Norma CSSPP nr. 1/2011 privind fuziunea fondurilor de pensii facultative

In M. Of. nr. 151 din 2 martie 2011 a fost publicata Hotararea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 1/2011 pentru aprobarea Normei nr. 1/2011 privind fuziunea fondurilor de pensii facultative.
Din cuprins:
    ART. 1
    Se aproba Norma nr. 1/2011 privind fuziunea fondurilor de pensii facultative, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    ART. 2
    Prezenta hotarare si norma mentionata la art. 1 se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    ART. 3
    Directia secretariat si directorul general asigura ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.

    ANEXA 1

                                NORMA Nr. 1/2011
               privind fuziunea fondurilor de pensii facultative

    Avand in vedere prevederile art. 41 lit. d) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in temeiul dispozitiilor art. 16, 21, art. 23 lit. f) si art. 24 lit. a) si o) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2005 privind infiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 313/2005, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumita in continuare Comisie, emite prezenta norma.

    CAPITOLUL I
    Dispozitii generale

    ART. 1
    Prezenta norma reglementeaza procedura de fuziune a fondurilor de pensii facultative, etapele si documentele necesare in vederea obtinerii autorizatiei de fuziune.
    ART. 2
    (1) Termenii si expresiile utilizate in prezenta norma au semnificatiile prevazute la art. 2 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Lege.
    (2) De asemenea, termenii de mai jos au urmatoarele semnificatii:
    a) documentul de informare si consultare a participantilor – document elaborat de catre administratorii de fonduri de pensii facultative implicate in procesul de fuziune prin care se aduc la cunostinta participantilor fondului de pensii care urmeaza a fi absorbit informatii cu privire la derularea procesului de fuziune, la modalitatile si termenele de obtinere a acordului participantilor cu privire la fuziunea fondurilor de pensii facultative, la prospectul schemei de pensii facultative a fondului de pensii absorbant si la posibilitatea de transfer la un alt fond de pensii facultative;
    b) fondul de pensii absorbant – fondul de pensii facultative care preia activele si pasivele, drepturile si obligatiile, precum si participantii unui alt fond de pensii facultative prin fuziunea celor doua fonduri;
    c) fondul de pensii absorbit – fondul de pensii facultative ale carui active si pasive, drepturi si obligatii, precum si ai carui participanti sunt preluati prin fuziune de un alt fond de pensii facultative si care, in urma fuziunii cu fondul de pensii absorbant, isi inceteaza existenta;
    d) fuziunea fondurilor de pensii facultative – proces prin care se realizeaza transferul tuturor activelor si pasivelor, drepturilor si obligatiilor, datelor si documentelor, precum si transferul participantilor, de la un fond de pensii facultative, fond de pensii absorbit, la un alt fond de pensii facultative, fond de pensii absorbant.

    CAPITOLUL II
    Fuziunea fondurilor de pensii facultative

    SECTIUNEA 1
    Conditii generale

    ART. 3
    Un fond de pensii facultative, fond de pensii absorbant, poate fuziona cu unul sau mai multe fonduri de pensii facultative.
    ART. 4
    (1) Fuziunea a doua sau a mai multor fonduri de pensii facultative se poate realiza la initiativa administratorilor acestora sau la initiativa a cel putin 100 de participanti ai unui fond de pensii facultative, exprimata in scris si transmisa administratorului.
    (2) Fuziunea fondurilor de pensii facultative se realizeaza numai cu acordul prealabil al majoritatii participantilor fondului de pensii care urmeaza a fi absorbit.
    (3) In situatia in care initiativa fuziunii fondurilor de pensii facultative apartine participantilor acestora, in conditiile prevazute la alin. (1), administratorul fondului de pensii facultative are obligatia de a convoca adunarea generala a actionarilor in termen de maximum 60 de zile calendaristice de la data primirii solicitarii participantilor.
    (4) Hotararea adunarii generale a actionarilor privind fuziunea fondurilor de pensii facultative este comunicata, in scris, participantilor care au solicitat fuziunea.
    (5) In cazul in care prin hotararea adunarii generale prevazute la alin. (3) se decide fuziunea cu un alt fond de pensii facultative, aceasta se comunica administratorului fondului de pensii facultative cu care s-a solicitat fuziunea, in scopul convocarii adunarii generale a actionarilor acestuia, care se realizeaza in termen de maximum 60 de zile calendaristice.
    ART. 5
    (1) Procesul de autorizare de catre Comisie a operatiunii de fuziune a fondurilor de pensii facultative cuprinde doua etape:
    a) obtinerea deciziei de autorizare prealabila a fuziunii fondurilor de pensii facultative, emisa in baza cererii si a documentelor depuse de catre administratorii de fonduri de pensii facultative implicate in procesul de fuziune;
    b) obtinerea deciziei de autorizare definitiva a fuziunii fondurilor de pensii facultative, emisa in baza cererii si a documentelor depuse de administratorii de fonduri de pensii facultative implicate in procesul de fuziune, dupa finalizarea tuturor operatiunilor premergatoare fuziunii fondurilor de pensii facultative, prevazute in prezenta norma.
    (2) Obtinerea deciziei de autorizare prealabila a fuziunii fondurilor de pensii facultative nu garanteaza si obtinerea deciziei de autorizare definitiva a fuziunii.
    (3) In cazul in care nu se obtine decizia de autorizare definitiva a fuziunii fondurilor de pensii facultative, autorizarea prealabila a fuziunii isi pierde valabilitatea.

