Republicare oficiala. Legea nr. 227/2006 privind prevenirea si combaterea dopajului in sport

In M. Of. nr. 63 din 25 ianuarie 2011 a fost republicata Legea nr. 227/2006 privind prevenirea si combaterea dopajului in sport.
Din cuprins:
*) Republicata in temeiul art. IV din Legea nr. 249/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2006 privind prevenirea si combaterea dopajului in sport, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 857 din 21 decembrie 2010, dandu-se textelor o noua numerotare.
Legea nr. 227/2006 privind prevenirea si combaterea dopajului in sport a mai fost republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 485 din 14 iulie 2009.

TITLUL I
Dispozitii generale

ART. 1
(1) Prezenta lege reglementeaza prevenirea si combaterea dopajului in sport.
(2) Conform reglementarilor Conventiei impotriva dopajului, adoptata in cadrul Consiliului Europei, la Strasbourg la 16 noiembrie 1989, ratificata prin Legea nr. 171/1998, ale Conventiei internationale impotriva dopajului in sport, adoptata in cadrul Conferintei Generale a Organizatiei Natiunilor Unite pentru Educatie, Stiinta si Cultura, la Paris la 19 octombrie 2005, acceptata prin Legea nr. 367/2006, si ale Codului Mondial Anti-Doping, elaborat de Agentia Mondiala Anti-Doping, denumit in continuare Cod, se interzice dopajul in sport din ratiuni de natura etica si medicala.
ART. 2
(1) Dopajul in sport reprezinta una sau mai multe incalcari ale reglementarilor anti-doping prevazute la alin. (2).
(2) Constituie incalcari ale reglementarilor anti-doping urmatoarele fapte:
a) prezenta unei substante interzise sau a metabolitilor acesteia ori a markerilor ei in proba biologica provenita de la un sportiv;
b) utilizarea sau tentativa de a utiliza o substanta interzisa sau o metoda interzisa;
c) refuzul sau neprezentarea nejustificata pentru prelevarea de probe dupa primirea invitatiei la controlul doping, in conformitate cu reglementarile anti-doping, sau evitarea in orice mod a prelevarii probelor;
d) incalcarea de 3 ori, intr-o perioada de 18 luni, a reglementarilor in vigoare referitoare la disponibilitatea sportivului pentru testarea doping in afara competitiei, inclusiv nerespectarea de catre sportiv a obligatiei de a furniza informatii privind localizarea sa, precum si a reglementarilor privind testele neefectuate conform Standardului international pentru testare al Agentiei Mondiale Anti-Doping, inclusiv orice combinatie de 3 asemenea incalcari intr-o perioada de 18 luni;
e) falsificarea sau tentativa de a falsifica orice parte a controlului doping;
f) detinerea de substante si/sau de metode interzise;
g) traficarea sau tentativa de traficare a oricarei substante si/sau metode interzise;
h) administrarea sau tentativa de a administra o substanta interzisa oricarui sportiv sau utilizarea unei metode interzise asupra oricarui sportiv ori asistarea, instigarea sau orice forma de complicitate referitoare la orice incalcare a faptelor prevazute la lit. a) – g).
ART. 3
In intelesul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos se definesc dupa cum urmeaza:
1. sportiv – orice persoana care participa la activitatea sportiva la nivel international, definit ca atare de fiecare federatie internationala, sau orice persoana care participa la activitatea sportiva la nivel national, legitimata la un club sportiv, afiliat la o federatie sportiva nationala ori la o asociatie judeteana pe ramura de sport, si orice alta persoana care participa la activitatea sportiva la un nivel inferior, daca este desemnata de o alta organizatie care accepta Codul. Prezenta definitie cuprinde si practicantii de sport la nivel recreativ, fara ca acestia sa aiba obligatia de a furniza informatii privind localizarea lor si de a solicita scutire pentru uz terapeutic (SUT);
2. sportiv de nivel international – sportivul desemnat de una sau mai multe federatii internationale ca facand parte din lotul de testare inregistrat al unei federatii internationale;
3. personal asistent al sportivului – orice antrenor, instructor, manager, agent, personal din conducerea echipei, oficial, personal medical ori paramedical, parinte sau orice alta persoana care lucreaza cu, trateaza sau consiliaza sportivi care participa ori se pregatesc sa participe la competitii sportive;
4. organizatie nationala anti-doping – acea autoritate nationala sau acele autoritati nationale responsabile cu privire la adoptarea si implementarea reglementarilor anti-doping, conducerea activitatii de prelevare de probe biologice, gestionarea rezultatelor la testele efectuate si conducerea audierilor, toate aceste responsabilitati fiind la nivel national;
5. control doping – procesul care include furnizarea de informatii privind localizarea sportivilor, planificarea distribuirii testarilor, recoltarea si manuirea de probe biologice, transportul de probe biologice la laborator, analiza de laborator, scutirile pentru uz terapeutic (SUT), gestionarea rezultatelor, audieri si apeluri;
6. in competitie – perioada care incepe cu 12 ore inainte de o competitie la care sportivul este programat sa participe, pana la finalul competitiei si al procesului de recoltare a probelor legat de acea competitie, cu exceptia situatiilor in care se prevede altfel in reglementarile unei federatii internationale sau ale unei alte organizatii nationale anti-doping;
7. in afara competitiei – orice control doping care nu este realizat in competitie;
8. testari-tinta – selectionarea de sportivi pentru testari, acolo unde anumiti sportivi alesi special sau grupuri de sportivi sunt selectati pe o baza guvernata de reguli specifice, pentru efectuarea de testari la un anumit moment;
9. control doping fara aviz prealabil – un control doping care se desfasoara fara vreo atentionare prealabila a sportivului si in care sportivul este insotit in permanenta, incepand din momentul anuntarii si pana la prelevarea probei biologice;
10. ofiter de control doping – persoana atestata de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si care are, pe baza delegatiei emise de Agentia Nationala Anti-Doping, responsabilitatea gestionarii la fata locului a sedintei de prelevare a probelor;
11. proba biologica – orice material biologic colectat pentru a fi supus controlului doping;
12. testare doping – parte a procesului de desfasurare a controlului doping, ce presupune planificarea distribuirii testelor, recoltarea de probe biologice, manuirea lor si transportul de probe biologice la laborator;
13. lista interzisa – lista care denumeste substantele si metodele interzise;
14. substanta interzisa – orice substanta calificata astfel in cuprinsul listei interzise;
15. metoda interzisa – orice metoda calificata astfel in cuprinsul listei interzise;
16. substanta specifica – orice substanta calificata astfel in cuprinsul listei interzise;
17. standard international – un standard adoptat de catre Agentia Mondiala Anti-Doping, ce contine si detalii tehnice necesare pentru implementarea dispozitiilor Codului;
18. rezultate pozitive – un raport de la un laborator sau de la alta entitate careia i s-a aprobat efectuarea de testari, care identifica intr-o proba biologica prezenta unei substante interzise, a metabolitilor ori a markerilor sai, inclusiv insemnate cantitati de substante endogene sau dovezi ale utilizarii de metode interzise;
19. metabolit – orice substanta produsa in organism in urma unui proces de metabolizare, biodegradare;
20. marker – un compus, grup de compusi sau parametri biologici care indica utilizarea de substante sau metode interzise;
21. suspendare – oprirea sportivului sau a altei persoane, pentru o perioada determinata de timp, de la participarea in cadrul oricarei competitii sau al unei manifestari sportive ori sponsorizari, ca urmare a deciziei luate in urma audierii prevazute la art. 33, conform prezentei legi;
22. descalificare – invalidarea rezultatelor sportivului, obtinute in cadrul unei anumite competitii sau manifestari sportive, cu toate consecintele ce decurg din aceasta, inclusiv retragerea de medalii, puncte si premii;
23. falsificare – modificarea printr-o actiune incorecta, obstructionarea, inducerea in eroare sau orice comportament fraudulos, in scopul de a modifica rezultatele testarii doping sau de a impiedica desfasurarea procedurilor obisnuite de testare doping, precum si oferirea de informatii false Agentiei Nationale Anti-Doping;
24. utilizare de substante sau metode interzise – aplicarea, ingerarea, injectarea sau consumul prin orice mijloace al oricarei substante sau metode interzise;
25. scutire pentru uz terapeutic (SUT) – aprobarea utilizarii in scopuri terapeutice a unei substante si/sau metode interzise sportivilor care prezinta o afectiune dovedita medical;
26. terapeutic – tratamentul unei stari medicale cu agenti sau metode curative sau care ajuta la vindecare;
27. competitie – o singura cursa, meci, joc sau o intrecere sportiva singulara;
28. manifestare sportiva – o serie de competitii individuale organizate de un singur organism decizional;
29. tentativa – angajare comportamentala deliberata care constituie un pas important in desfasurarea unei actiuni, cu scopul savarsirii uneia dintre faptele prevazute la art. 2 alin. (2);
30. lipsa vinovatiei – demonstrarea de catre sportiv a faptului ca nu a stiut sau nu a suspectat si nici nu ar fi avut posibilitatea sa stie ori sa suspecteze, chiar prin exercitarea celei mai atente griji, faptul ca a folosit sau ca i s-au administrat substante ori metode interzise;
31. lipsa neglijentei semnificative – demonstrarea de catre sportiv a faptului ca neglijenta de care a dat dovada nu a fost semnificativa in ceea ce priveste incalcarea legislatiei antidoping;
32. participant – orice sportiv sau membru al personalului asistent al sportivului;
33. persoana – o persoana fizica sau juridica;
34. detinere – posesia sau controlul exclusiv asupra substantei sau metodei interzise;
35. lot de testare inregistrat – esantionul de sportivi de inalt nivel stabilit separat de catre fiecare federatie internationala si organizatie nationala anti-doping, care este supus testarii doping in cadrul si in afara competitiei, ca parte a planului de distributie a testarilor apartinand organizatiei sau federatiei internationale respective;
36. sport de echipa – un sport in care inlocuirea jucatorilor este permisa pe durata desfasurarii unei competitii;
37. sport individual – orice sport care nu este sport de echipa;
38. rezultat atipic – un raport de la laborator sau o alta entitate recunoscuta de catre Agentia Mondiala Anti-Doping, care necesita investigatii ulterioare potrivit prevederilor Standardului international pentru laboratoare inainte de a se stabili existenta unui rezultat pozitiv;
39. audiere provizorie – o scurta audiere ce are loc inaintea audierii prevazute la art. 33, la care sportivului i se aduc la cunostinta rezultatul constatat, reglementarile anti-doping incalcate si drepturile de care beneficiaza in vederea aplicarii suspendarii provizorii;
40. suspendare provizorie – oprirea temporara a sportivului sau a unei persoane din cadrul personalului asistent al sportivului suspectat de una dintre incalcarile prevazute la art. 2 alin. (2) de la participarea in cadrul oricarei competitii pana la luarea deciziei finale conform art. 33 alin. (4);
41. sistem de management si administrare anti-doping (ADAMS) – o baza de date pe internet, instrument pentru gestionarea introducerii, pastrarii si raportarii informatiilor, proiectata pentru a sprijini partenerii si Agentia Mondiala Anti-Doping in activitatile lor anti-doping, in conformitate cu legislatia privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal;
42. manifestare sportiva nationala – manifestare sportiva ce implica participarea sportivilor de nivel national si international, care nu este o manifestare sportiva internationala;
43. ajutor substantial – sprijin efectiv acordat de catre un sportiv sau o persoana din cadrul personalului asistent al sportivilor, prin furnizarea de informatii si probe concludente, inclusiv prin depunerea de marturii, pentru descoperirea sau stabilirea de incalcari ale reglementarilor anti-doping de catre alti sportivi sau persoane din cadrul personalului asistent al sportivilor.

