Normele metodologice privind Sistemul national electronic de plata online a taxelor si impozitelor utilizand cardul bancar

In M. Of. nr. 74 din 28 ianuarie 2011 a fost publicat Ordinul comun al ministrului comunicatiilor si societatii informationale, al ministrului administratiei si internelor si al ministrului finantelor publice nr. 168/14/95/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind Sistemul national electronic de plata online a taxelor si impozitelor utilizand cardul bancar.
Din cuprins:
ART. 1
Se aproba Normele metodologice privind Sistemul national electronic de plata online a taxelor si impozitelor utilizand cardul bancar, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
ART. 2
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ANEXA 1

NORME METODOLOGICE
privind Sistemul national electronic de plata online a taxelor si impozitelor utilizand cardul bancar

CAPITOLUL 1
Cadrul general de aplicare

1.1. Implementarea, administrarea si operarea Sistemului national electronic de plata online a taxelor si impozitelor utilizand cardul bancar se realizeaza de catre Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale, prin Centrul National de Management pentru Societatea Informationala.
1.2. Adresa de internet la care este disponibil Sistemul national electronic de plata online a taxelor si impozitelor utilizand cardul bancar este www.ghiseul.ro
1.3. Intervalul orar zilnic de plata prin Sistemul national electronic de plata online a taxelor si impozitelor utilizand cardul bancar pentru contribuabil este 00,00 – 24,00, de luni pana duminica.
1.4. In sensul prezentelor norme metodologice se definesc urmatorii termeni:
a) SNEP – Sistemul national electronic de plata online a taxelor si impozitelor utilizand cardul bancar;
b) operator SNEP – Centrul National de Management pentru Societatea Informationala desemnat ca operator SNEP potrivit pct. 1.1;
c) contribuabil – persoana fizica sau persoana fizica autorizata care efectueaza plata online a taxelor si impozitelor utilizand cardul bancar prin intermediul SNEP;
d) institutii publice beneficiare – institutiile publice care desfasoara activitati de incasare online a taxelor si impozitelor utilizand cardul bancar prin intermediul SNEP;
e) institutii publice prestatoare – institutiile publice care presteaza servicii in baza sumelor corespunzatoare taxelor specifice incasate de institutiile publice beneficiare prin intermediul SNEP;
f) institutii de credit inregistrate – institutiile de credit inregistrate in SNEP in conditiile pct. 2.1;
g) institutii de credit acceptatoare – furnizorul de servicii de acceptare de plati electronice care are incheiat un contract cu institutia publica beneficiara in vederea efectuarii platilor online a taxelor si impozitelor utilizand cardul bancar prin intermediul SNEP;
h) credentiale – setul de informatii destinat accesarii si utilizarii functionalitatilor SNEP.

CAPITOLUL 2
Inregistrarea participantilor in SNEP

2.1. Inregistrarea institutiilor de credit
2.1.1. In vederea furnizarii de servicii de acceptare de plati electronice prin intermediul SNEP, institutiile de credit se pot inregistra in sistem in baza unei conventii semnate cu operatorul SNEP, elaborata conform modelului prevazut in anexa nr. 1.
2.1.2. In vederea incheierii conventiei, institutia de credit acceptatoare va transmite operatorului SNEP o cerere de inregistrare conform modelului prevazut in anexa nr. 2.
2.1.3. Operatorul SNEP are obligatia de a incheia conventia cu institutiile de credit in termen de maximum 10 zile lucratoare de la solicitarea institutiei de credit. Operatorul SNEP va incheia conventia in conditiile in care institutia de credit acceptatoare va respecta cerintele obligatorii prevazute la pct. 4.1 din conventia al carei model este prevazut in anexa nr. 1.
2.1.4. In termen de maximum 3 zile lucratoare de la semnarea conventiei, operatorul SNEP are obligatia activarii contului institutiei de credit si de a transmite acesteia, prin mijloace securizate, informatiile de autentificare.
2.1.5. In termen de maximum o zi de la semnarea conventiei, operatorul SNEP are obligatia de a actualiza lista tuturor institutiilor de credit prin intermediul SNEP, disponibila public pe pagina de internet www.ghiseul.ro
2.1.6. Inregistrarea institutiei de credit acceptatoare se face de catre operatorul SNEP.
2.1.7. Comunicatia dintre institutia de credit acceptatoare si SNEP respecta ordinul ministrului comunicatiilor si societatii informationale pentru aprobarea Normelor tehnice privind Sistemul national electronic de plata online a taxelor si impozitelor utilizand cardul bancar, emise in baza art. 6 si 11 din Hotararea Guvernului nr. 1.235/2010 privind aprobarea realizarii Sistemului national electronic de plata online a taxelor si impozitelor utilizand cardul bancar.
2.1.8. Dupa activarea contului, institutia de credit acceptatoare inregistrata poate utiliza urmatoarele servicii puse la dispozitie de SNEP:
a) modificarea credentialelor;
b) descarcarea fisierelor cu tranzactiile autorizate potrivit pct. 3.5.3.
2.1.9. In cererea de inregistrare prevazuta in anexa nr. 2, pe care o adreseaza operatorului SNEP, institutia de credit acceptatoare va solicita numarul de utilizatori pentru contul sau.

