Ghidul de finantare a Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national

In M. Of. nr. 105 din 10 februarie 2011 a fost publicat Ordinul ministrului mediului si padurilor nr. 772/2011 pentru aprobarea Ghidului de finantare a Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national.
Din cuprins:
    ART. 1
    Se aproba Ghidul de finantare a Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    ART. 2
    La data de 1 martie 2011, Ordinul ministrului mediului, interimar, nr. 1.683/2009 pentru aprobarea Ghidului de finantare a Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 921 din 29 decembrie 2009, cu modificarile si completarile ulterioare, se abroga.
    ART. 3
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
ANEXA 1

                              GHID DE FINANTARE
    a Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national

    CAPITOLUL I
    Dispozitii generale

    ART. 1
    Rolul Ghidului de finantare a Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national
    (1) Ghidul de finantare a Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national, denumit in continuare ghid, constituie un suport informativ, avand rolul de a furniza informatii esentiale privind derularea Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national, denumit in continuare program.
    (2) Ghidul contine dispozitii privind:
    a) sursa de finantare, suma prevazuta si durata de aplicare a programului;
    b) cuantumul si conditiile de acordare a primei de casare;
    c) categoriile de persoane eligibile si criteriile de eligibilitate;
    d) participarea persoanelor eligibile in cadrul programului.
    ART. 2
    Definitii si acronime
    (1) In sensul prezentului ghid, termenii si expresiile de mai jos se definesc astfel:
    a) Autoritatea – Administratia Fondului pentru Mediu;
    b) autoturism – autovehicul apartinand categoriei de folosinta M1, conceput si construit pentru transportul de pasageri si care are, in afara locului conducatorului, cel mult 8 locuri pe scaune;
    c) autoutilitara usoara – autovehicul apartinand categoriei de folosinta N_1, conceput si construit pentru transportul de marfuri, avand o masa maxima ce nu depaseste 3,5 tone;
    d) autospeciala usoara – autovehicul apartinand categoriei de folosinta M_1 ori N_1, destinat transportului de pasageri sau de marfuri si care indeplineste o functie specifica ce necesita adaptari ale caroseriei si/sau echipamente speciale, avand o masa maxima ce nu depaseste 3,5 tone;
    e) autovehicul nou – orice autoturism, autoutilitara usoara sau autospeciala usoara care nu a fost inmatriculat/inmatriculata niciodata;
    f) autovehicul uzat – orice autoturism, autoutilitara usoara sau autospeciala usoara inmatriculat/inmatriculata in Romania, avand o vechime mai mare sau egala cu 10 ani de la anul fabricatiei, care contine cumulativ urmatoarele componente esentiale: motorul, transmisia, trenul de rulare, caroseria, sasiul, precum si echipamentele electronice de gestionare a functiilor autovehiculului si dispozitivul catalizator, daca acestea au fost prevazute din fabricatie;
    g) colector – persoana juridica romana, operator economic autorizat sa desfasoare activitati de colectare a vehiculelor scoase din uz, potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 2.406/2004 privind gestionarea vehiculelor si a vehiculelor scoase din uz, cu modificarile si completarile ulterioare;
    h) colector validat – colectorul al carui dosar de validare a fost aprobat de Autoritate;
    i) criterii de eligibilitate – cerinte, norme sau principii care trebuie indeplinite cumulativ;
    j) documente aferente tichetului valoric – documentele care insotesc, cumulativ si in mod obligatoriu, tichetul valoric in vederea achizitionarii autovehiculului nou: certificat de inmatriculare a autovehiculului uzat, in copie legalizata, certificat de distrugere a autovehiculului uzat, in copie legalizata, si certificat de radiere din evidenta circulatiei a autovehiculului uzat, in original;
    k) persoana eligibila – persoana fizica, persoana juridica sau operatorul economic fara personalitate juridica, care indeplineste criteriile de eligibilitate;
    l) proprietar – persoana fizica avand domiciliul sau resedinta in Romania, care detine in proprietate, indiferent de data dobandirii acestui drept, un autovehicul uzat inmatriculat pe numele sau, ori, dupa caz, mostenitorii sai; persoana juridica romana, care detine in proprietate, indiferent de data dobandirii acestui drept, un autovehicul uzat inmatriculat pe numele sau; operatorul economic fara personalitate juridica, cu sediul profesional in Romania, care detine in proprietate, indiferent de data dobandirii acestui drept, un autovehicul uzat inmatriculat pe numele sau;
    m) proprietar acceptat – proprietarul persoana juridica sau proprietarul operator economic fara personalitate juridica, al carui dosar de acceptare a fost aprobat de Autoritate;
    n) proprietar inscris – orice proprietar care a obtinut de la producatorul validat nota de inscriere;
    o) prima de casare – parte din pretul de achizitie a unui autovehicul nou, sustinuta prin modalitate nerambursabila din Fondul pentru mediu si exprimata printr-un tichet valoric;
    p) producator – persoana juridica romana, operator economic producator de autovehicule sau importator autorizat de autovehicule noi ori reprezentant autorizat al acestora;
    q) producator validat – producatorul al carui dosar de validare a fost aprobat de Autoritate;
    r) sesiune de inscriere – perioada de timp determinata, in interiorul careia: colectorul poate depune la Autoritate dosarul de validare; producatorul poate depune la Autoritate dosarul de validare; proprietarul, persoana juridica sau operator economic fara personalitate juridica, poate depune la Autoritate dosarul de acceptare;
    s) tichet valoric – documentul a carui valoare nominala reprezinta echivalentul primei de casare;
    t) utilizarea tichetului valoric – depunerea tichetului valoric la un producator validat pana cel mai tarziu la data inscrisa in cuprinsul sau, in scopul achizitionarii unui autovehicul nou.
    (2) In cuprinsul prezentului ghid sunt utilizate urmatoarele acronime:
    a) A – autoturism;
    b) AU – autoutilitara usoara;
    c) ASU – autospeciala usoara.
    ART. 3
    Obiectul, scopul si obiectivele programului
    (1) Obiectul programului il reprezinta finantarea nerambursabila din Fondul pentru mediu, acordata sub forma primei de casare, pentru achizitionarea autovehiculelor noi, mai putin poluante, in schimbul predarii spre casare a autovehiculelor uzate.
    (2) Scopul programului il constituie imbunatatirea calitatii mediului prin innoirea Parcului auto national.
    (3) Programul vizeaza atingerea urmatoarelor obiective de protectie a mediului de interes general:
    a) diminuarea efectelor poluarii aerului asupra mediului si sanatatii populatiei, cauzate de emisiile de gaze de esapament de la autovehiculele uzate;
    b) diminuarea efectelor poluarii solului si apei cauzate de scurgerile de substante periculoase de la autovehiculele uzate;
    c) prevenirea generarii deseurilor si atingerea obiectivelor privind recuperarea si valorificarea deseurilor provenite de la vehiculele scoase din uz.
    (4) Nu intra sub incidenta prevederilor prezentului ghid:
    a) autovehiculul uzat a carui prima inmatriculare in Romania a avut loc ulterior datei de 31 decembrie 2006;
    b) autovehiculul uzat, cu numar de inmatriculare si/sau certificat de inmatriculare modele/model vechi, radiat de drept prin efectul prevederilor art. 6 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 189/2005 pentru stabilirea unor masuri privind vehiculele rutiere inmatriculate, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 432/2006.
    ART. 4
    Caracterul programului si aria geografica de aplicare
    Programul are caracter anual si se aplica la nivel national.
    ART. 5
    Sursa de finantare si suma prevazuta pentru derularea programului
    (1) Finantarea Programului se realizeaza din veniturile Fondului pentru mediu.
    (2) Programul se deruleaza in limita fondurilor prevazute cu aceasta destinatie prin bugetul anual al Fondului pentru mediu, aprobat conform legii.
    ART. 6
    Prima de casare
    (1) Cuantumul primei de casare este de 3.800 lei.
    (2) Prima de casare este exprimata printr-un tichet cu valoare nominala, denumit tichet valoric. Modelul tichetului valoric este prevazut in anexa nr. 1.
    (3) Tichetul valoric se tipareste de catre Autoritate prin Compania Nationala “Imprimeria Nationala” – S.A. Caracteristicile tichetului valoric si conditiile de tiparire si de livrare se stabilesc prin contractul incheiat intre Autoritate si Compania Nationala “Imprimeria Nationala” – S.A.
    (4) Stabilirea necesarului de tichete valorice, costurile generate cu tiparirea si livrarea acestora, precum si urmarirea miscarii stocurilor de tichete valorice tiparite, distribuite, eliberate si decontate sunt in sarcina Autoritatii.
    (5) Pentru un autovehicul uzat, predat spre casare, se elibereaza un singur tichet valoric.
    (6) Pentru achizitionarea unui autovehicul nou se pot utiliza unul, doua sau cel mult 3 tichete valorice.
    (7) Se pot achizitiona mai multe autovehicule noi, in conditiile stipulate la alin. (6).
    (8) Valoarea nominala a tichetului valoric/tichetelor valorice se scade de catre producatorul validat din pretul de comercializare al autovehiculului nou, diferenta fiind asigurata de catre proprietarul beneficiar din surse financiare proprii si/sau surse financiare complementare: credite bancare sau finantare in baza unui contract de leasing financiar.
    (9) Acordarea primelor de casare operatorilor economici se face in baza schemei intitulate “Ajutor de minimis pentru Programul de stimulare a innoirii Parcului auto national”, denumita in continuare schema de minimis, instituita in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.998/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 privind aplicarea art. 87 si 88 din Tratat ajutoarelor de minimis, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 379 din 28 decembrie 2006.
    (10) Schema de minimis se aproba prin dispozitie a presedintelui Autoritatii.
    ART. 7
    Conditii de acordare a primei de casare
    (1) Beneficiaza de prima de casare proprietarul persoana fizica, care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
    a) a predat colectorului validat autovehiculul uzat, obtinand certificatul de distrugere;
    b) a radiat din evidenta circulatiei autovehiculul uzat, obtinand certificatul de radiere;
    c) a prezentat colectorului validat care a eliberat certificatul de distrugere dovada radierii din evidenta circulatiei a autovehiculului uzat, obtinand tichetul valoric;
    d) s-a inscris la un producator validat in vederea achizitionarii autovehiculului nou, in baza tichetului valoric si a documentelor aferente, obtinand nota de inscriere;
    e) a achizitionat autovehiculul nou de la producatorul validat care a eliberat nota de inscriere.
    (2) Beneficiaza de prima de casare persoana fizica cu domiciliul sau resedinta in Romania, care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
    a) a dobandit tichetul valoric si documentele aferente de la un proprietar, persoana fizica;
    b) s-a inscris la un producator validat in vederea achizitionarii autovehiculului nou, in baza tichetului valoric si a documentelor aferente dobandite potrivit lit. a), obtinand nota de inscriere;
    c) a achizitionat autovehiculul nou de la producatorul validat care a eliberat nota de inscriere.
    (3) Beneficiaza de prima de casare proprietarul persoana juridica romana sau proprietarul operator economic fara personalitate juridica, cu sediul profesional in Romania, care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
    a) i-a fost aprobat dosarul de acceptare si este inclus pe lista proprietarilor acceptati, publicata pe pagina de internet a Autoritatii;
    b) a predat colectorului validat autovehiculul uzat, obtinand certificatul de distrugere si tichetul valoric;
    c) a radiat din evidenta circulatiei autovehiculul uzat, obtinand certificatul de radiere;
    d) s-a inscris la un producator validat in vederea achizitionarii autovehiculului nou, in baza tichetului valoric si a documentelor aferente, obtinand nota de inscriere;
    e) a achizitionat autovehiculul nou de la producatorul validat care a eliberat nota de inscriere.
    (4) De la momentul dobandirii tichetului valoric insotit de documentele aferente, persoana fizica prevazuta la alin. (2) se substituie proprietarului persoana fizica definit la art. 2 alin. (1) lit. l), fiind asimilata acestuia.
    (5) Proprietarul prevazut la alin. (3) si caruia i-a fost aprobat dosarul de acceptare nu are dreptul:
    a) sa instraineze tichetul valoric obtinut in urma casarii autovehiculului uzat;
    b) sa dobandeasca tichet valoric de la oricare alta persoana fizica sau juridica.
    (6) Utilizarea tichetului valoric se face pana cel mai tarziu la data inscrisa in cuprinsul sau.
    (7) Neutilizarea tichetului valoric pana la data inscrisa in cuprinsul sau atrage decaderea proprietarului din dreptul de a beneficia de prima de casare.

