Procedurile publicarii, republicarii si rectificarii, precum si ale publicarii in numere speciale, cu tiraj limitat, a actelor in Monitorul Oficial al Romaniei

In M. Of. nr. 81 din 31 ianuarie 2011 a fost publicat Ordinul secretarului general al Camerei Deputatilor nr. 1432/2010 privind procedurile publicarii, republicarii si rectificarii, precum si ale publicarii in numere speciale, cu tiraj limitat, a actelor in Monitorul Oficial al Romaniei.
Din cuprins:
    CAPITOLUL I
    Dispozitii generale

    ART. 1
    (1) Prezentul ordin stabileste procedura publicarii in partile I – VII ale Monitorului Oficial al Romaniei, procedura republicarii si a rectificarii, precum si procedurile publicarii in numere speciale, cu tiraj limitat, a unor acte care au un volum extins si/sau intereseaza, prin obiectul lor de reglementare, doar un numar restrans de persoane ori care contin informatii clasificate.
    (2) Procedurile publicarii, republicarii si rectificarii actelor normative se realizeaza cu respectarea prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata.
    ART. 2
    (1) Regia Autonoma “Monitorul Oficial”, denumita in continuare regia autonoma, personalul de specialitate din cadrul autoritatilor emitente ale actelor supuse publicarii, precum si celelalte persoane implicate in procesul de publicare au obligatia sa actioneze cu toata diligenta si sa colaboreze in derularea procedurilor prevazute de prezentul ordin.
    (2) In sensul prezentului ordin, prin emitent se intelege autoritatile publice si celelalte persoane juridice prevazute la cap. II din Legea nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al Romaniei, republicata.
    (3) Emitentii au obligatia de a comunica neintarziat, in scris, secretarului general al Camerei Deputatilor, regiei autonome sau Consiliului Legislativ, dupa caz, date, informatii si precizari necesare indeplinirii cerintelor legale privind procedurile prevazute la art. 1 alin (1).
    (4) In cazul in care solicitarea de date, informatii si precizari se face pe cale electronica, raspunsul emitentilor se va face tot pe cale electronica, prin semnatura electronica calificata.

