Normele metodologice de efectuare a notificarilor si de solutionare a cererilor de autorizare a efectuarii unor tranzactii financiare

In M. Of. nr. 87 din 2 februarie 2011 a fost publicat Ordinul presedintelui Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor nr. 95/2011 privind aprobarea Normelor metodologice de efectuare a notificarilor si de solutionare a cererilor de autorizare a efectuarii unor tranzactii financiare.
Din cuprins:
    ART. 1
    Se aproba Normele metodologice de efectuare a notificarilor si de solutionare a cererilor de autorizare a efectuarii unor tranzactii financiare, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    ART. 2
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

    ANEXA 1

                              NORME METODOLOGICE
de efectuare a notificarilor si de solutionare a cererilor de autorizare a efectuarii unor tranzactii financiare

    CAPITOLUL I
    Dispozitii generale

    ART. 1
    Prezentele norme metodologice sunt elaborate in conformitate cu prevederile art. II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 128/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea in aplicare a sanctiunilor internationale si reglementeaza modul de aplicare a restrictiilor privind anumite transferuri de fonduri si servicii financiare catre si din Iran, stabilite prin prevederile Regulamentului (UE) nr. 961/2010 al Consiliului din 25 octombrie 2010 privind masuri restrictive impotriva Iranului si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 423/2007, denumit in continuare Regulamentul nr. 961/2010.
    ART. 2
    In sensul prezentelor norme metodologice, urmatorii termeni sunt definiti dupa cum urmeaza:
    a) restrictii privind anumite transferuri de fonduri si servicii financiare catre si din Iran, adoptate in scopul prevenirii proliferarii nucleare – conform definitiei prevazute la art. 2 lit. g^1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea in aplicare a sanctiunilor internationale, aprobata cu modificari prin Legea nr. 217/2009, cu modificarile si completarile ulterioare;
    b) prestator de servicii de plata – conform definitiei prevazute la art. 2 pct. 5 din Regulamentul (CE) nr. 1.781/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 15 noiembrie 2006 cu privire la informatiile privind platitorul care insotesc transferurile de fonduri, denumit in continuare Regulamentul nr. 1.781/2006;
    c) transfer de fonduri – conform definitiei prevazute la art. 1 lit. (r) din Regulamentul nr. 961/2010;
    d) transfer de fonduri catre si din Iran – orice transfer de fonduri catre sau din partea oricarei/oricarui persoane, entitati sau organism iranian, astfel cum sunt acestea definite;
    e) fonduri – conform definitiei prevazute la art. 1 lit. (j) din Regulamentul nr. 961/2010;
    f) platitor – conform definitiei prevazute la art. 2 pct. 3 din Regulamentul nr. 1.781/2006;
    g) beneficiar – conform definitiei prevazute la art. 2 pct. 4 din Regulamentul nr. 1.781/2006;
    h) persoana, entitate sau organism iranian – conform definitiei prevazute la art. 1 lit. (m) din Regulamentul nr. 961/2010;
    i) notificare prealabila – procedura prin care Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, denumit in continuare Oficiul, este instiintat in prealabil, in scris, cu privire la efectuarea unui transfer de fonduri catre sau din Iran, pentru care Regulamentul nr. 961/2010 stabileste obligativitatea notificarii prealabile;
    j) cerere de autorizare – documentul prin care se solicita Oficiului autorizarea prealabila privind efectuarea unui transfer de fonduri catre sau din Iran, pentru care Regulamentul nr. 961/2010 stabileste obligativitatea autorizarii prealabile;
    k) autorizare prealabila – procedura prin care Oficiul prezinta acordul cu privire la efectuarea unui transfer de fonduri catre sau din Iran;
    l) transferuri de fonduri care par sa aiba legatura intre ele – operatiuni catre si din Iran efectuate simultan si/sau succesiv, care decurg din aceeasi intelegere, indiferent de natura acesteia;
    m) stat tert – oricare alt stat care nu este membru al Uniunii Europene.

