O.U.G. nr. 17/2011 privind administrarea creantelor bugetare reprezentand comisionul datorat, pana la data de 31 decembrie 2010, de angajatori inspectoratelor teritoriale de munca, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul sistemului asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca

In M. Of. nr. 145 din 28 februarie 2011 a fost publicat Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 17/2011 privind administrarea creantelor bugetare reprezentand comisionul datorat, pana la data de 31 decembrie 2010, de angajatori inspectoratelor teritoriale de munca, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul sistemului asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca.
Din cuprins:
Avand in vedere faptul ca, in prezent, bugetul de stat are de recuperat creante restante de la angajatorii care datoreaza sume cu titlu de comision, in baza Legii nr. 130/1999 privind unele masuri de protectie a persoanelor incadrate in munca, republicata, precum si faptul ca, incepand cu data de 1 februarie 2011, a fost abrogata Legea nr. 130/1999, republicata, iar inspectoratele teritoriale de munca nu mai au competenta pentru colectarea si stingerea creantelor fiscale conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ne aflam in situatia in care nu exista niciun organ de specialitate al statului care sa aiba competente in recuperarea acestor debite,
    tinand cont de faptul ca, la data de 1 februarie 2011, mai exista angajatori care inca datoreaza comisionul restant in baza Legii nr. 130/1999, republicata, iar Inspectia Muncii, prin structurile sale teritoriale, nu mai are baza legala in vederea recuperarii acestor sume,
    pentru a se evita implinirea termenului de prescriptie privind recuperarea creantelor bugetare reprezentand comisionul datorat de angajatori pana la data de 31 decembrie 2010,
    pentru o mai buna organizare a sistemului pentru somaj fara a fi astfel afectate in vreun fel drepturile stabilite pentru aceasta categorie speciala de beneficiari,
    in considerarea faptului ca elementele sus-mentionate conduc la imposibilitatea recuperarii la bugetul de stat a acestor creante bugetare restante, vizand un interes public, aceasta constituie o situatie extraordinara, a carei reglementare nu poate fi amanata, si impune adoptarea de masuri imediate pe calea ordonantei de urgenta,
    in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

