Procedura de predare-primire a informatiilor si/sau a documentelor privind creantele fiscale ale sediilor secundare inregistrate fiscal ca platitoare de salarii si venituri asimilate salariilor

In M. Of. nr. 88 din 2 februarie 2011 a fost publicat Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 232/2011 privind procedura de predare-primire a informatiilor si/sau a documentelor privind creantele fiscale ale sediilor secundare inregistrate fiscal ca platitoare de salarii si venituri asimilate salariilor.
 Din cuprins:
    ART. 1
    (1) Pentru administrarea de catre organele fiscale din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala a obligatiilor fiscale datorate de contribuabilii care au infiintate sedii secundare inregistrate fiscal ca platitoare de salarii si venituri asimilate salariilor, competenta revine, incepand cu data de 1 februarie 2011, organului fiscal in a carui evidenta fiscala este inregistrat contribuabilul care a infiintat respectivele sedii secundare, inclusiv pentru impozitul pe venitul din salarii datorat de salariatii care isi desfasoara activitatea la aceste sedii.
    (2) Competenta privind inregistrarea fiscala a sediilor secundare ca platitoare de salarii si venituri asimilate salariilor, potrivit legii, revine organului fiscal in a carui raza teritoriala se afla situate acestea.
    ART. 2
    (1) Prin prezentul ordin se aproba:
    a) procedura de predare-primire a informatiilor si/sau a documentelor privind creantele fiscale ale sediilor secundare inregistrate fiscal ca platitoare de salarii si venituri asimilate salariilor, denumite in continuare sedii secundare, cuprinsa in anexa nr. 1;
    b) modelul si continutul formularului “Proces-verbal de predare-primire a informatiilor si/sau a documentelor privind creantele fiscale ale sediilor secundare”, prevazute in anexa nr. 2.
    (2) Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul ordin.
    (3) Predarea-primirea se va face pe baza certificatului de atestare fiscala si a procesului-verbal de predare-primire a informatiilor si/sau a documentelor privind creantele fiscale ale sediilor secundare, denumit in continuare proces-verbal, transmise electronic organului fiscal competent in administrarea contribuabilului care a infiintat respectivele sedii secundare.
    (4) Predarea-primirea informatiilor si/sau a documentelor privind creantele fiscale ale sediilor secundare se va efectua potrivit calendarului comunicat de catre Directia generala de reglementare a colectarii creantelor bugetare din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, denumit in continuare calendar.
    ART. 3
    Directia generala de reglementare a colectarii creantelor bugetare, Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generala de planificare strategica si monitorizare a realizarii creantelor bugetare, Directia generala de tehnologia informatiei, Directia generala de administrare a marilor contribuabili, directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, precum si administratiile finantelor publice implicate vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    ART. 4
    La data intrarii in vigoare a prezentului ordin orice dispozitie contrara se abroga.
    ART. 5
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

    ANEXA 1

                          PROCEDURA DE PREDARE-PRIMIRE
a informatiilor si/sau a documentelor privind creantele fiscale ale sediilor secundare inregistrate fiscal ca platitoare de salarii si venituri asimilate salariilor

    CAPITOLUL I
    Dispozitii generale

    1. Obiectul prezentei proceduri il reprezinta predarea-primirea informatiilor si/sau a documentelor privind creantele fiscale ale sediilor secundare existente in evidentele fiscale la data de 31 ianuarie 2011.
    2. Organele fiscale participante la procedura de predare-primire sunt:
    a) organele fiscale in a caror administrare s-au aflat sediile secundare, denumite in continuare organe fiscale predatoare;
    b) organul fiscal competent in administrarea contribuabilului care a infiintat respectivele sedii secundare, denumit in continuare organ fiscal primitor;
    c) directiile generale ale finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti carora le revin sarcini pe linia coordonarii si monitorizarii procedurilor de predare-primire desfasurate pe raza lor de competenta.