    CAPITOLUL II
    Procedura publicarii actelor

    SECTIUNEA 1
    Publicarea actelor in Partea I a Monitorului Oficial al Romaniei

    ART. 3
    (1) Emitentii transmit secretarului general al Camerei Deputatilor actele supuse publicarii, pe suport hartie, in copie certificata, precum si pe e-mail in fisier electronic certificat.
    (2) Certificarea se realizeaza prin aplicarea stampilei emitentului pe fiecare fila, inclusiv pe anexe, fara a se suprapune pe text.
    (3) Certificarea formei electronice se realizeaza prin semnatura electronica calificata, de o persoana anume desemnata de catre emitent.
    (4) Emitentii comunica secretarului general al Camerei Deputatilor numele si functia persoanelor imputernicite sa certifice actele transmise spre publicare ori de cate ori apar modificari cu privire la desemnarea acestora.
    (5) Actele supuse publicarii se transmit secretarului general al Camerei Deputatilor insotite de o adresa de inaintare, care va cuprinde:
    a) categoria si datele de identificare ale actului supus publicarii;
    b) numarul de pagini ale documentului supus publicarii;
    c) numarul anexelor si numarul de pagini ale acestora;
    d) semnatura conducatorului emitentului sau a loctiitorului sau, iar in cazul actelor Parlamentului Romaniei, ale Presedintelui Romaniei si ale Guvernului Romaniei, semnatura persoanei imputernicite sa transmita actele spre publicare.
    (6) Actele transmise in vederea publicarii care nu indeplinesc conditiile prevazute la alin. (2) – (5) pot fi restituite emitentului.
    (7) Evidenta actelor primite spre publicare se tine intr-un registru special, pe categorii de acte, potrivit art. 5 din Legea nr. 202/1998, republicata, la Cabinetul secretarului general al Camerei Deputatilor.
    ART. 4
    Secretarul general al Camerei Deputatilor dispune publicarea si asigura transmiterea actelor catre regia autonoma, pe baza de semnatura in condica de predare-primire, in termen de cel mult 24 de ore de la data primirii acestora.
    ART. 5
    (1) Publicarea legilor, a celorlalte acte ale Parlamentului si ale fiecareia dintre cele doua Camere, a deciziilor Curtii Constitutionale pronuntate cu ocazia controlului constitutionalitatii legilor inainte de promulgare, a decretelor, a mesajelor si a altor acte ale Presedintelui Romaniei adresate Parlamentului, a ordonantelor de urgenta si a ordonantelor Guvernului se realizeaza prin grija regiei autonome, cu prioritate, inaintea oricaror alte acte.
    (2) Celelalte acte prevazute la cap. II din Legea nr. 202/1998, republicata, se publica in ordinea inregistrarii lor potrivit art. 3, dupa publicarea actelor mentionate la alin. (1).
    (3) In situatii motivate, secretarul general al Camerei Deputatilor poate stabili o alta ordine de prioritate in publicarea actelor.
    ART. 6
    Continutul actului introdus in procesul de publicare nu poate fi modificat, sub sanctiunea nulitatii.
    ART. 7
    (1) Persoanele prevazute la art. 3 alin. (5) lit. d) pot solicita, in scris, secretarului general al Camerei Deputatilor retragerea actelor de la publicare.
    (2) Secretarul general al Camerei Deputatilor dispune, de indata, regiei autonome nepublicarea actului in cauza, in masura in care, la momentul sesizarii sale, publicarea nu fusese realizata.
    (3) Emitentul care a solicitat retragerea actului de la publicare suporta cheltuielile aferente operatiunilor materiale efectuate de regia autonoma in procesul de publicare, pana la data dispozitiei emise in conditiile alin. (2).
    (4) Obligatia de plata a cheltuielilor prevazute la alin. (3) se notifica emitentului de catre regia autonoma, in termen de cel mult 3 zile de la data dispozitiei emise in conditiile alin. (2). Notificarea se face prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, prin fax sau prin posta electronica, certificata cu semnatura electronica calificata.

    SECTIUNEA a 2-a
    Republicarea actelor normative in Partea I a Monitorului Oficial al Romaniei

    ART. 8
    Actul normativ modificat si/sau completat in mod substantial se republica, avand la baza dispozitia cuprinsa in ultimul act de modificare, respectiv de completare.
    ART. 9
    (1) Republicarea legilor, a ordonantelor si a hotararilor Guvernului se face in cel mult 45 de zile de la data publicarii actului care a dispus aceasta masura, cu respectarea dispozitiilor art. 70 din Legea nr. 24/2000, republicata.
    (2) Emitentii actelor de modificare si/sau de completare sunt obligati sa elaboreze si sa transmita secretarului general al Camerei Deputatilor forma republicabila a actului originar, pentru obtinerea avizului Consiliului Legislativ in termen de cel mult 30 de zile de la data publicarii actului de modificare si/sau de completare. In cazul codurilor, acest termen se prelungeste cu 15 zile. Prin act originar, in sensul prezentului ordin, se intelege actul normativ asupra caruia s-au produs modificari si/sau completari si care urmeaza sa fie republicat.
    (3) Elaborarea formei republicabile a legilor, precum si trimiterea acesteia secretarului general al Camerei Deputatilor se efectueaza de catre Departamentul legislativ din cadrul serviciilor Camerei Deputatilor.
    (4) Republicarea legilor modificate sau completate prin ordonante ale Guvernului se face dupa aprobarea acestora din urma prin lege, pentru a nu se crea eventuale discrepante cu legea de aprobare, in cazul in care aceasta aduce alte modificari ordonantei supuse aprobarii.
    (5) Emitentii transmit forma republicabila a actului normativ catre secretarul general al Camerei Deputatilor, cu respectarea prevederilor art. 3.
    (6) Evidenta cererilor de republicare se tine intr-un registru special, la cabinetul secretarului general al Camerei Deputatilor.
    ART. 10
    (1) Cererea impreuna cu forma republicabila a actului normativ primita de secretarul general al Camerei Deputatilor se transmit, de indata, Consiliului Legislativ spre avizare.
    (2) Consiliul Legislativ transmite avizul sau catre secretarul general al Camerei Deputatilor in termen de cel mult 15 zile de la primirea cererii de republicare a actului normativ. In cazul codurilor, acest termen se prelungeste cu 15 zile.
    (3) Dupa primirea avizului Consiliului Legislativ, Departamentul legislativ din cadrul serviciilor Camerei Deputatilor, respectiv emitentul, dupa caz, intocmeste forma finala a actului normativ supus republicarii.
    ART. 11
    (1) Secretarul general al Camerei Deputatilor dispune republicarea si asigura transmiterea, de indata, catre regia autonoma a formei finale a actului normativ supus republicarii, impreuna cu avizul Consiliului Legislativ, pe baza de semnatura in condica de predare-primire.
    (2) Regia autonoma procedeaza la republicarea actului normativ in forma transmisa de secretarul general al Camerei Deputatilor, in termen de cel mult 10 zile de la primirea acesteia.