    CAPITOLUL II
    Categoriile de persoane eligibile si criteriile de eligibilitate

    ART. 8
    Colectorul
    Este eligibil pentru a participa in cadrul programului colectorul care indeplineste, cumulativ, urmatoarele criterii de eligibilitate:
    a) este operator economic cu personalitate juridica romana, legal constituit, si desfasoara activitati economice pe teritoriul Romaniei;
    b) are ca obiect de activitate: colectarea si tratarea vehiculelor scoase din uz; colectarea vehiculelor scoase din uz, tratarea acestora realizandu-se in baza unui contract incheiat cu un operator economic cu personalitate juridica romana avand ca obiect de activitate colectarea si/sau tratarea vehiculelor scoase din uz;
    c) detine autorizatiile/acordurile/avizele necesare desfasurarii activitatii si emite certificate de distrugere a vehiculelor scoase din uz;
    d) se afla inclus in lista operatorilor economici autorizati sa desfasoare activitati de colectare si tratare a vehiculelor scoase din uz, actualizata periodic de catre Agentia Nationala pentru Protectia Mediului;
    e) are indeplinite obligatiile de plata a taxelor, impozitelor si contributiilor catre bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale in vigoare;
    f) nu este inregistrat cu fapte sanctionate de legislatia financiara, vamala, precum si cu fapte care privesc disciplina financiara;
    g) reprezentantul legal nu este inregistrat cu fapte pedepsite de legislatia penala;
    h) nu se afla in stare de insolventa sau faliment, nu se afla in procedura de executare silita, reorganizare judiciara, dizolvare, lichidare, inchidere operationala, administrare speciala, nu are suspendate ori restrictionate activitatile economice, nu se afla intr-o alta situatie similara legal reglementata;
    i) nu face obiectul unei proceduri legale in justitie pentru situatiile prevazute la lit. h), precum si pentru orice alta situatie similara;
    j) in cadrul sesiunii precedente a programului, a respectat in integralitate prevederile ghidului si nu a incalcat clauzele stipulate prin actele juridice incheiate cu Autoritatea.
    ART. 9
    Producatorul
    Este eligibil pentru a participa in cadrul programului producatorul care indeplineste, cumulativ, urmatoarele criterii de eligibilitate:
    a) este operator economic cu personalitate juridica romana, legal constituit, si desfasoara activitati economice pe teritoriul Romaniei;
    b) are ca obiect de activitate productia de autovehicule si/sau comercializarea de autovehicule noi;
    c) detine autorizatiile/acordurile/avizele necesare desfasurarii activitatii;
    d) are indeplinite obligatiile de plata a taxelor, impozitelor si contributiilor catre bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale in vigoare;
    e) nu este inregistrat cu fapte sanctionate de legislatia financiara, vamala, precum si cu fapte care privesc disciplina financiara;
    f) are deschis sau intentioneaza sa deschida la Trezoreria Statului contul 50.70.24 “Disponibil din sume alocate din Fondul pentru mediu reprezentand finantare sau cofinantare nerambursabila a proiectelor pentru protectia mediului”;
    g) nu se afla in stare de insolventa sau faliment, nu se afla in procedura de executare silita, reorganizare judiciara, dizolvare, lichidare, inchidere operationala, administrare speciala, nu are suspendate ori restrictionate activitatile economice, nu se afla intr-o alta situatie similara legal reglementata;
    h) nu face obiectul unei proceduri legale in justitie pentru situatiile prevazute la lit. g), precum si pentru orice alta situatie similara;
    i) nu sponsorizeaza activitati cu efect negativ asupra mediului;
    j) in cadrul sesiunii precedente a programului, a respectat in integralitate prevederile ghidului si nu a incalcat clauzele stipulate prin actele juridice incheiate cu Autoritatea.
    ART. 10
    Proprietarul
    (1) Este eligibila pentru a participa in cadrul programului persoana fizica care indeplineste, cumulativ, urmatoarele criterii:
    a) detine calitatea de proprietar, conform definitiei aplicabile prevazute la art. 2 alin. (1) lit. l);
    b) intentioneaza sa obtina tichetul valoric de la un colector validat, in vederea achizitionarii unui autovehicul nou prin program sau in vederea instrainarii acestuia impreuna cu documentele aferente catre o alta persoana fizica avand domiciliul sau resedinta in Romania;
    c) are indeplinite obligatiile de plata a taxelor, impozitelor si contributiilor catre bugetul local, conform prevederilor legale in vigoare.
    (2) Este eligibila pentru a participa in cadrul programului persoana fizica care indeplineste, cumulativ, urmatoarele criterii:
    a) are domiciliul sau resedinta in Romania;
    b) intentioneaza sa dobandeasca de la proprietarul prevazut la alin. (1) tichetul valoric si documentele aferente in vederea achizitionarii unui autovehicul nou prin program.
    (3) Sub rezerva indeplinirii cumulative a criteriilor de eligibilitate generale si a criteriilor de eligibilitate specifice, sunt eligibile pentru a participa in cadrul Programului urmatoarele categorii de persoane juridice romane:
    a) unitatea administrativ-teritoriala;
    b) unitatea sau institutia de invatamant de stat sau privata acreditata;
    c) institutia publica, inclusiv institutul de cercetare-dezvoltare infiintat ca institutie publica;
    d) organizatia neguvernamentala;
    e) unitatea apartinand unui cult religios recunoscut in Romania;
    f) operatorul economic, inclusiv institutul de cercetare-dezvoltare care isi desfasoara activitatea in regim economic.
    (4) Sub rezerva indeplinirii cumulative a criteriilor de eligibilitate generale si a criteriilor de eligibilitate specifice, pot participa in cadrul Programului urmatoarele categorii de operatori economici fara personalitate juridica, cu sediul profesional in Romania:
    a) persoana fizica autorizata;
    b) intreprinderea individuala;
    c) intreprinderea familiala.
    (5) Persoana juridica prevazuta la alin. (3) si operatorul economic fara personalitate juridica prevazut la alin. (4) trebuie sa indeplineasca urmatoarele criterii de eligibilitate generale:
    a) detin calitatea de proprietar, conform definitiilor aplicabile prevazute la art. 2 alin. (1) lit. l);
    b) sunt infiintati si au activitate de cel putin un an la data depunerii dosarului de acceptare;
    c) actioneaza in nume propriu;
    d) au indeplinite obligatiile de plata a taxelor, impozitelor si contributiilor catre bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale in vigoare;
    e) nu sunt inregistrati cu fapte sanctionate de legislatia financiara, vamala, precum si cu fapte care privesc disciplina financiara;
    f) dupa caz, nu se afla in stare de insolventa sau faliment, nu se afla in procedura de executare silita, reorganizare judiciara, dizolvare, lichidare, desfiintare, inchidere, inclusiv inchidere operationala, nu se afla sub administrare speciala, nu au suspendate ori restrictionate activitatile, inclusiv cele economice, nu se afla intr-o alta situatie similara legal reglementata;
    g) nu fac obiectul unei proceduri legale in justitie pentru situatiile prevazute la lit. f), precum si pentru orice alta situatie similara;
    h) nu sponsorizeaza activitati cu efect negativ asupra mediului;
    i) nu au obtinut si nu sunt pe cale sa obtina finantare pentru achizitionarea unuia sau mai multor autovehicule noi si/sau second-hand prin proiecte ori programe finantate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare;
    j) detin resurse financiare stabile.
    (6) Operatorul economic, cu sau fara personalitate juridica, precum si institutul de cercetare-dezvoltare care isi desfasoara activitatea in regim economic trebuie sa indeplineasca si urmatoarele criterii de eligibilitate specifice:
    a) sunt legal constituiti si desfasoara activitati economice pe teritoriul Romaniei;
    b) reprezentantul legal nu este inregistrat cu fapte pedepsite de legislatia penala;
    c) nu sunt considerati “intreprindere in dificultate” potrivit cap. 2 sectiunea 2.1 din Comunicarea Comisiei Europene – Linii directoare comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea firmelor in dificultate, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 244 din 1 octombrie 2004;
    d) nu activeaza in unul dintre sectoarele prevazute in cuprinsul art. 1 din Regulamentul (CE) nr. 1.998/2006;
    e) nu au fost si nu sunt subiectul unei proceduri de recuperare a unui ajutor de stat declarat ca fiind ilegal si incompatibil cu piata comuna, ca urmare a unei decizii a Consiliului Concurentei sau a Comisiei Europene, ori, in cazul in care au facut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executata si creanta integral recuperata;
    f) valoarea totala a ajutoarelor de minimis de care au beneficiat, pe o perioada de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenti si anul fiscal in cursul caruia depun dosar de acceptare in program), cumulata cu valoarea alocarii financiare acordate in baza schemei de minimis, nu depaseste echivalentul in lei, la data depunerii dosarului de acceptare, a 200.000 euro (sau 100.000 euro, daca activeaza in sectorul transporturilor rutiere);
    g) nu au ca obiect de activitate comercializarea, inclusiv in sistem leasing, si/sau exportul de autovehicule.