TITLUL II
Organizarea activitatii anti-doping la nivel national

CAPITOLUL I
Agentia Nationala Anti-Doping

ART. 4
In vederea combaterii fenomenului de dopaj in sport functioneaza Agentia Nationala Anti-Doping, denumita in continuare Agentia, institutie publica cu personalitate juridica, cu autonomie decizionala in activitatea anti-doping, in subordinea Guvernului, coordonata de primul-ministru, finantata din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, cu sediul in municipiul Bucuresti, bd. Basarabia nr. 37 – 39, sectorul 2.
ART. 5
Agentia are urmatoarele obiective:
a) prevenirea si combaterea la nivel national a fenomenului de dopaj prin adoptarea si implementarea politicilor si reglementarilor anti-doping, in conformitate cu prevederile prezentei legi;
b) incurajarea practicarii unui sport curat, in vederea protejarii sanatatii sportivilor si respectarii principiilor fairplay-ului in sport;
c) promovarea si sustinerea cercetarilor anti-doping.
ART. 6
(1) In vederea realizarii obiectivelor prevazute la art. 5, Agentia indeplineste urmatoarele atributii:
a) elaboreaza strategia nationala anti-doping, in conformitate cu obiectivele si prevederile Codului si ale standardelor internationale;
b) initiaza proiecte de acte normative pentru armonizarea legislatiei nationale anti-doping cu reglementarile internationale in domeniu;
c) initiaza, sustine financiar si/sau promoveaza, dupa caz, programe educative si de prevenire a dopajului in sport;
d) asigura aplicarea de masuri concrete pentru sanctionarea dopajului in sport;
e) initiaza, sustine financiar si/sau incurajeaza programe de promovare a fairplay-ului in sport;
f) incurajeaza structurile sportive, Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului si Comitetul Olimpic si Sportiv Roman in adoptarea unor programe de testare coerente si uniforme;
g) colaboreaza cu autoritatile si institutiile publice, cu organizatiile guvernamentale si neguvernamentale nationale si internationale cu atributii in domeniu;
h) propune masuri specifice si colaboreaza cu autoritatile si institutiile publice, in sensul intensificarii luptei impotriva traficului ilicit de substante si/sau metode interzise;
i) aproba, publica si revizuieste Lista interzisa*), in conformitate cu lista Agentiei Mondiale Anti-Doping;
j) actualizeaza, in colaborare cu Ministerul Sanatatii si cu Agentia Nationala a Medicamentului, si publica anual lista cu specialitatile farmaceutice autorizate si comercializate in Romania care au in componenta substante si/sau metode interzise;
k) intocmeste planul national anual de testare, in competitie si in afara competitiei;
l) intocmeste lotul de testare inregistrat si tine evidenta localizarii sportivilor, potrivit prevederilor Standardului international pentru testare al Agentiei Mondiale Anti-Doping;
m) organizeaza si efectueaza controale doping in competitie si in afara competitiei;
n) incurajeaza procesul de testare reciproca intre organizatiile nationale anti-doping;
o) planifica si asigura desfasurarea audierilor sportivilor si ale personalului asistent al acestora suspectati de incalcarea reglementarilor anti-doping, intr-un cadru corect si echitabil, in conformitate cu legislatia in vigoare si cu standardele internationale;
p) aproba scutirile de uz terapeutic pentru sportivii de nivel national, la solicitarea scrisa a acestora, in conformitate cu procedura descrisa in Standardul international pentru scutiri de uz terapeutic (SUT) al Agentiei Mondiale Anti-Doping, si tine evidenta scutirilor pentru uz terapeutic (SUT) pentru sportivii de nivel international;
q) comunica Agentiei Mondiale Anti-Doping cazurile de incalcari ale reglementarilor anti-doping gestionate, precum si solicitarile de scutiri pentru uz terapeutic (SUT) pentru sportivii de nivel national;
r) elaboreaza normele metodologice privind organizarea si desfasurarea controlului doping;
s) organizeaza cursuri pentru formarea profesionala si perfectionarea ofiterilor de control doping;
t) prezinta anual un raport de activitate Guvernului si Parlamentului;
u) organizeaza periodic cu structurile sportive actiuni privind informarea, prevenirea si combaterea fenomenului de dopaj in sport;
v) initiaza, promoveaza si desfasoara activitati de cercetare stiintifica;
w) elaboreaza normele de utilizare a veniturilor Agentiei pentru categoriile de cheltuieli ce se efectueaza pentru realizarea actiunilor de prevenire si combatere a dopajului in sport, precum si a celor de prevenire si combatere a traficului ilicit de substante cuprinse in Lista interzisa si le supune Guvernului spre aprobare, prin hotarare.
(2) In vederea exercitarii atributiei prevazute la alin. (1) lit. g), Agentia achita cotizatiile stabilite de catre organizatiile guvernamentale si neguvernamentale internationale, conform baremelor acestora.
————
*) A se vedea Ordinul presedintelui Agentiei Nationale Anti-Doping nr. 168/2010 privind aprobarea Listei interzise pentru anul 2011, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 859 din 21 decembrie 2010.