2.2. Inregistrarea institutiilor publice
2.2.1. Inregistrarea institutiei publice se face de catre operatorul SNEP dupa verificarea conformitatii datelor inscrise in modelul de cerere prevazut in anexa nr. 3 cu documentele anexate.
2.2.2. Institutiile publice isi selecteaza institutia de credit acceptatoare de plati electronice, cu respectarea legislatiei in vigoare.
2.2.3. La cererea de inregistrare in SNEP, institutiile publice beneficiare vor transmite operatorului SNEP urmatoarele documente:
a) cerere privind inregistrarea in SNEP, conform modelului prevazut in anexa nr. 3;
b) copie a hotararii consiliului local prin care se stabileste modul in care este suportat comisionul bancar, cu respectarea prevederii art. 10 alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 1.235/2010, in cazul unitatilor administrativ-teritoriale;
c) copie a contractului incheiat cu institutia de credit acceptatoare;
d) adresa emisa de unitatea Trezoreriei Statului la care institutia publica isi are conturile deschise, din care sa rezulte denumirea exacta a unitatii Trezoreriei Statului si codul IBAN al contului colector al institutiei publice prin care aceasta isi va derula platile prin SNEP;
e) in cazul in care cererea formulata potrivit modelului prevazut la anexa nr. 3 nu este semnata de ordonatorul de credite al institutiei publice, se va prezenta in copie imputernicirea persoanei semnatare de a reprezenta legal institutia.
2.2.4. In documentatiile de atribuire elaborate de institutiile publice in vederea selectarii institutiei de credit acceptatoare de plati electronice se vor avea in vedere urmatoarele cerinte minime si obligatorii:
a) comisionul perceput de institutia de credit acceptatoare, aferent efectuarii platii electronice, se va oferta procentual, iar nivelul maximal al acestuia, indicat in documentatia de atribuire, nu va depasi 2% din valoarea tranzactiei, dar nu va fi mai mare de 30 de lei in situatia in care prin aplicarea cotei de 2% rezulta o suma mai mare de 30 de lei;
b) comisionul platibil institutiei de credit acceptatoare de plati electronice pentru verificarea conformitatii transferului de date cu specificatiile standard ale SNEP se va percepe o singura data, la inregistrarea institutiei publice in SNEP, si nu va depasi echivalentul in lei a 300 euro, calculat la cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil in ziua platii;
c) singurul alt tip de comision ofertat si acceptat va fi, in afara celor specificate la lit. a) si b), cel aferent transferurilor efectuate de institutiile de credit acceptatoare de plati electronice, iar nivelul acestuia nu va depasi nivelul comisionului standard practicat de institutiile de credit pentru decontarea ordinelor de plata de mica si mare valoare in relatia cu alte institutii de credit;
d) institutia de credit acceptatoare de plati electronice selectata efectueaza tranzactiile din SNEP utilizand standardul de securitate 3D-SECURE;
e) plata comisioanelor suportate de institutia publica beneficiara se va efectua lunar, in baza documentelor justificative emise de institutia de credit acceptatoare de plati electronice;
f) la stabilirea termenelor de plata se au in vedere prevederile art. 36 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale, aprobata prin Legea nr. 227/2009, cu modificarile si completarile ulterioare;
g) institutiile de credit selectate in urma achizitiei au obligatia de a fi inregistrate in SNEP la momentul depunerii ofertei.
2.2.5. Dupa semnarea contractului cu institutia de credit acceptatoare, pentru furnizarea serviciilor de acceptare de plati electronice prin intermediul SNEP, in termen de maximum 3 zile lucratoare, institutia publica are obligatia de a transmite operatorului SNEP o cerere privind inregistrarea sa in SNEP, elaborata conform modelului prevazut in anexa nr. 3.
2.2.6. In termen de maximum 5 zile lucratoare de la inregistrarea cererii transmise de catre institutia publica, operatorul SNEP are obligatia de a-i transmite acesteia o propunere de plan de implementare, elaborat conform modelului prevazut in anexa nr. 4.
2.2.7. In termen de maximum 10 zile lucratoare de la inregistrarea cererii transmise de catre institutia publica, atat operatorul SNEP, cat si institutia publica au obligatia de a semna o conventie. In situatia institutiilor publice care detin un sistem informatic care sa poata fi interconectat cu SNEP, se va utiliza modelul conventiei prevazut in anexa nr. 5. Planul de implementare agreat atat de institutia publica, cat si de operatorul SNEP se constituie anexa la conventie.
2.2.8. In situatia institutiilor publice care nu detin un sistem informatic care sa poata fi interconectat cu SNEP, se va utiliza modelul conventiei prevazut in anexa nr. 6. Planul de implementare agreat atat de institutia publica, cat si de operatorul SNEP se constituie anexa la conventie.
2.2.9. In termen de maximum 5 zile lucratoare de la semnarea conventiei intre institutia publica si operatorul SNEP, acesta din urma are obligatia de a activa contul institutiei in sistem si de a-i transmite acesteia, prin mijloace securizate, informatiile de autentificare la SNEP.

