Modificarea si completarea Regulilor de procedura arbitrala ale Curtii de Arbitraj Comercial International si pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si functionarea Curtii de Arbitraj Comercial International de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei

In M. Of. nr. 160 din 4 martie 2011 a fost publicata Decizia Camerei de Comert si Industrie a Romaniei nr. 4/2011 pentru modificarea si completarea Regulilor de procedura arbitrala ale Curtii de Arbitraj Comercial International si pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si functionarea Curtii de Arbitraj Comercial International de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei.
Din cuprins:
    ART. 1
    Se aproba modificarea si completarea Regulilor de procedura arbitrala ale Curtii de Arbitraj Comercial International, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 197 din 29 martie 2010, potrivit anexei nr. 1.
    ART. 2
    Se aproba Regulamentul privind organizarea si functionarea Curtii de Arbitraj Comercial International de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei, potrivit anexei nr. 2.
    ART. 3
    Prezenta decizie se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    ART. 4
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta decizie.

    ANEXA 1

                       MODIFICAREA SI COMPLETAREA
Regulilor de procedura arbitrala ale Curtii de Arbitraj Comercial International

    ART. I
    Regulile de procedura arbitrala ale Curtii de Arbitraj Comercial International, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 197 din 29 martie 2010, se modifica si se completeaza, conform deciziei Colegiului de Conducere al Camerei de Comert si Industrie a Romaniei, adoptata in sesiunea a XVIII-a din 17 februarie 2011, dupa cum urmeaza:
    1. La articolul 29 alineatul (1), litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    “d) motivele de fapt si de drept pe care se sprijina fiecare capat de cerere, cu trimitere la inscrisurile doveditoare corespunzatoare sau la alte probe. Indicarea probelor solicitate se face cu aratarea, dupa caz, a inscrisurilor si a relevantei lor, a numelui si domiciliului martorilor si a faptelor ce tind a fi probate, a obiectivelor expertizei si a expertului consilier propus, a intrebarilor pentru interogatoriu, in cazul persoanelor juridice;”.
    2. La articolul 29, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:
    “(5) Cererea si anexele sale vor fi prezentate intr-un numar de exemplare suficient pentru a se depune la dosarul cauzei si pentru a se comunica partii adverse si fiecarui arbitru. Pentru arbitri, exemplarele se comunica numai in format electronic.”
    3. La articolul 30, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    “ART. 30
    (1) Cererea astfel intocmita, insotita de dovada achitarii taxei de inregistrare prevazute la art. 1 alin. (1) din Normele privind taxele si cheltuielile arbitrale, este inregistrata la Secretariatul Curtii de Arbitraj si va fi repartizata pentru efectuarea procedurii pregatitoare unui asistent arbitral, dupa criteriul alfabetic al numelui sau, in ordinea inregistrarii cauzelor.”
    4. La articolul 30, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
    “(3) Cererea depusa personal nu se inregistreaza daca nu s-a facut dovada achitarii taxei de inregistrare si se restituie de indata reclamantului. Daca cererea a fost trimisa prin posta fara dovada achitarii taxei de inregistrare, Secretariatul Curtii de Arbitraj comunica de urgenta, prin telefon, fax, posta electronica etc., reclamantului aceasta cerinta si ii acorda un termen de maximum 5 zile pentru a suplini aceasta lipsa. Daca nu se face dovada platii, cererea se restituie reclamantului.”
    5. La articolul 39, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:
    “(1^1) Cu toate acestea, in functie de circumstantele cauzei, termenul prevazut la alin. (1) poate fi prelungit in mod rezonabil de catre presedintele sau prim-vicepresedintele Curtii de Arbitraj si numai daca nici in aceste conditii obligatiile financiare nu se executa, cererea va fi restituita, fara a afecta dreptul reclamantului de a introduce o noua cerere de arbitrare.”
    6. La articolul 40, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
    “(3) Cu cel putin 5 zile inaintea primului termen de judecata, asistentul arbitral va contacta partile pentru a verifica pregatirea dosarului in vederea solutionarii. Comunicarea cu partile se poate face telefonic, prin fax sau e-mail etc., asistentul arbitral depunand la dosarul cauzei o nota cu privire la cele discutate sau, in caz de imposibilitate de comunicare, cu privire la motivul impiedicarii.”
