Metodologia de stabilire a echivalentei valorice a terenurilor si de calcul al obligatiilor banesti pentru scoaterea definitiva sau ocuparea temporara a terenurilor din fondul forestier national

In M. Of. nr. 149 din 1 martie 2011 a fost publicat Ordinul ministrului mediului si padurilor nr. 924/2011 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a echivalentei valorice a terenurilor si de calcul al obligatiilor banesti pentru scoaterea definitiva sau ocuparea temporara a terenurilor din fondul forestier national.
Din cuprins:

    ART. 1
    Se aproba Metodologia de stabilire a echivalentei valorice a terenurilor si de calcul al obligatiilor banesti pentru scoaterea definitiva sau ocuparea temporara a terenurilor din fondul forestier national, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    ART. 2
    Directiile de specialitate din cadrul autoritatii publice centrale care raspund de silvicultura, inspectoratele teritoriale de regim silvic si de vanatoare si administratorii fondului forestier national vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    ART. 3
    La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 25/2009 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a echivalentei valorice a terenurilor si de calcul al obligatiilor banesti pentru scoaterea definitiva sau ocupare temporara a terenurilor din fondul forestier national, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 100 din 19 februarie 2009.
    ART. 4
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

    ANEXA 1

                              METODOLOGIA
de stabilire a echivalentei valorice a terenurilor si de calcul al obligatiilor banesti pentru scoaterea definitiva sau ocuparea temporara a terenurilor din fondul forestier national

    CAPITOLUL I
    Dispozitii generale

    ART. 1
    Prezenta metodologie reglementeaza modul de stabilire a echivalentei valorice a terenurilor si de calcul al obligatiilor banesti care revin titularilor aprobarilor de scoatere definitiva sau de ocupare temporara a terenurilor din fondul forestier national, in conformitate cu prevederile Legii nr. 46/2008 – Codul silvic, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

    CAPITOLUL II
    Scoaterea definitiva a unor terenuri din fondul forestier national, fara compensare echivalenta ca suprafata si bonitate a acestora

    SECTIUNEA A
    Taxa pentru scoaterea definitiva a unor terenuri din fondul forestier national

    ART. 2
    (1) Calculul taxei pentru scoaterea definitiva a terenurilor din fondul forestier national se realizeaza conform formulei:

    T_x = S x V_EXP x P_ML x T_p,

    in care:
    S = suprafata terenului scos definitiv din fondul forestier national, exprimata in hectare, cu 4 zecimale;
    V_EXP = volumul masei lemnoase ajunse la varsta exploatabilitatii, exprimat in mc/ha, ale carei valori sunt prevazute in anexa nr. 1 si stabilit in functie de specia principala de baza corespunzatoare conditiilor stationale si de bonitatea acestora;
    P_ML = pretul mediu al unui metru cub de masa lemnoasa pe picior, exprimat in lei/mc, corectat cu coeficientul prevazut in anexa nr. 2, aferent speciei principale de baza corespunzatoare conditiilor stationale;
    T_p = taxa procentuala forestiera, a carei valoare este cea prevazuta in anexa nr. 2 la Legea nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, exprimata in procente.
    (2) In cazul scoaterii definitive a unor terenuri din fondul forestier national care au, conform prevederilor amenajamentelor silvice, categoria de folosinta “padure” sau “clasa de regenerare”, specia principala de baza se stabileste corespunzator conditiilor stationale.
    (3) In cazul scoaterii definitive a unor terenuri din fondul forestier national incadrate ca neproductive, se va considera ca specie principala de baza, in functie de etajul fitoclimatic in care este localizat terenul, una dintre urmatoarele specii la clasa a V-a de productie:
    a) mesteacan – in etajul forestier montan (FM1 – FM3, FD4);
    b) carpen – in etajul forestier deluros (FD1 – FD3);
    c) plop alb – in etajul forestier de campie si silvostepa (CF, SS).
    Volumul acestor specii la varsta exploatabilitatii tehnice se inmulteste cu un coeficient de corectie de 0,4.
    (4) In cazul scoaterii definitive a unor terenuri din fondul forestier national care au, conform prevederilor amenajamentelor silvice, alta categorie de folosinta decat “padure”, “clasa de regenerare” sau “neproductiv”, specia principala de baza si clasa de productie se stabilesc pe baza conditiilor stationale aferente arboretului care este limitrof cu terenul care se scoate definitiv din fondul forestier national pe lungimea cea mai mare.

