Stabilirea unor masuri pentru reorganizarea AVAS si pentru executarea obligatiilor de plata ale institutiilor publice stabilite prin titluri executorii

În M. Of. nr. 96 din 4 februarie 2011 a fost publicata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 4/2011 privind stabilirea unor masuri pentru reorganizarea Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului si pentru executarea obligatiilor de plata ale institutiilor publice stabilite prin titluri executorii.
Din cuprins:
    Avand în vedere ca în temeiul Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International, cu modificarile si completarile ulterioare, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului (A.V.A.S.) s-a reorganizat prin schimbarea regimului de finantare, devenind din institutie publica finantata integral din venituri proprii institutie publica finantata de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului,
    luand în considerare faptul ca de la bugetul statului, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, se asigura exclusiv finantarea cheltuielilor de personal si a celor de functionare a institutiei, în timp ce cheltuielile aferente activitatii de privatizare si valorificare sunt prevazute într-un buget distinct, aprobat prin hotarare a Guvernului,
    avand în vedere volumul obligatiilor de plata aflate în sarcina A.V.A.S., care, în conditiile raportului de subordonare fata de Secretariatul General al Guvernului, greveaza si asupra bugetului acestei din urma institutii,
    constatand ca, în lipsa masuri imediate de separare a bugetului A.V.A.S. de bugetul Secretariatului General ai Guvernului, afectarea interesului public al bunei functionari a Guvernului Romaniei este iminenta,
    luand în considerare dificultatile întampinate pana în prezent în ceea ce priveste executarea obligatiilor de plata ale institutiilor publice, stabilite prin titluri executorii,
    avand în atentie necesitatea instituirii unor reglementari speciale – de generala aplicabilitate în materia executarii obligatiilor de plata stabilite prin titluri executorii în sarcina institutiilor publice – privind posibilitatea obtinerii, pe cale judecatoreasca, a unor termene de gratie sau/si a unor termene de plata esalonata a acestor obligatii,
    avand în vedere necesitatea adoptarii unor masuri care sa asigure, pe de o parte, evitarea blocarii activitatii institutiilor publice debitoare, realizarea adecvata si eficienta a atributiilor acestora si buna functionare a administratiei publice, iar, pe de alta parte, respectarea dreptului creditorului la executarea în termen rezonabil a hotararii judecatoresti,
    luand în considerare ca, în lumina interpretarii Curtii Constitutionale si a Curtii Europene a Drepturilor Omului, autoritatile dispun de o marja de apreciere si un termen rezonabil în identificarea celor mai adecvate mijloace de punere în executare a hotararilor judecatoresti ce stabilesc obligatii de plata în sarcina statului sau a autoritatilor/institutiilor publice,
    apreciind faptul ca în actuala criza economico-financiara, fara o promovare si o publicitate sustinuta, A.V.A.S. nu va putea transfera activele si actiunile din portofoliu în sectorul privat, prin vanzarea participatiilor detinute la societatile comerciale din portofoliu sau prin executarea garantiilor constituite pentru creantele de recuperat,
    tinand seama de faptul ca nepromovarea prezentei ordonante de urgenta ar avea drept consecinta imposibilitatea mentinerii echilibrelor bugetare si în mod implicit nerespectarea angajamentelor interne si internationale asumate de Guvernul Romaniei, inclusiv în ceea ce priveste nivelul deficitului bugetar,
    avand în vedere necesitatea asigurarii conditiilor materiale pentru exercitarea de catre A.V.A.S. a competentelor de reprezentare a Romaniei la Curtea de Arbitraj Internationala a Centrului International pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investitii, precum si de reprezentare a institutiei în procedurile judiciare interne,
    luand în considerare faptul ca A.V.A.S. nu dispune de resursele banesti pentru asigurarea cheltuielilor necesare reprezentarii Romaniei în astfel de litigii, inclusiv pentru plata arbitrilor desemnati de partea romana în procedurile arbitrale, în conditiile blocarii conturilor institutiei, ca urmare a executarilor silite declansate în temeiul unor titluri executorii,
    tinand seama de faptul ca neadoptarea urgenta a prevederilor prezentei ordonante de urgenta creeaza riscul ca Romania sa nu fie reprezentata ori sa fie reprezentata necorespunzator în fata Curtii de Arbitraj Internationala a Centrului International pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investitii, iar institutia sa nu poata interveni în procedurile judiciare interne, cu consecinte financiare grave pentru bugetul statului, precum si imposibilitatea functionarii institutiei, în conditiile în care valorificarea activelor statului constituie o noua sursa de echilibrare bugetara,
    întrucat aceste împrejurari vizeaza interesul public si constituie elementele unei situatii extraordinare, ce nu sufera amanare,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

    ART. I
    Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului, republicata în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 948 din 24 decembrie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. La articolul 1, dupa litera f) se introduce o noua litera, litera g), cu urmatorul cuprins:
    “g) valorificarea unor creante proprii rezultate din activitatea Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului, denumita în continuare A.V.A.S.”
