Modificarea si completarea Regulamentului privind efectuarea stagiului si examenul de aptitudini in vederea accesului la calitatea de expert contabil si de contabil autorizat

In M. Of. nr. 142 din 25 februarie 2011 a fost publicata Hotararea Consiliului superior al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania nr. 11/215/2011 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind efectuarea stagiului si examenul de aptitudini in vederea accesului la calitatea de expert contabil si de contabil autorizat, aprobat prin Hotararea Consiliului superior al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania nr. 00/33/2000.
Din cuprins:
    ART. I
    Regulamentul privind efectuarea stagiului si examenul de aptitudini in vederea accesului la calitatea de expert contabil si de contabil autorizat, aprobat prin Hotararea Consiliului superior al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania nr. 00/33/2000, republicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 645 din 10 septembrie 2008, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. La articolul 2, partea introductiva a alineatului (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    “(2) Perioada de stagiu incepe la 1 ianuarie a anului urmator celui in care persoana a sustinut si promovat examenul de admitere. In acest scop:”.
    2. La articolul 2, dupa alineatul (6) se introduc doua noi alineate, alineatele (7) si (8), cu urmatorul cuprins:
    “(7) Perioada de stagiu poate fi redusa cu aprobarea Biroului permanent al Consiliului superior al Corpului, dupa cum urmeaza:
    a) cu 1/2 cand stagiarul are o vechime in activitati financiar-contabile de cel putin 20 de ani, din care cel putin jumatate in functii de conducere;
    b) cu 1/3 cand stagiarul are o vechime in activitati financiar-contabile de cel putin 10 ani sau de cel putin 5 ani in functii de conducere in domeniul financiar-contabil.
    (8) Stagiarul trebuie sa faca dovada practicii in profesie cu documente privind evidenta muncii, contracte, adeverinte etc., precum si cu o lista a lucrarilor, operatiile financiar-contabile efectuate, cu perioadele corespunzatoare de timp.”
    3. La articolul 3, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    “(2) Repartitia orelor de stagiu este comunicata de tutorele de stagiu directorului executiv al filialei in cadrul careia isi desfasoara stagiul, care se asigura ca prevederile alin. (1) au fost respectate.
    (3) Cand directorul executiv al filialei refuza sa isi dea acordul fie asupra numarului de ore, fie asupra repartitiei lor, litigiul este prezentat presedintelui consiliului filialei Corpului, care analizeaza si decide.”
    4. La articolul 6, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    “(2) Acordarea si retragerea abilitarii sunt hotarate de Biroul permanent al Consiliului superior al Corpului dupa consultarea avizelor directorului executiv de filiala si a rapoartelor Directiei de specialitate din cadrul Corpului.”
    5. La articolul 9, partea introductiva a alineatului (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    “ART. 9
    (1) Stagiarul trebuie sa aduca la cunostinta directorului executiv al filialei Corpului, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire sau direct la registratura filialei, cu cel putin 15 zile inainte de inceperea stagiului, potrivit modelelor din anexele nr. 3 si nr. 3a):”.
    6. Denumirea capitolului VII “Rapoarte de activitate” se modifica dupa cum urmeaza: “Evaluarea semestriala a stagiarilor”.
    7. Articolul 14 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    “ART. 14
    (1) Stagiarul va sustine semestrial un test de evaluare, a carui promovabilitate ii va da dreptul sa continue stagiul; in caz de nepromovare, va trebui sa repete semestrul incheiat. Testul consta in rezolvarea in sala de examen a unor exercitii, studii de caz sau probleme care sa ateste nivelul cunostintelor practice acumulate.
    (2) Testul semestrial se organizeaza si se desfasoara potrivit normelor aprobate de Biroul permanent al Consiliului superior al Corpului.
    (3) In cazul expertilor contabili, cel putin doua din 6 teste semestriale trebuie sa se refere si la activitatea de expertiza contabila si audit.”
    8. La articolul 22, litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    “a) directorul executiv al filialei, cu consultarea Directiei de specialitate a Corpului, repartizeaza fiecarui stagiar al filialei un numar de 30 – 50 de intrebari, exercitii si studii de caz din lista si tematica indicate de aceasta directie, la inceputul fiecarui semestru;”.
    9. Articolul 25 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    “ART. 25