    SECTIUNEA a 2-a
    Autorizarea prealabila a fuziunii fondurilor de pensii facultative

    ART. 6
    In vederea autorizarii prealabile a fuziunii fondurilor de pensii facultative, administratorii fondurilor de pensii implicate in procesul de fuziune depun la Comisie o cerere semnata de catre acestia si insotita de urmatoarele documente:
    a) hotararea adunarii generale a actionarilor administratorului fondului de pensii absorbant prin care s-a decis fuziunea cu un alt fond de pensii facultative, fond de pensii absorbit;
    b) hotararea adunarii generale a actionarilor administratorului fondului de pensii care urmeaza a fi absorbit prin care s-a decis fuziunea cu un alt fond de pensii facultative, fond de pensii absorbant;
    c) documentul prin care participantii fondului de pensii facultative au solicitat fuziunea cu un alt fond de pensii facultative, dupa caz;
    d) nota de fundamentare privind fuziunea fondurilor de pensii facultative, care sa cuprinda motivatia hotararilor privind fuziunea, impactul acestora asupra participantilor fondurilor de pensii facultative implicate in fuziune, avand in vedere obligatia administratorilor de a urmari si de a asigura protejarea intereselor participantilor, intocmita de administratorii fondurilor de pensii facultative implicate in fuziune;
    e) documentele care dovedesc validitatea convocarii, a intrunirii adunarilor generale ale actionarilor administratorilor fondurilor de pensii facultative implicate in fuziune, precum si a adoptarii hotararilor in cadrul acestora;
    f) documentul de informare si consultare a participantilor fondului de pensii absorbit, semnat de ambii administratori, intocmit in conformitate cu prevederile art. 11;
    g) dovada platii taxei pentru autorizarea fuziunii fondurilor de pensii facultative, suportata de catre administratorul fondului de pensii absorbant.
    ART. 7
    (1) Comisia analizeaza cererea de autorizare prealabila a fuziunii fondurilor de pensii facultative si, in termen de 30 de zile calendaristice de la inregistrarea dosarului complet al solicitantilor, procedeaza la aprobarea sau respingerea cererii, prin decizie scrisa si motivata.
    (2) Orice solicitare a Comisiei privind informatii si documente suplimentare sau privind modificarea documentelor prezentate initial intrerupe termenul prevazut la alin. (1), un nou termen incepand sa curga de la data depunerii respectivelor informatii, documente ori modificari ale acestora, depunere care nu poate fi facuta mai tarziu de 30 de zile calendaristice de la data solicitarii Comisiei, sub sanctiunea respingerii cererii.
    (3) In situatia in care documentele depuse sunt incomplete, ilizibile sau se constata depunerea acestora intr-o forma necorespunzatoare, precum si in cazul lipsei unor documente, se solicita completarea ori inlocuirea acestora, dupa caz.
    (4) In cazul in care se constata ca solicitarea nu este in interesul participantilor sau documentele depuse nu indeplinesc conditiile de forma si de fond prevazute la art. 6, Comisia respinge prin decizie cererea pentru autorizarea prealabila a fuziunii fondurilor de pensii facultative.
    (5) Decizia de autorizare prealabila a fuziunii fondurilor de pensii facultative sau decizia de respingere, scrisa si motivata, se comunica solicitantilor in termen de maximum 5 zile calendaristice de la adoptarea acesteia.
    (6) In termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data comunicarii acesteia, decizia de respingere poate fi contestata, in conformitate cu legislatia in vigoare privind contenciosul administrativ.
    ART. 8
    (1) In perioada cuprinsa intre data comunicarii deciziei de autorizare prealabila a fuziunii si data finalizarii transferului tuturor activelor si pasivelor, drepturilor si obligatiilor, datelor si documentelor, precum si a transferului participantilor de la fondul de pensii care urmeaza a fi absorbit la fondul de pensii absorbant, administratorul fondului de pensii ce urmeaza a fi absorbit asigura gestionarea respectivului fond de pensii conform prospectului schemei de pensii facultative.
    (2) De la data comunicarii deciziei de autorizare prealabila a fuziunii fondurilor de pensii facultative, administratorului fondului de pensii facultative care urmeaza a fi absorbit ii este interzisa incheierea de noi acte individuale de aderare la fondul de pensii facultative care urmeaza a fi absorbit.
    ART. 9
    In termen de 5 zile calendaristice de la comunicarea de catre Comisie a deciziei de autorizare prealabila a fuziunii fondurilor de pensii facultative, administratorul fondului de pensii facultative care urmeaza a fi absorbit informeaza depozitarul activelor fondului de pensii facultative si auditorul financiar cu privire la obtinerea deciziei de autorizare prealabila a fuziunii fondurilor de pensii.
    ART. 10
    (1) In termen de maximum 10 zile lucratoare de la comunicarea de catre Comisie a deciziei de autorizare prealabila a fuziunii fondurilor de pensii facultative, administratorul fondului de pensii care urmeaza a fi absorbit procedeaza la informarea si consultarea participantilor fondului de pensii facultative cu privire la intentia de fuziune.
    (2) In vederea informarii si consultarii participantilor la fondul de pensii care urmeaza a fi absorbit, administratorii de fonduri de pensii facultative implicate in fuziune elaboreaza si semneaza documentul de informare si consultare a participantilor, intocmit in conformitate cu prevederile art. 11.
    ART. 11
    (1) Documentul de informare si consultare a participantilor fondului de pensii facultative care urmeaza a fi absorbit contine datele de identificare si datele de contact ale administratorului fondului de pensii absorbit, modalitatea si perioada de desfasurare a procesului de fuziune a fondurilor de pensii facultative, precum si elemente esentiale ale prospectului schemei de pensii facultative a fondului de pensii absorbant referitoare la:
    a) denumirea fondului de pensii absorbant;
    b) denumirea si datele de contact ale administratorului fondului de pensii absorbant;
    c) gradul de risc al fondului de pensii absorbant;
    d) politica de investitii;
    e) nivelul taxelor si comisioanelor;
    f) garantii oferite, dupa caz;
    g) nivelul minim al contributiei la fondul de pensii facultative absorbant;
    h) denumirea depozitarului fondului de pensii absorbant;
