Normele privind tarifele de onorarii pentru serviciile prestate de notarii publici

In M. Of. nr. 133 din 22 februarie 2011 a fost publicat Ordinul ministrului justitiei nr. 46/C/2011 pentru aprobarea Normelor privind tarifele de onorarii pentru serviciile prestate de notarii publici.

Din cuprins:

    ART. 1

    Se aproba Normele privind tarifele de onorarii pentru serviciile prestate de notarii publici, cuprinse in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

    ART. 2

    In fiecare birou notarial, Normele privind tarifele de onorarii pentru serviciile prestate de notarii publici aprobate prin prezentul ordin vor fi tinute la loc vizibil si accesibil publicului, spre a putea fi consultate de catre persoanele interesate.

    ART. 3

    La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului justitiei nr. 943/C/2005, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 263 din 19 aprilie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare.

    ART. 4

    Uniunea Nationala a Notarilor Publici si Serviciul profesii juridice conexe vor duce la indeplinire dispozitiile prezentului ordin.

    ART. 5

    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

    ANEXA 1

                                      NORME

    privind tarifele de onorarii pentru serviciile prestate de notarii publici

    CAPITOLUL I

    Dispozitii generale

    ART. 1

    (1) Onorariile pentru serviciile prestate de notarii publici se stabilesc de catre Consiliul Uniunii Nationale a Notarilor Publici, cu aprobarea ministrului justitiei.

    (2) Onorariile notariale se calculeaza cu respectarea dispozitiilor art. 28 alin. (2) lit. c) din Legea notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare lege.

    ART. 2

    (1) Pentru serviciile prestate, notarii publici au dreptul la:

    a) onorarii stabilite in sume determinate;

    b) onorarii graduale – pe transe si in cote procentuale – in raport cu valoarea determinata sau determinabila a obiectului actului. Onorariul gradual si procentual este datorat si daca actul este supus conditiei sau termenului.

    (2) La stabilirea onorariilor dupa criteriul valoric se vor respecta transele si procentele mentionate in anexele nr. 2 si 3.

    ART. 3

    (1) In cazul actelor complexe, care cuprind mai multe operatiuni juridice, onorariul se stabileste pentru fiecare operatiune in parte.

    (2) Daca este necesar ca actul sau procedura notariala sa cuprinda dispozitii sau anexe referitoare la intregirea intelesului inscrisului sau pentru explicarea acestuia, dispozitiile alineatului precedent nu sunt aplicabile.

    ART. 4

    (1) Pentru prevenirea evaziunii fiscale, notarul public are obligatia de a cere partilor sa declare valoarea convenita in mod real pentru bunurile ce fac obiectul actelor sau procedurilor notariale, punandu-le in vedere consecintele nedeclararii valorii reale a tranzactiei. In cazul in care notarul public are indoieli cu privire la sinceritatea valorii declarate de parti, poate refuza intocmirea actului printr-o incheiere motivata.

    (2) La actele si procedurile notariale care au ca obiect bunuri mobile, onorariul se calculeaza prin aplicarea cotei procentuale prevazute in tarifele de onorarii, la valoarea declarata de parti, cu exceptia cazurilor prevazute in anexa nr. 1.

    (3) Pentru autentificarea actelor care au ca obiect bunuri imobile, onorariul se calculeaza la valoarea declarata de parti. In cazul in care valoarea declarata de parti este inferioara valorii din expertizele cu privire la valorile orientative intocmite in conditiile art. 77^1 alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, onorariul se va stabili la aceasta din urma valoare.

    ART. 5

    Onorariile se stabilesc si se incaseaza in lei.

    ART. 6

    Tarifele de onorarii contin scutiri si reduceri pentru actele intocmite in scopul valorificarii unor drepturi prevazute de legi speciale si de protectie sociala, prevazute in anexa nr. 5.

