Modificarea si completarea Normelor de implementare a programului “Prima casa”

In M. Of. nr. 59 din 24 ianuarie 2011 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 40/2011 pentru modificarea si completarea Hotarârii Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului “Prima casa”.
Din cuprins:
ART. I
Hotarârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului “Prima casa”, publicata in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418 din 18 iunie 2009, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 2, litera e) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“e) locuinte care urmeaza sa se construiasca prin asociatii fara personalitate juridica, cel putin unul dintre asociati fiind proprietarul terenului pe care urmeaza sa se construiasca locuintele.”
2. In anexa nr. 1, la articolul 3, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
“(4) Pentru anul 2011 plafonul garantiilor care pot fi emise potrivit prevederilor art. 1 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 368/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, este de 200 milioane euro, din diferenta neutilizata din plafoanele alocate pentru anii 2009 si 2010.”
3. La anexa nr. 1, articolul 10^3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 10^3
In cazuri temeinic justificate, pe baza cererii motivate a finantatorului, cu consultarea FNGCIMM, Ministerul Finantelor Publice poate aproba preluarea finantarii garantate si a dreptului de proprietate asupra locuintei achizitionate/construite in cadrul programului de catre:
a) orice alte persoane fizice care indeplinesc criteriile de eligibilitate; sau
b) unul dintre coproprietari, in vederea intregirii dreptului de proprietate; sau
c) unul dintre soti, ca efect al partajului, in conditiile legii.”
4. La anexa nr. 1, dupa articolul 10^3 se introduc doua noi articole, articolele 10^4 si 10^5, cu urmatorul cuprins:
“ART. 10^4
Beneficiarul se obliga sa constituie, conform prevederilor titlului VI din Legea nr. 99/1999 privind unele masuri pentru accelerarea reformei economice, cu modificarile ulterioare, in favoarea finantatorului, o garantie reala mobiliara – gaj fara deposedare asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise la institutia de credit finantatoare, valabila pe toata durata finantarii.
ART. 10^5
In cazul daunelor partiale produse locuintelor achizitionate sau construite in cadrul programului, pentru despagubirile a caror valoare este de pâna la 20% din suma asigurata, fara a depasi echivalentul in lei al sumei de 10.000 euro, societatea de asigurare efectueaza plata direct catre proprietarul locuintei.”
5. In anexa nr. 1, la articolul 11, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(2) FNGCIMM analizeaza, in conditiile legii, potrivit reglementarilor proprii si prezentelor norme, solicitarea de garantare si, in cazul in care constata ca aceasta indeplineste conditiile de acordare, incheie contractul de garantare.”
6. In anexa nr. 2, la articolul 1, dupa litera d) se introduce o noua litera, litera d^1), cu urmatorul cuprins:
“d^1) prezinta finantatorilor documentele specifice procesului de licitatie, in locul antecontractului de vânzare-cumparare. Criteriul este aplicabil in cazul achizitionarii de locuinte in cadrul procedurilor de executare silita;”.
7. In anexa nr. 2, la articolul 1^2 alineatul (1), litera e) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“e) incheie un contract civil, autentificat in conditiile legii, de constituire a unei asociatii fara personalitate juridica, formata dintr-un numar de cel putin 2 beneficiari, sau adera la o asemenea asociatie, contract care contine cel putin elementele prevazute la alin. (2).”
8. In anexa nr. 2, la articolul 1^2 alineatul (2), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“a) desemnarea de catre asociati a unui reprezentant din rândul acestora, in scopul indeplinirii formalitatilor prealabile obtinerii autorizatiei de construire pentru ansamblul de locuinte in care fiecare dintre beneficiarii asociati va detine câte o singura locuinta, precum si pentru gestionarea relatiei cu finantatorul;”.
9. In anexa nr. 2, la articolul 2^1, partea introductiva se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 2^1
Criteriile de eligibilitate pentru finantatorii care acorda credite garantate in cadrul programului pentru construirea unei singure locuinte in regim individual si prin asociatii fara personalitate juridica, constituite din minimum 2 beneficiari, sunt urmatoarele:”.
ART. II
Suma aferenta plafonului garantiilor care pot fi acordate in anul 2011 se realoca intre finantatorii acceptati in program conform prevederilor art. VII din Hotarârea Guvernului nr. 119/2010 pentru modificarea si completarea Hotarârii Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului “Prima casa”, care se aplica in mod corespunzator.