    7. Articolul 42 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    “Alcatuirea cheltuielilor arbitrale
    ART. 42
    Cheltuielile arbitrale cuprind: taxa de inregistrare, taxa arbitrala, cheltuielile de administrare a probelor, de traducere a actelor, cheltuielile privind dezbaterile, onorariile arbitrilor, onorariile avocatilor, ale expertilor si consilierilor, cheltuielile de deplasare a partilor, arbitrilor, martorilor, expertilor si consilierilor si alte cheltuieli generate de arbitrarea litigiului.”
    8. La articolul 43, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    “(4) Daca taxa de inregistrare, taxa arbitrala si celelalte cheltuieli arbitrale nu se platesc conform normelor sus-mentionate, nu se va da curs cererii respective si nici nu se va declansa procedura arbitrala.”
    9. La articolul 50, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    “Procedura arbitrala
    ART. 50
    (1) In procedura arbitrala in cursul arbitrajului, masurile asiguratorii si masurile vremelnice, ca si constatarea anumitor imprejurari de fapt sunt incuviintate de tribunalul arbitral, prin incheiere, in conditiile legii.”
    10. Articolul 61 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    “Preschimbarea termenului
    ART. 61
    Termenul luat in cunostinta sau pentru care au fost trimise citatiile nu poate fi preschimbat de catre tribunalul arbitral fara citarea partilor decat pentru motive temeinice. Daca, in urma unor incidente procedurale, tribunalul arbitral nu se poate intruni pentru primul termen de judecata, presedintele sau prim-vicepresedintele Curtii de Arbitraj va preschimba acest termen, fara citarea partilor, pentru o data ulterioara. Partile vor fi citate de indata pentru noul termen fixat.”
    11. Dupa articolul 65 se introduce un nou articol, articolul 65^1, cu urmatorul cuprins:
    “ART. 65^1
    (1) Pot fi atacate cu actiunea in anulare, prevazuta de art. 89, incheierile tribunalului arbitral prin care s-au luat urmatoarele masuri:
    a) a fost suspendat cursul arbitrajului;
    b) au fost luate masuri asiguratorii sau vremelnice, potrivit art. 50;
    c) a fost respinsa, ca inadmisibila, in conditiile legii, exceptia de neconstitutionalitate.
    (2) Dispozitiile art. 89 – 91 se aplica in mod corespunzator, in masura in care prezentul articol nu prevede altfel.
    (3) In afara motivelor prevazute de art. 89, in actiunea in anulare se poate invoca si lipsa conditiilor prevazute de lege pentru luarea masurilor dispuse prin incheiere.
    (4) Actiunea in anulare poate fi introdusa in termen de 5 zile de la comunicare, cu exceptia cazului prevazut la alin. (1) lit. a), cand poate fi formulata cat timp dureaza suspendarea.
    (5) In cazurile prevazute la alin. (1) lit. b) si c), actiunea in anulare nu suspenda cursul arbitrajului.”
    12. La articolul 83, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    “(2) Cererea se solutioneaza prin sentinta/incheiere separata, in termen de 15 zile de la data inregistrarii solicitarii.”
    13. La articolul 85 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
    “(2) Tribunalul arbitral va redacta sentinta arbitrala intr-un numar suficient de exemplare, pentru ca unul sa ramana la dosarul cauzei, unul la mapa de sentinte arbitrale, iar cate unul sa fie comunicat fiecarei parti.”
    14. La articolul 89, dupa litera h) se introduce o noua litera, litera i), cu urmatorul cuprins:
    “i) daca, dupa pronuntarea hotararii arbitrale, Curtea Constitutionala s-a pronuntat asupra exceptiei invocate in acea cauza, declarand neconstitutionala legea, ordonanta ori o dispozitie dintr-o lege sau dintr-o ordonanta care a facut obiectul acelei exceptii ori alte dispozitii din actul atacat, care, in mod necesar si evident, nu pot fi disociate de prevederile mentionate in sesizare.”
    15. La articolul 91 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
    “(2) Pentru motivul prevazut la art. 89 lit. i), termenul este de 3 luni de la publicarea deciziei Curtii Constitutionale in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.”
    ART. II
    Modificarile si completarile aduse prin decizia Colegiului de Conducere al Camerei de Comert si Industrie a Romaniei, adoptata in sesiunea a XVIII-a din 17 februarie 2011, intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    ART. III
    Regulile de procedura arbitrala ale Curtii de Arbitraj Comercial International, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta decizie, se vor republica in Codexul Arbitral, dandu-se articolelor o noua numerotare.