    SECTIUNEA B
    Contravaloarea terenului scos definitiv din fondul forestier national

    ART. 3
    (1) Contravaloarea terenului scos definitiv din fondul forestier proprietate publica se determina cu ajutorul formulei:

    V_T = S x Cr x n x P_ML x N,

    in care:
    V_T = valoarea terenului, exprimata in lei;
    S = suprafata terenului care se scoate definitiv din fondul forestier national, exprimata in hectare, cu 4 zecimale;
    Cr = cresterea medie anuala la exploatabilitate, exprimata in mc/ha, aferenta speciei principale de baza corespunzatoare conditiilor stationale si bonitatii acestora, conform anexei nr. 4. In cazul terenurilor din fondul forestier national care au alta categorie de folosinta decat “padure”, “clasa de regenerare” sau “neproductiv”, specia principala de baza si clasa de productie a acesteia vor fi stabilite conform prevederilor art. 2;
    P_ML = pretul mediu al unui metru cub de masa lemnoasa pe picior, exprimat in lei/mc, corectat cu coeficientul prevazut in anexa nr. 2, aferent speciei principale de baza corespunzatoare conditiilor stationale;
    n = numarul de ani necesari de la infiintarea unui arboret si pana la recoltarea primelor produse secundare care pot fi valorificate. Acest indicator are urmatoarele valori:
    – 10 ani pentru speciile repede crescatoare: salcii si plopi;
    – 30 de ani pentru speciile de cvercinee;
    – 20 de ani pentru celelalte specii;
    N = coeficientul rezultat prin insumarea notelor prevazute in anexa nr. 3, atribuite terenului forestier in cauza.

    (2) Contravaloarea terenului scos definitiv din fondul forestier proprietate privata se stabileste prin intelegere intre proprietarii de terenuri si beneficiarul scoaterii, in conditiile legii.

    SECTIUNEA C
    Contravaloarea pierderii de crestere determinate de exploatarea masei lemnoase inainte de varsta exploatabilitatii tehnice

    ART. 4
    (1) Contravaloarea pierderii de crestere determinate de exploatarea masei lemnoase inainte de varsta exploatabilitatii tehnice de pe terenurile care fac obiectul scoaterii definitive din fondul forestier proprietate publica se determina cu ajutorul formulei:

    D_VML = S x P_ML x (V_EXP – V_A ) x N_1,

    in care:
    D_VML = contravaloarea pierderii de crestere determinate de exploatarea masei lemnoase inainte de varsta exploatabilitatii tehnice, exprimata in lei;
    S = suprafata terenului care se scoate definitiv din fondul forestier national, exprimata in hectare, cu 4 zecimale;
    P_ML = pretul mediu al unui metru cub de masa lemnoasa pe picior, exprimat in lei/mc, corectat cu coeficientul prevazut in anexa nr. 2, aferent speciei principale majoritare din compozitia arboretului existent;
    V_EXP = volumul masei lemnoase ajunse la varsta exploatabilitatii tehnice, exprimat in mc/ha, conform anexei nr. 1, pentru specia principala majoritara din compozitia arboretului existent si clasa de productie corespunzatoare acesteia;
    V_A = volumul actual al masei lemnoase, exprimat in mc/ha, egal cu volumul preluat din amenajamentul silvic, la care se adauga cresterea corespunzatoare numarului de ani scursi de la data amenajarii si din care se scade volumul extras in aceeasi perioada;
    N_1 = coeficientul egal cu nota acordata pentru criteriul prevazut la nr. crt. 1 din anexa nr. 3 (tipul functional al arboretului existent pe terenul scos definitiv din fondul forestier national).

    (2) Contravaloarea pierderii de crestere determinate de exploatarea masei lemnoase inainte de varsta exploatabilitatii tehnice de pe terenurile care fac obiectul scoaterii definitive din fondul forestier proprietate privata se stabileste prin intelegere intre proprietarii de terenuri si beneficiarul scoaterii, in conditiile legii.
    (3) Pentru arboretele care au depasit varsta exploatabilitatii tehnice nu se calculeaza contravaloarea pierderii de crestere determinate de exploatarea masei lemnoase inainte de varsta exploatabilitatii tehnice.

    SECTIUNEA D
    Contravaloarea obiectivelor dezafectate ca urmare a scoaterii definitive de terenuri din fondul forestier national

    ART. 5
    (1) Pentru obiectivele existente in fondul forestier proprietate publica, valoarea de inlocuire a obiectivelor care se dezafecteaza se stabileste in conditiile legii.
    (2) Pentru obiectivele existente in fondul forestier proprietate privata, contravaloarea obiectivelor dezafectate se stabileste prin intelegere intre proprietarii de terenuri si beneficiarul scoaterii, in conditiile legii.

    CAPITOLUL III
    Scoaterea definitiva a unor terenuri din fondul forestier national, cu compensarea echivalenta ca suprafata si bonitate a acestora

    SECTIUNEA A
    Taxa pentru scoaterea definitiva a unor terenuri din fondul forestier national

    ART. 6
    Calculul taxei pentru scoaterea definitiva a terenurilor din fondul forestier national se realizeaza conform formulei:

    T_x = S x V_EXP x P_ML,

    in care semnificatia termenilor este cea prevazuta la art. 2.