    CAPITOLUL III
    Participarea in cadrul programului

    SECTIUNEA 1
    Colectorul

    ART. 11
    Sesiunea de inscriere in vederea validarii
    (1) Anual, Autoritatea poate organiza una sau mai multe sesiuni de inscriere in vederea validarii colectorilor.
    (2) Perioada de organizare a sesiunii de inscriere se aproba prin dispozitie a presedintelui Autoritatii.
    (3) Dispozitia prevazuta la alin. (2) se publica pe pagina de internet a Autoritatii, cu cel putin 5 zile inainte de data deschiderii sesiunii de inscriere.
    (4) Colectorul care intruneste, cumulativ, criteriile de eligibilitate poate depune dosarul de validare in cadrul sesiunii de inscriere a colectorilor.
    ART. 12
    Continutul dosarului de validare
    Dosarul de validare a colectorului trebuie sa cuprinda urmatoarele documente:
    a) cererea de validare a colectorului, conform modelului prevazut in anexa nr. 2, in original, semnata si stampilata pe fiecare pagina de catre reprezentantul legal sau de catre imputernicitul acestuia;
    b) actul de imputernicire, in original, pentru cazul in care cererea de validare a colectorului este semnata de catre o persoana imputernicita; poate fi depusa procura notariala sau orice document administrativ emis de catre reprezentantul legal in acest sens, cu respectarea prevederilor legale;
    c) actul de identitate al reprezentantului legal, in copie;
    d) dupa caz, actul de identitate al persoanei imputernicite, in copie;
    e) certificatul constatator emis de catre oficiul registrului comertului de pe langa tribunalul in a carui raza teritoriala isi are sediul social colectorul, in original, aflat in termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare si in care sa fie mentionate: atributele de identificare a colectorului, codul unic de inregistrare, reprezentantii legali, domeniul de activitate principal si domeniile de activitate secundare, situatia juridica, precum si sediile secundare si punctele de lucru;
    f) certificatul de inregistrare fiscala, in copie;
    g) certificatul de cazier fiscal, eliberat de catre organul teritorial de specialitate al Ministerului Finantelor Publice, in termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, in original sau copie legalizata;
    h) certificatul de cazier judiciar al reprezentantului legal, eliberat de catre organul teritorial de specialitate al Ministerului Administratiei si Internelor, in termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, in original sau copie legalizata;
    i) certificatul de atestare fiscala privind obligatiile de plata catre bugetul de stat, emis de catre organul teritorial de specialitate al Ministerului Finantelor Publice, in termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, in original sau copie legalizata;
    j) certificatul de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetului local, emis de catre autoritatea publica locala in a carei raza teritoriala isi are sediul social colectorul, precum si, dupa caz, certificatul de atestare fiscala emis de catre autoritatea publica locala in a carei raza teritoriala functioneaza punctul/punctele de lucru mentionat/mentionate in cererea de validare, aflate in termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, in original sau copii legalizate;
    k) certificatul de atestare privind obligatiile la Fondul pentru mediu, eliberat de catre Autoritate, in termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, in original sau copie legalizata;
    l) autorizatia de mediu emisa de catre agentia pentru protectia mediului competenta teritorial, valabila la data depunerii dosarului de validare, in copie, pentru fiecare punct de lucru mentionat in cererea de validare;
    m) in cazul colectorului care desfasoara activitati de colectare si tratare, avizul de functionare emis de catre organul teritorial de specialitate al Ministerului Administratiei si Internelor, valabil la data depunerii dosarului de validare, in copie, pentru fiecare punct de lucru la care se realizeaza tratarea si care este mentionat in cererea de validare;
    n) in cazul colectorului care desfasoara activitati de colectare si tratare, autorizatia tehnica emisa de catre Regia Autonoma “Registrul Auto Roman”, valabila la data depunerii dosarului de validare, in copie, pentru fiecare punct de lucru la care se realizeaza tratarea si care este mentionat in cererea de validare;
    o) in cazul colectorului care desfasoara doar activitati de colectare, contractul in baza caruia se asigura tratarea vehiculelor scoase din uz, valabil la data depunerii dosarului de validare, in copie.
    ART. 13
    Depunerea dosarului de validare
    (1) Dosarul de validare se depune legat, paginat si opisat, intr-un singur exemplar, in plic sigilat, la registratura Autoritatii.
    (2) Plicul continand dosarul de validare poate fi transmis prin orice mijloc care asigura confirmarea receptionarii acestuia de catre Autoritate in interiorul perioadei sesiunii de inscriere.
    (3) Plicul continand dosarul de validare va avea inscrise, in mod obligatoriu, urmatoarele informatii:
    a) denumirea completa si adresa sediului social;
    b) titlul: “Dosar de validare in Programul de stimulare a innoirii Parcului auto national pentru anul …..” – colector;
    c) perioada de organizare a sesiunii de inscriere.
    (4) La data receptionarii plicului continand dosarul de validare, acesta primeste de la registratura Autoritatii un numar unic de inregistrare, in ordinea sosirii.
    ART. 14
    Validarea
    (1) Validarea are loc in urma analizei cuprinsului documentelor continute in dosarul de validare, efectuata de o comisie de analiza, denumita in continuare comisia de validare.
    (2) Comisia de validare se constituie prin dispozitie a presedintelui Autoritatii.
    (3) Comisia de validare verifica indeplinirea criteriilor de eligibilitate si completeaza fisa de evaluare a eligibilitatii colectorului, al carei model este prevazut in anexa nr. 3.
    (4) Comisia de validare poate solicita colectorului orice document, clarificare si/sau informatie, daca pe parcursul analizei se constata necesitatea furnizarii acestuia/acesteia/acestora.
    (5) Atrag respingerea dosarului de validare:
    a) nerespectarea, in cadrul sesiunii precedente a programului, a prevederilor ghidului si/sau incalcarea clauzelor stipulate prin actele juridice incheiate cu Autoritatea (conform referatului transmis de catre Directia implementare proiecte din cadrul Autoritatii);
    b) documentele care sunt ilizibile sau care contin stersaturi ori modificari, precum si cele incomplete sau care contin date si informatii neconforme cu realitatea;
    c) lipsa unui document, prezentarea acestuia sub o alta forma decat cea solicitata sau neprezentarea la termenul stabilit ori iesirea sa din perioada de valabilitate, precum si constatarea de neconcordante in cuprinsul documentelor prezentate;
    d) neindeplinirea unui criteriu de eligibilitate, precum si constatarea existentei unei situatii care poate afecta desfasurarea activitatilor colectorului in cadrul programului;
    e) netransmiterea in termen de 5 zile lucratoare a documentelor, clarificarilor si/sau informatiilor solicitate de catre comisia de validare potrivit alin. (4).
    (6) Sub conditia indeplinirii si a celorlalte criterii, colectorul poate fi validat in situatia in care, din doua sau mai multe puncte de lucru mentionate in cererea de validare, cel putin unul corespunde criteriilor de eligibilitate.
    (7) Comisia de validare inainteaza Comitetului director al Autoritatii centralizatoarele cuprinzand:
    a) colectorii propusi spre validare cu punctele de lucru care au indeplinit criteriile de eligibilitate;
    b) colectorii respinsi in urma analizei, cu indicarea motivelor respingerii.
    (8) Comitetul director avizeaza si propune spre aprobare Comitetului de avizare al Autoritatii centralizatorul cuprinzand colectorii propusi spre validare cu punctele de lucru care au indeplinit criteriile de eligibilitate. Comitetul director analizeaza si aproba centralizatorul continand colectorii respinsi de comisia de validare.
    (9) Comitetul de avizare aproba validarea colectorilor in baza propunerii Comitetului director.
    (10) Lista colectorilor respinsi se publica pe pagina de internet a Autoritatii.
    ART. 15
    Protocolul de distribuire a tichetelor valorice
    (1) Protocolul de distribuire a tichetelor valorice, denumit in continuare protocol, reprezinta actul juridic in baza caruia Autoritatea distribuie tichete valorice colectorului validat, iar acesta le elibereaza proprietarilor care predau spre casare autovehicule uzate.
    (2) Colectorul validat incheie cu Autoritatea cate un protocol pentru fiecare punct de lucru care a indeplinit criteriile de eligibilitate.
    (3) Prin protocol se stabilesc:
    a) modalitatile, conditiile si termenele de distribuire, eliberare si restituire a tichetelor valorice destinate utilizarii in cadrul programului;
    b) perioada si conditiile in care se desfasoara regularizarea stocului de tichete valorice distribuite;
    c) drepturile si obligatiile Autoritatii, precum si drepturile si obligatiile colectorului validat.
    (4) Modelul protocolului este prevazut in anexa nr. 4.
    (5) Pana la momentul perfectarii protocolului, Autoritatea are dreptul sa modifice si/sau sa completeze modelul protocolului, ulterior, orice modificare si/sau completare realizandu-se prin incheierea de act aditional, cu acordul ambelor parti.
    (6) Protocolul se redacteaza in doua exemplare, ambele avand valoare juridica egala, cate un exemplar pentru fiecare parte.
    (7) Protocolul intra in vigoare la data semnarii sale de catre ambele parti si este valabil pana la data de 12 decembrie inclusiv a anului de desfasurare a programului.
    (8) Se considera renuntare la calitatea de colector validat neprezentarea colectorului pentru semnarea protocolului intr-un termen de maximum 10 zile de la data stabilita si comunicata acestuia de catre Autoritate.
    (9) Din partea colectorului validat, protocolul se semneaza de catre reprezentantul sau legal ori de catre persoana imputernicita in mod expres prin procura notariala prezentata in original.
    (10) Colectorul validat prezinta pana cel mai tarziu la data incheierii protocolului cu Autoritatea originalele documentelor depuse in copie la dosar, pentru ca acestea din urma sa fie certificate “conform cu originalul” de catre personalul Autoritatii.
    (11) Lista colectorilor validati care au incheiat protocoale cu Autoritatea se publica pe pagina de internet a Autoritatii.
    ART. 16
    Distribuirea tichetelor valorice
    (1) Autoritatea repartizeaza tichetele valorice pe judete si municipiul Bucuresti, in functie de numarul de locuitori al acestora.
    (2) Distribuirea tichetelor valorice se efectueaza de catre Autoritate in limita stocului repartizat fiecarui judet si municipiului Bucuresti.
    (3) In vederea distribuirii tichetelor valorice, Autoritatea stabileste programarea colectorilor validati pe judete si municipiul Bucuresti.
    (4) Programarea prevazuta la alin. (3) se publica pe pagina de internet a Autoritatii.
    (5) Distribuirea tichetelor valorice se face numai la data programata, pe baza prezentarii de catre colectorul validat a urmatoarelor documente:
    a) actul de identitate al reprezentantului legal sau, dupa caz, actul de identitate al persoanei imputernicite, in original si copie (originalul se restituie);
    b) procura notariala, in original, in cazul persoanei imputernicite;
    c) cererea de distribuire a tichetelor valorice, in original, modelul cererii de distribuire a tichetelor valorice este prevazut in anexa nr. 5;
    d) lista tichetelor valorice eliberate, in original, pe suport hartie, semnata si stampilata pe fiecare fila de catre reprezentantul legal sau de catre persoana imputernicita;
    e) lista prevazuta la lit. d), pe suport electronic.
    (6) Lista tichetelor valorice eliberate contine urmatoarele rubrici:
    a) atributele de identificare a colectorului validat: denumirea, numarul de inregistrare in registrul comertului, codul de identificare fiscala, adresa sediului social, numarul de telefon (fix si mobil)/fax, adresa de e-mail; denumirea punctului de lucru, codul de identificare fiscala (daca este cazul), adresa, numarul de telefon (fix si mobil)/fax, adresa de e-mail;
    b) date privind proprietarul: numele si prenumele/denumirea, codul numeric personal/codul de identificare fiscala, numarul de telefon (fix si mobil)/fax, adresa de e-mail;
    c) date privind autovehiculul uzat: categoria (A, AU, ASU), marca si modelul, anul fabricatiei, anul primei inmatriculari in Romania, numarul de inmatriculare, numarul de identificare, seria motorului, capacitatea cilindrica a motorului, masa proprie, numarul certificatului de inmatriculare, seria cartii de identitate a autovehiculului uzat, daca aceasta exista;
    d) date privind certificatul de distrugere, certificatul de radiere si tichetul valoric: seria/numarul si data eliberarii certificatului de distrugere; seria/numarul, data si emitentul certificatului de radiere; seria, numarul si data eliberarii tichetului valoric;