    CAPITOLUL II
    Notificarea prealabila a transferurilor de fonduri catre si din Iran

    ART. 3
    (1) Se supun regimului notificarii prealabile urmatoarele transferuri de fonduri catre si din Iran:
    a) cele datorate in cazul unor tranzactii privind alimente, echipamente medicale sau in scopuri umanitare, daca valoarea transferului de fonduri depaseste 10.000 euro sau o suma echivalenta;
    b) orice alt transfer, daca suma transferata depaseste 10.000 euro si este sub 40.000 euro sau o suma echivalenta.
    (2) Dispozitiile alin. (1) se aplica si transferurilor de fonduri care par sa aiba legatura intre ele.
    (3) Notificarea prealabila a transferurilor de fonduri catre si din Iran se face cu cel putin 3 zile lucratoare inainte de efectuarea transferului.
    ART. 4
    (1) Notificarile prealabile referitoare la transferuri de fonduri catre Iran se transmit Oficiului de catre prestatorul de servicii de plata al platitorului, daca ordinul initial de executare a transferului de fonduri a fost emis in Romania.
    (2) Notificarile prealabile referitoare la transferuri de fonduri din Iran se transmit Oficiului de catre prestatorul de servicii de plata al beneficiarului, daca beneficiarul transferului de fonduri isi are resedinta in Romania sau daca prestatorul de servicii de plata al beneficiarului este stabilit in Romania.
    (3) In situatia in care prestatorul de servicii de plata al beneficiarului este stabilit intr-un alt stat membru, iar beneficiarul transferului de fonduri este o persoana care isi are resedinta in Romania, notificarile prealabile referitoare la transferuri de fonduri din Iran se transmit Oficiului sau autoritatii competente din statul membru al Uniunii Europene in care este stabilit prestatorul de servicii de plata al beneficiarului.
    (4) Notificarea prealabila a transferului de fonduri catre si din Iran se transmite direct Oficiului de catre beneficiar sau platitor, daca unul dintre acestia isi are resedinta in Romania si daca prestatorul de servicii de plata este inregistrat, constituit sau isi desfasoara activitatea pe teritoriul unui stat tert.
    ART. 5
    (1) Notificarea prealabila se efectueaza prin mijloace electronice sau pe suport hartie, in forma stabilita de Oficiu, conform anexei nr. 1.
    (2) Prestatorii de servicii de plata pot imputernici alte persoane sa notifice Oficiului, in numele lor, cu privire la efectuarea unor transferuri de fonduri catre si din Iran.
    (3) In situatia prevazuta la alin. (2), acordarea unei imputerniciri de catre prestatorul de servicii de plata altei persoane nu il exonereaza pe acesta de indeplinirea obligatiilor legale stabilite de reglementarile europene si nationale.
    (4) Formularul de imputernicire a altei persoane pentru notificarea Oficiului in numele prestatorului de servicii de plata este prevazut in anexa nr. 2.
    ART. 6
    (1) Notificarea prealabila a transferurilor de fonduri catre sau din Iran se depune, in format tiparit, in dublu exemplar, direct la sediul Oficiului.
    (2) Institutiile de credit si sucursalele din Romania ale institutiilor de credit straine pot transmite notificarile prealabile in format electronic prin reteaua de comunicatie interbancara, conform protocoalelor incheiate cu Oficiul.
    ART. 7
    Oficiul confirma primirea notificarii prealabile astfel:
    a) elibereaza pe loc emitentului exemplarul al doilea al notificarii prealabile cu numar de inregistrare de primire la Oficiu;
    b) electronic, pentru situatia prevazuta la art. 6 alin. (2).