    SECTIUNEA a 3-a
    Rectificarea actelor publicate in Partea I a Monitorului Oficial al Romaniei

    ART. 12
    (1) In cazul in care dupa publicare se descopera erori materiale, se procedeaza la publicarea unei rectificari, pe baza cererii emitentului.
    (2) Cererea emitentului, semnata de conducatorul sau de loctiitorul acestuia, iar in cazul actelor Parlamentului, ale Presedintelui Romaniei si ale Guvernului Romaniei, de persoanele anume desemnate din cadrul acestor autoritati publice, se adreseaza secretarului general al Camerei Deputatilor, cu respectarea prevederilor art. 71 din Legea nr. 24/2000, republicata.
    (3) Cererea trebuie sa indice, in mod clar, actul supus rectificarii, numarul si data Monitorului Oficial al Romaniei in care a fost publicat, eroarea materiala, cu explicatiile necesare, precum si continutul rectificarii.
    (4) Evidenta cererilor de rectificare se tine in registrul special prevazut la art. 9 alin. (6).
    ART. 13
    (1) Secretarul general al Camerei Deputatilor transmite cererea de rectificare Consiliului Legislativ spre avizare.
    (2) Consiliul Legislativ transmite avizul sau catre secretarul general al Camerei Deputatilor in termen de cel mult 3 zile de la primirea cererii de rectificare a actului normativ.
    (3) Secretarul general al Camerei Deputatilor dispune publicarea rectificarii si asigura transmiterea, de indata, catre regia autonoma a cererii de rectificare, impreuna cu avizul Consiliului Legislativ, pe baza de semnatura in condica de predare-primire.
    (4) In cazul in care Consiliul Legislativ avizeaza negativ cererea de rectificare, aceasta, impreuna cu avizul Consiliului Legislativ, se restituie emitentului de catre secretarul general al Camerei Deputatilor.
    ART. 14
    (1) Regia autonoma procedeaza la publicarea rectificarii, pe baza avizului Consiliului Legislativ, in termen de cel mult 5 zile de la primire.
    (2) Daca ulterior se constata ca rectificarea solicitata nu priveste o eroare materiala, raspunderea revine organului emitent care a solicitat rectificarea actului respectiv.
    ART. 15
    (1) In cazul in care, dupa publicarea unor acte administrative individuale, care nu sunt supuse avizarii Consiliului Legislativ, se descopera erori materiale, emitentul inainteaza secretarului general al Camerei Deputatilor o cerere de rectificare intocmita in conformitate cu prevederile art. 12 alin. (2) si (3).
    (2) Cererile de rectificare a hotararilor Guvernului, care nu au caracter normativ si care nu au fost avizate in stadiul de proiect de catre Consiliul Legislativ, se adreseaza secretarului general al Camerei Deputatilor de Secretariatul General al Guvernului, la solicitarea autoritatii publice initiatoare.
    (3) Atestarea neavizarii de catre Consiliul Legislativ se face la cererea secretarului general al Camerei Deputatilor.
    (4) Rectificarile actelor prevazute la alin. (1) si (2) se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, din dispozitia secretarului general al Camerei Deputatilor, in temeiul cererii inaintate de emitent sau de Secretariatul General al Guvernului, dupa caz.