    e) numele, prenumele si semnatura reprezentantului legal/persoanei imputernicite, data intocmirii.
    (7) Lista tichetelor valorice eliberate proprietarilor persoane fizice se prezinta separat de lista tichetelor valorice eliberate proprietarilor persoane juridice si proprietarilor operatori economici fara personalitate juridica.
    (8) Documentele prevazute la alin. (5) lit. d) si e) nu se prezinta la depunerea primei cereri de distribuire a tichetelor valorice.
    (9) Colectorul poate depune, succesiv, noi cereri de distribuire a tichetelor valorice, in conditiile stabilite la alin. (5) si numai daca a eliberat catre proprietari toate tichetele valorice distribuite de catre Autoritate in baza cererii de distribuire anterioare.
    (10) Distribuirea tichetelor valorice se concretizeaza prin incheierea procesului-verbal de distribuire a tichetelor valorice, al carui model este prevazut in anexa nr. 6.
    (11) Sunt interzise transferul si/sau schimbul de tichete valorice, distribuite de catre Autoritate, intre colectori, precum si transferul si/ori schimbul de tichete valorice intre punctele de lucru apartinand aceluiasi colector, fara acordul prealabil al Autoritatii.
    ART. 17
    Regularizarea stocului de tichete valorice distribuite
    (1) Regularizarea stocului de tichete valorice distribuite se desfasoara in perioada stabilita de catre Autoritate si prevazuta in cuprinsul protocolului. Autoritatea poate stabili mai multe perioade in care pot avea loc regularizari ale stocului de tichete valorice distribuite.
    (2) Regularizarea stocului de tichete valorice distribuite consta in:
    a) restituirea tichetelor valorice neeliberate, in situatia in care colectorul validat nu a eliberat pana la data stabilita prin protocol toate tichetele valorice care i-au fost distribuite de catre Autoritate;
    b) excluderea din program a colectorului validat aflat in situatia prevazuta la lit. a); in acest caz, tichetele valorice eliberate pana la data stabilita prin protocol raman valabile;
    c) redistribuirea tichetelor valorice restituite catre colectorul validat care a eliberat pana la data stabilita prin protocol toate tichetele valorice distribuite de catre Autoritate.
    ART. 18
    Restituirea tichetelor valorice neeliberate
    (1) Colectorul validat restituie tichetele valorice in urmatoarele cazuri:
    a) nu a eliberat toate tichetele valorice pana la data stabilita prin protocol pentru regularizarea stocului de tichete valorice distribuite;
    b) a completat eronat si/sau a deteriorat tichetul valoric;
    c) nu mai indeplineste conditiile legale de functionare, se afla in procedura de insolventa sau faliment, se afla in procedura de executare silita, reorganizare judiciara, dizolvare, lichidare, inchidere operationala, se afla sub administrare speciala, i-au fost suspendate ori restrictionate activitatile economice sau se afla intr-o alta situatie similara legal reglementata;
    d) face obiectul unei proceduri legale in justitie pentru situatiile prevazute la lit. c), precum si pentru orice alta situatie similara;
    e) la initiativa sa;
    f) la solicitarea Autoritatii, in termen de 5 zile de la solicitare;
    g) la finalizarea programului.
    (2) Restituirea tichetelor valorice se concretizeaza prin incheierea procesului-verbal de restituire a tichetelor valorice, al carui model este prevazut in anexa nr. 7.
    (3) In toate cazurile de restituire a tichetelor valorice, colectorul validat prezinta Autoritatii documentele prevazute la art. 16 alin. (5), cu exceptia cererii de distribuire a tichetelor valorice.
    ART. 19
    Eliberarea certificatelor de distrugere si a tichetelor valorice
    (1) In cadrul programului, colectorul validat elibereaza certificatele de distrugere si tichetele valorice numai in perioada prevazuta in cuprinsul protocolului.
    (2) Colectorul validat completeaza si elibereaza tichetul valoric proprietarului persoana fizica numai dupa indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:
    a) colectorul validat a preluat in custodie autovehiculul uzat si a incheiat cu proprietarul un proces-verbal de custodie;
    b) colectorul validat a rezervat un tichet valoric pentru proprietarul al carui autovehicul uzat a fost preluat in custodie;
    c) colectorul validat a intocmit lista tichetelor valorice rezervate in ziua respectiva si a transmis-o in aceeasi zi, pe cale electronica, Autoritatii;
    d) Autoritatea a transmis colectorului validat, pe cale electronica, confirmarea privind corectitudinea si realitatea datelor vizand proprietarul si autovehiculul uzat cuprinse in lista prevazuta la lit. c), dupa verificarea acestora;
    e) colectorul validat a eliberat proprietarului certificatul de distrugere a autovehiculului uzat, in urma confirmarii de catre Autoritate a corectitudinii si realitatii datelor vizand proprietarul si autovehiculul uzat;
    f) proprietarul care a obtinut certificatul de distrugere in conditiile prevazute la lit. e) prezinta colectorului validat certificatul de radiere din evidenta circulatiei a autovehiculului uzat.
    (3) Lista tichetelor valorice rezervate proprietarilor persoane fizice cuprinde urmatoarele rubrici:
    a) atributele de identificare a colectorului validat: denumirea, numarul de inregistrare in registrul comertului; codul de identificare fiscala, adresa sediului social, numarul de telefon (fix si mobil)/fax, adresa de e-mail; denumirea punctului de lucru, codul de identificare fiscala (daca este cazul), adresa, numarul de telefon (fix si mobil)/fax, adresa de e-mail;
    b) date privind proprietarul: numele si prenumele, codul numeric personal, numarul de telefon (fix si mobil)/fax, adresa de e-mail;
    c) date privind autovehiculul uzat: categoria (A, AU, ASU), marca si modelul; anul fabricatiei, anul primei inmatriculari in Romania, numarul de inmatriculare, numarul de identificare, seria motorului, capacitatea cilindrica a motorului, masa proprie, numarul certificatului de inmatriculare, seria cartii de identitate a autovehiculului uzat, daca aceasta exista;
    d) date privind procesul-verbal de custodie: numarul si data incheierii;
    e) date vizand certificatul de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetului local, eliberat de autoritatea publica locala in a carei raza teritoriala isi are domiciliul sau resedinta proprietarul: numarul de inregistrare si emitentul;
    f) seria si numarul tichetului valoric rezervat;
    g) numele si prenumele persoanei care a intocmit lista, data intocmirii.
    (4) Transmiterea catre Autoritate a listei tichetelor valorice rezervate proprietarilor persoane fizice nu exonereaza colectorul de raspunderea care ii revine in ceea ce priveste verificarea autenticitatii si continutului documentelor prezentate, a starii si a datelor de identificare a autovehiculului uzat preluat in custodie, precum si a identitatii si calitatii persoanei care il preda.
    (5) Determina anularea rezervarii tichetului valoric:
    a) infirmarea de catre Autoritate a corectitudinii si realitatii datelor vizand proprietarul si/sau autovehiculul uzat;
    b) neprezentarea proprietarului la colectorul validat in vederea eliberarii certificatului de distrugere, in urma confirmarii de catre Autoritate a corectitudinii si realitatii datelor vizand proprietarul si/sau autovehiculul uzat;
    c) neprezentarea de catre proprietar a certificatului de radiere din evidenta circulatiei a autovehiculului uzat.
    (6) In situatiile prevazute la alin. (5) colectorul validat procedeaza la rezervarea tichetului valoric pe numele altui proprietar persoana fizica, caruia i-a fost preluat in custodie autovehiculul uzat.
    (7) Completarea si eliberarea tichetului valoric proprietarului persoana juridica sau proprietarului operator economic fara personalitate juridica se efectueaza numai dupa verificarea includerii acestuia in lista proprietarilor acceptati, in limita sumei care i-a fost aprobata si doar cu acordul Autoritatii.
    (8) Eliberarea tichetului valoric catre proprietarul persoana juridica sau operator economic fara personalitate juridica se face odata cu emiterea certificatului de distrugere si in aceeasi zi in care autovehiculul uzat a fost predat spre casare.
    (9) Certificatul de distrugere se elibereaza conform prevederilor Ordinului ministrului mediului si gospodaririi apelor, al ministrului administratiei si internelor si al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 87/527/411/2005 privind aprobarea modelului si a conditiilor de emitere a certificatului de distrugere la preluarea vehiculelor scoase din uz.
    (10) Pentru un autovehicul uzat predat spre casare se elibereaza un singur certificat de distrugere si un singur tichet valoric.
    (11) Tichetul valoric se elibereaza completat corect si integral, fara stersaturi si nedeteriorat.
    (12) Colectorul validat raspunde de corectitudinea si realitatea datelor inscrise in cuprinsul certificatului de distrugere si al tichetului valoric eliberat proprietarului.
    (13) La data eliberarii certificatului de distrugere, colectorul validat achita proprietarului, la pretul de piata valabil la data respectiva, contravaloarea deseurilor feroase si neferoase continute de autovehiculul uzat predat si emite in acest sens documente justificative.
    (14) Preluarea in custodie a autovehiculului uzat, eliberarea certificatului de distrugere, precum si rezervarea si eliberarea tichetului valoric nu pot fi conditionate de achitarea unor sume de bani sau de efectuarea de alte prestatii de catre proprietar.
    ART. 20
    Registrul de evidenta a tichetelor valorice eliberate
    (1) Colectorul validat intocmeste, foloseste si pastreaza, legate si paginate, doua registre de evidenta a tichetelor valorice eliberate:
    a) un registru pentru evidenta tichetelor valorice eliberate proprietarilor persoane fizice;
    b) un registru pentru evidenta tichetelor valorice eliberate proprietarilor persoane juridice si proprietarilor operatori economici fara personalitate juridica.
    (2) Registrul de evidenta a tichetelor valorice eliberate contine urmatoarele rubrici:
    a) numarul curent;
    b) numele si prenumele/denumirea proprietarului;
    c) adresa de domiciliu/resedinta sau adresa sediului/sediului social/sediului profesional al proprietarului, numarul de telefon (fix si mobil)/fax, adresa de e-mail;
    d) actul de identitate al proprietarului: tip, serie, numar si emitent; actul de identificare al proprietarului (actul de infiintare, certificatul de inscriere in registrul asociatiilor si fundatiilor, certificatul de inregistrare in registrul comertului etc.);
    e) codul numeric personal/codul de identificare fiscala al/a proprietarului;
    f) datele de identificare a reprezentatului legal sau a persoanei imputernicite/desemnate/delegate, in cazul proprietarului persoana juridica (numele si prenumele, codul numeric personal, actul de identitate: tip, serie, numar si emitent);
    g) categoria (A, AU, ASU), marca si modelul autovehiculului uzat;
    h) numarul de inmatriculare, anul fabricatiei, anul primei inmatriculari in Romania a autovehiculului uzat;
    i) numarul de identificare si seria motorului autovehiculului uzat;
    j) capacitatea cilindrica a motorului autovehiculului uzat;
    k) masa proprie a autovehiculului uzat;
    l) numarul certificatului de inmatriculare a autovehiculului uzat;
    m) seria cartii de identitate a autovehiculului uzat, daca aceasta exista;
    n) numarul de inregistrare si emitentul certificatului de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetului local, in cazul proprietarului persoana fizica;
    o) date privind alte documente prezentate de catre proprietar (dupa caz, certificat de mostenitor, decizie emisa de autoritatea tutelara, certificat de casatorie, act administrativ care atesta schimbarea/modificarea numelui si/sau prenumelui, document care atesta schimbarea/modificarea adresei de domiciliu ori de resedinta, procura notariala de imputernicire sau act de desemnare/delegare etc.);
    p) seria/numarul si data eliberarii certificatului de distrugere a autovehiculului uzat;
    q) seria/numarul, data eliberarii si emitentul certificatului de radiere din evidenta circulatiei a autovehiculului uzat;
    r) seria, numarul si data eliberarii tichetului valoric;
    s) semnatura proprietarului/reprezentatului legal sau a persoanei imputernicite/desemnate/delegate;
    t) numele, prenumele si semnatura persoanei care completeaza datele in registrul de evidenta;
    u) observatii.
    (3) Colectorul validat raspunde de corectitudinea si realitatea datelor inscrise in cuprinsul registrului de evidenta a tichetelor valorice eliberate.
    (4) Registrul de evidenta a tichetelor valorice eliberate se intocmeste anual si se pastreaza cel putin 60 de luni de la data de 12 decembrie a anului de desfasurare a programului.
    (5) Autoritatea poate solicita oricand pe parcursul derularii programului, precum si in termen de 60 de luni de la data de 12 decembrie a anului de desfasurare a programului registrul de evidenta a tichetelor valorice eliberate proprietarilor, precum si orice alt document care se ataseaza acestuia.

