Normele metodologice de aplicare a O.G. nr. 24/2010 privind controlul operatiunilor care fac parte din sistemul de finantare prin Fondul European de Garantare Agricola (FEGA)

In M. Of. nr. 130 din 21 februarie 2011 a fost publicat Ordinul comun al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale si al ministrului finantelor publice nr. 216/2834/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 24/2010 privind controlul operatiunilor care fac parte din sistemul de finantare prin Fondul European de Garantare Agricola (FEGA).

            Din cuprins:

    ART. 1

    Se aproba Normele metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 24/2010 privind controlul operatiunilor care fac parte din sistemul de finantare prin Fondul European de Garantare Agricola (FEGA), cuprinse in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

    ART. 2

    Structura de control ex-post din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si Directia supraveghere, accize si operatiuni vamale, directiile regionale pentru accize si operatiuni vamale din cadrul Autoritatii Nationale a Vamilor vor duce la indeplinire dispozitiile prezentului ordin.

    ART. 3

    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

    ANEXA 1

                               NORME METODOLOGICE

de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 24/2010 privind controlul operatiunilor care fac parte din sistemul de finantare prin Fondul European de Garantare Agricola (FEGA)

    ART. 1

    Activitatea de control cu privire la operatiunile care fac parte din sistemul de finantare prin Fondul European de Garantare Agricola – FEGA reglementata prin Regulamentul (CE) nr. 485/2008 al Consiliului din 26 mai 2008 privind controalele efectuate de catre statele membre cu privire la operatiunile care fac parte din sistemul de finantare prin Fondul european de garantare agricola, denumita in continuare control ex-post, se efectueaza de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale prin Structura de control ex-post si Autoritatea Nationala a Vamilor prin Directia supraveghere, accize si operatiuni vamale si prin structurile aflate in coordonarea acesteia pe linie de specialitate din cadrul directiilor regionale pentru accize si operatiuni vamale.

    ART. 2

    Organele de control definite la art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 24/2010 privind controlul operatiunilor care fac parte din sistemul de finantare prin Fondul European de Garantare Agricola (FEGA) sunt:

    a) personalul cu atributii de efectuare a controlului ex-post din cadrul Structurii de control ex-post – Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, care efectueaza controlul ex-post pentru masurile ce intra sub incidenta Regulamentului Consiliului (CE) nr. 485/2008, cu exceptia restitutiilor la export;

    b) personalul cu atributii de efectuare a controlului ulterior, specializat in controlul ex-post, din cadrul Directiei supraveghere, accize si operatiuni vamale si al structurilor aflate in coordonarea acesteia pe linie de specialitate din cadrul directiilor regionale pentru accize si operatiuni vamale – Autoritatea Nationala a Vamilor, care efectueaza controlul ex-post pentru restitutiile la export ce intra sub incidenta Regulamentului Consiliului (CE) nr. 485/2008.

    ART. 3

    Personalul Structurii de control ex-post din cadrul Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale are competenta de control pe intreg teritoriul Romaniei.

    ART. 4

    (1) Organul de control din cadrul Directiei supraveghere, accize si operatiuni vamale are competenta de control pe intreg teritoriul Romaniei, iar structurile corespondente din cadrul directiilor regionale pentru accize si operatiuni vamale au competenta teritoriala stabilita de Autoritatea Nationala a Vamilor.

    (2) Organele de control din cadrul directiilor regionale pentru accize si operatiuni vamale pot efectua controale ex-post si in afara razei teritoriale de competenta din dispozitia directorului Directiei supraveghere, accize si operatiuni vamale sau in baza unei cereri motivate a sefului de serviciu ori a directorului directiei regionale vamale, aprobata de directorul Directiei supraveghere, accize si operatiuni vamale.

    ART. 5

    Autoritatea Nationala a Vamilor raspunde pentru eficienta, eficacitatea si corectitudinea indeplinirii atributiilor prevazute la art. 4 lit. a) si b) din Ordonanta Guvernului nr. 24/2010.

    ART. 6

    Activitatea de efectuare a controlului ex-post se organizeaza si se desfasoara in baza unui program anual.

    ART. 7

    Structura de control ex-post din cadrul Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale elaboreaza si transmite anual, inaintea datei de 15 aprilie, Comisiei Europene Programul de control anual.

    ART. 8

    Programul de control anual este pus in aplicare in conformitate cu art. 10 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 485/2008.

