O.U.G. nr. 14/2011 pentru protectia consumatorilor la incheierea si executarea contractelor privind dobandirea dreptului de folosinta pe o perioada determinata a unuia sau a mai multor spatii de cazare, a contractelor pe termen lung privind dobandirea unor beneficii pentru produsele de vacanta, a contractelor de revanzare, precum si a contractelor de schimb

In M. Of. nr. 134 din 22 februarie 2011 a fost publicata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 14/2011 pentru protectia consumatorilor la incheierea si executarea contractelor privind dobandirea dreptului de folosinta pe o perioada determinata a unuia sau a mai multor spatii de cazare, a contractelor pe termen lung privind dobandirea unor beneficii pentru produsele de vacanta, a contractelor de revanzare, precum si a contractelor de schimb.
Din cuprins:
    Avand in vedere faptul ca transpunerea si implementarea in legislatia nationala a Directivei 2008/122/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 14 ianuarie 2009 privind protectia consumatorilor in ceea ce priveste anumite aspecte referitoare la contractele privind dreptul de folosinta a bunurilor pe durata limitata, la contractele privind produsele de vacanta cu drept de folosinta pe termen lung, precum si la contractele de revanzare si de schimb, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 33 din 3 februarie 2009, trebuie realizate pana la data de 23 februarie 2011, adoptarea prezentei ordonante de urgenta se impune pentru a permite comerciantilor sa indeplineasca obligatiile prevazute in actul normativ european, astfel incat sa fie atins obiectivul de creare a pietei interne comunitare, care impune asigurarea unui cadru de reglementare unitar la nivelul Uniunii Europene.
    Tinand cont de faptul ca actul normativ european mentionat reglementeaza noi tipuri de contracte, adaptate evolutiei pietei si noilor produse existente, oferind o protectie eficienta consumatorilor si in aceste cazuri,
    luand in considerare faptul ca, in lipsa unei reglementari imediate a acestor tipuri de contracte, consumatorii nu ar putea beneficia de drepturile prevazute de actul normativ european mentionat, creandu-se o denaturare a concurentei,
    pentru a se evita posibilitatea declansarii procedurii de infringement de catre Comisia Europeana impotriva Romaniei,
    tinand cont de faptul ca aceste aspecte vizeaza interesul public si constituie situatii de urgenta si extraordinare, a caror reglementare nu poate fi amanata,
    in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