    CAPITOLUL III
    Autorizarea prealabila a transferurilor de fonduri catre si din Iran

    ART. 8
    (1) Se supun regimului de autorizare prealabila transferurile de fonduri catre si din Iran de peste 40.000 euro sau o suma echivalenta, altele decat cele prevazute la art. 3 alin. (1) lit. a).
    (2) Dispozitiile alin. (1) se aplica si transferurilor de fonduri care par sa aiba legatura intre ele, indiferent de valoarea acestora, daca valoarea totala a transferului de fonduri este de peste 40.000 euro sau o suma echivalenta.
    ART. 9
    (1) Cererile de autorizare prealabila referitoare la transferuri de fonduri catre Iran se transmit Oficiului de catre prestatorul de servicii de plata al platitorului, daca ordinul initial de executare a transferului de fonduri a fost emis in Romania.
    (2) Cererile de autorizare prealabila referitoare la transferuri de fonduri din Iran se transmit Oficiului de catre prestatorul de servicii de plata al beneficiarului, daca beneficiarul transferului de fonduri isi are resedinta in Romania sau daca prestatorul de servicii de plata al beneficiarului este stabilit in Romania.
    (3) In situatia in care prestatorul de servicii de plata al beneficiarului este stabilit intr-un alt stat membru al Uniunii Europene, iar beneficiarul transferului de fonduri este o persoana care isi are resedinta in Romania, cererile de autorizare prealabila referitoare la transferuri de fonduri din Iran se transmit Oficiului sau autoritatii competente din statul membru in care este stabilit prestatorul de servicii de plata al beneficiarului.
    (4) Cererea de autorizare prealabila a transferului de fonduri catre sau din Iran se transmite direct Oficiului de catre beneficiar sau platitor, daca unul dintre acestia isi are resedinta in Romania si daca prestatorul de servicii de plata este inregistrat, constituit sau isi desfasoara activitatea pe teritoriul unui stat tert.
    ART. 10
    (1) Cererea de autorizare prealabila se intocmeste conform modelului prevazut in anexa nr. 3.
    (2) Prestatorii de servicii de plata pot imputernici alte persoane sa adreseze Oficiului, in numele lor, cererea de autorizare prealabila pentru efectuarea unor transferuri de fonduri catre si din Iran.
    (3) Formularul de imputernicire a altei persoane pentru transmiterea la Oficiu a cererii de autorizare prealabila in numele prestatorului de servicii de plata este prevazut in anexa nr. 4.
    ART. 11
    (1) Cererea de autorizare prealabila a transferurilor de fonduri catre sau din Iran se intocmeste in limba romana, in dublu exemplar, in format tiparit, pe suport hartie, conform formularului-tip prevazut in anexa nr. 3, fiind completata, semnata si stampilata de reprezentantul legal al prestatorului de servicii de plata sau de persoana imputernicita de acesta ori de platitorul sau beneficiarul transferului de fonduri in situatia prevazuta la art. 9 alin. (4).
    (2) Cererea de autorizare prealabila a transferurilor de fonduri catre sau din Iran se depune direct la registratura Oficiului, fiind insotita de documentele necesare in vederea sustinerii acesteia.
    (3) In functie de tipul si scopul transferului de fonduri, prestatorul de servicii de plata sau persoana imputernicita de acesta ori, in cazul prevazut la art. 9 alin. (4), platitorul sau beneficiarul transferului are obligatia de a analiza si verifica veridicitatea informatiilor si de a depune la registratura Oficiului, in vederea sustinerii cererii de autorizare prealabila, urmatoarele documente, in copie certificata “conform cu originalul”:
    a) in cazul transferurilor de fonduri catre Iran, cererea de autorizare prealabila va fi insotita, dupa caz, in functie de specificul transferului de fonduri, de urmatoarele documente referitoare la platitor:
    (i) documente de infiintare si functionare, acte aditionale la acestea, acte de constituire ale platitorului, precum si certificatul de inregistrare a societatii sau actul de identitate, in cazul persoanelor fizice;
    (ii) certificatul constatator, eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului, care sa nu fie mai vechi de 3 luni;
    (iii) factura furnizorului, declaratie pe propria raspundere sau alt document care evidentiaza obligatia de plata;
    (iv) contractul sau alt document in baza caruia se efectueaza transferul de fonduri;
    (v) declaratia vamala, licente eliberate de Ministerul Afacerilor Externe/Departamentul pentru controlul exporturilor – ANCEX sau alte autorizatii necesare, dupa caz, in functie de specificul tranzactiei;
    (vi) date de identificare privind transportatorul si asiguratorul bunurilor importate;
    (vii) cerere de consultanta, avizata de Ministerul Afacerilor Externe/Departamentul pentru controlul exporturilor – ANCEX;
    (viii) documente avizate de Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri si/sau Departamentul pentru controlul exporturilor – ANCEX pentru produsele din anexele III si VI la Regulamentul nr. 961/2010, conform legislatiei;
    b) in cazul transferurilor de fonduri din Iran: cererea de autorizare prealabila va fi insotita, dupa caz, in functie de specificul transferului de fonduri, de urmatoarele documente referitoare la beneficiar:
    (i) documente de infiintare si functionare, acte aditionale la acestea, acte de constituire ale beneficiarului transferului de fonduri, precum si certificatul de inregistrare a societatii sau actul de identitate, in cazul persoanelor fizice;
    (ii) certificatul constatator al beneficiarului transferului de fonduri, eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului, care sa nu fie mai vechi de 3 luni;