    SECTIUNEA a 2-a
    Producatorul

    ART. 21
    Sesiunea de inscriere in vederea validarii
    (1) Anual, Autoritatea poate organiza una sau mai multe sesiuni de inscriere in vederea validarii producatorilor.
    (2) Perioada de organizare a sesiunii de inscriere se aproba prin dispozitie a presedintelui Autoritatii.
    (3) Dispozitia prevazuta la alin. (2) se publica pe pagina de internet a Autoritatii, cu cel putin 5 zile inainte de data deschiderii sesiunii de inscriere.
    (4) Producatorul care intruneste, cumulativ, criteriile de eligibilitate poate depune dosarul de validare in cadrul sesiunii de inscriere a producatorilor.
    ART. 22
    Continutul dosarului de validare
    Dosarul de validare a producatorului trebuie sa cuprinda urmatoarele documente:
    a) cererea de validare a producatorului, conform modelului prevazut in anexa nr. 8, in original, semnata si stampilata pe fiecare pagina de catre reprezentantul legal sau de catre imputernicitul acestuia;
    b) actul de imputernicire, in original, pentru cazul in care cererea de validare a producatorului este semnata de catre o persoana imputernicita; poate fi depusa procura notariala sau orice document administrativ emis de catre reprezentantul legal in acest sens, cu respectarea prevederilor legale;
    c) actul de identitate a reprezentantului legal, in copie;
    d) dupa caz, actul de identitate a persoanei imputernicite, in copie;
    e) certificatul constatator emis de catre oficiul registrului comertului de pe langa tribunalul in a carui raza teritoriala isi are sediul social producatorul, in original, aflat in termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare si in care sa fie mentionate: atributele de identificare a producatorului, codul unic de inregistrare, reprezentantii legali, domeniul de activitate principal si domeniile de activitate secundare, situatia juridica, precum si sediile secundare si punctele de lucru;
    f) certificatul de inregistrare fiscala, in copie;
    g) certificatul de cazier fiscal, eliberat de catre organul teritorial de specialitate al Ministerului Finantelor Publice, in termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, in original sau in copie legalizata;
    h) certificatul de atestare fiscala privind obligatiile de plata catre bugetul de stat, emis de catre organul teritorial de specialitate al Ministerului Finantelor Publice, in termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, in original sau in copie legalizata;
    i) certificatul de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetului local, emis de catre autoritatea publica locala in a carei raza teritoriala isi are sediul social producatorul, precum si, dupa caz, certificatul de atestare fiscala emis de catre autoritatea publica locala in a carei raza teritoriala functioneaza punctul/punctele de lucru mentionat/mentionate in cererea de validare, aflate in termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, in original sau copii legalizate;
    j) certificatul de atestare privind obligatiile la Fondul pentru mediu, eliberat de catre Autoritate, in termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, in original sau in copie legalizata;
    k) actul doveditor al calitatii de importator sau de reprezentant autorizat al producatorului/importatorului de autovehicule noi, in copie;
    l) documentul doveditor al deschiderii contului 50.70.24 “Disponibil din sume alocate din Fondul pentru mediu reprezentand finantare sau cofinantare nerambursabila a proiectelor pentru protectia mediului”, in copie; prin exceptie, acest document poate fi prezentat cel mai tarziu la data perfectarii contractului, in original si copie.
    ART. 23
    Depunerea dosarului de validare
    (1) Dosarul de validare se depune legat, paginat si opisat, intr-un singur exemplar, in plic sigilat, la registratura Autoritatii.
    (2) Plicul continand dosarul de validare poate fi transmis prin orice mijloc care asigura confirmarea receptionarii acestuia de catre Autoritate in interiorul perioadei sesiunii de inscriere.
    (3) Plicul continand dosarul de validare va avea inscrise, in mod obligatoriu, urmatoarele informatii:
    a) denumirea completa si adresa sediului social;
    b) titlul: “Dosar de validare in Programul de stimulare a innoirii Parcului auto national pentru anul …….. ” – producator;
    c) perioada de organizare a sesiunii de inscriere.
    (4) La data receptionarii plicului continand dosarul de validare, acesta primeste de la registratura Autoritatii un numar unic de inregistrare, in ordinea sosirii.
    ART. 24
    Validarea
    (1) Validarea are loc in urma analizei cuprinsului documentelor continute in dosarul de validare, efectuata de o comisie de analiza, denumita in continuare comisia.
    (2) Comisia se constituie prin dispozitie a presedintelui Autoritatii.
    (3) Comisia verifica indeplinirea criteriilor de eligibilitate si completeaza fisa de evaluare a eligibilitatii producatorului, al carei model este prevazut in anexa nr. 9.
    (4) Comisia poate solicita producatorului orice document, clarificare si/sau informatie, daca pe parcursul analizei se constata necesitatea furnizarii acestuia/acesteia/acestora.
    (5) Atrag respingerea dosarului de validare:
    a) nerespectarea, in cadrul sesiunii precedente a programului, a prevederilor ghidului si/sau incalcarea clauzelor stipulate prin actele juridice incheiate cu Autoritatea (conform referatului transmis de catre Directia implementare proiecte din cadrul Autoritatii);
    b) documentele care sunt ilizibile sau care contin stersaturi ori modificari, precum si cele incomplete sau care contin date si informatii neconforme cu realitatea;
    c) lipsa unui document, prezentarea acestuia sub o alta forma decat cea solicitata sau neprezentarea la termenul stabilit ori iesirea sa din perioada de valabilitate, precum si constatarea de neconcordante in cuprinsul documentelor prezentate;
    d) neindeplinirea unui criteriu de eligibilitate, precum si constatarea existentei unei situatii care poate afecta desfasurarea activitatilor producatorului in cadrul programului;
    e) netransmiterea in termen de 5 zile lucratoare a documentelor, clarificarilor si/sau informatiilor solicitate de catre comisie, potrivit alin. (4).
    (6) Comisia inainteaza Comitetului director al Autoritatii centralizatoarele cuprinzand producatorii propusi spre validare si producatorii respinsi in urma analizei, cu indicarea motivelor respingerii.
    (7) Comitetul director avizeaza si propune spre aprobare Comitetului de avizare al Autoritatii centralizatorul cuprinzand producatorii propusi spre validare. Comitetul director analizeaza si aproba centralizatorul continand producatorii respinsi de comisie.
    (8) Comitetul de avizare aproba validarea producatorilor in baza propunerii Comitetului director.
    (9) Lista producatorilor respinsi se publica pe pagina de internet a Autoritatii.
    ART. 25
    Contractul de finantare nerambursabila
    (1) Contractul de finantare nerambursabila, denumit in continuare contract, reprezinta actul juridic incheiat intre Autoritate si producatorul validat, in temeiul caruia se asigura decontarea contravalorii tichetelor valorice utilizate de catre proprietari in cadrul programului.
    (2) Prin contract se stabilesc:
    a) marca de autovehicul nou comercializat prin program;
    b) data depunerii documentelor necesare decontarii;
    c) drepturile si obligatiile Autoritatii, precum si drepturile si obligatiile producatorului validat.
    (3) Modelul contractului este prevazut in anexa nr. 10.
    (4) Pana la momentul perfectarii contractului, Autoritatea are dreptul sa modifice si/sau sa completeze modelul de contract, ulterior, orice modificare si/sau completare realizandu-se prin incheierea de act aditional, cu acordul ambelor parti.
    (5) Contractul se redacteaza in doua exemplare, ambele avand valoare juridica egala, cate un exemplar pentru fiecare parte.
    (6) Contractul intra in vigoare la data semnarii acestuia de catre ambele parti si este valabil pana la data de 12 decembrie inclusiv a anului de desfasurare a programului.
    (7) Se considera renuntare la calitatea de producator validat neprezentarea producatorului pentru semnarea contractului intr-un termen de maximum 10 zile de la data stabilita si comunicata acestuia de catre Autoritate.
    (8) Din partea producatorului validat, contractul se semneaza de catre reprezentantul sau legal ori de catre persoana imputernicita in mod expres prin procura notariala, prezentata in original.
    (9) Producatorul validat prezinta pana cel mai tarziu la data incheierii contractului cu Autoritatea originalele documentelor depuse in copie la dosar, pentru ca acestea din urma sa fie certificate “conform cu originalul” de catre personalul Autoritatii.
    (10) Lista producatorilor validati care au incheiat contracte cu Autoritatea se publica pe pagina de internet a Autoritatii.
    ART. 26
    Verificarea autenticitatii tichetelor valorice
    (1) Dupa perfectarea contractului, producatorul validat inscrie proprietarii si depune la Autoritate tichetele valorice si lista proprietarilor inscrisi, in original.
    (2) Lista proprietarilor inscrisi se prezinta pe suport hartie, semnata si stampilata pe fiecare fila de catre reprezentantul legal sau de catre persoana imputernicita, precum si in format electronic. Lista proprietarilor inscrisi contine date de identificare privind:
    a) producatorul validat: denumirea, numarul de inregistrare in registrul comertului, codul de identificare fiscala, adresa sediului social, numarul de telefon (fix si mobil)/fax, adresa de e-mail;
    b) proprietarul inscris: numele si prenumele, codul numeric personal, tipul, seria si numarul actului de identitate, adresa de domiciliu/resedinta, numarul de telefon (fix si mobil)/fax, adresa de e-mail; denumirea, numarul de inregistrare la oficiul registrului comertului/tribunal/judecatorie, dupa caz, codul de identificare fiscala, adresa sediului/sediului social/sediului profesional, numarul de telefon (fix si mobil)/fax, adresa de e-mail;
    c) autovehiculul uzat: categoria (A, AU, ASU), marca, numarul de inmatriculare, numarul de identificare, seria motorului, anul fabricatiei, anul primei inmatriculari in Romania, numarul certificatului de inmatriculare, seria/numarul certificatului de distrugere, seria/numarul certificatului de radiere din evidenta circulatiei;
    d) tichetul valoric: seria, numarul, data eliberarii si denumirea colectorului validat care l-a eliberat.
    (3) Autoritatea verifica autenticitatea tichetelor valorice depuse de catre producatorul validat si transmite acestuia, pe cale electronica, lista tichetelor valorice declarate autentice.
    (4) Tichetele valorice raman spre pastrare si arhivare la Autoritate.
    (5) Lista proprietarilor inscrisi, persoane fizice, se prezinta separat de lista proprietarilor inscrisi persoane juridice sau operatori economici fara personalitate juridica.
    (6) Responsabilitatea corectitudinii si realitatii datelor si/sau informatiilor inscrise in lista proprietarilor inscrisi apartine in integralitate producatorului validat.
    ART. 27
    Decontarea tichetului valoric
    (1) Decontarea contravalorii tichetului valoric se face lunar, prin virament in contul de trezorerie al producatorului validat, in baza contractului incheiat intre acesta si Autoritate si a cererii de decontare, al carei model este prevazut in anexa nr. 11.
    (2) Cererea de decontare se depune la Autoritate la data stabilita prin contract. La cererea de decontare se anexeaza urmatoarele documente:
    a) lista proprietarilor beneficiari, in original, pe suport hartie, semnata si stampilata pe fiecare fila de catre reprezentantul legal sau de catre persoana imputernicita;
    b) lista prevazuta la lit. a), pe suport electronic;
    c) facturile emise proprietarilor beneficiari, aferente achizitionarii autovehiculelor noi, in original si in copii; dupa certificarea copiilor “conform cu originalul” de catre personalul Autoritatii, facturile prezentate in original se restituie producatorului validat;
    d) declaratia pe propria raspundere, in forma autentificata de notarul public, prin care proprietarul beneficiar isi exprima in mod explicit optiunea de a achizitiona autovehiculul nou la sfarsitul perioadei de leasing, in cazul finantarii in baza unui contract de leasing financiar;
    e) certificatul de atestare fiscala privind obligatiile de plata catre bugetul de stat, emis de catre organul teritorial de specialitate al Ministerului Finantelor Publice, in termen de valabilitate la data depunerii cererii de decontare, in original sau in copie legalizata;
    f) certificatul de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetului local, emis de catre autoritatea publica locala in a carei raza teritoriala isi are sediul social producatorul, precum si certificatul de atestare fiscala emis de catre autoritatea publica locala in a carei raza teritoriala functioneaza punctul de lucru prin care sunt comercializate autovehicule noi in cadrul programului, aflate in termen de valabilitate la data depunerii cererii de decontare, in original sau in copii legalizate;
    g) certificatul de atestare privind obligatiile la Fondul pentru mediu, eliberat de catre Autoritate, in termen de valabilitate la data depunerii cererii de decontare, in original sau in copie legalizata.
    (3) Lista proprietarilor beneficiari contine datele de identificare cuprinse in lista prevazuta la art. 26 alin. (2), la care se adauga:
    a) seria, numarul si data facturii emise proprietarului beneficiar;
    b) denumirea societatii de leasing, numarul si data perfectarii contractului, precum si perioada de leasing prevazuta in cuprinsul acestuia, in cazul finantarii in baza unui contract de leasing financiar;
    c) indicativul judetului sau al municipiului Bucuresti, dupa caz, in a carui raza administrativ-teritoriala producatorul validat si proprietarul beneficiar au perfectat vanzarea-cumpararea autovehiculului nou;
    d) indicativul judetului sau al municipiului Bucuresti, dupa caz, in a carui raza administrativ-teritoriala isi are domiciliul ori resedinta proprietarul beneficiar.
    (4) Producatorul validat completeaza lista proprietarilor beneficiari, inscriindu-i pe acestia in ordinea stabilita in lista proprietarilor inscrisi prevazuta la art. 26 alin. (2).
    (5) Lista proprietarilor beneficiari persoane fizice se prezinta separat de lista proprietarilor beneficiari persoane juridice sau operatori economici fara personalitate juridica.
    (6) Responsabilitatea corectitudinii si realitatii datelor si/sau a informatiilor inscrise in documentele depuse apartine in integralitate producatorului validat.
    (7) Dupa verificarea corectitudinii si realitatii datelor si/sau a informatiilor inscrise in documentele depuse, Autoritatea procedeaza la decontare sau comunica producatorului validat motivul pentru care nu poate fi efectuata decontarea.
    (8) Cu exceptia facturilor depuse in original, documentele prezentate de catre producatorul validat raman in pastrarea Autoritatii.
    (9) Ultima cerere de decontare se depune pana cel mai tarziu la data de 25 noiembrie, iar decontarea se efectueaza pana cel mai tarziu la data de 12 decembrie a anului de desfasurare a programului.