2.3. Inregistrarea si actualizarea listei contribuabililor
2.3.1. Conditiile privind constituirea si actualizarea in SNEP a informatiilor referitoare la contribuabili, precum si accesul la acestea sunt urmatoarele:
a) institutia publica are obligatia ca, in termen de maximum 10 zile lucratoare de la activarea contului sau in SNEP, sa furnizeze in format electronic, prin mijloacele puse la dispozitie de SNEP, informatiile referitoare la toti contribuabilii care au CNP/NIF sau CIF/CUI (pentru persoane fizice autorizate) valid si au obligatii de plata catre institutia publica respectiva;
b) institutia publica are obligatia ca, ulterior activarii contului sau in SNEP, in termen de maximum 3 zile lucratoare de la luarea la cunostinta a modificarii informatiilor privind contribuabilii care au CNP/NIF sau CIF/CUI (pentru persoane fizice autorizate) valid si au obligatii de plata catre institutia publica respectiva, sa asigure in format electronic, prin mijloacele puse la dispozitie de SNEP, actualizarea acelor informatii in sistem.
2.3.2. Inregistrarea contribuabililor in SNEP se realizeaza potrivit standardului emis de operatorul SNEP cu ajutorul unei aplicatii informatice furnizate de operatorul SNEP sau prin generarea unui fisier din aplicatia proprie cu respectarea standardului.
2.3.3. Ulterior inregistrarii in SNEP a unei institutii publice, operatorul SNEP are obligatia de a genera informatiile necesare pentru autentificarea contribuabililor in SNEP si de a le transmite institutiilor publice beneficiare prin mijloace care sa asigure siguranta si securitatea comunicarii.
2.3.4. Informatiile necesare pentru autentificarea contribuabililor in SNEP sunt comunicate contribuabililor de catre institutia publica beneficiara, prin posta cu confirmare de primire sau la ghiseul institutiei publice beneficiare care a inregistrat contribuabilii, prin mijloace electronice securizate sau prin alte metode identificate si agreate impreuna cu institutia publica beneficiara.
2.3.5. In caz de expunere a elementelor de identificare si autentificare in SNEP catre persoane neautorizate, utilizatorul in cauza are obligatia sa solicite schimbarea acestora printr-o cerere adresata institutiei publice beneficiare, respectiv schimbarea parolei de autentificare. In cel mult doua zile lucratoare de la data inregistrarii cererii, se genereaza noi elemente de identificare si autentificare in SNEP pentru solicitant. Formatul cererii este prevazut in anexa nr. 7.
2.3.6. Institutia publica beneficiara trebuie sa asigure confidentialitatea elementelor de identificare si autentificare in SNEP a tuturor contribuabililor, aceasta fiind obligata sa solicite noi elemente de identificare si autentificare in SNEP daca observa ca plicul a fost desigilat. In cel mult doua zile lucratoare de la data inregistrarii cererii, se genereaza noi elemente de identificare si autentificare in SNEP pentru solicitant.
2.3.7. Prin acceptarea elementelor de identificare si autentificare in SNEP, contribuabilul isi asuma responsabilitatea controlului acestora si a luarii unor masuri pentru a preveni pierderea, dezvaluirea sau utilizarea neautorizata.
2.3.8. Un contribuabil deja inregistrat in SNEP nu va mai fi inregistrat de catre o alta institutie publica beneficiara, pastrandu-si informatiile de autentificare existente.
2.3.9. In cazul in care contribuabilul a primit si a utilizat prima oara informatiile necesare pentru autentificare, SNEP va informa institutiile publice beneficiare cu privire la faptul ca respectivul contribuabil a primit informatiile necesare pentru autentificare.

2.4. Interconectarea cu SNEP
2.4.1. Institutiile publice care detin un sistem informatic de gestionare a obligatiilor bugetare asigura interconectarea sistemului informatic propriu de gestiune a contribuabililor si debitelor acestora cu SNEP, in conditii de siguranta si securitate, conform Normelor tehnice privind Sistemul national electronic de plata online a taxelor si impozitelor utilizand cardul bancar, aprobate prin ordinul ministrului comunicatiilor si societatii informationale.
2.4.2. Operatorul SNEP are obligatia de a pune la dispozitia institutiilor publice interesate, cu titlu gratuit, toate informatiile necesare pentru interconectarea cu SNEP a sistemelor informatice ale institutiilor publice beneficiare.
2.4.3. Operatorul SNEP are obligatia de a pune la dispozitia institutiilor publice interesate, cu titlu gratuit, exemple de cod-sursa pentru dezvoltarea modulului de interconectare cu SNEP a sistemelor informatice ale institutiilor publice.
2.4.4. Interconectarea SNEP cu sisteme informatice ale procesatorilor de plati electronice cu cardul bancar se realizeaza printr-un link securizat specific fiecarui procesator in parte, accesibil din SNEP.
2.4.5. Conectarea institutiilor publice beneficiare la SNEP se realizeaza prin intermediul sistemelor de comunicatii interne ale statului, iar in situatia in care nu exista aceasta posibilitate, se vor utiliza temporar, cu avizul Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale, sistemele de comunicatii publice existente, folosind protocoale de comunicatii securizate.

