatire
(1) Ariile de imbunatatire si instructiunile din raportul de inspectie pot fi preluate in planul de actiune al serviciului de probatiune inspectat.
(2) Atunci cand in cursul inspectiei este identificat un numar semnificativ din punct de vedere cantitativ sau calitativ de arii de imbunatatire a activitatii, echipa de inspectori poate solicita serviciului de probatiune inspectat elaborarea unui plan de acoperire a ariilor de imbunatatire identificate.
(3) Termenul pentru implementarea planului de acoperire este stabilit de catre inspectorii de probatiune tinand seama de importanta, complexitatea si numarul ariilor de imbunatatire.
ART. 23
Continutul planului de acoperire a ariilor de imbunatatire
(1) Serviciul de probatiune inspectat va intocmi planul de acoperire a ariilor de imbunatatire, conform modelului prevazut in anexa nr. 3, si il va transmite inspectorului coordonator in termenul stabilit de acesta.
(2) Echipa de inspectori si coordonatorul zonal al serviciului de probatiune pot formula observatii pe marginea planului de implementare a ariilor de imbunatatire, acestea fiind transmise, atunci cand este cazul, serviciului de probatiune inspectat, de catre coordonatorul zonal al acestuia.
(3) Monitorizarea gradului de acoperire a ariilor de imbunatatire se va face de catre coordonatorul zonal al serviciului de probatiune inspectat, prin intermediul rapoartelor lunare de activitate.

CAPITOLUL IX
Raportul privind acoperirea ariilor de imbunatatire

ART. 24
Modalitatea de raportare a acoperirii ariilor de imbunatatire
(1) La finalul termenului prevazut la art. 22 alin. (3), coordonatorul zonal al serviciului de probatiune, dupa consultarea cu inspectorul coordonator, va solicita serviciului de probatiune inspectat un raport privind acoperirea ariilor de imbunatatire.
(2) Echipa de inspectori care a realizat inspectia, impreuna cu coordonatorul zonal al serviciului de probatiune va verifica in ce masura au fost acoperite ariile de imbunatatire identificate in cursul inspectiei si va solicita serviciului de probatiune documente doveditoare, atunci cand este cazul.
(3) Concluziile desprinse din analiza raportului prevazut la alin. (1) vor fi transmise serviciului, de probatiune de probatiune inspectat de catre coordonatorul zonal al acestuia.

CAPITOLUL X
Dispozitii finale

ART. 25
Pilotarea criteriilor si a subcriteriilor de inspectie
(1) Anexele nr. 1 – 3 fac parte integranta din prezenta metodologie.
(2) Criteriile si subcriteriile de inspectie vor fi pilotate in cursul a 4 inspectii, putand fi revizuite dupa pilotare sau ori de cate ori se impune.