    CAPITOLUL I
    Obiect, domeniu de aplicare si definitii

    ART. 1
    Prezenta ordonanta de urgenta reglementeaza protectia consumatorilor la incheierea si executarea contractelor privind dobandirea dreptului de folosinta pe o perioada determinata a unuia sau a mai multor spatii de cazare, a contractelor pe termen lung privind dobandirea unor beneficii pentru produsele de vacanta, a contractelor de revanzare, precum si a contractelor de schimb, pentru a se asigura un inalt nivel de protectie a consumatorilor.
    ART. 2
    (1) Prevederile prezentei ordonante de urgenta se aplica tranzactiilor dintre comercianti si consumatori.
    (2) Comerciantii pot desfasura tranzactiile reglementate prin prezenta ordonanta de urgenta in baza licentei de turism emise de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 1.267/2010 privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licentelor si brevetelor de turism.
    ART. 3
    Prezenta ordonanta de urgenta se aplica cu respectarea prevederilor legale referitoare la:
    a) modalitatile de reparare a prejudiciului si la caile de atac prevazute in dreptul comun;
    b) inregistrarea bunurilor mobile sau imobile si transferul dreptului de proprietate a bunurilor imobile;
    c) conditiile de amplasare sau criteriile si metodologia de autorizare ori licentiere;
    d) determinarea naturii juridice a drepturilor care fac obiectul contractelor reglementate de prezenta ordonanta de urgenta.
    ART. 4
    In sensul prezentei ordonante de urgenta, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
    a) contract privind dobandirea dreptului de folosinta pe o perioada determinata a unuia sau a mai multor spatii de cazare – contractul cu durata mai mare de un an, in temeiul caruia consumatorul dobandeste, cu titlu oneros, dreptul de folosinta a unuia sau a mai multor spatii de cazare peste noapte, pentru mai mult de o perioada de ocupare;
    b) contract pe termen lung privind dobandirea unor beneficii pentru produsele de vacanta – contractul cu durata mai mare de un an, in temeiul caruia consumatorul dobandeste, cu titlu oneros, in principal dreptul de a beneficia de reduceri si de alte avantaje privind cazarea, cu sau fara excluderea transportului ori a altor servicii;
    c) contract de revanzare – contractul in temeiul caruia un comerciant acorda asistenta, cu titlu oneros, unui consumator pentru vanzarea sau cumpararea drepturilor care decurg dintr-un contract privind dobandirea dreptului de folosinta pe o perioada determinata a unuia sau a mai multor spatii de cazare ori dintr-un contract pe termen lung privind dobandirea unor beneficii pentru produsele de vacanta;
    d) contract de schimb – contractul in temeiul caruia un consumator participa, cu titlu oneros, la un sistem de schimb care ii permite accesul la spatii de cazare peste noapte ori la alte servicii, in schimbul acordarii accesului temporar altor persoane la avantajele ce decurg din contractul consumatorului respectiv privind dreptul de folosinta pe o perioada determinata a unuia sau a mai multor spatii de cazare;
    e) comerciant – orice persoana fizica ori juridica ce actioneaza in cadrul activitatii sale comerciale, industriale sau de productie, artizanale ori liberale, precum si orice persoana care actioneaza in numele sau pe seama acesteia;
    f) consumator – orice persoana fizica ce actioneaza in scopuri din afara activitatii sale comerciale, industriale sau de productie, artizanale ori liberale;
    g) contract accesoriu – contractul in temeiul caruia consumatorului ii sunt prestate de catre un comerciant sau de catre un tert, in baza unei intelegeri intre comerciant si acel tert, servicii conexe unui contract privind dobandirea dreptului de folosinta pe o perioada determinata a unuia sau a mai multor spatii de cazare ori unui contract pe termen lung privind dobandirea unor beneficii pentru produsele de vacanta;
    h) suport durabil – orice instrument care ii permite consumatorului sau comerciantului sa stocheze informatii care ii sunt adresate personal, intr-un mod accesibil pentru referinte ulterioare, pe o durata corespunzatoare scopului informatiilor, si care sa permita reproducerea nealterata a acestora;
    i) cod de conduita – acordul sau ansamblul de reguli care nu este impus prin legislatie ori prin dispozitii administrative si care defineste comportamentul comerciantilor ce se angajeaza sa il respecte, cu privire la una sau mai multe practici comerciale ori la unul sau mai multe sectoare de activitate;
    j) responsabil de cod – orice entitate, inclusiv un comerciant sau un grup de comercianti, responsabila cu intocmirea si revizuirea unui cod de conduita si/sau cu supravegherea respectarii acestui cod de catre cei care s-au angajat sa il respecte.
    ART. 5
    Pentru a calcula durata contractelor definite la art. 4 lit. a) si b) se vor lua in considerare toate clauzele contractuale care permit reinnoirea tacita sau prelungirea duratei contractului.

    CAPITOLUL II
    Informatii preliminare incheierii contractului

    SECTIUNEA 1
    Publicitatea

    ART. 6
    Orice forma de publicitate trebuie sa precizeze posibilitatea obtinerii informatiilor mentionate la art. 10, precum si locul de unde acestea pot fi obtinute.
    ART. 7
    (1) In cazul in care in cadrul unei oferte promotionale, al unui eveniment de promovare sau al unui eveniment comercial urmeaza a i se oferi consumatorului, personal, oricare dintre contractele definite la art. 4 lit. a) – d), comerciantul trebuie sa precizeze in mod clar in invitatie scopul comercial si natura evenimentului.
    (2) Informatiile prevazute la art. 10 se pun la dispozitia consumatorului in orice moment pe toata durata evenimentului.
    ART. 8
    Niciunul dintre produsele care pot face obiectul contractelor definite la art. 4 lit. a) si b) nu poate fi promovat sau comercializat drept o investitie.