ART. 7
Posturile publice de radio si de televiziune pun la dispozitie, gratuit, Agentiei un spatiu de emisie de minimum 30 de minute lunar, din care 50% la ore de maxima audienta, pentru difuzarea de emisiuni cu caracter educativ si materiale promotionale, in scopul prevenirii si combaterii dopajului in sport.
ART. 8
(1) Pe langa Agentie functioneaza Consiliul director, ca organ consultativ.
(2) Conducerea Agentiei este asigurata de un presedinte, numit pe o perioada de 5 ani, prin decizie a primului-ministru, din randul specialistilor in domeniu, pe baza indeplinirii cerintelor de competente profesionale si manageriale, precum si a criteriului de independenta politica si de independenta fata de structurile sportive.
ART. 9
(1) Consiliul director al Agentiei are in componenta 9 membri, dupa cum urmeaza:
a) presedinte;
b) 3 reprezentanti ai aparatului de lucru al Guvernului;
c) un reprezentant al Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, desemnat de ministru din randul angajatilor sai;
d) un reprezentant al Comitetului Olimpic si Sportiv Roman;
e) un reprezentant din domeniul farmacologiei sau toxicologiei ori medicinei, desemnat de Ministerul Sanatatii;
f) un reprezentant al sportivilor de performanta, desemnat de Comitetul Olimpic si Sportiv Roman;
g) un reprezentant al federatiilor sportive nationale, desemnat de Comitetul Olimpic si Sportiv Roman.
(2) Competentele Consiliului director se stabilesc prin hotarare a Guvernului.
(3) Activitatea Consiliului director este condusa de un presedinte care este si presedintele Agentiei.
(4) Mandatul membrilor Consiliului director este de 5 ani.
(5) Membrii Consiliului director sunt obligati sa respecte secretul profesional si vor semna declaratii de confidentialitate si conflict de interese.
(6) Consiliul director se intruneste in sedinte ordinare lunare si in sedinte extraordinare ori de cate ori este nevoie, la solicitarea presedintelui sau a cel putin doua treimi din numarul membrilor sai.
(7) Convocarea Consiliului director se face cu cel putin 5 zile lucratoare inainte de data sedintei si va cuprinde in mod obligatoriu ordinea de zi si documentatia necesara.
(8) Deciziile Consiliului director sunt adoptate cu votul a cel putin doua treimi din numarul membrilor sai.
(9) Membrii Consiliului director, care participa la sedinte, cu exceptia presedintelui, beneficiaza de indemnizatie de sedinta de 20% din indemnizatia lunara a presedintelui. Totalul sumelor cuvenite unui membru al Consiliului director, ca urmare a participarii la sedinte, nu poate depasi intr-o luna 20% din indemnizatia lunara a presedintelui.
ART. 10
(1) Mandatul membrilor Consiliului director inceteaza inainte de termen in urmatoarele situatii:
a) renuntarea la calitatea de membru;
b) transferarea in cadrul altei autoritati sau institutii publice;
c) aplicarea unei sanctiuni disciplinare;
d) neindeplinirea obligatiilor ce ii revin;
e) pierderea calitatii pentru care au fost numiti;
f) deces.
(2) In cazurile prevazute la alin. (1) se desemneaza un nou reprezentant, al carui mandat dureaza pana la expirarea mandatului celui in locul caruia a fost numit.
ART. 11
(1) Presedintele Agentiei are rang de secretar de stat si este ajutat in activitatea sa de un vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, numit pe o perioada de 5 ani, in conditiile legii, prin decizie a primului-ministru, pe baza indeplinirii cerintelor de competente profesionale si manageriale, precum si a criteriului de independenta politica si de independenta fata de structurile sportive.
(2) In exercitarea atributiilor sale presedintele Agentiei emite ordine si instructiuni.
(3) Ordinele si instructiunile cu caracter normativ emise de presedintele Agentiei se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
ART. 12
(1) Pe langa Agentie se constituie Comisia de acordare a scutirilor pentru uz terapeutic, Comisia de audiere a sportivilor si a personalului asistent al sportivilor care au incalcat reglementarile anti-doping si Comisia de apel.
(2) Componenta si competentele comisiilor prevazute la alin. (1) se aproba prin ordin al presedintelui Agentiei*).
(3) Membrii comisiilor prevazute la alin. (1), care participa la sedinte, beneficiaza de indemnizatie de sedinta de 20% din indemnizatia lunara a presedintelui. Totalul sumelor cuvenite unui membru al comisiilor, ca urmare a participarii la sedinte, nu poate depasi intr-o luna 20% din indemnizatia lunara a presedintelui.
(4) Pentru activitatea prestata de comisiile prevazute la alin. (1) se percep taxe al caror cuantum se stabileste anual prin decizie a Consiliului director, aprobata prin hotarare a Guvernului.
————
*) A se vedea Ordinul presedintelui Agentiei Nationale Anti-Doping nr. 73/2010 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei de audiere a sportivilor si a personalului asistent al sportivilor care au incalcat reglementarile antidoping, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 117 din 22 februarie 2010, si Ordinul presedintelui Agentiei Nationale Anti-Doping nr. 47/2009 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei de apel, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 339 din 21 mai 2009, cu modificarile ulterioare.

ART. 13
(1) Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale Agentiei se asigura din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.
(2) Tarifele pentru formarea si perfectionarea ofiterilor de control doping, precum si tarifele pentru testarea suplimentelor nutritive se stabilesc prin ordin al presedintelui Agentiei.
ART. 14
(1) Salariatii care au o vechime in munca in cadrul Agentiei de cel putin 2 ani primesc lunar un spor de stabilitate de 5%, calculat la salariul de baza.
(2) Pentru fiecare an de vechime in munca, care depaseste pragul de 2 ani, la procentul prevazut la alin. (1) se adauga cate 3 procente.
(3) Sporul de stabilitate, acordat in conditiile alin. (1) si (2), nu poate depasi 20% din salariul de baza.
(4) Sporul de stabilitate se acorda cu data de 1 a lunii urmatoare celei in care s-a implinit vechimea prevazuta la alin. (1) si (2).
(5) Sporul de stabilitate nu se acorda persoanelor incadrate in munca dupa pensionare.
ART. 15
(1) Personalul Agentiei, datorita faptului ca este supus prin profilul activitatii desfasurate la o solicitare psihica foarte ridicata si la riscul de imbolnavire ca urmare a manevrarii de probe biologice de urina si sange, beneficiaza de un spor in cuantum de pana la 25%, calculat la salariul de baza, in conditiile legii.
(2) Categoriile de personal contractual, cuantumurile sporului prevazut la alin. (1) si conditiile de acordare se stabilesc, in limitele prevazute de lege, prin actul administrativ al ordonatorului principal de credite, cu incadrarea in cheltuielile de personal prevazute in bugetul aprobat.
ART. 16
Finantarea sporurilor prevazute la art. 14 si 15 se efectueaza din venituri proprii, cu incadrarea in cheltuielile de personal prevazute in bugetul aprobat.
ART. 17
(1) Personalul Agentiei beneficiaza de spor de confidentialitate in cuantum de 15%, aplicat la salariul de baza brut lunar.
(2) Categoriile de personal si conditiile de acordare a sporului prevazut la alin. (1) se stabilesc, in limitele prevazute de lege, prin actul administrativ al ordonatorului principal de credite, cu avizul Ministerului Finantelor Publice si al Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.
(3) Agentia constituie un fond de stimulente prin aplicarea unui coeficient de 35% la sumele incasate pentru bugetul de stat, reprezentand amenzi, ca urmare a controlului.
(4) Modul de constituire si de utilizare a fondului de stimulente, precum si categoriile de personal care beneficiaza de fondurile prevazute la alin. (3) se stabilesc prin norme metodologice aprobate prin hotarare a Guvernului**).
————
**) A se vedea Hotararea Guvernului nr. 1.578/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind constituirea si utilizarea fondului de stimulente de catre Agentia Nationala Anti-Doping, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 891 din 27 decembrie 2007.

CAPITOLUL II
Publicarea si revizuirea listei interzise

ART. 18
(1) Lista interzisa, in conformitate cu cea a Agentiei Mondiale Anti-Doping, se aproba prin ordin al presedintelui Agentiei si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(2) Agentia va revizui Lista interzisa ori de cate ori vor aparea modificari in lista publicata de Agentia Mondiala Anti-Doping.

CAPITOLUL III
Scutiri pentru uz terapeutic

ART. 19
(1) Agentia asigura aplicarea procedurii de acordare a scutirilor pentru uz terapeutic pentru sportivii de nivel national, la solicitarea scrisa a acestora, in conformitate cu procedura descrisa in Standardul international de acordare a scutirilor pentru uz terapeutic (SUT) al Agentiei Mondiale Anti-Doping.
(2) Agentia va raporta Agentiei Mondiale Anti-Doping, prin Sistemul de management si administrare anti-doping (ADAMS), scutirile pentru uz terapeutic acordate sportivilor de nivel national care sunt inscrisi in lotul sau de testare inregistrat.
(3) Sportivii de nivel international au obligatia de a comunica Agentiei solicitarile de acordare a scutirilor pentru uz terapeutic, depuse potrivit prevederilor Standardului international de acordare a scutirilor pentru uz terapeutic (SUT) al Agentiei Mondiale Anti-Doping.

CAPITOLUL IV
Asistenta medicala a sportivilor

ART. 20
Medicii si asistentii medicali trebuie sa acorde o atentie deosebita tratamentului medical aplicat sportivilor si sa respecte urmatoarele reguli:
a) sa nu recomande, sa nu prescrie si sa nu administreze medicamente ce au in compozitie substante interzise, atunci cand acestea pot fi inlocuite cu altele care nu contin astfel de substante;
b) sa nu recomande, sa nu prescrie sau sa nu colaboreze la utilizarea unor metode interzise care sunt incluse pe lista interzisa;
c) sa previna folosirea de catre sportivi a substantelor si/sau a metodelor interzise;
d) sa informeze sportivii si federatiile sportive nationale responsabile asupra medicatiei administrate, a compozitiei si efectelor asupra organismului;
e) sa informeze federatia sportiva nationala responsabila, precum si Agentia in cazul in care suspecteaza un sportiv ca ar folosi substante si/sau metode interzise, pentru ca acesta sa fie supus unor testari-tinta.
ART. 21
Sportivul de nivel national sau international are obligatia sa isi precizeze calitatea la orice consultatie medicala, de orice natura.