ANEXA 1
la metodologie

I. Criterii de control al managementului serviciului de probatiune
1. Seful serviciului se asigura de implementarea planului de actiune al serviciului de probatiune.
2. Seful serviciului asigura organizarea optima a activitatii serviciului.
Subcriterii:
2.1. Se urmareste respectarea programului de lucru de catre consilierii de probatiune.
2.2. Se urmareste folosirea eficienta a timpului de lucru de catre personalul serviciului si elaborarea la termenele stabilite a lucrarilor.
2.3. Se repartizeaza cazurile de referate, supravegheri si alte activitati care implica lucrul pe caz, in mod echitabil.
2.4. Se desemneaza responsabilitati sau atributii specifice consilierilor care au calitatile si responsabilitatile necesare pentru a asigura indeplinirea lor.
2.5. Exista preocupare pentru gestionarea eficienta a resurselor materiale.
2.6. Se asigura informarea prompta si acurata a directiei de specialitate si se solicita avizul acesteia in cazurile prevazute de lege sau de alte dispozitii interne.
2.7. Registrele serviciului sunt intocmite si completate conform prevederilor regulamentului de ordine interioara sau conform altor dispozitii interne.
3. Seful serviciului asigura comunicarea interna si circulatia informatiilor in cadrul serviciului.
Subcriterii:
3.1. Seful serviciului se asigura ca toti consilierii au acces liber la informatiile necesare in exercitarea profesiei.
3.2. Au fost stabilite criterii, proceduri si instrumente clare pentru procesele importante care au loc in cadrul serviciului (de exemplu: o procedura pentru circulatia informatiilor in cadrul serviciului; sedinte, intalniri de lucru).
3.3. Seful serviciului pune la dispozitia consilierilor, spre informare, toate dispozitiile interne si actele normative care privesc activitatea serviciului, drepturile si obligatiile personalului (consemnarea acestora).
3.4. Seful serviciului se asigura de existenta unui climat de lucru adecvat, caracterizat prin respect si intelegere.
4. Seful serviciului monitorizeaza, verifica si controleaza activitatea personalului serviciului.
Subcriterii:
4.1. Personalul este sprijinit si indrumat in activitate de catre seful serviciului.
4.2. Se asigura controlul permanent al modului in care sunt realizate si tinute lucrarile, dosarele, evidentele si registrele serviciului.
4.3. Seful serviciului verifica periodic, in mod obiectiv si motivat, activitatea consilierilor.
4.4. Seful serviciului evalueaza anual, in mod obiectiv si motivat, performantele profesionale ale consilierilor.
5. Seful serviciului asigura un management participativ.
Subcriterii:
5.1. Personalul este consultat inainte de luarea deciziilor importante care privesc activitatea serviciului.
5.2. Seful serviciului isi argumenteaza deciziile importante luate.
5.3. Seful serviciului isi asuma responsabilitatea pentru deciziile luate in acord cu prevederile legale, precum si strategiile locale, nationale si secventiale in domeniul justitiei.
5.4. Seful serviciului se degreveaza de o parte din atributii sau se implica in activitatile curente, in acord cu volumul de munca al serviciului.
5.5. Seful serviciului gestioneaza cu impartialitate si responsabilitate relatiile profesionale dintre membrii echipei.
6. Seful serviciului coordoneaza eficient colaborarea cu partenerii comunitari.
Subcriterii:
6.1. Seful serviciului se preocupa de incheierea unor protocoale de colaborare cu institutii publice sau ONG-uri care pot sprijini serviciul de probatiune in reintegrarea sociala a persoanelor aflate in evidenta si cu organele judiciare, dupa caz.
6.2. Protocoalele de colaborare respecta structura si conditiile legale de forma.
6.3. Serviciul de probatiune respecta procedura de avizare a protocoalelor elaborata de Directia de probatiune.
6.4. Seful serviciului reprezinta, direct sau prin delegare, serviciul si dezvolta relatii optime de lucru cu organele judiciare, cu colaboratorii si institutiile partenere.
6.5. Seful serviciului adopta o atitudine echilibrata si civilizata fata de persoanele aflate in evidenta serviciului.

