Modificarea si completarea Normelor de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate

In M. Of. nr. 141 din 24 februarie 2011 a fost publicat Ordinul comun al ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 130/351/2011 privind modificarea si completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 60/32/2006.
Din cuprins:
    ART. I
    Normele de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 60/32/2006, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 147 din 16 februarie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    “ART. 1
    (1) Evidenta obligatiilor de plata catre bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, reprezentand contributia pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, se realizeaza pe baza Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate prevazuta la art. 296^19 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (2) Modelul, continutul, modalitatea de depunere si de gestionare a declaratiei prevazute la alin. (1) sunt prevazute in Hotararea Guvernului nr. 1.397/2010 privind modelul, continutul, modalitatea de depunere si de gestionare a “Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate”.
    (3) Persoanele prevazute la art. 5 lit. a) si b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt obligate sa depuna la casele de asigurari de sanatate in a caror raza administrativ-teritoriala isi au sediul social, respectiv domiciliul, exemplarul 2 al certificatelor de concediu medical insotit de un centralizator al carui model este prevazut in anexa nr. 18, numai in conditiile in care se solicita restituirea sumelor reprezentand indemnizatii platite asiguratilor, care depasesc suma contributiilor datorate bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate. Exemplarul 2 al certificatelor de concediu medical se depune la casele de asigurari de sanatate si in situatia in care indemnizatiile aferente se suporta integral de catre angajator, conform art. 12 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si in situatia in care asiguratul nu indeplineste conditiile prevazute de lege pentru a beneficia de indemnizatii.”
    2. La articolul 2, alineatul (1) se abroga.
    3. Articolul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    “ART. 4
    (1) Casele de asigurari de sanatate au obligatia de a verifica si de a valida datele cuprinse in declaratia prevazuta la art. 1 alin. (1).
    (2) In cazul in care dupa validarea datelor se constata neconcordante care implica rectificarea datelor si/sau a sumelor cuprinse in declaratia initiala, casele de asigurari de sanatate vor transmite angajatorilor sau asimilatilor acestora o notificare.
    (3) In termen de maximum 5 zile lucratoare de la data confirmarii de primire a notificarii, angajatorii sau asimilatii acestora au obligatia de a transmite declaratia rectificativa, in conditiile prevazute de Hotararea Guvernului nr. 1.397/2010.
    (4) Declaratia prevazuta la alin. (3) poate fi depusa si din initiativa angajatorilor sau a asimilatilor acestora, pentru situatiile care implica rectificarea datelor si/sau a sumelor cuprinse in declaratia initiala.”
    4. La articolul 9, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    “(2) Persoanele juridice sau fizice prevazute la art. 5 lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, au obligatia platii contributiei pentru concedii si indemnizatii, aplicata la fondul de salarii brute realizat. Fondul de salarii brute realizat reprezinta suma veniturilor brute realizate de persoanele prevazute la art. 1 alin. (1) lit. A si B din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. In fondul de salarii brute realizat sunt incluse si sumele reprezentand indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, acordate in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, numai pentru primele 5 zile de incapacitate temporara de munca suportate de angajator, precum si sumele reprezentand indemnizatii de incapacitate temporara de munca ca urmare a unui accident de munca sau a unei boli profesionale, acordate in baza Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, republicata, cu modificarile ulterioare, numai pentru primele 3 zile de incapacitate suportate de angajator.
    (3) Baza lunara de calcul a contributiei pentru concedii si indemnizatii, pentru persoanele prevazute la art. 5 lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, o reprezinta fondul de salarii brute realizat prevazut la alin. (2) si nu poate fi mai mare decat produsul dintre numarul asiguratilor din luna pentru care se calculeaza contributia si valoarea corespunzatoare a 12 salarii minime brute pe tara. Prin sintagma “numarul asiguratilor din luna” se intelege numarul de persoane cu venituri care fac parte din fondul de salarii brute asupra caruia s-a aplicat contributia pentru concedii si indemnizatii.”
    5. La articolul 9, dupa alineatul (4) se introduce un alineat nou, alineatul (4^1), cu urmatorul cuprins:
    “(4^1) Pentru persoanele prevazute la art. 5 lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, baza lunara de calcul a contributiei pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate o reprezinta totalitatea drepturilor reprezentand indemnizatii de somaj si nu poate fi mai mare decat produsul dintre numarul asiguratilor din luna pentru care se calculeaza contributia si valoarea corespunzatoare a 12 salarii minime brute pe tara.”
    6. La articolul 9 alineatul (5), litera b) se abroga.
    7. Articolul 63 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    “ART. 63
    Prevederile art. 62 se aplica si in situatia in care a expirat termenul pentru care a fost incheiat contractul individual de munca, contractul de administrare ori de management, a expirat termenul pentru care a fost exercitata functia publica ori a expirat mandatul in baza caruia a desfasurat activitate in functii elective sau in functii numite in cadrul autoritatii executive, legislative ori judecatoresti.”
    8. La articolul 65, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
    “(2) Pentru concediile medicale prevazute la alin. (1), platitorii de indemnizatii au obligatia sa elibereze adeverinte din care sa rezulte numarul de zile de concediu medical aferent fiecarei afectiuni in parte.”
    9. La articolul 77, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    “ART. 77
    (1) Sumele reprezentand indemnizatii platite de catre angajatori asiguratilor, care depasesc suma contributiilor datorate de acestia in luna respectiva, se recupereaza din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate din creditele bugetare prevazute cu aceasta destinatie.
    (2) Pentru recuperarea sumelor reprezentand indemnizatii achitate care depasesc obligatia lunara de plata a contributiei pentru concedii si indemnizatii, angajatorul depune la registratura casei de asigurari de sanatate solicitarea scrisa conform modelului prevazut in anexa nr. 12, la care se ataseaza Centralizatorul privind certificatele de concediu medical prevazut in anexa nr. 18, precum si, dupa caz, dovada achitarii contributiei pentru concedii si indemnizatii, pentru perioada anterioara pentru care se solicita restituirea.”
    10. La articolul 93, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    “ART. 93
    (1) Drepturile la concedii si indemnizatii care s-au nascut anterior situatiei de incetare a activitatii angajatorului sau inainte de expirarea termenului pentru care a fost incheiat contractul individual de munca, contractul de administrare ori de management, a expirat termenul pentru care a fost exercitata functia publica ori a expirat mandatul in baza caruia a desfasurat activitate in functii elective sau in functii numite in cadrul autoritatii executive, legislative ori judecatoresti se achita din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.”
    11. La exemplele mentionate la art. 74 si 75, la determinarea mediei zilnice a bazei de calcul a indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate (Mzbci), a bazei de calcul lunare a indemnizatiei de asigurari sociale de sanatate (Bcli) si a cuantumului indemnizatiei (Ci) se vor lua in calcul numai doua zecimale.
    12. Anexele nr. 1 – 3 se utilizeaza numai pentru depunerea declaratiilor rectificative pentru perioadele de raportare anterioare datei de 1 ianuarie 2011.
    13. Anexa nr. 4 se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 1.
    14. Anexa nr. 9 se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 2.
    15. Anexa nr. 11 se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 3.
    16. Anexa nr. 12 se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 4.
    17. Dupa anexa nr. 17 se introduce o anexa noua, anexa nr. 18, prevazuta in anexa nr. 5.
    ART. II
    Anexele nr. 1 – 5 fac parte integranta din prezentul ordin.
    ART. III
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close