Mompletarea Regulamentului de punere in aplicare a Legii notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995
In M. Of. nr. 59 din 24 ianuarie 2011 a fost publicat Ordinul ministrului justitiei nr. 81/C/2011 privind completarea Regulamentului de punere in aplicare a Legii notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995, adoptat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 710/C/1995.
Din cuprins:
ART. I
Regulamentul de punere in aplicare a Legii notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995, adoptat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 710/C/1995, publicat in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 176 din 8 august 1995, cu modificarile si completarile ulterioare, se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 40 alineatul (1), dupa litera l) se introduc doua noi litere, literele m) si n), cu urmatorul cuprins:
“m) registrul de divorturi;
n) opisul registrului de divorturi.”
2. La articolul 44, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
“(4) Registrul prevazut la alin. (2) se poate tine si la sediile secundare ale camerelor notarilor publici.”
3. Dupa articolul 51 se introduc doua noi articole, articolele 51^1 si 51^2, cu urmatorul cuprins:
“ART. 51^1
(1) In registrul de divorturi, prevazut in anexa nr. 33, se inregistreaza cererile de divort depuse cu respectarea prevederilor Legii nr. 4/1953 – Codul familiei, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Codul familiei.
(2) Pozitia din registrul de divorturi se inchide la eliberarea certificatului de divort sau la pronuntarea altei solutii prevazute de prezentul regulament.
(3) Dosarul de divort se pastreaza in arhiva biroului notarial si va cuprinde cel putin urmatoarele documente: cererea de divort si documentatia anexata acesteia, incheierea de admitere a cererii de divort, certificatul de divort si dovada comunicarii acestuia la registrul starii civile, precum si, dupa caz, incheierea de respingere a cererii de divort.
(4) Incheierea prin care se solutioneaza cererea de divort se redacteaza in doua exemplare originale.
(5) Un exemplar al incheierii si, dupa caz, un exemplar original al certificatului de divort se pastreaza in mapa de divorturi de la sediul biroului notarial, iar celalalt exemplar al incheierii se pastreaza la dosarul de divort.
ART. 51^2
In opisul registrului de divorturi, prevazut in anexa nr. 34, se inscriu, in ordine alfabetica, numele si prenumele sotilor, numarul de inregistrare al dosarului de divort si numarul certificatului de divort.”
4. La articolul 54, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
“(4) Mapa de divorturi contine incheierea privind solutia la cererea de divort inregistrata la biroul notarial si, dupa caz, un exemplar al certificatului de divort.”
5. La articolul 56^1, dupa litera d) se introduce o noua litera, litera e), cu urmatorul cuprins:
“e) Registrul national de evidenta a cererilor de divort (RNECD), in care se inregistreaza cererile de divort prin procedura notariala.”
6. La capitolul IV “Modul de indeplinire a actelor notariale”, dupa sectiunea a IV-a “Indeplinirea procedurii succesorale notariale” se introduce o noua sectiune, sectiunea a IV^1-a “Procedura divortului”, cu urmatorul cuprins:

“SECTIUNEA a IV^1-a
Procedura divortului

ART. 87^1
(1) Procedura divortului prin acordul sotilor este de competenta notarului public cu sediul biroului in circumscriptia judecatoriei in a carei raza teritoriala se afla locul incheierii casatoriei sau ultima locuinta comuna a sotilor. Pentru municipiul Bucuresti, dispozitiile se aplica in mod corespunzator, conform art. 114 din lege.
(2) La primirea cererii, notarul public are obligatia de a verifica, in prealabil, competenta teritoriala. In cazul in care stabileste ca divortul prin acordul sotilor este de competenta altui birou notarial, indruma partile sa se adreseze notarului public competent. Daca partile insista sa inregistreze cererea, notarul public va proceda la inregistrarea cererii si va pronunta o incheiere de respingere a acesteia.
(3) In cazul in care competente sunt mai multe birouri notariale, competenta de indeplinire a procedurii divortului prin acordul partilor apartine primului birou sesizat.
(4) Cererea de divort va primi si un numar de inregistrare unic la nivel national, in Registrul national de evidenta a cererilor de divort.
(5) Inainte de verificarea competentei teritoriale, notarul public va verifica daca, privitor la desfacerea casatoriei, exista elemente de extraneitate si va proceda in conformitate cu dispozitiile legale care reglementeaza desfacerea casatoriei in cazul in care exista raporturi juridice cu elemente de extraneitate.
