Modificarea si completarea Regulamentului CNVM nr. 12/2010 privind atestarea organismelor de formare profesionala, a operatorilor si specialistilor pentru piata de capital

In M. Of. nr. 118 din 16 februarie 2011 a fost publicat Ordinul presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 9/2011 pentru aprobarea Regulamentului nr. 2/2011 privind modificarea si completarea Regulamentului nr. 12/2010 privind atestarea organismelor de formare profesionala, a operatorilor si specialistilor pentru piata de capital, aprobat prin Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 36/2010.
Din cuprins:
    ART. 1
    Se aproba Regulamentul nr. 2/2011 privind modificarea si completarea Regulamentului nr. 12/2010 privind atestarea organismelor de formare profesionala, a operatorilor si specialistilor pentru piata de capital, aprobat prin Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 36/2010, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    ART. 2
    Regulamentul mentionat la art. 1 se publica impreuna cu prezentul ordin in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, in Buletinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare si pe site-ul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare (www.cnvmr.ro).

    ANEXA 1

                             REGULAMENTUL Nr. 2/2011
privind modificarea si completarea Regulamentului nr. 12/2010 privind atestarea organismelor de formare profesionala, a operatorilor si specialistilor pentru piata de capital, aprobat prin Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 36/2010

    ART. I
    Regulamentul nr. 12/2010 privind atestarea organismelor de formare profesionala, a operatorilor si specialistilor pentru piata de capital, aprobat prin Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 36/2010, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 404 din 17 iunie 2010, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. La articolul 2 alineatul (2), literele e), f) si g) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    “e) actiuni cu caracter stiintific si profesional – participarea la cursuri/sesiuni/seminare stiintifice avand ca tema domeniul pietei de capital, care pot fi sustinute atat de lectori, cat si de cadre didactice in domeniul economic/juridic sau de specialisti cu o experienta de cel putin 5 ani in domeniul economic/juridic;
    f) sesiuni stiintifice – intruniri cu scopul de a prezenta si dezbate lucrari stiintifice sau anumite subiecte cu caracter stiintific sau profesional, de interes comun in domeniul economic/juridic;
    g) seminare stiintifice – cercuri de studii, reuniuni de specialisti sau tehnicieni organizate in scopul aprofundarii unei tematici profesionale sau stiintifice, grup de studii, cu scop didactic, prin care se fixeaza si se aprofundeaza cunostintele acumulate sau se executa lucrari practice;”
    2. La articolul 2 alineatul (2), dupa litera g) se introduce o noua litera, litera h), cu urmatorul cuprins:
    “h) sistem e-learning – sistem de formare online care consta intr-o serie de cursuri, organizate de organismele de formare profesionala atestate de CNVM si care furnizeaza materiale intr-o ordine secventiala si logica pentru a fi asimilate de participantii la cursurile de formare profesionala continua intr-o maniera proprie, fara a-i constrange la coprezenta sau sincronicitate.”
    3. Articolul 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    “ART. 5
    Organismele de formare profesionala pot organiza cursuri/programe de formare profesionala pentru:
    a) agenti pentru servicii de investitii financiare;
    b) personal al Compartimentului de control intern;
    c) consultanti de investitii;
    d) alte tipuri de cursuri privind activitatile, operatiunile si legislatia specifice pietei de capital.”
    4. La articolul 6, litera j) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    “j) datele de identificare ale lectorilor, insotite de curriculum vitae, certificatele de cazier judiciar si certificatele de cazier fiscal, in original, aflate in termenele de valabilitate prevazute de legislatia in vigoare, declaratiile pe propria raspundere, sub semnatura olografa, din care sa rezulte daca acestia au fost sau nu au fost sanctionati pentru incalcarea legislatiei din domeniul financiar, si declaratiile cu privire la respectarea confidentialitatii subiectelor de examen. Lectorii trebuie sa fie cadre didactice in domeniul economic/juridic sau specialisti cu experienta de cel putin 5 ani in domeniul economic/juridic;”.
    5. La articolul 12, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    “ART. 12
    (1) CNVM poate retrage atestatul acordat unui organism de formare profesionala in oricare dintre urmatoarele situatii:
    a) la cerere, in baza hotararii organului statutar;
    b) daca nu mai sunt indeplinite conditiile care au stat la baza acordarii atestatului;
    c) ca sanctiune, potrivit art. 49;
    d) daca nu a organizat niciun curs de pregatire profesionala pe o perioada de 12 luni consecutive si nu a solicitat in termen de 10 de zile mentinerea atestatului conform prevederilor art. 14 alin. (2);
    e) daca impotriva acestuia a fost deschisa procedura prevazuta de legislatia privind insolventa;
    f) daca atestatul a fost obtinut pe baza unor declaratii sau informatii false ori care au indus in eroare.”