    SECTIUNEA B
    Contravaloarea terenului scos definitiv din fondul forestier national si a celui care se preia in compensare echivalenta ca suprafata si bonitate

    ART. 7
    (1) Contravaloarea terenurilor scoase definitiv din fondul forestier national pentru realizarea obiectivelor prevazute la art. 36. alin. (1) din Legea nr. 46/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, se stabileste respectand urmatoarele:
    a) atat contravaloarea terenurilor scoase definitiv din fondul forestier national (VT), cat si contravaloarea terenurilor care se preiau in compensare (VT_C) se determina cu ajutorul urmatoarei formule:

    VT (VT_C) = S x Cr x n x P_ML x N,

    in care semnificatia termenilor este cea prevazuta la art. 3 alin. (1);

    b) calculul contravalorii celor doua categorii de terenuri se face in scopul stabilirii si asigurarii echivalentei acestora;
    c) stabilirea speciei principale de baza si a clasei de productie a acesteia pentru terenurile care se preiau in compensare se face pe baza de studii pedostationale.
    (2) Contravaloarea terenurilor scoase definitiv din fondul forestier national pentru realizarea obiectivelor prevazute la art. 37 alin. (1) din Legea nr. 46/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, se stabileste respectand urmatoarele:
    a) contravaloarea terenurilor scoase definitiv din fondul forestier national (VT) si contravaloarea terenurilor preluate in compensare (VT_C) se determina cu ajutorul urmatoarei formule:

    VT (VT_C) = S x Cr x n x P_ML x N,

    in care semnificatia termenilor este cea prevazuta la art. 3 alin. (1);

    b) relatia dintre contravaloarea terenurilor scoase definitiv din fondul forestier national (VT) si contravaloarea terenurilor preluate in compensare in fondul forestier national (VT_C) este urmatoarea:

    VT_C = 5 x VT;

    c) suprafata terenului oferit in compensare trebuie sa fie de cel putin 3 ori mai mare decat suprafata terenului care face obiectul scoaterii definitive din fondul forestier national;
    d) stabilirea speciei principale de baza si a clasei de productie a acesteia pentru terenurile care se preiau in compensare se face pe baza de studii pedostationale.

    SECTIUNEA C
    Contravaloarea pierderii de crestere determinate de exploatarea masei lemnoase inainte de varsta exploatabilitatii tehnice

    ART. 8
    (1) Contravaloarea pierderii de crestere determinate de exploatarea masei lemnoase inainte de varsta exploatabilitatii tehnice de pe terenurile care fac obiectul scoaterii definitive din fondul forestier proprietate publica se determina cu ajutorul formulei:

    D_VML = S x P_ML x (V_EXP – V_A ) x N_1,

    in care semnificatia termenilor este cea prevazuta la art. 4 alin. (1).

    (2) Contravaloarea pierderii de crestere determinate de exploatarea masei lemnoase inainte de varsta exploatabilitatii tehnice de pe terenurile care fac obiectul scoaterii definitive din fondul forestier proprietate privata se stabileste prin intelegere intre proprietarii de terenuri si beneficiarul scoaterii, in conditiile legii.
    (3) Pentru arboretele care au depasit varsta exploatabilitatii tehnice nu se calculeaza contravaloarea pierderii de crestere determinate de exploatarea masei lemnoase inainte de varsta exploatabilitatii tehnice.

    SECTIUNEA D
    Cheltuielile de instalare a vegetatiei forestiere si de intretinere a acesteia pana la inchiderea starii de masiv pe terenurile preluate in compensare

    ART. 9
    (1) Cheltuielile de instalare a vegetatiei forestiere si de intretinere a acesteia pana la inchiderea starii de masiv pe terenurile preluate in compensare se stabilesc in baza devizului intocmit de unitatea care a realizat studiul pedostational.
    (2) Devizul de impadurire si intretinere a culturilor forestiere pana la inchiderea starii de masiv este insusit de proprietar, precum si de ocolul silvic care va asigura serviciile silvice sau administrarea terenului oferit in compensare.

    SECTIUNEA E
    Contravaloarea obiectivelor care se dezafecteaza ca urmare a scoaterii definitive a terenului din fondul forestier national

    ART. 10
    (1) Pentru obiectivele existente in fondul forestier proprietate publica, valoarea de inlocuire a obiectivelor care se dezafecteaza se stabileste in conditiile legii.
    (2) Pentru obiectivele existente in fondul forestier proprietate privata, contravaloarea obiectivelor dezafectate se stabileste prin intelegere intre proprietarii de terenuri si beneficiarul scoaterii, in conditiile legii.

    CAPITOLUL IV
    Ocuparea temporara a unor terenuri din fondul forestier national, cu defrisarea vegetatiei forestiere

    SECTIUNEA A
    Garantia pentru ocuparea temporara a terenurilor din fondul forestier national

    ART. 11
    Garantia pentru ocuparea temporara a terenurilor din fondul forestier national se calculeaza conform formulei:

    T_x = S x V_EXP x P_ML,

    in care semnificatia termenilor este cea prevazuta la art. 2.