CAPITOLUL 3
Realizarea platilor electronice cu cardul prin SNEP

3.1. Actualizarea obligatiilor de plata aferente persoanelor fizice si persoanelor fizice autorizate
3.1.1. Institutiile publice beneficiare au obligatia de a furniza SNEP informatiile aferente obligatiilor de plata ale contribuabililor potrivit urmatoarei structuri:
a) denumirea si CIF-ul institutiei publice beneficiare (in cazul obligatiilor de plata care se cuvin bugetului local, institutiilor publice autofinantate sau institutiilor publice care incaseaza taxe pentru bugetul general consolidat) – potrivit nomenclatorului furnizat de SNEP;
b) CNP/NIF sau CIF/CUI (pentru persoane fizice autorizate) al persoanei care are obligatia de plata;
c) numele si prenumele/denumirea persoanei pentru care are obligatia de plata;
d) adresa persoanei care are obligatia de plata;
e) tipul obligatiei de plata, conform nomenclatorului prevazut in anexa nr. 8;
f) codificarea interna a veniturilor – informatie optionala;
g) detalii privind obligatia de plata;
h) suma de plata;
i) data la care a fost actualizata obligatia de plata de catre institutia publica beneficiara.
3.1.2. Informatiile mentionate la pct. 3.1.1 sunt detaliate obligatoriu pe fiecare contribuabil si pe fiecare tip de obligatie potrivit nomenclatorului prevazut in anexa nr. 8.

3.2. Actualizarea obligatiilor de plata, de catre institutiile publice beneficiare

3.2.1. Actualizarea obligatiilor de plata de catre institutiile publice beneficiare care detin un sistem informatic de gestionare a obligatiilor bugetare
3.2.1.1. Conditiile privind actualizarea in SNEP a informatiilor referitoare la obligatiile de plata ale contribuabililor sunt urmatoarele:
a) institutia publica beneficiara are obligatia de a mentine informatii actualizate cu privire la debitele pe care le au de achitat contribuabilii care sunt in evidenta institutiei, care au CNP/NIF sau CIF/CUI (pentru persoane fizice autorizate) valid si au obligatii de plata catre institutia publica beneficiara;
b) obligatiile de plata inscrise in SNEP sunt conforme cu informatiile mentionate la pct. 3.1.1;
c) institutia publica beneficiara are obligatia de a furniza SNEP informatii aferente obligatiilor de plata ale contribuabililor, stabilite in conformitate cu legislatia in vigoare.

3.2.2. Actualizarea obligatiilor de plata de catre institutiile publice beneficiare care nu detin un sistem informatic de gestionare a obligatiilor bugetare
3.2.2.1. Institutiile publice beneficiare care nu detin un sistem informatic de gestionare a obligatiilor bugetare au obligatia de a transmite si de a actualiza obligatiile bugetare ale contribuabililor lor, cu respectarea structurii informatiilor mentionate la pct. 3.1.1.
3.2.2.2. Transmiterea informatiilor catre SNEP, potrivit pct. 3.2.2.1, se realizeaza prin intermediul serviciilor puse la dispozitie de Ministerul Finantelor Publice – Agentia Nationala de Administrare Fiscala. Standardul fisierului transmis de institutia publica beneficiara catre Ministerul Finantelor Publice – Agentia Nationala de Administrare Fiscala se stabileste prin ordinul ministrului comunicatiilor si societatii informationale pentru aprobarea Normelor tehnice privind Sistemul national electronic de plata online a taxelor si impozitelor utilizand cardul bancar. Modalitatea de transmitere a fisierului se va stabili prin modelul conventiei prevazute in anexa nr. 6.
3.2.2.3. Ministerul Finantelor Publice – Agentia Nationala de Administrare Fiscala pune la dispozitia SNEP informatiile primite de la institutiile publice beneficiare conform pct. 3.2.2.2, intr-un format electronic standardizat conform ordinului ministrului comunicatiilor si societatii informationale pentru aprobarea Normelor tehnice privind Sistemul national electronic de plata online a taxelor si impozitelor utilizand cardul bancar.