    2. La articolul 2 alineatul (1), dupa litera g) se introduce o noua litera, litera h), cu urmatorul cuprins:
    “h) creante proprii rezultate din activitatea A.V.A.S.”
    3. La articolul 3, dupa litera h) se introduce o noua litera, litera i), cu urmatorul cuprins:
    “i) creante proprii rezultate din activitatea A.V.A.S. – creantele definite la art. 2 lit. c) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 26/2004 privind unele masuri pentru finalizarea privatizarii societatilor comerciale aflate în portofoliul Autoritatii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului si consolidarea unor privatizari, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 442/2004, cu modificarile ulterioare, precum si creantele provenite din executarea contractelor de vanzare cumparare de actiuni.”
    4. Articolul 10 se abroga.
    5. La articolul 12, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:
    “(1^1) Prevederile alin. (1) lit. f) si g) se aplica si creantelor proprii rezultate din activitatea A.V.A.S., asa cum au fost definite la art. 3 lit. i).”
    ART. II
    Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor masuri de reorganizare a Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbtie cu Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, publicata în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 359 din 23 aprilie 2004, aprobata cu completari prin Legea nr. 360/2004, cu modificarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
    1. Articolul 3 va avea urmatorul cuprins:
    “ART. 3
    (1) Finantarea cheltuielilor de personal, a celor aferente functionarii A.V.A.S. si a celor pentru reprezentarea Romaniei, de catre A.V.A.S., în fata Curtii de Arbitraj Internationala a Centrului International pentru Reglementarea Diferendelor relative la Investitii se asigura integral de la bugetul de stat.
    (2) Bugetul de venituri si cheltuieli aferent activitatii de privatizare si de valorificare a activelor statului se aproba prin hotarare a Guvernului.
    (3) Veniturile rezultate din activitatea de privatizare si valorificare a activelor statului urmeaza regimul stabilit potrivit legislatiei specifice în domeniu, cu exceptia veniturilor cuvenite bugetului de stat care se vireaza integral la acesta.
    (4) Cheltuielile directe aferente activitatii de privatizare si administrare a participatiilor statului si activitatii de valorificare a activelor statului se deduc din sumele încasate, iar cheltuielile indirecte se repartizeaza pe cele doua activitati proportional cu veniturile încasate.”
    2. La articolul 6, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    “ART. 6
    (1) Supravegherea si îndrumarea activitatii A.V.A.S. sunt asigurate de un consiliu de supraveghere si îndrumare, format din 5 membri, în urmatoarea componenta:
    a) un presedinte, care este reprezentant al Ministerului Finantelor Publice;
    b) 4 membri, respectiv cate un reprezentant al Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, Ministerului Justitiei, Secretariatului General al Guvernului si Corpului de Control al Primului-Ministru.”
    3. La articolul 7 alineatul (1), literele a) si b) vor avea urmatorul cuprins:
    “a) avizeaza si propune Guvernului aprobarea si modificarea bugetului de venituri si cheltuieli aferent activitatii de privatizare si de valorificare a activelor statului;
    b) aproba Regulamentul de organizare si functionare a A.V.A.S.;”.
    4. La articolul 8, alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:
    “(3) Presedintele este ordonator principal de credite atat pentru cheltuielile care se asigura de la bugetul de stat, cat si pentru bugetul de venituri si cheltuieli aferent activitatii de privatizare si de valorificare a activelor statului.”
    5. La articolul 9 alineatul (1), litera e) va avea urmatorul cuprins:
    “e) asigura elaborarea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli aferent activitatii de privatizare si de valorificare a activelor statului, pe care îl remite spre avizare Consiliului de supraveghere si îndrumare;”.
    ART. III
    Alineatul (3) al articolului 15 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare în domeniul bugetar, publicata în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 276 din 8 aprilie 2008, aprobata cu modificari prin Legea nr. 275/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    “(3) Bugetele de venituri si cheltuieli privind activitatea de privatizare ale institutiilor publice implicate se aproba prin hotarare a Guvernului, cu avizul Ministerului Finantelor Publice.”