    CAPITOLUL II
    Desfasurarea procedurii

    A. Predarea-primirea informatiilor si/sau a documentelor privind creantele fiscale ale sediilor secundare prevazute la cap. 1 se va efectua, potrivit calendarului, prin parcurgerea urmatoarelor etape:
    1. transferul electronic al informatiilor existente in evidentele fiscale la data de 31 ianuarie 2011 in urmatoarele baze de date: DECIMP, SACF si, dupa caz, OBLIG, de catre organul fiscal predator;
    2. emiterea, de catre organul fiscal predator, a certificatului de atestare fiscala, cuprinzand creantele fiscale existente in sold la data de 31 ianuarie 2011;
    3. intocmirea procesului-verbal de predare-primire a informatiilor si/sau a documentelor privind creantele fiscale ale sediilor secundare de catre organul predator.
    3.1. Procesul-verbal reprezinta documentul justificativ care sta la baza inregistrarii in contabilitatea creantelor bugetare a predarii-primirii dintre unitatile fiscale. Totodata, intr-o prezentare sintetica, acesta reflecta situatia fiscala a sediului secundar, reprezentand un instrument de semnalare, de catre organul fiscal predator, si de sesizare, de catre organul fiscal primitor, a neregularitatilor din evidenta fiscala a sediilor secundare supuse procedurii de predare-primire.
    3.2. Informatiile referitoare la sediile secundare, prevazute la pct. 1b din procesul-verbal, vor fi completate de unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal predator.
    3.3. Informatiile inscrise la pct. 1 b din procesul-verbal se transmit unitatii Trezoreriei Statului primitoare de catre organul fiscal primitor in format electronic – prin e-mail (format .pdf scanat) si/sau printr-un fisier electronic care cuprinde toate informatiile respective. Modelul formularului fisierului electronic si procedura de utilizare a acestuia vor fi stabilite de Directia generala trezorerie si contabilitate publica si Directia generala de tehnologia informatiei.
    4. transmiterea electronica de catre organul fiscal predator, in primele 10 zile lucratoare ale lunii februarie 2011, a urmatoarelor documente:
    a) certificatul de atestare fiscala (in format .pdf);
    b) procesul-verbal de predare-primire a informatiilor si/sau a documentelor privind creantele fiscale ale sediilor secundare (in format .pdf si .xls);
    5. confirmarea primirii informatiilor si/sau a documentelor privind creantele fiscale ale sediilor secundare si a preluarii administrarii acestora de catre organul fiscal primitor, potrivit calendarului, in cel mult 5 zile de la data primirii procesului-verbal. Aceasta operatiune se desfasoara dupa verificarea corectitudinii informatiilor primite, semnarea si retransmiterea electronica (in format .pdf) a procesului-verbal, semnat de catre conducatorul organului fiscal primitor.
    B. Transmiterea in format hartie a unor componente ale dosarului fiscal, ulterior predarii-primirii informatiilor si/sau a documentelor privind creantele fiscale ale sediilor secundare, se va face numai la cererea scrisa si justificata a organului fiscal primitor.

    CAPITOLUL III
    Dispozitii tranzitorii

    1. Eventualele plati efectuate de catre sediile secundare la unitatile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale predatoare, ulterior datei de 31 ianuarie 2011, se vor transfera la unitatea de Trezorerie a Statului la care este arondat organul fiscal care a preluat respectivele sedii secundare in vederea stingerii obligatiilor fiscale existente in evidenta analitica pe platitori. Unitatile Trezoreriei Statului vor comunica zilnic organelor fiscale predatoare informatiile cu privire la sumele virate eronat de sediile secundare, iar acestea vor furniza unitatilor Trezoreriei Statului informatii cu privire la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal care a preluat spre administrare sediile secundare, inclusiv cu privire la codul de identificare fiscala al contribuabilului care a infiintat respectivele sedii secundare.
    2. Operatiunile de transfer prevazute la pct. 1 se efectueaza de catre unitatile Trezoreriei Statului predatoare, pe baza de ordine de plata pentru Trezoreria Statului (OPT), pana la data de 30 aprilie 2011. Dupa aceasta data, eventualele plati efectuate eronat de catre sediile secundare la unitatile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale predatoare se vor returna platitorilor.
    3. Dupa data de 31 ianuarie 2011, organele fiscale predatoare nu vor mai efectua nicio operatiune in evidenta fiscala a sediului secundar si nu vor mai emite niciun document pe seama acestuia.
    4. In situatia constatarii de catre organul fiscal primitor a unor neconcordante, creantele fiscale ale sediului secundar vor fi preluate spre administrare de catre acesta, urmand ca in termen de 5 zile de la semnalarea acestor neconcordante organul fiscal predator sa comunice printr-o nota justificativa motivele existentei acestora. Eventualele corectii in evidenta fiscala ale acestor neconcordante se vor realiza de catre organul fiscal primitor pe baza notei justificative, fara transferul sumelor care fac obiectul neconcordantelor intre unitatile Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal predator si organul fiscal primitor.
    5. Organele fiscale primitoare vor notifica contribuabilii despre preluarea in administrare a creantelor fiscale ale sediilor secundare, precum si unitatea Trezoreriei Statului si conturile in care acestea vor fi achitate.
    6. Organele fiscale predatoare vor notifica tertii popriti (inclusiv institutiile bancare) cu privire la conturile deschise la unitatile Trezoreriei Statului unde urmeaza a se vira sumele retinute dupa data de 1 februarie 2011.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close