(6) Prin ultima locuinta comuna se intelege locuinta in care au convietuit sotii. Dovada ultimei locuinte comune se face, dupa caz, cu actele de identitate ale sotilor, din care rezulta domiciliul comun sau resedinta comuna a acestora, sau, daca nu se poate face dovada in acest fel, prin declaratie pe propria raspundere, autentica, a fiecaruia dintre soti, din care sa rezulte care a fost ultima locuinta comuna a acestora. Declaratia se va consemna in cererea de divort si in incheierea de admitere a cererii de divort.
(7) Reprezentarea sotilor in cadrul procedurii notariale a divortului este interzisa. Sotii se vor prezenta personal in fata notarului public pentru depunerea cererii de divort, precum si ulterior, in cadrul procedurii, pentru staruinta in cererea de divort si exprimarea consimtamântului liber si neviciat de desfacere a casatoriei.
ART. 87^2
(1) Cererea de divort se face in scris si se semneaza personal de catre soti in fata notarului public competent la care se depune cererea. Cererea de divort va cuprinde declaratia sotilor ca nu au copii minori nascuti din casatorie sau adoptati, precum si invoiala acestora asupra numelui de familie pe care il va purta fiecare dintre ei dupa divort.
(2) Pentru orice declaratie necesara in cadrul procedurii de divort, data in fata notarului public care instrumenteaza cererea de divort, nu se percepe onorariu.
(3) Cererea de divort va fi insotita de fotocopii ale certificatelor de nastere ale sotilor, precum si ale actelor de identitate ale acestora. Odata cu depunerea cererii de divort, sotii vor prezenta notarului public certificatul de casatorie emis de autoritatile române in original si copie legalizata, copia legalizata urmând a fi anexata la cererea de divort.
(4) Originalul certificatului de casatorie se retine de catre notarul public pâna la eliberarea certificatului de divort.
(5) La primirea cererii de divort, notarul public verifica identitatea sotilor si daca datele inscrise in cererea de divort corespund cu datele inscrise in actele atasate cererii.
ART. 87^3
(1) In ziua primirii cererii, notarul public inregistreaza cererea in registrul de divorturi, dupa ce a verificat daca este competent si daca a fost platit onorariul.
(2) Dupa inregistrarea cererii, pentru a putea continua procedura de divort, notarul public verifica in Registrul national de evidenta a cererilor de divort sa nu mai fie inregistrata de catre soti o alta cerere de divort.
(3) Notarul public, dupa ce efectueaza operatiunile de la alineatele precedente, acorda sotilor, potrivit art. 38^2 din Codul familiei, un termen de 30 de zile pentru eventuala retragere a cererii de divort si ii informeaza despre aceasta la momentul inregistrarii cererii.
(4) La expirarea termenului prevazut la alin. (3), notarul public va verifica daca sotii staruie in cererea de divort si daca, in acest sens, consimtamântul lor este liber si neviciat.
(5) Staruinta, respectiv, lipsa de staruinta a fiecaruia dintre soti se constata in incheierea de admitere, respectiv de respingere a cererii de divort.
ART. 87^4
In cadrul procedurii notariale de divort, notarul public pronunta una dintre urmatoarele solutii:
a) admiterea cererii de divort. In acest caz, notarul public emite incheierea de admitere a cererii de divort prevazuta in anexa nr. 35;
b) respingerea cererii de divort. In acest caz, notarul public emite incheierea de respingere a cererii de divort prevazuta in anexa nr. 36.
ART. 87^5
(1) Notarul public emite o incheiere de admitere a cererii de divort daca sotii staruie in divort, isi exprima consimtamântul liber si neviciat si sunt indeplinite, cumulativ, si celelalte conditii legale prevazute de Codul familiei pentru desfacerea casatoriei prin acordul partilor, incheiere in care va constata toate acestea.
(2) Notarul public, in baza incheierii de admitere a cererii de divort, elibereaza certificatul de divort, prevazut la anexa nr. 37, in care constata desfacuta casatoria dintre soti prin acordul partilor. Certificatul de divort se intocmeste in 6 exemplare originale, dintre care: un exemplar pentru fiecare dintre soti, un exemplar pentru dosarul de divort, un exemplar pentru mapa de divorturi de la sediul biroului notarial, un exemplar pentru registrul starii civile de la locul in care s-a incheiat casatoria sau unde s-a transcris certificatul de casatorie eliberat intr-un alt stat si un exemplar pentru registrul starii civile detinut de directia judeteana de evidenta a persoanelor.