    (iii) factura furnizorului, declaratie pe propria raspundere sau alt document care evidentiaza obligatia de plata;
    (iv) contractul sau alt document in baza caruia se efectueaza transferul de fonduri;
    (v) declaratia vamala, licente eliberate de Ministerul Afacerilor Externe/Departamentul pentru controlul exporturilor – ANCEX sau alte autorizatii necesare, dupa caz, in functie de specificul tranzactiei;
    (vi) date de identificare privind transportatorul si asiguratorul bunurilor exportate;
    (vii) cerere de consultanta, avizata de Ministerul Afacerilor Externe/Departamentul pentru controlul exporturilor – ANCEX;
    (viii) documente avizate de Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri si/sau Departamentul pentru controlul exporturilor – ANCEX pentru produsele din anexa III la Regulamentul nr. 961/2010, conform legislatiei.
    (4) In situatia in care documentele prevazute la alin. (3) sunt redactate intr-o limba straina, se vor depune insotite de traducerea autorizata in limba romana.
    ART. 12
    (1) Oficiul poate solicita, in scris, solicitantului cererii de autorizare prealabila, la momentul depunerii dosarului de autorizare prealabila si/sau in timpul procedurii de autorizare prealabila, in functie de specificul transferului de fonduri, clarificari scrise si/sau documente pe care le considera necesare.
    (2) Documentele sau clarificarile prevazute la alin. (1) se depun la registratura Oficiului in termen de 5 zile lucratoare, in conditiile prevazute la art. 11.
    (3) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1), solicitantul are obligatia de a comunica in cuprinsul cererii de autorizare prealabila date de contact care sa permita o comunicare prompta cu Oficiul.
    ART. 13
    (1) Documentele solicitate pentru sustinerea cererii de autorizare prealabila se depun la registratura Oficiului indosariate, numerotate, semnate si stampilate pe fiecare pagina de solicitant.
    (2) Oficiul confirma primirea cererii de autorizare prealabila si a dosarului cuprinzand documentele necesare in vederea obtinerii autorizarii prealabile, specificand si numarul de file continut de acesta, prin remiterea catre emitent a exemplarului al doilea al cererii, cu numar de inregistrare de primire la Oficiu.
    (3) Oficiul primeste cererile de autorizare prealabila prin registratura, in cadrul programului de lucru, afisat pe site-ul institutiei.
    ART. 14
    (1) Autorizatia prealabila referitoare la transferul de fonduri catre sau din Iran se elibereaza de Oficiu in termen de maximum 28 de zile calendaristice de la inregistrarea cererii de autorizare prealabila, in forma prevazuta in anexa nr. 5.
    (2) Autorizatia prealabila referitoare la transferul de fonduri catre sau din Iran se considera acordata in cazul in care Oficiul a primit o cerere pentru autorizarea prealabila a efectuarii transferului de fonduri si nu a formulat, in termenul prevazut la alin. (1), obiectii scrise cu privire la transferul de fonduri respectiv.
    ART. 15
    (1) Oficiul confirma prestatorului de servicii de plata care efectueaza transferul de fonduri, in format electronic, prin intermediul retelei de comunicatii interbancare, emiterea autorizatiei prealabile referitoare la transferul de fonduri catre sau din Iran.
    (2) In situatia prevazuta la art. 9 alin. (4), autorizatia prealabila este ridicata direct de la sediul Oficiului de catre solicitant, pe suport hartie, in original.
    (3) Prestatorii de servicii de plata care efectueaza transferul de fonduri catre si din Iran ridica autorizatia prealabila in original, pe suport hartie, de la registratura Oficiului.
    ART. 16
    (1) Oficiul nu acorda autorizatia prealabila referitoare la transferul de fonduri catre si din Iran in urmatoarele cazuri:
    a) in situatiile prevazute de Regulamentul nr. 961/2010;
    b) cererea de autorizare prealabila si/sau documentele care sustin cererea nu sunt complete, nu sunt semnate/certificate “conform cu originalul” sau semnatarul nu poate fi identificat;
    c) cererea de autorizare prealabila nu este redactata in limba romana si/sau, dupa caz, documentele care sustin cererea nu sunt insotite de traducerea autorizata in limba romana;
    d) cererea de autorizare prealabila a facut obiectul unei autorizari anterioare;
    e) in alte cazuri justificate.
    (2) In situatia respingerii unei cereri de autorizare prealabila, Oficiul formuleaza obiectii scrise cu privire la transferul de fonduri, conform formularului de instiintare prevazut in anexa nr. 6.
    ART. 17
    (1) Oficiul transmite obiectiile scrise referitoare la transferul de fonduri catre sau din Iran prestatorului de servicii de plata care solicita transferul de fonduri, solicitantului prevazut la art. 9 alin. (4) ori persoanei imputernicite sa depuna cererea de autorizare prealabila si sa ridice autorizatia prealabila in numele prestatorului de servicii de plata.
    (2) In situatia in care obiectiile scrise sunt comunicate persoanei imputernicite sa depuna cererea de autorizare prealabila, Oficiul transmite, in format electronic, o copie a obiectiilor scrise si prestatorului de servicii de plata, la adresa indicata in cuprinsul cererii de autorizare prealabila.
    (3) In situatia respingerii unei cereri de autorizare prealabila a unor transferuri de fonduri catre si din Iran, Oficiul va instiinta Ministerul Afacerilor Externe, in vederea informarii autoritatilor competente din statele membre, si Comisia Europeana, prin Oficiul pentru Implementarea Sanctiunilor Internationale.