    ART. 9

    Structura de control ex-post din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale transmite Autoritatii Nationale a Vamilor anual, dupa data de 1 iulie, lista intreprinderilor care vor fi supuse controlului ex-post si toate informatiile necesare pentru efectuarea controalelor ex-post.

    ART. 10

    Structura de control ex-post din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale poate solicita Autoritatii Nationale a Vamilor informatii cu privire la derularea controalelor ex-post in conformitate cu art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 24/2010.

    ART. 11

    Structura de control ex-post din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale are responsabilitatea, in conformitate cu prevederile art. 11 alin. (4) din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 485/2008, de a supraveghea pregatirea organelor de control, pregatire care le permite sa dobandeasca cunostinte suficiente in vederea indepliniri sarcinilor lor.

    ART. 12

    In cadrul activitatilor de pregatire a actiunilor de control ex-post, echipa de control poate solicita informatii de la alte institutii si autoritati nationale.

    ART. 13

    (1) Echipa de control ex-post este formata din minimum doua persoane si este propusa de seful organului de control si aprobata de directorul directiei in subordinea careia se afla acesta.

    (2) Echipele de control ex-post sunt constituite astfel incat o intreprindere sa nu fie, de regula, controlata de doua ori consecutiv intr-o perioada de 3 ani de control ex-post de aceeasi echipa de control.

    ART. 14

    Inainte de inceperea controlului membrii echipei de control analizeaza datele existente in baza de date nationala, regionala si le coreleaza cu celelalte informatii disponibile referitoare la activitatea intreprinderii ce urmeaza sa fie controlata. De asemenea, sunt studiate regulamentele comunitare si dispozitiile legale aplicabile masurilor de piata (subventii) pentru care intreprinderile sunt controlate.

    ART. 15

    Controalele ex-post se executa in baza ordinului de control, al carui model este prevazut in anexa nr. 1, semnat de directorul directiei in subordinea careia se afla organul de control, potrivit competentelor.

    ART. 16

    Controalele ex-post se realizeaza cu instiintarea prealabila a intreprinderii supuse controlului, cu scopul de a nu-i perturba activitatea curenta si pentru ca aceasta sa fie in masura de a pune la dispozitie membrilor echipei de control un spatiu adecvat si documentele comerciale definite la art. 1 alin. (3) din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 485/2008, de a permite accesul in locurile de depozitare a produselor, in spatiile de productie si in alte incaperi ale intreprinderii, asigurand prezenta persoanelor competente sa puna la dispozitie datele si informatiile pe care le detin referitoare la operatiunile controlate.

    ART. 17

    (1) Instiintarea prealabila a intreprinderii se realizeaza prin comunicarea in scris, cu 15 zile inainte de initierea controlului ex-post programat, a unei notificari de control ex-post, al carei model este prevazut in anexa nr. 2.

    (2) Notificarea de control ex-post poate fi inmanata intreprinderii de catre echipa de control sau poate fi transmisa prin posta ori fax.

    ART. 18

    Intreprinderea in cauza poate solicita, in scris, in termen de 5 zile de la primire, amanarea datei de incepere a controlului o singura data, pentru motive justificate. Amanarea nu poate depasi 30 de zile.

    ART. 19

    Confirmarea de primire a notificarii de control ex-post se efectueaza de intreprindere in termen de 5 zile de la primire, fiind inmanata organului de control sau transmisa prin posta ori fax.

    ART. 20

    Selectarea operatiunilor care vor face obiectul controlului se realizeaza prin utilizarea analizei de risc propuse de Structura de control ex-post din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si aprobate de Comisia Europeana in conformitate cu art. 2 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 485/2008.

    ART. 21

    La inceperea oricarei actiuni de control ex-post, membrii echipei de control sunt obligati sa prezinte reprezentantului intreprinderii controlate legitimatia de serviciu si ordinul de control.

    ART. 22

    Controalele ex-post se realizeaza, de regula, la sediul social, sediul central sau sediul permanent din Romania ori la domiciliul fiscal declarat al persoanei juridice si, in functie de necesitati, se poate extinde si la punctele de lucru, locurile ori spatiile de depozitare a produselor.

    ART. 23

    In cazul in care nu exista un spatiu adecvat pentru efectuarea controlului ex-post sau din alte cauze obiective, activitate se desfasoara la sediul organului de control.

    ART. 24

    Actiunile de control pentru realizarea controlului ex-post se desfasoara, de regula, in timpul programului de lucru al intreprinderilor. Controlul se poate desfasura si in afara programului de lucru, cu acordul scris al reprezentantilor acestora si cu aprobarea sefului organului de control.