    SECTIUNEA a 3-a
    Proprietarul persoana fizica

    ART. 28
    Predarea in custodie si casarea autovehiculului uzat
    (1) Dupa publicarea pe pagina de internet a Autoritatii a listei colectorilor validati care au incheiat protocol cu Autoritatea, proprietarul care intruneste criteriile prevazute la art. 10 alin. (1) se poate prezenta la oricare colector validat in vederea predarii autovehiculului uzat in custodia acestuia.
    (2) In vederea predarii autovehiculului uzat in custodie, proprietarul prezinta colectorului validat urmatoarele documente:
    a) actul care ii atesta identitatea, precum si domiciliul sau resedinta in Romania, eliberat de catre autoritatile romane, in termen de valabilitate, in original si in copie;
    b) certificatul de inmatriculare a autovehiculului uzat, in original si in copie legalizata;
    c) cartea de identitate a autovehiculului uzat, daca aceasta exista, in original si in copie legalizata;
    d) actul doveditor eliberat de catre serviciul public comunitar regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor competent teritorial, in original, pentru cazul in care din certificatul de inmatriculare si cartea de identitate a autovehiculului uzat, daca aceasta exista, nu rezulta anul fabricatiei, anul primei inmatriculari in Romania si/sau categoria autovehiculului uzat;
    e) certificatul de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetului local, eliberat de catre autoritatea publica locala in a carei raza teritoriala isi are domiciliul sau resedinta proprietarul si este inregistrat fiscal autovehiculul uzat, in original.
    (3) In cazul unor situatii particulare, in afara documentelor prevazute la alin. (2), proprietarul prezinta colectorului validat urmatoarele documente, dupa caz:
    a) certificatul de mostenitor, in original si in copie legalizata; atunci cand certificatul de mostenitor atesta existenta mai multor mostenitori, este necesara prezentarea unei procuri notariale, in original, prin care persoana care preda in custodie autovehiculul uzat este expres mandatata sa actioneze si sa incheie acte juridice in cadrul programului, in numele, pe seama si in interesul tuturor comostenitorilor, in vederea: predarii in custodia colectorului validat a autovehiculului uzat, casarii autovehiculului uzat, radierii autovehiculului uzat din evidenta circulatiei, obtinerii tichetului valoric si, dupa caz, inscrierii la un producator validat si achizitionarii autovehiculului nou sau instrainarii (valorificarii) tichetului valoric catre o alta persoana fizica cu domiciliul ori resedinta in Romania;
    b) decizia emisa de catre autoritatea tutelara competenta teritorial, in original si in copie legalizata, in cazul mostenitorului/comostenitorului minor, din care sa rezulte ca reprezentantul legal al minorului (parinte sau tutore) este expres mandatat sa actioneze si sa incheie acte juridice in cadrul programului, in numele, pe seama si in interesul minorului, in vederea: predarii in custodia colectorului validat a autovehiculului uzat, casarii autovehiculului uzat, radierii autovehiculului uzat din evidenta circulatiei, obtinerii tichetului valoric si, dupa caz, inscrierii la un producator validat si achizitionarii autovehiculului nou sau instrainarii (valorificarii) tichetului valoric catre o alta persoana fizica cu domiciliul ori resedinta in Romania;
    c) decizia emisa de catre autoritatea tutelara competenta teritorial, in original si in copie legalizata, in cazul persoanei puse sub interdictie sau al persoanei asupra careia a fost instituita curatela potrivit prevederilor legale in vigoare, din care sa rezulte ca tutorele ori curatorul este expres mandatat sa actioneze si sa incheie acte juridice in cadrul programului, in numele, pe seama si in interesul persoanei ocrotite, in vederea: predarii in custodia colectorului validat a autovehiculului uzat, casarii autovehiculului uzat, radierii autovehiculului uzat din evidenta circulatiei, obtinerii tichetului valoric si, dupa caz, inscrierii la un producator validat si achizitionarii autovehiculului nou sau instrainarii (valorificarii) tichetului valoric catre o alta persoana fizica cu domiciliul ori resedinta in Romania;
    d) certificatul de casatorie sau actul administrativ eliberat de catre autoritatea competenta, care atesta schimbarea/modificarea numelui si/sau a prenumelui, in original si in copie legalizata;
    e) documentul care atesta schimbarea/modificarea adresei de domiciliu sau de resedinta, eliberat de catre autoritatea competenta, in situatia in care adresa de domiciliu ori de resedinta inscrisa in actul de identitate difera de adresa inscrisa in certificatul de inmatriculare si cartea de identitate a autovehiculului uzat, daca aceasta exista;
    f) procura notariala, prin care proprietarul mandateaza o alta persoana, ca in numele, pe seama si in interesul sau sa predea in custodia colectorului autovehiculul uzat, sa caseze autovehiculul uzat, sa radieze autovehiculul uzat din evidenta circulatiei si sa obtina tichetul valoric si, dupa caz, sa se inscrie la un producator validat pentru achizitionarea autovehiculul nou ori sa instraineze (valorifice) tichetul valoric catre o alta persoana fizica cu domiciliul ori resedinta in Romania.
    (4) Colectorul validat preia in custodie autovehiculul uzat, numai dupa verificarea si constatarea:
    a) existentei cumulative a componentelor esentiale ale autovehiculului uzat: motorul, transmisia, trenul de rulare, caroseria, sasiul, precum si echipamentele electronice de gestionare a functiilor autovehiculului si dispozitivul catalizator, daca acestea au fost prevazute din fabricatie;
    b) indeplinirii conditiei de vechime, in baza anului de fabricatie inscris in certificatul de inmatriculare si cartea de identitate a autovehiculului uzat, daca aceasta exista, sau in baza anului de fabricatie inscris in actul doveditor eliberat de catre serviciul public comunitar regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor competent teritorial, coroborat cu caracterul alfanumeric corespunzator, continut in numarul de identificare a autovehiculului uzat;
    c) indeplinirii conditiei vizand prima inmatriculare in Romania, in baza mentiunilor cuprinse in certificatul de inmatriculare si cartea de identitate a autovehiculului uzat, daca aceasta exista, sau in baza mentiunilor din actul doveditor eliberat de catre serviciul public comunitar regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor competent teritorial;
    d) incadrarii autovehiculului uzat in una dintre categoriile A, AU, ASU, potrivit mentiunilor cuprinse in certificatul de inmatriculare si cartea de identitate a autovehiculului uzat, daca aceasta exista, sau in baza mentiunilor din documentul doveditor eliberat de catre serviciul public comunitar regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor competent teritorial;
    e) autenticitatii documentelor prezentate;
    f) coroborarii si corelarii datelor cuprinse in documentele prezentate in ceea ce vizeaza identitatea proprietarului, precum si a corespondentei dintre datele cuprinse in documente si seriile/numerele de identificare inscrise pe elementele/componentele autovehiculului uzat;
    g) neinregistrarii de catre proprietar a obligatiilor restante la bugetul local.
    (5) Preluarea in custodie a autovehiculului uzat se concretizeaza prin incheierea, in doua exemplare, ambele in original, a procesului-verbal de custodie: un exemplar pentru proprietar si un exemplar pentru colectorul validat.
    (6) Documentele prezentate in original se restituie proprietarului, cu exceptia celor prevazute la alin. (2) lit. d) si e).
    (7) Documentele prevazute la alin. (2) lit. d) si e), exemplarul procesului-verbal de custodie apartinand colectorului validat, precum si documentele prezentate de catre proprietar in copii legalizate raman in pastrarea colectorului validat care, ulterior eliberarii tichetului valoric, le ataseaza la registrul de evidenta a tichetelor valorice eliberate proprietarilor persoane fizice, documentele urmand acelasi regim cu acesta.
    (8) In urma confruntarii inscrisurilor, documentele prezentate in copie de catre proprietar se certifica “conform cu originalul” si raman in pastrarea colectorului validat. Ulterior eliberarii tichetului valoric, copiile documentelor astfel certificate se ataseaza la registrul de evidenta a tichetelor valorice eliberate proprietarilor persoane fizice, urmand acelasi regim cu acesta.
    (9) Dupa confirmarea de catre Autoritate, pe cale electronica, a corectitudinii si realitatii datelor vizand proprietarul si autovehiculul uzat predat in custodie, colectorul validat comunica proprietarului data la care acesta trebuie sa se prezinte in vederea eliberarii certificatului de distrugere.
    (10) Colectorul validat achita proprietarului, care se prezinta la data comunicata potrivit alin. (9), contravaloarea deseurilor feroase si neferoase continute de autovehiculul uzat si elibereaza certificatul de distrugere. Autovehiculul uzat pentru care a fost eliberat certificat de distrugere este supus dezmembrarii, restituirea acestuia nemaifiind posibila.
    (11) Neprezentarea proprietarului in vederea eliberarii certificatului de distrugere la data comunicata de catre colector atrage anularea rezervarii tichetului valoric.
    ART. 29
    Radierea autovehiculului uzat
    (1) Anterior prezentarii la serviciul public comunitar regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor competent teritorial, proprietarul trebuie sa obtina copii legalizate ale certificatului de inmatriculare si ale certificatului de distrugere a autovehiculului uzat.
    (2) Certificatul de radiere din evidenta circulatiei a autovehiculului uzat se elibereaza la solicitarea proprietarului, pe baza predarii certificatului de inmatriculare si a certificatului de distrugere a autovehiculului uzat, ambele documente in original.
    (3) Certificatul de radiere din evidenta circulatiei trebuie sa contina mentiunea potrivit careia autovehiculul uzat a fost radiat in urma dezmembrarii.
    ART. 30
    Obtinerea tichetului valoric
    (1) Colectorul validat care, pe baza confirmarii primite din partea Autoritatii, a emis certificatul de distrugere pentru autovehiculul uzat, completeaza si elibereaza tichetul valoric proprietarului care prezinta in termen de cel mult 5 zile de la data eliberarii certificatului de distrugere certificatul de radiere din evidenta circulatiei a autovehiculului uzat predat spre casare, in original si in copie.
    (2) Neprezentarea certificatului de radiere in termenul prevazut la alin. (1) atrage decaderea proprietarului din dreptul de a obtine tichet valoric.
    (3) In situatia prevazuta la alin. (2) proprietarul raspunde in integralitate pentru orice consecinte ce decurg din predarea autovehiculului uzat spre casare si obtinerea certificatului de distrugere.
    (4) In urma verificarii autenticitatii si continutului certificatului de radiere, copia acestuia se certifica “conform cu originalul” si ramane in pastrarea colectorului validat, care o ataseaza la registrul de evidenta a tichetelor valorice eliberate proprietarilor persoanelor fizice, urmand acelasi regim cu acesta.
    ART. 31
    Inscrierea la producatorul validat
    (1) Dupa publicarea pe pagina de internet a Autoritatii a listei producatorilor validati care au incheiat contract cu Autoritatea, proprietarul care se afla in posesia tichetului valoric si a documentelor aferente se poate prezenta la oricare producator validat in vederea achizitionarii autovehiculului nou.
    (2) Proprietarul prezinta producatorului validat urmatoarele documente:
    a) actul care ii atesta identitatea, precum si domiciliul sau resedinta in Romania, eliberat de catre autoritatile romane, in termen de valabilitate, in original si in copie;
    b) tichetul valoric, in original;
    c) certificatul de inmatriculare a autovehiculului uzat, in copie legalizata;
    d) certificatul de distrugere a autovehiculului uzat, in copie legalizata;
    e) certificatul de radiere din evidenta circulatiei a autovehiculului uzat, in original;
    f) declaratia pe propria raspundere, in forma autentificata de notarul public, prin care proprietarul isi exprima in mod explicit optiunea de a achizitiona autovehiculul nou la sfarsitul perioadei de leasing, in cazul intentiei acestuia de a obtine finantare in baza unui contract de leasing financiar.
    (3) Producatorul validat verifica autenticitatea documentelor prezentate si concordanta datelor cuprinse in acestea.
    (4) Dupa constatarea indeplinirii conditiilor de inscriere, producatorul validat elibereaza proprietarului nota de inscriere, al carei model este prevazut in anexa nr. 12.
    (5) Responsabilitatea inscrierii proprietarului revine in exclusivitate producatorului validat. Producatorul validat raspunde de corectitudinea si realitatea datelor inscrise in cuprinsul notei de inscriere.
    (6) Valabilitatea notei de inscriere nu poate depasi data-limita de utilizare a tichetului valoric.
    (7) Documentele prezentate in copie se certifica “conform cu originalul”. Documentele prezentate in original se restituie proprietarului, cu exceptia tichetului valoric, certificatului de radiere si declaratiei pe propria raspundere prevazute la alin. (2) lit. f).
    (8) Cu exceptia tichetului valoric si a declaratiei pe propria raspundere prevazute la alin. (2) lit. f), documentele depuse de catre proprietar raman in pastrarea producatorului cel putin 60 de luni de la data de 12 decembrie a anului de desfasurare a programului.
    (9) Autoritatea poate solicita oricand pe parcursul derularii programului, precum si in termen de 60 de luni de la data de 12 decembrie a anului de desfasurare a programului orice document depus de catre proprietarul inscris si aflat in pastrarea producatorului validat.
    (10) Producatorul validat garanteaza comercializarea autovehiculului nou, din al carui pret de vanzare se scade contravaloarea tichetului valoric, proprietarului inscris care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
    a) a prezentat tichet valoric declarat autentic de catre Autoritate;
    b) a prezentat documente aferente autentice si datele din cuprinsul acestora sunt corecte si reale;
    c) se prezinta in termenul de valabilitate a notei de inscriere pentru achizitionarea autovehiculului nou.
    (11) In cazul in care achizitionarea autovehiculului nou nu se realizeaza din culpa exclusiva a producatorului validat, acesta are obligatia de a oferi proprietarului inscris, in maximum 90 de zile de la data de 12 decembrie a anului de desfasurare a programului, posibilitatea achizitionarii unui autovehicul nou, din al carui pret se va scadea contravaloarea tichetului valoric.
    ART. 32
    Achizitionarea autovehiculului nou
    (1) In termenul de valabilitate a notei de inscriere, producatorul validat si proprietarul inscris efectueaza formalitatile de vanzare-cumparare si predare-primire a autovehiculului nou, producatorul validat scazand din pretul de vanzare a acestuia contravaloarea tichetului valoric.
    (2) In factura de livrare a autovehiculului nou, producatorul validat evidentiaza pretul de vanzare si, distinct, face mentiunea “Suma de ………………… lei reprezentand contravaloarea tichetului valoric se suporta de catre Administratia Fondului pentru Mediu, prin Programul de stimulare a innoirii Parcului auto national pentru anul ……. “. Sub rubrica “Total de plata” se inscrie textul “Diferenta de plata beneficiar” si se mentioneaza suma ramasa de achitat de catre proprietar.
    (3) Factura trebuie sa cuprinda:
    a) datele de identificare a proprietarului: numele si prenumele, codul numeric personal, tipul, seria si numarul actului de identitate, adresa de domiciliu/resedinta;
    b) atributele de identificare a societatii de leasing, in cazul finantarii in baza unui contract de leasing financiar: denumirea, numarul de inregistrare in registrul comertului, codul de identificare fiscala, adresa sediului social, numarul de cont bancar.

    SECTIUNEA a 4-a
    Proprietarul persoana juridica sau operator economic fara personalitate juridica

