Modificarea si completarea O.U.G. nr. 135/2007 si O.U.G. nr. 63/1999

In M. Of. nr. 153 din 2 martie 2011 a fost publicata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 15/2011 pentru modificarea si completarea unor acte normative.
Din cuprins:
    Avand in vedere:
    – necesitatea adoptarii de urgenta a unor masuri pentru asigurarea sumelor necesare continuarii si finalizarii masurilor ex-ISPA, in vederea ducerii la indeplinire a obligatiilor autoritatilor nationale asumate in cadrul Programului ex-ISPA finantat din asistenta financiara nerambursabila acordata de catre Uniunea Europeana, precum si in vederea diminuarii aplicarii de corectii financiare de catre Comisia Europeana;
    – faptul ca termenul-limita de eligibilitate pentru o parte dintre proiectele ex-ISPA este 31 decembrie 2010, orice cheltuiala efectuata ulterior acestei date urmeaza a fi suportata din surse nationale. Mai mult, daca aceste proiecte nu vor fi functionale pana la finalul anului 2011, Comisia Europeana va anula finantarea nerambursabila aferenta acestora, iar Romania va trebui sa returneze intreaga valoare a sumelor alocate pentru aceste proiecte prin Programul ISPA;
    – prevederile Ghidului CE pentru inchiderea proiectelor finantate prin fondurile de coeziune si ex-ISPA, potrivit caruia proiectele ex-ISPA beneficiaza de o perioada de gratie de 12 luni de la data eligibilitatii pentru a finaliza lucrarile din surse nationale si pentru a asigura functionalitatea investitiilor;
    – necesitatea adoptarii unor masuri pentru restituirea taxei pe valoarea adaugata care a fost platita in cadrul proiectelor finantate din fondurile comunitare preaderare;
    – cerintele impuse de catre serviciile Comisiei Europene in legatura cu raportarea implementarii programelor finantate din fonduri nerambursabile de preaderare;
    – necesitatea responsabilizarii agentiilor de implementare, autoritatilor de implementare si a beneficiarilor in vederea respectarii cerintelor impuse de Comisia Europeana;
    – faptul ca neadoptarea in regim de urgenta a acestui act normativ pericliteaza finalizarea implementarii masurilor ex-ISPA, ca urmare a imposibilitatii efectuarii platilor catre beneficiari, pe de o parte, iar, pe de alta parte, are implicatii asupra gradului de absorbtie a fondurilor ex-ISPA, deoarece nefinalizarea masurilor ex-ISPA conduce la rambursarea catre Comisia Europeana a sumelor avansate/cheltuite pana in prezent;
    – faptul ca neaprobarea acestui act normativ creeaza blocaje si se poate ajunge la situatia in care serviciile de audit ale Comisiei Europene sa considere ca sistemul de management si control EDIS acreditat nu functioneaza, conducand astfel la existenta unei nereguli sistemice, situatie in care pot fi impuse corectii financiare orizontale sau pot fi solicitate returnari ale sumelor deja transferate de catre serviciile Comisiei Europene;
    – conditionarea de catre serviciile Comisiei Europene a procesarii aplicatiilor de plata si transferul fondurilor nerambursabile catre Autoritatea de Certificare si Plata de transmiterea noilor formate standard care atesta stadiul implementarii proiectelor;
    – faptul ca in situatia neprimirii de la agentiile de implementare a documentelor de raportare in vederea transmiterii cererilor de fonduri catre Comisia Europeana se produc blocaje in absorbtia fondurilor nerambursabile de la Comisia Europeana,
    in considerarea faptului ca aceste elemente vizeaza interesul general public si constituie situatii de urgenta si extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata,
    in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

    ART. I
    Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 135/2007 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea si finalizarea masurilor ex-ISPA, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 817 din 30 noiembrie 2007, aprobata prin Legea nr. 187/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    “ART. 1
    (1) Din fondurile prevazute in bugetul Ministerului Finantelor Publice – Actiuni generale, la pozitia globala <<Fondul National de Preaderare>>, si bugetul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii – titlul VII <<Alte transferuri>>, pozitia <<Cheltuieli neeligibile ISPA>>, pentru proiectele ex-ISPA din sectorul de transporturi, se asigura si sumele necesare pentru continuarea si finalizarea proiectelor ex-ISPA, inclusiv TVA aferenta acestora, in concordanta cu prevederile memorandumurilor de finantare, pentru:
    a) finantarea costurilor suplimentare necesare semnarii contractelor ca urmare a depasirii bugetelor alocate initial;
    b) articole de cheltuieli, altele decat cele de la lit. d), care au fost incluse in contractele din cadrul masurilor ex-ISPA in baza prezumtiei de eligibilitate si care au fost declarate ulterior ca neeligibile pentru rambursare prin prisma naturii cheltuielii respective;
    c) revendicari ale contractorilor in baza prevederilor contractuale, aprobate de autoritatea contractanta sau stabilite de comisia de adjudecare a disputelor, instanta de arbitraj ori instanta de judecata;
    d) costurile de asistenta si expertiza juridica si tehnica, costurile de arbitraj si/sau de judecata;
    e) suplimentarea bugetelor contractelor de asistenta tehnica si supervizare sau contracte noi necesare finalizarii masurilor ex-ISPA;
    f) intarzieri justificate la plata facturilor;
    g) alte sume necesare continuarii si finalizarii proiectelor ex-ISPA;
    h) sume pentru acoperirea platii TVA aferente livrarilor de bunuri, prestarilor de servicii si executiei de lucrari finantate din contributia financiara a Uniunii Europene prin Programul ex-ISPA si din cofinantarea aferenta ai carei beneficiari sunt operatorii de apa-canal;
    i) sume angajate din bugetele de cheltuieli eligibile ale masurilor ex-ISPA, dar care nu au fost efectiv platite in perioada de eligibilitate a memorandumurilor de finantare aferente, in cazul proiectelor ex-ISPA din sectorul transporturi;
    j) sume necesare pentru prefinantarea proiectelor ex-ISPA transferate, cu acordul Comisiei Europene, in cadrul programelor operationale sectoriale, pana la momentul aprobarii aplicatiei de catre autoritatile romane sau Comisia Europeana, in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispozitii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regionala, Fondul Social European si Fondul de coeziune si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999.