    SECTIUNEA a 4-a
    Publicarea unor acte normative care au volum extins si/sau intereseaza, prin obiectul lor de reglementare, doar un numar restrans de persoane ori care contin informatii clasificate

    ART. 16
    (1) In cazul in care actul supus publicarii are un volum extins si/sau intereseaza, prin obiectul sau de reglementare, doar un numar restrans de persoane, emitentul sau, dupa caz, regia autonoma solicita secretarului general al Camerei Deputatilor aprobarea publicarii actului intr-un numar special al Monitorului Oficial al Romaniei, Partea I, cu un tiraj limitat, precum si numarul de exemplare, care se difuzeaza numai persoanelor interesate.
    (2) Lista persoanelor interesate carora li se difuzeaza numarul special prevazut la alin. (1) se stabileste de emitent si se transmite regiei autonome, cu avizul secretarului general al Camerei Deputatilor.
    (3) Prevederile alin. (1) si (2) se aplica in mod corespunzator si in cazul actelor supuse publicarii care contin informatii clasificate.
    ART. 17
    (1) Cererile prevazute la art. 16 trebuie sa fie temeinic motivate, ele neputand fi formulate in scopul eludarii sau al infrangerii obligatiei constitutionale de publicare.
    (2) Cererea privind publicarea in numere speciale, cu tiraj limitat, a actelor normative care au volum extins si/sau intereseaza, prin obiectul lor de reglementare, doar un numar restrans de persoane trebuie sa cuprinda numarul de exemplare, referiri cu privire la destinatarii acestora, precum si date de ordin financiar privind publicarea acestora.
    (3) Cererea privind publicarea in numere speciale, cu tiraj limitat, a actelor care contin informatii clasificate trebuie sa cuprinda tipul documentului, numarul total de file al acestuia, numarul de anexe si numarul de file al fiecarei anexe, numarul total de exemplare care vor fi publicate, lista destinatarilor acestora, numarul de exemplare care va fi distribuit fiecarui destinatar, forma prin care sunt transmise spre publicare – suport hartie, suport electronic cu mentionarea numarului si marimii fisierelor de pe acesta, – cu obligativitatea restituirii suportului electronic.
    (4) Raspunderea pentru datele cererii prevazute la alin. (1) – (3) revine emitentului.
    (5) In cazul solicitarii prevazute la art. 16, precum si in alte situatii in care tiparirea si difuzarea anexelor la diverse acte sunt limitate ca tiraj, se va face mentiune in numarul respectiv al Monitorului Oficial al Romaniei, Partea I, despre regimul acestora.
    ART. 18
    Secretarul general al Camerei Deputatilor se pronunta printr-o rezolutie asupra cererii prevazute la art. 17 in termen de 48 de ore de la primirea acesteia.
    ART. 19
    Respingerea motivata a cererii prevazute la art. 17 de catre secretarul general al Camerei Deputatilor se comunica, de indata, emitentului.
    ART. 20
    Regia autonoma distribuie exemplarele din Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, cu tiraj limitat care contin informatii clasificate.
    ART. 21
    Prevederile legale in vigoare privind protectia informatiilor clasificate se aplica in mod corespunzator in toate situatiile gestionarii actelor normative si individuale cu continut clasificat.