    ART. 33
    Sesiunea de inscriere in vederea acceptarii
    (1) Anual, Autoritatea poate organiza una sau mai multe sesiuni de inscriere in vederea acceptarii proprietarilor persoane juridice si proprietarilor operatori economici fara personalitate juridica.
    (2) Perioada de organizare a sesiunii de inscriere, precum si suma alocata sesiunii se aproba prin dispozitie a presedintelui Autoritatii.
    (3) Dispozitia prevazuta la alin. (2) se publica pe pagina de internet a Autoritatii, cu cel putin 5 zile inainte de data deschiderii sesiunii de inscriere.
    (4) Proprietarul care intruneste, cumulativ, criteriile de eligibilitate generale si specifice poate depune dosarul de acceptare in cadrul sesiunii de inscriere in vederea acceptarii.
    ART. 34
    Continutul dosarului de acceptare
    (1) Dosarul de acceptare a proprietarului trebuie sa cuprinda urmatoarele documente avand caracter general:
    a) cererea de finantare, conform modelului prevazut in anexa nr. 13, in original, semnata si stampilata pe fiecare pagina de catre reprezentantul legal sau de catre imputernicitul acestuia;
    b) actul de imputernicire, in original, pentru cazul in care cererea de finantare a proprietarului este semnata de catre o persoana imputernicita; poate fi depusa procura notariala sau orice document administrativ emis de catre reprezentantul legal in acest sens, cu respectarea prevederilor legale;
    c) actul de identitate al reprezentantului legal, in copie;
    d) dupa caz, actul de identitate al persoanei imputernicite, in copie;
    e) certificatul de inregistrare fiscala, in copie;
    f) certificatul de cazier fiscal, eliberat de catre organul teritorial de specialitate al Ministerului Finantelor Publice, in termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, in original sau in copie legalizata;
    g) certificatul de atestare fiscala privind obligatiile de plata catre bugetul de stat, emis de catre organul teritorial de specialitate al Ministerului Finantelor Publice, in termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, in original sau in copie legalizata;
    h) certificatul de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetului local, emis de catre autoritatea publica locala in a carei raza teritoriala isi are sediul/sediul social/sediul profesional proprietarul, in termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, in original sau in copie legalizata; proprietarul unitate administrativ-teritoriala poate prezenta declaratia pe propria raspundere a secretarului, in original, insotita de copia actului de identitate al acestuia;
    i) certificatul de atestare privind obligatiile la Fondul pentru mediu eliberat de catre Autoritate, in termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, in original sau in copie legalizata;
    j) certificatul/certificatele de inmatriculare a autovehiculului uzat/autovehiculelor uzate, in copie certificata/copii certificate “conform cu originalul”;
    k) cartea/cartile de identitate a autovehiculului uzat/autovehiculelor uzate, daca acesta/acestea exista, in copie certificata/copii certificate “conform cu originalul”;
    l) actul doveditor eliberat de catre serviciul public comunitar regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor competent teritorial, in original, pentru cazul in care din certificatul de inmatriculare si cartea de identitate a autovehiculului uzat, daca aceasta exista, nu rezulta anul fabricatiei, anul primei inmatriculari in Romania si/sau categoria autovehiculului uzat;
    m) cu exceptia proprietarului operator economic, cu sau fara personalitate juridica: copia situatiei financiare anuale la incheierea ultimului exercitiu financiar, vizata de catre organele teritoriale de specialitate ale Ministerului Finantelor Publice, insotita, dupa caz, de raportul administratorilor si raportul comisiei de cenzori sau ultimul raport de audit ori raport de analiza pe baza de bilant, impreuna cu ultima balanta de verificare lunara.
    (2) Dosarul de acceptare a proprietarului unitate administrativ-teritoriala trebuie sa cuprinda si hotararea consiliului local, a consiliului judetean sau a consiliului general al municipiului Bucuresti, dupa caz, privind participarea la program, in original; hotararea trebuie sa contina acordul cu privire la casarea autovehiculului uzat/autovehiculelor uzate si achizitionarea autovehiculului nou/autovehiculelor noi prin program, datele de identificare a autovehiculului uzat/autovehiculelor uzate, valoarea totala a finantarii solicitate (prima de casare) si modalitatea de asigurare si sustinere a diferentei pana la acoperirea integrala a pretului de achizitionare a autovehiculului nou/autovehiculelor noi.
    (3) Dosarul de acceptare a proprietarului unitate sau institutie de invatamant trebuie sa cuprinda si urmatoarele documente specifice:
    a) dovada personalitatii juridice (aviz sau autorizatie de functionare ori adresa de la inspectoratul scolar), in copie certificata “conform cu originalul”;
    b) actul administrativ (ordinul/decizia/dispozitia, dupa caz) prin care a fost numit/validat conducatorul unitatii/institutiei de invatamant, in copie certificata “conform cu originalul”;
    c) actul doveditor al acreditarii, in copie certificata “conform cu originalul”.
    (4) Dosarul de acceptare a proprietarului institutie publica trebuie sa cuprinda si urmatoarele documente specifice:
    a) actul de infiintare, in copie certificata “conform cu originalul”;
    b) actul administrativ (ordinul/decizia/dispozitia, dupa caz) prin care a fost numit/validat conducatorul institutiei publice, in copie certificata “conform cu originalul”.
    (5) Dosarul de acceptare a proprietarului organizatie neguvernamentala trebuie sa cuprinda si urmatoarele documente specifice:
    a) actul constitutiv, cu toate modificarile si completarile ulterioare, in copie certificata “conform cu originalul”;
    b) statutul, cu toate modificarile si completarile ulterioare, in copie certificata “conform cu originalul”;
    c) hotararea adunarii generale a organizatiei privind alegerea reprezentantului legal, in copie certificata “conform cu originalul”;
    d) certificatul de inscriere in registrul asociatiilor si fundatiilor, in copie certificata “conform cu originalul”;
    e) certificatul eliberat de catre instanta competenta, care atesta ca organizatia nu a fost radiata din registrul asociatiilor si fundatiilor si nu se afla in procedura de dizolvare sau lichidare, nu mai vechi de 10 zile la data depunerii dosarului de acceptare, in original sau in copie legalizata;
    f) declaratia privind eventuala activitate economica a organizatiei, semnata si stampilata pe fiecare pagina de catre reprezentantul legal, in original; modelul declaratiei este prevazut in anexa nr. 14.
    (6) Dosarul de acceptare a proprietarului unitate de cult trebuie sa cuprinda si urmatoarele documente specifice:
    a) actul administrativ (hotararea) de recunoastere a cultului caruia ii apartine unitatea, in copie;
    b) actul de infiintare a unitatii de cult, in copie certificata “conform cu originalul”;
    c) actul administrativ (decretul/hotararea/ordinul/decizia/dispozitia, dupa caz) prin care a fost recunoscut/numit conducatorul unitatii de cult, in copie certificata “conform cu originalul”.
    (7) Dosarul de acceptare a proprietarului operator economic cu personalitate juridica trebuie sa cuprinda si urmatoarele documente specifice:
    a) actul de infiintare (actul constitutiv/contractul de societate/statutul sau actul administrativ), in forma actualizata, in copie certificata “conform cu originalul”;
    b) certificatul de inregistrare in registrul comertului emis de catre oficiul registrului comertului de pe langa tribunalul in a carui raza teritoriala isi are sediul social proprietarul, in copie certificata “conform cu originalul”;
    c) certificatul constatator emis de catre oficiul registrului comertului de pe langa tribunalul in a carui raza teritoriala isi are sediul social proprietarul, in original, aflat in termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare si in care sa fie mentionate: atributele de identificare a proprietarului, codul unic de inregistrare, reprezentantii legali, domeniul de activitate principal si domeniile de activitate secundare, situatia juridica, precum si sediile secundare si punctele de lucru;
    d) certificatul de cazier judiciar al reprezentantului legal, eliberat de catre organul teritorial de specialitate al Ministerului Administratiei si Internelor, in termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, in original sau in copie legalizata;
    e) declaratia privind ajutoarele de stat primite in ultimii 3 ani (2 ani fiscali precedenti si anul fiscal in cursul caruia proprietarul se inscrie in program), inclusiv cele exceptate de la obligatia notificarii, semnata si stampilata pe fiecare pagina de catre reprezentantul legal, in original; modelul declaratiei este prevazut in anexa nr. 15;
    f) copiile situatiilor financiare anuale la incheierea ultimelor doua exercitii financiare, vizate de catre organele teritoriale de specialitate ale Ministerului Finantelor Publice, insotite, dupa caz, de rapoartele administratorilor si rapoartele comisiei de cenzori sau rapoartele de audit, impreuna cu ultima balanta de verificare lunara; in cazul proprietarului constituit ca societate comerciala in baza Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, la situatiile financiare anuale se anexeaza confirmarile depunerii acestora la oficiul registrului comertului de pe langa tribunalul judetean sau al municipiului Bucuresti, dupa caz.
    (8) Dosarul de acceptare a proprietarului operator economic fara personalitate juridica trebuie sa cuprinda si urmatoarele documente specifice:
    a) certificatul de inregistrare in registrul comertului emis de catre oficiul registrului comertului de pe langa tribunalul in a carui raza teritoriala isi are sediul profesional proprietarul, in copie certificata “conform cu originalul” de catre reprezentantul legal;
    b) certificatul constatator emis de catre oficiul registrului comertului de pe langa tribunalul in a carui raza teritoriala isi are sediul profesional proprietarul, in original, aflat in termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare si in care sa fie mentionate: atributele de identificare a proprietarului, codul unic de inregistrare, reprezentantul legal, domeniul de activitate, situatia juridica, sediul profesional, precum si punctele de lucru;
    c) certificatul de cazier judiciar al reprezentantului legal, eliberat de catre organul teritorial de specialitate al Ministerului Administratiei si Internelor, in termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, in original sau in copie legalizata;
    d) declaratia privind ajutoarele de stat primite in ultimii 3 ani (2 ani fiscali precedenti si anul fiscal in cursul caruia proprietarul se inscrie in program), inclusiv cele exceptate de la obligatia notificarii, semnata si stampilata pe fiecare pagina de catre reprezentantul legal, in original; modelul declaratiei este prevazut in anexa nr. 15;
    e) declaratiile privind veniturile anuale realizate la incheierea ultimelor doua exercitii financiare, vizate de catre organele teritoriale de specialitate ale Ministerului Finantelor Publice, in copie.
    (9) Proprietarul operator economic, cu sau fara personalitate juridica, poate solicita prin cererea de finantare cel mult echivalentul in lei al sumei de 200.000 euro (sau 100.000 euro, daca activeaza in domeniul transporturilor rutiere) la momentul depunerii dosarului de acceptare, in caz contrar solicitarea fiind nula.
    ART. 35
    Depunerea dosarului de acceptare
    (1) Dosarul de acceptare se depune legat, paginat si opisat, intr-un singur exemplar, in plic sigilat, la registratura Autoritatii.
    (2) Plicul continand dosarul de acceptare poate fi transmis prin orice mijloc care asigura confirmarea receptionarii acestuia de catre Autoritate in interiorul perioadei sesiunii de inscriere.
    (3) Plicul continand dosarul de acceptare va avea inscrise, in mod obligatoriu, urmatoarele informatii:
    a) denumirea completa si adresa sediului/sediului social/sediului profesional;
    b) titlul: “Dosar de validare in Programul de stimulare a innoirii Parcului auto national pentru anul …….. ” – proprietar persoana juridica/proprietar operator economic fara personalitate juridica;
    c) perioada de organizare a sesiunii de inscriere.
    (4) La data receptionarii plicului continand dosarul de acceptare, acesta primeste de la registratura Autoritatii un numar unic de inregistrare, in ordinea sosirii.
    ART. 36
    Acceptarea
    (1) Acceptarea are loc in urma analizei cuprinsului documentelor continute in dosarul de acceptare, efectuata de o comisie de analiza denumita in continuare comisia de acceptare.
    (2) Comisia de acceptare se constituie prin dispozitie a presedintelui Autoritatii.
    (3) Comisia de acceptare verifica indeplinirea criteriilor de eligibilitate si completeaza fisa de evaluare a eligibilitatii proprietarului, al carei model este prevazut in anexa nr. 16.
    (4) Comisia de acceptare poate solicita proprietarului orice document, clarificare si/sau informatie, daca pe parcursul analizei se constata necesitatea furnizarii acestuia/acesteia.
    (5) Atrag respingerea dosarului de acceptare:
    a) documentele care sunt ilizibile sau care contin stersaturi ori modificari, precum si cele incomplete sau care contin date si informatii neconforme realitatii;
    b) lipsa unui document, prezentarea acestuia sub o alta forma decat cea solicitata sau neprezentarea la termenul stabilit ori iesirea sa din perioada de valabilitate, precum si constatarea de neconcordante in cuprinsul documentelor prezentate;
    c) neindeplinirea unui criteriu de eligibilitate, precum si constatarea existentei unei situatii care poate afecta realizarea obiectivului propus in cadrul programului;
    d) netransmiterea in termen de 5 zile lucratoare a documentelor, clarificarilor si/sau a informatiilor solicitate de catre comisie potrivit alin. (4).
    (6) Comisia de acceptare inainteaza Comitetului director al Autoritatii centralizatoarele cuprinzand proprietarii propusi spre acceptare si proprietarii respinsi in urma analizei, cu indicarea motivelor respingerii.
    (7) Comitetul director avizeaza si propune spre aprobare Comitetului de avizare al Autoritatii centralizatorul cuprinzand proprietarii propusi spre acceptare. Comitetul director analizeaza si aproba centralizatorul continand proprietarii respinsi de comisia de acceptare.
    (8) Comitetul de avizare aproba acceptarea proprietarilor in baza propunerii Comitetului director.
    (9) Aprobarea acceptarii proprietarilor operatori economici, cu sau fara personalitate juridica, se face in limita fondurilor destinate acestora prin schema de minimis.
    (10) Valoarea totala a ajutoarelor de minimis acordate proprietarului operator economic, cu sau fara personalitate juridica, pe o perioada de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenti si anul fiscal in cursul caruia se inscrie in program), cumulata cu valoarea alocarii financiare acordate in baza schemei de minimis, nu trebuie sa depaseasca echivalentul in lei, la data depunerii dosarului de acceptare, a 200.000 euro (sau 100.000 euro, daca activeaza in sectorul transporturilor rutiere).
    (11) Lista proprietarilor acceptati, precum si sumele aprobate acestora se publica pe pagina de internet a Autoritatii.
    (12) Lista proprietarilor respinsi se publica pe pagina de internet a Autoritatii.
    ART. 37
    Casarea autovehiculului uzat si obtinerea tichetului valoric
    (1) Dupa includerea sa in lista prevazuta la art. 36 alin. (11), proprietarul acceptat poate preda autovehiculul uzat oricarui colector care se afla cuprins in lista colectorilor validati care au incheiat protocol cu Autoritatea.
    (2) In vederea obtinerii certificatului de distrugere si a tichetului valoric, proprietarul acceptat prezinta colectorului validat urmatoarele documente:
    a) actul de identitate al reprezentantului legal sau, dupa caz, actul de identitate al persoanei imputernicite/delegate/desemnate sa predea spre casare autovehiculul uzat, in termen de valabilitate, in original si in copie;
    b) actul de imputernicire/delegare/desemnare a persoanei care preda spre casare autovehiculul uzat, daca este cazul, in original si in copie;
    c) documentele de identificare a proprietarului (dupa caz, actul de infiintare, certificatul de inscriere in registrul asociatiilor si fundatiilor, certificatul de inregistrare in registrul comertului, insotit de certificatul de inregistrare fiscala), in copii certificate “conform cu originalul”;
    d) certificatul de inmatriculare a autovehiculului uzat, in original si in copie;
    e) cartea de identitate a autovehiculului uzat, daca aceasta exista, in original si in copie;
    f) actul doveditor eliberat de catre serviciul public comunitar regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor competent teritorial, in original, pentru cazul in care, din certificatul de inmatriculare si cartea de identitate a autovehiculului uzat, daca aceasta exista, nu rezulta anul fabricatiei, anul primei inmatriculari in Romania si/sau categoria autovehiculului uzat.
    (3) Colectorul validat completeaza si elibereaza proprietarului acceptat certificatul de distrugere a autovehiculului uzat si tichetul valoric numai dupa verificarea si constatarea:
    a) existentei cumulative a componentelor esentiale ale autovehiculului uzat: motorul, transmisia, trenul de rulare, caroseria, sasiul, precum si echipamentele electronice de gestionare a functiilor autovehiculului si dispozitivul catalizator, daca acestea au fost prevazute din fabricatie;
    b) indeplinirii conditiei de vechime, in baza anului de fabricatie inscris in certificatul de inmatriculare si cartea de identitate a autovehiculului uzat, daca aceasta exista, sau in baza anului de fabricatie inscris in actul doveditor eliberat de catre serviciul public comunitar regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor competent teritorial, coroborat cu caracterul alfanumeric corespunzator, continut in numarul de identificare a autovehiculului uzat;
    c) indeplinirii conditiei vizand prima inmatriculare in Romania, in baza mentiunilor cuprinse in certificatul de inmatriculare si cartea de identitate a autovehiculului uzat, daca aceasta exista, sau in baza mentiunilor din actul doveditor eliberat de catre serviciul public comunitar regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor competent teritorial;
    d) incadrarii autovehiculului uzat in una dintre categoriile A, AU, ASU, potrivit mentiunilor cuprinse in certificatul de inmatriculare si cartea de identitate a autovehiculului uzat, daca aceasta exista, sau in baza mentiunilor din documentul doveditor eliberat de catre serviciul public comunitar regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor competent teritorial;
    e) autenticitatii documentelor prezentate;
    f) coroborarii si corelarii datelor cuprinse in documentele prezentate in ceea ce priveste identitatea proprietarului, precum si a corespondentei dintre datele cuprinse in documente si seriile/numerele de identificare inscrise pe elementele/componentele autovehiculului uzat.
    (4) In urma confruntarii inscrisurilor, documentele prezentate in copie de catre proprietar se certifica “conform cu originalul” si raman in pastrarea colectorului validat. Documentele prezentate in original se restituie proprietarului, cu exceptia actului doveditor prevazut la alin. (2) lit. f).
    (5) Actul doveditor prevazut la alin. (2) lit. f) si documentele prezentate in copii simple sau copii certificate “conform cu originalul” de catre proprietar raman in pastrarea colectorului validat, care le ataseaza la registrul de evidenta a tichetelor valorice eliberate proprietarilor persoane juridice si proprietarilor operatori economici fara personalitate juridica, urmand acelasi regim cu acesta.
    (6) Colectorul validat achita proprietarului contravaloarea deseurilor feroase si neferoase continute de autovehiculul uzat.
    (7) Autovehiculul uzat pentru care a fost eliberat certificat de distrugere si tichet valoric este supus dezmembrarii, restituirea acestuia nemaifiind posibila.
    ART. 38
    Radierea autovehiculului uzat
    (1) Anterior prezentarii la serviciul public comunitar regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor competent teritorial, proprietarul trebuie sa obtina copii legalizate ale certificatului de inmatriculare si ale certificatului de distrugere a autovehiculului uzat.
    (2) Certificatul de radiere din evidenta circulatiei a autovehiculului uzat se elibereaza la solicitarea proprietarului, pe baza predarii certificatului de inmatriculare si a certificatului de distrugere a autovehiculului uzat, ambele documente in original.
    (3) Certificatul de radiere din evidenta circulatiei trebuie sa contina mentiunea potrivit careia autovehiculul uzat a fost radiat in urma dezmembrarii.
    ART. 39
    Inscrierea la producatorul validat
    (1) Dupa publicarea pe pagina de internet a Autoritatii a listei producatorilor validati care au incheiat contract cu Autoritatea, proprietarul acceptat care se afla in posesia tichetului valoric si a documentelor aferente se poate prezenta la oricare producator validat in vederea achizitionarii autovehiculului nou.
    (2) Proprietarul acceptat prezinta producatorului validat urmatoarele documente:
    a) actul de identitate al reprezentantului legal sau, dupa caz, actul de identitate al persoanei imputernicite/delegate/desemnate sa inscrie proprietarul si sa achizitioneze autovehiculul uzat, in termen de valabilitate, in original si in copie;
    b) actul de imputernicire/delegare/desemnare a persoanei care inscrie proprietarul si achizitioneaza autovehiculul nou, daca este cazul, in original si in copie;
    c) documentele de identificare a proprietarului (dupa caz, actul de infiintare, certificatul de inscriere in registrul asociatiilor si fundatiilor, certificatul de inregistrare in registrul comertului, insotit de certificatul de inregistrare fiscala), in copii certificate “conform cu originalul”;
    d) tichetul valoric, in original;
    e) certificatul de inmatriculare a autovehiculului uzat, in copie legalizata;
    f) certificatul de distrugere a autovehiculului uzat, in copie legalizata;
    g) certificatul de radiere din evidenta circulatiei a autovehiculului uzat, in original;
    h) declaratia pe propria raspundere, in forma autentificata de notarul public, prin care proprietarul, prin reprezentantul sau legal, isi exprima in mod explicit optiunea de a achizitiona autovehiculul nou/autovehiculele noi la sfarsitul perioadei de leasing, in cazul intentiei acestuia de a obtine finantare in baza unui contract de leasing financiar.
    (3) Producatorul validat verifica autenticitatea documentelor prezentate si concordanta datelor cuprinse in acestea.
    (4) Dupa constatarea indeplinirii conditiilor de inscriere in program, producatorul validat elibereaza proprietarului nota de inscriere, al carei model este prevazut in anexa nr. 17.
    (5) Responsabilitatea inscrierii proprietarului revine in exclusivitate producatorului validat. Producatorul raspunde de corectitudinea si realitatea datelor inscrise in cuprinsul notei de inscriere.
    (6) Valabilitatea notei de inscriere nu poate depasi data-limita de utilizare a tichetului valoric.
    (7) Documentele prezentate in copie se certifica “conform cu originalul” de catre producatorul validat. Documentele prezentate in original se restituie proprietarului, cu exceptia tichetului valoric, certificatului de radiere si a declaratiei pe propria raspundere prevazuta la alin. (2) lit. h).
    (8) Cu exceptia tichetului valoric si a declaratiei pe propria raspundere prevazuta la alin. (2) lit. h), documentele depuse de catre proprietar raman in pastrarea producatorului cel putin 60 de luni de la data de 12 decembrie a anului de desfasurare a programului.
    (9) Autoritatea poate solicita oricand pe parcursul derularii programului, precum si in termen de 60 de luni de la data de 12 decembrie a anului de desfasurare a programului orice document depus de catre proprietarul inscris si aflat in pastrarea producatorului validat.
    (10) Producatorul validat garanteaza comercializarea autovehiculului nou, din al carui pret de vanzare se scade contravaloarea tichetului valoric, proprietarului inscris care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
    a) a prezentat tichet valoric declarat autentic de catre Autoritate;
    b) a prezentat documente aferente autentice si datele din cuprinsul acestora sunt corecte si reale;
    c) se prezinta in termenul de valabilitate a notei de inscriere pentru achizitionarea autovehiculului nou.
    (11) In cazul in care achizitionarea autovehiculului nou nu se realizeaza din culpa exclusiva a producatorului validat, acesta are obligatia de a oferi proprietarului inscris, in maximum 90 de zile de la data de 12 decembrie a anului de desfasurare a programului, posibilitatea achizitionarii unui autovehicul nou, din al carui pret se va scadea contravaloarea tichetului valoric.
    ART. 40
    Achizitionarea autovehiculului nou
    (1) In termenul de valabilitate a notei de inscriere, producatorul validat si proprietarul inscris efectueaza formalitatile de vanzare-cumparare si predare-primire a autovehiculului nou, producatorul validat scazand din pretul de vanzare a acestuia contravaloarea tichetului valoric.
    (2) In factura de livrare a autovehiculului nou, producatorul validat evidentiaza pretul de vanzare si, distinct, face mentiunea “Suma de ………………………. lei reprezentand contravaloarea tichetului valoric se suporta de catre Administratia Fondului pentru Mediu, prin Programul de stimulare a innoirii Parcului auto national pentru anul …….”. Sub rubrica “Total de plata” se inscrie textul “Diferenta de plata beneficiar” si se mentioneaza suma ramasa de achitat de catre proprietar.
    (3) Factura trebuie sa cuprinda:
    a) atributele de identificare a proprietarului: denumirea, numarul de inregistrare in registrul comertului sau, dupa caz, numarul de inregistrare la tribunal/judecatorie, codul de identificare fiscala, adresa sediului/sediului social/sediului profesional;
    b) numele si prenumele persoanei imputernicite/delegate/desemnate, tipul, seria si numarul actului de identitate;
    c) atributele de identificare a societatii de leasing, in cazul finantarii in baza unui contract de leasing financiar: denumirea, numarul de inregistrare in registrul comertului, codul de identificare fiscala, adresa sediului social, numarul de cont bancar.