    SECTIUNEA a 2-a
    Informatii precontractuale

    ART. 9
    (1) Comerciantul furnizeaza consumatorului toate informatiile prevazute la art. 10:
    a) gratuit;
    b) intr-un mod clar si usor de inteles;
    c) pe hartie sau pe un alt suport durabil, usor accesibil consumatorului;
    d) in limba romana sau, in cazul in care consumatorul este cetatean strain ori isi are resedinta in strainatate, contractul se redacteaza, la alegerea acestuia, si in limba sau in una dintre limbile oficiale ale statului pe teritoriul caruia isi are resedinta ori al carui cetatean este, cu conditia ca aceasta sa fie o limba oficiala a Uniunii Europene;
    e) cu suficient timp, dar cu cel putin 15 zile calendaristice inainte ca un consumator sa incheie un contract sau sa accepte o oferta.
    (2) Perioada de 15 zile prevazuta la alin. (1) lit. e) se poate reduce cu acordul scris al consumatorului.
    ART. 10
    (1) Comerciantul furnizeaza consumatorului informatii precontractuale, dupa cum urmeaza:
    a) in cazul unui contract privind dobandirea dreptului de folosinta pe o perioada determinata a unuia sau a mai multor spatii de cazare, prin intermediul formularului standard de informatii prevazut in anexa nr. 1 si al informatiilor enumerate in partea a 3-a a formularului respectiv;
    b) in cazul unui contract pe termen lung privind dobandirea unor beneficii pentru produsele de vacanta, prin intermediul formularului standard de informatii prevazut in anexa nr. 2 si al informatiilor enumerate in partea a 3-a a formularului respectiv;
    c) in cazul unui contract de revanzare, prin intermediul formularului standard de informatii prevazut in anexa nr. 3 si al informatiilor enumerate in partea a 3-a a formularului respectiv;
    d) in cazul unui contract de schimb, prin intermediul formularului standard de informatii prevazut in anexa nr. 4 si al informatiilor enumerate in partea a 3-a a formularului respectiv.
    (2) Comerciantul are obligatia sa completeze formularele standard prevazute la alin. (1) cu informatii suficiente si precise, astfel incat sa nu induca in eroare consumatorul si pentru a permite consumatorului sa ia o decizie in deplina cunostinta de cauza.

