Normele privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor, capitalurilor proprii si a tranzactiilor privind activitatea de asigurare si de reasigurare ale asiguratorilor/reasiguratorilor si brokerilor de asigurare/reasigurare

In M. Of. nr. 57 din 24 ianuarie 2011 a fost publicat Ordinul    presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 1/2011 pentru punerea in aplicare a Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor, capitalurilor proprii si a tranzactiilor privind activitatea de asigurare si de reasigurare ale asiguratorilor/reasiguratorilor si brokerilor de asigurare/reasigurare.
Din cuprins:
ART. 1
Se pun in aplicare Normele privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor, capitalurilor proprii si a tranzactiilor privind activitatea de asigurare si de reasigurare ale asiguratorilor/reasiguratorilor si brokerilor de asigurare/reasigurare, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
ART. 2
Prezentele norme se aplica asiguratorilor, persoane juridice române, sucursalelor sau filialelor unui asigurator dintr-un stat tert, precum si sucursalelor unei societati de asigurare sau a unei societati mutuale dintr-un stat membru, care a primit o autorizatie de la autoritatea competenta a statului membru de origine, reasiguratorilor, persoane juridice autorizate in conditiile legii de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor sau de autoritatea competenta a statului membru de origine, brokerilor de asigurare si/sau reasigurare, persoane juridice române, precum si brokerilor dintr-un stat membru care desfasoara activitati de intermediere pe teritoriul României, societati comerciale autorizate in conditiile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare, denumite in continuare entitati.
ART. 3
In baza normelor prevazute la art. 1, entitatile prevazute la art. 2 au obligatia sa emita proceduri proprii privind inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor, capitalurilor proprii si a tranzactiilor privind activitatea de asigurare si de reasigurare care vor fi aprobate de administrator, consiliul de administratie, respectiv membrii directoratului, dupa caz.
ART. 4
Raspunderea pentru buna organizare a lucrarilor de inventariere de catre entitati revine administratorului, consiliului de administratie, respectiv membrilor directoratului, dupa caz.
ART. 5
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al României, Partea I.

ANEXA 1

NORME
privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor, capitalurilor proprii si a tranzactiilor privind activitatea de asigurare si de reasigurare ale asiguratorilor/reasiguratorilor si brokerilor de asigurare/reasigurare