    ART. 25

    Pe parcursul efectuarii controlului ex-post, membrii echipei de control pot extinde controlul la persoanele fizice sau juridice, in conformitate cu art. 1 si 3 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 485/2008. Pentru efectuarea acestor controale se vor emite alte ordine de control ex-post.

    ART. 26

    Organul de control are dreptul sa retina documente comerciale in conformitate cu art. 10 din Ordonanta Guvernului nr. 24/2010. La retinerea/restituirea documentelor comerciale se intocmeste procesul-verbal de predare-primire de inscrisuri, al carui model este prevazut in anexa nr. 3.

    ART. 27

    (1) Pentru clarificarea informatiilor cuprinse in documentele comerciale, membrii echipei de control pot solicita oricarei persoane care are legatura directa sau indirecta cu operatiunile din sistemul de finantare prin FEGA controlate sau care se afla in posesia unor acte ori care detine informatii in legatura cu acestea note explicative conform modelului prezentat in anexa nr. 4, sub forma de intrebari care sa fie utilizate la finalizarea controlului ex-post. Membrii echipei de control vor analiza raspunsurile primite, iar concluziile desprinse vor fi avute in vedere la fundamentarea constatarilor controlului ex-post.

    (2) Daca cei in cauza refuza sa dea nota explicativa sau sa raspunda la unele intrebari, membrii echipei de control vor formula intrebarile printr-o adresa scrisa, stabilind un termen de pana la 3 zile lucratoare de primire a raspunsului.

    (3) In cazul in care nu se primeste raspuns in termenul stabilit, membrii echipei de control consemneaza refuzul in procesul-verbal de control, anexeaza o copie de pe adresa la acesta si aplica sanctiunile prevazute in Ordonanta Guvernului nr. 24/2010.

    ART. 28

    In cazuri temeinic justificate, determinate de necesitatea unor constatari la punctele de lucru sau la spatiile de depozitare a produselor situate in raza de competenta a altei directii regionale pentru accize si operatiuni vamale, membrii echipei de control pot solicita delegarea de competente.

    ART. 29

    Controlul ex-post poate fi suspendat daca:

    a) obtinerea dovezilor de catre echipa de control nu este posibila in termenul stabilit cu intreprinderea, pana la obtinerea acestora, cu exceptia adreselor din strainatate;

    b) controlul este extins la terti, pana la finalizarea acestuia;

    c) este necesara obtinerea informatiilor de la alte state membre, pana la obtinerea acestora;

    d) este necesara obtinerea informatiilor din tari terte, pana la obtinerea acestora.

    ART. 30

    In cazurile temeinic justificate, in care pentru finalizarea controlului ex-post sunt necesare date si documente ce pot fi obtinute de la alte state membre, membrii echipei de control pot propune initierea unei cereri de asistenta in baza art. 7 alin. (4) din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 485/2008 prin Structura de control ex-post din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.

    ART. 31

    (1) In cazurile temeinic justificate, in care pentru finalizarea controlului ex-post sunt necesare date si documente ce pot fi obtinute de la tari terte, membrii echipei de control pot propune initierea unei solicitari de informatii prin Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale – Structura de control ex-post catre Departamentul pentru Lupta Antifrauda.

    (2) In cazurile temeinic justificate, in care pentru finalizarea controlului ex-post sunt necesare date si documente ce pot fi obtinute de la alte administratii vamale, membrii echipei de control din cadrul Autoritatii Nationale a Vamilor pot propune initierea unei cereri de asistenta in baza acordurilor si conventiilor de cooperare vamala.

    ART. 32

    Documentele obtinute in urma cererilor de asistenta reciproca pot constitui mijloace de proba pentru determinarea starii de fapt.

    ART. 33

    In cazul in care echipa de control ex-post din cadrul Autoritatii Nationale a Vamilor constata incalcari ale reglementarilor vamale, aceasta il informeaza in scris pe seful organului de control.

    ART. 34

    Organele de control intocmesc, de regula, urmatoarele acte de control:

    a) proces-verbal de control ex-post;

    b) proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor;

    c) raport de control ex-post.

    ART. 35

    (1) Procesul-verbal de control ex-post este semnat de catre organul de control si de reprezentantul legal al intreprinderii. Continutul orientativ al procesului-verbal de control ex-post este prevazut in anexa nr. 5.

    (2) Procesul-verbal de control ex-post trebuie sa cuprinda motivele de fapt si temeiul de drept in ceea ce priveste constatarile.