    ANEXA 2

                              REGULAMENTUL
privind organizarea si functionarea Curtii de Arbitraj Comercial International de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei

    CAPITOLUL I
    Dispozitii generale

    Definirea si sediul Curtii de Arbitraj
    ART. 1
    (1) Curtea de Arbitraj Comercial International de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei, denumita in continuare Curtea de Arbitraj, este o institutie permanenta de arbitraj, neguvernamentala, fara personalitate juridica, independenta in exercitarea atributiilor ce ii revin, organizata si functionand in conformitate cu Legea camerelor de comert din Romania nr. 335/2007 si cu prezentul regulament.
    (2) Sediul Curtii de Arbitraj este in Romania, municipiul Bucuresti, bd. Octavian Goga nr. 2, sectorul 3.

    Misiunea Curtii de Arbitraj
    ART. 2
    Curtea de Arbitraj are misiunea de a promova arbitrajul comercial si civil, intern si international, si de a organiza functionarea tribunalelor arbitrale, precum si modalitatile alternative de solutionare a litigiilor.

    CAPITOLUL II
    Atributii

    Organizarea arbitrajului
    ART. 3
    Curtea de Arbitraj indeplineste urmatoarele atributii:
    a) organizeaza si administreaza solutionarea litigiilor comerciale si civile, interne si internationale prin arbitraj institutionalizat si prin arbitraj ad-hoc, in conditiile prevazute de prezentul regulament, de Regulamentul de organizare si functionare a Colegiului Curtii de Arbitraj Comercial International, de Regulile de procedura arbitrala ale Curtii de Arbitraj Comercial International, de dispozitiile Codului de procedura civila, de legile speciale in domeniu si de conventiile internationale la care Romania este parte;

    Modele de conventii arbitrale
    b) elaboreaza modele de conventii arbitrale pe care le disemineaza in mediul de afaceri;

    Probleme de arbitraj
    c) dezbate problematica generala a arbitrajului comercial si civil, intern si international, aspectele de drept, precum si cele ale practicii arbitrale;

    Promovarea activitatii de arbitraj
    d) colaboreaza cu celelalte entitati arbitrale de pe langa fiecare camera de comert judeteana, in vederea desfasurarii unor actiuni comune de promovare a arbitrajului comercial si civil, intern si international;

    Unificarea regulilor de procedura
    e) urmareste aplicarea unitara a Regulilor de procedura arbitrala ale Curtii de Arbitraj Comercial International de catre tribunalele arbitrale care sunt organizate si functioneaza in cadrul Sistemului Camerelor de Comert din Romania;

    Evidenta practicii arbitrale
    f) tine evidenta practicii arbitrale; intocmeste culegeri de practica arbitrala; asigura documentarea in domeniul arbitrajului comercial si civil, intern si international;

    Imbunatatirea activitatii de arbitraj
    g) face propuneri privind imbunatatirea organizarii si desfasurarii arbitrajului comercial si civil, intern si international;

    Urmareste evolutia institutiei arbitrajului
    h) colaboreaza cu alte institutii permanente de arbitraj din strainatate si urmareste evolutia arbitrajului in Uniunea Europeana si pe plan international;

    Organizeaza modalitatile alternative de solutionare a litigiilor
    i) organizeaza modalitati alternative de solutionare a litigiilor, in special concilierea prealabila si medierea;

    Indeplinirea altor atributii
    j) indeplineste atributiile prevazute in Regulile de procedura arbitrala ale Curtii de Arbitraj Comercial International;

    Asistenta la cerere pentru organizarea arbitrajului ad-hoc
    k) asista partile, la cererea lor expresa si scrisa, in organizarea arbitrajului ad-hoc.

    CAPITOLUL III
    Organizare si functionare

    Componenta Curtii de Arbitraj
    ART. 4
    (1) Curtea de Arbitraj se compune din arbitri, aprobati pentru o perioada de 3 ani de catre Colegiul de Conducere al Camerei de Comert si Industrie a Romaniei (denumita in continuare Camera Nationala), la propunerea presedintelui Camerei Nationale, cu consultarea presedintelui Curtii de Arbitraj, dintre persoanele care indeplinesc conditiile prevazute in prezentul regulament.