II. Criterii de inspectare a activitatii de intocmire a referatelor de evaluare
1. Referatele de evaluare sunt completate, in partea introductiva, cu date conform celor comunicate in sesizarea de solicitare a referatului de evaluare si conform hotararii judecatoresti (in cazul persoanelor supravegheate), cu respectarea formatului standard.
2. Referatele de evaluare sunt intocmite consultand surse de informatii relevante, astfel incat sa fie garantat un grad cat mai mare de obiectivitate. In cazurile exceptionale referitoare la imposibilitatea accesului la unele surse de informatii, refuz de colaborare, indoieli privind acuratetea informatiilor sunt respectate procedurile regulamentare.
3. Referatele de evaluare sunt intocmite cu respectarea cerintelor privitoare la cap. III, IV, V din structura standard a referatului de evaluare prevazut in Regulamentul de aplicare a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2000 privind organizarea si functionarea serviciilor de probatiune, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.239/2000, republicata.
Subcriterii:
3.1. Distinctia dintre persoane invinuite, inculpate, supravegheate si, respectiv, cea dintre minori si majori determina, conform Regulamentului de aplicare a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2000 privind organizarea si functionarea serviciilor de probatiune, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.239/2000, republicata, modul in care sunt intocmite referatele de evaluare.
3.2. In cap. III, IV si V din referatul de evaluare este respectata cerinta de a stabili obiective concise, concrete, clare si coerente.
3.3. Sunt prezentati diferentiat factorii care au favorizat comportamentul infractional (pentru inculpati/invinuiti in cap. III) si factorii de natura sa inhibe, respectiv sa accentueze dezvoltarea comportamentului infractional al persoanei evaluate (in cap. IV).
3.4. Pentru persoanele supravegheate, penultimul capitol al referatului de evaluare contine aprecieri ale celor 3 tipuri de risc, in corelatie cu factorii care influenteaza sau pot influenta conduita generala a persoanei pentru care a fost solicitat referatul de evaluare.
3.5. Perspectivele de reintegrare in comunitate sunt prezentate motivat si cu mentionarea resurselor individuale, familiale si comunitare ce pot fi utilizate in sustinerea reintegrarii sociale a persoanei.
4. Referatele de evaluare sunt intocmite cu respectarea procedurilor si a termenelor regulamentare.

III. Criterii de inspectare a activitatii de supraveghere
1. Competenta serviciului de probatiune a fost verificata din punct de vedere material si teritorial, iar in cazul in care aceasta nu a fost corect stabilita sau a intervenit modificarea competentei, s-a procedat conform prevederilor legale.
2. Dosarul de supraveghere contine toate documentele prevazute la art. 19 alin. (2) si (3) si art. 22 alin. (6) din Regulamentul de aplicare a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2000 privind organizarea si functionarea serviciilor de probatiune, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.239/2000, republicata. Dosarele de supraveghere respecta prevederile referitoare la forma si termene.
3. Au fost realizate demersurile pregatitoare ale primei intrevederi, iar prima intrevedere a fost derulata cu respectarea dispozitiilor Regulamentului de aplicare a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2000 privind organizarea si functionarea serviciilor de probatiune, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.239/2000, republicata.
4. Planul de supraveghere respecta prevederile regulamentare referitoare la intocmirea si comunicarea acestuia persoanei supravegheate.
Subcriterii:
4.1. Planul de supraveghere contine, in partea introductiva, date in conformitate cu cele comunicate de catre instanta in adresa de inaintare a hotararii judecatoresti si cu formularul tipizat prevazut de Regulamentul de aplicare a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2000 privind organizarea si functionarea serviciilor de probatiune, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.239/2000, republicata.
4.2. Planul de supraveghere are continutul prevazut de formatul standard prevazut de Regulamentul de aplicare a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2000 privind organizarea si functionarea serviciilor de probatiune, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.239/2000, republicata, iar datele prezentate in cuprinsul planului sunt coerente si corelate intre ele, precum si cu prevederile hotararii judecatoresti sau cu evaluarile anterioare (dupa caz, realizate de catre serviciul de probatiune sau alti specialisti), iar termenii folositi sunt accesibili persoanei supravegheate.
4.3. Persoana condamnata este implicata in procesul de evaluare a propriilor nevoi.
4.4. Obiectivele incluse in planul de supraveghere sunt formulate in acord cu nevoile identificate.
4.5. Este respectata procedura de intocmire si aducere la cunostinta persoanei condamnate a planului de supraveghere.
5. Procesul de supraveghere este monitorizat si evaluat; rezultatele constatate sunt consemnate periodic si sunt avute in vedere la revizuirea planului de supraveghere. In cazul nerespectarii masurilor/obligatiilor impuse prin sentinta penala, sunt realizate demersurile legale.
6. La incetarea supravegherii au fost intreprinse demersurile necesare inchiderii dosarului aflat in evidenta.