    (3) Constatarile din procesul-verbal de control ex-post trebuie sa fie proprii organelor de control, bazate pe date si documente expuse clar si precis, eliminandu-se orice elemente si descrieri personale neconcludente, care incarca nejustificat continutul acestuia.

    (4) Procesul-verbal de control ex-post, semnat de organul de control si de reprezentantii legali ai intreprinderii controlate ori numai de organul de control, se inregistreaza la registratura organului de control. Procesul-verbal de control ex-post este comunicat intreprinderii controlate.

    ART. 36

    La finalizarea controlului, reprezentantul legal al intreprinderii are obligatia sa dea o declaratie scrisa pe propria raspundere, al carei model este prevazut in anexa nr. 6, din care sa rezulte ca au fost puse la dispozitia membrilor echipei de control toate documentele si informatiile solicitate care au legatura cu obiectul controlului. In declaratie se va mentiona si faptul ca au fost restituite toate documentele solicitate si puse la dispozitie de reprezentantul legal al intreprinderii.

    ART. 37

    Procesul-verbal de control ex-post se incheie in doua exemplare originale, din care unul este luat de echipa de control si unul este comunicat intreprinderii.

    ART. 38

    Procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei se incheie de catre organele de control pentru faptele care constituie contraventii conform Ordonantei Guvernului nr. 24/2010, iar contraventiilor constatate le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

    ART. 39

    Agentii constatatori din cadrul Autoritatii Nationale a Vamilor utilizeaza formularul “Proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor”, aprobat prin Ordinul secretarului de stat al Autoritatii Nationale a Vamilor nr. 470/2004.

    ART. 40

    Agentii constatatori din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale utilizeaza formularul “Proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor”, al carui model este prevazut in anexa nr. 7.

    ART. 41

    (1) Raportul de control ex-post se intocmeste la finalizarea controlului si se semneaza de catre membrii echipei de control, este avizat de catre seful ierarhic al echipei de control si aprobat de directorul directiei in subordinea careia este acesta.

    (2) Modelul raportului de control ex-post conform Regulamentului (CE) nr. 485/2008 este prevazut in anexa nr. 8.

    ART. 42

    Raportul de control ex-post trebuie sa cuprinda datele generale despre intreprinderea controlata, analiza de risc cu privire la tranzactiile selectate, motivele de fapt si temeiul de drept in ceea ce priveste constatarile si masurile dispuse de organul de control.

    ART. 43

    Raportul de control ex-post se intocmeste in doua exemplare.

    ART. 44

    La raportul de control ex-post se vor anexa copii ale listelor de verificare, documentele relevante care sustin constatarile si concluziile raportului de control.

    ART. 45

    Raportul de control ex-post si procesul-verbal de control ex-post, impreuna cu anexele si cu celelalte documente referitoare la controlul efectuat, se inregistreaza in mod obligatoriu la registratura organului de control din care face parte echipa de control.

    ART. 46

    Organele de control au obligatia de a transmite Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale – Structurii de control ex-post dosarul de control ex-post in termen de 5 zile de la finalizarea controlului.

    ART. 47

    Dosarul de control ex-post transmis catre Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale – Structura de control ex-post va cuprinde urmatoarele documente:

    a) ordinul de control ex-post;

    b) notificarea de control ex-post;

    c) adresa de raspuns la notificare;

    d) corespondenta cu institutiile care au furnizat informatii cu privire la operatiunile supuse controlului;

    e) procesul-verbal de predare-primire de inscrisuri;

    f) procesul-verbal de control ex-post;

    g) copie a procesului-verbal de constatate si sanctionare a contraventiilor;

    h) declaratia reprezentantului intreprinderii controlate;

    i) raportul de control ex-post cu anexe;

    j) note explicative;

    k) opisul documentelor din dosar.

    ART. 48

    La sediul organului de control se pastreaza un exemplar al dosarului de control ex-post care contine copii ale documentelor mentionate la art. 47 si fisele de control intocmite de membrii echipei de control.

    ART. 49

    Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale – Structura de control ex-post analizeaza documentele cuprinse in dosarul de control transmis de organul de control si, in cazul in care constata deficiente, poate solicita, motivat, completarea dosarului de control, precum si refacerea raportului de control.

    ART. 50

    Rapoartele de control ex-post aferente controalelor realizate la intreprinderile care fac obiectul controlului vor fi transmise, in termen de 30 de zile calendaristice de la primirea acestora, de catre Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale – Structura de control ex-post la Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close