    Vocatia de a deveni arbitru
    (2) Poate fi arbitru orice persoana, cetatean roman sau strain, care are capacitatea deplina de exercitiu al drepturilor sale, se bucura de o reputatie nestirbita si are o inalta calificare si experienta profesionala.

    Inscrierea pe lista de arbitri
    (3) Inscrierea pe lista de arbitri se face in urmatoarele conditii:
    – cerere scrisa;
    – o adeverinta din care sa rezulte o vechime efectiva de cel putin 10 ani in activitati juridice care presupun studii superioare de specialitate;
    – curriculum vitae;
    – recomandare in conditiile art. 21;
    – declaratie pe propria raspundere ca a luat cunostinta de prevederile art. 28 din Regulile de procedura arbitrala ale Curtii de Arbitraj Comercial International privind raspunderea arbitrilor;
    – in cazul avocatului, declaratie pe propria raspundere ca a luat cunostinta de prevederile art. 27 din Regulile de procedura arbitrala ale Curtii de Arbitraj Comercial International privind incompatibilitatile rezultate din calitatea de avocat si ca intelege sa aduca de indata la cunostinta tribunalului arbitral astfel de incompatibilitati;
    – aprobarea Colegiului de Conducere al Camerei Nationale.
    (4) Dosarul cu actele de inscriere se depune la secretarul Secretariatului Curtii de Arbitraj, cel mai tarziu cu 5 zile inaintea sesiunii ordinare a Colegiului de Conducere al Camerei Nationale prevazute la alin. (6), si dupa obtinerea avizului consultativ al presedintelui Curtii de Arbitraj se inainteaza Cancelariei Camerei Nationale.

    Arbitri straini
    (5) Pot fi inscrisi pe lista de arbitri, in conditiile alin. (1), si arbitri care figureaza pe listele de arbitri ale unor institutii permanente de arbitraj din strainatate, cu acordul scris al persoanelor in cauza.

    Examinarea cererilor de inscriere
    (6) Colegiul de Conducere al Camerei Nationale examineaza cererile de inscriere in lista de arbitri o singura data pe an, de regula in prima sesiune ordinara din an.

    Intocmirea listei de arbitri
    (7) Enumerarea arbitrilor in lista de arbitri se face in ordinea alfabetica a acestora, specificandu-se pentru fiecare arbitru titlurile stiintifice pe care le detine si activitatea profesionala care il defineste, iar pentru arbitrii romani care au domiciliul in alta localitate decat sediul Curtii de Arbitraj se va mentiona si localitatea corespunzatoare.
    (8) Prin exceptie, se trec la inceputul listei de arbitri presedintele Camerei Nationale si membrii Colegiului Curtii de Arbitraj.

    Nominalizarea arbitrilor
    (9) Nominalizarea ca arbitru/supraarbitru al unui tribunal arbitral institutionalizat se face numai cu respectarea conditiilor prevazute in prezentul regulament, care se aplica arbitrilor interni si internationali inscrisi in lista de arbitri.

    Radierea arbitrilor din lista de arbitri
    Proceduri
    ART. 5
    (1) Indepartarea arbitrilor din lista de arbitri se poate face in cazul incalcarii obligatiilor ce incumba misiunii de arbitru, de catre Biroul de Conducere al Camerei Nationale in urma unui raport al Colegiului Curtii de Arbitraj.
    (2) Rezolutia Biroului de conducere poate fi atacata de catre persoana vizata in termen de 15 zile de la comunicarea acesteia, la Colegiul de Conducere al Camerei Nationale, care va lua o decizie definitiva ce va fi comunicata petentului.
    (3) Pentru fapte grave, arbitrul poate fi exclus din lista de arbitri de catre Colegiul de Conducere al Camerei Nationale.
    (4) Fapte grave in intelesul alin. (3) sunt considerate:
    a) incorectitudinea in misiunea de arbitru prin incalcarea principiului impartialitatii dovedita prin orice mijloace de proba admise de lege;
    b) atingerea adusa onoarei ori reputatiei unui arbitru din lista de arbitri a Curtii de Arbitraj sau adusa unui membru al Colegiului de Conducere al Camerei Nationale prin afirmatii, verbale sau scrise, ce imputa fapte care, daca ar fi adevarate, ar expune persoana dispretului public;
    c) condamnarea penala printr-o hotarare judecatoreasca definitiva pentru infractiuni savarsite cu intentie.
    (5) Decizia definitiva a Colegiului de Conducere al Camerei Nationale privind masura excluderii din lista de arbitri va fi adusa la cunostinta tuturor curtilor de arbitraj din tara si strainatate.
    (6) Decizia Colegiului de Conducere al Camerei Nationale este definitiva si poate fi atacata, in termen de 15 zile de la comunicarea acesteia, la Adunarea Generala a Camerei Nationale.
    (7) Hotararea Adunarii Generale a Camerei Nationale prin care s-a reexaminat decizia este irevocabila.