CAPITOLUL V
Controlul doping

ART. 22
Controlul doping, in competitie si in afara competitiei, se efectueaza conform Planului national anual de testare, cu respectarea prevederilor Standardului international pentru testare.
ART. 23
(1) Controlul doping se efectueaza de catre Agentie, din proprie initiativa, sau poate fi solicitat acesteia de catre:
a) Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului;
b) Comitetul Olimpic si Sportiv Roman;
c) federatiile sportive nationale, cluburi sau ligi profesioniste;
d) alti organizatori de manifestari sportive, care nu sunt cuprinsi intr-un cadru federal.
(2) Procedura de desfasurare a controlului doping este reglementata in normele metodologice privind organizarea si desfasurarea controlului doping, care se elaboreaza de Agentie, in conformitate cu prevederile Codului si Standardului international pentru testare, emise de Agentia Mondiala Anti-Doping.
(3) In cazul sesizarilor de urgenta, presedintele Agentiei poate sa dispuna efectuarea unui control doping.
(4) Agentia poate efectua testari doping la solicitarea organizatiilor anti-doping ale altor state, organizatiilor internationale anti-doping, precum si la solicitarea structurilor sportive internationale.
(5) Agentia recunoaste, in conditii de reciprocitate, testarile doping efectuate, scutirile pentru uz terapeutic acordate, precum si deciziile finale emise de catre orice semnatar al Codului, supuse dreptului la apel, care sunt in concordanta cu prevederile Codului, in conditiile legii.
ART. 24
(1) Sportivul participant la o competitie sportiva este obligat sa se supuna controlului doping, in conformitate cu prevederile prezentei legi.
(2) Recordul national se poate omologa numai in urma testarii doping a sportivului in cauza, imediat dupa inregistrarea acestuia.
(3) Testarile-tinta si cele in afara competitiei pot fi efectuate oricand, fara aviz prealabil, la cea mai apropiata statie de control doping, la locurile de cazare a sportivului in perioada de pregatire, in toate locurile si incintele in care se desfasoara activitati fizice si sportive sau la domiciliul sportivului, iar acesta are obligatia sa se supuna acestor testari.
ART. 25
(1) Testarea doping in competitie se efectueaza in spatii adecvate numite statie de control doping, organizate conform normelor metodologice privind organizarea si desfasurarea controlului doping.
(2) In termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, administratorii de baze sportive au obligatia sa amenajeze statii de control doping in conformitate cu prevederile alin. (1).
ART. 26
Testarile doping pot fi efectuate de catre ofiterii de control doping care au absolvit cursurile de formare profesionala si perfectionare organizate de Agentie si au obtinut in acest sens un certificat, precum si de catre personalul din cadrul Agentiei imputernicit in acest sens de catre presedintele acesteia.
ART. 27
Raspunderea privind recoltarea si transportarea probelor la laborator apartine Agentiei.

CAPITOLUL VI
Gestionarea rezultatelor

ART. 28
(1) Analiza probelor biologice se efectueaza de catre Directia cercetare si laborator control doping, potrivit prevederilor Standardului international pentru laboratoare al Agentiei Mondiale Anti-Doping, sau de un alt laborator acreditat de Agentia Mondiala Anti-Doping.
(2) Rezultatul analizei de laborator este emis sub forma unui buletin de analiza ce se comunica presedintelui Agentiei.
(3) In cazul unui rezultat pozitiv, Agentia verifica daca a survenit una dintre urmatoarele situatii:
a) a fost acordata sau urmeaza sa fie acordata o scutire pentru uz terapeutic;
b) exista o suspiciune cu privire la incalcarea prevederilor Standardului international pentru testare sau a Standardului international pentru laboratoare, care sa infirme validitatea rezultatului pozitiv constatat.
(4) Daca verificarea nu evidentiaza una dintre situatiile prevazute la alin. (3), Agentia informeaza sportivul in cauza si federatia sportiva nationala responsabila, Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, Comitetul Olimpic si Sportiv Roman, federatia internationala responsabila si Agentia Mondiala Anti-Doping asupra:
a) rezultatului constatat;
b) reglementarii anti-doping incalcate;
c) termenului in care trebuie sa depuna o declaratie cu privire la rezultatul constatat;
d) dreptului sportivului de a cere contraexpertiza, datei si locului efectuarii acesteia;
e) drepturilor sportivului.
(5) In cazul unui rezultat atipic, Agentia verifica daca a survenit una dintre urmatoarele situatii:
a) a fost acordata o scutire pentru uz terapeutic;
b) exista o suspiciune cu privire la incalcarea prevederilor Standardului international pentru testare sau a Standardului international pentru laboratoare, care sa infirme validitatea rezultatului atipic constatat.
(6) Daca verificarea nu evidentiaza una dintre situatiile prevazute la alin. (5), Agentia efectueaza investigatiile ulterioare necesare, potrivit prevederilor Standardului international pentru laboratoare, pentru a stabili daca rezultatul atipic va fi inaintat sau nu drept un rezultat pozitiv.
(7) Dupa incheierea investigatiilor prevazute la alin. (6), Agentia informeaza sportivul in cauza si federatia sportiva nationala responsabila, Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, Comitetul Olimpic si Sportiv Roman, federatia internationala responsabila si Agentia Mondiala Anti-Doping daca rezultatul atipic va fi inaintat drept un rezultat pozitiv, cu respectarea alin. (4).
(8) Agentia nu are obligatia de a informa despre un rezultat atipic pana la incheierea investigatiilor prevazute la alin. (6) si luarea deciziei de a inainta rezultatul atipic drept un rezultat pozitiv, cu exceptia urmatoarelor situatii:
a) daca Agentia stabileste ca efectuarea contraexpertizei este necesara inainte de incheierea investigatiilor prevazute la alin. (6), situatie in care decide efectuarea acesteia dupa informarea sportivului cu privire la rezultatul atipic constatat, cu respectarea prevederilor art. 30 lit. b) si c);
b) daca Agentia primeste o solicitare in acest sens fie din partea unui organizator al unui eveniment sportiv major, cu putin timp inaintea unei manifestari sportive internationale, fie din partea unei organizatii sportive care are responsabilitatea de a respecta un termen-limita pentru selectionarea membrilor unei echipe pentru o manifestare sportiva internationala, numai dupa informarea sportivului cu privire la rezultatul atipic constatat.
ART. 29
In cazul incalcarilor reglementarilor anti-doping prevazute la art. 2 alin. (2), care nu presupun analiza de probe biologice, Agentia verifica circumstantele in care a fost savarsita posibila incalcare a reglementarilor anti-doping si informeaza sportivul sau persoana in cauza, federatia sportiva nationala responsabila, Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, Comitetul Olimpic si Sportiv Roman, federatia internationala responsabila si Agentia Mondiala Anti-Doping asupra:
a) reglementarii anti-doping posibil incalcate;
b) termenului in care trebuie sa depuna o declaratie cu privire la posibila incalcare a reglementarilor anti-doping;
c) drepturilor sportivului sau persoanei invinuite pe parcursul desfasurarii procedurii de audiere.
ART. 30
Sportivul are urmatoarele drepturi:
a) de a cere contraexpertiza sau, in cazul in care renunta, sa dea o declaratie scrisa in acest sens;
b) de a fi prezent personal sau prin reprezentant la contraexpertiza, daca aceasta este solicitata;
c) de a solicita copii ale documentatiei de laborator pentru proba sa, care include informatiile prevazute de Standardul international pentru laboratoare al Agentiei Mondiale Anti-Doping.
ART. 31
(1) Agentia poate dispune suspendarea provizorie a unui sportiv pe baza unui rezultat pozitiv pentru o substanta specifica sau pe baza unei alte posibile incalcari a reglementarilor anti-doping, dupa verificarea si informarea prevazute la art. 28 alin. (3) si (4), respectiv la art. 29.
(2) Suspendarea provizorie a unui sportiv pe baza unui rezultat pozitiv pentru o substanta interzisa, cu exceptia substantelor specifice, este obligatorie, dupa verificarea si informarea prevazute la art. 28 alin. (3) si (4).
(3) Suspendarea provizorie, conform alin. (1) si (2), nu poate fi dispusa fara a i se acorda sportivului in cauza dreptul la o audiere provizorie inainte de impunerea suspendarii provizorii sau imediat dupa impunerea acesteia ori dreptul la o audiere in regim de urgenta, potrivit art. 33 alin. (4), imediat dupa impunerea suspendarii provizorii.
ART. 32
Daca sportivul sau persoana din cadrul personalului asistent, care este suspectat/suspectata de una dintre incalcarile prevazute la art. 2 alin. (2), se retrage din activitatea sportiva inainte de inceperea sau in timpul procedurilor prevazute in prezentul capitol, Agentia poate decide continuarea acestora.