    Plata lectorilor formatori de stagiu se face in baza rapoartelor de activitate, potrivit metodologiei ce se aproba de Biroul permanent al Consiliului superior al Corpului.”
    10. Dupa articolul 27 se introduc doua noi articole, articolele 27^1 si 27^2, cu urmatorul cuprins:
    “ART. 27^1
    Consiliul superior al Corpului desemneaza vicepresedintele care raspunde de Directia de specialitate a Corpului, care orienteaza si coordoneaza activitatea lectorilor de la nivelul filialelor Corpului.
    ART. 27^2
    Directia de specialitate organizeaza cel putin o data pe an o reuniune cu toti lectorii de stagiu, in care se analizeaza activitatea de stagiu in cadrul Corpului.”
    11. Capitolul X se abroga.
    12. La articolul 36, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    “(2) Activitatile desfasurate de stagiar, documentele si testele semestriale sunt consemnate si conservate intr-un dosar personal denumit Livret de stagiu (anexa nr. 10).
    (3) Lucrarile (testele) intocmite de stagiarii care efectueaza pregatirea in sistem colectiv se centralizeaza de catre directorul executiv al filialei sau de catre responsabilul de stagiu din cadrul filialei si se consemneaza in Registrul matricol la rubrica <<Teste>>, la semestrul corespunzator.”
    13. La articolul 42, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    “(3) In termen de maximum 30 de zile, absolventul examenului de aptitudini are obligatia inscrierii in evidentele Corpului.”
    14. La articolul 43, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    “(5) Semestrial, responsabilul de stagiu impreuna cu directorul executiv al filialei intocmesc un raport privind activitatea de stagiu, care trebuie sa contina informatiile din anexele nr. 15 si 16. Dupa analiza in consiliul filialei, raportul si anexele se inainteaza Directiei de specialitate a Corpului pana la data de 25 iulie pentru semestrul I si pana la data de 25 ianuarie a anului urmator pentru intregul an incheiat.”
    15. La articolul 43, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu urmatorul cuprins:
    “(6) Neindeplinirea obligatiilor prevazute la art. 2 alin. (2), art. 42 alin. (2) si art. 43 alin. (5) constituie abatere disciplinara si se sanctioneaza potrivit reglementarilor interne ale Corpului.”
    16. Anexa nr. 3 se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 1 la prezenta hotarare.
    17. Anexa nr. 3a) se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 2 la prezenta hotarare.
    18. Anexa nr. 5 se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 3 la prezenta hotarare.
    19. Anexa nr. 5a) se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 4 la prezenta hotarare.
    20. Anexa nr. 6 se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 5 la prezenta hotarare.
    21. Anexa nr. 6a) se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 6 la prezenta hotarare.
    22. Anexele nr. 7 si 8 se abroga.
    23. Anexa nr. 9 se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 7 la prezenta hotarare.
    24. Anexa nr. 9a) se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 8 la prezenta hotarare.
    25. Anexa nr. 11 se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 9 la prezenta hotarare.
    26. Anexa nr. 12 se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 10 la prezenta hotarare.
    27. Anexa nr. 12a) se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 11 la prezenta hotarare.
    28. Anexa nr. 12b) se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 12 la prezenta hotarare.
    29. Anexa nr. 12c) se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 13 la prezenta hotarare.
    30. Anexa nr. 12d) se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 14 la prezenta hotarare.
    31. Anexa nr. 14 se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 15 la prezenta hotarare.
    32. Anexa nr. 15 se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 16 la prezenta hotarare.
    33. Dupa anexa nr. 15 se introduce o noua anexa, anexa nr. 16, care are cuprinsul prevazut in anexa nr. 17 la prezenta hotarare.
    ART. II
    Prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    ART. III
    Regulamentul privind efectuarea stagiului si examenul de aptitudini in vederea accesului la calitatea de expert contabil si de contabil autorizat, aprobat prin Hotararea Consiliului superior al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania nr. 00/33/2000, republicat, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta hotarare, va fi republicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.
    ART. IV
    Organele alese si structurile executive ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania vor duce la indeplinire dispozitiile prezentei hotarari.
    ART. V
    Anexele nr. 1 – 17 fac parte integranta din prezenta hotarare.