    (2) Se autorizeaza Autoritatea de Certificare si Plata din cadrul Ministerului Finantelor Publice ca, pe baza justificarilor autoritatilor contractante din sectorul de mediu, sa efectueze plati din pozitia globala <<Fondul National de Preaderare>> catre Oficiul de Plati si Contractare PHARE din cadrul Ministerului Finantelor Publice.
    (3) Se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice sa introduca in volumul si in structura bugetului Ministerului Transporturilor si Infrastructurii si a bugetului Ministerului Finantelor Publice – Actiuni generale, in situatia in care sumele prevazute in bugetul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii – pozitia <<Cheltuieli neeligibile ISPA>> nu acopera sumele necesare pentru continuarea si finalizarea masurilor ex-ISPA, prin suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor si Infrastructurii si diminuarea corespunzatoare a bugetului Ministerului Finantelor Publice – Actiuni generale, pozitia globala <<Fondul National de Preaderare>>, in limita sumei de 1.076.127 mii lei aprobata in bugetul Ministerului Finantelor Publice – Actiuni generale, pozitia <<Fondul National de Preaderare>>, suma ce include si suplimentarile efectuate in anul 2011 pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
    (4) Prevederile alin. (3) se aplica pana la data intrarii in vigoare a primei rectificari bugetare pe anul 2011, ulterior acestei date, in bugetul Ministerului Finantelor Publice – Actiuni generale, pozitia globala <<Fondul National de Preaderare>>, sumele cu destinatiile prevazute la alin. (1) se vor asigura numai pentru proiectele ex-ISPA din sectorul de mediu.”
    2. Dupa articolul 1^1 se introduce un nou articol, articolul 1^2, cu urmatorul cuprins:
    “ART. 1^2
    Se aproba Lista proiectelor ex-ISPA din sectorul transporturi pentru care se asigura finantarea potrivit prezentei ordonante de urgenta, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.”
    ART. II
    Norme tranzitorii
    (1) Pana la elaborarea normelor de aplicare a art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 135/2007, modificata conform art. I, potrivit prevederilor art. III, executia bugetara a sumelor prevazute la art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 135/2007, aprobata prin Legea nr. 187/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, se va face in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 2.003/2008 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 135/2007 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea si finalizarea masurilor ex-ISPA, cu modificarile ulterioare.
    (2) Pana la intrarea in vigoare a normelor de aplicare a art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 135/2007, modificata conform art. I, solicitarile de finantare depuse in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 8/2008 pentru completarea art. 5 alin. (1^1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate Romaniei de catre Comunitatea Europeana, precum si a fondurilor de cofinantare aferente acestora, aprobata prin Legea nr. 188/2008, se solutioneaza potrivit prevederilor Ordinului ministrului finantelor publice nr. 2.361/2009 privind aprobarea Instructiunilor de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 8/2008 pentru completarea art. 5 alin. (1^1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate Romaniei de catre Comunitatea Europeana, precum si a fondurilor de cofinantare aferente acestora.
    (3) Prevederile prezentei ordonante de urgenta sunt aplicabile cererilor de fonduri depuse de beneficiarii din sectorul ex-ISPA transporturi dupa data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta si care urmeaza a fi solutionate de Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, in conformitate cu reglementarile in vigoare.
    (4) Cererile de fonduri depuse de beneficiarii din sectorul ex-ISPA transporturi anterior datei intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, indiferent daca acestea au fost depuse pentru prima oara sau redepuse ca urmare a unor solicitari de modificare sau completare, vor fi solutionate in continuare de Ministerul Finantelor Publice pana la finalizarea lor.