    ART. IV
    Dupa articolul 5 al Ordonantei Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligatiilor de plata ale institutiilor publice, stabilite prin titluri executorii, publicata în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 81 din 1 februarie 2002, aprobata cu completari prin Legea nr. 288/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se introduc doua noi articole, articolele 6 si 7, cu urmatorul cuprins:
    “ART. 6
    (1) În cazurile în care, din motive temeinice privind realizarea atributiilor prevazute de lege, institutia debitoare nu îsi poate îndeplini obligatia de plata în conditiile prevazute la art. 1, 2 sau 4, aceasta va putea solicita instantei judecatoresti care solutioneaza cauza acordarea, în conditiile legii, a unui termen de gratie sau/si stabilirea unor termene de plata esalonata a obligatiei respective.
    (2) În cazurile în care obligatia de plata este stabilita prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila, institutia debitoare poate solicita instantei care a dat aceasta hotarare luarea masurilor prevazute la alin. (1), care se aplica în mod corespunzator.
    (3) Daca obligatia de plata este stabilita printr-un titlu executoriu, altul decat o hotarare judecatoreasca, cererea formulata potrivit alin. (1) se solutioneaza de catre instanta de executare competenta.
    (4) Instanta sesizata potrivit alin. (1), (2) sau (3), la cererea institutiei debitoare, prin încheiere executorie, cand este cazul, va putea suspenda începerea ori continuarea executarii silite pana la solutionarea prin hotarare definitiva si irevocabila a cererii privind acordarea termenului/termenelor de plata a sumei datorate. Suspendarea se dispune fara plata unei cautiuni. Încheierea poate fi atacata cu recurs, în mod separat.
    (5) În cazuri urgente, instanta prevazuta la alin. (4), la cererea institutiei debitoare, poate dispune, prin încheiere si fara citarea partilor, suspendarea provizorie a executarii pana la solutionarea cererii de suspendare formulate potrivit alin. (4). Suspendarea se dispune fara plata unei cautiuni. Încheierea nu este supusa niciunei cai de atac.
    (6) Cererile introduse potrivit alin. (1) – (5) sunt scutite de taxa judiciara de timbru si se judeca cu precadere. Hotararea data în cauzele prevazute la alin. (1) – (3) poate fi atacata numai cu recurs.
    ART. 7
    Dispozitiile prezentei ordonante se aplica în mod corespunzator si executarii obligatiilor de plata stabilite, prin titluri executorii, în sarcina autoritatilor administrative autonome.”
    ART. V
    Dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 22/2002, aprobata cu completari prin Legea nr. 288/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu completarile aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, se aplica si cauzelor în curs de judecata ori de executare silita.
    ART. VI
    Dispozitiile art. I din prezenta ordonanta de urgenta sunt aplicabile valorificarii, prin modalitatile prevazute la art. 12 alin. (1) lit. f) si g) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/1998, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, creantelor proprii rezultate din activitatea A.V.A.S., nascute dupa intrarea în vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
    ART. VII
    (1) Se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice sa introduca modificarile ce decurg din aplicarea prevederilor art. II din prezenta ordonanta de urgenta în structura bugetului de stat si în anexele la acesta, la propunerea ordonatorilor principali de credite, pe baza protocolului de predare-preluare.
    (2) Protocolul de predare-preluare se încheie în termen de 5 zile de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta si cuprinde prevederile bugetare, executia bugetara pana la data încheierii acestuia, posturile si patrimoniul aferent, precum si celelalte drepturi si obligatii.
    (3) Modificarile în executia bugetului de stat ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta se efectueaza pe baza protocolului de predare-preluare prevazut la alin. (2) si a instructiunilor comunicate de Ministerul Finantelor Publice ordonatorilor principali de credite.
    ART. VIII
    Pentru finantarea cheltuielilor legate de reprezentarea în procedurile judiciare prevazute de prezenta ordonanta de urgenta si pentru reprezentarea în fata Curtii de Arbitraj Internationala a Centrului International pentru Reglementarea Diferendelor relative la Investitii, A.V.A.S. poate beneficia de sume repartizate din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, în conditiile legii. Aceste sume au destinatie speciala în conditiile prevederilor art. 452 alin. (2) lit. a) din Codul de procedura civila si nu pot fi urmarite silit pentru obligatiile de plata ale A.V.A.S., stabilite prin titluri executorii.
    ART. IX
    La data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta, pozitia 3 din anexa nr. 1 la Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International, cu modificarile si completarile ulterioare, se abroga.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close