    ANEXA 6
    [Anexa nr. 6a) la regulament]

                                 TEMATICA
de pregatire deontologica si doctrina profesionala pentru experti contabili si contabili autorizati

    Zilele 1 – 3

    Doctrina profesionala
    I. Profesia contabila: continut, structura, modul de organizare si de reglementare; rolul profesiei contabile
    II. Calitatea de expert contabil/contabil autorizat
    1. Definirea expertului contabil/contabilului autorizat
    2. Accesul la profesie
    3. Raspunderile expertilor contabili/contabililor autorizati
    III. Organizarea si functionarea Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania
    1. Atributiile Corpului
    2. Organizarea teritoriala
    3. Organele de conducere ale Corpului, atributii
    4. Organizarea interna a Corpului
    5. Relatiile Corpului cu administratia (Guvern)
    6. Finantarea activitatilor Corpului
    IV. Exercitarea profesiei de expert contabil/contabil autorizat
    V. Controlul de calitate in activitatea expertilor contabili/contabililor autorizati
    VI. Standardele nationale ale profesiei contabile

    Zilele 4 – 6

    Deontologie profesionala
    I. Profesia contabila si interesul public
    II. Codul etic national al profesionistilor contabili
    1. Insemnatatea (importanta) existentei unui cod de etica profesionala
    2. Structura codului etic
    3. Obiectivele codului etic
    4. Principiile etice fundamentale:
    a) integritatea;
    b) obiectivitatea;
    c) competenta profesionala;
    d) confidentialitatea;
    e) profesionalismul;
    f) respectarea normelor tehnice si profesionale.
    5. Independenta – principiul fundamental si conditia de exercitare a profesiei liberale de expert contabil si de contabil autorizat

    Bibliografie
    1. Ordonanta Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor autorizati, republicata
    2. Regulamentul de organizare si functionare a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, aprobat prin Hotararea Conferintei nationale a expertilor contabili si contabililor autorizati nr. 1/1995, republicat
    3. Regulamentul privind efectuarea stagiului si examenul de aptitudini in vederea accesului la calitatea de expert contabil si de contabil autorizat, aprobat prin Hotararea Consiliului superior al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania nr. 00/33/2000, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare.
    4. Codul etic national al profesionistilor contabili, emis de Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, aprobat prin Hotararea Consiliului superior al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania nr. 07/80/2007, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 429 si 429 bis din 27 iunie 2007, si la Editura CECCAR, 2007, editia a IV-a, revizuita.

    ANEXA 10
    (Anexa nr. 12 la regulament)

                                 TEMATICA
                          examenului de aptitudini

    1. Organizarea profesiei si statutul profesional al expertului contabil si al contabilului autorizat:
    a) calitatea de expert contabil si calitatea de contabil autorizat;
    b) accesul la profesie;
    c) organizarea si functionarea Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania;
    d) incompatibilitati in profesie;
    e) responsabilitatea profesionistului contabil;
    f) evidenta membrilor Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania;
    g) Codul etic national al profesionistilor contabili.
    2. Drept: comercial, civil, penal si fiscal
    3. Audit [anexa nr. 12a)]
    4. Evaluarea intreprinderilor [anexa nr. 12b)]
    5. Doctrina si deontologia profesiei contabile [anexa nr. 12c)*)]
    6. Expertiza contabila [anexa nr. 12d)]
    7. Contabilitatea si finantele operatorilor economici si institutiilor financiar-bancare:
    a) contabilitate generala: planul de conturi*) (operatori economici, banci, societati de asigurari, piete de capital);
    b) conturile consolidate;
    c) publicarea conturilor anuale;
    d) functiile intreprinderilor;
    e) fuziuni si divizari de intreprinderi;
    f) dizolvarea si lichidarea intreprinderilor;
    g) analiza situatiei financiare a intreprinderii;
    h) gestiunea financiara (bugete de trezorerie, conturi previzionale, modalitati de finantare);
    i) informatica; cunostinte generale*).
    8. Contabilitate de gestiune:
    a) analiza conturilor si politici de preturi;
    b) evidenta cheltuielilor; calculul costurilor; stabilirea rezultatelor*).
    9. Metode cantitative si matematici aplicate:
    a) matematici financiare;
    b) statistici descriptive (serii statistice cu una sau mai multe variabile; indici);
    c) probabilitati, sondaje si esantionari.
    10. Standardele nationale ale profesiei contabile
————
    *) Teme valabile si pentru contabili autorizati.

    Bibliografie**)
    1. Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata
    2. Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
    3. Codul comercial roman
    4. Ordonanta Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor autorizati, republicata
    5. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificarile si completarile ulterioare
    6. Regulament privind efectuarea stagiului si examenul de aptitudini in vederea accesului la calitatea de expert contabil si de contabil autorizat, aprobat prin Hotararea Consiliului Superior al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania nr. 00/33/2000, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare
    7. Codul etic national al profesionistilor contabili, aprobat prin Hotararea Consiliului superior al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania nr. 07/80/2007, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 429 si 429 bis din 27 iunie 2007 si la Editura CECCAR, 2007, editia a IV-a, revizuita
    8. Cartea expertului contabil si a contabilului autorizat – Culegere de acte normative si reglementari ale profesiei, elaborata de Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania
    9. Standardele internationale de audit (ISA) emise de IFAC
    10. Standarde internationale de raportare financiara (IFRS) – traducere in limba romana, publicata de CECCAR
    11. Standarde profesionale emise de CECCAR pentru misiunile expertului contabil.
————
    **) Se actualizeaza pe masura ce vor fi adoptate noi acte normative.