CAPITOLUL VII
Dreptul la o audiere echitabila

ART. 33
(1) Comisia de audiere a sportivilor si a personalului asistent al sportivilor care au incalcat reglementarile anti-doping organizeaza o procedura de audiere pentru sportivul sau personalul asistent al acestuia, invinuit de una dintre incalcarile prevazute la art. 2 alin. (2).
(2) Procedura de audiere se desfasoara cu respectarea urmatoarelor principii:
a) organizarea audierii intr-un interval de timp rezonabil, cu respectarea alin. (3);
b) o comisie de audiere echitabila si impartiala;
c) dreptul de a fi reprezentat pe cheltuiala persoanei;
d) dreptul de a fi informat corect si la timp despre invinuirea adusa de incalcare a reglementarilor anti-doping;
e) dreptul de a se apara in fata invinuirii aduse de incalcare a reglementarilor anti-doping si fata de consecintele decurgand din aceasta;
f) dreptul fiecarei parti de a prezenta probe, de a chema si interoga martori, acceptarea marturiei sub forma declaratiei scrise fiind la latitudinea Comisiei de audiere a sportivilor si a personalului asistent al sportivilor care au incalcat reglementarile anti-doping;
g) dreptul persoanei la un interpret pe durata audierii, desemnat de Comisia de audiere a sportivilor si a personalului asistent al sportivilor care au incalcat reglementarile anti-doping, care dispune si asupra responsabilitatii costurilor acestuia;
h) dreptul la o decizie in forma scrisa, motivata, datata si comunicata intr-un timp rezonabil.
(3) Audierea se va desfasura cu celeritate, fara a depasi 3 luni de la incheierea procesului de gestionare a rezultatelor prevazut la cap. VI, cu exceptia cazurilor in care sunt aplicabile dispozitiile art. 48.
(4) Presedintele Agentiei poate decide organizarea unei proceduri de audiere in regim de urgenta, atunci cand imprejurarile o cer.
ART. 34
In situatia in care Comisia de audiere a sportivilor si a personalului asistent al sportivilor care au incalcat reglementarile anti-doping considera necesara prezenta la audieri a unor persoane, altele decat sportivul sau persoana din cadrul personalului asistent al sportivului in cauza, acestea sunt obligate sa se prezinte in locul, ziua si ora comunicate, avand obligatia sa declare tot ceea ce stiu cu privire la posibila incalcare a reglementarilor anti-doping.
ART. 35
Faptele stabilite printr-o hotarare definitiva si irevocabila sau printr-o decizie a unei comisii disciplinare profesionale in domeniul care nu face obiectul unei cai de atac reprezinta dovezi impotriva sportivului sau a altei persoane din cadrul personalului asistent care a savarsit acele fapte, in masura in care persoanele implicate nu dovedesc ca respectivele acte juridice incalca principiile dreptatii.

CAPITOLUL VIII
Confidentialitate

ART. 36
(1) Identitatea sportivilor sau a personalului asistent al acestora, care sunt suspectati de una dintre incalcarile prevazute la art. 2 alin. (2), va fi facuta publica de catre presedintele Agentiei sau, in lipsa acestuia, de catre inlocuitorul sau, in termen de cel mult 20 de zile de la solutionarea definitiva a cazului.
(2) Identitatea sportivilor sau a personalului asistent al acestora, care dupa solutionarea definitiva a cazului nu au fost gasiti vinovati de una sau mai multe incalcari ale reglementarilor anti-doping prevazute la art. 2 alin. (2), va putea fi facuta publica numai cu acordul scris al acestora.
(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) si (2), presedintele Agentiei sau, in lipsa acestuia, inlocuitorul sau poate face comentarii publice despre un caz aflat in curs de solutionare, daca acestea sunt necesare ca raspuns la comentarii publice ale sportivilor sau personalului asistent in cauza.
(4) Pana la informarea publica prevazuta la alin. (1) – (3), institutiile prevazute la art. 28 alin. (4) si la art. 29, precum si cluburile si ligile profesioniste au obligatia de a pastra confidentialitatea informatiilor ce le sunt comunicate.
(5) Informatiile facute publice potrivit alin. (1) – (3) sunt prezentate si pastrate cel putin un an si pe paginile de internet proprii ale Agentiei si federatiilor sportive nationale responsabile, acolo unde acestea exista.

CAPITOLUL IX
Sanctiuni

ART. 37
(1) Orice incalcare prevazuta la art. 2 alin. (2) savarsita de catre sportiv in timpul sau in legatura cu o manifestare sportiva si/sau unei competitii sportive, dovedita conform procedurii prevazute de prezenta lege, atrage de drept descalificarea, invalidarea rezultatelor individuale obtinute in acea competitie si retragerea medaliei, a punctelor sau a premiilor.
(2) Sportivii straini sunt sanctionati conform prezentei legi numai in cazul in care participa la o competitie sportiva si/sau manifestare sportiva organizata pe teritoriul Romaniei.
ART. 38
Faptele prevazute la art. 2 alin. (2) lit. a), b) si f) se sanctioneaza cu suspendarea din activitatea sportiva pe o perioada de 2 ani la prima incalcare, cu exceptia cazurilor in care sunt aplicabile prevederile art. 39, ale art. 48 si ale art. 49.
ART. 39
Daca faptele prevazute la art. 2 alin. (2) lit. a), b) si f) implica o substanta specifica, iar sportivul sau persoana din cadrul personalului asistent demonstreaza cum a patruns in organismul sau ori modul in care a intrat in posesia sa acea substanta specifica, precum si ca utilizarea substantei specifice nu a avut drept scop marirea performantei sportive sau mascarea utilizarii unei alte substante interzise, perioada de suspendare prevazuta la art. 38 va fi inlocuita, la prima incalcare, cel putin cu o mustrare, fara acordarea unei perioade de suspendare sau cu acordarea a cel mult 2 ani de suspendare.
ART. 40
(1) Faptele prevazute la art. 2 alin. (2) lit. c) si e) se sanctioneaza conform art. 38, la prima incalcare, cu exceptia cazurilor in care sunt aplicabile prevederile art. 48 si ale art. 49.
(2) Pentru incalcarea dispozitiilor art. 2 alin. (2) lit. g) si h), perioada de suspendare va fi de minimum 4 ani, mergand pana la suspendarea pe viata, la prima incalcare, cu exceptia cazurilor in care sunt aplicabile prevederile art. 48.
(3) Pentru incalcarea dispozitiilor art. 2 alin. (2) lit. d), perioada de suspendare va fi de minimum un an si maximum 2 ani la prima incalcare, in functie de gradul de vinovatie a sportivului, conform normelor metodologice de organizare si desfasurare a controlului doping.
ART. 41
Pentru a doua incalcare a dispozitiilor art. 2 alin. (2), perioadele de suspendare se vor incadra in limitele prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta lege.
ART. 42
A treia incalcare a reglementarilor anti-doping se sanctioneaza intotdeauna cu suspendarea pe viata, cu exceptia faptei prevazute la art. 2 alin. (2) lit. d) si a cazurilor in care sunt aplicabile prevederile art. 39, situatii in care perioada de suspendare va fi de minimum 8 ani, mergand pana la suspendarea pe viata.
ART. 43
Orice fapta prevazuta la art. 2 alin. (2), savarsita de catre o persoana din cadrul personalului asistent al sportivului cu implicarea unui sportiv minor, atunci cand aceasta nu implica o substanta specifica, se sanctioneaza direct cu suspendarea pe viata din activitatea sportiva.
ART. 44
(1) Perioada de suspendare incepe de la data emiterii deciziei de suspendare.
(2) Perioadele de suspendare provizorie se deduc din perioada totala de suspendare.
(3) In cazul intarzierii pronuntarii deciziei de suspendare din motive neimputabile sportivului, perioada de suspendare poate incepe de la data prelevarii probelor biologice.
(4) Pe perioada suspendarii, sportivii sau membrii personalului asistent suspendati nu pot participa in nicio calitate in cadrul unei competitii ori manifestari sportive.
(5) Daca sportivul sau persoana din cadrul personalului asistent care a fost suspendat/suspendata incalca dispozitiile alin. (4), atunci perioada de suspendare care a fost impusa initial va incepe sa curga din nou de la data participarii in cadrul competitiei sau manifestarii sportive.
(6) Perioada de suspendare reinnoita conform alin. (5) poate fi redusa, insa aceasta nu va fi mai mica decat jumatate din perioada de suspendare impusa initial, daca sportivul sau persoana in cauza demonstreaza lipsa neglijentei semnificative.
(7) Pe perioada suspendarii sportivii respectivi nu mai beneficiaza, pentru activitatea sportiva, de sume de la bugetul de stat sau de la bugetele locale.
ART. 45
(1) Pe perioada suspendarii, sportivii au obligatia de a comunica Agentiei informatii privind localizarea.
(2) In vederea reintegrarii in activitatea sportiva, pe perioada suspendarii, sportivii trebuie sa se supuna la 4 testari doping fara aviz prealabil, din care o testare in momentul reinceperii activitatii sportive.
(3) In situatia in care, pe perioada suspendarii, sportivul se retrage din activitatea sportiva, iar ulterior solicita reintegrarea in activitatea sportiva, acesta nu va putea fi reintegrat decat dupa informarea Agentiei si efectuarea de testari doping fara aviz prealabil, pe o perioada de timp egala cu perioada de suspendare ramasa de efectuat la data retragerii.
ART. 46
(1) Prescriptia aplicarii sanctiunii in cazul savarsirii uneia dintre incalcarile prevazute la art. 2 alin. (2) este de 8 ani de la data la care a avut loc incalcarea reglementarilor antidoping.
(2) Niciun demers nu va putea fi inceput impotriva vreunui sportiv sau a altei persoane din cadrul personalului asistent pentru o incalcare a unei reglementari anti-doping, dupa expirarea perioadei prevazute la alin. (1).