    i) orice alte informatii ce ar putea influenta decizia participantilor fondului de pensii care urmeaza a fi absorbit;
    j) mentiunea ca prospectul schemei de pensii facultative a fondului de pensii absorbant poate fi accesat pe pagina proprie de internet a administratorului fondului de pensii absorbant.
    (2) In documentul de informare si consultare a participantilor se mentioneaza contul IBAN si banca unde se vireaza contributiile la fondul de pensii facultative absorbant, precum si mentiunea ca, in urma transferului de active, ca efect al fuziunii, participantului i se calculeaza si i se aloca un nou numar de unitati de fond, in functie de valoarea unitara a activului net al fondului de pensii absorbant la data efectuarii calculului.
    (3) In documentul de informare si consultare a participantilor se precizeaza faptul ca, in termen de 45 de zile calendaristice de la data publicarii documentului, conform prevederilor alin. (8), participantii care nu sunt de acord cu fuziunea fondurilor de pensii facultative aduc la cunostinta, in scris, administratorului acest fapt si pot solicita transferul la un alt fond de pensii facultative, fara penalitati de transfer, toate cheltuielile aferente transferului fiind in sarcina administratorului fondului de pensii care urmeaza a fi absorbit.
    (4) In documentul de informare si consultare a participantilor se precizeaza faptul ca neexprimarea dezacordului in mod expres de catre participant este considerata acord tacit asupra fuziunii fondurilor de pensii facultative.
    (5) Prin documentul de informare si consultare, participantilor le este adus la cunostinta faptul ca, in cazul in care nu se obtine acordul majoritatii participantilor cu privire la fuziunea fondurilor de pensii facultative, solicitarile de transfer depuse ca modalitate de exprimare a dezacordului cu privire la fuziune nu produc efecte, iar fuziunea fondurilor de pensii facultative nu are loc.
    (6) Participantilor le este adus la cunostinta ca, in urma obtinerii deciziei de autorizare definitiva a fuziunii fondurilor si a deciziei de retragere a autorizatiei fondului de pensii facultative absorbit, contractul de societate civila prin care se infiinteaza fondul isi inceteaza existenta.
    (7) Documentul de informare si consultare se transmite participantilor fondului de pensii facultative absorbit, prin servicii postale, la ultima adresa de corespondenta cunoscuta a acestora, se publica in cel putin doua cotidiene de circulatie nationala, pe o perioada de cel putin 3 zile consecutive, si pe pagina proprie de internet a administratorilor fondurilor de pensii facultative implicate in fuziune, unde se mentine pe toata perioada de desfasurare a fuziunii.
    (8) Prima publicare a documentului de informare si consultare a participantilor in cele doua cotidiene de circulatie nationala, publicarea pe pagina proprie de internet a ambilor administratori si transmiterea scrisorilor catre participanti se efectueaza in aceeasi zi.
    ART. 12
    (1) In termen de maximum 10 zile lucratoare de la expirarea termenului prevazut la art. 11 alin. (3), administratorul fondului de pensii care urmeaza a fi absorbit intocmeste un raport privind indeplinirea obligatiilor de informare si consultare a participantilor, raport care mentioneaza si numarul participantilor care si-au exprimat dezacordul cu privire la fuziunea fondurilor de pensii facultative si al celor care au depus o cerere de transfer la un alt fond de pensii facultative.
    (2) In ziua lucratoare urmatoare intocmirii raportului prevazut la alin. (1), administratorul fondului de pensii absorbit il transmite Comisiei si administratorului fondului de pensii absorbant, spre informare, avand anexate documentele doveditoare cu privire la informarea si consultarea participantilor.
    ART. 13
    (1) Daca in urma intocmirii raportului prevazut la art. 12 alin. (1) se constata ca nu s-a obtinut acordul majoritatii participantilor cu privire la fuziunea fondului de pensii facultative, administratorii fondurilor de pensii implicate in fuziune transmit Comisiei, in termen de maximum 5 zile calendaristice de la intocmirea raportului prevazut la art. 12 alin. (1) si cu cel putin 3 zile lucratoare anterioare primei difuzari, anuntul prin care se aduce la cunostinta participantilor faptul ca fuziunea fondurilor de pensii facultative nu mai are loc, iar cererile de transfer nu mai sunt procesate.
    (2) Anuntul prevazut la alin. (1) se publica pe paginile proprii de internet ale administratorilor si in cel putin doua cotidiene de circulatie nationala, pe o perioada de doua zile consecutive.
    ART. 14
    (1) Daca in urma intocmirii raportului prevazut la art. 12 alin. (1) se constata ca s-a obtinut acordul majoritatii participantilor cu privire la fuziunea fondului de pensii facultative, transferul participantilor fondului de pensii care urmeaza a fi absorbit care nu sunt de acord cu fuziunea fondurilor de pensii facultative si au depus o cerere de transfer la un alt fond de pensii se realizeaza cu indeplinirea procedurilor prevazute de Norma nr. 14/2006 privind transferul participantilor intre fondurile de pensii facultative, aprobata prin Hotararea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 26/2006.
    (2) Prin exceptie de la prevederile art. 7 alin. (1) din Norma nr. 14/2006 privind transferul participantilor intre fondurile de pensii facultative, aprobata prin Hotararea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 26/2006, cererile de transfer sunt procesate in termen de 5 zile calendaristice de la data comunicarii deciziei de autorizare definitiva a fuziunii.
    ART. 15
    (1) Daca in urma intocmirii raportului prevazut la art. 12 alin. (1) se constata ca s-a obtinut acordul majoritatii participantilor cu privire la fuziunea fondului de pensii facultative, in ziua lucratoare urmatoare transmiterii acestuia catre Comisie, administratorii fondurilor de pensii implicate in fuziune incep inventarierea si verificarea tuturor activelor si pasivelor, drepturilor si obligatiilor, datelor si documentelor, precum si pregatirea transferului participantilor de la fondul de pensii care urmeaza a fi absorbit la fondul de pensii absorbant, in vederea fuziunii.
    (2) Operatiunea de inventariere si verificare prevazuta la alin. (1) se desfasoara pe o perioada de maximum 30 de zile lucratoare.

