Reglementarea unor masuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbtie a fondurilor alocate pentru agricultura aferente schemelor de plati directe si pentru masuri de piata in agricultura

In M. Of. nr. 89 din 3 februarie 2011 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 65/2011 privind reglementarea unor masuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbtie a fondurilor alocate pentru agricultura aferente schemelor de plati directe si pentru masuri de piata in agricultura.
Din cuprins:
    ART. 1
    (1) In vederea stimularii gradului de absorbtie a fondurilor alocate pentru agricultura aferente schemelor de plati directe pentru agricultura si pentru masurile de piata in agricultura, se aloca temporar Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, pana la finele anului 2011, suma de 3.000.000 mii lei, din veniturile obtinute din privatizare, inregistrate in contul curent general al Trezoreriei Statului.
    (2) Sumele alocate de Ministerul Finantelor Publice din veniturile din privatizare inregistrate in contul curent general al Trezoreriei Statului vor fi rambursate de catre Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale din sumele restituite cu aceasta destinatie de catre Uniunea Europeana, in contul curent general al Trezoreriei Statului, pana la data de 31 decembrie 2011.
    (3) Suma prevazuta la alin. (1) este destinata asigurarii resurselor necesare efectuarii cheltuielilor aferente schemelor de plata directe pe suprafata implicate in derularea Fondului european de garantare agricola (F.E.G.A.) si pentru masuri de piata in agricultura, pentru anii agricoli 2010 si 2011, inclusiv avansul reprezentand pana la 50% din suma ce se va aproba a se acorda beneficiarilor schemei de plata directa unica pe suprafata, finantata din F.E.G.A., aferenta anului agricol 2011, pentru care se vor finaliza verificarile conditiilor de eligibilitate, potrivit prevederilor art. 20 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori in cadrul politicii agricole comune si de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 30 din 31 ianuarie 2009, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (4) Din suma prevazuta la alin. (1) se deconteaza doar cheltuielile eligibile aferente masurilor de piata in agricultura, precum si cele aferente schemelor de plata directe pe suprafata implicate in derularea F.E.G.A., respectiv:
    a) schema de plata directa unica pe suprafata;
    b) schema de plata separata pentru zahar.
    ART. 2
    Ministerul Finantelor Publice vireaza sumele solicitate de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, esalonat, pana la concurenta sumei prevazute la art. 1 alin. (1), intr-un cont de disponibilitati distinct, deschis in numele acestuia la Trezoreria Statului. Sumele se vireaza in termen de 5 zile lucratoare de la data formularii cererii de catre Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.
    ART. 3
    (1) Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale vireaza intr-un cont distinct, deschis la Trezoreria Statului pe numele Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura (A.P.I.A.), sumele primite potrivit prevederilor art. 2.
    (2) Decontarea platilor reprezentand cheltuieli aferente schemelor de plati directe si masurilor de piata se efectueaza de catre A.P.I.A. prin virament in contul beneficiarului.
    (3) Beneficiarii platilor efectuate in cadrul schemelor de plati directe pentru agricultura sunt persoanele fizice si/sau juridice prevazute la art. 6 alin. (1) si art. 11 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plati directe si plati nationale directe complementare, care se acorda in agricultura incepand cu anul 2007, si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 139/2007, cu modificarile ulterioare.
    ART. 4
    (1) Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale are obligatia ca, in termen de 5 zile lucratoare de la data incasarii sumelor de la Comisia Europeana, sa reconstituie veniturile obtinute din privatizare inregistrate in contul curent general al Trezoreriei Statului, pana la nivelul sumei acordate conform art. 1 alin. (1).
    (2) In cazul in care sumele restituite de Uniunea Europeana, reprezentand cheltuielile efectuate pe seama veniturilor obtinute din privatizare sunt diminuate cu sumele corespunzatoare prevazute la art. 6 lit. f), g) si i) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricola, Fondul european agricol de dezvoltare rurala si Fondul european pentru pescuit si a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeana si a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare si gestionare a datelor necesare desfasurarii politicii comune in domeniul pescuitului si a programului de control, inspectie si supraveghere in domeniul pescuitului si pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbtiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol de dezvoltare rurala, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricola, prin preluarea riscului de creditare de catre fondurile de garantare, aprobata cu modificari prin Legea nr. 371/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, reconstituirea veniturilor obtinute din privatizare pana la sfarsitul perioadei prevazute la art. 1 alin. (1) se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.
    ART. 5
    In termen de 10 zile lucratoare de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari, prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, cu avizul Ministerului Finantelor Publice, se aproba normele metodologice de aplicare a acesteia.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close