Instructiunea MECTS nr. 3/2011 pentru punerea in aplicare a art. 253 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011

In M. Of. nr. 126 din 18 februarie 2011 a fost publicata Instructiunea ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 3/2011 pentru punerea in aplicare a art. 253 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011.

Din cuprins:

    ART. 1

    (1) Cadrele didactice netitulare calificate incadrate in invatamantul preuniversitar prin suplinire in anul scolar 2010 – 2011, care au participat la concursul national unic de titularizare in ultimii 3 ani anteriori intrarii in vigoare a Legii educatiei nationale nr. 1/2011, au obtinut cel putin nota 7 (sapte) si au ocupat un post didactic/o catedra, devin titulare ale unitatii de invatamant respective daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii generale:

    a) se certifica viabilitatea postului/catedrei;

    b) consiliul de administratie al unitatii de invatamant respective este de acord.

    (2) Incepand cu data de 1 septembrie 2011, poate deveni titular pe postul didactic/catedra ocupat(a) prin suplinire intr-o unitate sau doua unitati de invatamant cu personalitate juridica, in anul scolar 2010 – 2011, in conditiile alin. (1), cadrul didactic calificat care, la data solicitarii, indeplineste cumulativ urmatoarele conditii specifice:

    a) a fost repartizat in anul scolar 2010 – 2011 la nivelul unui singur judet/municipiului Bucuresti pe un post didactic/o catedra vacanta/rezervata prin suplinire, continuitate pentru suplinire sau ca suplinitor cu post redus, in una sau doua unitati de invatamant cu personalitate juridica, in baza notei de cel putin 7 (sapte) obtinute la unul dintre concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate in invatamantul preuniversitar de stat sustinute in specialitatea postului didactic/catedrei, in iulie 2010, iulie 2009 sau iunie – iulie 2008, in sedinta publica organizata pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2010 – 2011;

    b) solicita un post didactic/o catedra care este complet(a), nu este rezervat(a) si are o viabilitate de cel putin 4 ani;

    c) respecta conditiile de ocupare a postului didactic/catedrei, asa cum au fost prevazute de art. 1 din Metodologia privind miscarea personalului didactic din invatamantul preuniversitar, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5.616/2010, si de Centralizatorul privind disciplinele de invatamant, domeniile si specializarile, precum si probele de concurs valabile pentru incadrarea personalului didactic din invatamantul preuniversitar 2011, aprobat prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 3.184/2011;

    d) are avizele si atestatele necesare pentru ocuparea postului didactic/catedrei, conform Metodologiei privind miscarea personalului didactic din invatamantul preuniversitar, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5.616/2010.

    (3) In situatia in care un post didactic/o catedra este solicitat(a) de mai multe cadre didactice netitulare care indeplinesc cumulativ conditiile prevazute la alin. (2), pentru departajare se va lua in calcul nota cea mai mare de la concursul/concursurile sustinut/sustinute in iunie – iulie 2008, iulie 2009 si/sau iulie 2010. La note egale, pentru departajare se folosesc criteriile si punctajele prevazute in anexa nr. 2 la Metodologia privind miscarea personalului didactic din invatamantul preuniversitar, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5.616/2010.

    (4) In situatia in care nici aplicarea criteriilor prevazute la alin. (3) nu conduce la departajare, se aplica in ordine urmatoarele criterii de departajare:

    a) media aritmetica, cu 4 zecimale, calculata prin trunchiere, a mediei anilor de studii si a mediei examenului de licenta/stat/absolvire. Pentru absolventii liceelor pedagogice/scolilor echivalente, departajarea se face pe baza mediei aritmetice cu 4 zecimale, calculata prin trunchiere, a mediei anilor de studii si a mediei examenului de bacalaureat/absolvire;

    b) domiciliul in localitatea unde se afla postul didactic/catedra vacant(a). Daca un candidat are domiciliul in localitatea in care se afla postul didactic/catedra, atunci este avantajat. Daca postul didactic/catedra este intr-un sat ce apartine de o comuna/un oras, candidatul din comuna/oras este avantajat. Daca postul didactic/catedra este intr-un sat ce apartine de o comuna/un oras, candidatul cu domiciliul intr-un alt sat ce apartine de acea comuna/acel oras este avantajat. Daca postul didactic/catedra este intr-o comuna/intr-un oras, candidatul cu domiciliul intr-o localitate ce apartine de localitatea postului este avantajat. Toate celelalte cazuri sunt cazuri de egalitate.

    ART. 2

    (1) Cadrele didactice care se incadreaza in prevederile art. 1 alin. (2) se adreseaza, in scris, consiliului/consiliilor de administratie al/ale unitatii/unitatilor de invatamant unde sunt incadrate prin suplinire in anul scolar 2010 – 2011, prin depunerea unei cereri-tip, conform modelului prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta instructiune, pana la data de 25 februarie 2011. Consiliul/Consiliile de administratie analizeaza cererile individuale si comunica inspectoratului scolar acordul/refuzul, pana la data de 1 martie 2011.

    (2) Consiliul/Consiliile de administratie al/ale unitatii/unitatilor de invatamant comunica in scris, pana la data de 2 martie 2011, cadrelor didactice solicitante motivele acordului/refuzului acordarii titularizarii pe postul didactic/catedra ocupat(a) prin suplinire in anul scolar 2010 – 2011.

    ART. 3

    Comisia judeteana/a municipiului Bucuresti de mobilitate a personalului didactic verifica situatiile transmise de unitatile de invatamant si intocmeste listele finale care cuprind cadrele didactice netitulare propuse pentru a deveni titulare incepand cu data de 1 septembrie 2011, pe care le supune validarii consiliului de administratie al inspectoratului scolar pana la data de 7 martie 2011. Listele finale validate de consiliul de administratie al inspectoratului scolar se afiseaza la inspectoratul scolar pana la data de 8 martie 2011.

    ART. 4

    (1) Contestatiile se depun la inspectoratul scolar in termen de 2 (doua) zile lucratoare de la afisarea listei si se solutioneaza de catre consiliul de administratie al inspectoratului scolar, pana la data de 11 martie 2011. Hotararea consiliului de administratie este definitiva si poate fi atacata numai la instanta de contencios administrativ.

    (2) Dupa solutionarea contestatiilor, inspectorul scolar general emite decizia de repartizare pe perioada nedeterminata, incepand cu data de 1 septembrie 2011, pentru personalul didactic validat de consiliul de administratie al inspectoratului scolar in conditiile prezentei instructiuni, cu precizarea unitatii de invatamant cu personalitate juridica, postului didactic/catedrei, nivelului de invatamant, limbii de predare si a regimului de mediu. In decizie nu se precizeaza viabilitatea postului didactic/catedrei, iar structura/structurile unitatilor de invatamant cu personalitate juridica se precizeaza numai in situatia in care regimul de mediu al structurii/structurilor este diferit de regimul de mediu al unitatii de invatamant cu personalitate juridica.

    ART. 5

    In baza deciziei de repartizare emise de inspectoratul scolar conform art. 4 alin. (2), directorii unitatilor de invatamant incheie contractul individual de munca pe perioada nedeterminata, incepand cu data de 1 septembrie 2011, cu personalul didactic repartizat.

    ART. 6

    Directia generala management, resurse umane si retea scolara din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, inspectoratele scolare si unitatile de invatamant preuniversitar duc la indeplinire prevederile prezentei instructiuni.

    ART. 7

    Prezenta instructiune se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close