    ART. I
    (1) Creantele reprezentand comisionul datorat pana la data de 31 decembrie 2010 de angajatori inspectoratelor teritoriale de munca pentru pastrarea si completarea carnetelor de munca, respectiv pentru certificarea legalitatii inregistrarilor efectuate in baza prevederilor Legii nr. 130/1999 privind unele masuri de protectie a persoanelor incadrate in munca, republicata, precum si obligatiile fiscale accesorii aferente, stabilite prin titluri de creanta si neachitate pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, se fac venit la bugetul de stat si au regim de creanta bugetara.
    (2) Administrarea creantelor bugetare prevazute la alin. (1) se efectueaza de catre inspectoratele teritoriale de munca, potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia masurilor de executare silita.
    (3) Executarea silita a creantelor bugetare prevazute la alin. (1) se efectueaza de catre organele fiscale competente ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, in temeiul inscrisurilor in care sunt individualizate creantele si care reprezinta titluri executorii.
    (4) Inspectoratele teritoriale de munca vor preda organelor fiscale competente titlurile prevazute la alin. (3), neatacate in termenul legal si devenite executorii, ori, dupa caz, vor comunica dispozitivul hotararii judecatoresti irevocabile prin care s-a solutionat contestatia formulata impotriva acestora.
    ART. II
    Responsabilitatea pentru prescrierea pana la 31 decembrie 2010 a dreptului de a cere executarea silita pentru sumele reprezentand comisionul datorat de angajatori inspectoratelor teritoriale de munca, inclusiv dobanzile si penalitatile de intarziere datorate, potrivit legii, apartine inspectoratelor teritoriale de munca.
    ART. III
    (1) Pentru creantele bugetare prevazute la alin. (1) al art. I datorate pana la data de 31 decembrie 2010, procedurile de executare silita aflate in derulare la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta vor fi continuate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala si unitatile sale subordonate, care se subroga in drepturile si obligatiile Inspectiei Muncii si inspectoratelor teritoriale de munca, dupa caz, in calitate de creditor bugetar, si le succeda de drept in aceasta calitate, actele indeplinite anterior ramanand valabile.
    (2) Pentru litigiile avand ca obiect contestatiile la executare silita, Agentia Nationala de Administrare Fiscala si unitatile sale subordonate se subroga in toate drepturile si obligatiile procesuale ale Inspectiei Muncii si inspectoratelor teritoriale de munca, dupa caz, si dobandesc calitatea procesuala a acestora, in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, in toate procesele si cererile aflate pe rolul instantelor judecatoresti, indiferent de faza de judecata.
    (3) In cazul debitorilor aflati in procedura insolventei, inscrierea la masa credala pentru creantele prevazute la art. I alin. (1) se efectueaza de catre inspectoratele teritoriale de munca.
    ART. IV
    Declaratiile fiscale privind stabilirea comisionului datorat pentru perioadele anterioare datei de 31 decembrie 2010 se depun in continuare la inspectoratul teritorial de munca in a carui raza teritoriala isi are sediul angajatorul care datoreaza comisionul.
    ART. V
    Procedura de predare-primire a titlurilor executorii prevazute la art. I, precum si a documentelor privind masurile de executare silita intreprinse de inspectoratele teritoriale de munca va fi aprobata prin ordin comun al ministrului finantelor publice si al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale.
    ART. VI
    Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 103 din 6 februarie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
    1. La articolul 5, punctele V, VI si VII vor avea urmatorul cuprins:
    “V. stagiu de cotizare – perioada de timp pentru care s-a datorat contributia de asigurari pentru somaj atat de catre asigurat, cat si de angajator sau, dupa caz, numai de catre asigurat, precum si perioada pentru care persoanele asigurate in sistemul asigurarilor pentru somaj prin incheierea unui contract de asigurare pentru somaj au datorat si au platit contributia de asigurari pentru somaj;
    VI. asigurat – persoana fizica ce realizeaza venituri, potrivit legii, si pentru care angajatorul este obligat sa retina si sa plateasca contributia individuala de asigurari pentru somaj, precum si persoana care se asigura prin incheierea unui contract de asigurare pentru somaj;
    VII. indemnizatie de somaj – o compensatie partiala a veniturilor asiguratului ca urmare a pierderii locului de munca sau a veniturilor absolventilor institutiilor de invatamant care nu s-au putut incadra in munca;”.
    2. La articolul 16, litera b) va avea urmatorul cuprins:
    “b) nu au putut ocupa loc de munca dupa absolvirea unei institutii de invatamant;”.
    3. La articolul 17 alineatul (2), litera c) se abroga.
    4. La articolul 34, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    “(2) Constituie stagiu de cotizare si perioadele pentru care angajatorul este scutit, in conditiile legii, de plata contributiei datorate la bugetul asigurarilor pentru somaj.”
    5. La articolul 37, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    “ART. 37
    (1) Constituie stagiu de cotizare perioadele in care angajatii sau, dupa caz, si angajatorii au datorat contributii de asigurari pentru somaj in sistemul asigurarilor pentru somaj in Romania, precum si in alte tari, in conditiile stabilite prin acordurile si conventiile internationale la care Romania este parte.”
    6. La articolul 38 alineatul (1), litera n) se abroga.
    7. La articolul 38, alineatele (2) si (3) vor avea urmatorul cuprins:
    “(2) Indemnizatia de somaj se acorda de la data prevazuta la alin. (1), daca cererea este inregistrata la agentia pentru ocuparea fortei de munca in termen de 10 de zile de la aceasta data.
    (3) Daca cererea este inregistrata dupa expirarea termenului de 10 de zile, dar nu mai tarziu de 12 luni de la data prevazuta la alin. (1), indemnizatia de somaj se acorda incepand cu data inregistrarii cererii.”
    ART. VII
    Persoanele care solicita dreptul la indemnizatie de somaj inainte de data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta beneficiaza de acest drept in conditiile stabilite de prevederile legale in vigoare la data solicitarii dreptului.
    ART. VIII
    Alineatul (25) al articolului III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 431 din 28 iunie 2010, aprobata prin Legea nr. 279/2010, cu modificarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    “(25) Perioadele in care s-au datorat contributiile individuale de asigurari pentru somaj in conformitate cu prevederile prezentului articol constituie stagiu de cotizare in sistemul asigurarilor pentru somaj.”

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close