ART. 1
(1) Prevederile prezentelor norme referitoare la inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii reprezinta dispozitii generale specifice domeniului asigurarilor si se completeaza cu normele emise in acest sens de Ministerul Finantelor Publice, in masura in care acestea nu contravin prezentelor reglementari.
(2) In sensul prezentelor norme inventarierea reprezinta ansamblul operatiunilor prin care se constata existenta tuturor elementelor de natura activelor, datoriilor, capitalurilor proprii si tranzactiilor privind activitatea de asigurare si de reasigurare, respectiv cantitativ-valoric sau numai valoric, dupa caz, la data la care aceasta se efectueaza.
(3) Inventarierea are ca scop principal stabilirea situatiei reale a tuturor elementelor de natura activelor, datoriilor, capitalurilor proprii si a tranzactiilor privind activitatea de asigurare si de reasigurare ale fiecarei entitati, precum si a bunurilor si valorilor detinute cu orice titlu, apartinând altor persoane juridice sau fizice, in vederea intocmirii situatiilor financiare anuale care trebuie sa ofere o imagine fidela a pozitiei financiare si a performantei entitatii pentru respectivul exercitiu financiar.
ART. 2
(1) In temeiul prevederilor reglementarilor contabile specifice domeniului asigurarilor si ale Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, entitatile au obligatia sa efectueze inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii detinute, la inceputul activitatii, cel putin o data in cursul exercitiului financiar pe parcursul functionarii lor, in cazul transferului de portofoliu, fuziunii, divizarii, lichidarii sau incetarii activitatii sau retragerii autorizatiei de functionare, precum si in urmatoarele situatii:
a) la cererea Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor si a altor institutii de control ale statului, cu prilejul efectuarii controlului;
b) când sunt indicii ca exista lipsuri sau plusuri in gestiune, care nu pot fi stabilite cert decât prin inventariere;
c) ori de câte ori intervine o predare-primire de gestiune;
d) cu prilejul reorganizarii gestiunilor;
e) ca urmare a calamitatilor naturale sau a unor cazuri de forta majora;
f) in alte cazuri prevazute de lege.
(2) In cazul in care, in situatiile enumerate la alin. (1), sunt inventariate toate elementele de natura activelor dintr-o gestiune, aceasta poate tine loc de inventariere anuala, cu aprobarea administratorului, consiliului de administratie, respectiv membrilor directoratului, dupa caz, cu conditia ca in registrul-inventar sa se cuprinda valoarea activelor faptice inventariate si inscrise in listele de inventariere, actualizate cu intrarile si iesirile din perioada cuprinsa intre data inventarierii si data incheierii exercitiului financiar.
(3) Toate elementele de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii trebuie sa fie date in administrare/raspundere gestionara sau in folosinta, dupa caz, persoanelor semnificative ale entitatii, gestionarilor ori administratorilor, dupa caz. In acest sens, entitatile trebuie sa emita decizii insotite de proceduri proprii referitoare la desemnarea nominala a persoanelor care sunt responsabile de administrarea fiecarui element de activ, datorie si capitaluri proprii.
ART. 3
(1) Inventarierea anuala a elementelor de natura activelor, datoriilor, capitalurilor proprii si a tranzactiilor privind activitatea de asigurare si de reasigurare ale asiguratorilor se face obligatoriu cu ocazia incheierii exercitiului financiar.
(2) La asiguratorii/reasiguratorii cu activitate complexa, inventarierea/verificarea gestiunilor intermediarilor in asigurari/reasigurari poate fi efectuata pe parcursul exercitiului financiar, cu conditia asigurarii valorificarii si cuprinderii rezultatelor inventarierii/verificarii in situatiile financiare anuale, intocmite pentru exercitiul financiar respectiv.
ART. 4
(1) Inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii se efectueaza de catre comisii de inventariere in baza procedurilor proprii aprobate in acest sens. Comisiile de inventariere sunt numite prin decizie scrisa, emisa de administrator, consiliul de administratie, respectiv membrii directoratului, dupa caz.
(2) In decizia de numire se mentioneaza in mod obligatoriu componenta comisiei de inventariere (numele presedintelui si membrilor comisiei), modul de efectuare a inventarierii, metoda de inventariere utilizata, gestiunea supusa inventarierii, data de incepere si de terminare a operatiunilor de inventariere.
(3) Comisiile de inventariere sunt coordonate, acolo unde este cazul, de catre o comisie centrala, numita prin decizie scrisa, emisa de persoanele prevazute la alin. (1). La nivelul subunitatilor fara personalitate juridica organizarea inventarierii se asigura tot de catre comisii de inventariere coordonate de catre comisia centrala. In cazul brokerilor de asigurare si/sau reasigurare cu un numar de salariati redus, inventarierea poate fi efectuata de catre o singura persoana. In aceasta situatie, raspunderea pentru corectitudinea inventarierii revine administratorului.
(4) Comisia centrala de inventariere are sarcina sa organizeze, sa instruiasca, sa supravegheze, sa controleze modul de efectuare a operatiunilor de inventariere si sa asigure inregistrarea rezultatelor inventarierii in situatiile financiare anuale. Comisia centrala se asigura ca programul referitor la desfasurarea inventarierii anuale se desfasoara pâna la finalizarea lucrarilor de incheiere a exercitiului financiar. Rezultatele din procesul verbal, intocmit cu scopul de a lua deciziile care se impun, sunt prezentate pentru valorificare administratorului, consiliului de administratie, respectiv membrilor directoratului, dupa caz.
(5) Comisia centrala de inventariere raspunde de efectuarea tuturor lucrarilor de inventariere, potrivit prevederilor legale.
(6) Pentru desfasurarea in bune conditii a operatiunilor de inventariere, comisiile de inventariere vor fi alcatuite din cel putin 2 – 4 persoane cu pregatire corespunzatoare de specialitate din cadrul departamentelor de asigurari de viata si/sau asigurari generale, daune, reasigurari, juridic si alte departamente, membri ai comisiilor de investitii, ai comitetului de daune, conform structurii organizatorice, care sa asigure sau sa certifice efectuarea corecta si la timp a inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, precum si a tranzactiilor privind activitatea de asigurare si reasigurare, inclusiv evaluarea lor conform reglementarilor contabile specifice domeniului asigurarilor.
(7) Inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, precum si a tranzactiilor privind activitatea de asigurare si reasigurare ale entitatilor se efectueaza numai cu salariati proprii.
(8) Din comisia de inventariere nu pot face parte gestionarii stocurilor de materiale sau ai altor disponibilitati banesti aflate in casierii sau salariatii/intermediarii cu atributii de incasare a primelor de asigurare supuse inventarierii, contabilii care tin evidenta gestiunilor respective si nici auditorii interni sau statutari.
(9) Pentru inventarierea documentelor de asigurare date spre administrare si utilizare salariatilor proprii si/sau intermediarilor persoane fizice sau persoane juridice, entitatile emit obligatoriu proceduri proprii astfel incât sa se asigure inventarierea cel putin o data pe an a acestor gestiuni si cuprinderea rezultatelor inventarierii in situatiile financiare anuale.
(10) Entitatile pot stabili prin proceduri interne ca la efectuarea operatiunilor de inventariere sa participe si contabilii care tin evidenta gestiunii respective, fara ca acestia sa faca parte din comisia de inventariere faptica.
(11) Membrii comisiilor de inventariere nu pot fi inlocuiti decât in cazuri bine justificate si numai prin decizie scrisa, emisa de catre cei care i-au numit.
ART. 5
Administratorul, consiliul de administratie, respectiv membrii directoratului, dupa caz, sunt obligati sa ia masuri pentru crearea conditiilor corespunzatoare de lucru comisiei de inventariere, asigurându-se cel putin:
– participarea tuturor membrilor comisiei de inventariere la lucrarile de inventariere;
– identificarea tuturor elementelor de activ, datoriilor si capitalurilor proprii care vor fi inventariate, conform normelor si reglementarilor contabile specifice domeniului asigurarilor;
– securitatea sediilor, gestiunii, casieriei si depozitelor etc.;
– dotarea comisiei de inventariere cu instrumente adecvate, cu birotica necesara si cu mijloace tehnice de calcul si de sigilare a spatiilor inventariate;
– tinerea la zi, cu ajutorul programelor informatice, a evidentei tehnice de gestiune a contractelor de asigurare, a valorilor materiale specifice domeniului asigurarilor (evidenta la zi a contractelor de asigurare distribuite) a celorlalte valori, a evidentei contabile, precum si efectuarea confruntarii datelor dintre evidenta tehnica de gestiune si evidenta contabila;
– verificarea gestiunilor privind documentele de asigurare si a disponibilitatilor banesti aflate la dispozitia tuturor intermediarilor in asigurari;
– verificarea gestiunilor privind documentele de asigurare si a disponibilitatilor banesti aflate la dispozitia personalului propriu cu sarcini in incheierea politelor si incasarea primelor de asigurare;
– protectia membrilor comisiei de inventariere in conformitate cu normele de protectie a muncii.
ART. 6
(1) Listele de inventariere se intocmesc pentru fiecare categorie de active, datorii si capitaluri proprii, atât in format letric, cât si in format electronic.
(2) Asiguratorii au obligatia sa organizeze si sa intocmeasca liste de inventariere pentru fiecare categorie de activ, pentru fiecare tip de rezerva tehnica aferenta celor doua categorii de asigurari (de viata si generale).
(3) Informatiile cuprinse in situatiile privind inventarierea activitatii de asigurare sau intermediere se obtin cu ajutorul sistemelor informatice din evidenta tehnica de gestiune a entitatilor.
(4) Asiguratorii care administreaza fonduri de pensii facultative vor intocmi liste de inventariere distincte pentru elemente de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii aferente activitatii de administrare de fonduri de pensii facultative.

Inventarierea activelor necorporale
ART. 7
(1) Inventarierea imobilizarilor necorporale se efectueaza prin constatarea existentei si apartenentei acestora la entitatile detinatoare, iar in cazul brevetelor, licentelor, marcilor si al altor imobilizari necorporale este necesara dovedirea existentei acestora pe baza titlurilor de proprietate sau a altor documente juridice de atestare a unor drepturi legale.
(2) In listele de inventariere a imobilizarilor necorporale aflate in curs de executie se mentioneaza pentru fiecare obiect in parte, pe baza constatarii la fata locului: denumirea obiectului si valoarea determinata potrivit stadiului de executie, pe baza valorii din documentatia existenta (devize), precum si in functie de volumul lucrarilor realizate la data inventarierii.