3.3. Modalitatea de plata a obligatiilor bugetare de catre contribuabil

3.3.1. Modalitatea de plata a obligatiilor bugetare catre institutii publice beneficiare cu autentificare
3.3.1.1. Pentru efectuarea unei plati, contribuabilul trebuie sa se conecteze la SNEP pe baza credentialelor primite.
3.3.1.2. Din interfata SNEP contribuabilul va selecta obligatia de plata aferenta unei institutii publice beneficiare. Informatiile minime furnizate contribuabilului prin intermediul SNEP de catre institutia publica sunt urmatoarele:
a) pentru obligatiile cu debit:
– CNP/NIF sau CIF/CUI (pentru persoane fizice autorizate) al contribuabilului;
– codul si denumirea obligatiei bugetare (conform clasificatiei indicatorilor bugetari);
– numele si CIF-ul institutiei publice beneficiare (in cazul obligatiilor de plata care se cuvin bugetului local, institutiilor publice autofinantate sau institutiilor publice care incaseaza taxe pentru bugetul general consolidat);
– suma de plata;
– codul IBAN al obligatiei bugetare;
b) pentru obligatiile fara debit (taxe):
– CNP/NIF sau CIF/CUI (pentru persoane fizice autorizate) al contribuabilului;
– numele si CIF-ul institutiei publice beneficiare (in cazul obligatiilor de plata care se cuvin bugetului local, institutiilor publice autofinantate sau institutiilor publice care incaseaza taxe pentru bugetul general consolidat);
– codul IBAN al obligatiei bugetare;
– tipurile de obligatii de plata.
3.3.1.3. In vederea efectuarii unei plati, contribuabilul:
a) va selecta obligatia de plata;
b) va introduce suma pe care doreste sa o achite;
c) va confirma acceptarea termenilor si conditiilor de utilizare a serviciilor oferite de SNEP;
d) va confirma initierea platii;
e) va introduce datele aferente cardului bancar in interfata procesatorului si va autoriza plata.
3.3.1.4. Dupa efectuarea tranzactiei, SNEP va emite contribuabilului o dovada de plata ce va contine urmatoarele informatii:
a) numarul dovezii de plata (RRN);
b) data platii (data autorizarii tranzactiei);
c) CNP/NIF sau CIF/CUI (pentru persoane fizice autorizate) al persoanei pentru care s-a achitat obligatia de plata;
d) codul si denumirea obligatiei bugetare (conform nomenclatorului indicatorilor bugetari prevazut in anexa nr. 8);
e) denumirea si CIF-ul institutiei publice beneficiare (in cazul obligatiilor de plata care se cuvin bugetului local, institutiilor publice autofinantate sau institutiilor publice care incaseaza taxe pentru bugetul general consolidat);
f) suma platita;
g) explicatii.

3.3.2. Modalitatea de plata a obligatiilor bugetare fara autentificare
3.3.2.1. Pentru efectuarea unei plati, contribuabilul se conecteaza la SNEP fara informatiile de autentificare si va accepta termenii si conditiile utilizarii sistemului.
Din interfata SNEP contribuabilul va selecta si/sau va completa, dupa caz:
a) denumirea si CIF-ul institutiei publice beneficiare (in cazul obligatiilor de plata care se cuvin bugetului local, institutiilor publice autofinantate sau institutiilor publice care incaseaza taxe pentru bugetul general consolidat), potrivit nomenclatorului furnizat de SNEP;
b) CNP/NIF sau CIF/CUI (pentru persoane fizice autorizate) al persoanei care achita obligatia de plata – pentru obligatii de plata achitate la bugetul general consolidat, altele decat cele specificate la lit. a);
c) CNP/NIF sau CIF/CUI (pentru persoane fizice autorizate) al persoanei pentru care se achita obligatia de plata;
d) tipul obligatiei de plata, conform nomenclatorului prevazut in anexa nr. 8;
e) codificarea interna a veniturilor – informatie optionala;
f) explicatii;
g) suma de plata;
h) numele si prenumele persoanei pentru care se achita obligatia de plata;
i) adresa persoanei pentru care se achita obligatia de plata;
j) adresa de e-mail la care se primeste dovada de plata;
k) aprobarea si confirmarea initierii platii.
3.3.2.2. Contribuabilul va introduce datele aferente cardului bancar in interfata procesatorului si va autoriza plata.
3.3.2.3. Dupa efectuarea tranzactiei, SNEP va emite contribuabilului, la adresa de e-mail mentionata la pct. 3.3.2.1 lit. j), o dovada de plata ce va contine urmatoarele informatii:
a) numarul dovezii de plata (RRN);
b) data platii (data autorizarii tranzactiei);
c) CNP/NIF sau CIF/CUI (pentru persoane fizice autorizate) al persoanei pentru care s-a achitat obligatia de plata;
d) codul si denumirea obligatiei bugetare (conform nomenclatorului indicatorilor bugetari prevazut in anexa nr. 8);
e) denumirea si CIF-ul institutiei publice beneficiare (in cazul obligatiilor de plata care se cuvin bugetului local, institutiilor publice autofinantate sau institutiilor publice care incaseaza taxe pentru bugetul general consolidat);
f) suma platita;
g) explicatii.