    CAPITOLUL III
    Informatii si drepturi contractuale

    SECTIUNEA 1
    Informatii contractuale

    ART. 11
    Contractul se incheie in forma scrisa, pe hartie sau pe un alt suport durabil acceptat de consumator, si se redacteaza in mod vizibil si usor de citit, cu font de minimum 12. Culoarea de fond a hartiei pe care este redactat contractul trebuie sa fie in contrast cu cea a fontului utilizat.
    ART. 12
    (1) Contractul se redacteaza in limba romana.
    (2) In cazul in care consumatorul este cetatean strain sau isi are resedinta in strainatate, contractul se redacteaza, la alegerea acestuia, si in limba sau in una dintre limbile statului membru pe teritoriul caruia isi are resedinta ori al carui cetatean este, cu conditia ca aceasta sa fie o limba oficiala a Uniunii Europene.
    (3) In cazul unui contract privind dobandirea dreptului de folosinta pe o perioada determinata a unuia sau a mai multor spatii de cazare care are ca obiect un singur bun imobil determinat, comerciantul furnizeaza consumatorului, in mod gratuit, o traducere autorizata a contractului in limba sau in una dintre limbile statului membru in care se afla bunul imobil, cu conditia ca aceasta sa fie o limba oficiala a Uniunii Europene, in termen de 15 zile calendaristice de la data mentionata la art. 18 alin. (1).
    ART. 13
    Contractul include urmatoarele:
    a) informatii privind numele si domiciliul si, dupa caz, denumirea sau sediul social al partilor contractante;
    b) formularul standard prevazut la art. 10, care devine parte integranta a contractului;
    c) separat, formularul standard referitor la dreptul de retragere prevazut in anexa nr. 5, care are ca scop facilitarea exercitarii dreptului de retragere din contract, in conformitate cu prevederile art. 17 – 20;
    d) semnatura fiecarei parti;
    e) data si locul incheierii contractului;
    f) modalitatile de notificare.
    ART. 14
    (1) Informatiile continute in formularul standard prevazut la art. 10 nu pot fi modificate decat cu acordul expres al partilor sau in cazul in care modificarile decurg din anumite circumstante neobisnuite si neprevazute, independente de vointa comerciantului, si ale caror consecinte nu ar fi putut fi evitate, chiar daca s-ar fi luat toate masurile necesare.
    (2) Orice modificare va fi comunicata consumatorului, pe hartie sau pe un alt suport durabil usor accesibil acestuia si pe care il accepta, inainte de incheierea contractului.
    (3) Modificarile se mentioneaza in mod expres in contract.
    ART. 15
    (1) Inainte de incheierea contractului, comerciantul atrage atentia consumatorului intr-o maniera explicita asupra:
    a) existentei dreptului de retragere din contract;
    b) duratei de timp in care acesta isi poate exercita dreptul de retragere, in conformitate cu prevederile art. 17 – 20;
    c) interzicerii platilor in avans in aceasta perioada, in conformitate cu prevederile art. 24 si 25.
    (2) Consumatorul confirma primirea informatiilor contractuale prevazute la alin. (1) prin semnarea rubricilor corespunzatoare din partea a 2-a a formularului standard prevazut in anexele nr. 1 – 4.
    ART. 16
    La momentul incheierii contractului, consumatorul primeste cel putin un exemplar al acestuia.

    SECTIUNEA a 2-a
    Dreptul de retragere

    ART. 17
    Consumatorul are dreptul de a se retrage din contractele definite la art. 4 lit. a) – d) in termen de 14 zile calendaristice, fara invocarea niciunui motiv.
    ART. 18
    (1) Termenul de 14 zile calendaristice prevazut pentru exercitarea dreptului de retragere incepe sa curga astfel:
    a) de la data incheierii contractului sau a unui precontract cu caracter obligatoriu;
    b) de la data la care consumatorul intra in posesia contractului sau a oricarui precontract obligatoriu, daca aceasta este ulterioara datei mentionate la lit. a).
    (2) In cazul in care comerciantul a completat si a pus la dispozitia consumatorului, separat, formularul standard privind dreptul de retragere, prevazut la art. 13 lit. c), in forma scrisa, pe hartie sau pe un alt suport durabil acceptat de consumator, in termen de un an de la data mentionata la alin. (1), termenul de retragere din contract incepe sa curga de la data la care consumatorul primeste acest formular.
    (3) In cazul in care informatiile mentionate la art. 10, inclusiv formularul standard prevazut in anexele nr. 1 – 4, au fost puse la dispozitia consumatorului in forma scrisa, pe hartie sau pe un alt suport durabil acceptat de consumator, in termen de 3 luni de la data mentionata la alin. (1), termenul de retragere din contract curge de la data la care consumatorul primeste aceste informatii.
    ART. 19
    Consumatorul decade din dreptul de a se retrage din contract in termen de:
    a) un an si 14 zile calendaristice de la data mentionata la art. 18 alin. (1), in cazul in care comerciantul nu a completat si nu a pus la dispozitia consumatorului, in forma scrisa, pe hartie sau pe un alt suport durabil acceptat de consumator, formularul standard privind dreptul de retragere din contract, prevazut la art. 13 lit. c);
    b) 3 luni si 14 zile calendaristice de la data mentionata la art. 18 alin. (1), in cazul in care informatiile mentionate la art. 10, inclusiv formularul standard prevazut in anexele nr. 1 – 4, nu au fost puse la dispozitia consumatorului in forma scrisa, pe hartie sau pe un alt suport durabil acceptat de consumator.
    ART. 20
    (1) In cazul in care contractul de schimb si contractul privind dobandirea dreptului de folosinta pe o perioada determinata a unuia sau a mai multor spatii de cazare sunt incheiate concomitent, in ambele contracte va fi prevazut acelasi termen de retragere din contract.
    (2) Pentru ambele contracte termenul de retragere se calculeaza in conformitate cu dispozitiile art. 18 alin. (1), asa cum se aplica in cazul contractelor privind dobandirea dreptului de folosinta pe o perioada determinata a unuia sau a mai multor spatii de cazare.
    ART. 21
    (1) In cazul in care consumatorul are intentia de a-si exercita dreptul de retragere din contract, acesta notifica in scris comerciantul cu privire la acest lucru, pe hartie sau pe alt suport durabil, inainte de expirarea termenului de retragere din contract. Pentru a fi valabila, notificarea se comunica inainte de expirarea termenului de retragere din contract, prin mijloace care asigura confirmarea transmiterii acesteia.
    (2) Consumatorul poate utiliza formularul notificarii de retragere din contract, prin intermediul formularului standard de informatii prevazut in anexa nr. 5, furnizat de comerciant in conformitate cu prevederile art. 13 lit. c).
    (3) Dreptul de retragere produce efecte de la data expedierii notificarii de catre consumator.
    ART. 22
    In cazul exercitarii dreptului de retragere de catre consumator, inceteaza obligatia partilor de a executa contractul.
    ART. 23
    Consumatorul are dreptul de a se retrage din contract fara a fi raspunzator pentru plata vreunei sume sau pentru alte obligatii aferente eventualelor servicii prestate inaintea exercitarii dreptului de retragere din contract.