Inventarierea plasamentelor in imobilizari corporale si in curs
ART. 8
(1) Inventarierea terenurilor se efectueaza pe baza documentelor care atesta dreptul de proprietate al acestora si a altor documente, potrivit legii (extras de carte funciara etc.).
(2) Cladirile se inventariaza prin identificarea lor pe baza titlurilor de proprietate existente (numai documente originale) si a dosarului tehnic al acestora. Pentru cladirile care reprezinta active admise sa acopere rezervele tehnice ale asiguratorului, in conformitate cu cerintele normelor emise de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, se solicita de la autoritatile competente documente din care sa rezulte mentiunea ca sunt libere de sarcini.
(3) In listele de inventariere a plasamentelor in terenuri si constructii, reprezentând active admise sa acopere rezervele tehnice ale societatilor de asigurare/reasigurare, se adauga mentiuni potrivit celor consemnate in documentele justificative, care trebuie anexate (extrase de carte funciara etc. – aflate in perioada de valabilitate), in care se specifica ca acestea sunt libere de sarcini si ca sunt asigurate conform unui contract de asigurare, distinct incheiat cu un alt asigurator, sau ca sunt autoasigurate, cu conditia cedarii riscului in reasigurare unor societati de reasigurare de pe piata internationala.
(4) Investitiile puse in functiune total sau partial, carora nu li s-au intocmit formele de inregistrare ca imobilizari corporale, se inscriu in liste de inventariere distincte. De asemenea, lucrarile de investitii care nu se mai executa, fiind sistate sau abandonate, se inscriu in liste de inventariere distincte, mentionându-se cauzele sistarii sau abandonarii, aprobarea de sistare ori abandonare si masurile ce se propun in legatura cu aceste lucrari.
(5) Inventarierea se efectueaza, de asemenea, pentru lucrarile si serviciile in curs de executie sau neterminate.
(6) Inventarierea lucrarilor de modernizare nefinalizate sau de reparatii ale cladirilor, instalatiilor, mijloacelor de transport si ale altor bunuri se face prin verificarea la fata locului a stadiului fizic al lucrarilor. Astfel de lucrari se consemneaza intr-o lista de inventariere distincta, in care se indica denumirea obiectului supus modernizarii sau reparatiei si valoarea determinata potrivit costului de deviz si celui efectiv al lucrarilor executate.
(7) In listele de inventariere a imobilizarilor corporale, aflate in curs de executie, se mentioneaza pentru fiecare obiect in parte, pe baza constatarii la fata locului: denumirea obiectului si valoarea determinata potrivit stadiului de executie, pe baza valorii din documentatia existenta (devize), precum si in functie de volumul lucrarilor realizate la data inventarierii.

Inventarierea plasamentelor in imobilizari financiare
ART. 9
(1) Inventarierea plasamentelor in imobilizari financiare se efectueaza pe baza documentelor originale care atesta detinerea acestora (registrul actionarilor, documente care au stat la baza achizitiei sau primirii cu titlu gratuit, contracte de depozit etc.) sau a confirmarilor cu emitentii, cu respectarea legislatiei in vigoare.
(2) Inventarierea plasamentelor financiare se efectueaza intocmindu-se liste separate pentru plasamentele detinute in cadrul grupului, plasamentele in imobilizari financiare cotate pe piete reglementate si necotate si pe categorii de instrumente financiare (titluri de stat si bonuri de tezaur, obligatiuni emise de autoritati ale administratiei publice locale, actiuni si alte participatii cu randament variabil sau asimilat acestora pe o piata reglementata, imprumuturi pe termen lung, investitii in unitati de fond, alte instrumente financiare etc.).
(3) In listele de inventariere aferente plasamentelor financiare ale asiguratorilor se mentioneaza cel putin denumirea emitentului, contractul, valoarea nominala, data achizitiei, data scadentei, valorile rezultate din evaluarile in conformitate cu reglementarile contabile specifice domeniului asigurarilor, dobânzi de incasat, valoarea pierderilor din creante, precum si orice restrictii sau limitari care ar influenta baza de calcul al determinarii coeficientului de lichiditate sau transferul (tranzactionabilitatea) titlurilor (de exemplu, gaj).
(4) Lista de inventariere a plasamentelor financiare necotate este efectuata pe baza documentelor justificative care au stat la baza determinarii valorilor stabilite cu ocazia inventarierii, precum si a metodelor de determinare a acestora si ajustarilor de valoare calculate si este insotita de aceste documente.

Inventarierea creantelor si datoriilor din operatiuni de asigurare, de reasigurare si intermediere in asigurari/reasigurari
ART. 10
(1) Creantele si datoriile din asigurarea directa, din reasigurare si creantele cu intermediarii in asigurari/reasigurari persoane juridice sunt supuse verificarii si confirmarii pe baza extraselor soldurilor debitoare si creditoare ale conturilor de creante si datorii care detin ponderea valorica in totalul soldurilor acestor conturi, potrivit “Extrasului de cont” (cod 14-6-3 – model prevazut in anexa nr. 3 la Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 3.512/2008 privind documentele financiar-contabile), cu completarile ulterioare, sau a notificarilor reciproce scrise.
(2) Listele de inventariere intocmite pentru creantele din asigurarea directa contin toate contractele de asigurare enumerate la nivel de contract (polita) aflat in vigoare la sfârsitul exercitiului financiar, precum si cel putin date referitoare la: seria, numarul, perioada de valabilitate a contractului de asigurare/polita, numele complet al asiguratului, codul de identificare (CNP/CUI), soldul initial la inceput de an, prima bruta subscrisa in exercitiul financiar, prima bruta incasata. Evaluarea in vederea determinarii diferentelor de curs valutar, favorabile sau nefavorabile, aferente creantelor exprimate in valuta si soldul final al creantei de incasat la finele exercitiului financiar vor fi evidentiate distinct.
(3) Inventarierea creantelor cu intermediarii in asigurari/reasigurari se efectueaza pe baza documentelor care au stat la baza operatiunilor de stabilire a comisioanelor de intermediere (contracte de mandat, borderouri de depunere a documentelor de asigurare etc.) in cursul exercitiului financiar. Verificarea si confirmarea scrisa reciproca a soldului final debitor si/sau creditor al conturilor de decontari cu intermediarii in asigurari este obligatorie.
(4) Listele de inventariere pentru creantele cu intermediarii in asigurari/reasigurari se intocmesc distinct, nominal, pe categorii de intermediari persoane fizice, persoane juridice, brokeri de asigurare si alti intermediari in asigurari, si cuprind cel putin datele de identificare ale intermediarilor in asigurari (numarul din Registrul intermediarilor in asigurari, contractele de mandat derulate in exercitiul financiar, primele de asigurare intermediate/incasate, comisioanele brute datorate si achitate, sumele aflate in sold la finele perioadei inventariate).
(5) Ajustarile de valoare pentru creantele de la intermediari stabilite cu ocazia inventarierii (de exemplu, in situatia retragerii sau a suspendarii autorizatiei de functionare) sunt evidentiate intr-un analitic distinct.
(6) Inventarierea creantelor sau datoriilor cu reasiguratorii directi sau cu intermediarii in reasigurari se efectueaza pe baza documentelor de reasigurare (contracte incheiate cu reasiguratorii, deconturi interne sau externe primite de la reasiguratori/intermediari) derulate in cursul exercitiului financiar. Verificarea soldului conturilor de creante sau datorii este efectuata obligatoriu in baza confirmarilor scrise primite de la partenerii externi/interni. Ajustarile de valoare pentru creantele de la reasiguratori stabilite cu ocazia inventarierii sunt evidentiate distinct.
(7) Listele de inventariere ale creantelor sau datoriilor cu reasiguratorii se intocmesc distinct pentru fiecare reasigurator pentru operatiunile de acceptari si cedari in reasigurare pe tipuri de contracte (proportionale, oprire daune etc.). Acestea cuprind cel putin informatii cu privire la datele complete de identificare ale (re)asiguratorului (denumirea, adresa completa, ratingul acordat de o institutie specializata recunoscuta pe plan international, dupa caz) si detalii aferente contractelor de (re)asigurare, precum perioada de valabilitate a contractului, valoarea primelor brute subscrise acceptate sau cedate in reasigurare, distinct pe fiecare categorie de asigurari, pe fiecare clasa de asigurare potrivit normelor emise de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor.
(8) Listele de inventariere trebuie sa contina si comisioanele de acordat sau de primit, depozitele constituite la reasiguratori, estimarea daunelor de acordat sau de recuperat, participarea la profitul reasiguratorului, precum si alte elemente, dupa caz.
(9) Brokerii de asigurare/reasigurare inventariaza creantele si datoriile in baza documentelor justificative (contracte de mandat) care au stat la baza operatiunilor de intermediere, iar confirmarea soldurilor reciproce cu asiguratorii se efectueaza potrivit “Extrasului de cont” (cod 14-6-3) care, in anexa, poate cuprinde informatiile referitoare atât la documentele privind comisioanele de intermediere, cât si la documentele de asigurare neutilizate aflate la dispozitia acestora.
(10) Listele de inventariere a creantelor si/sau datoriilor cu asiguratorii trebuie sa cuprinda cel putin datele de identificare ale asiguratorului, contractele de intermediere derulate in exercitiul financiar, soldul initial la inceput de an, valoarea primelor de asigurare intermediate in exercitiul financiar, valoarea comisioanelor brute datorate, comisioanele achitate si sumele aflate in sold la finele perioadei.
(11) Creantele, evidentiate pe clase de asigurare aferente sumelor recuperabile provenite din achizitionarea creantelor asiguratilor fata de terti (subrogare in drepturile acestora) sau din achizitionarea drepturilor de proprietate asupra bunurilor asigurate, estimate cu prudenta, se inventariaza pe baza documentelor justificative de constituire a creantei (hotarâri judecatoresti, angajamente de plata, procese-verbale insotite de note de fundamentare aprobate de conducerea executiva a asiguratorului etc.), mentionându-se cel putin data constituirii acestora, soldul initial si soldul final. Listele de inventariere a acestor creante trebuie intocmite distinct pe clase de asigurare, pe persoane fizice, persoane juridice/alti asiguratori. Propunerile comisiei de inventariere cu privire la ajustarile de valoare pentru depreciere aferente acestor creante din subrogare sunt cuprinse in liste de inventariere separate.