    ART. III
    In termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Transporturilor si Infrastructurii elaboreaza norme de aplicare a art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 135/2007, modificata conform art. I, care se aproba prin ordin comun al ministrului finantelor publice si al ministrului transporturilor si infrastructurii.
    ART. IV
    Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate Romaniei de catre Comunitatea Europeana, precum si a fondurilor de cofinantare aferente acestora, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 215 din 17 mai 1999, aprobata prin Legea nr. 22/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. La articolul 5 alineatul (1^1), litera g) se abroga.
    2. La articolul 5, dupa alineatul (1^1) se introduc doua noi alineate, alineatele (1^2) si (1^3), cu urmatorul cuprins:
    “(1^2) Pentru masurile ex-ISPA a caror perioada de eligibilitate a cheltuielilor prevazuta in memorandumurile de finantare a expirat si pentru care autoritatile romane au transmis Comisiei Europene propuneri de modificare a memorandumurilor/deciziilor de finantare se autorizeaza utilizarea sumelor alocate la pozitia <<Fondul National de Preaderare>>, conform prevederilor art. 5 alin. (1) si (1^1), precum si a disponibilitatilor din fonduri comunitare si nationale aflate in conturile masurilor ex-ISPA si ale Autoritatii de Certificare si Plata, in baza propunerilor de modificare si in conformitate cu mecanismele financiare aplicabile memorandumurilor de finantare pana la data primirii raspunsului de la Comisia Europeana, mecanisme stabilite prin prevederile Ordinului ministrului finantelor publice nr. 296/2007 privind aprobarea Instructiunilor pentru stabilirea procedurii privind efectuarea operatiunilor necesare pentru finantarea de la bugetul de stat in cazul indisponibilitatii temporare a contributiei financiare a Comunitatii Europene si in cazul compensarilor efectuate de Comisia Europeana, precum si pentru tratamentul dobanzii acumulate in conturile bancare ale Fondului National in cadrul programelor ISPA, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.188/2003 privind aprobarea Instructiunilor pentru stabilirea procedurii privind operatiunile necesare finantarii cu sume din contributia financiara a Comunitatii Europene si cu sume de la bugetul de stat a masurilor din domeniul mediului in cadrul programului ISPA, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Ordinului ministrului finantelor publice nr. 195/2003 cu privire la aprobarea Instructiunilor pentru stabilirea procedurii privind efectuarea operatiunilor necesare finantarii de la bugetul de stat a masurilor din domeniul transporturilor in cadrul Programului Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare.
    (1^3) Beneficiarii prevazuti la alin. (1^1) lit. f) care, potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, isi exercita dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugata aferente cheltuielilor eligibile efectuate in cadrul proiectelor au obligatia sa restituie la bugetul de stat sumele reprezentand taxa pe valoarea adaugata dedusa, a carei contravaloare a fost platita potrivit prezentei ordonante de urgenta.”
    3. La articolul 5, dupa alineatul (6) se introduc doua noi alineate, alineatele (7) si (8), cu urmatorul cuprins:
    “(7) Sumele stabilite de catre Comisia Europeana ca debite aferente programelor PHARE, anterioare programului PHARE 1998, achitate de Ministerul Finantelor Publice in numele Romaniei, de la pozitia bugetara <<Fondul National de Preaderare>>, in baza alin. (1^1) lit. c), si care nu pot fi recuperate de la entitatile debitoare catre bugetul Comunitatii Europene, in cazurile in care debitorii nu au fost identificati sau pentru care in urma actiunilor in justitie se emit hotarari judecatoresti definitive si irevocabile care anuleaza titlul de creanta, precum si in cazurile precizate de reglementarile in vigoare privind tratamentul neregulilor, raman cheltuiala definitiva la bugetul de stat.
    (8) Beneficiarii/Organismele de implementare a masurilor ex-ISPA pentru care Comisia Europeana respinge propunerea de modificare a memorandumurilor de finantare/deciziilor de finantare, respectiv extinderea perioadei de eligibilitate a cheltuielilor prevazute in memorandumurile de finantare/deciziile de finantare au obligatia sa restituie la bugetul de stat sumele utilizate in aplicarea prevederilor art. 5 alin. (1^2).”
    4. La articolul 5^1, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    “ART. 5^1
    (1) In cadrul programelor PHARE/Facilitatea de tranzitie, autoritatile de implementare/beneficiarii au obligatia de a transmite documentele de raportare tehnica si financiara la termenele si in formatele standard de raportare solicitate de catre agentiile de implementare, completate cu informatii corecte, complete si de calitate corespunzatoare, pe parcursul implementarii programelor, respectiv pana la inchiderea acestora anuntata in scris de catre Comisia Europeana.”
    5. La articolul 5^1, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:
    “(5) Instructiunile/Ghidurile emise de Autoritatea de Certificare si Plata aferente implementarii programelor PHARE/Facilitatea de tranzitie, ISPA si SAPARD pe perioada de derulare a acestora au caracter obligatoriu pentru agentiile de implementare, autoritatile de implementare/organismele intermediare si beneficiari.”

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close