    ART. 7

    (1) In onorariile stabilite, potrivit tarifului, sunt cuprinse activitatile si serviciile efectiv prestate, astfel:

    a) activitatea de consultatie si informare pentru culegerea datelor necesare de la parti pentru a deslusi vointa acestora;

    b) tehnoredactarea actului;

    c) multiplicarea actului;

    d) procedura notariala indeplinita: autentificare, legalizare de semnatura, dare de data certa, certificare, legalizare etc.;

    e) arhivarea si pastrarea actului in arhiva notarului public;

    f) alte servicii prestate partilor care participa la incheierea actului notarial, cu respectarea dispozitiilor art. 48 din lege.

    (2) Se includ, din punctul de vedere al taxarii, in activitatile si serviciile prevazute la alin. (1) lit. a) – f), dupa caz, servicii precum:

    – obtinerea extrasului de carte funciara de informare sau, dupa caz, de autentificare;

    – comunicarea actelor supuse publicitatii imobiliare la birourile de carte funciara de la locul situarii imobilului;

    – calcularea, incasarea si virarea la bugetul de stat a impozitului pe tranzactii;

    – calcularea, incasarea si virarea la bugetul de stat a tarifelor de publicitate imobiliara;

    – comunicarea actelor catre registrele electronice tinute de Uniunea Nationala a Notarilor Publici si interogarea bazei de date a acestor registre, cand este cazul;

    – deplasarea notarului public in afara sediului biroului notarial.

    ART. 8

    Nerespectarea de catre notarii publici a dispozitiilor prezentelor norme, cu privire la stabilirea si incasarea onorariilor, constituie abatere disciplinara si se sanctioneaza conform art. 39 si urmatoarele din lege.

    CAPITOLUL II

    Clasificarea actelor si procedurilor notariale in functie de care se stabilesc tarifele de onorarii

    SECTIUNEA 1

    Actele si procedurile pentru care onorariile minimale se stabilesc in sume determinate

    ART. 9

    Actele si procedurile pentru care onorariile se exprima in sume determinate sunt prevazute in anexa nr. 1.

    ART. 10

    (1) Consultatiile juridice in materie notariala, scrise sau verbale, se deduc din onorariul final numai daca, in baza acestora, partile au incheiat un act notarial la acelasi birou notarial pentru care s-a perceput onorariul stabilit potrivit tarifelor prevazute in anexele nr. 1 – 5, care fac parte integranta din prezentele norme.

    (2) In situatia in care se solicita reconstituirea unui act original, iar pierderea sau distrugerea acestuia s-a produs in timpul in care inscrisul s-a aflat in pastrarea notarului public, nu se va percepe onorariu.

    (3) Onorariile pentru inventarierea inscrisurilor, documentelor, sumelor de bani, hartiilor de valoare, cecurilor sau altor valori gasite cu ocazia efectuarii inventarului succesoral, precum si pentru primirea in depozit a acestora se calculeaza pentru fiecare dintre cele doua operatiuni in parte.

    (4) Prin primul exemplar se intelege un exemplar original pentru fiecare persoana parte a actului, un exemplar pentru arhiva si, daca este cazul, un exemplar pentru cartea funciara. In cazul in care se solicita un numar mai mare de exemplare originale decat cele intelese prin sintagma “primul exemplar”, pentru acestea se va percepe onorariul prevazut in anexa nr. 1, la rubrica “pentru fiecare exemplar in plus”.

    (5) Onorariul pentru autentificarea procurilor se va percepe in suma fixa, in cuantumul prevazut in anexa nr. 1 pct. 5, indiferent de numarul mandantilor si al mandatarilor.

    (6) Pentru procurile care au ca obiect vanzarea sau cumpararea de bunuri, in cuprinsul carora se mentioneaza pretul tranzactiei, cu precizarea ca acesta se va incasa de catre mandatari, onorariile se stabilesc in suma fixa.

    (7) Pentru autentificarea declaratiilor in care sunt mai multi declaranti, onorariul se calculeaza in suma fixa, in conditiile anexei nr. 1 pct. 19, indiferent de numarul declarantilor.

    (8) Onorariul pentru eliberarea incheierii privind verificarile efectuate in registrele de evidenta ale camerelor notarilor publici si ale Uniunii Nationale a Notarilor Publici se percepe in suma fixa, in cuantumul prevazut in anexa nr. 1 pct. 10.