    SECTIUNEA a 5-a
    Publicarea actelor in Partea a II-a a Monitorului Oficial al Romaniei

    ART. 22
    Actele care, potrivit art. 6 din Legea nr. 202/1998, republicata, se publica in Partea a II-a a Monitorului Oficial al Romaniei, urmeaza procedura prevazuta la art. 3 si 4 din prezentul ordin. Atributiile secretarului general al Camerei Deputatilor prevazute de aceste articole se exercita de catre Departamentul legislativ din cadrul serviciilor Camerei Deputatilor.
    ART. 23
    (1) Regia autonoma procedeaza la publicarea actelor in Partea a II-a in termenele prevazute de regulamentele celor doua Camere ale Parlamentului.
    (2) Daca regulamentele nu stabilesc un termen, publicarea trebuie efectuata in cel mult 15 zile de la data primirii actelor de catre regia autonoma.

    SECTIUNEA a 6-a
    Publicarea actelor in Partile III – VII ale Monitorului Oficial al Romaniei

    ART. 24
    (1) Publicarea actelor in Partile III – VII ale Monitorului Oficial al Romaniei se realizeaza in conditiile stabilite de regia autonoma, cu respectarea dispozitiilor art. 7 – 11 din Legea nr. 202/1998, republicata, si ale legilor care reglementeaza regimul juridic al actelor respective.
    (2) Emitentii transmit regiei autonome actele supuse publicarii, pe suport hartie, in copie certificata, precum si pe e-mail in fisier electronic certificat.
    (3) Certificarea se realizeaza prin aplicarea stampilei emitentului pe fiecare fila, inclusiv pe anexe, fara a se suprapune pe text. Certificarea formei electronice se realizeaza prin semnatura electronica calificata, de o persoana anume desemnata de catre emitent.
    (4) Emitentii comunica regiei autonome numele si functia persoanelor imputernicite sa certifice actele transmise spre publicare ori de cate ori apar modificari cu privire la desemnarea acestora.
    (5) Actele supuse publicarii se transmit regiei autonome insotite de o adresa de inaintare, care va cuprinde:
    a) categoria si datele de identificare ale documentului supus publicarii;
    b) numarul de pagini cuprinzand si numarul de caractere cu spatii ale documentului supus publicarii;
    c) numarul anexelor si numarul de pagini cuprinzand si numarul de caractere cu spatii ale acestora;
    d) semnatura conducatorului emitentului sau a loctiitorului sau.
    (6) Actele transmise in vederea publicarii, care nu indeplinesc conditiile prevazute la alin. (3) – (5), pot fi restituite emitentului.

    CAPITOLUL III
    Dispozitii finale

    ART. 25
    (1) In cadrul procedurii de publicare a actelor in Partea I si Partea a II-a ale Monitorului Oficial al Romaniei regia autonoma prezinta secretarului general al Camerei Deputatilor spre avizare, imediat dupa procesarea si paginarea actului supus publicarii, sumarul numarului publicatiei.
    (2) Secretarul general al Camerei Deputatilor avizeaza sumarul numarului publicatiei si il transmite, de indata, regiei autonome in vederea tiparirii.
    ART. 26
    Departamentul legislativ din cadrul serviciilor Camerei Deputatilor, respectiv al Senatului, colaboreaza cu regia autonoma in legatura cu publicarea, republicarea si rectificarea legilor potrivit competentei decizionale a fiecarei Camere a Parlamentului.
    ART. 27
    Intarzierea efectuarii unor publicari, republicari sau rectificari, datorata nerespectarii de catre emitenti a obligatiilor ce le revin potrivit prezentului ordin, antreneaza exclusiv raspunderea acestora.
    ART. 28
    Cheltuielile de publicare a actelor in Monitorul Oficial al Romaniei se suporta potrivit prevederilor art. 20 si 21 din Legea nr. 202/1998, republicata.
    ART. 29
    Prezentul ordin intra in vigoare in termen de 10 zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    ART. 30
    La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul secretarului general al Camerei Deputatilor nr. 6/1999 privind procedura publicarii, republicarii si rectificarii actelor in Monitorul Oficial al Romaniei, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1 din 8 ianuarie 1999, cu modificarile si completarile ulterioare.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close