    CAPITOLUL IV
    Dispozitii finale

    ART. 41
    Contestarea rezultatului
    (1) Colectorul, producatorul sau proprietarul persoana juridica ori operator economic fara personalitate juridica, al carui dosar de validare sau, dupa caz, dosar de acceptare a fost respins, poate introduce contestatie la decizia Autoritatii.
    (2) Contestatia, formulata in scris, se depune la registratura Autoritatii in termen de 10 zile de la data comunicarii rezultatelor, respectiv de la data publicarii pe pagina de internet a Autoritatii a listei colectorilor, producatorilor sau proprietarilor respinsi.
    (3) Contestatia poate fi transmisa prin orice mijloc care asigura confirmarea receptionarii acesteia de catre Autoritate in interiorul termenului prevazut la alin. (2).
    (4) La data receptionarii contestatiei, aceasta primeste de la registratura Autoritatii un numar unic de inregistrare.
    (5) Contestatia trebuie sa cuprinda:
    a) atributele de identificare a contestatorului;
    b) numarul unic de inregistrare atribuit de catre registratura Autoritatii dosarului de validare sau dosarului de acceptare, dupa caz;
    c) obiectul contestatiei;
    d) motivele de fapt si de drept pe care se intemeiaza;
    e) numele si prenumele reprezentantului legal sau ale imputernicitului acestuia, semnatura si stampila.
    (6) Aprobarea componentei comisiei de solutionare a contestatiilor se face prin dispozitie a presedintelui Autoritatii.
    (7) Solutionarea contestatiei se face in termen de cel mult 20 de zile de la inregistrarea acesteia la registratura Autoritatii.
    (8) Comisia de solutionare a contestatiilor inainteaza Comitetului director propunerea de aprobare sau respingere a contestatiei. In situatia admiterii contestatiei de catre Comitetul director, acesta inainteaza Comitetului de avizare propunerea de validare sau de acceptare, dupa caz.
    ART. 42
    Pastrarea documentelor de catre Autoritate
    (1) Autoritatea pastreaza documentele gestionate in cadrul programului, in conformitate cu legislatia in vigoare si cu normele sale interne.
    (2) Documentele depuse de catre colectorul, producatorul sau proprietarul persoana juridica ori operator economic fara personalitate juridica, al carui dosar de validare sau dosar de acceptare, dupa caz, a fost aprobat, nu se restituie. Pe baza de solicitare scrisa, Autoritatea poate elibera colectorului validat, producatorului validat sau proprietarului persoana juridica ori operator economic fara personalitate juridica acceptat copii ale documentelor depuse.
    (3) Pe baza de solicitare scrisa, Autoritatea poate restitui documentele depuse de catre colectorul, producatorul sau proprietarul persoana juridica ori operator economic fara personalitate juridica al carui dosar de validare sau dosar de acceptare, dupa caz, a fost respins.
    (4) Prin exceptie de la prevederile alin. (3), cererile de validare, cererile de finantare, declaratiile privind eventualele activitati economice ale organizatiilor neguvernamentale si declaratiile privind ajutoarele de stat nu pot face obiectul restituirii.
    ART. 43
    Responsabilitati privind gestionarea datelor cu caracter personal
    (1) Autoritatea, colectorul validat si producatorul validat raspund pentru gestionarea, in conditiile legii, a datelor cu caracter personal apartinand persoanelor participante in cadrul programului.
    (2) In vederea verificarii corectitudinii si realitatilor datelor vizand autovehiculele uzate si proprietarii acestora participanti la program, Autoritatea incheie protocoale de colaborare cu alte institutii sau autoritati publice, competente material si teritorial.
    ART. 44
    Responsabilitati privind tichetul valoric si documentele aferente
    (1) Pastrarea in conditii de siguranta a tichetului valoric si a documentelor aferente este in sarcina detinatorului acestora, dupa caz:
    a) a Autoritatii, pentru tichetul valoric nedistribuit colectorului validat sau pentru tichetul valoric restituit de catre acesta, precum si pentru tichetul valoric depus de catre producator in vederea verificarii autenticitatii;
    b) a colectorului validat, pentru tichetul valoric distribuit de catre Autoritate si neeliberat sau nerestituit;
    c) a proprietarului, pentru tichetul valoric obtinut si documentele aferente acestuia;
    d) a producatorului validat, pentru tichetul valoric si documentele aferente depuse de catre proprietarul inscris.
    (2) Autoritatea nu raspunde pentru prejudiciile cauzate de:
    a) pierderea, furtul, deteriorarea sau distrugerea tichetului valoric aflat in detinerea colectorului validat, producatorului validat ori a proprietarului;
    b) pierderea, furtul, deteriorarea sau distrugerea unuia ori a mai multor documente aferente tichetului valoric, aflat/aflate in detinerea producatorului validat sau a proprietarului;
    c) dobandirea in conditii improprii a tichetului valoric si a documentelor aferente;
    d) neutilizarea tichetului valoric pana cel mai tarziu la data inscrisa in cuprinsul sau.
    (3) Prin dobandire in conditii improprii se intelege intrarea in posesia tichetului valoric si a documentelor aferente, fara verificarea in prealabil, prin orice mijloc si modalitate legala, a autenticitatii acestora si a identitatii persoanei care le instraineaza.
    ART. 45
    Reguli de publicitate
    (1) Orice demers publicitar efectuat de catre producatorul validat cu privire la comercializarea autovehiculelor noi prin program, in orice forma si in orice mediu, trebuie sa specifice ca aceasta se realizeaza prin “Programul de stimulare a innoirii Parcului auto national” derulat de Autoritate si finantat din Fondul pentru mediu.
    (2) Orice reducere de pret, sub orice denumire, promovata de catre producatorul validat printr-un document imprimat, cu valoare nominala, trebuie prezentata astfel incat sa nu genereze confuzii intre acesta si tichetul valoric utilizat in cadrul programului.
    ART. 46
    Publicarea informatiilor relevante
    (1) Toate datele, informatiile, instructiunile, comunicatele si alte documente relevante in legatura cu programul se publica pe pagina de internet a Autoritatii, www.afm.ro, la sectiunea “Informatii privind Programul de stimulare a innoirii Parcului auto national”.
    (2) Singurele informatii si instructiuni valabile prezentate in mass-media referitoare la program sunt cele transmise sub forma de comunicate de presa din partea Autoritatii si/sau a autoritatii publice centrale pentru protectia mediului.
    ART. 47
    Anexe
    Anexele nr. 1 – 17 fac parte integranta din prezentul ghid.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close