    SECTIUNEA B
    Chiria pentru ocuparea temporara a terenurilor din fondul forestier national

    ART. 12
    (1) Chiria pentru ocuparea temporara a terenurilor din fondul forestier proprietate publica se calculeaza conform formulei:

    CH_A = S x Cr x P_ML x (1 + N),

    in care:
    CH_A = chiria anuala, exprimata in lei;
    S = suprafata terenului care se ocupa temporar in fondul forestier national, exprimata in hectare, cu 4 zecimale;
    Cr = cresterea medie anuala la exploatabilitate, exprimata in mc/ha, aferenta speciei principale de baza corespunzatoare conditiilor stationale si bonitatii acestora, ale carei valori sunt prevazute in anexa nr. 4. In cazul terenurilor din fondul forestier national care au alta categorie de folosinta decat “padure”, “clasa de regenerare” sau “neproductiv”, specia principala de baza si clasa de productie a acesteia vor fi stabilite conform prevederilor art. 2;
    P_ML = pretul mediu al unui metru cub de masa lemnoasa pe picior, exprimat in lei/mc, corectat cu coeficientul prevazut in anexa nr. 2, aferent speciei principale de baza corespunzatoare conditiilor stationale;
    N = coeficientul rezultat prin insumarea notelor prevazute in anexa nr. 3, atribuite terenului in cauza.

    (2) Chiria pentru ocuparea temporara a terenurilor din fondul forestier proprietate publica se incaseaza anterior predarii terenurilor.
    (3) Plata chiriei in cazul terenurilor ocupate temporar se face conform prevederilor art. 39 alin. (3) din Legea nr. 46/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (4) In cazul ocuparii temporare a unor terenuri din fondul forestier proprietate publica pe o perioada mai mica de un an, chiria pentru ocuparea temporara a terenurilor din fondul forestier national, calculata conform formulei prevazute la alin. (1), se diminueaza proportional cu fractiunea din an.
    (5) Pentru terenurile proprietate privata, chiria pentru ocuparea temporara a terenurilor din fondul forestier national se stabileste prin intelegere intre proprietarii de terenuri si beneficiarul ocuparii temporare, in conditiile legii.

    SECTIUNEA C
    Contravaloarea pierderii de crestere determinate de exploatarea masei lemnoase inainte de varsta exploatabilitatii tehnice

    ART. 13
    (1) Contravaloarea pierderii de crestere determinate de exploatarea masei lemnoase inainte de varsta exploatabilitatii tehnice se calculeaza conform art. 4 alin. (1).
    (2) Contravaloarea pierderii de crestere determinate de exploatarea masei lemnoase inainte de varsta exploatabilitatii tehnice de pe terenurile din fondul forestier proprietate privata care fac obiectul ocuparii temporare se stabileste prin intelegere intre proprietarii de terenuri si beneficiarul ocuparii temporare, in conditiile legii.
    (3) Contravaloarea pierderii de crestere determinate de exploatarea masei lemnoase inainte de varsta exploatabilitatii tehnice nu se calculeaza pentru arboretele care au depasit varsta exploatabilitatii tehnice.

    SECTIUNEA D
    Cheltuielile de reinstalare a vegetatiei forestiere si de intretinere a acesteia pana la realizarea starii de masiv

    ART. 14
    (1) Cheltuielile de reinstalare a vegetatiei forestiere si de intretinere a acesteia pana la realizarea starii de masiv se stabilesc in baza devizului intocmit de ocolul silvic care asigura serviciile silvice sau administrarea terenului forestier care face obiectul ocuparii temporare.
    (2) Pentru terenurile ocupate temporar situate in fondul forestier proprietate privata, devizul cu cheltuielile de reinstalare a vegetatiei forestiere si de intretinere a acesteia pana la realizarea starii de masiv trebuie sa fie insusit de catre proprietar si de catre ocolul silvic care asigura serviciile silvice sau administrarea terenului.

    SECTIUNEA E
    Valoarea obiectivelor care se dezafecteaza ca urmare a ocuparii temporare a terenurilor din fondul forestier national

    ART. 15
    (1) Pentru obiectivele existente in fondul forestier proprietate publica, valoarea de inlocuire a obiectivelor care se dezafecteaza se stabileste in conditiile legii.
    (2) Pentru obiectivele existente in fondul forestier proprietate privata, contravaloarea obiectivelor care se dezafecteaza se stabileste prin intelegere intre proprietarii de terenuri si beneficiarul ocuparii temporare, in conditiile legii.

    CAPITOLUL V
    Ocuparea temporara a unor terenuri din fondul forestier national, fara defrisarea vegetatiei forestiere

    SECTIUNEA A
    Garantia pentru ocuparea temporara a terenurilor din fondul forestier national

    ART. 16
    Garantia pentru ocuparea temporara a terenurilor din fondul forestier national se calculeaza conform formulei:

    T_x = S x V_EXP x P_ML,

    in care semnificatia termenilor este cea prevazuta la art. 2.