Inventarierea creantelor si obligatiilor fata de terti
ART. 11
(1) Creantele si obligatiile fata de terti supuse verificarii si confirmarii pe baza extraselor soldurilor debitoare si creditoare ale conturilor de creante si datorii care detin ponderea valorica in totalul soldurilor acestor conturi, precum si datoriile sau creantele fata de asiguratori constituite in baza prevederilor art. 22 si 54 din Legea nr. 136/1995 privind asigurarile si reasigurarile in România, cu modificarile si completarile ulterioare, trebuie sa fie confirmate potrivit “Extrasului de cont” (cod 14-6-3) sau punctajelor reciproce scrise.
(2) Nerespectarea prevederilor alin. (1), precum si refuzul de confirmare constituie abateri de la prezentele norme si se sanctioneaza potrivit legii.
(3) In situatia entitatilor care efectueaza decontarea creantelor si obligatiilor pe baza de deconturi interne sau deconturi externe periodice (lunare) confirmate de catre parteneri, aceste documente pot tine locul extraselor de cont confirmate.
(4) Inventarierea soldului creantelor si/sau a obligatiilor fata de bugetele locale sau bugetul consolidat al statului se efectueaza pe baza certificatelor de atestare fiscala eliberate de autoritatile competente, pentru data de 31 decembrie sau pentru sfârsitul perioadei pentru care se efectueaza inventarierea.