    SECTIUNEA a 3-a
    Pregatirea transferului

    ART. 16
    (1) Inventarierea si verificarea prevazute la art. 15 alin. (1) se finalizeaza prin intocmirea unui proces-verbal, semnat de ambii administratori ai fondurilor de pensii facultative implicate in fuziune, ce cuprinde urmatoarele:
    a) evidente privind documentele care au stat la baza autorizarii initiale a fondului de pensii facultative care urmeaza a fi absorbit, modificari ale acestora, precum si modificari ale prospectului schemei de pensii facultative;
    b) evidenta privind numarul de participanti ai fondului de pensii facultative care urmeaza a fi absorbit ce vor fi transferati la fondul de pensii facultative absorbant, cu specificarea datelor de identificare si a datelor de contact ale acestora, precum si a datei de aderare la fondul de pensii facultative;
    c) evidenta privind numarul de unitati de fond alocate fiecarui participant de la momentul initial pana la data respectiva;
    d) evidenta privind existenta tuturor documentelor ce constituie arhiva fondului de pensii facultative care urmeaza a fi absorbit, inclusiv a tuturor actelor individuale de aderare ale participantilor, insotite de toate anexele aferente;
    e) evidenta privind transferurile participantilor la alte fonduri de pensii facultative;
    f) evidenta privind contributiile incasate si convertirea acestora in unitati de fond, precum si valoarea unitara a activului net si data la care s-au facut convertirile pentru fiecare participant;
    g) evidenta privind plata activului net in cazurile speciale prevazute in normele si deciziile emise de Comisie in acest sens;
    h) evidenta privind comisioanele de administrare incasate de administratorul fondului de pensii care urmeaza a fi absorbit, precum si modul de calcul al acestora;
    i) evidenta privind calculul valorii activului net, activului total si al valorii unitare a activului net pe toata perioada desfasurarii activitatii fondului de pensii facultative absorbit;
    j) evidenta privind activele si obligatiile fondului de pensii facultative absorbit;
    k) evidente privind situatiile financiare intocmite pentru fondul de pensii facultative ce urmeaza a fi absorbit;
    l) evidente privind intocmirea si transmiterea raportarilor, conform prevederilor legale, catre Comisie;
    m) evidente privind sesizari, reclamatii si plangeri primite, precum si stadiul solutionarii acestora;
    n) informatiile existente in baza de date, in registrul participantilor, in format electronic;
    o) situatia contributiilor existente in contul colector al fondului de pensii absorbit si a demersurilor efectuate in vederea identificarii sumelor virate;
    p) demersurile realizate pentru fuzionarea registrului participantilor fondului de pensii care urmeaza a fi absorbit cu registrul participantilor fondului de pensii absorbant;
    q) evidente privind orice alte documente ce au stat la baza functionarii fondului de pensii facultative care urmeaza a fi absorbit, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
    (2) Evidentele mentionate la alin. (1) cuprind:
    a) tipul/denumirea documentului care urmeaza a fi transferat;
    b) starea documentului – integralitate;
    c) numarul de pagini ale fiecarui document sau tip de document care urmeaza a fi transferat.
    (3) In cazul in care se identifica lipsa unor documente, acest aspect se mentioneaza in procesul-verbal cu specificarea fiecarui document care lipseste.
    (4) Administratorul fondului de pensii facultative care urmeaza a fi absorbit este obligat ca in termen de 30 de zile calendaristice de la constatarea lipsei unui document sa il reconstituie. Documentele reconstituite vor purta in mod obligatoriu si vizibil mentiunea “Reconstituit”.
    (5) In cazurile exceptionale in care reconstituirea unui document nu este posibila, administratorul fondului de pensii care urmeaza a fi absorbit da o declaratie pe propria raspundere cu privire la continutul documentului si motivele intemeiate pentru care acesta nu a putut fi reconstituit.
    ART. 17
    (1) Administratorii si depozitarii activelor fondurilor de pensii implicate in fuziune trebuie sa adopte metode de evaluare identice pentru acelasi tip de instrumente financiare care constituie activele fondurilor de pensii facultative implicate in fuziune.
    (2) Metodele de evaluare trebuie sa fie identice cu cele stabilite pentru fondul de pensii absorbant la data transferului de active.