    CAPITOLUL IV
    Dispozitii finale

    ART. 18
    Oficiul poate transmite date si informatii referitoare la transferurile de fonduri catre si din Iran supuse procedurii de notificare prealabila catre alte autoritati/institutii, cu respectarea prevederilor legale.
    ART. 19
    Cursul valutar luat in considerare la stabilirea valorii transferului de fonduri este cel stabilit de Banca Nationala a Romaniei pentru ziua in care Oficiul primeste notificarea prealabila sau cererea de autorizare prealabila, dupa caz.
    ART. 20
    Notificarile si autorizatiile prealabile referitoare la transferuri de fonduri catre si din Iran transmise/emise de alte state membre vor fi comunicate Oficiului de catre prestatorii de servicii de plata care efectueaza transferul de fonduri sau de catre solicitantul prevazut la art. 9 alin. (4).
    ART. 21
    Formularul prevazut in anexa nr. 6 se transmite direct prestatorului de servicii de plata sau, pentru situatia prevazuta la art. 9 alin. (4), direct solicitantului, in conditiile reglementate la art. 15 pentru transmiterea autorizarii prealabile.
    ART. 22
    Formularele prevazute in anexele nr. 1 – 6 pot fi accesate pe site-ul Oficiului: www.onpcsb.ro
    ART. 23
    Anexele nr. 1 – 6 fac parte integranta din prezentele norme metodologice.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close