    (9) Onorariul pentru solutionarea cererii de divort prin acordul sotilor se va percepe in suma fixa, in cuantumul prevazut in anexa nr. 1 pct. 28.

    SECTIUNEA a 2-a

    Acte pentru care onorariile minimale sunt graduale si procentuale

    ART. 11

    Actele si procedurile pentru care se stabilesc onorarii graduale si procentuale sunt:

    a) acte autentice si alte proceduri (anexa nr. 2);

    b) procedura succesorala (anexa nr. 3).

    ART. 12

    (1) Pentru autentificarea actelor translative ale dreptului de proprietate asupra bunurilor mobile si imobile “intre vii”, persoane fizice si juridice, precum si pentru constituirea altor drepturi reale, la stabilirea onorariului se va tine cont de prevederile art. 3, precum si de valorile stabilite in conditiile art. 4. Pentru actele de instrainare care au ca obiect active ale societatilor comerciale, onorariul se calculeaza la pretul declarat de parti sau la valoarea din raportul de evaluare, intocmit in conditiile legii, daca aceasta este mai mare decat pretul declarat. Pentru bunurile imobile, onorariul se calculeaza potrivit anexei nr. 2 pct. I, iar pentru bunurile mobile, potrivit anexei nr. 2 pct. XII lit. b).

    (2) Pentru autentificarea actelor translative ale dreptului de proprietate asupra bunurilor mobile si imobile al caror pret este stabilit de statul roman prin act normativ, onorariul se calculeaza la valoarea bunului, prevazuta in actul normativ respectiv.

    (3) Pentru autentificarea actelor translative ale dreptului de proprietate asupra bunurilor instrainate la licitatie publica, in cazurile si in conditiile prevazute de lege, onorariul se va calcula si se va incasa la valoarea adjudecarii.

    (4) Pentru autentificarea actelor de constituire ori de renuntare la dezmembramintele dreptului de proprietate, onorariul se va stabili la 20% din valoarea bunului, potrivit anexei nr. 2 pct. I.

    (5) Onorariile pentru autentificarea actelor de partaj de bunuri mobile si/sau imobile prin formarea de loturi si atribuirea acestora catre copartajanti, cu sau fara sulta, se stabilesc potrivit anexei nr. 1 pct. 8. Onorariile pentru autentificarea actelor de partaj de bunuri mobile si/sau imobile prin care bunurile ce fac obiectul partajului revin unuia sau unora dintre copartajanti, cu sau fara sulta, se stabilesc potrivit anexei nr. 2 pct. III.

    (6) Pentru antecontractul sau promisiunea de vanzare, onorariul se stabileste in raport cu valoarea partii din pret platita, indiferent de natura bunului, potrivit anexei nr. 2 pct. XII lit. a). In cazul in care contractul de vanzare-cumparare se va autentifica la acelasi birou notarial la care s-a autentificat si antecontractul de vanzare-cumparare, din onorariul final stabilit pentru contract se deduce onorariul achitat pentru antecontract. Pentru autentificarea promisiunilor bilaterale sau unilaterale privind instrainarea dreptului de proprietate sau constituirea altor drepturi reale imobiliare, daca nu se confirma primirea unei sume de bani, onorariul se calculeaza potrivit anexei nr. 1 pct. 6.

    (7) La stabilirea onorariului pentru autentificarea contractelor de renta viagera si a contractelor de intretinere se va lua in calcul valoarea rentei viagere sau, dupa caz, a intretinerii, calculata la valoarea bunului, cu respectarea prevederilor art. 4, la care se vor aplica procentele prevazute in anexa nr. 2 pct. XII lit. b), pentru bunurile mobile, si in anexa nr. 2 pct. I, pentru bunurile imobile.

    (8) Valoarea la care se calculeaza onorariul nu va include taxa pe valoarea adaugata.

    ART. 13

    (1) Pentru autentificarea actelor prin care se instraineaza un bun viitor, onorariul se va calcula potrivit anexei nr. 2 pct. XII lit. b).