IV. Criterii pentru inspectarea activitatii de asistenta si consiliere a persoanelor supravegheate si a persoanelor condamnate aflate in penitenciar
1. Asistenta si consilierea persoanei supravegheate se acorda in baza unei cereri din partea acesteia.
2. Dosarul de reintegrare sociala si supraveghere contine documentele prevazute la art. 45 alin. (2) din Regulamentul de aplicare a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2000 privind organizarea si functionarea serviciilor de probatiune, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.239/2000, republicata.
3. Asistenta si consilierea se realizeaza in baza prevederilor Regulamentului de aplicare a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2000 privind organizarea si functionarea serviciilor de probatiune, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.239/2000, republicata.
Subcriterii:
3.1. Asistenta si consilierea se realizeaza in baza unui plan de asistare.
3.2. Planul de asistare are continutul prevazut de Regulamentul de aplicare a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2000 privind organizarea si functionarea serviciilor de probatiune, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.239/2000, republicata.
3.3. Planul este realizat in termen de 20 de zile lucratoare de la data realizarii cererii.
3.4. In formularea nevoilor asistarii se tine cont de perspectiva persoanei condamnate asupra propriilor nevoi.
3.5. Planul de asistenta si consiliere este adaptat nevoilor individuale ale persoanei, iar obiectivele sunt formulate concret si intr-un mod accesibil persoanei condamnate.
3.6. Modificarile survenite in situatia persoanei sunt consemnate si determina revizuirea planului de asistare.
4. Activitatea de asistenta si consiliere inceteaza in conditiile prevazute de Regulamentul de aplicare a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2000 privind organizarea si functionarea serviciilor de probatiune, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.239/2000, republicata (la cererea persoanei asistate, ca urmare a lipsei de cooperare sau a comportamentului neadecvat al persoanei asistate si consiliate ori la expirarea duratei asistentei si consilierii).
5. Acolo unde este cazul, in derularea procesului de asistenta si consiliere, persoana supravegheata este inclusa intr-un program de interventie specializata, avizat de catre Directia de probatiune. Pe langa subcriteriile de analiza prevazute mai sus se vor urmari criteriile 6 si 7 prevazute la pct. V referitor la inspectarea activitatii de derulare a programelor, in acord cu art. 46 din Regulamentul de aplicare a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2000 privind organizarea si functionarea serviciilor de probatiune, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.239/2000, republicata.
6. Consilierii de probatiune colaboreaza cu alte organizatii relevante, voluntari si membri ai familiei persoanei supravegheate, pentru acoperirea nevoilor identificate si atingerea obiectivelor stabilite.
7. Activitatea de asistare si consiliere in penitenciar se structureaza pe principiile activitatii de asistare si consiliere a persoanelor supravegheate sau pe cele ale derularii unui program de interventie specializata. In cazul in care asistenta si consilierea in penitenciar se realizeaza in baza unei cereri de asistare din partea persoanei condamnate, subcriteriile de analiza de la criteriul 3 si criteriul 4 se respecta. In cazul in care persoana condamnata in penitenciar este inclusa intr-un program, se respecta criteriile 1, 2, 6 si 7 prevazute la pct. V referitor la inspectarea activitatii de derulare a programelor.

