Ordinul CSA nr. 3/2011 pentru punerea in aplicare a Normelor privind incheierea exercitiului financiar 2010 pentru societatile din domeniul asigurarilor

In M. Of. nr. 140 din 24 februarie 2011 a fost publicat Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 3/2011 pentru punerea in aplicare a Normelor privind incheierea exercitiului financiar 2010 pentru societatile din domeniul asigurarilor.
 Din cuprins:
    ART. 1
    Se pun in aplicare Normele privind incheierea exercitiului financiar 2010 pentru societatile din domeniul asigurarilor, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    ART. 2
    Normele prevazute la art. (1) sunt aplicabile asiguratorilor, reasiguratorilor si brokerilor de asigurare si/sau reasigurare asa cum sunt definiti la art. 2 lit. A pct. 5, lit. B pct. 39 si lit. C pct. 57 din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare.
    ART. 3
    Asiguratorii, reasiguratorii si brokerii de asigurare si/sau reasigurare, precum si directiile de specialitate din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor vor asigura ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.
    ART. 4
    La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 1/2010 pentru aprobarea Normelor privind incheierea exercitiului financiar 2009 pentru societatile din domeniul asigurarilor, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 89 din 10 februarie 2010.
    ART. 5
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ANEXA 1

                                  NORME
privind incheierea exercitiului financiar 2010 pentru societatile din domeniul asigurarilor

    ART. 1
    (1) Prezentele norme se aplica asiguratorilor persoane juridice romane, sucursalelor sau filialelor unui asigurator dintr-un stat tert, precum si sucursalelor unei societati de asigurare sau a unei societati mutuale dintr-un stat membru, care a primit o autorizatie de la autoritatea competenta a statului membru de origine, reasiguratorilor, persoane juridice autorizate in conditiile legii de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor sau de autoritatea competenta a statului membru de origine, brokerilor de asigurare si/sau reasigurare, persoane juridice romane, precum si intermediarilor dintr-un stat membru care desfasoara activitati de intermediere pe teritoriul Romaniei, societati comerciale autorizate in conditiile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare, care au obligatia sa intocmeasca si sa depuna situatii financiare anuale la data de 31 decembrie 2010.
    (2) Situatiile financiare anuale la data de 31 decembrie 2010 vor fi depuse astfel: un exemplar la Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, iar al doilea exemplar, vizat prin aplicarea stampilei Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, dupa caz, la registratura acestora sau la oficiile postale, prin scrisori cu valoare declarata, potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 627/1995 privind imbunatatirea disciplinei depunerii bilanturilor contabile si a altor documente cu caracter financiar-contabil si fiscal, de catre operatorii economici si alti contribuabili. La depunere se vor avea in vedere si prevederile Hotararii Guvernului nr. 1.085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, referitoare la implementarea Sistemului Electronic National, cu modificarile si completarile ulterioare.
    ART. 2
    Situatiile financiare anuale la data de 31 decembrie 2010 vor fi intocmite cu respectarea prevederilor reglementarilor contabile conforme cu directivele europene specifice domeniului asigurarilor, aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 3.129/2005, denumite in continuare reglementari contabile, cu modificarile si completarile ulterioare, care se aplica impreuna cu prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, si vor fi avute in vedere si urmatoarele precizari:
    a) elementele monetare exprimate in valuta (disponibilitati si alte elemente asimilate, cum sunt acreditivele si depozitele bancare, creante si datorii in valuta) trebuie evaluate si raportate utilizand cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei in data de 31 decembrie 2010, respectiv 4,2848 lei/euro, 3,2045 lei/dolar USD. Diferentele de curs valutar, favorabile sau nefavorabile, intre cursul de la data inregistrarii creantelor ori a datoriilor in valuta sau cursul de la data ultimei evaluari, se inregistreaza la venituri sau cheltuieli financiare, dupa caz;
    b) pentru creantele si datoriile exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute, eventualele diferente favorabile ori nefavorabile care rezulta din evaluarea acestora se inregistreaza la venituri sau cheltuieli financiare. Determinarea diferentelor de valoare se efectueaza similar prevederilor lit. a);
    c) pentru evidentierea in contabilitate a tranzactiilor in valuta se utilizeaza cursul de schimb de la data efectuarii operatiunii respective. Prin curs de schimb de la data efectuarii operatiunii se intelege cursul de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a Romaniei, din ultima zi bancara anterioara operatiunii, disponibil ca informatie la momentul efectuarii operatiunii (incasare, plata, emitere de documente).