    SECTIUNEA a 3-a
    Plati in avans

    ART. 24
    In cazul contractelor definite la art. 4 lit. a), b) si d), sunt interzise orice plati in avans, acordarea de garantii, rezervarea oricaror sume din conturi, recunoasterea explicita a sumelor datorate, precum si orice alte plati sau contraprestatii efectuate de consumator catre comerciant ori catre orice tert inainte de expirarea termenului de retragere, in conformitate cu prevederile art. 17 – 20.
    ART. 25
    In cazul unui contract de revanzare, definit la art. 4 lit. c), sunt interzise orice plati in avans, acordarea de garantii, rezervarea oricaror sume din conturi, recunoasterea explicita a sumelor datorate, precum si orice alte plati sau contraprestatii efectuate de consumator catre comerciant ori catre orice tert inainte ca respectivul contract de revanzare sa isi produca efectele sau sa inceteze pe alte cai.

    SECTIUNEA a 4-a
    Dispozitii specifice contractelor pe termen lung privind dobandirea unor beneficii pentru produsele de vacanta

    ART. 26
    (1) In cazul contractelor pe termen lung privind dobandirea unor beneficii pentru produsele de vacanta, plata se efectueaza conform unui calendar fix de plati.
    (2) Sunt interzise orice plati ale pretului specificat in contract care nu sunt efectuate conform calendarului fix de plati.
    (3) Platile, inclusiv plata cotizatiei de membru, sunt esalonate in rate anuale, fiecare dintre acestea avand aceeasi valoare.
    (4) Comerciantul trimite o solicitare scrisa de plata, pe hartie sau pe alt suport durabil acceptat de consumator, cu cel putin 14 zile calendaristice inainte de data scadentei.
    ART. 27
    (1) Consumatorul are dreptul de a inceta contractul, fara penalizari, oricand dupa plata celei de a doua dintre ratele prevazute la art. 26 alin. (3).
    (2) In cazul in care consumatorul are intentia de a inceta contractul, acesta va notifica comerciantul in termen de 14 zile calendaristice de la primirea solicitarii de plata aferente fiecarei rate.
    (3) Acest drept nu afecteaza dreptul consumatorului de a inceta contractul in temeiul prevederilor dreptului comun.