    SECTIUNEA a 4-a
    Autorizarea definitiva a fuziunii fondurilor de pensii facultative

    ART. 18
    In termen de maximum 10 zile calendaristice de la data incheierii procesului-verbal ce confirma finalizarea operatiunii de inventariere si verificare a tuturor activelor si pasivelor, drepturilor si obligatiilor, datelor si documentelor, precum si a pregatirii transferului participantilor de la fondul de pensii care urmeaza a fi absorbit la fondul de pensii absorbant, administratorii de fonduri de pensii implicate in fuziune depun la Comisie o cerere de autorizare definitiva a fuziunii fondurilor de pensii facultative, semnata de catre administratorii fondurilor de pensii implicate in fuziune si insotita de urmatoarele documente:
    a) procesul-verbal prevazut la art. 16 alin. (1);
    b) valoarea activului net al fiecaruia dintre cele doua fonduri de pensii facultative valabila la data depunerii cererii;
    c) valoarea unitara a activului net al fiecaruia dintre cele doua fonduri de pensii facultative, valabila la data depunerii cererii;
    d) confirmarea depozitarului activelor fondului de pensii facultative care urmeaza a fi absorbit cu privire la existenta dematerializata si evidenta activelor fondului de pensii facultative pastrate in custodie, nu mai veche de 5 zile fata de data depunerii cererii de autorizare definitiva a fuziunii fondurilor;
    e) situatia activelor si obligatiilor fondului de pensii absorbant si ale fondului de pensii care urmeaza a fi absorbit la data depunerii cererii;
    f) procedura de transfer al instrumentelor financiare aflate in custodia depozitarului activelor fondului de pensii care urmeaza a fi absorbit catre depozitarul activelor fondului de pensii absorbant, intocmita de ambii depozitari ai activelor fondurilor de pensii facultative implicate in fuziune;
    g) declaratia privind modul de evaluare a activelor fondurilor de pensii facultative implicate in fuziune, cu precizarea situatiilor in care exista diferente si a modului de conciliere a acestora, dupa caz, in conformitate cu prevederile art. 17, intocmita de administratorii fondurilor de pensii facultative implicate in fuziune si certificata de catre depozitari;
    h) orice alte documente solicitate de Comisie sau necesare in vederea autorizarii definitive a fuziunii fondurilor de pensii facultative.
    ART. 19
    (1) Comisia analizeaza cererea de autorizare definitiva a fuziunii fondurilor de pensii facultative si, in termen de 30 de zile calendaristice de la inregistrarea dosarului complet al solicitantilor, procedeaza la aprobarea sau respingerea cererii, prin decizie scrisa si motivata.
    (2) Orice solicitare a Comisiei privind informatii si documente suplimentare sau privind modificarea documentelor prezentate initial intrerupe termenul prevazut la alin. (1), un nou termen incepand sa curga de la data depunerii respectivelor informatii, documente ori modificari ale acestora, depunere care nu poate fi facuta mai tarziu de 30 de zile calendaristice de la data solicitarii Comisiei, sub sanctiunea respingerii cererii.
    (3) In situatia in care documentele depuse sunt incomplete, ilizibile sau se constata depunerea acestora intr-o forma necorespunzatoare, precum si in cazul lipsei unor documente, se solicita completarea ori inlocuirea acestora, dupa caz.
    (4) In cazul in care constata ca solicitarea nu este in interesul participantilor sau documentele depuse nu indeplinesc conditiile de forma si de fond prevazute la art. 18, Comisia respinge prin decizie cererea privind autorizarea definitiva a fuziunii fondurilor de pensii facultative.
    (5) Decizia de autorizare definitiva a fuziunii fondurilor de pensii facultative sau decizia de respingere, scrisa si motivata, se comunica solicitantilor in termen de maximum 5 zile calendaristice de la adoptarea acesteia.
    (6) In termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data comunicarii acesteia, decizia de respingere poate fi contestata, in conformitate cu legislatia in vigoare privind contenciosul administrativ.