3.4. Modalitati de verificare a platilor efectuate de contribuabil
3.4.1. In cazul in care institutia publica beneficiara a sumei platite difera de institutia publica prestatoare a unui serviciu, SNEP va pune la dispozitia acestora o interfata in care institutiile pot verifica realizarea unei tranzactii de catre un contribuabil.
3.4.2. Institutia publica prestatoare va accesa in SNEP interfata de verificare a autenticitatii tranzactiilor pe baza credentialelor furnizate de SNEP prin persoanele autorizate din cadrul institutiei publice beneficiare.
3.4.3. Contribuabilul care achita sume de bani catre institutii publice prin SNEP va prezenta institutiei publice prestatoare urmatoarele elemente de identificare:
1. numarul de identificare a tranzactiei (RRN);
2. CNP/NIF sau CIF/CUI (pentru persoane fizice autorizate) al persoanei pentru care se achita obligatia de plata;
3. documente de identitate care sa contina CNP-ul valid al persoanei care se prezinta la ghiseul institutiei publice prestatoare.
3.4.4. Operatorul institutiei publice prestatoare are obligatia de a verifica in SNEP incasarea obligatiei de plata, prin introducerea numarului de identificare a tranzactiei (RRN) si CNP/NIF sau CIF/CUI (pentru persoane fizice autorizate) al persoanei pentru care se achita obligatia de plata.
3.4.5. Informatiile pe care le furnizeaza SNEP institutiei publice prestatoare sunt:
a) numarul dovezii de plata (RRN);
b) data platii (data autorizarii tranzactiei);
c) CNP/NIF sau CIF/CUI (pentru persoane fizice autorizate) al persoanei pentru care se achita obligatia de plata;
d) codul obligatiei bugetare (conform clasificatiei indicatorilor bugetari);
e) numele si CIF-ul institutiei publice beneficiare (in cazul obligatiilor de plata care se cuvin bugetului local, institutiilor publice autofinantate sau institutiilor publice care incaseaza taxe pentru bugetul general consolidat);
f) suma platita.
3.4.6. Operatorul institutiei publice prestatoare are obligatia de a valida si de a inregistra in SNEP utilizarea dovezii de plata.
3.4.7. In cazul in care institutiile publice beneficiare incaseaza sume sau obligatii de plata pentru institutii publice prestatoare, acestea au obligatia ca la momentul inregistrarii tipului de obligatie de plata in sistem sa indeplineasca toate cerintele tehnice prevazute in ordinul ministrului comunicatiilor si societatii informationale pentru aprobarea Normelor tehnice privind Sistemul national electronic de plata online a taxelor si impozitelor utilizand cardul bancar.
3.4.8. Institutia publica beneficiara si institutia publica prestatoare sunt obligate sa ia toate masurile in vederea respectarii prevederilor pct. 3.4.

3.5. Decontarea sumelor achitate prin SNEP de catre institutiile de credit acceptatoare
3.5.1. Decontarea si inregistrarea sumelor achitate prin intermediul SNEP de catre institutiile publice beneficiare se realizeaza in baza CNP/NIF sau CIF/CUI (pentru persoane fizice autorizate) si a conturilor de venituri bugetare, potrivit nomenclatorului prevazut in anexa nr. 8.
3.5.2. Consolidarea si autorizarea datelor in vederea decontarii sumelor incasate prin intermediul SNEP se realizeaza de catre operatorul SNEP la ora 24,00 a fiecarei zile lucratoare, pentru tranzactiile din ziua respectiva. Pentru zilele nelucratoare, autorizarea tranzactiilor se realizeaza odata cu tranzactiile aferente primei zile lucratoare.
3.5.3. Dupa consolidarea si autorizarea datelor, operatorul SNEP va pune la dispozitia institutiilor de credit acceptatoare care presteaza servicii pentru institutiile publice beneficiare fisierele cu tranzactiile autorizate potrivit pct. 3.5.2, avand urmatoarele informatii:
a) numarul dovezii de plata (RRN);
b) data autorizarii tranzactiei;
c) suma platita;
d) CIF-ul institutiei publice beneficiare.
3.5.4. SNEP va pune la dispozitia institutiilor de credit fisiere semnate electronic continand tranzactii autorizate potrivit pct. 3.5.3, in urmatoarea zi lucratoare, pana la ora 3,00. Fisierele vor fi semnate electronic cu certificate calificate.
3.5.5. Institutiile de credit acceptatoare vor descarca fisierele cu tranzactii autorizate puse la dispozitie de SNEP si vor credita contul institutiei publice beneficiare cu sumele aferente in ziua z + 1 lucratoare pentru tranzactiile aferente zilei z. Dupa creditarea contului institutiei publice, institutia de credit acceptatoare va deconta prin TRANSFOND catre contul colector al institutiei publice beneficiare deschis la Trezoreria Statului, in aceeasi zi z + 1, sumele aferente tranzactiilor zilei z. Institutiile de credit acceptatoare vor transmite institutiilor publice beneficiare, prin intermediul SNEP, fisierele de tranzactii aferente zilei z. Fisierele aferente tranzactiei zilei z vor fi semnate electronic cu certificate calificate.
3.5.6. Institutiile de credit acceptatoare trebuie sa confirme SNEP, pana la ora 10,00 a zilei z + 1, integritatea fisierelor generate conform pct. 3.5.3.
3.5.7. In cazul in care institutiile de credit acceptatoare nu pot descarca fisierele ori acestea sunt eronate, institutia de credit acceptatoare se va adresa operatorului SNEP, care are obligatia ca pana la ora 12,00 sa ia masurile pentru solutionarea problemelor sesizate de institutia de credit acceptatoare.
3.5.8. Dupa decontarea sumelor prevazute la pct. 3.5.5, institutia de credit acceptatoare va transmite SNEP fisierul cu tranzactiile decontate, pe fiecare institutie publica beneficiara in parte, pana la ora 18,00 a zilei z + 1. In cazul in care institutia de credit acceptatoare nu are tranzactii cu institutia publica beneficiara, va transmite un fisier cu aceeasi structura a datelor, dar fara informatii.
3.5.9. Structura fisierelor primite de catre operatorul SNEP de la institutia de credit acceptatoare va contine:
a) numarul dovezii de plata (RRN);
b) data autorizarii tranzactiei;
c) suma platita.
3.5.10. Operatorul SNEP va pune la dispozitia institutiilor publice beneficiare fisierele prevazute la pct. 3.5.8 pana la ora 18,00 a zilei z + 1. Institutia publica beneficiara confirma operatorului SNEP, pana la ora 20,00 a zilei z + 1, primirea si integritatea fisierelor transmise conform pct. 3.5.8.
3.5.11. In cazul in care operatorul SNEP nu receptioneaza fisierele ori acestea nu contin toate tranzactiile transmise institutiei de credit acceptatoare in vederea decontarii, potrivit pct. 3.5.3, institutia de credit acceptatoare are obligatia ca, in urmatoarea zi lucratoare, pana la ora 9,00 sa ia masurile pentru solutionarea problemelor sesizate de operatorul SNEP. Fisierele prevazute la pct. 3.5.8 vor fi semnate electronic de catre institutia de credit acceptatoare cu certificate calificate.