CAPITOLUL X
Consecinte pentru echipe

ART. 47
(1) Atunci cand mai mult de un membru al unei echipe sportive a incalcat sau este susceptibil de savarsirea uneia dintre incalcarile prevazute la art. 2 alin. (2) in legatura cu o manifestare sportiva, echipa va fi supusa testelor-tinta stabilite pentru acea manifestare sportiva.
(2) In situatia in care mai mult de 2 membri ai unei echipe sportive sunt gasiti vinovati de una dintre incalcarile prevazute la art. 2 alin. (2) in perioada unei manifestari sportive, echipa va fi supusa sanctiunii de descalificare sau unei alte sanctiuni disciplinare stabilite de organizatia care guverneaza manifestarea respectiva.
(3) In privinta acelor discipline sportive care nu prevad existenta unor echipe, dar premierea se acorda acestora, descalificarea sau orice alta masura disciplinara luata impotriva echipei, cand unul sau mai multi membri ai acesteia au comis o incalcare prevazuta la art. 2 alin. (2), se vor aplica reglementarile federatiei internationale respective.

CAPITOLUL XI
Incetarea sau reducerea perioadei de suspendare pe baza unor circumstante exceptionale

ART. 48
(1) Sportivul este responsabil de prezenta in proba biologica a oricarei substante interzise sau a metabolitilor ori a markerilor ei, nefiind necesar sa se demonstreze intentia sau culpa pentru a se stabili o incalcare a reglementarilor antidoping.
(2) In cazul in care sportivul dovedeste lipsa vinovatiei cu privire la fapta prevazuta la art. 2 alin. (2) lit. a), sanctiunea cu suspendarea nu se aplica, iar fapta nu va fi considerata incalcare a reglementarilor anti-doping.
(3) In cazul incalcarilor prevazute la art. 2 alin. (2) lit. a) – c) si e) – h), perioada de suspendare poate fi redusa, insa aceasta nu va fi mai mica decat jumatate din perioada de suspendare care s-ar fi cuvenit pentru respectiva fapta, daca sportivul sau persoana in cauza demonstreaza lipsa neglijentei semnificative.
(4) Pentru aplicarea masurilor prevazute la alin. (2) si (3), sportivul trebuie sa demonstreze modalitatea in care substanta interzisa a patruns in corpul sau.
(5) Aplicarea masurii prevazute la alin. (3) nu poate fi dispusa in situatiile in care sunt aplicabile prevederile art. 39.
(6) Daca sanctiunea aplicabila este suspendarea pe viata, atunci perioada de suspendare redusa aplicata potrivit alin. (3) nu va fi mai mica de 8 ani.
(7) In cazul in care sportivul sau persoana in cauza acorda Comisiei de audiere a sportivilor si a personalului asistent al sportivilor care au incalcat reglementarile anti-doping si Comisiei de apel un ajutor substantial in vederea descoperirii sau stabilirii de incalcari ale reglementarilor anti-doping savarsite de catre alti sportivi sau personalul asistent, perioada de suspendare poate fi redusa, iar aceasta nu va fi mai mare de trei patrimi din perioada de suspendare care s-ar fi cuvenit in mod normal pentru fapta savarsita. Dupa expirarea termenului de contestatie sau luarea unei decizii potrivit art. 60, Agentia poate reduce perioada de suspendare aplicata cu aprobarea Agentiei Mondiale Anti-Doping si a federatiei internationale de specialitate.
(8) Daca sanctiunea aplicabila este suspendarea pe viata, atunci perioada de suspendare redusa aplicata potrivit alin. (7) nu va fi mai mica de 8 ani.
(9) In cazul in care un sportiv sau o alta persoana recunoaste din proprie initiativa ca a savarsit o incalcare a reglementarilor anti-doping inainte de a primi invitatia pentru recoltarea de probe care ar putea stabili incalcarea sau mai inainte de constatarea uneia dintre incalcarile prevazute la art. 2 alin. (2) lit. b) – h) si primirea, potrivit art. 29, a informarii despre incalcarea recunoscuta, aceasta recunoastere fiind singura dovada a incalcarii la momentul recunoasterii, perioada de suspendare poate fi redusa, insa aceasta nu va fi mai mica decat jumatate din perioada de suspendare care s-ar fi cuvenit pentru respectiva fapta recunoscuta.
(10) In cazul in care pentru un sportiv sau o persoana din personalul asistent al sportivilor sunt intrunite conditiile pentru aplicarea a cel putin doua dintre prevederile alin. (3), (7) sau (9), perioada de suspendare poate fi redusa, insa aceasta nu va fi mai mica decat o patrime din perioada de suspendare care s-ar fi cuvenit in mod normal.

CAPITOLUL XII
Circumstante care pot conduce la majorarea perioadei de suspendare

ART. 49
(1) Perioadele de suspendare prevazute la art. 38 si 40 pentru incalcarea dispozitiilor art. 2 alin. (2) lit. a) – f) se majoreaza pana la maximum 4 ani, daca fapta este savarsita in una dintre urmatoarele situatii:
a) sportivul sau o alta persoana a savarsit incalcarea reglementarilor anti-doping intr-o actiune de dopaj dirijat, fie individual, fie impreuna cu mai multe persoane;
b) sportivul sau o alta persoana a detinut ori a folosit mai multe substante sau metode interzise ori a detinut sau a folosit o substanta ori o metoda interzisa de mai multe ori;
c) sportivul sau o alta persoana obstructioneaza detectarea ori stabilirea unei incalcari a reglementarilor anti-doping.
(2) Dispozitiile alin. (1) nu se aplica in situatia in care sportivul sau o alta persoana poate demonstra Comisiei de audiere a sportivilor si a personalului asistent al sportivilor care au incalcat reglementarile anti-doping faptul ca nu a incalcat cu intentie reglementarile anti-doping ori sportivul sau persoana in cauza recunoaste incalcarea reglementarilor anti-doping imediat dupa ce i-a fost adusa la cunostinta de catre Agentie conform art. 28 alin. (4) si art. 29.

CAPITOLUL XIII
Reglementari pentru cazurile de incalcari repetate

ART. 50
(1) In cazul aplicarii sanctiunilor prevazute la art. 38 – 40, o noua incalcare prevazuta la art. 2 alin. (2) va fi luata in considerare de Agentie in vederea aplicarii de sanctiuni, numai daca sportivul sau o alta persoana din randul personalului asistent al acestuia a savarsit aceasta noua incalcare dupa ce a fost instiintat de prima.
(2) Daca Agentia nu poate stabili acest lucru, atat prima, cat si cea de-a doua incalcare vor fi considerate ca fiind una singura si se va aplica sanctiunea cea mai grava.
ART. 51
(1) In situatia in care, dupa luarea unei decizii in cazul unei prime incalcari a reglementarilor anti-doping, Agentia descopera o noua incalcare a reglementarilor anti-doping de catre sportiv sau alta persoana din cadrul personalului asistent al acestuia, care a avut loc inainte de instiintarea despre prima incalcare, Comisia de audiere a sportivilor si a personalului asistent al sportivilor care au incalcat reglementarile anti-doping va aplica o sanctiune suplimentara, pe baza sanctiunii care ar fi putut fi aplicata daca cele doua incalcari ar fi fost judecate in acelasi timp.
(2) Sportivul va fi descalificat la toate competitiile desfasurate incepand cu data primei incalcari, rezultatele obtinute de catre sportiv in competitii fiind invalidate.
ART. 52
(1) Daca la acelasi control doping un sportiv este gasit vinovat de utilizarea sau prezenta unei substante specifice si a altor substante ori metode interzise, sportivul va fi considerat vinovat de o singura incalcare a dispozitiilor art. 2 alin. (2), iar sanctiunea aplicata este cea mai grava.
(2) In situatia in care un sportiv este gasit vinovat de savarsirea a doua incalcari diferite prevazute la art. 2 alin. (2), una implicand o substanta specifica, iar alta implicand o substanta sau metoda interzisa ori o alta incalcare, perioada de suspendare impusa pentru cea de-a doua abatere va fi de minimum 2 ani si de maximum 3 ani.
(3) In cazul in care un sportiv este gasit vinovat de savarsirea celei de-a treia incalcari, determinata de orice combinare intre abaterea folosirii de substante specifice si orice alta incalcare sanctionata conform art. 38 sau 40, se va aplica sanctiunea suspendarii pe viata.