ART. 87^6
(1) Inainte de eliberarea certificatului de divort, notarul public va solicita, prin intermediul administratorului registrelor unice ale Uniunii Nationale a Notarilor Publici, alocarea numarului certificatului de divort din Registrul unic al certificatelor de divort, tinut de Ministerul Administratiei si Internelor. Numarul alocat in acest registru se inscrie de catre notarul public pe certificatul de divort.
(2) In cazul in care, in urma solicitarii adresate, se constata ca in Registrul unic al certificatelor de divort este deja alocat numar de inregistrare pentru un certificat de divort eliberat acelorasi soti, notarul public solicitant va dispune, prin incheiere, respingerea cererii de divort, ca fiind ramasa fara obiect.
(3) Procedura prin care se solicita de catre notarul public alocarea numarului certificatului de divort din Registrul unic al certificatelor de divort se stabileste prin protocol incheiat intre Ministerul Administratiei si Internelor si Uniunea Nationala a Notarilor Publici.
ART. 87^7
(1) Certificatul de divort, prevazut in anexa nr. 37, va consemna desfacerea casatoriei prin acordul sotilor, in fata notarului public, precum si numele de familie pe care fostii soti le vor purta dupa divort.
(2) Dupa eliberarea certificatului de divort, notarul public va comunica, de indata, un exemplar al acestuia la primaria locului in care s-a incheiat casatoria sau unde s-a transcris certificatul de casatorie eliberat intr-un alt stat, spre a se face mentiune despre divort in actul de casatorie, si un exemplar la registrul starii civile tinut de directia judeteana de evidenta a persoanelor.
(3) Odata cu eliberarea certificatului de divort, notarul public restituie sotilor certificatul de casatorie, pe care va inscrie mentiunea: <<Desfacut casatoria prin certificatul de divort nr. …/…>>
(4) In cazul admiterii cererii de divort, notarul public va comunica de indata, in format electronic, solutia, in vederea inchiderii pozitiei respective din Registrul national de evidenta a cererilor de divort.
ART. 87^8
Notarul public emite o incheiere de respingere a cererii de divort in unul dintre urmatoarele cazuri, precum si in alte situatii in care nu sunt indeplinite, cumulativ, conditiile legale prevazute de Codul familiei pentru desfacerea casatoriei prin acordul partilor:
a) nu are competenta legala sa solutioneze cererea de divort;
b) unul dintre soti este pus sub interdictie;
c) unul dintre soti nu isi poate exprima consimtamântul liber si neviciat;
d) la depunerea cererii de divort nu sunt prezenti ambii soti, iar sotul prezent insista sa fie inregistrata cererea;
e) unul dintre soti refuza sa semneze cererea personal, in fata notarului public;
f) sotii refuza sa dea declaratiile prevazute de prezentul regulament;
g) sotii nu se inteleg cu privire la numele de familie care urmeaza a fi purtat dupa divort de catre fiecare dintre ei;
h) sotii nu prezinta, la depunerea cererii de divort, actul de casatorie in original;
i) sotii au copii minori, nascuti din casatorie sau adoptati;
j) unul dintre soti se prezinta in fata notarului public la termenul de 30 de zile acordat potrivit art. 38^2 din Codul familiei si declara ca nu mai staruie in cererea de divort;
k) unul dintre soti nu mai staruie in cererea de divort intrucât nu s-a prezentat in fata notarului public la expirarea termenului de 30 de zile acordat potrivit art. 38^2 din Codul familiei pentru a declara ca staruie in cererea de divort;
l) cererea a ramas fara obiect intrucât casatoria dintre soti a fost desfacuta de catre o alta autoritate competenta;
m) sotii se impaca;
n) sotii isi retrag cererea de divort;
o) inainte de finalizarea procedurii de divort unul dintre soti a decedat, casatoria incetând in acest mod.
ART. 87^9
In cazul respingerii cererii de divort, notarul public va comunica de indata, in format electronic, solutia pronuntata, in vederea inchiderii pozitiei respective in Registrul national de evidenta a cererilor de divort.”
7. Dupa anexa nr. 32 se introduc anexele nr. 33 – 37, prevazute in anexele nr. 1 – 5, care fac parte integranta din prezentul ordin.
ART. II
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al României, Partea I.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close