3.6. Decontarea si inregistrarea sumelor achitate prin SNEP de catre institutia publica beneficiara
3.6.1. Operatorul SNEP va pune la dispozitia institutiilor publice beneficiare fisiere semnate electronic continand tranzactii autorizate potrivit pct. 3.5.3, in urmatoarea zi lucratoare, pana la ora 18,00.
3.6.2. Structura fisierelor aferente tranzactiilor puse la dispozitia institutiilor publice beneficiare de catre operatorul SNEP contine urmatoarele informatii:
a) numar de referinta al tranzactiei (RRN);
b) data autorizarii tranzactiei;
c) CIF-ul institutiei publice beneficiare (in cazul obligatiilor de plata care se cuvin bugetului local, institutiilor publice autofinantate sau institutiilor publice care incaseaza taxe pentru bugetul general consolidat), potrivit nomenclatorului furnizat de SNEP;
d) CNP/NIF sau CIF/CUI (pentru persoane fizice autorizate) al persoanei care achita obligatia de plata – pentru obligatii de plata achitate bugetului general consolidat, altele decat cele specificate la lit. c);
e) CNP/NIF sau CIF/CUI (pentru persoane fizice autorizate) al persoanei pentru care se achita obligatia de plata;
f) suma de plata;
g) cod venit clasificatie bugetara;
h) codificare interna a veniturilor – informatie optionala;
i) explicatii;
j) numele si prenumele/denumirea persoanei pentru care se achita obligatia de plata;
k) adresa persoanei pentru care se achita obligatia de plata.
3.6.3. Fisierele prevazute la pct. 3.6.1 vor fi semnate electronic de catre operatorul SNEP cu certificate calificate.
3.6.4. Institutiile publice beneficiare trebuie sa confirme SNEP, pana la ora 18,00 a zilei z + 1, receptia fisierelor generate conform pct. 3.6.1.
3.6.5. In cazul in care institutiile publice nu pot descarca fisierele ori acestea sunt eronate, institutia publica beneficiara se va adresa operatorului SNEP, care are obligatia ca, pana la ora 10,00, sa ia masurile pentru solutionarea problemelor sesizate de institutia publica beneficiara.
3.6.6. Pana la ora 18,00 a zilei z + 1 operatorul SNEP va pune la dispozitia institutiilor publice beneficiare fisierele transmise de institutiile de credit acceptatoare aferente tranzactiilor decontate in ziua lucratoare z.
3.6.7. Institutiile publice beneficiare pot sesiza operatorul SNEP cu privire la eventualele erori legate de receptia si integritatea fisierelor, pana la ora 10,00 a zilei urmatoare.
3.6.8. In baza fisierelor transmise de SNEP si a extrasului de cont eliberat de unitatea Trezoreriei Statului care confirma incasarea sumelor, institutia publica beneficiara inregistreaza sumele in sistemele de gestiune proprii, in conformitate cu legislatia in vigoare.