    (2) Pentru autentificarea contractelor prin care se cesioneaza, cu titlu oneros sau gratuit, drepturi litigioase sau drepturi succesorale, onorariul se calculeaza potrivit anexei nr. 2 pct. XI.

    (3) Pentru autentificarea contractului de novatie, de delegatie, de compensare, de subrogatie, de cesiune de creanta si remitere de datorie, onorariul se calculeaza potrivit anexei nr. 2 pct. IV.

    (4) Prin exceptie de la dispozitiile alin. (3), pentru autentificarea oricaror acte privind creditarea bancara, daca imprumutul a fost acordat si ipoteca a fost instituita, onorariul se calculeaza potrivit anexei nr. 1 pct. 11.

    ART. 14

    (1) Pentru actele de garantie mobiliara sau imobiliara, cu exceptia celor prevazute in anexa nr. 1 pct. 25 si 26, onorariul se stabileste la valoarea creantei ce face obiectul garantiei, potrivit pct. V din anexa nr. 2, in cazul in care se incheie un singur contract de garantie, indiferent de numarul si de valoarea bunurilor mobile si imobile aduse in garantie.

    (2) In situatia in care creanta este garantata cu mai multe bunuri mobile sau imobile pentru care se incheie contracte de garantie separate, onorariul se va stabili astfel:

    a) pentru primul contract incheiat, onorariul se va calcula la valoarea integrala a creantei, potrivit pct. V din anexa nr. 2, indiferent de numarul si de valoarea bunurilor mobile si imobile aduse in garantie;

    b) pentru urmatoarele acte de garantie, onorariul se va calcula la valoarea creantei, potrivit pct. 25 din anexa nr. 1, indiferent de numarul si de valoarea bunurilor mobile si imobile aduse in garantie.

    (3) Pentru autentificarea actelor de garantie mobiliara sau imobiliara si/sau a contractelor de credit pentru programul “Prima casa” ori pentru alte programe sociale adoptate de statul roman, onorariul se stabileste potrivit anexei nr. 1 pct. 26.

    ART. 15

    (1) Pentru autentificarea actelor constitutive sau a actelor aditionale de majorare a capitalului social al societatilor comerciale, indiferent de forma de organizare a acestora, atunci cand aportul adus nu este in numerar, ci este aport in natura, constand in bunuri mobile sau imobile, onorariul se va percepe numai pentru operatiunea juridica de transmitere a dreptului de proprietate, pentru bunurile imobile, potrivit anexei nr. 2 pct. I, iar pentru bunurile mobile, potrivit anexei nr. 2 pct. XII lit. b).

    (2) Pentru autentificarea actelor de modificare a societatilor comerciale, cu exceptia celor prin care se majoreaza capitalul social cu aport in bunuri mobile si imobile, onorariul se stabileste potrivit anexei nr. 1 pct. 2.2.

    (3) Pentru autentificarea actelor pentru constituirea unei societati comerciale rezultate in urma divizarii sau fuziunii, onorariul se stabileste potrivit anexei nr. 1 pct. 2.3.

    ART. 16

    Pentru actele de donatie sau partaj care au ca obiect locurile de inhumare, onorariul se stabileste la valoarea declarata de parti, potrivit anexei nr. 2 pct. VI.

    ART. 17

    (1) Pentru autentificarea contractelor de comodat de bunuri mobile sau imobile, onorariul se stabileste potrivit pct. 27 din anexa nr. 1, pentru fiecare contract de comodat sau act aditional la acesta, indiferent de numarul si de valoarea bunurilor mobile si imobile.

    (2) Pentru autentificarea contractelor de inchiriere de bunuri mobile sau imobile, onorariul se stabileste prin aplicarea procentului prevazut in anexa nr. 2 pct. VIII la valoarea chiriei stabilite pentru intreaga perioada prevazuta de contract.

    ART. 18

    Pentru actele de protest al cambiilor, cecurilor si al altor titluri la ordin, onorariul se stabileste la valoarea creantei, potrivit anexei nr. 2 pct. X.