    6. La articolul 13, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    “ART. 13
    (1) Pentru fiecare serie de curs organismul de formare profesionala va transmite CNVM spre aprobare o documentatie cuprinzand urmatoarele informatii:
    a) tipul de curs ce urmeaza sa se desfasoare;
    b) codul atribuit seriei de curs;
    c) programa analitica;
    d) bibliografia obligatorie;
    e) datele de identificare ale lectorilor sau ale persoanelor care sustin prezentari;
    f) locul desfasurarii cursului, daca este cazul;
    g) perioada de desfasurare si, dupa caz, orarul;
    h) data programarii examenului;
    i) cuantumul tarifelor individuale percepute pentru curs si examen.”
    7. La articolul 13, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:
    “(1^1) Documentatia prevazuta la alin. (1) se transmite CNVM cu cel putin 20 de zile lucratoare inainte de data propusa pentru inceperea cursului.”
    8. La articolul 14, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    “(2) In situatia depasirii termenului prevazut la alin. (1), pentru mentinerea atestatului pe perioada urmatoarelor 12 luni consecutive, organismele de formare profesionala au obligatia de a achita la CNVM un tarif de 5.000 lei si de a notifica CNVM printr-o declaratie pe propria raspundere a reprezentantului legal ca sunt indeplinite in continuare conditiile prevazute la art. 6.
    (3) Declaratia si dovada achitarii tarifului prevazut la alin. (2) se transmit CNVM in maximum 10 zile de la data expirarii termenului prevazut la alin. (1).”
    9. La articolul 21, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu urmatorul cuprins:
    “(4^1) Testele grila pentru examenul aferent unei sectiuni de curs trebuie sa contina intrebari din tematica respectiva. In acest sens reprezentantul legal al entitatii va da o declaratie pe propria raspundere, sub semnatura olografa, din care sa rezulte ca respecta prevederile prezentului alineat. Declaratia va fi inmanata presedintelui comisiei de examinare in ziua examenului si va fi depusa de acesta la CNVM.”
    10. La articolul 22, alineatul (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    “(6) In cazul in care un candidat revine asupra variantei de raspuns, se completeaza un nou formular grila. Un candidat nu poate solicita suplimentar decat cel mult doua formulare de examen.”
    11. La articolul 26, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
    “(4) Organismul de formare profesionala notifica CNVM in termen de 5 zile dupa incheierea examenului de reexaminare rezultatele examenului, sub semnatura reprezentantului legal.”
    12. Articolul 32 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    “ART. 32
    (1) Persoanele care detin un certificat de absolvire a unui curs de formare profesionala emis de un organism de formare profesionala atestat de CNVM au obligatia sa urmeze un numar de cel putin 20 de ore de formare profesionala continua pe an.
    (2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) persoanele care au contractul de munca suspendat, conform legislatiei in vigoare.
    (3) La reluarea activitatii, persoanele prevazute la alin. (2) au obligatia de a urma cursuri de formare profesionala continua dupa cum urmeaza:
    a) persoanele care incep activitatea in semestrul I urmeaza 20 de ore de formare profesionala continua in anul respectiv;
    b) persoanele care incep activitatea in semestrul II urmeaza un numar de 10 ore de formare profesionala continua in anul respectiv.
    (4) Programul de formare profesionala continua nu este obligatoriu in anul in care persoanele prevazute la alin. (1) au sustinut un examen pentru dobandirea unei calitati pe piata de capital, atestata de CNVM, in baza certificatului de absolvire emis de un organism de formare profesionala.
    (5) In situatia in care persoanele prevazute la alin. (1) au efectuat ore de pregatire profesionala in anul in care au sustinut un alt examen pentru atribuirea unei alte calitati pe piata de capital, aceste ore se pot include in numarul de ore de pregatire profesionala continua aferente anului urmator.
    (6) Programul de formare profesionala continua se realizeaza de catre organismele de formare profesionala atestate de CNVM si se poate desfasura in oricare dintre urmatoarele forme:
    a) cursuri in sali de curs;
    b) cursuri in sistem online (sistemul e-learning);
    c) participarea la actiuni cu caracter stiintific si profesional, cu posibilitatea transmiterii in sistem online a acestora.
    (7) In cazul programelor de formare profesionala continua in sistem online, organismele de formare profesionala trebuie sa puna la dispozitia persoanelor participante un program tip web (sistem de videoconferinta), intre lectori si persoanele participante la aceste programe (care vor avea acces individual pe baza de user si parola la platforma web), cu facilitati simultane de video, tabla, chat public (vizualizat de toti participantii) si cu optiunea intrebari/raspunsuri. In acest sens, persoanele interesate au obligatia de a solicita in scris inscrierea la programul online. Participantul la programul de formare profesionala continua in sistem online trebuie sa detina o camera web. In acest sens, participantul va da o declaratie de confirmare semnata si datata. Conectarea la sistemul online si relatiile dintre participant si lector vor respecta prevederile de confidentialitate existente in legislatia nationala.
    (8) Programele de formare profesionala continua in sistem online vor fi anuntate pe pagina de internet a organismelor de formare profesionala.
    (9) Pentru persoanele care au calitatea de lectori in cadrul programelor de formare profesionala continua organizate de organismele de formare profesionala, orele de curs/actiunile cu caracter stiintific si profesional efectuate vor fi recunoscute ca ore de formare profesionala continua.
