Instructiunile privind conditiile, termenele si procedura de urmat pentru adoptarea de masuri interimare, potrivit prevederilor art. 47 din Legea concurentei nr. 21/1996

În M. Of. nr. 91 din 4 februarie 2011 a fost publicat Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 40/2011 pentru punerea în aplicare a Instructiunilor privind conditiile, termenele si procedura de urmat pentru adoptarea de masuri interimare, potrivit prevederilor art. 47 din Legea concurentei nr. 21/1996.
Din cuprins:
    ART. 1
    În urma adoptarii în plenul Consiliului Concurentei, se pun în aplicare Instructiunile privind conditiile, termenele si procedura de urmat pentru adoptarea de masuri interimare, potrivit prevederilor art. 47 din Legea concurentei nr. 21/1996, prevazute în anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    ART. 2
    Compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Concurentei vor urmari punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.
    ART. 3
    Prezentul ordin intra în vigoare la data publicarii în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
ANEXA 1

                                 INSTRUCTIUNI
privind conditiile, termenele si procedura de urmat pentru adoptarea de masuri interimare, potrivit prevederilor art. 47 din Legea concurentei nr. 21/1996

    În temeiul art. 27 alin. (1) si (3) si al art. 47 alin. (5) din Legea concurentei nr. 21/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Consiliul Concurentei adopta prezentele instructiuni.

    CAPITOLUL I
    Introducere

    ART. 1
    Prevederile art. 47 din Legea concurentei nr. 21/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita în continuare lege, asigura cadrul legal de adoptare a masurilor interimare de catre Consiliul Concurentei, în vederea înlaturarii riscului unui prejudiciu grav si ireparabil adus concurentei, pentru restabilirea sau mentinerea conditiilor de concurenta efectiva.
    ART. 2
    Scopul prezentelor instructiuni este de a aduce clarificari de ordin conceptual si metodologic în ceea ce priveste adoptarea de masuri interimare de catre Consiliul Concurentei, în vederea asigurarii transparentei, certitudinii juridice, precum si a unui cadru unitar de abordare si de analiza în aceasta materie.
    ART. 3
    Regulile generale prezentate în aceste instructiuni se aplica în functie de situatia concreta si de circumstantele specifice ale fiecarui caz.

    CAPITOLUL II
    Conditii generale de adoptare a masurilor interimare

    ART. 4
    Potrivit prevederilor art. 47 alin. (1) din lege, Consiliul Concurentei poate impune orice masura interimara pe care o considera necesara, în cazul investigatiilor declansate potrivit art. 34 din lege, înainte de emiterea unei decizii conform art. 45 din lege, în situatia în care sunt îndeplinite urmatoarele conditii:
    a) constatarea, la o prima evaluare, a existentei unor fapte de natura anticoncurentiala prohibite expres de lege si care trebuie eliminate fara întarziere;
    b) urgenta determinata de riscul unui prejudiciu grav si ireparabil adus concurentei.
    ART. 5
    Cele doua conditii prevazute la art. 47 alin. (1) din lege trebuie întrunite în mod cumulativ, astfel încat neîndeplinirea oricareia dintre ele conduce la înlaturarea posibilitatii Consiliului Concurentei de a adopta masuri interimare.
    ART. 6
    Potrivit prevederilor art. 47 alin. (4) din lege, Consiliul Concurentei poate impune masuri interimare adecvate pentru restabilirea sau mentinerea conditiilor de concurenta efectiva si în cazul în care:
    a) concentrarea economica a fost pusa în aplicare cu încalcarea prevederilor art. 15 alin. (6) si (8) din lege si nu a fost înca adoptata o decizie privind compatibilitatea concentrarii cu un mediu concurential normal;
    b) concentrarea economica a fost pusa în aplicare cu încalcarea unei conditii sau obligatii impuse printr-o decizie adoptata potrivit prevederilor art. 46 alin. (2) lit. b) si alin. (4) lit. c) din lege;
    c) concentrarea economica a fost deja pusa în aplicare si a fost emisa o decizie prin care operatiunea de concentrare economica a fost declarata incompatibila cu mediul concurential normal, potrivit prevederilor art. 46 alin. (4) lit. a) din lege.