    SECTIUNEA a 5-a
    Incetarea contractelor accesorii

    ART. 28
    In cazul in care consumatorul isi exercita dreptul de retragere din contractul privind dobandirea dreptului de folosinta pe o perioada determinata a unuia sau a mai multor spatii de cazare ori din contractul pe termen lung privind dobandirea unor beneficii pentru produsele de vacanta, orice contract de schimb care depinde de acesta sau orice alt contract accesoriu inceteaza in mod automat, fara niciun fel de cost pentru consumator.
    ART. 29
    (1) Fara a aduce atingere art. 63 – 65 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 288/2010, in cazul in care consumatorul isi exercita dreptul de retragere din oricare dintre contractele definite la art. 4 lit. a) – d), iar pretul este acoperit in intregime sau partial de un credit acordat consumatorului de catre comerciant ori de catre un tert, pe baza unui contract incheiat intre acel tert si comerciant, contractul de credit inceteaza fara niciun fel de cost pentru consumator.
    (2) Contractul dintre tert si comerciant va preciza in mod expres faptul ca nu va fi suportat de catre consumator niciun fel de cost in cazul in care consumatorul isi exercita dreptul de retragere conform prezentei ordonante de urgenta.
    ART. 30
    (1) In cazul in care creditul este acordat consumatorului de catre un tert, consumatorul transmite creditorului o notificare privind retragerea din contract.
    (2) Notificarea prevazuta la alin. (1):
    a) se face pe hartie sau pe un alt suport durabil aflat la indemana creditorului si accesibil acestuia;
    b) se comunica prin mijloace care asigura confirmarea transmiterii acesteia;
    c) se expediaza inainte de expirarea termenului de retragere din contract, conform prevederilor prezentei ordonante de urgenta.
    (3) Dreptul de retragere produce efecte de la data expedierii notificarii de catre consumator.

    CAPITOLUL IV
    Competenta, sesizare si control

    ART. 31
    In vederea asigurarii respectarii dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta de catre comercianti, consumatorii pot sa sesizeze Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor atunci cand le sunt sau le pot fi incalcate drepturile.
    ART. 32
    (1) Incalcarea prevederilor art. 6 – 10 constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 4.000 lei la 40.000 lei.
    (2) Incalcarea prevederilor art. 11 – 16 si ale art. 22 – 29 constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 8.000 lei la 80.000 lei.
    (3) Nerespectarea de catre comerciant a dreptului consumatorului de a se retrage din contract, conform prevederilor art. 17, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 8.000 lei la 80.000 lei.
    (4) Nerespectarea de catre comerciant a modului de calcul al termenului in care consumatorul isi poate exercita dreptul de retragere, conform prevederilor art. 18 – 20, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 8.000 lei la 80.000 lei.
    (5) Nerespectarea de catre comerciant a momentului de la care incepe sa produca efecte dreptul de retragere din contract, conform prevederilor art. 21 alin. (3), constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 8.000 lei la 80.000 lei.
    (6) Valoarea amenzilor prevazute la alin. (1) si (2) se va actualiza prin hotarare a Guvernului.
    ART. 33
    Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 32 alin. (1) – (5) se fac de catre reprezentantii imputerniciti ai Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, la sesizarea consumatorilor, a asociatiilor de consumatori ori din oficiu, in cazul in care prin incalcarea prevederilor legale sunt sau pot fi afectate interesele consumatorilor.
    ART. 34
    (1) Odata cu aplicarea sanctiunii amenzii contraventionale, agentul constatator poate dispune urmatoarele sanctiuni contraventionale complementare:
    a) respectarea imediata a clauzelor contractuale care au fost incalcate;
    b) restituirea sumelor incasate fara temei legal, in termen de maximum 15 zile calendaristice;
    c) aducerea contractului in conformitate cu prevederile legale, in termen de maximum 15 zile calendaristice;
    d) repararea deficientelor constatate prin procesul-verbal, in termen de maximum 15 zile calendaristice.
    (2) Neaducerea la indeplinire a masurilor dispuse in conformitate cu alin. (1), in termenele si in conditiile prevazute in procesele-verbale de constatare a contraventiei, sau savarsirea repetata in decurs de 6 luni de la prima constatare a uneia dintre contraventiile prevazute la art. 32 alin. (1) – (5) constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 80.000 lei la 100.000 lei.
    (3) Prin derogare de la art. 32 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, contestarea in instanta a sanctiunilor contraventionale complementare dispuse nu suspenda de drept executarea acestora.
    ART. 35
    Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului poate retrage licenta de turism, poate constata si poate aplica sanctiuni contraventionale in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 1.267/2010 si ale normelor metodologice de aplicare a acesteia.
    ART. 36
    Contraventiilor prevazute la art. 32 alin. (1) – (5) le sunt aplicabile prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