    Nominalizarea ca arbitru a unei persoane care nu figureaza pe lista de arbitri
    ART. 6
    In conditiile in care partea nominalizeaza ca arbitru o persoana care nu figureaza in lista de arbitri interni si internationali, lista ce i-a fost comunicata de Secretariatul Curtii de Arbitraj, arbitrajul se va supune regulilor de arbitraj ad-hoc, care se desfasoara in conformitate cu dispozitiile cuprinse in partea a II-a a Regulilor de procedura arbitrala ale Curtii de Arbitraj Comercial International.

    Colegiul Curtii de Arbitraj
    ART. 7
    (1) Activitatea Curtii de Arbitraj este coordonata de catre un colegiu alcatuit din presedinte, prim-vicepresedinte, vicepresedinte, secretar stiintific si 3 membri, aprobat de Colegiul de Conducere al Camerei Nationale, la propunerea presedintelui acestuia.
    (2) Colegiul Curtii de Arbitraj isi desfasoara activitatea pe baza unui regulament aprobat de Colegiul de Conducere al Camerei Nationale, la propunerea presedintelui acestuia.

    Plenul Curtii de Arbitraj
    ART. 8
    Totalitatea arbitrilor inscrisi in lista de arbitri constituie Plenul Curtii de Arbitraj.

    Atributii ale Plenului Curtii de Arbitraj
    ART. 9
    (1) Plenul Curtii de Arbitraj dezbate informarile Colegiului Curtii de Arbitraj, cu privire la activitatea desfasurata de acesta, precum si probleme de drept care, rezolvate diferit de tribunalele arbitrale, pot duce la o practica neunitara.

    Convocarea sesiunilor Plenului Curtii de Arbitraj si prezidarea lor
    (2) Sesiunile Plenului Curtii de Arbitraj sunt convocate in termen de 5 zile de la data hotararii Colegiului Curtii de Arbitraj si sunt conduse de catre presedintele Curtii de Arbitraj.
    (3) In cazul in care la lucrarile Plenului Curtii de Arbitraj participa presedintele Camerei Nationale, acesta prezideaza sedinta.

    Obligatia de prezenta la sesiunile Plenului Curtii de Arbitraj
    (4) Nicio persoana inscrisa in lista de arbitri nu poate absenta nemotivat de la sesiunea Plenului Curtii de Arbitraj. Lipsa la doua sesiuni ale Plenului Curtii de Arbitraj atrage indepartarea din lista de arbitri.
    (5) Sesiunile Plenului Curtii de Arbitraj sunt bianuale, respectiv o sesiune de primavara si o sesiune de toamna.

    Secretariatul Curtii de Arbitraj
    ART. 10
    (1) Curtea de Arbitraj are un secretariat propriu in cadrul Directiei drept si legislatie a Camerei Nationale.
    (2) Secretariatul Curtii de Arbitraj functioneaza pe baza Regulamentului de organizare si functionare al Camerei Nationale si a Deciziei privind organizarea si functionarea Secretariatului Curtii de Arbitraj.
    (3) Asistentul arbitral este incadrat in functia de consilier juridic.

    Definirea tribunalului arbitral
    ART. 11
    (1) In intelesul prezentului regulament, tribunalul arbitral este format dintr-un arbitru unic sau, dupa caz, din totalitatea arbitrilor desemnati in conformitate cu Regulile de procedura arbitrala ale Curtii de Arbitraj Comercial International.