    SECTIUNEA a 5-a
    Transferul activelor si pasivelor, drepturilor si obligatiilor, datelor si documentelor, precum si transferul participantilor de la fondul de pensii ce urmeaza a fi absorbit la fondul de pensii absorbant

    ART. 20
    (1) In termen de maximum 5 zile calendaristice de la data comunicarii deciziei de autorizare definitiva a fuziunii de catre Comisie, administratorul fondului de pensii absorbit procedeaza la transferul participantilor care nu sunt de acord cu fuziunea si au solicitat transferul la un alt fond de pensii facultative, in conformitate cu prevederile art. 14.
    (2) In termen de 5 zile calendaristice de la data comunicarii deciziei de autorizare definitiva a fuziunii de catre Comisie, administratorii si depozitarii activelor fondului de pensii implicate in fuziune incep operatiunile de transfer al tuturor activelor si pasivelor, drepturilor si obligatiilor, datelor si documentelor, precum si de transfer al participantilor de la fondul de pensii absorbit catre fondul de pensii absorbant.
    (3) Administratorii fondurilor de pensii facultative implicate in fuziune informeaza in scris Comisia cu privire la data inceperii operatiunilor de transfer prevazute la alin. (1), in ziua in care incepe operatiunea de transfer.
    (4) Documentele cu privire la fondul de pensii absorbit se predau in original catre administratorul fondului de pensii absorbant, iar cele in format electronic se predau concomitent, sub semnatura electronica extinsa.
    (5) In termen de 5 zile calendaristice de la data comunicarii deciziei de autorizare definitiva a fuziunii de catre Comisie, administratorul fondului de pensii facultative absorbit depune la Comisie o cerere de retragere a avizului agentilor de marketing persoane fizice care desfasoara activitatea de marketing al prospectului schemei de pensii facultative a fondului de pensii absorbit si de radiere a acestora din Registrul Comisiei, dupa caz.
    (6) Comisia analizeaza cererea prevazuta la alin. (5) si, in termen de 30 de zile calendaristice de la data inregistrarii acesteia, decide retragerea avizului agentilor de marketing persoane fizice si radierea acestora din Registrul Comisiei.
    ART. 21
    (1) Operatiunea de transfer se desfasoara pe parcursul a 10 zile lucratoare, in baza documentelor mentionate in procesul-verbal incheiat in conformitate cu prevederile art. 16 alin. (1).
    (2) In ultima zi a perioadei de desfasurare a transferului se efectueaza transferul participantilor si transferul activelor acestora si se actualizeaza baza de date si registrul participantilor administratorului fondului de pensii absorbant.
    (3) Operatiunea de transfer se desfasoara cu asigurarea continuitatii indeplinirii obligatiilor administratorilor si depozitarilor activelor fondurilor de pensii implicate in fuziune.
    ART. 22
    (1) In ultima zi a perioadei de desfasurare a operatiunilor de transfer, depozitarul fondului de pensii absorbit efectueaza urmatoarele operatiuni:
    a) transfera activele fondului de pensii absorbit catre depozitarul activelor fondului de pensii absorbant;
    b) transfera, pe baza de proces-verbal de predare-primire, toate documentele aferente activitatii de depozitare a activelor fondului de pensii absorbit catre depozitarul activelor fondului de pensii absorbant.
    (2) In cazul in care prin prospectul schemei de pensii facultative a fondului de pensii absorbit se prevad garantii, daca valoarea activului personal al fiecarui participant care este preluat, ca efect al fuziunii, este mai mica decat valoarea garantata, diferenta este acoperita din provizionul tehnic constituit de catre administratorul fondului de pensii absorbit.
    (3) Administratorul fondului de pensii absorbant are obligatia, ulterior efectuarii transferului de active, de a corecta eventualele abateri de la gradul de risc declarat in prospectul schemei de pensii facultative si/sau de la limitele investitionale, in conformitate cu prevederile art. 11 si 18 din Norma nr. 4/2009 privind investitiile fondurilor de pensii facultative si organizarea activitatii de investire, aprobata prin Hotararea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 4/2009, precum si orice alte incalcari ale prevederilor legale in vigoare, aparute ca urmare a transferului de active.
    ART. 23
    (1) La data finalizarii operatiunilor de transfer, pentru fiecare dintre participantii fondului de pensii absorbit se calculeaza un nou numar de unitati de fond, luandu-se in calcul valoarea unitara a activului net al fondului de pensii absorbant valabila la data calculului.
    (2) In situatia prevazuta la art. 22 alin. (2), valoarea activului personal net al unui participant preluat ca efect al fuziunii include si valoarea provizionului tehnic aferent, dupa caz.
    (3) Numarul de unitati de fond aferent fiecarui participant preluat se calculeaza dupa urmatoarea formula: Numar de unitati de fond per participant preluat = Valoarea activului net personal transferat in fondul de pensii absorbit/Valoarea unitara a activului net al fondului de pensii absorbant.
    (4) Numarul total de unitati de fond aferent noului activ al fondului de pensii absorbant, rezultat in urma fuziunii, este cel rezultat din insumarea:
    a) unitatilor de fond inregistrate la data efectuarii transferului de active, pentru fondul de pensii absorbant;
    b) unitatilor de fond aferente fiecarui participant preluat, calculate in conformitate cu prevederile alin. (3).
    ART. 24