    SECTIUNEA B
    Chiria pentru ocuparea temporara a terenurilor din fondul forestier national

    ART. 17
    (1) Chiria pentru ocuparea temporara a terenurilor din fondul forestier national se calculeaza conform formulei:

    CH_A = S x Cr x P_ML x (1 + N),

    in care termenii au semnificatia precizata la art. 12 alin. (1).

    (2) Chiria pentru ocuparea temporara a terenurilor din fondul forestier national se incaseaza anterior predarii terenurilor.
    (3) Plata chiriei in cazul terenurilor ocupate temporar se face conform prevederilor art. 39 alin. (3) din Legea nr. 46/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (4) In cazul ocuparii temporare a unor terenuri din fondul forestier national pe o perioada mai mica de un an, chiria pentru ocuparea temporara a terenurilor din fondul forestier national, calculata conform formulei prevazute la alin. (1), se diminueaza proportional cu fractiunea din an.
    (5) Pentru terenurile proprietate privata, chiria pentru ocuparea temporara a terenurilor din fondul forestier national se stabileste prin intelegere intre proprietarii de terenuri si beneficiarul scoaterii, in conditiile legii.

    SECTIUNEA C
    Valoarea obiectivelor care se dezafecteaza ca urmare a ocuparii terenurilor din fondul forestier national

    ART. 18
    (1) Pentru obiectivele existente in fondul forestier proprietate publica, valoarea de inlocuire a obiectivelor care se dezafecteaza se stabileste in conditiile legii.
    (2) Pentru obiectivele existente in fondul forestier proprietate privata, contravaloarea obiectivelor care se dezafecteaza se stabileste prin intelegere intre proprietarii de terenuri si beneficiarul ocuparii temporare, in conditiile legii.

    CAPITOLUL VI
    Continutul documentatiilor care se intocmesc in vederea obtinerii aprobarilor pentru scoaterea definitiva, ocuparea temporara a unor terenuri din fondul forestier national si pentru restituirea garantiilor in cazul ocuparilor temporare

    SECTIUNEA A
    Continutul documentatiilor care se intocmesc in vederea obtinerii aprobarilor pentru scoaterea definitiva sau ocuparea temporara de terenuri din fondul forestier national

    ART. 19
    (1) Documentatiile necesare emiterii aprobarilor de scoatere definitiva sau de ocupare temporara de terenuri din fondul forestier national, pentru suprafetele de pana la 1,0 ha, pentru care competenta de aprobare a fost delegata conducatorilor subunitatilor teritoriale de specialitate ale autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, contin:
    1. solicitarea beneficiarului de scoatere definitiva si/sau de ocupare temporara a terenului din fondul forestier national, adresata subunitatii teritoriale de specialitate a autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura in raza careia se afla terenul;
    2. memoriu tehnico-justificativ privind necesitatea scoaterii definitive sau a ocuparii temporare a terenului din fondul forestier national, intocmit de catre beneficiar, care sa contina justificarea modului de utilizare a suprafetei solicitate, precum si prezentarea detaliilor tehnice referitoare la obiectiv;
    3. memoriu justificativ intocmit de catre directia silvica, in cazul terenurilor proprietate publica a statului, care va contine obligatoriu:
    a) incadrarea obiectivului la exceptiile pentru care se permite reducerea suprafetei fondului forestier national;
    b) justificarea acceptarii amplasamentului de catre directia silvica;
    4. plan de incadrare in zona;
    5. plan de detaliu al amplasamentului obiectivului;
    6. copie a hartii amenajistice pe care este materializat amplasamentul obiectivului, vizata de ocolul silvic care asigura administrarea/prestarea de servicii silvice;
    7. fisa tehnica de transmitere-defrisare, al carei model este prevazut in anexa nr. 11. In cazul scoaterii definitive de terenuri din fondul forestier national cu compensare, se vor intocmi fise tehnice si pentru terenurile oferite in compensare, al caror model este prevazut in anexa nr. 12;
    8. studiu pedostational pentru terenurile oferite in compensare, in cazul solicitarilor de scoatere definitiva cu compensare, intocmit de unitati atestate pentru efectuarea de lucrari de imbunatatiri funciare in domeniul forestier;
    9. ridicarea topografica a suprafetei solicitate pentru scoaterea definitiva/ocuparea temporara din fondul forestier national, intocmita de persoane fizice sau juridice atestate sa efectueze lucrari topografice, insusita de ocolul silvic care asigura administrarea sau serviciile silvice, dupa caz; aceasta va cuprinde si limitele unitatilor amenajistice;
    10. documente, in copie, prin care se face dovada proprietatii asupra terenului solicitat pentru scoaterea definitiva/ocuparea temporara din fondul forestier national. Pentru dovada proprietatii asupra terenurilor proprietate publica a statului se prezinta copii ale descrierii parcelare, preluate din amenajamentul silvic in vigoare, vizate de catre ocolul silvic;
    11. extras de carte funciara pentru terenul care se ofera in compensare sau extras de carte funciara pentru intreaga proprietate pe care o detine beneficiarul, pe care sa fie materializat de catre persoane fizice sau juridice atestate sa efectueze lucrari topografice perimetrul suprafetei oferite in compensare;
    12. avizul favorabil emis de Regia Nationala a Padurilor – Romsilva, in cazul terenurilor proprietate publica a statului;
    13. avizul favorabil al ocolului silvic care asigura administrarea sau prestarea de servicii silvice pentru terenurile solicitate;
    14. confirmarea ocolului silvic care asigura administrarea/serviciile silvice, in cazul solicitarilor de ocupare temporara, ca beneficiarul indeplineste conditiile prevazute la art. 39 alin. (6) si (7) din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, cu modificarile si completarile ulterioare;
    15. acordul proprietarului pentru terenurile forestiere, altele decat cele din proprietatea publica a statului, in care sa se precizeze inclusiv ca terenul nu este in litigiu sau ca se incadreaza in prevederile art. 37 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 46/2008, cu modificarile si completarile ulterioare;
    16. acordul de mediu sau punctul de vedere al autoritatii de mediu, dupa caz. In cazul schimbarii destinatiei terenului ca urmare a scoaterii definitive din fondul forestier national, urmata de defrisarea vegetatiei forestiere, se aplica legislatia specifica privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului. Aceste acte trebuie sa mentioneze denumirea obiectivului, amplasamentul si suprafata, iar in cazul in care realizarea obiectivului implica defrisarea, se vor mentiona inclusiv amplasamentul si suprafata care se defriseaza;
    17. copie de pe documentul de plata a taxei de scoatere definitiva sau a garantiei pentru folosirea temporara. In documentul de plata a taxei de scoatere definitiva sau a garantiei pentru folosirea temporara trebuie sa fie precizat obiectivul pentru care s-a facut plata.
    (2) Documentatiile necesare emiterii aprobarilor de scoatere definitiva sau de ocupare temporara de terenuri din fondul forestier national, pentru care competenta de aprobare este a autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura sau a Guvernului, contin documentele prevazute la alin. (1), la care se adauga:
    1. solicitarea beneficiarului de scoatere definitiva si/sau de ocupare temporara a terenului din fondul forestier national, adresata autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura;
    2. avizul conducatorului subunitatii teritoriale de specialitate a autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura.