    SECTIUNEA 1
    Conditia constatarii, la o prima evaluare, a existentei unor fapte de natura anticoncurentiala prohibite expres de lege si care trebuie eliminate fara întarziere

    ART. 7
    Cerinta constatarii existentei unor fapte de natura anticoncurentiala, la o prima evaluare, este îndeplinita în cazul în care din analiza efectuata rezulta o posibila încalcare a normelor de concurenta care ar atrage aplicarea de sanctiuni de catre Consiliul Concurentei, fara a fi necesara demonstrarea caracterului anticoncurential al faptei cu acelasi grad de certitudine ca în cazul deciziei finale de constatare si sanctionare a încalcarii, emise potrivit prevederilor art. 45 din lege.
    ART. 8
    Încalcarea regulilor de concurenta nu trebuie sa fie clar si evident dovedita, fiind suficient ca autoritatea de concurenta sa constate, prima facie, probabilitatea unei asemenea încalcari, pe baza elementelor de fapt relevante de care dispune la momentul analizei.

    SECTIUNEA a 2-a
    Conditia urgentei determinata de riscul unui prejudiciu grav si ireparabil adus concurentei

    ART. 9
    Urgenta dispunerii de masuri interimare trebuie apreciata în raport cu necesitatea de a actiona imediat, cu titlu provizoriu, în scopul de a evita producerea unui prejudiciu grav si ireparabil adus concurentei. Conditia urgentei presupune ca este necesar ca masurile interimare sa fie dispuse si sa îsi produca efectele înainte de emiterea deciziei finale de constatare si sanctionare a încalcarii*1.
————
    *1 De exemplu, în Decizia din data de 23 decembrie 1992, adoptata în Cazul IV/34.072 – Mars/Langnese-Iglo si Schoeller Lebensmittel, publicata în Jurnalul Oficial L 183 din data de 26 iulie 1993, Comisia Europeana a apreciat urgenta în raport cu natura sezoniera a produsului în cauza, si anume înghetata.

    ART. 10
    (1) Prin prejudiciu grav si ireparabil adus concurentei se întelege paguba majora adusa mediului concurential, care nu ar putea fi remediata sau care ar fi greu de reparat prin emiterea ulterioara a unei decizii de constatare si sanctionare a încalcarii de catre Consiliul Concurentei.
    (2) Iminenta prejudiciului nu trebuie constatata cu certitudine absoluta si este suficient, mai ales cand realizarea prejudiciului depinde de interventia unui ansamblu de factori, ca aceasta sa poata fi prevazuta cu un grad suficient de probabilitate.
    ART. 11
    (1) Profitul nerealizat (lucrum cessans) poate face obiectul unei masuri interimare daca exista riscul intrarii în insolventa sau este iminenta disparitia de pe o anumita piata a uneia sau a mai multor întreprinderi, de exemplu în cazul sectoarelor economice cu rulaj rapid al stocurilor sau în care creditul comercial nu functioneaza ori se acorda pe perioade scurte.
    (2) În ceea ce priveste aprecierea caracterului grav al modificarii ireparabile a unei cote de piata, este necesar ca pierderea cotei de piata sa fie suficient de mare si sa se datoreze, în principal, comportamentului întreprinderii careia i se adreseaza masurile interimare.
    ART. 12
    (1) Caracterul grav si cel ireparabil ale prejudiciului adus concurentei se apreciaza de la caz la caz si constituie conditii cumulative. Astfel, un prejudiciu grav care însa nu este ireparabil, inclusiv cand poate fi reparat relativ usor, nu poate sta la baza unor masuri interimare. Prejudiciu ireparabil nu înseamna doar o stare iminenta de insolventa, putand fi considerate suficiente si acele forme ale prejudiciului grav care nu vor putea fi reparate printr-o interventie ulterioara sau a caror reparare ar fi considerata dificila.
    (2) Prejudiciul grav si ireparabil trebuie sa rezulte din faptele de natura anticoncurentiala constatate prima facie, care trebuie eliminate fara întarziere în vederea restabilirii mediului concurential.