Inventarierea altor elemente de activ
ART. 12
(1) Stabilirea stocurilor faptice se face prin numarare sau cântarire, dupa caz. Bunurile aflate in ambalaje originale intacte se desfac prin sondaj, acest lucru urmând a fi mentionat si in listele de inventariere respective.
(2) In listele de inventariere a materialelor se mentioneaza modul in care s-a facut inventarierea, precum si datele tehnice care au stat la baza calculelor respective.
(3) Bunurile aflate asupra angajatilor la data inventarierii (echipamente, mobilier etc.) se inventariaza si se trec in liste de inventariere distincte, specificându-se persoanele care raspund de pastrarea lor. In cadrul evidentierii acestora pe spatii/locuri de munca, bunurile sunt centralizate si comparate cu datele din evidenta tehnico-operativa, precum si cu cele din evidenta contabila.
(4) Comisia de inventariere are obligatia sa controleze toate locurile in care pot exista bunuri care trebuie supuse inventarierii.
ART. 13
Toate bunurile ce se inventariaza se inscriu in listele de inventariere, care trebuie sa se intocmeasca pe locuri de depozitare, pe gestiuni si pe categorii de bunuri.
ART. 14
(1) Bunurile existente in entitate si apartinând altor entitati (inchiriate, in leasing, in concesiune, in administrare, in custodie etc.) se inventariaza si se inscriu in liste de inventariere distincte.
(2) Listele de inventariere pentru aceste bunuri trebuie sa contina informatii cu privire la numarul si data actului de predare-primire si ale documentului de livrare, precum si alte informatii utile.
(3) Listele de inventariere cuprinzând bunurile apartinând tertilor se trimit si persoanei fizice sau juridice, române ori straine, dupa caz, careia ii apartin bunurile respective, in termen de cel mult 15 zile lucratoare de la terminarea inventarierii, urmând ca proprietarul bunurilor sa comunice eventualele nepotriviri in termen de 5 zile lucratoare de la primirea listelor de inventariere.
(4) In caz de nepotriviri, entitatea detinatoare este obligata sa clarifice situatia diferentelor respective si sa comunice constatarile sale persoanei fizice sau juridice careia ii apartin bunurile respective, in termen de 5 zile lucratoare de la primirea sesizarii.
(5) Pentru situatiile prevazute in prezentul articol, entitatile detinatoare ale bunurilor sunt obligate sa efectueze inventarierea si sa trimita spre confirmare listele de inventariere, dupa cum proprietarii acelor bunuri sunt obligati sa ceara confirmarea privind bunurile existente la terti. Neprimirea confirmarii privind bunurile existente la terti nu reprezinta confirmare tacita.
(6) Documentele de asigurare (contracte/polite de asigurare, chitantele de incasare in numerar a primelor de asigurare) primite de la asiguratori, dar neutilizate, aflate la dispozitia intermediarilor in asigurari, sunt incluse in liste de inventariere separate, distinct pe tip de document de asigurare si confirmate in baza proceselor-verbale de verificare sau a confirmarilor reciproce scrise.
(7) Sumele reprezentând diferente de prime de asigurare/comisioane intermediate etc. constatate ca urmare a confirmarilor reciproce scrise, primite de la intermediari sau asiguratori, trebuie sa fie evidentiate si inregistrate in contabilitatea entitatilor numai in baza documentelor justificative care au stat la baza operatiunilor respective.
ART. 15
(1) Pentru bunurile depreciate, inutilizabile sau deteriorate, fara miscare ori greu vandabile, comenzi in curs, abandonate sau sistate, precum si pentru creantele si obligatiile incerte ori in litigiu se intocmesc liste de inventariere distincte sau situatii analitice separate, dupa caz.
(2) Determinarea stocurilor faptice se face astfel incât sa se evite omiterea ori inventarierea de doua sau de mai multe ori a acelorasi bunuri.
(3) Bunurile aflate in expeditie se inventariaza de catre entitatile furnizoare, iar bunurile achizitionate aflate in curs de aprovizionare se inventariaza de entitatea cumparatoare si se inscriu in liste de inventariere distincte.
ART. 16
Principalele masuri organizatorice care trebuie luate de catre comisia de inventariere pentru inventarierea bunurilor sunt urmatoarele:
a) inainte de inceperea operatiunii de inventariere sa ia de la gestionarul raspunzator de gestiunea bunurilor o declaratie scrisa din care sa rezulte daca:
– gestioneaza bunuri si in alte locuri de depozitare;
– in afara bunurilor entitatii respective are in gestiune si alte bunuri apartinând tertilor, primite cu sau fara documente;
– are plusuri sau lipsuri in gestiune, despre a caror cantitate ori valoare are cunostinta;
– are bunuri nereceptionate sau care trebuie expediate (livrate), pentru care s-au intocmit documentele aferente;
– a primit sau a eliberat bunuri fara documente legale;
– detine numerar sau alte hârtii de valoare rezultate din vânzarea bunurilor aflate in gestiunea sa;
– are documente de primire-eliberare care nu au fost operate in evidenta gestiunii sau care nu au fost predate la contabilitate.
De asemenea, gestionarul mentioneaza in declaratia scrisa felul, numarul si data ultimului document de intrare/iesire a bunurilor in/din gestiune.
Declaratia se dateaza si se semneaza de catre gestionarul raspunzator de gestiunea bunurilor si de catre comisia de inventariere. Semnarea declaratiei de catre gestionar se face in fata comisiei de inventariere;
b) sa identifice toate locurile (incaperile) in care exista bunuri ce urmeaza a fi inventariate;
c) sa asigure inchiderea si sigilarea spatiilor de depozitare, in prezenta gestionarului, ori de câte ori se intrerup operatiunile de inventariere si se paraseste gestiunea.
Atunci când bunurile supuse inventarierii, gestionate de catre o singura persoana, sunt depozitate in locuri diferite sau gestiunea are mai multe cai de acces, membrii comisiei care efectueaza inventarierea trebuie sa sigileze toate aceste locuri si caile lor de acces, cu exceptia locului in care a inceput inventarierea, care se sigileaza numai in cazul când inventarierea nu se termina intr-o singura zi. La reluarea lucrarilor se verifica daca sigiliul este intact; in caz contrar, acest fapt se consemneaza intr-un proces-verbal de constatare, care se semneaza de catre comisia de inventariere si de catre gestionar, luându-se masurile corespunzatoare.
Documentele intocmite de comisia de inventariere ramân in cadrul gestiunii inventariate in locuri special amenajate (fisete, casete, dulapuri etc.), incuiate si sigilate.
Presedintele comisiei de inventariere raspunde de operatiunea de sigilare;
d) sa bareze si sa semneze, la ultima operatiune, fisele de magazie, mentionând data la care s-au inventariat bunurile, sa vizeze documentele care privesc intrari sau iesiri de bunuri, existente in gestiune, dar neinregistrate, sa dispuna inregistrarea acestora in fisele de magazie si predarea lor la contabilitate, astfel incât situatia scriptica a gestiunii sa reflecte realitatea;
e) sa verifice numerarul din casa si sa stabileasca suma incasarilor din ziua curenta, solicitând depunerea numerarului la casieria entitatii;
f) sa controleze daca toate instrumentele si aparatele de masura sau de cântarire au fost verificate si daca sunt in buna stare de functionare;
g) in cazul in care gestionarul nu s-a prezentat la data si ora fixate pentru inceperea operatiunilor de inventariere, comisia de inventariere sigileaza gestiunea si comunica aceasta comisiei centrale sau altei persoane care are obligatia gestionarii entitatii, conform procedurilor proprii privind inventarierea. Aceste persoane au obligatia sa ii aduca la cunostinta imediat, in scris, gestionarului despre reprogramarea inventarierii ce trebuie sa se efectueze, indicând locul, ziua si ora fixate pentru inceperea operatiunilor de inventariere.
Daca gestionarul nu se prezinta nici de aceasta data la locul, data si ora fixate, inventarierea se efectueaza de catre comisia de inventariere in prezenta reprezentantului sau legal sau a altei persoane, numita prin decizie scrisa, care sa il reprezinte pe gestionar.
ART. 17
Pentru desfasurarea corespunzatoare a inventarierii este indicat, daca este posibil, sa se sisteze operatiunile de intrare-iesire a bunurilor supuse inventarierii, luându-se din timp masurile corespunzatoare pentru a nu se stânjeni procesul normal de predare sau de primire a bunurilor.
ART. 18
(1) Disponibilitatile banesti, cecurile, cambiile, biletele la ordin, scrisorile de garantie, acreditivele, ipotecile, precum si alte valori aflate in casieria entitatilor se inventariaza cu respectarea prevederilor legale.
(2) Disponibilitatile aflate in conturi la banci sau la unitatile Trezoreriei Statului se inventariaza prin confruntarea soldurilor din extrasele de cont emise de acestea cu cele din contabilitatea entitatii.
In acest scop, extrasele de cont din ziua de 31 decembrie sau din ultima zi bancara, puse la dispozitie de institutiile de credit si unitatile Trezoreriei Statului, vor purta stampila oficiala a acestora.
(3) Disponibilitatile in lei si in valuta din casierie se inventariaza in ultima zi lucratoare a exercitiului financiar, dupa inregistrarea tuturor operatiunilor de incasari si plati privind exercitiul respectiv, confruntându-se soldurile din registrul de casa cu monetarul si cu cele din contabilitate, in baza procesului-verbal de inventariere a monetarului si/sau a altor valori aflate in casierie.
(4) Disponibilitatile in numerar sau din conturile curente in lei si in valuta aflate in conturile deschise la institutiile de credit, altele decât conturile prin care se deruleaza activitatea curenta a intermediarilor in asigurare/reasigurare, reprezentând incasarile facute in numele sau in contul asiguratilor sau reasiguratilor, reprezentând prime de asigurare sau de reasigurare, pot fi virate in conturile curente ale asiguratorului, pâna in ultima zi lucratoare a exercitiului financiar.
ART. 19
(1) Inscrierea in listele de inventariere a marcilor postale, a timbrelor fiscale, a tichetelor de calatorie, a tichetelor de masa, a tichetelor cadou, a tichetelor de cresa, a tichetelor de vacanta, a bonurilor cantitati fixe si altele asemenea se face la valoarea lor nominala.
(2) Pentru bunurile de aceasta natura, constatate fara utilitate (expirate, deteriorate), se intocmesc liste de inventariere distincte.