    SECTIUNEA B
    Continutul documentatiilor care se intocmesc in vederea obtinerii aprobarilor pentru prelungirea ocuparii temporare de terenuri din fondul forestier national

    ART. 20
    (1) Documentatiile care se intocmesc in vederea obtinerii aprobarilor pentru prelungirea ocuparii temporare de terenuri din fondul forestier national contin documentele prevazute la art. 19, mai putin actele administrative emise de autoritatile competente pentru protectia mediului.
    (2) Documentatia care se intocmeste in vederea obtinerii aprobarii pentru prelungirea ocuparii temporare de terenuri din fondul forestier national va contine copii de pe aprobarile initiale si fisa tehnica de transmitere defrisare care a stat la baza emiterii aprobarii de ocupare temporara initiala a terenului forestier.
    (3) La intocmirea fiselor tehnice de transmitere-defrisare, specia principala de baza corespunzatoare conditiilor stationale si bonitatii acestora, precum si clasa de productie a speciei principale de baza se preiau din fisele tehnice care au stat la baza emiterii aprobarii initiale. In functie de aceste date tehnice se va proceda la recalcularea garantiei si chiriei, conform legislatiei in vigoare.
    (4) Documentatiile prevazute la alin. (1) se depun la autoritatea competenta sa aprobe prelungirea ocuparii temporare a terenului forestier, cu cel putin 30 de zile inainte de expirarea termenului anterior de ocupare temporara.

    SECTIUNEA C
    Continutul documentatiilor care se intocmesc in vederea recuperarii garantiilor depuse in fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinatie forestiera

    ART. 21
    Documentatiile necesare recuperarii garantiilor depuse in fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinatie forestiera contin:
    1. solicitarea de restituire a garantiei, formulata de beneficiarul ocuparii temporare, cu precizarea numarului de cont si a bancii unde se doreste restituirea sumei;
    2. copia aprobarii de ocupare temporara;
    3. copia documentului cu care a fost achitata garantia;
    4. procesul-verbal de reprimire in circuitul silvic a terenului forestier verificat si vizat de subunitatile teritoriale silvice ale autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura;
    5. avizul inspectoratului teritorial de regim silvic si de vanatoare pentru restituirea garantiei si a dobanzilor aferente.