    ANEXA 11
    [Anexa nr. 12a) la regulament]

    Disciplina: Audit
    Nivel: examen de aptitudini

                                 TEMATICA

    I. Practici de control al conturilor si de examinare a situatiilor financiare
    1. Auditul imobilizarilor
    2. Auditul stocurilor
    3. Auditul capitalurilor proprii
    4. Auditul creantelor si datoriilor
    5. Auditul operatiilor financiare
    6. Auditul veniturilor si cheltuielilor

    II. Supravegherea publica in auditul statutar
    7. Concept; arie de aplicabilitate
    8. Sisteme si organisme de supraveghere publica

    III. Raportarea in audit
    9. Raportarea in auditul statutar
    10. Alte tipuri de raportare de audit

    IV. Organizarea activitatii de audit
    11. Organizarea si functionarea unui cabinet de audit
    12. Rolul organismelor profesionale

    V. Controlul de calitate in audit
    13. Controlul extern
    14. Controlul intern

    VI. Standardele internationale de audit
    15. Structura, clasificarea si aria de aplicabilitate a standardelor

    VII. Standardul profesional numarul 24

    Bibliografie:
    1. Ordonanta Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor autorizati, republicata
    2. Directiva 2006/43/CEE a Parlamentului European si a Consiliului din 17 mai 2006 privind auditul legal al conturilor anuale si al conturilor consolidate, de modificare a directivelor 78/660/CEE si 83/349/CEE ale Consiliului si de abrogare a Directivei 84/253/CEE a Consiliului (art. 32 – 33), disponibila pe site-ul: http://eur-lex.europa.eu/
    3. CECCAR, Standardul profesional nr. 24, Editura CECCAR, 2007
    4. CECCAR, Standardul profesional nr. 23, editia a III-a, revizuita si adaugita, Editura CECCAR, 2008
    5. Suportul de curs pentru pregatirea stagiarilor si dezvoltarea profesionala continua a membrilor

    ANEXA 12
    [Anexa nr. 12b) la regulament]

    Disciplina: Evaluarea intreprinderilor
    Nivel: examen de aptitudini

                                 TEMATICA

    I. Aspecte particulare in evaluarea intreprinderilor
    1. Evaluarea intreprinderilor in dificultate
    2. Evaluarea pentru fuziuni, divizari si asocieri cu parti ale intreprinderilor
    3. Evaluarea pentru garantii si ipoteci
    4. Evaluarea pentru asigurare
    5. Evaluarea in scopuri fiscale
    6. Evaluarea pentru raportarea financiara
    7. Evaluarea pentru inchiriere/leasing
    8. Evaluarea proprietatilor agricole

    II. Contractarea si raportarea lucrarilor de evaluare
    9. Angajarea unei lucrari de evaluare
    10. Raportarea evaluarii
    11. Verificarea evaluarilor

    III. Codul etic al evaluatorului
    12. Introducere, definitii si arie de aplicabilitate
    13. Principii si reguli de buna practica in evaluarea intreprinderilor

    IV. Standardele internationale de evaluare
    14. Obiective, structura si aria de aplicabilitate

    V. Standardul profesional numarul 37

    Bibliografie
    1. Standardele Internationale de Evaluare, editia a 7-a, 2005
    2. CECCAR, Standardul profesional nr. 37 (integral)
    3. Recomandarile CECCAR nr. 100, 101 si 102
    4. CECCAR, Suport de curs

    ANEXA 13
    [Anexa nr. 12c) la regulament]

    Disciplina: Doctrina si deontologia profesiei contabile
    Nivel: examen de aptitudini

                                 TEMATICA

    I. Tezele fundamentale ale profesiei contabile
    1. Contabilitatea – stiinta sau arta? Standarde si reglementari contabile
    2. Profesia contabila: concept si structura
    3. Reglementarea profesiei contabile
    4. Rolul profesiei contabile pentru apararea interesului public si pentru dezvoltarea economiei
    5. Organizarea profesiei contabile:
    – la nivel global;
    – la nivel regional;
    – la nivel national.
    6. Standardele internationale ale profesiei contabile:
    – de educatie;
    – de calitate;
    – de etica;
    – de contabilitate;
    – de audit.