CAPITOLUL XIV
Infractiuni

ART. 53
(1) Prescrierea sau administrarea de substante interzise sportivilor de catre medici constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la un an la 4 ani sau cu amenda de la 7.500 lei la 15.000 lei.
(2) In cazul savarsirii faptelor prevazute la alin. (1) se sesizeaza si Colegiul Medicilor din Romania.
ART. 54
(1) Indemnul prin orice mijloace la consumul de substante interzise in vederea sporirii capacitatii de performanta, daca este urmat de executare, constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amenda de la 7.500 lei la 15.000 lei.
(2) Daca indemnul nu este urmat de executare, pedeapsa este inchisoarea de la doua luni la 2 ani sau amenda de la 1.500 lei la 5.000 lei.
ART. 55
(1) Constituie circumstante agravante urmatoarele imprejurari si situatii:
a) savarsirea faptei de catre o persoana care are, potrivit prezentei legi, atributii in prevenirea si combaterea dopajului;
b) oferirea, prescrierea, administrarea de substante sau metode interzise unui sportiv minor;
c) savarsirea faptei impreuna cu un minor;
d) savarsirea faptei de catre o persoana care indeplineste o functie ce implica exercitiul autoritatii publice, iar fapta a fost savarsita in exercitarea acestei functii.
(2) Daca infractiunile prevazute la art. 53 si 54 sunt savarsite in conditiile vreuneia dintre circumstantele agravante prevazute la alin. (1), maximul special al pedepselor se majoreaza cu o treime.
ART. 56
Persoanelor condamnate pentru infractiuni prevazute in prezentul capitol li se pot aplica una sau mai multe pedepse complementare.
ART. 57
Bunurile destinate, folosite sau rezultate din infractiunile prevazute in prezentul capitol se confisca.

CAPITOLUL XV
Apeluri

ART. 58
Pot fi contestate urmatoarele decizii:
a) deciziile Comisiei de audiere a sportivilor si a personalului asistent al sportivilor care au incalcat reglementarile anti-doping, referitoare la incalcarile dispozitiilor art. 2;
b) deciziile Comisiei de audiere a sportivilor si a personalului asistent al sportivilor care au incalcat reglementarile anti-doping, luate in conformitate cu prevederile art. 44 alin. (5);
c) decizia conform careia Comisia de audiere a sportivilor si a personalului asistent al sportivilor care au incalcat reglementarile anti-doping nu are competenta pentru a judeca o posibila incalcare a reglementarilor anti-doping;
d) decizia Agentiei de a nu prezenta un rezultat pozitiv sau un rezultat atipic ca o incalcare a reglementarilor anti-doping conform art. 28 alin. (4) si (7);
e) decizia de a nu actiona in cazul unei incalcari a reglementarilor anti-doping dupa o investigatie conform art. 29;
f) decizia de suspendare provizorie dispusa conform art. 31;
g) deciziile Agentiei privind acordarea sau neacordarea scutirilor pentru uz terapeutic.
ART. 59
Procedura solutionarii contestatiilor prevazute la art. 58 se desfasoara cu respectarea urmatoarelor principii:
a) dreptul la o audiere echitabila si impartiala;
b) realizarea unei audieri corecte, impartiale si independente;
c) dreptul persoanei de a fi reprezentata pe cheltuiala sa;
d) dreptul la o decizie in forma scrisa, motivata, datata, redactata si comunicata in timp rezonabil.
ART. 60
(1) Deciziile prevazute la art. 58 lit. a) – e) si g), luate in legatura cu o competitie din cadrul unei manifestari sportive nationale sau care implica sportivi de nivel national, pot fi contestate la Comisia de apel, in termen de 21 de zile de la data comunicarii, de catre urmatoarele persoane:
a) sportivii de nivel national sau alta persoana care este subiect al deciziei contestate;
b) structura sportiva careia ii apartine sportivul sau cealalta parte in legatura cu care s-a luat decizia contestata;
c) federatia internationala responsabila, Comitetul Olimpic International, Comitetul Paralimpic International;
d) organizatia anti-doping a tarii de domiciliu a persoanei/sportivului;
e) Agentie.
(2) Deciziile prevazute la alin. (1) pot fi contestate si de Agentia Mondiala Anti-Doping in termen de 21 de zile de la ultima zi in care orice parte ar fi putut face apel sau in termen de 21 de zile de la primirea de catre aceasta a dosarului complet referitor la cazul solutionat.
ART. 61
Deciziile Comisiei de apel pot fi contestate la Curtea de arbitraj sportiv de la Lausanne, in termen de 21 de zile de la data comunicarii.
ART. 62
Deciziile prevazute la art. 58 lit. a) – e) si g), luate in legatura cu o competitie din cadrul unei manifestari sportive internationale sau care implica sportivi de nivel international, pot fi contestate la Curtea de arbitraj sportiv de la Lausanne, in termen de 21 de zile de la data comunicarii, de catre urmatoarele persoane:
a) sportivii de nivel international sau alta persoana care este subiect al deciziei contestate;
b) structura sportiva careia ii apartine sportivul sau cealalta parte in legatura cu care s-a luat decizia contestata;
c) federatia internationala responsabila;
d) organizatia anti-doping a tarii de domiciliu a persoanei/sportivului;
e) Agentie;
f) Agentia Mondiala Anti-Doping.
ART. 63
Deciziile prevazute la art. 58 lit. f) pot fi contestate numai de catre sportivii sau persoanele impotriva carora a fost impusa sanctiunea de suspendare provizorie, conform art. 60, respectiv art. 62, dupa caz.
ART. 64
In situatia in care Comisia de audiere a sportivilor si a personalului asistent al sportivilor care au incalcat reglementarile anti-doping, in cadrul procedurii de audiere, nu emite o decizie in termenul prevazut la art. 33 alin. (3), Agentia Mondiala Anti-Doping poate face contestatie la Curtea de arbitraj sportiv de la Lausanne.
In situatia in care Curtea de arbitraj sportiv de la Lausanne stabileste ca a fost savarsita o incalcare a reglementarilor antidoping si ca Agentia Mondiala Anti-Doping a actionat corect in a alege sa faca contestatie, atunci cheltuielile efectuate de catre Agentia Mondiala Anti-Doping in solutionarea contestatiei vor fi suportate de catre Agentie.
ART. 65
Deciziile contestate isi pastreaza efectele pe durata desfasurarii procedurilor prevazute la art. 60 si 62, cu exceptia situatiei in care Comisia de apel, respectiv Curtea de arbitraj sportiv decide suspendarea acestora.

CAPITOLUL XVI
Obligatiile structurilor sportive nationale si ale Comitetului Olimpic si Sportiv Roman