Inventarierea cheltuielilor in avans/cheltuielilor de achizitie reportate
ART. 20
(1) Inventarierea cheltuielilor in avans si a cheltuielilor de achizitie reportate se efectueaza tinându-se seama de modul de constituire si de procedurile interne aprobate.
(2) Listele de inventariere se intocmesc pentru fiecare tip de cheltuiala in avans sau de achizitie reportata constituita dupa natura (comisioane, publicitate etc.).
(3) Pentru cheltuielile de achizitie reportate lista de inventariere cuprinde baza de date referitoare la metoda de calcul determinata in conformitate cu cerintele prevederilor normelor emise de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, componenta soldului initial, constituire, eliberare si a soldului final.
(4) Procedurile interne aprobate, pe baza carora se constituie cheltuielile de achizitie reportate, precum si metodologia de calcul al acestora se anexeaza la dosarul de inventariere.

Inventarierea rezervelor tehnice ale asiguratorilor si a tranzactiilor privind activitatea de asigurare si de reasigurare
ART. 21
(1) Rezervele tehnice brute ale asiguratorului se inventariaza pe fiecare tip de rezerva tehnica, pe categorie de asigurari, urmarindu-se respectarea prevederilor legale si a normelor interne cu privire la constituirea si mentinerea corespunzatoare.
(2) Partea din rezervele tehnice aferente contractelor cedate in reasigurare se inventariaza distinct, pe categorii de asigurari, iar listele de inventariere cuprind toate informatiile pentru fiecare tip de rezerva tehnica constituita, eliberata, sold final, la nivel de contract, dosar de dauna cedat in reasigurare etc.
(3) Bazele de date contin pentru fiecare tip de rezerva tehnica cel putin urmatoarele informatii: sold initial la inceput de an, constituirea, diminuarea/eliberarea, sold final pe contract de asigurare, totalizate pe clase/categorie de asigurare practicata, dupa caz. Pentru rezervele tehnice de daune informatiile trebuie prezentate pe fiecare dosar de dauna constituit, platit, prescris sau alte situatii prevazute de lege, sold final.
(4) Bazele de date referitoare la subscriere in exercitiul financiar a primelor de asigurare aferente contractelor (politelor) incheiate trebuie salvate in format electronic si cuprind cel putin informatii privind contractele de asigurare enumerate la nivel de contract (polita) incheiata si subscrisa in exercitiului financiar, seria, numarul, numele complet al asiguratului, codul de identificare (CNP/CUI) perioada de valabilitate a contractului, valoarea primei brute subscrise in exercitiul financiar, valoarea primei brute incasate, riscurile cuprinse in asigurare, alte date prevazute de normele emise de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, totalizate pe clase/categorii de asigurare.
(5) Bazele de date referitoare la contractele (politele) de asigurare subscrise in exercitiile financiare anterioare aferente contractelor de asigurare cu perioada de valabilitate mai mare de un an (multianuale) cuprind cel putin informatiile enuntate la alin. (4).
(6) La dosarul de inventariere se anexeaza, pe suport informatic durabil, toate informatiile necesare determinarii bazelor de date ale caror totaluri obtinute din evidenta tehnica de gestiune trebuie sa confirme la nivel de contract (polita) soldul rezervelor tehnice brute, veniturile din prime brute subscrise, indemnizatiile brute platite, primele brute incasate, primele cedate in reasigurare, veniturile din prime de asigurare incasate in avans, comisioanele de achizitie curente si reportate, alte date si informatii privind activitatea de asigurare care sunt evidentiate in contabilitate.
(7) Documentele si informatiile care alcatuiesc dosarul de inventariere solicitate in structura prevazuta de prevederile prezentelor norme sunt obligatorii incepând cu inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii si a tranzactiilor privind activitatea de asigurare si reasigurare ale anului 2011.
ART. 22
Pentru toate celelalte elemente de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, cu ocazia inventarierii, se verifica realitatea soldurilor conturilor respective, iar pentru cele aflate la terti se fac cereri de confirmare, care se ataseaza la listele respective de inventariere dupa primirea confirmarii.

Listele de inventariere
ART. 23
(1) Pe ultima fila a listei de inventariere, gestionarul trebuie sa mentioneze daca toate bunurile si valorile banesti din gestiune au fost inventariate si consemnate in listele de inventariere in prezenta sa. De asemenea, acesta mentioneaza daca are obiectii cu privire la modul de efectuare a inventarierii. In acest caz, comisia de inventariere este obligata sa analizeze obiectiile, iar concluziile sunt mentionate la sfârsitul listelor de inventariere.
(2) Listele de inventariere se semneaza pe fiecare fila de catre presedintele si membrii comisiei de inventariere, de catre gestionar, precum si de catre specialistii solicitati de catre presedintele comisiei de inventariere pentru participarea la identificarea bunurilor inventariate.
(3) In cazul gestiunilor colective (cu mai multi gestionari), listele de inventariere se semneaza de catre toti gestionarii, iar in cazul predarii-primirii gestiunii, acestea se semneaza atât de catre gestionarul predator, cât si de catre cel primitor.
ART. 24
(1) Completarea listelor de inventariere se efectueaza fie folosind sistemul informatic de prelucrare automata a datelor, fie prin inscrierea elementelor de active identificate, fara spatii libere si fara stersaturi, conform procedurilor interne aprobate.
(2) Listele de inventariere utilizate sunt cele prevazute ca model in anexa nr. 3 la Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 3.512/2008, cu completarile ulterioare.
(3) In cazul imobilizarilor corporale, precum si al celorlalte elemente de natura activelor pentru care exista constituite ajustari pentru depreciere sau ajustari pentru pierdere de valoare, in listele de inventariere se inscrie valoarea de inregistrare in contabilitate a acestora, mai putin ajustarile pentru depreciere sau pierdere de valoare inregistrate pâna la data inventarierii, care se compara cu valoarea lor actuala, stabilita cu ocazia inventarierii, pe baza de constatari faptice.
(4) In situatia in care elementele de natura activelor sunt inventariate prin metode de identificare electronica (de exemplu, cititor de cod de bare etc.), datele fiind transmise direct in sistemul informatic financiar-contabil, listele de inventar sunt editate direct din sistemul informatic. Se vor edita listele complete cu toate pozitiile inventariate sau in mod selectiv numai pentru acele pozitii (repere) unde se constata diferente cantitative sau valorice (deprecieri), dupa caz.
(5) In cazul in care se editeaza liste de inventariere care cuprind numai pozitiile (reperele) la care se constata diferente cantitative sau valorice, listele complete de inventariere se pastreaza pe suport magnetic, pe durata legala de pastrare a documentelor. In astfel de situatii, evaluarea bunurilor in vederea stabilirii eventualelor ajustari se efectueaza prin analiza si evaluarea tuturor elementelor inventariate, nu numai a celor la care s-au constatat diferente cantitative.
(6) Inventarierile partiale, precum si inventarierile efectuate in cursul anului, atunci când entitatea efectueaza mai multe inventarieri, se efectueaza cu respectarea prezentelor norme, mai putin completarea “Registrului-inventar” (cod 14-1-2), care se efectueaza cu ocazia inventarierii anuale.
(7) Pentru inventarierea elementelor de natura activelor care nu au substanta materiala, a datoriilor si capitalurilor proprii se intocmesc situatii analitice distincte. Totalul situatiilor analitice astfel intocmite se verifica cu soldurile conturilor sintetice corespunzatoare, care se preiau in “Registrul-inventar” (cod 14-1-2).
ART. 25
(1) Rezultatele inventarierii se stabilesc prin compararea datelor constatate faptic si inscrise in listele de inventariere cu cele din evidenta tehnico-operativa (fisele de magazie) si din contabilitate.
(2) Inainte de stabilirea rezultatelor inventarierii se procedeaza la o analiza a tuturor stocurilor inscrise in fisele de magazie si a soldurilor din contabilitate pentru bunurile inventariate. Erorile descoperite cu aceasta ocazie trebuie corectate operativ, dupa care se procedeaza la stabilirea rezultatelor inventarierii prin confruntarea cantitatilor consemnate in listele de inventariere cu evidenta tehnico-operativa pentru fiecare pozitie.