    CAPITOLUL III
    Natura si caracteristicile masurilor interimare

    ART. 13
    O masura interimara dispusa potrivit prevederilor art. 47 din lege trebuie sa fie necesara, proportionala, provizorie si sa aiba caracter de conservare, tinandu-se seama de interesele legitime ale partilor carora li se adreseaza.
    ART. 14
    Necesitatea masurii interimare este justificata de urgenta adoptarii si de caracterul sau indispensabil, doar o actiune imediata a autoritatii de concurenta fiind în masura sa previna sau sa opreasca producerea unui prejudiciu grav si ireparabil adus concurentei.
    ART. 15
    (1) Caracterul proportional al masurii interimare implica faptul ca aceasta trebuie sa fie adecvata, necesara si corespunzatoare scopului urmarit prin adoptarea ei.
    (2) În alegerea masurii interimare adecvate, în functie de circumstantele cazului, se va opta pentru acea masura care creeaza cele mai putine dificultati partilor carora li se adreseaza. În acest sens, masurile interimare dispuse vor fi cu prevalenta comportamentale, urmand ca, în situatia în care acestea nu conduc la efectele scontate, sa fie adoptate eventuale masuri cu caracter structural.
    ART. 16
    (1) Caracterul provizoriu al masurii interimare presupune faptul ca aceasta este limitata în timp, fiind adoptata pe o durata determinata, ce poate fi reînnoita în cazul în care este necesar si adecvat.
    (2) Masura interimara înceteaza de drept la data emiterii deciziei finale în cazul instrumentat de Consiliul Concurentei în cadrul caruia a fost adoptata.
    ART. 17
    Caracterul de conservare al masurii interimare se refera la faptul ca aceasta urmareste mentinerea situatiei existente înainte de manifestarea faptelor de natura anticoncurentiala care genereaza respectiva masura si nu poate crea un avantaj pentru o întreprindere.
    ART. 18
    (1) Consiliul Concurentei poate adopta masuri interimare precum asigurarea accesului la o facilitate esentiala*2 sau încetarea practicarii unor preturi de ruinare*3.
    (2) Masurile interimare se pot adresa direct unor întreprinderi sau asociatii de întreprinderi ori unor autoritati publice, cand masurile tin de competenta acestora.
————
    *2 Decizia Comisiei Europene adoptata în Cazul Irish Continental Group v. Chambre de Commerce et d’Industrie de Morlaix, publicata în Culegerea de practica si jurisprudenta comunitara (Common Market Law Reports) nr. 177/1995.
    *3 Decizia Comisiei Europene din data 29 iulie 1983, adoptata în Cazul COMP IV/30.698, ECS/AKZO, publicata în Jurnalul Oficial L 252 din data de 13 septembrie 1983.