    CAPITOLUL V
    Dispozitii tranzitorii si finale

    ART. 37
    Contractelor aflate in curs de derulare li se aplica dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele incheiate intre comercianti si consumatori, republicata, cu modificarile ulterioare, si ale Legii nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comerciantilor in relatia cu consumatorii si armonizarea reglementarilor cu legislatia europeana privind protectia consumatorilor, cu modificarile ulterioare.
    ART. 38
    (1) Atunci cand legislatia aplicabila contractului este legislatia unui stat membru, consumatorul nu poate renunta la drepturile sale care ii sunt conferite prin legislatia nationala a respectivului stat membru care transpune prevederile Directivei 2008/122/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 14 ianuarie 2009 privind protectia consumatorilor in ceea ce priveste anumite aspecte referitoare la contractele privind dreptul de folosinta a bunurilor pe durata limitata, la contractele privind produsele de vacanta cu drept de folosinta pe termen lung, precum si la contractele de revanzare si de schimb, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 33 din 3 februarie 2009.
    (2) Consumatorii nu isi pierd protectia acordata prin prezenta ordonanta de urgenta in cazul in care legislatia aplicabila contractului este legislatia unui stat tert in oricare dintre urmatoarele situatii:
    a) daca oricare dintre bunurile imobile in cauza este situat pe teritoriul unui stat membru;
    b) pentru contractele care nu sunt legate in mod direct de bunuri imobile, in cazul in care comerciantul isi desfasoara activitatile comerciale sau profesionale intr-un stat membru ori, prin orice mijloace, isi directioneaza aceste activitati catre un stat membru, iar contractul face parte din sfera de aplicare a acestor activitati.
    ART. 39
    Pentru solutionarea pe cale amiabila a eventualelor dispute si fara a se aduce atingere dreptului consumatorilor de a initia actiuni in justitie impotriva comerciantilor care au incalcat dispozitiile prezentei ordonante de urgenta ori dreptului acestora de a sesiza Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, consumatorii pot apela la mecanisme extrajudiciare de reclamatie si despagubire pentru consumatori, potrivit prevederilor Legii nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, cu modificarile si completarile ulterioare.
    ART. 40
    Prevederile prezentei ordonante de urgenta se completeaza cu dispozitiile Codului civil si cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 21/1992, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    ART. 41
    La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Legea nr. 282/2004 privind protectia dobanditorilor cu privire la unele aspecte ale contractelor purtand asupra dobandirii unui drept de utilizare pe durata limitata a unor bunuri imobiliare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 580 din 30 iunie 2004, se abroga.
    ART. 42
    Prin derogare de la prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, prezenta ordonanta de urgenta intra in vigoare in data de 23 februarie 2011.
    ART. 43
    Anexele nr. 1 – 5 fac parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.

                                     *

    Prezenta ordonanta de urgenta transpune prevederile Directivei 2008/122/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 14 ianuarie 2009 privind protectia consumatorilor in ceea ce priveste anumite aspecte referitoare la contractele privind dreptul de folosinta a bunurilor pe durata limitata, la contractele privind produsele de vacanta cu drept de folosinta pe termen lung, precum si la contractele de revanzare si de schimb, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 33 din 3 februarie 2009.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close