    (10) Participarea la programele de pregatire profesionala continua va fi inregistrata de organismele de formare profesionala intr-un registru de prezenta, care va contine datele de identificare ale participantului, entitatea unde isi desfasoara activitatea, functia detinuta de participant, daca este cazul, data absolvirii programului de formare profesionala continua, precum si semnatura participantului si cea a lectorului. In cazul desfasurarii online a cursurilor/actiunilor cu caracter stiintific si profesional, registrul de prezenta se completeaza cu rapoartele date de programul web.
    (11) Persoanele prevazute la alin. (1) au obligatia de a face dovada la CNVM ca au urmat cursurile de formare profesionala prevazute de prezentul regulament.
    (12) Prevederile alin. (6) se aplica si in cazul actiunilor cu caracter stiintific si profesional organizate de CNVM.”
    13. Dupa articolul 32 se introduc doua noi articole, articolele 32^1 si 32^2, cu urmatorul cuprins:
    “ART. 32^1
    Persoanele care au dobandit mai multe calitati atestate de CNVM in baza unor certificate de absolvire emise de un organism de formare profesionala au obligatia, cel putin cu o periodicitate de 36 de luni de la data intrarii in vigoare a prezentului regulament, sa faca dovada la CNVM ca au urmat un numar de cel putin 50 de ore de formare profesionala continua.
    ART. 32^2
    Persoanele care se incadreaza in prevederile art. 43 si 44 au obligatia, cel putin cu o periodicitate de 60 de luni de la data intrarii in vigoare a prezentului regulament, sa faca dovada la CNVM ca au urmat un numar de cel putin 60 de ore de formare profesionala continua.”
    14. La articolul 33, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    “(3) Programul de formare profesionala continua este structurat pe domenii de activitate si pe teme de pregatire profesionala.”
    15. La articolul 33, dupa alineatul (3) se introduc doua noi alineate, alineatele (3^1) si (3^2), cu urmatorul cuprins:
    “(3^1) Pentru fiecare program de formare profesionala continua, organismul de formare profesionala are obligatia de a transmite CNVM o documentatie similara cerintelor prevazute la art. 13 alin. (1) lit. a) – i), precum si la art. 30 lit. h).
    (3^2) Programul de formare profesionala continua se notifica CNVM la sfarsitul fiecarui an pentru urmatorul an calendaristic. Dupa notificare, organismele de formare profesionala au obligatia de a face publice programele de formare profesionala, in vederea primirii optiunilor de participare.”
    16. La articolul 33, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    “(5) La sfarsitul fiecarei sesiuni de formare profesionala continua cursantii completeaza o fisa de evaluare a cursurilor/actiunilor cu caracter stiintific si profesional.”
    17. Articolul 36 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    “ART. 36
    Participarea la o actiune cu caracter stiintific si profesional se echivaleaza cu 2 ore de formare profesionala continua, iar participarea la un curs in sistem e-learning se echivaleaza cu 5 ore de formare profesionala continua.”
    18. Articolul 37 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    “ART. 37
    Organismele de formare profesionala au obligatia ca pana in data de 10 ianuarie a fiecarui an sa transmita CNVM lista persoanelor care au participat in anul precedent la cursurile de formare profesionala continua/actiuni cu caracter stiintific si profesional/e-learning. Lista va cuprinde urmatoarele informatii:
    a) numele si prenumele persoanei participante si CNP;
    b) calitatea/functia persoanei pe piata de capital;
    c) tipul si perioada cursului;
    d) numarul de ore efectuate conform prezentului regulament.”
    19. Dupa articolul 37 se introduce un nou articol, articolul 37^1, cu urmatorul cuprins:
    “ART. 37^1
    (1) Programul de formare profesionala se va finaliza cu sustinerea unui examen de catre absolventii acesteia in vederea obtinerii unui certificat de formare profesionala continua eliberat de organismul de formare profesionala, intocmit conform anexei nr. 3, care face parte integranta din prezentul regulament.
    (2) Persoanele mentionate la alin. (1) si care nu au promovat examenul de absolvire a cursului de formare profesionala continua au obligatia repetarii cursului de formare profesionala continua, intr-o perioada de cel mult 6 luni de la data comunicarii rezultatelor.
    (3) Organismele de formare profesionala au obligatia de a organiza si desfasura examenul de absolvire prevazut la alin. (1) cu respectarea conditiilor prevazute in cadrul cap. IV.”
    20. Articolul 49 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    “ART. 49
    Incalcarea dispozitiilor prezentului regulament constituie contraventie si se sanctioneaza in conformitate cu prevederile titlului X din Legea nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.”
    21. Articolul 51 se abroga.
    22. Dupa anexa nr. 2 la regulament se introduce o noua anexa, anexa nr. 3, avand cuprinsul prevazut in anexa la prezentul regulament.
    ART. II
    Prezentul regulament intra in vigoare la data publicarii acestuia si a ordinului de aprobare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si va fi publicat in Buletinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare de pe site-ul www.cnvmr.ro.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close