    Obligatii de neimixtiune
    (2) Camera Nationala si Curtea de Arbitraj nu au dreptul ca, prin organizarea si administrarea arbitrajului, sa intervina in solutionarea litigiului sau sa influenteze in vreun fel tribunalul arbitral.

    Solutionarea litigiului
    (3) Solutionarea litigiului apartine exclusiv tribunalului arbitral si se desfasoara dupa Regulile de procedura arbitrala ale Curtii de Arbitraj Comercial International, conform cu legile in vigoare aplicabile litigiului.

    Numirea arbitrilor
    ART. 12
    (1) Numirea arbitrilor intr-un litigiu determinat si constituirea tribunalului arbitral se efectueaza in conformitate cu prezentul regulament si cu Regulile de procedura arbitrala ale Curtii de Arbitraj Comercial International.

    Autoritatea de nominare
    (2) Autoritatea de nominare a arbitrilor apartine presedintelui Camerei Nationale, in conditiile in care partea nu si-a ales un arbitru de pe lista de arbitri in termenul legal.

    Lista de supraarbitri
    (3) Din lista de arbitri, autoritatea de nominare, cu consultarea presedintelui Curtii de Arbitraj, alcatuieste lista de supraarbitri.

    Desemnarea supraarbitrului
    (4) Desemnarea supraarbitrului este prerogativa exclusiva a autoritatii de nominare si se face dupa criteriile competentei si ale experientei profesionale ale acestuia.

    Exercitiul activitatii de arbitru/supraarbitru
    ART. 13
    (1) Arbitrul/Supraarbitrul isi exercita activitatea cu titlu individual si nu este reprezentantul partii care l-a desemnat, fiind independent si impartial.

    Obligatii ale arbitrului/supraarbitrului
    (2) Arbitrul/Supraarbitrul care intra in compunerea tribunalului arbitral trebuie sa manifeste disponibilitatea ceruta de exercitiul competentelor arbitrale, in termen util, dupa agenda Secretariatului Curtii de Arbitraj, cu buna-credinta si profesionalism.

    Prioritatea activitatii de arbitru/supraarbitru
    (3) Activitatea de arbitrare cu referire la cauzele in care a fost ales sau desemnat devine pentru arbitru/supraarbitru prioritara fata de orice alta activitate a acestuia.

    Sanctiuni
    (4) Neindeplinirea sau indeplinirea cu intarziere a obligatiilor izvorate din calitatea de arbitru se sanctioneaza cu retinerea din onorariul cuvenit a unei cote de 5% pentru fiecare zi de intarziere.
    (5) Sumele rezultate revin in proportie de 60% Camerei Nationale si in proportie de 40% intra in fondul Colegiului Curtii de Arbitraj.

    Inlocuirea arbitrilor/supraarbitrilor
    ART. 14
    Inlocuirea unui arbitru/supraarbitru se face pentru motivele si in conditiile prevazute in Regulile de procedura arbitrala ale Curtii de Arbitraj Comercial International.

    CAPITOLUL IV
    Resurse

    Compunerea resurselor Curtii de Arbitraj
    ART. 15
    (1) Resursele Curtii de Arbitraj se asigura din taxa de inregistrare si din taxele arbitrale incasate pentru serviciile prestate.

    Stabilirea taxelor arbitrale
    (2) Taxa de inregistrare si taxele arbitrale sunt stabilite prin Normele privind taxele si cheltuielile arbitrale, aprobate de Colegiul de Conducere al Camerei Nationale, la propunerea Colegiului Curtii de Arbitraj.

    Destinatia taxelor arbitrale
    (3) Taxa de inregistrare acopera costurile de initiere a procedurii administrative de constituire a dosarului arbitral. Taxele arbitrale sunt destinate acoperirii cheltuielilor legate de activitatea de organizare, desfasurare si solutionare a litigiilor, platii onorariilor arbitrilor si documentarii acestora, cheltuielilor de secretariat, precum si suportarii altor cheltuieli necesare functionarii Curtii de Arbitraj.

    Indemnizatii pentru membrii Colegiului Curtii de Arbitraj si asistentii arbitrali
    (4) Presedintele Curtii de Arbitraj are o indemnizatie lunara egala cu a vicepresedintilor Camerei Nationale. Prim-vicepresedintele, vicepresedintele si secretarul stiintific al Curtii de Arbitraj au o indemnizatie egala cu jumatate din indemnizatia presedintelui Curtii de Arbitraj.
    (5) Membrii Colegiului Curtii de Arbitraj beneficiaza de o indemnizatie de sedinta egala cu jumatate din indemnizatia pe sesiune a membrilor Colegiului de Conducere al Camerei Nationale.
    (6) Asistentii arbitrali primesc o indemnizatie in raport cu volumul de activitate depusa.