    (1) Incepand cu ziua finalizarii transferului de active prevazut la art. 21 alin. (2), administratorul fondului de pensii absorbant devine administratorul activelor tuturor participantilor, investirea activelor fondului, obligatiile de evidenta si raportare, inclusiv raportarea valorii unitare a activului net catre Comisie, precum si orice alte activitati aferente administrarii fondului de pensii facultative fiind realizate fara sa fie necesara indeplinirea altor formalitati prealabile, administratorul fondului de pensii absorbant avand toate drepturile si obligatiile prevazute de Lege.
    (2) Incepand cu ziua lucratoare urmatoare finalizarii transferului de active prevazut la art. 21 alin. (2), administratorul si depozitarul activelor fondului de pensii absorbit nu mai raporteaza Comisiei valoarea unitara a activului net pentru fondul de pensii absorbit.
    (3) In ziua lucratoare urmatoare finalizarii transferului, administratorul fondului de pensii absorbant are obligatia de a informa angajatorii participantilor preluati ca efect al fuziunii cu privire la contul IBAN si banca unde se vireaza contributiile ulterior fuziunii.
    ART. 25
    (1) In termen de 5 zile lucratoare de la data finalizarii transferului prevazut la art. 21 alin. (1), administratorii fondurilor de pensii implicate in fuziune intocmesc si semneaza un raport detaliat privind modul de desfasurare a operatiunii de fuziune si rezultatele acesteia, care are anexata si certificarea depozitarilor activelor fondurilor de pensii facultative cu privire la activele transferate si documentelor aferente.
    (2) In ziua lucratoare urmatoare intocmirii raportului prevazut la alin. (1), acesta este transmis spre informare Comisiei, iar administratorii fondurilor de pensii implicate in fuziune au obligatia de a posta pe paginile proprii de internet un comunicat prin care se precizeaza faptul ca s-au finalizat formalitatile juridice si financiar-contabile privind fuziunea fondurilor de pensii facultative, precum si contul IBAN si banca unde se vireaza contributiile la fondul de pensii absorbant.
    ART. 26
    (1) In termen de maximum 30 de zile calendaristice de la finalizarea operatiunii de fuziune, administratorul fondului de pensii absorbit intocmeste si transmite Comisiei situatiile financiare ale fondului de pensii facultative, auditate de catre auditorul financiar al fondului de pensii pentru perioada de la inceputul anului pana la data transferului de active.
    (2) In termen de maximum 30 de zile lucratoare de la finalizarea operatiunii de fuziune, administratorul fondului de pensii absorbant transmite Comisiei raportul de audit, intocmit de auditorul financiar al fondului de pensii absorbant, privind fuziunea fondurilor de pensii facultative, care sa reflecte modul de finalizare a transferului tuturor activelor si pasivelor, drepturilor si obligatiilor, precum si transferul participantilor de la fondul de pensii absorbit la fondul de pensii absorbant.
    ART. 27
    In termen de 5 zile calendaristice de la transmiterea raportului prevazut la art. 26 alin. (1) la Comisie, administratorul fondului de pensii absorbit depune la Comisie urmatoarele:
    a) cerere de retragere a autorizatiei prospectului schemei de pensii facultative a fondului de pensii facultative absorbit;
    b) cerere de retragere a autorizatiei de administrare a fondurilor de pensii facultative si de radiere din Registrul Comisiei, dupa caz, in baza prevederilor art. 5 din Norma nr. 7/2006 privind incetarea activitatii administratorului, aprobata prin Hotararea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 19/2006;
    c) cerere de retragere a autorizatiei fondului de pensii facultative absorbit si de radiere a acestuia din Registrul Comisiei;
    d) cerere de retragere a autorizatiei membrilor consiliului de administratie, directorilor, membrilor consiliului de supraveghere, membrilor directoratului/conducatorilor, persoanelor care asigura functia de control intern si functia de administrare a riscurilor, precum si a autorizatiei persoanelor responsabile cu investirea activelor, dupa caz.
    ART. 28
    (1) Comisia analizeaza cererile prevazute la art. 27 si, in termen de 30 de zile calendaristice de la data inregistrarii acestora, decide, concomitent urmatoarele:
    a) retragerea autorizatiei prospectului schemei de pensii a fondului de pensii facultative absorbit;
    b) retragerea autorizatiei fondului de pensii facultative absorbit si radierea acestuia din Registrul Comisiei;
    c) retragerea autorizatiei de administrare a fondurilor de pensii facultative a administratorului fondului de pensii absorbit si radierea acestuia din Registrul Comisiei, dupa caz;
    d) retragerea autorizatiei membrilor consiliului de administratie, directorilor, membrilor consiliului de supraveghere, membrilor directoratului/conducatorilor, persoanelor care asigura functia de control intern si functia de administrare a riscurilor, precum si retragerea autorizatiei persoanelor responsabile cu investirea activelor, dupa caz.
    (2) La data finalizarii operatiunii de fuziune a fondurilor de pensii facultative, toate contractele aferente fondului de pensii absorbit isi inceteaza efectele.
    (3) De la data emiterii deciziei de retragere a autorizatiei fondului de pensii facultative absorbit, contractul de societate civila isi inceteaza existenta.
    (4) Orice prevedere a contractelor incheiate in numele fondului de pensii facultative absorbit care restrictioneaza sau exclude posibilitatea de incetare a contractului in cazul fuziunii este considerata nula de drept.