    ART. 19

    Pentru autentificarea declaratiilor prin care se recunoaste primirea restului de pret, a sultei sau a oricarei creante, care sunt stabilite initial printr-un alt act notarial sau printr-o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila, onorariul se va calcula potrivit anexei nr. 1 pct. 9.

    ART. 20

    (1) Pentru primirea in depozit a inscrisurilor si documentelor la solicitarea partilor, inclusiv a inscrisurilor, documentelor, sumelor de bani, hartiilor de valoare, cecurilor sau altor valori gasite cu ocazia efectuarii inventarului succesoral, onorariul se stabileste potrivit anexei nr. 1 pct. 23.

    (2) Pentru primirea in depozit a tiparelor ciocanelor silvice, onorariul se stabileste potrivit anexei nr. 1 pct. 24.

    ART. 21

    In cazul in care acte de natura celor prevazute in aceasta sectiune se incheie prin alte proceduri notariale decat autentificarea, si anume: legalizarea de semnatura, darea de data certa, certificarea etc., cu exceptia actelor pentru care legea prevede forma autentica drept conditie ad validitatem, onorariile se vor calcula in suma fixa, potrivit anexei nr. 1.

    ART. 22

    (1) In cadrul procedurii succesorale, onorariile pentru eliberarea certificatului de mostenitor se stabilesc pe certificat de mostenitor, indiferent de numarul mostenitorilor, tinand seama de transele valorice, de categoriile de servicii si proceduri, si au in vedere, prin calcul distinct, valoarea fiecarei mase succesorale, precum si gradul de rudenie al mostenitorilor cu defunctul.

    (2) Onorariile astfel stabilite se vor aplica numai pentru mostenitorii legali ai defunctului.

    (3) Pentru mostenitorii testamentari care nu sunt sot sau rude in grad succesibil cu defunctul, onorariile se majoreaza cu 25%.

    (4) La succesiunile succesive, onorariul se stabileste pentru fiecare masa succesorala in parte.

    (5) Pentru eliberarea unui certificat de mostenitor suplimentar, onorariul se va calcula, conform alin. (1) si (4) si transelor valorice prevazute in anexa nr. 3, la valoarea bunurilor care fac obiectul suplimentarii, aduse la masa succesorala.

    ART. 23

    (1) In cazul in care in cadrul procedurii succesorale se efectueaza inventarierea bunurilor, cu sau fara aplicarea de sigilii ori predarea in custodie, onorariul pentru efectuarea inventarului se stabileste la valoarea bunurilor, potrivit anexei nr. 2 pct. XII lit. b). Valoarea bunurilor luata in calcul la onorariul stabilit pentru efectuarea inventarului nu va include valoarea bunurilor inventariate prin comisie rogatorie.

    (2) Dispozitiile alin. (1) sunt aplicabile si in situatia in care inventarul se efectueaza prin comisie rogatorie. Valoarea bunurilor luata in calcul la onorariul stabilit pentru efectuarea inventarului va include doar valoarea bunurilor inventariate prin comisie rogatorie.

    (3) Daca in cadrul procedurii succesorale se vor presta si alte servicii in conditiile art. 72 – 73 din lege, onorariul se poate majora pana la 25%.

    ART. 24

    (1) La inregistrarea cererii de dezbatere a procedurii succesorale se va putea percepe anticipat onorariul minim stabilit pentru eliberarea certificatului de mostenitor. Din onorariul final se va deduce onorariul platit anticipat.

    (2) La repunerea pe rol a cauzelor suspendate se va percepe onorariul datorat pentru actele de procedura efectuate pana la suspendarea cauzei.

    CAPITOLUL III

    Traduceri efectuate de catre notarii publici sau personalul angajat al acestora, care sunt autorizati ca traducatori

    ART. 25

    Notarii publici sau personalul angajat al acestora, care sunt autorizati, in conditiile legii, ca traducatori, pot efectua traduceri, aplicand tarifele prevazute in anexa nr. 4.