Evaluarea, cu ocazia inventarierii
ART. 26
(1) Evaluarea, cu ocazia inventarierii, a elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii se face potrivit prevederilor Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene specific domeniului asigurarilor, precum si ale prezentelor norme.
(2) Evaluarea se va efectua cu respectarea principiului permanentei metodelor, potrivit caruia modelele si regulile de evaluare trebuie mentinute, asigurând comparabilitatea in timp a informatiilor contabile.
ART. 27
(1) La stabilirea valorii de inventar a bunurilor se aplica principiul prudentei, potrivit caruia se tine seama de toate ajustarile de valoare datorate deprecierilor sau pierderilor de valoare.
(2) In cazul in care se constata ca valoarea de inventar a bunurilor este mai mare decât valoarea cu care acestea sunt evidentiate in contabilitate, in listele de inventariere se inscriu valorile din contabilitate.
(3) In cazul in care valoarea de inventar a bunurilor este mai mica decât valoarea din contabilitate, in listele de inventariere se inscrie valoarea de inventar.
ART. 28
(1) Pentru elementele de natura activelor la care s-au constatat deprecieri, pe baza listelor de inventariere intocmite distinct, comisia de inventariere face propuneri de ajustari pentru depreciere sau ajustari pentru pierdere de valoare, dupa caz, ori de inregistrare a unor amortizari suplimentare (pentru deprecierile ireversibile ale imobilizarilor amortizabile), acolo unde este cazul, aratând totodata cauzele care au determinat aceste deprecieri.
(2) Pentru toate plusurile, lipsurile si deprecierile constatate la bunuri, precum si pentru pagubele determinate de expirarea termenelor de prescriptie a creantelor sau din alte cauze, comisia de inventariere solicita explicatii scrise de la persoanele care au raspunderea gestionarii bunurilor, respectiv a urmaririi decontarii creantelor.
(3) Pe baza explicatiilor primite si a documentelor analizate, comisia de inventariere stabileste natura lipsurilor, pierderilor, pagubelor si deprecierilor constatate, precum si natura plusurilor, propunând, in conformitate cu dispozitiile legale, modul de regularizare a diferentelor dintre datele din contabilitate si cele faptice, rezultate in urma inventarierii.
(4) In situatia constatarii unor plusuri in gestiune, bunurile respective se evalueaza potrivit reglementarilor contabile specifice domeniului asigurarilor.
(5) In cazul constatarii unor lipsuri imputabile in gestiune, administratorii, consiliul de administratie, respectiv membrii directoratului, dupa caz, trebuie sa impute persoanelor vinovate bunurile lipsa la valoarea lor de inlocuire.
(6) Prin valoare de inlocuire, in sensul prezentelor norme, se intelege costul de achizitie a unui bun cu caracteristici si grad de uzura similare celui lipsa in gestiune la data constatarii pagubei, care cuprinde pretul de cumparare practicat pe piata, la care se adauga taxele nerecuperabile, inclusiv TVA, cheltuielile de transport, aprovizionare si alte cheltuieli, accesorii necesare pentru punerea in stare de utilitate sau pentru intrarea in gestiune a bunului respectiv. In cazul bunurilor constatate lipsa, ce urmeaza a fi imputate, care nu pot fi cumparate de pe piata, valoarea de imputare se stabileste de catre o comisie formata din specialisti in domeniul respectiv.
(7) La stabilirea valorii debitului, in cazurile in care lipsurile in gestiune nu sunt considerate infractiuni, se are in vedere posibilitatea compensarii lipsurilor cu eventualele plusuri constatate, daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:
– sa existe riscul de confuzie intre sorturile aceluiasi bun material, din cauza asemanarii in ceea ce priveste aspectul exterior: culoare, desen, model, dimensiuni, ambalaj sau alte elemente;
– diferentele constatate in plus sau in minus sa se refere la aceeasi perioada de gestiune si la aceeasi gestiune.
(8) Nu se admite compensarea in cazurile in care s-a facut dovada ca lipsurile constatate la inventariere provin din sustragerea sau din degradarea bunurilor respective, cauzata de persoanele care raspund de gestionarea acestor bunuri.
(9) Pentru pagubele constatate in gestiune raspund persoanele vinovate de producerea lor. Imputarea acestora se face la valoarea de inlocuire, asa cum a fost definita la alin. (6).

