Modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzand standardele de management/control intern la entitatile publice si pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial

In M. Of. nr. 140 din 24 februarie 2011 a fost publicat Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1649/2011 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzand standardele de management/control intern la entitatile publice si pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial.
 Din cuprins:
    ART. I
    Ordinul ministrului finantelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzand standardele de management/control intern la entitatile publice si pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 675 din 28 iulie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Articolul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    “ART. 2
    (1) Conducatorul fiecarei entitati publice dispune, tinand cont de particularitatile cadrului legal de organizare si functionare, precum si de standardele prevazute in anexa nr. 1, masurile necesare pentru elaborarea si/sau dezvoltarea sistemului de control intern/managerial, inclusiv a procedurilor formalizate pe activitati.
    (2) Obiectivele, actiunile, responsabilitatile, termenele, precum si alte componente ale masurilor respective se cuprind in programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial, elaborat si actualizat la nivelul fiecarei entitati publice.
    (3) In program se evidentiaza, in mod distinct, si actiunile de perfectionare profesionala, atat pentru persoanele cu functii de conducere, cat si pentru cele de executie, prin cursuri organizate de Scoala de Finante Publice si Vama, Agentia Nationala a Functionarilor Publici sau de alte organisme abilitate.”
    2. La articolul 3, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    “ART. 3
    (1) In vederea monitorizarii, coordonarii si indrumarii metodologice a implementarii si/sau dezvoltarii sistemului de control intern/managerial, conducatorul entitatii publice constituie, prin act de decizie interna, o structura cu atributii in acest sens.
    (2) Componenta, modul de organizare si de lucru, precum si alte elemente privind structura prevazuta la alin. (1) se stabilesc, in functie de volumul si de complexitatea activitatilor din fiecare entitate publica, de catre conducatorul acesteia.”
    3. Articolul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    “ART. 4
    (1) Programele elaborate si actualizate conform art. 2 alin. (2), inclusiv actele administrative de constituire si modificare a structurilor prevazute la art. 3 alin. (1), vor fi transmise, in vederea informarii si armonizarii, la entitatile publice ierarhic superioare, la termenele stabilite de acestea, dar nu mai tarziu de data de 15 martie a fiecarui an.
    (2) Stadiul implementarii si dezvoltarii sistemelor de control intern/managerial la nivelul entitatilor publice, precum si situatiile deosebite, constatate in actiunile de monitorizare, coordonare si indrumare metodologica, derulate de structurile prevazute la art. 3 alin. (1), fac obiectul informarii, prin intocmirea de situatii trimestriale/anuale, care se transmit entitatilor publice ierarhic superioare, la termenele stabilite de acestea.
    (3) Institutiile publice in care se exercita functia de ordonator principal de credite al bugetului de stat, al bugetului asigurarilor sociale de stat sau al bugetului oricarui fond special transmit Ministerului Finantelor Publice, Unitatea centrala de armonizare a sistemelor de management financiar si control, prin controlorii delegati numiti la acestea de catre ministrul finantelor publice, situatii centralizatoare ale situatiilor trimestriale/anuale prevazute la alin. (2), intocmite pe formatul-model prevazut in anexa nr. 3, pana la data de 25 a lunii urmatoare fiecarui trimestru incheiat, respectiv pana la 25 februarie a anului urmator, pentru anul precedent.”
    4. Dupa articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 4^1, cu urmatorul cuprins:
    “ART. 4^1
    (1) Se aproba Instructiunile privind intocmirea, aprobarea si prezentarea raportului anual al conducatorului entitatii publice asupra sistemului de control intern/managerial, prevazute in anexa nr. 4.
    (2) Ministerul Finantelor Publice, prin Unitatea centrala de armonizare a sistemelor de management financiar si control, elaboreaza, in temeiul art. 4 alin. (5) si al art. 19 alin. (8) lit. h) si i) din Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, un raport anual privind controlul intern, care va cuprinde analiza activitatii de control financiar preventiv si a stadiului implementarii sistemelor de control intern/managerial la nivelul institutiilor publice la care se exercita functia de ordonator principal de credite al bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat sau al bugetului oricarui fond special.
    (3) Ministerul Finantelor Publice prezinta Guvernului raportul prevazut la alin. (2), odata cu conturile generale anuale de executie a bugetelor prevazute de lege.”
    5. Articolul 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    “ART. 5
    (1) In vederea asigurarii bunei gestiuni a fondurilor publice si/sau a patrimoniului public, Ministerul Finantelor Publice, prin Unitatea centrala de armonizare a sistemelor de management financiar si control, avizeaza, din punctul de vedere al referirilor la procedurile de control, proiectele de reglementari cu implicatii financiare, care se elaboreaza si se aproba la nivelul entitatilor publice in care se exercita functia de ordonator principal de credite al bugetului de stat, al bugetului asigurarilor sociale de stat sau al bugetului oricarui fond special, la solicitarea acestora.
    (2) Controlorii delegati numiti de ministrul finantelor publice pentru exercitarea controlului financiar preventiv delegat si/sau monitorizarea operatiunilor financiare la institutiile publice formuleaza, in scris, la solicitarea ordonatorilor de credite sau a conducatorului compartimentului initiator, un aviz consultativ privind masurile de control prevazute in proiectele de proceduri elaborate in cadrul institutiei respective, precum si conformitatea acestor proceduri cu prevederile prezentului ordin.”
    6. Articolul 5^1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    “ART. 5^1
    Anexele nr. 1, 2, 3 si 4 fac parte integranta din prezentul ordin.”
    7. Dupa anexa nr. 2 se introduc doua noi anexe, anexele nr. 3 si 4, al caror continut este prevazut in anexele nr. 1 si 2, care fac parte integranta din prezentul ordin.
    ART. II
    In tot cuprinsul ordinului, sintagmele “control intern”, “control managerial” si “management/control intern” se inlocuiesc cu sintagma “control intern/managerial”.
    ART. III
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si va fi afisat pe pagina de internet a Ministerului Finantelor Publice.
    ART. IV
    Ordinul ministrului finantelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzand standardele de management/control intern la entitatile publice si pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 675 din 28 iulie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezentul ordin, va fi republicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close