    ART. 3
    (1) Asiguratorii si reasiguratorii vor intocmi si vor depune situatii financiare anuale individuale care cuprind urmatoarele formulare:
    a) Bilant (cod 01);
    b) Contul de profit si pierdere compus din:
    – Contul tehnic al asigurarii generale (cod 02)
    – Contul tehnic al asigurarii de viata (cod 03)
    – Contul netehnic (cod 04).
    c) Situatia modificarilor capitalului propriu, conform formatului de la cap. V sectiunea 4 din reglementarile contabile mentionate la art. 2;
    d) Situatia fluxurilor de trezorerie, conform formatului de la cap. V sectiunea 3 din reglementarile contabile mentionate la art. 2;
    e) Note explicative la situatiile financiare anuale, conform prevederilor capitolului II sectiunea 8 pct. 269 – 307 din reglementarile contabile mentionate la art. 2.
    Situatiile financiare anuale vor fi insotite si de formularele:
    f) Date informative (cod 05);
    g) Situatia activelor imobilizate (cod 06).
    (2) Asiguratorii care administreaza fonduri de pensii facultative vor intocmi si prezenta si situatiile prevazute la cap. V pct. 2 “Situatii prezentate de asiguratorii care administreaza fonduri de pensii facultative” din reglementarile contabile mentionate la art. 2, astfel:
    A). Situatia activelor, pasivelor si capitalurilor proprii;
    B). Situatia veniturilor si cheltuielilor.
    (3) Asiguratorii autorizati sa practice numai asigurari de viata, dar care in conformitate cu prevederile art. 12 alin. (11) din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, au autorizatie si pentru clasele 1 si 2 din categoria asigurarilor generale, trebuie sa evidentieze activitatea desfasurata (inclusiv pentru clasele 1 si 2 din categoria asigurarilor generale) in contul tehnic al asigurarilor de viata.
    (4) Modelul formularelor referitoare la situatiile financiare, instructiunile de completare, precum si corelatiile aferente, pentru asiguratorii si brokerii de asigurare si/sau reasigurare sunt prezentate in anexa nr. 2, care face parte integranta din prezentele norme.
    ART. 4
    Brokerii de asigurare si/sau reasigurare vor intocmi si vor depune situatii financiare individuale care cuprind urmatoarele formulare:
    a) Bilant (cod 01);
    b) Contul de profit si pierdere (cod 02);
    c) Situatia modificarilor capitalului propriu, conform formatului de la cap. VI sectiunea 4 din reglementarile contabile mentionate la art. 2;
    d) Situatia fluxurilor de trezorerie, conform formatului de la cap. VI sectiunea 3 din reglementarile contabile mentionate la art. 2;
    e) Note explicative la situatiile financiare anuale, conform prevederilor cap. II sectiunea 8 pct. 269 – 307 din reglementarile contabile mentionate la art. 2 din prezentele norme.
    Brokerii de asigurare si/sau reasigurare vor intocmi si urmatoarele situatii:
    f) Date informative (cod 03);
    g) Situatia activelor imobilizate (cod 04).
    ART. 5
    (1) Notele explicative cuprinse in cap. II sectiunea 8 din reglementarile contabile mentionate la art. 3 alin. (1) lit. e) si art. 4 lit. e) nu sunt limitative, acestea urmand sa contina informatiile cerute de aceasta sectiune.
    (2) Brokerii de asigurare si/sau reasigurare care intermediaza, in conformitate cu legislatia specifica in vigoare, si produse ale fondurilor de pensii facultative vor prezenta in notele explicative o situatie a comisioanelor obtinute din aceasta activitate.
    ART. 6
    In “Situatia activelor imobilizate” (cod 06, respectiv cod 04) informatiile sunt inscrise la costul istoric sau la valoarea reevaluata a imobilizarilor, dupa caz.
    ART. 7
    (1) Situatiile financiare anuale sunt semnate de persoanele in drept prevazute la art. 10 din Legea nr. 82/1991, republicata, cuprinzand si numele in clar al acestora.
    (2) Randul corespunzator calitatii persoanei care a intocmit situatiile financiare se completeaza astfel:
    – directorul economic, contabilul-sef sau alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie, potrivit legii;
    – persoane fizice sau juridice, cu care s-au incheiat contracte de prestari servicii, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania.
    ART. 8
    (1) Asiguratorii si reasiguratorii, precum si brokerii de asigurare si/sau reasigurare vor completa datele de identificare (denumirea societatii, adresa, telefonul si numarul de inmatriculare la registrul comertului), precum si pe cele referitoare la incadrarea corecta in forma de proprietate si codul unic de inregistrare, citet, fara a se folosi prescurtari sau initiale. In casute se vor trece codurile care delimiteaza incadrarea asiguratorilor si a brokerilor de asigurare.
    (2) Asiguratorii si reasiguratorii, precum si brokerii de asigurare si/sau reasigurare vor completa codul privind activitatea desfasurata, potrivit Clasificarii activitatilor din economia nationala – CAEN, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 656/1997, cu actualizarile ulterioare.