    CAPITOLUL III
    Dispozitii finale

    ART. 29
    (1) Participantii preluati ca efect al fuziunii fondurilor de pensii facultative devin parte la contractul de societate civila si la prospectul schemei de pensii a fondului de pensii facultative absorbant.
    (2) Prospectul schemei de pensii a fondului de pensii facultative absorbant este pus in mod obligatoriu la dispozitia noilor participanti ai fondului, rezultati ca efect al fuziunii, pe pagina proprie de internet si la sediul administratorului fondului de pensii absorbant.
    ART. 30
    Administratorul fondului de pensii absorbant informeaza in scris, in termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicarii de catre Comisie a deciziei de autorizare definitiva a fuziunii fondurilor de pensii facultative, participantii preluati de la fondul de pensii absorbit, ca efect al fuziunii, cu privire la denumirea administratorului fondului de pensii absorbant, la denumirea fondului de pensii facultative, la valoarea activului personal, la noul numar de unitati de fond si la valoarea unitara a activului net valabile pentru data efectuarii calculului, ca efect al fuziunii, prevazut la art. 23.
    ART. 31
    Orice contributie aferenta fondului de pensii absorbit este virata de catre participanti si/sau angajatori in contul fondului de pensii facultative absorbant.
    ART. 32
    (1) Constituie contraventii urmatoarele fapte:
    a) incheierea de catre administratorul fondului de pensii absorbit, de la data comunicarii deciziei de autorizare prealabila a fuziunii fondurilor de pensii facultative, a unor noi acte individuale de aderare;
    b) transmiterea unor documente de informare si consultare a participantilor care sa contina date false, incomplete sau de natura a induce in eroare participantii;
    c) neefectuarea de catre administratorul fondului de pensii absorbit a transferului activelor personale ale participantilor care au solicitat transferul la un alt fond de pensii facultative conform prevederilor art. 14;
    d) neexecutarea de catre administratorul fondului de pensii absorbit a obligatiei de transfer al tuturor activelor si pasivelor, drepturilor si obligatiilor aferente fondului de pensii absorbit, al datelor si documentelor, precum si a obligatiei de transfer al participantilor catre administratorul fondului de pensii absorbant, in conformitate cu prevederile art. 20 alin. (2);
    e) neefectuarea sau efectuarea necorespunzatoare de catre depozitarul activelor fondului de pensii absorbit a transferului de active catre depozitarul activelor fondului de pensii absorbant, in conformitate cu prevederile art. 22;
    f) neindeplinirea obligatiei administratorilor fondurilor de pensii facultative implicate in fuziune de a posta pe paginile proprii de internet comunicatul prin care se precizeaza faptul ca s-au finalizat formalitatile juridice si financiar-contabile privind fuziunea fondurilor de pensii facultative, precum si contul IBAN si banca in care se vireaza contributiile la fondul de pensii absorbant;
    g) neinformarea de catre administratorul fondului de pensii absorbant a participantilor preluati ca efect al procesului de fuziune, in conformitate cu prevederile art. 30;
    h) neindeplinirea obligatiei administratorului fondului de pensii absorbant de a pune la dispozitia participantilor preluati ca efect al fuziunii prospectul schemei de pensii facultative;
    i) nerespectarea termenelor impuse de prezenta norma.
    (2) Savarsirea vreuneia dintre faptele prevazute la alin. (1) se sanctioneaza in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare, respectiv art. 38 lit. c), art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (2) – (10), art. 122 si 122^1 din Lege.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close