    CAPITOLUL VII
    Dispozitii tranzitorii si finale

    ART. 22
    Beneficiarii scoaterilor definitive sau ocuparilor temporare de terenuri din fondul forestier national pot fi persoane fizice sau juridice.
    ART. 23
    (1) Compensarea in cazul scoaterilor definitive de terenuri din fondul forestier national se face doar cu terenuri care sunt in proprietatea beneficiarului.
    (2) Compensarea partiala cu terenuri in cazul scoaterilor definitive de terenuri din fondul forestier national este interzisa.
    (3) Plata taxei pentru scoaterea definitiva de terenuri din fondul forestier national, a contravalorii terenurilor, contravalorii pierderii de crestere determinate de exploatarea masei lemnoase inainte de varsta exploatabilitatii tehnice, a garantiei pentru ocuparea temporara de terenuri din fondul forestier national, a chiriei pentru ocuparea temporara de terenuri din fondul forestier national, a cheltuielilor de instalare a vegetatiei forestiere si de intretinere a acesteia pana la realizarea starii de masiv, a cheltuielilor de reinstalare a vegetatiei forestiere si de intretinere a acesteia pana la realizarea starii de masiv si a valorii obiectivelor care se dezafecteaza se face de catre beneficiarul scoaterii definitive/ocuparii temporare a terenurilor din fondul forestier national.
    ART. 24
    (1) Categoria de folosinta pentru terenurile din fondul forestier national care fac obiectul scoaterii definitive sau ocuparii temporare este cea stabilita prin amenajamentele silvice in vigoare.
    (2) In cazul in care nu exista amenajament silvic in vigoare, datele utilizate la intocmirea fiselor tehnice de transmitere-defrisare si la calculul obligatiilor banesti, precum si categoria de folosinta se preiau din descrierea parcelara a unitatilor amenajistice aferente terenurilor care fac obiectul scoaterii definitive sau ocuparii temporare.
    (3) Fisele de descriere parcelara prevazute la alin. (2) se intocmesc de catre unitati specializate, atestate de autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura, pentru efectuarea de lucrari de amenajarea padurilor si vor fi vizate de catre conducatorul structurii teritoriale de specialitate a autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura.
    ART. 25
    Calculul contravalorii terenului scos definitiv din fondul forestier national si a celui care se preia in compensare echivalenta ca suprafata si bonitate prevazut la art. 3 alin. (1) nu poate fi utilizat la evaluari in vederea exproprierii pentru cauza de utilitate publica.
    ART. 26
    Intocmirea studiilor pedostationale se face de catre unitati atestate pentru efectuarea de lucrari de imbunatatiri funciare in domeniul forestier, cu obligatia stabilirii, prin aceste studii, a tipului de statiune, a tipului natural fundamental de padure, a speciei principale de baza corespunzatoare tipului natural fundamental de padure, a productivitatii, a solutiilor de impadurire si a devizului cu cheltuielile de instalare a vegetatiei forestiere si de intretinere a acesteia pana la realizarea starii de masiv.
    ART. 27
    (1) In cazul in care terenul care este oferit in compensare are suprafata mai mare de 100 mp, acesta nu poate sa fie sau sa aiba componente sub forma de fasie/fasii mai ingusta/inguste de 10 m.
    (2) Prin terenuri limitrofe fondului forestier national se intelege terenurile care au o latura comuna cu terenurile care fac parte din fondul forestier national. Limitrofe pot fi considerate si terenurile care sunt despartite de fondul forestier national de un drum de pamant sau canale de irigatie/drenaj care au latimea de maximum 6 m.
    (3) Terenurile oferite in compensare trebuie sa fie apte a fi impadurite pentru speciile principale de baza.
    (4) Terenurile neproductive, terenurile degradate, precum si cele situate in zonele de stepa, alpina si subalpina nu fac obiectul preluarii in compensare a terenurilor scoase definitiv din fondul forestier national.
    (5) Cheltuielile privind instalarea vegetatiei pe terenul oferit in compensare se achita de catre beneficiarul scoaterii anticipat predarii terenului care se ofera in compensare.
    ART. 28
    Fisele tehnice care se intocmesc pentru terenurile care fac obiectul scoaterii definitive, respectiv al ocuparii temporare trebuie sa respecte urmatoarele reguli:
    a) pentru calculul obligatiilor banesti, in cazul terenurilor care se scot definitiv din fondul forestier national sau in cazul terenurilor care se ocupa temporar, la stabilirea speciei principale de baza se alege provenienta samanta, exceptand calculul pierderii de crestere datorate exploatarii masei lemnoase inainte de varsta exploatabilitatii tehnice, situatie in care se va tine cont de provenienta speciei principale majoritare din compozitia arboretului existent;
    b) stabilirea clasei de productie pentru terenurile din fondul forestier national care urmeaza sa fie scoase definitiv/ocupate temporar, in vederea stabilirii obligatiilor banesti reprezentate de taxa pentru scoaterea definitiva a terenurilor din fondul forestier national, contravaloarea terenurilor scoase definitiv din fondul forestier national, garantia pentru ocuparea temporara de terenuri din fondul forestier national si chiria pentru ocuparea de terenuri din fondul forestier national, se face dupa cum urmeaza: clasa de productie I pentru statiuni de bonitate superioara, clasa de productie III pentru statiuni de bonitate mijlocie si clasa de productie IV pentru statiuni de bonitate inferioara;