ART. 66
(1) Federatiile sportive nationale au obligatia de a-si modifica si completa statutele si regulamentele in concordanta cu dispozitiile prezentei legi, ale Codului Mondial Anti-Doping, cu reglementarile federatiilor sportive internationale si cu normele metodologice privind organizarea si desfasurarea controlului doping.
(2) Federatiile sportive nationale au obligatia de a constitui o comisie anti-doping proprie, responsabila cu prevenirea si combaterea dopajului, care va colabora cu Agentia si va transmite acesteia datele solicitate.
ART. 67
Federatiile sportive nationale au obligatia de a suporta costurile analizelor de laborator cu rezultat pozitiv, atat pentru proba A, cat si/sau pentru proba B, efectuate pentru sportivii legitimati ai unui membru al federatiei, structura sportiva posesoare a certificatului de identitate sportiva.
ART. 68
(1) Federatiile sportive nationale sunt obligate sa comunice Agentiei, in termenul stabilit de aceasta, informatii detaliate privind calendarul sportiv intern si international, precum si planurile de pregatire a echipelor si sportivilor lor, cu precizarea exacta a locurilor si orelor de desfasurare, precum si lista cu sportivii de nivel national/international desemnati de Agentie si adresele acestora.
(2) Federatiile sportive nationale au obligatia de a comunica Agentiei, cu cel putin 5 zile inainte, orice modificare intervenita in calendarul sportiv sau in planul de pregatire.
ART. 69
Cluburile sportive, ligile profesioniste si Comitetul Olimpic si Sportiv Roman sunt obligate sa respecte prevederile art. 66 si 68.
ART. 70
(1) In vederea protejarii sanatatii sportivilor si prevenirii dopajului in sport, federatiile sportive nationale, cluburile sportive si ligile profesioniste au obligatia sa isi prevada in bugetul anual sume destinate testarii doping a sportivilor.
(2) Nerespectarea prevederilor alin. (1) constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 10.000 lei la 30.000 lei.
ART. 71
(1) In aplicarea sanctiunilor sportivilor sau personalului asistent al sportivilor, federatiile sportive nationale trebuie sa respecte prevederile prezentei legi, precum si ale reglementarilor internationale in domeniu.
(2) Neindeplinirea de catre federatiile sportive nationale a obligatiilor prevazute la alin. (1) constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 30.000 lei, retragerea oricarui sprijin financiar de la bugetul de stat, suspendarea temporara a certificatului de identitate sportiva sau radierea din registrul sportiv.
ART. 72
(1) Introducerea sportivilor aflati in perioada de suspendare in competitii sau manifestari sportive de catre federatii sportive nationale, cluburi ori ligi profesioniste constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 7.500 lei la 30.000 lei, precum si retragerea oricarui sprijin financiar de la bugetul de stat, suspendarea temporara a certificatului de identitate sportiva sau radierea din registrul sportiv.
(2) Desemnarea pentru a fi supusa testarii doping a unei persoane care nu are calitatea de sportiv constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 30.000 lei.
ART. 73
(1) Cluburile sportive si ligile profesioniste in cadrul carora au fost sanctionate persoane pentru dopaj se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 30.000 lei.
(2) Nerespectarea prevederilor art. 25 alin. (2) constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 10.000 lei.
(3) Nerespectarea prevederilor art. 34 constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1.500 lei la 2.500 lei.
(4) Nerespectarea de catre sportivii sau membrii personalului asistent suspendati a prevederilor art. 44 alin. (5) constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei.
(5) Nerespectarea prevederilor art. 68 constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 15.000 lei.
(6) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre personalul anume imputernicit din cadrul Agentiei.
ART. 74
(1) Contravenientul poate achita, pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, jumatate din minimul amenzii prevazute la art. 70 alin. (2), art. 71 alin. (2), art. 72 si 73, agentul constatator facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal.
(2) Contraventiilor prevazute la art. 70 alin. (2), art. 71 alin. (2), art. 72 si 73 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
ART. 75
In cazul in care substantele descoperite pe parcursul controlului doping intra si sub incidenta Legii nr. 143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri, cu modificarile si completarile ulterioare, sau a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 121/2006 privind regimul juridic al precursorilor de droguri, aprobata cu modificari prin Legea nr. 186/2007, Agentia are obligatia de a instiinta Agentia Nationala Antidrog si organele de urmarire penala.

TITLUL III
Dispozitii tranzitorii si finale

ART. 76
Pentru informarea si educarea personalului implicat in activitatile anti-doping, toate institutiile de invatamant superior de educatie fizica si sport din tara si Centrul National de Formare si Perfectionare a Antrenorilor introduc in programele de invatamant cursuri de prezentare a reglementarilor nationale si internationale anti-doping, precum si Strategia nationala antidoping.
ART. 77
(1) Membrii comisiilor prevazute la art. 12 alin. (1), ofiterii de control doping, personalul Agentiei imputernicit sa efectueze testari doping si personalul Directiei cercetare si laborator control doping nu raspund civil sau penal, dupa caz, daca instantele judecatoresti constata indeplinirea ori omisiunea indeplinirii de catre acestia cu buna-credinta si fara neglijenta a oricarui act sau fapt in legatura cu exercitarea, in conditiile legii, a atributiilor ce le revin acestora.
(2) Cheltuielile de judecata ocazionate de procedurile judiciare initiate impotriva membrilor comisiilor prevazute la art. 12 alin. (1) se suporta de fiecare ordonator principal de credite care a desemnat membrii in cadrul comisiilor, urmand sa fie recuperate, dupa caz, de la persoana care a cazut in pretentii.
ART. 78
Conducerea Agentiei si personalul implicat in controlul doping vor avea acces la toate manifestarile sportive pe baza de legitimatie, ale carei model si continut*) se stabilesc prin normele metodologice de organizare si desfasurare a controlului doping.
————
*) A se vedea Ordinul presedintelui Agentiei Nationale Anti-Doping nr. 54/2007 pentru aprobarea modelului si continutului legitimatiei de control utilizate de persoanele cu atributii de constatare si sanctionare a contraventiilor prevazute de Legea nr. 227/2006 privind prevenirea si combaterea dopajului in sport, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 305 din 8 mai 2007.

ART. 79
(1) Personalul Agentiei si ofiterii de control doping poarta uniforme de serviciu cu insemne specifice.
(2) Modelul, insemnele specifice, modul de acordare si portul uniformei se aproba prin ordin al presedintelui Agentiei.
(3) Finantarea cheltuielilor privind achizitionarea uniformelor de serviciu se realizeaza din fondurile prevazute in bugetul Agentiei cu aceasta destinatie.
ART. 80
Se autorizeaza Secretariatul General al Guvernului**) sa introduca modificarile ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei legi in anexele la bugetul aprobat acestei institutii, respectiv in anexele privind cheltuielile cu salariile si numarul maxim de posturi si fondul aferent salariilor de baza, cu avizul Ministerului Finantelor Publice, precum si in bugetele institutiilor care fac obiectul prevederilor acestei legi.
————
**) A se vedea Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 17/2009 privind desfiintarea Cancelariei Primului-Ministru si stabilirea unor masuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 145 din 9 martie 2009, cu modificarile ulterioare.

ART. 81
In cuprinsul actelor normative in vigoare care cuprind referiri la Agentia Nationala Antidoping, urmatoarele denumiri se inlocuiesc astfel:
a) Agentia Nationala Antidoping cu Agentia Nationala Anti-Doping;
b) Agentia Nationala Antidoping cu Agentia Nationala Anti-Doping;
c) Codul Mondial Antidoping cu Codul Mondial Anti-Doping.
ART. 82
In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, prin hotarare a Guvernului***), se vor aproba structura organizatorica si regulamentul de organizare si functionare ale Agentiei Nationale Anti-Doping.
————
***) A se vedea Hotararea Guvernului nr. 1.522/2006 privind aprobarea structurii organizatorice si a Regulamentului de organizare si functionare ale Agentiei Nationale Anti-Doping, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 41 din 19 ianuarie 2010.

ART. 83
In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a regulamentului prevazut la art. 82, Agentia va elabora normele metodologice privind organizarea si desfasurarea controlului doping, care se supun spre aprobare Guvernului.
ART. 84
La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Legea nr. 552/2004 privind prevenirea si combaterea dopajului in sport, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.215 din 17 decembrie 2004.

NOTA:
Reproducem mai jos prevederile art. II – V din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 150/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2006 privind prevenirea si combaterea dopajului in sport si art. II din Legea nr. 249/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2006 privind prevenirea si combaterea dopajului in sport, care nu sunt incorporate in forma republicata a Legii nr. 227/2006 si care se aplica, in continuare, ca dispozitii proprii ale actelor modificatoare:
Art. II – V din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 150/2008:
“ART. II
Agentia Nationala Anti-Doping recunoaste, in conditii de reciprocitate, deciziile de suspendare a sportivilor romani, luate in conformitate cu dispozitiile Codului Mondial Anti-Doping, de catre organizatiile anti-doping ale statelor parti la Conventia impotriva dopajului, adoptata in cadrul Consiliului Europei, la Strasbourg la 16 noiembrie 1989, ratificata prin Legea nr. 171/1998.
ART. III
Prezenta ordonanta de urgenta intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2009.
ART. IV
(1) Cazurile de incalcari ale reglementarilor antidoping aflate in curs de solutionare la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta vor continua sa fie solutionate potrivit dispozitiilor Legii nr. 227/2006 privind prevenirea si combaterea dopajului in sport, aflate in vigoare la data inceperii procedurii de solutionare.
(2) Rezultatele pozitive inregistrate dupa data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se solutioneaza potrivit prevederilor in vigoare la data efectuarii testarii doping.
ART. V
In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se vor actualiza Normele metodologice privind organizarea si desfasurarea controlului doping, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.592/2006*), precum si Hotararea Guvernului nr. 1.522/2006**) privind aprobarea structurii organizatorice si a Regulamentului de organizare si functionare ale Agentiei Nationale Anti-Doping, cu modificarile ulterioare.”
————
*) Hotararea Guvernului nr. 1.592/2006 a fost abrogata prin Hotararea Guvernului nr. 1.056/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si desfasurarea controlului doping, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 666 din 6 octombrie 2009.
**) A se vedea nota de subsol de la art. 82.

Art. II din Legea nr. 249/2010:
“ART. II
Sanctiunile aplicate sportivilor si membrilor personalului asistent al acestora, potrivit legii, inainte de data de 1 ianuarie 2009, sunt luate in considerare la stabilirea sanctiunilor potrivit prevederilor art. 39***) si 40****) din Legea nr. 227/2006, republicata, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege.”
————
***) Art. 39 a devenit prin renumerotare art. 41.
****) Art. 40 a devenit prin renumerotare art. 42.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close