    CAPITOLUL IV

    Scutiri si reduceri

    ART. 26

    (1) Sunt scutite de plata onorariilor urmatoarele acte intocmite in scopul valorificarii unor drepturi prevazute de legi speciale si de protectie sociala:

    a) declaratii privind ajutorul de somaj;

    b) declaratii privind ajutorul social;

    c) declaratii privind obtinerea alocatiei de stat pentru copii;

    d) declaratii privind acordarea burselor pentru elevi si studenti, pentru obtinerea de rechizite scolare si pentru obtinerea de locuri de cazare in camine;

    e) declaratii privind stabilirea sau valorificarea drepturilor fostilor detinuti politici, veteranilor de razboi si vaduvelor acestora;

    f) declaratii privind valorificarea drepturilor persoanelor cu handicap;

    g) declaratii si procuri necesare in cadrul procedurii de obtinere a despagubirilor prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 156/2007 privind despagubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. – S.A., aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 232/2008, in vederea achizitionarii de autoturisme.

    (2) Se pot acorda scutiri in cazurile in care statului roman ii revine obligatia de plata a onorariului.

    ART. 27

    Pentru mostenitorii minori fara venituri proprii, pentru mostenitorii care nu realizeaza niciun fel de venituri sau realizeaza venituri sub venitul minim pe economie, precum si pentru mostenitorii din zonele declarate calamitate se pot acorda reduceri de pana la 100% din onorariul datorat.

    ART. 28

    (1) Se poate reduce cu 15% onorariul pentru autentificarea actelor in care avocatii sau consilierii juridici au calitatea de dobanditori ai drepturilor si, implicit, obligatia de plata a onorariului, precum si la succesiuni, daca acestia au calitatea de mostenitori.

    (2) Se pot reduce pana la 70% onorariile pentru autentificarea actelor in care au calitatea de dobanditori ai drepturilor si, implicit, obligatia de plata a onorariului magistratii, sotii/sotiile acestora, precum si copiii lor minori.

    ART. 29

    Se reduc cu 30% onorariile pentru autentificarea contractelor de vanzare-cumparare si a oricaror alte acte care se incheie in cadrul programului “Prima casa”, cu exceptia celor prevazute in anexa nr. 1 pct. 11 si 26.

    ART. 30

    Se pot acorda reduceri de 90% la onorariile stabilite pentru actele notariale in care au calitatea de dobanditori ai drepturilor si, implicit, obligatia de plata a onorariului: Uniunea Nationala a Notarilor Publici, camerele notarilor publici, personalul acestora sau al birourilor notarilor publici, notarii publici, sotii/sotiile acestora, precum si copiii minori ai notarilor publici. Aceeasi reducere de 90% se poate acorda si la onorariile stabilite pentru actele notariale in care au calitatea de dobanditori ai drepturilor si, implicit, obligatia de plata a onorariului orice persoane juridice in care Uniunea Nationala a Notarilor Publici si/sau camerele notarilor publici sunt actionare, asociate sau fondatoare, dupa caz.

    ART. 31

    In cazul actelor in care se pot acorda mai multe reduceri de onorariu se aplica o singura reducere, respectiv reducerea care are cuantumul cel mai mare.

    CAPITOLUL V

    Anexe

    ART. 32

    Anexele nr. 1 – 5, cuprinzand tarifele de onorarii stabilite pe categorii de servicii si proceduri notariale, fac parte integranta din prezentele norme, dupa cum urmeaza:

    – anexa nr. 1 – Acte si proceduri notariale pentru care onorariile sunt stabilite in suma determinata;

    – anexa nr. 2 – Acte si proceduri notariale pentru care onorariile sunt graduale pe transe si in cote procentuale;

    – anexa nr. 3 – Procedura succesorala;

    – anexa nr. 4 – Tarife pentru traducerile efectuate de catre notarii publici sau personalul angajat al acestora, care sunt autorizati ca traducatori;

    – anexa nr. 5 – Scutiri si reduceri.