    c) in cazul terenurilor oferite in compensare, clasa de productie pentru specia principala de baza corespunzatoare conditiilor stationale se preia din studiul pedostational intocmit pentru terenul respectiv.
    ART. 29
    In cazul aprobarilor de ocupare temporara emise pentru obiective care urmeaza sa ramana in fondul forestier national si dupa perioada aprobata, reprimirea terenurilor in circuitul silvic se poate face in urmatoarele conditii:
    a) terenurile sa fie apte pentru a fi impadurite;
    b) sa nu fie restrictii cu privire la solutiile de impadurire a terenurilor respective ca urmare a existentei obiectivelor respective in fondul forestier national si dupa perioada aprobata.
    ART. 30
    Emiterea avizelor si deciziilor de catre inspectoratele teritoriale de regim silvic si de vanatoare si a avizelor de catre Regia Nationala a Padurilor – Romsilva pentru scoaterea definitiva sau ocuparea temporara a terenurilor din fondul forestier national se face conform modelelor prevazute in anexele nr. 5 – 10.
    ART. 31
    Institutiile care au competenta de aprobare pot cere completarea documentatiilor prevazute la art. 19 – 21 cu alte acte/documente/avize/acorduri/permise/licente, pentru clarificari, in functie de specificul obiectivului. Aprobarea se va emite prin corelare cu perioada de valabilitate a actelor/documentelor/avizelor/acordurilor/permiselor/licentelor.
    ART. 32
    In cazul in care realizarea unui obiectiv implica atat scoaterea definitiva, cat si ocuparea temporara de terenuri din fondul forestier national, se emite un singur aviz/o singura decizie, care sa contina elementele atat pentru scoaterea definitiva, cat si pentru ocuparea temporara.
    ART. 33
    (1) Emiterea aprobarilor de scoatere definitiva, respectiv de ocupare temporara a terenurilor din fondul forestier national se face cu respectarea prevederilor Hotararii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, referitoare la consultarea publica.
    (2) Consultarea publica cu privire la scoaterea definitiva, respectiv la ocuparea temporara de terenuri din fondul forestier national se face conform prevederilor legale in vigoare de catre structura teritoriala de specialitate a autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura.
    ART. 34
    (1) Autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura are obligatia, in cazul in care documentatia este incompleta, de a transmite un raspuns solicitantului scoaterii definitive/ocuparii temporare de terenuri din fondul forestier national, in termen de maximum 60 de zile de la data depunerii documentatiei la aceasta autoritate.
    (2) Schema procedurii de scoatere definitiva sau de ocupare temporara de terenuri din fondul forestier este prevazuta in anexa nr. 13.
    ART. 35
    Anexele nr. 1 – 13 fac parte integranta din prezenta metodologie, dupa cum urmeaza:
    – anexa nr. 1 – Volumul masei lemnoase ajunse la varsta exploatabilitatii pe clase de productie pentru principalele specii forestiere;
    – anexa nr. 2 – Defalcarea pe specii si pe grupe de specii a coeficientului de corectie a pretului mediu al unui metru cub de masa lemnoasa pe picior;
    – anexa nr. 3 – Criterii in baza carora se determina coeficientii N si N_1, utilizati la calculul contravalorii terenurilor (VT, VT_C), al chiriei (CH_A) si, respectiv, al contravalorii pierderii de crestere determinate de exploatarea masei lemnoase inainte de varsta exploatabilitatii (D_VML);
    – anexa nr. 4 – Cresterea medie anuala la exploatabilitate a arboretului total pentru principalele specii forestiere;
    – anexa nr. 5 – Aviz al conducatorului structurii teritoriale de specialitate a autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura pentru scoaterea definitiva de terenuri din fondul forestier national;
    – anexa nr. 6 – Aviz al conducatorului structurii teritoriale de specialitate a autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura pentru ocuparea temporara de terenuri din fondul forestier national;
    – anexa nr. 7 – Decizie a conducatorului structurii teritoriale de specialitate a autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura pentru scoaterea definitiva din fondul forestier national a terenului in suprafata de ….;
    – anexa nr. 8 – Decizie a conducatorului structurii teritoriale de specialitate a autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura pentru ocuparea temporara de terenuri din fondul forestier national ….;
    – anexa nr. 9 – Aviz al Regiei Nationale a Padurilor – Romsilva pentru scoaterea definitiva din fondul forestier national a terenului in suprafata de ….;
    – anexa nr. 10 – Aviz al Regiei Nationale a Padurilor – Romsilva pentru ocuparea temporara a terenului din fondul forestier national in suprafata de ….;
    – anexa nr. 11 – Fisa tehnica de transmitere-defrisare pentru scoaterea definitiva/ocupare temporara a terenului din fondul forestier national;
    – anexa nr. 12 – Fisa tehnica de transmitere-defrisare pentru terenul care se ofera in compensare in fondul forestier national;
    – anexa nr. 13 – Schema procedurii de scoatere definitiva sau de ocupare temporara de terenuri din fondul forestier national.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close