    II. Etica in profesia contabila
    7. Etica profesionala: concept
    8. Rolul unui cod etic al profesionistilor contabili
    9. Integritatea
    10. Obiectivitatea
    11. Competenta
    12. Confidentialitatea
    13. Respectul fata de standarde si norme
    14. Profesionalismul
    15. Independenta
    16. Amenintari la adresa independentei
    17. Masuri de protectie impotriva amenintarilor la adresa independentei

    III. Organizarea profesiei contabile in Romania
    18. Profesia contabila din Romania = o profesie excesiv reglementata
    19. Menirea si obiectivele CECCAR
    20. Organizarea si functionarea CECCAR
    21. Activitatile CECCAR pentru sprijinirea profesionistilor contabili:
    a) in domeniul educatiei;
    b) in domeniul eticii;
    c) elaborarea standardelor de calitate;
    d) apararea intereselor membrilor sai.
    22. Drepturile si obligatiile membrilor CECCAR

    Bibliografie
    1. Ordonanta Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor autorizati, republicata (art. 20)
    2. Regulamentul de organizare si functionare a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, aprobat prin Hotararea Conferintei nationale a expertilor contabili si contabililor autorizati nr. 1/1995, republicat – integral
    3. Codul etic national al profesionistilor contabili, aprobat prin Hotararea Consiliului superior al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania nr. 07/80/2007, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 429 si 429 bis din 27 iunie 2007, Editura CECCAR, 2007, editia a IV-a, revizuita, integral
    4. Regulamentul privind efectuarea stagiului si examenul de aptitudini in vederea accesului la calitatea de expert contabil si de contabil autorizat, aprobat prin Hotararea Consiliului Superior al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor autorizati din Romania nr. 00/33/2000, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare
    5. CECCAR, suport de curs pentru disciplina Doctrina si Deontologia profesiei contabile.

    ANEXA 14
    [Anexa nr. 12d) la regulament]

    Disciplina: Expertiza contabila
    Nivel: examen de aptitudini

                                 TEMATICA

    1. Demersul deontologic intr-o misiune de expertiza contabila
    2. Demersul tehnic intr-o misiune de expertiza contabila
    3. Expertize contabile:
    a) in cazul unor litigii contractuale;
    b) in cazul unor lipsuri si degradari;
    c) in cauze fiscale;
    d) in litigii de munca;
    e) in ce priveste drepturi si obligatii izvorate din legislatia financiar-contabila.
    4. Expertize privind starea de sanatate a unei intreprinderi
    5. Standardul profesional numarul 35

    Bibliografie
    1. CECCAR, Standardul profesional nr. 35, editia a III-a, revizuita, Editura CECCAR, 2009
    2. Legislatia specifica pe domenii

1 comentariu to “Modificarea si completarea Regulamentului privind efectuarea stagiului si examenul de aptitudini in vederea accesului la calitatea de expert contabil si de contabil autorizat”

  1. Delia spune:

    Eu zic ca aceste reguli ar trebui aplicate celor care incep stagiu – anul I ( pentru a intelege la ce se expun din start si pentru a-si calcula sansele de a face fata stagiului din p.d.v. financiar + efort + timp + nervi) si nu “in timpul jocului”
    Asta pentru a nu constata cu stupoare ca esti in anul final – anul III si dintr-o data esti chemat la cursuri si aceasta la ore “rezonabile – pentru un student” si nu pentru un om in “campul muncii” esti somat sa depui pe langa cele 50,60 de probleme semestriale, un efort suprauman de a participa – e drept in “sfanta zi de Duminica” 🙂 la 2 examene semestriale : unul oral si unul scris.

    Da eu as de acord cu un program de imbunatatire profesionala permanenta – dar de ce nu s-a procedat la fel si in primii 2 ani de stagiu si in plus, eu zic ca ar trebui organizate aceste cursuri dupa orele 18;00 si nu inainte pentru a se putea accesa si de catre non-bugetarii care duc tara asta in spate lucrand peste 10 ore pe zi in mediul privat………

    Din pacate la noi asa este, trebuie sa te astepti la o schimbare permanenta a regulilor jocului- (ce e valabil azi – si e util cui trebuie, daca maine nu va mai fi util cui trebuie, nu va mai fi valabil)……….., sa “dai din coate”, sa te “descurci” nu? ca la noi la nimeni altii 🙁

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close