    CAPITOLUL IV
    Procedura de adoptare a masurilor interimare

    ART. 19
    (1) Cu exceptia situatiilor prevazute la art. 47 alin. (4) lit. b) si c) din lege, Consiliul Concurentei poate dispune masuri interimare doar în cadrul procedurii de investigatie declansate potrivit prevederilor art. 34 din lege.
    (2) Necesitatea adoptarii masurilor interimare se poate constata pe tot parcursul investigatiei, din oficiu sau la propunerea formulata de întreprinderile afectate. Dupa deschiderea unei proceduri de investigatie, Consiliul Concurentei va evalua daca se impune, de principiu, adoptarea de masuri interimare.
    ART. 20
    (1) În cazul în care Consiliul Concurentei constata, prima facie, existenta unor fapte de natura anticoncurentiala interzise expres de lege si care trebuie eliminate fara întarziere pentru a înlatura riscul unui prejudiciu grav si ireparabil adus concurentei, va efectua o analiza preliminara a posibilitatii de a fi adoptate masuri interimare.
    (2) Analiza preliminara va contine principalele elemente de fapt ale cazului si considerentele pentru care Consiliul Concurentei apreciaza ca exista riscul unui prejudiciu grav si ireparabil adus concurentei, ce impune actiune urgenta, precum si masurile pe care le considera potrivite pentru restabilirea sau mentinerea conditiilor de concurenta efectiva.
    ART. 21
    (1) Continutul analizei preliminare efectuate de Consiliul Concurentei va fi adus la cunostinta partilor implicate. În termen de 15 zile de la data comunicarii, partile implicate pot prezenta, în scris, observatiile lor cu privire la intentia Consiliului Concurentei de a adopta masuri interimare.
    (2) Consiliul Concurentei nu este obligat sa ia în considerare informatiile si documentele transmise de partile implicate ulterior expirarii termenului prevazut la alin. (1).
    ART. 22
    Partile implicate au posibilitatea de a solicita în mod expres, în cadrul termenului prevazut la art. 21 alin. (1), sa îsi prezinte oral punctul de vedere referitor la analiza preliminara a Consiliului Concurentei. Ascultarea argumentelor partilor implicate se face în Plenul Consiliului Concurentei.
    ART. 23
    Faptul ca partile implicate nu transmit punctul de vedere în scris în cadrul termenului stabilit de Consiliul Concurentei si/sau nu solicita în mod expres ascultarea argumentelor în Plenul Consiliului Concurentei nu constituie impediment pentru continuarea procedurii de adoptare a masurilor interimare.
    ART. 24
    (1) Partile implicate, care au fost informate de catre Consiliul Concurentei cu privire la intentia de a adopta masuri interimare, pot solicita, în cadrul termenului prevazut la art. 21 alin. (1), accesul la documentele pe care Consiliul Concurentei îsi bazeaza analiza preliminara.
    (2) O parte implicata nu poate avea acces la secretele de afaceri si la alte informatii confidentiale care apartin celorlalte parti implicate în procedura.
    ART. 25
    În termen de 15 zile de la data expirarii termenului acordat partilor implicate pentru transmiterea observatiilor, Consiliul Concurentei decide cu privire la adoptarea masurilor interimare.
    ART. 26
    (1) Avand în vedere caracterul provizoriu al masurilor interimare, Consiliul Concurentei va monitoriza eficacitatea aplicarii acestora, astfel încat, daca este necesar si adecvat, masurile sa poata fi reînnoite în timp util sau, dupa caz, sa poata fi adoptate modificarile necesare ori sa fie impuse masuri noi.
    (2) Modificarile pot avea în vedere durata de aplicare sau aspecte de fond în ceea ce priveste masurile deja impuse.
    (3) În cazul în care se dovedeste necesara reînnoirea sau modificarea continutului si/sau duratei masurilor interimare deja impuse ori este necesara adoptarea de masuri noi, dispozitiile art. 20 – 25 se aplica în mod corespunzator.
    ART. 27
    Procedura prevazuta în prezentul capitol se aplica în mod corespunzator si situatiilor prevazute la art. 47 alin. (4) din lege.

    CAPITOLUL V
    Cai de atac

    ART. 28
    Decizia adoptata de Consiliul Concurentei în conformitate cu prevederile art. 47 din lege va fi comunicata de îndata partilor.
    ART. 29
    Decizia privind adoptarea masurilor interimare poate fi atacata în contencios administrativ la Curtea de Apel Bucuresti, în termen de 30 de zile de la comunicare.

    CAPITOLUL VI
    Sanctiuni

    ART. 30
    Nerespectarea deciziei de impunere a masurilor interimare conduce la aplicarea de sanctiuni potrivit prevederilor art. 51 alin. (1) lit. e) din lege.
    ART. 31
    În conformitate cu prevederile art. 54 alin. (1) lit. b) din lege, Consiliul Concurentei poate obliga, prin decizie, întreprinderile sau asociatiile de întreprinderi la plata unor amenzi cominatorii, în suma de pana la 5% din cifra de afaceri zilnica medie din anul financiar anterior sanctionarii, pentru fiecare zi de întarziere, calculata de la data stabilita prin decizie, pentru a le determina sa respecte o decizie prin care se impun masuri interimare, potrivit prevederilor art. 47 din lege.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close