3.7. Modalitati de restituire a platilor eronate efectuate de contribuabil pentru institutiile publice beneficiare
3.7.1. Restituirea sumelor aferente obligatiilor de plata cu debit care nu pot fi inregistrate de catre institutia publica beneficiara ca urmare a utilizarii de catre platitor a unui CUI eronat se efectueaza de catre institutia publica beneficiara, in termen de maximum doua zile lucratoare de la data primirii fisierelor generate conform pct. 3.6.1.
3.7.2. Restituirea sumelor platite eronat catre o institutie publica beneficiara, din alte motive decat cele mentionate la pct. 3.7.1, se efectueaza potrivit legislatiei in vigoare.
3.7.3. Institutiile publice beneficiare vor transmite in termen de maximum doua zile lucratoare institutiei de credit acceptatoare un fisier electronic care contine informatii aferente tranzactiilor ce urmeaza a fi restituite, cu urmatoarea structura:
a) numarul de identificare a tranzactiei (RRN);
b) data platii (data autorizarii tranzactiei);
c) suma platita.
Fisierele transmise vor fi semnate electronic cu certificat calificat sau eliberat cu titlu gratuit de catre operatorul SNEP.

CAPITOLUL 4
Asigurarea disponibilitatii online si a continuitatii fluxurilor informationale in cadrul SNEP

4.1. Asigurarea disponibilitatii online a fluxurilor informationale in cadrul SNEP
Operatorul SNEP are obligatia de a defini si implementa, pana la darea in productie a sistemului, proceduri si mecanisme necesare pentru asigurarea securitatii si disponibilitatii sistemului, la nivelul tuturor componentelor acestuia, astfel incat SNEP sa functioneze la urmatorii parametri de calitate:
a) SNEP va asigura o disponibilitate online de minimum 361 de zile pe an;
b) indisponibilitatea online a SNEP va fi de maximum 6 ore consecutive pentru functionalitatea de plata fara autentificare a debitelor contribuabililor;
c) indisponibilitatea online a SNEP va fi de maximum 12 ore consecutive pentru toate celelalte functionalitati ale SNEP.

4.2. Asigurarea continuitatii fluxurilor informationale in relatia SNEP cu institutiile de credit acceptatoare
4.2.1. In cazul in care operatorul SNEP nu poate solutiona problemele semnalate de institutia de credit acceptatoare in termenul prevazut la pct. 3.5.7, operatorul SNEP va comunica institutiei de credit acceptatoare informatiile necesare efectuarii operatiunilor prevazute la pct. 3.5, conform modelului prevazut in anexa nr. 9, pana la ora 13,00.
4.2.2. In cazul in care operatorul SNEP nu primeste de la institutiile de credit beneficiare fisierele continand tranzactii in termenul prevazut la pct. 3.5.11, din cauza unor erori de comunicatii, acestea vor transmite operatorului SNEP, pe suport optic portabil, fisierele prevazute la pct. 3.5.8, semnate electronic, pana in urmatoarea zi lucratoare, ora 9.00.
4.2.3. In cazul in care institutiile de credit acceptatoare nu transmit operatorului SNEP fisierele continand tranzactii din alte cauze decat erori de comunicatie, vor transmite acestuia, pe suport hartie, sumele decontate, defalcate pe institutii publice beneficiare, potrivit modelului formularului prevazut in anexa nr. 11, pana la ora 9,00 a urmatoarei zile lucratoare. Dupa efectuarea verificarilor se genereaza de catre operatorul SNEP, pentru fiecare institutie publica beneficiara in parte, fisierele aferente tranzactiilor decontate, potrivit modelului formularului prevazut in anexa nr. 11. Acestea vor fi semnate electronic de catre operatorul SNEP si puse la dispozitia institutiei publice beneficiare, in structura mentionata la pct. 3.5.9.

4.3. Asigurarea continuitatii fluxurilor informationale in relatia SNEP cu institutiile publice

4.3.1. Procedura de transmitere prin posta a fisierelor
4.3.1.1. In cazul in care operatorul SNEP nu poate pune la dispozitia institutiilor publice beneficiare fisierele mentionate la pct. 3.5.8 si 3.6.1, va transmite acestora pe suport hartie, pana la ora 10,00 a zilei lucratoare z + 2, informatiile privind tranzactiile aferente zilei lucratoare z, potrivit modelului formularului prevazut in anexa nr. 10.
4.3.1.2. In baza informatiilor inscrise in anexa nr. 10, institutia publica beneficiara are obligatia de a vira in aceeasi zi, in conturile de venituri bugetare corespunzatoare, sumele incasate in contul colector deschis la unitatea Trezoreriei Statului.
4.3.1.3. Dupa remedierea disfunctionalitatilor, operatorul SNEP va pune la dispozitia institutiilor publice beneficiare fisierele prevazute la pct. 3.5.8 si 3.6.1. In baza fisierelor transmise de SNEP si a extrasului de cont eliberat de unitatea Trezoreriei Statului care confirma incasarea sumelor, institutia publica beneficiara inregistreaza sumele in sistemele de gestiune proprii, in conformitate cu legislatia in vigoare.

CAPITOLUL 5
Dispozitii finale

Anexele nr. 1 – 11 fac parte integranta din prezentele norme metodologice.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close