    ANEXA 4

    la norme

                                      TARIFE

pentru traducerile efectuate de catre notarii publici sau personalul angajat al acestora, care sunt autorizati ca traducatori

    1. Pentru persoane fizice:

    Traduceri de pe: certificatele de nastere, deces, casatorie, adeverinte, cazier:

    – 10 lei, pentru un exemplar + un exemplar pentru arhiva;

    – 5 lei, pentru fiecare exemplar in plus;

    alte documente:

    – 20 lei, pentru fiecare pagina + un exemplar pentru arhiva;

    – 10 lei, pentru fiecare pagina in plus.

    2. Pentru persoane juridice:

    – 25 lei, pentru un exemplar + un exemplar pentru arhiva;

    – 10 lei, pentru fiecare pagina in plus.

    3. Taxe de urgenta:

    – 50% din valoarea tarifelor, pentru traduceri efectuate in 48 de ore si in zilele nelucratoare;

    – 100% din valoarea tarifelor pentru traduceri efectuate in 3 – 8 ore, in functie de complexitatea actului.

    ANEXA 5

    la norme

                            SCUTIRI SI REDUCERI

    A. Scutiri

    I. Sunt scutite de la plata onorariilor urmatoarele acte intocmite in scopul valorificarii unor drepturi prevazute de lege, cu exceptia cheltuielilor materiale:

    1. declaratii pentru obtinerea ajutorului de somaj;

    2. declaratii pentru obtinerea ajutorului social;

    3. declaratii pentru obtinerea alocatiei de stat pentru copii;

    4. declaratii pentru acordarea burselor pentru elevi si studenti, pentru obtinerea de rechizite scolare si pentru obtinere de cazare in camine;

    5. declaratii pentru stabilirea sau valorificarea drepturilor fostilor detinuti politici, veteranilor de razboi si vaduvelor acestora;

    6. declaratii pentru stabilirea sau valorificarea drepturilor persoanelor cu handicap;

    7. declaratii si procuri necesare in cadrul procedurii de obtinere a despagubirilor prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 156/2007 privind despagubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. – S.A. in vederea achizitionarii de autoturisme, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 232/2008.

    II. Se pot acorda scutiri in cazurile in care statului roman ii revine obligatia de plata a onorariului.

    B. Reduceri

    1. Se pot acorda reduceri de pana la 50% din onorariu pentru autentificarea procurilor necesare incasarii pensiilor de orice natura si a drepturilor banesti prevazute la capitolul A “Scutiri”, enumerate mai sus.

    2. Se pot acorda reduceri de 90% la onorariile stabilite pentru actele notariale in care au calitatea de dobanditori ai drepturilor si, implicit, obligatia de plata a onorariului: Uniunea Nationala a Notarilor Publici, camerele notarilor publici, personalul acestora sau al birourilor notarilor publici, notarii publici, precum si sotul/sotia si copiii minori ai notarilor publici. Aceeasi reducere de 90% se poate acorda si la onorariile stabilite pentru actele notariale in care au calitatea de dobanditori ai drepturilor si, implicit, obligatia de plata a onorariului orice persoane juridice in care Uniunea Nationala a Notarilor Publici si/sau camerele notarilor publici sunt actionare, asociate sau fondatoare, dupa caz.

    3. Se reduc cu 30% onorariile pentru autentificarea contractelor de vanzare-cumparare si a oricaror alte acte care se incheie in cadrul programului “Prima casa”, cu exceptia celor prevazute in anexa nr. 1 pct. 11 si pct. 25.

    4. Se pot reduce pana la 70% onorariile pentru autentificarea actelor in care au calitatea de dobanditori ai drepturilor si, implicit, obligatia de plata a onorariului magistratii, precum si sotul/sotia si/sau copiii lor minori.

    5. Se poate reduce cu 15% onorariul pentru autentificarea actelor in care avocatii sau consilierii juridici au calitatea de dobanditori ai drepturilor si, implicit, obligatia de plata a onorariului, precum si la succesiuni, daca acestia au calitatea de mostenitori.

    6. Pentru mostenitorii minori fara venituri proprii, pentru mostenitorii care nu realizeaza niciun fel de venituri sau realizeaza venituri sub venitul minim pe economie, precum si pentru mostenitorii din zonele declarate calamitate, se pot acorda reduceri de pana la 100% din onorariul datorat.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close