    Constituirea fondului
    (7) La nivelul Curtii de Arbitraj se instituie un fond constituit dintr-o cota de 10% din onorariile arbitrilor, care este destinat platii indemnizatiilor prevazute la alin. (4) – (6), precum si pentru acoperirea altor cheltuieli.

    Asigurarea conditiilor
    ART. 16
    Camera Nationala asigura conditiile corespunzatoare desfasurarii activitatii Curtii de Arbitraj.

    CAPITOLUL V
    Dispozitii finale

    Obligatia de confidentialitate
    ART. 17
    Curtea de Arbitraj, tribunalul arbitral, precum si personalul Camerei Nationale au obligatia sa asigure confidentialitatea arbitrajului.

    Obiectul de reglementare al regulamentului
    ART. 18
    (1) Prevederile prezentului regulament guverneaza organizarea Curtii de Arbitraj, precum si a tribunalului arbitral.

    Sediul materiei in raporturile dintre parti
    (2) Raporturile dintre partile litigante, pe de o parte, si Curtea de Arbitraj si tribunalul arbitral, pe de alta parte, in ceea ce priveste litigiile supuse arbitrajului sunt reglementate prin prezentul regulament, prin Regulile de procedura arbitrala ale Curtii de Arbitraj Comercial International si prin dispozitiile Codului de procedura civila compatibile, in conformitate cu art. 4 din Conventia europeana de arbitraj comercial international, incheiata la Geneva la 21 aprilie 1961, si Regulamentul de arbitraj al Comisiei Natiunilor Unite pentru Drept Comercial International, adoptat la 15 decembrie 1976 (UNCITRAL).

    Elaborarea Regulilor de procedura arbitrala
    ART. 19
    Regulile de procedura arbitrala ale tribunalelor arbitrale ale Curtii de Arbitraj se elaboreaza de catre autoritatea de nominare si de catre presedintele Curtii de Arbitraj, care le propune spre aprobare Colegiului Curtii de Arbitraj, in conformitate cu dispozitiile art. 29 alin. (5) din Legea nr. 335/2007.

    Aprobarea si intrarea in vigoare a regulamentului
    ART. 20
    (1) Prezentul regulament a fost aprobat de catre Colegiul de Conducere al Camerei Nationale, conform art. 4 lit. i), art. 28 alin. (2) lit. e) si art. 29 alin. (3) din Legea nr. 335/2007.

    Regulamentul Colegiului Curtii de Arbitraj
    (2) Dispozitiile relevante din Legea nr. 335/2007, precum si cele din Conventia europeana de arbitraj comercial international, incheiata la Geneva la 21 aprilie 1961, si cele ale Regulamentului de arbitraj al Comisiei Natiunilor Unite pentru Drept Comercial International, adoptat la 15 decembrie 1976 (UNCITRAL), Regulamentul de organizare si functionare a Curtii de Arbitraj Comercial International, Regulamentul Colegiului Curtii de Arbitraj Comercial International, Regulile de procedura arbitrala ale Curtii de Arbitraj Comercial International si Normele privind taxele si cheltuielile arbitrale alcatuiesc Codexul arbitral.
    (3) La data intrarii in vigoare a prezentului regulament se abroga orice dispozitie contrara.
    (4) Prezentul regulament se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

    Comunicarea Codexului arbitral si a listei de arbitri
    (5) Directia drept si legislatie din cadrul Camerei Nationale va asigura, prin Secretariatul Curtii de Arbitraj, comunicarea catre cei interesati a Codexului arbitral si a listei de arbitri.

    Recomandarea in vederea inscrierii in lista de arbitri
    ART. 21
    In cazul persoanelor care doresc sa fie inscrise in Lista de arbitri dupa intrarea in vigoare a prezentului regulament, recomandarea prevazuta la art. 4 alin. (3) trebuie obtinuta de la un arbitru al Curtii de Arbitraj cu o vechime de cel putin 6 ani in aceasta calitate.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close