    (3) Necompletarea corecta pe prima pagina a formularului “Bilant” a datelor prevazute mai sus conduce la imposibilitatea identificarii societatii si, in consecinta, se considera ca lucrarea nu a fost depusa, asiguratorii sau brokerii de asigurare fiind sanctionati potrivit prevederilor art. 39 din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, si prevederilor art. 42 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata.
    (4) Asiguratorii si brokerii de asigurare si/sau reasigurare completeaza codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activitati), din Clasificarea activitatilor din economia nationala – CAEN, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 656/1997, cu actualizarile ulterioare.
    (5) Forma de proprietate se va inscrie conform nomenclatorului prevazut in anexa nr. 1 care face parte integranta din prezentele norme.
    ART. 9
    Asiguratorii si brokerii de asigurare si/sau reasigurare care au in subordine sucursale sau alte subunitati fara personalitate juridica, care desfasoara activitate si au sediul in strainatate, vor evalua in lei rulajele si soldurile exprimate in valuta, din balantele de verificare a conturilor sintetice transmise de acestea, la cursul valutar din ultima zi a exercitiului financiar 2010, si le vor centraliza cu balanta de verificare intocmita pentru operatiunile economico-financiare desfasurate in tara.
    ART. 10
    (1) Potrivit art. 30 din Legea nr. 82/1991, republicata, situatiile financiare anuale vor fi insotite de o declaratie scrisa a persoanelor prevazute la art. 10 alin. (1) din aceeasi lege, prin care isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale si confirma ca:
    a) politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile;
    b) situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata;
    c) persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.
    (2) Potrivit art. 29 din Legea nr. 82/1991, republicata, situatiile financiare anuale vor fi insotite si de propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile.
    ART. 11
    Situatiile financiare anuale la 31 decembrie 2010 se intocmesc in lei. Aceasta unitate de masura se va trece pe fiecare formular in parte.
    ART. 12
    (1) Potrivit prevederilor art. 20 alin. (3) lit. g) din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, si, respectiv, ale cap. II sectiunea 10 din reglementarile contabile prevazute la art. 2, situatiile financiare anuale ale asiguratorilor si reasiguratorilor vor fi auditate de auditori statutari, persoane juridice autorizate, potrivit legii si aprobate de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor in conformitate cu prevederile Ordinului presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 22/2008 pentru aprobarea Normelor privind cerintele de informare si de raportare referitoare la auditul statutar al situatiilor financiare ale societatilor de asigurare/reasigurare.
    (2) In aplicarea prevederilor art. 21 din Normele privind cerintele de informare si de raportare referitoare la auditul statutar al situatiilor financiare ale societatilor de asigurare/reasigurare, aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 22/2008, vor transmite odata cu situatiile financiare anuale declaratia cu privire la datele si informatiile referitoare la firma de audit completata si semnata de una dintre persoanele semnificative ale societatii de asigurare/reasigurare, in forma prezentata in anexa nr. 3 la normele mentionate.
    ART. 13
    (1) Verificarea situatiilor financiare ale brokerilor de asigurare si/sau reasigurare care nu indeplinesc criteriile de marime prevazute de art. 4 alin. (1) din Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 3.129/2005 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene specifice domeniului asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare, se va efectua astfel:
    a) de catre cenzori, pentru brokerii de asigurare si/sau reasigurare care au in actul constitutiv obligatia numirii comisiei de cenzori;
    b) de catre un expert contabil independent [pentru brokerii de asigurare si/sau reasigurare la care nu se aplica prevederile lit. a)], conform prevederilor art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor autorizati, republicata. Expertul contabil independent este o alta persoana decat cea care intocmeste/semneaza situatiile financiare.
    (2) Pentru intocmirea situatiilor financiare ale exercitiului financiar 2010, incadrarea in criteriile de marime prevazute la art. 4 alin. (1) din Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 3.129/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, se efectueaza la sfarsitul exercitiului financiar, pe baza indicatorilor determinati din situatiile financiare ale anului 2009 si a indicatorilor determinati pe baza datelor din contabilitate si a balantei de verificare incheiate la 31 decembrie 2010.