Procesul-verbal privind rezultatele inventarierii si dosarul de inventariere
ART. 29
(1) Rezultatele inventarierii se inscriu de catre comisia de inventariere intr-un proces-verbal.
(2) Procesul-verbal privind rezultatele inventarierii trebuie sa contina, in principal, urmatoarele elemente: data intocmirii, numele si prenumele membrilor comisiei de inventariere, numarul si data deciziei de numire a comisiei de inventariere, gestiunea/gestiunile inventariata/inventariate, data inceperii si terminarii operatiunii de inventariere, rezultatele inventarierii, concluziile si propunerile comisiei cu privire la cauzele plusurilor si ale lipsurilor constatate si persoanele vinovate, precum si propuneri de masuri in legatura cu acestea, volumul stocurilor depreciate, fara miscare, propunerile privind ajustarile de valoare; propuneri de scoatere din functiune a imobilizarilor corporale, respectiv din evidenta a imobilizarilor necorporale, propuneri de scoatere din uz a materialelor de natura obiectelor de inventar si declasare sau casare a unor stocuri, constatari privind pastrarea, depozitarea, conservarea, asigurarea integritatii bunurilor din gestiune, precum si alte aspecte legate de activitatea gestiunii inventariate.
(3) Propunerile cuprinse in procesul-verbal al comisiei de inventariere se prezinta, in termen de 7 zile lucratoare de la data incheierii operatiunilor de inventariere, administratorului, consiliului de administratie, respectiv membrilor directoratului. Acesta, cu avizul conducatorului compartimentului financiar-contabil si al conducatorului compartimentului juridic, decide asupra solutionarii propunerilor facute, cu respectarea dispozitiilor legale.
(4) Procesul-verbal privind rezultatele inventarierii este insotit de dosarul de inventariere a activitatii de asigurare, care cuprinde anexele intocmite cu ocazia operatiunilor de inventariere. Acest dosar contine cel putin:
a) lista de inventariere a imobilizarilor necorporale;
b) lista de inventariere a plasamentelor in imobilizari corporale, a terenurilor, cladirilor si constructiilor proprietate si imobilizari in curs, a lucrarilor sistate;
c) propuneri de scoatere din functiune a imobilizarilor corporale, respectiv din evidenta a imobilizarilor necorporale, propuneri de scoatere din uz a materialelor de natura obiectelor de inventar si declasare sau casare a unor stocuri;
d) situatia inventarierii plasamentelor in instrumente financiare pe categorii de instrumente si activitate de asigurare;
e) situatia inventarierii creantelor din asigurarea directa aferenta asigurarilor de viata si asigurarilor generale, dupa caz;
f) situatia creantelor/datoriilor din reasigurare;
g) situatia creantelor/datoriilor cu intermediarii in asigurari pe categorii de intermediari;
h) situatia creantelor cu asiguratorii pentru brokerii de asigurare;
i) situatia creantelor aferente sumelor recuperabile provenite din achizitionarea creantelor asiguratilor fata de terti (subrogare in drepturile acestora) sau din achizitionarea drepturilor de proprietate asupra bunurilor asigurate, distinct pe asiguratori si distinct pe alte categorii;
j) situatia altor debite din prestari servicii in domeniul asigurarilor;
k) situatia contractelor de asigurare subscrise in exercitiul financiar pentru asigurarile de viata si distinct pentru asigurarile generale, dupa caz;
l) situatia de inventariere a sumelor asigurate platite din daunele si prestatiile la asigurarile de viata si distinct pentru asigurarile generale, dupa caz;
m) lista de inventariere a mijloacelor fixe a imobilizarilor corporale si necorporale in curs, alte active materiale si stocuri utilizând formularul comun pe economie “Lista de inventariere” cod 14-3-12 si 14-3-12 b;
n) situatia inventarierii cheltuielilor in avans;
o) situatia inventarierii cheltuielilor de achizitie reportate pe categorii de asigurare, dupa caz;
p) situatia inventarierii rezervelor tehnice pentru asigurarile de viata si asigurarile generale, pe categorii de rezerve tehnice la nivel de contract de asigurare/dosar de dauna – platit, prescris si alte situatii prevazute de lege etc.;
q) situatia inventarierii dosarelor aflate pe rolul instantelor de judecata având ca obiect pretentiile formulate impotriva tertilor;
r) situatia inventarierii dosarelor aflate pe rolul instantelor de judecata având ca obiect pretentiile formulate de terti impotriva asiguratorului sau brokerului de asigurare in calitate de pârât;
s) alte situatii, anexe, procese-verbale, extrase de cont, confirmari scrise etc.;
t) balanta de verificare cu inregistrarea operatiunilor rezultate in urma inventarierii semnata de comisia de inventariere;
u) suportul in format electronic (CD/DVD).
(5) Procesul-verbal inclusiv anexele sunt intocmite in format letric (pentru liste cu un volum mare de date se pot obtine din sistemele informatice situatii centralizatoare care sunt semnate de membrii comisiei de inventariere, certificate pentru concordanta datelor de catre compartimentul financiar-contabil) si salvate in format electronic pe un suport durabil, arhivate in conformitate cu reglementarile legale in vigoare.

“Registrul-inventar” (cod 14-1-2)
ART. 30
(1) “Registrul-inventar” (cod 14-1-2) este un document contabil obligatoriu in care se inscriu rezultatele inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, grupate dupa natura lor, conform posturilor din bilant.
Se intocmeste intr-un singur exemplar, dupa ce a fost numerotat si parafat.
(2) Elementele de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii inscrise in registrul-inventar au la baza listele de inventariere, procesele-verbale de inventariere si situatiile analitice, dupa caz, care justifica continutul fiecarui post din bilant.
(3) In cazul in care inventarierea are loc pe parcursul anului, datele rezultate din operatiunea de inventariere se actualizeaza cu intrarile sau iesirile din perioada cuprinsa intre data inventarierii si data incheierii exercitiului financiar, datele actualizate fiind apoi cuprinse in registrul-inventar. Operatiunea de actualizare a datelor rezultate din inventariere se efectueaza astfel incât la sfârsitul exercitiului financiar sa fie reflectata situatia reala a elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, precum si a tranzactiilor privind activitatea de asigurare si de reasigurare.
(4) Completarea registrului-inventar se efectueaza in momentul in care se stabilesc soldurile tuturor conturilor bilantiere, inclusiv cele aferente impozitului pe profit, si ajustarile pentru depreciere sau pierdere de valoare, dupa caz.
(5) Registrul-inventar poate fi adaptat in functie de specificul si necesitatile entitatilor, cu conditia respectarii continutului minim de informatii prevazut pentru acesta.
(6) Registrul-inventar se intocmeste la nivelul fiecarei subunitati a entitatii, precum si, centralizat, la nivel de entitate.

Rezultatele inventarierii
ART. 31
(1) Rezultatele inventarierii trebuie inregistrate in evidenta tehnico-operativa in termen de cel mult 7 zile lucratoare de la data aprobarii procesului-verbal de inventariere de catre administrator, consiliul de administratie, respectiv membrii directoratului, dupa caz.
(2) Rezultatul inventarierii se inregistreaza in contabilitate potrivit prevederilor Legii nr. 82/1991, republicata, si in conformitate cu reglementarile contabile conforme cu directivele europene specifice domeniului asigurarilor.
(3) Pe baza registrului-inventar si a balantei de verificare intocmite la finele exercitiului financiar se intocmeste bilantul, parte componenta a situatiilor financiare anuale, ale carui posturi trebuie sa corespunda cu datele inregistrate in contabilitate, puse de acord cu situatia reala a elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, precum si a tranzactiilor privind activitatea de asigurare si de reasigurare stabilita pe baza inventarului.
ART. 32
Nerespectarea in orice mod a dispozitiilor prezentelor norme se sanctioneaza de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor in conditiile si potrivit prevederilor art. 39 din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close