V. Criterii de inspectare a activitatii de derulare a programelor de lucru cu persoanele supravegheate
1. In cadrul serviciului de probatiune sunt aplicate si promovate programe de lucru cu persoanele supravegheate. In cazul in care persoana condamnata in penitenciar este inclusa intr-un program, se respecta criteriile 1, 2, 6 si 7 prevazute la pct. V referitor la inspectarea activitatii de asistenta si consiliere a persoanelor supravegheate si a persoanelor condamnate aflate in penitenciar.
2. Participantii la program sunt stabiliti in urma unui proces de selectie care are in vedere aspecte precum motivatia beneficiarului, criteriile de eligibilitate ale programului, nevoile si problemele persoanei condamnate consemnate in planul de supraveghere, existenta unei obligatii fixate de instanta de judecata de a participa la un program.
3. Derularea programului se realizeaza ca urmare a cererii de asistenta si consiliere a persoanei condamnate, fiind integrat ca activitate in cadrul procesului de asistare si consiliere. Atunci cand este intalnita aceasta situatie, se vor urmari criteriul 3 de la pct. IV referitor la activitatea de asistare si consiliere a persoanei condamnate, precum si 6 si 7).
4. Derularea programului se realizeaza ca urmare a existentei unei obligatii stabilite de catre instanta de judecata, in aceasta situatie existand un acord din partea persoanei condamnate (se vor verifica criteriile 6 si 7).
5. Derularea programului se realizeaza ca urmare a unei cereri de asistenta si consiliere din partea persoanei condamnate, dar care are si obligatie fixata de instanta (in aceasta situatie se vor avea in vedere criteriul 3 de la pct. IV referitor la activitatea de asistare si consiliere a persoanelor condamnate, precum si 6 si 7).
6. Derularea programului este realizata cu respectarea reglementarilor legale si a angajamentelor asumate de Ministerul Justitiei in cadrul proiectelor internationale in care au fost dezvoltate programele de lucru cu persoanele supravegheate.
Subcriterii:
6.1. Programul este derulat de catre consilierii special formati in cadrul unor cursuri pentru aplicarea programului respectiv ori desemnati in acest scop.
6.2. Programul este derulat in cadrul serviciului/de alte institutii/in colaborare cu alte institutii.
6.3. Programul este aplicat cu regularitate, tinand cont de aspectele enuntate la criteriul nr. 2.
6.4. In derularea programului sunt respectate etapele si integritatea acestuia, fapt care rezulta din instrumentele programului.
7. Programele sunt monitorizate si evaluate de catre consilierii care le-au aplicat.

VI. Criterii de inspectare a activitatii de asistenta si consiliere a victimelor infractiunilor
1. In solicitarea si acordarea asistentei si consilierii sunt respectate cerintele legate de competenta teritoriala si materiala a serviciului de probatiune, prevazute de Legea nr. 211/2004 privind unele masuri pentru asigurarea protectiei victimelor infractiunilor, cu modificarile si completarile ulterioare.
2. Derularea procesului de asistenta si consiliere este in acord cu prevederile Legii nr. 211/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
Subcriterii:
2.1. Cererea a fost solutionata in termenul de 10 zile prevazut de lege.
2.2. Cazurile au fost repartizate consilierilor pregatiti special in cadrul unor cursuri organizate de catre Directia de probatiune in acest sens sau consilierilor cu specializare in domeniul psihologie.
2.3. Sunt respectate termenele in care trebuie sa se acorde consiliere psihologica, respectiv 6 luni pentru minori si 3 luni pentru majori.
2.4. Serviciul de probatiune acorda si alte forme de asistenta in functie de nevoile victimei.
3. Documentele din dosarul victimei reflecta demersurile realizate de consilierul responsabil de caz.
Subcriterii:
3.1. Cererea de solicitare a consilierii psihologice este insotita de documentele prevazute la art. 10 alin. (3) si (4) din Legea nr. 211/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
3.2. Planul de asistenta si consiliere a victimei cuprinde: nevoile identificate ale victimei, obiectivele fixate, activitatile propuse pentru atingerea acestora, resursele necesare, programul intalnirilor si timpul alocat atingerii obiectivelor. Acest subcriteriu se va verifica doar in cadrul serviciilor de probatiune care au fost implicate in cadrul Proiectului PHARE 2005, care au pilotat instrumentele de lucru cu victimele.
3.3. In vederea acoperirii nevoilor victimei, consilierul responsabil de caz colaboreaza cu alte institutii publice sau private din comunitate.
4. Activitatea de asistenta si consiliere a victimei este monitorizata si evaluata de catre responsabilul de caz.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close