    ART. 14
    Asiguratorii, reasiguratorii si brokerii de asigurare si/sau reasigurare vor depune pana la data de 15 aprilie 2011 la Comisia de Supraveghere a Asigurarilor situatiile financiare anuale listate, semnate si stampilate, impreuna cu:
    a) o copie a codului unic de inregistrare;
    b) raportul administratorului;
    c) declaratia scrisa a persoanelor raspunzatoare pentru organizarea si conducerea contabilitatii;
    d) raportul de audit statutar (pentru situatiile financiare pentru care auditarea este obligatorie);
    e) raportul cenzorilor sau al expertului contabil, dupa caz;
    f) o copie a procesului-verbal al adunarii generale a actionarilor sau asociatilor;
    g) propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile;
    h) o copie a balantei de verificare a conturilor sintetice si analitice;
    i) asiguratorii care practica cele doua categorii de asigurari (asigurari de viata si asigurari generale) vor depune la Comisia de Supraveghere a Asigurarilor atat balantele analitice si sintetice aferente fiecarei categorii de asigurari, cat si pe cele centralizate;
    j) asiguratorii care administreaza fonduri de pensii facultative vor depune si balantele analitice specifice activitatii de administrare de fonduri de pensii facultative;
    k) declaratia in forma prezentata in anexa nr. 3 la Normele privind cerintele de informare si de raportare referitoare la auditul statutar al situatiilor financiare ale societatilor de asigurare/reasigurare, aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor 22/2008.
    ART. 15
    (1) Asiguratorii, reasiguratorii si brokerii de asigurare si/sau reasigurare vor depune la Comisia de Supraveghere a Asigurarilor situatiile financiare anuale astfel:
    – in format electronic, prin incarcarea datelor in aplicatia CSA-EWS;
    – pe suport hartie, semnate si stampilate, conform legii, impreuna cu toate documentele prevazute mai sus.
    (2) Asiguratorii si brokerii de asigurare si/sau reasigurare care nu au desfasurat activitate de la data infiintarii pana la 31 decembrie 2010 nu intocmesc situatii financiare la data de 31 decembrie 2010, urmand sa depuna, in termen de 60 de zile de la incheierea exercitiului financiar, o declaratie pe propria raspundere la Comisia de Supraveghere a Asigurarilor si la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, care sa cuprinda toate datele de identificare a societatii:
    – denumirea completa (conform certificatului de inmatriculare);
    – adresa si numarul de telefon;
    – numarul de inregistrare la registrul comertului;
    – codul unic de inregistrare;
    – capitalul social.
    (3) Situatii financiare anuale auditate vor fi prezentate Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor si in situatia transferului de portofoliu de asigurari in conformitate cu prevederile art. 23 din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, a fuziunii, a divizarii sau lichidarii societatii comerciale.
    (4) Conform prevederilor art. 185 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in conditiile prevazute de Legea nr. 82/1991, republicata, consiliul de administratie, respectiv directoratul, este obligat sa depuna la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice situatiile financiare anuale, raportul lor, raportul cenzorilor sau auditorilor financiari, dupa caz. Situatiile financiare se depun la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice in termen de 150 de zile de la incheierea exercitiului financiar, in format hartie si in format electronic sau numai in forma electronica, avand atasata o semnatura electronica extinsa. Programul de asistenta este pus la dispozitia entitatilor gratuit de unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice sau poate fi descarcat de pe serverul de web al Ministerului Finantelor Publice, de la adresa www.mfinante.ro
    ART. 16
    Nedepunerea situatiilor financiare anuale, a declaratiilor si a celorlalte informatii solicitate la termenul prevazut in prezentele norme, prezentarea unor situatii financiare anuale care contin date eronate, necorelate sau care nu respecta unitatea de masura inscrisa la fiecare formular/rand se sanctioneaza conform prevederilor Legii nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Legii nr. 82/1991, republicata.
    ART. 17
    (1) Intocmirea situatiilor financiare consolidate:
    Entitatile care indeplinesc conditiile specificate in Reglementarile contabile conforme cu directivele europene privind situatiile financiare consolidate ale societatilor din domeniul asigurarilor, aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 3.129/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, au obligatia de a intocmi situatii financiare anuale consolidate si raportul consolidat al administratorilor.
    (2) Situatiile financiare anuale consolidate, aprobate de consiliul de administratie al societatii-mama si semnate in numele consiliului de presedintele acestuia, se depun la Comisia de Supraveghere a Asigurarilor pana la data de 30 septembrie 2011, documentatia cuprinzand:
    a) bilantul consolidat;
    b) contul de profit si pierdere consolidat;
    c) note la situatiile financiare consolidate;
    d) raportul consolidat al administratorilor;
    e) raportul de audit al situatiilor financiare consolidate, intocmit in conformitate cu prevederile Ordinului presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 22/2008;
    f) declaratia scrisa a administratorului societatii-mama prin care isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale consolidate si confirma ca:
    – politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale consolidate sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile;
    – situatiile financiare anuale consolidate ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, a performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea grupului.
    (3) Conform prevederilor art. 185 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare: “Consiliul de administratie, respectiv directoratul societatii-mama, definita astfel de reglementarile contabile aplicabile, este obligat sa depuna la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice copii ale situatiilor financiare anuale consolidate, prevederile alin. (1) urmand a fi aplicate in mod corespunzator”.
    (4) Nedepunerea situatiilor financiare consolidate se sanctioneaza conform prevederilor Legii nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close