Norma CSSPP nr. 2/2011 privind aderarea si evidenta participantilor la fondurile de pensii facultative

In M. Of. nr. 151 din 2 martie 2011 a fost publicata Hotararea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 2/2011 pentru aprobarea Normei nr. 2/2011 privind aderarea si evidenta participantilor la fondurile de pensii facultative.
 Din cuprins:
    ART. 1
    Se aproba Norma nr. 2/2011 privind aderarea si evidenta participantilor la fondurile de pensii facultative, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    ART. 2
    Prezenta hotarare si norma mentionata la art. 1 se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    ART. 3
    Directia secretariat si directorul general asigura ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.

    ANEXA 1

                                NORMA Nr. 2/2011
privind aderarea si evidenta participantilor la fondurile de pensii facultative

    Avand in vedere prevederile art. 29 alin. (4), art. 74, 75, 76 si art. 77 alin. (1) si (2) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Lege,
    in temeiul dispozitiilor art. 16, 21, 22, art. 23 lit. f) si art. 24 lit. c) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2005 privind infiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 313/2005, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumita in continuare Comisie, emite prezenta norma.

    CAPITOLUL I
    Dispozitii generale

    ART. 1
    Prezenta norma reglementeaza:
    a) conditiile de dobandire si de incetare a calitatii de participant la un fond de pensii facultative;
    b) forma-cadru si continutul actului individual de aderare la un fond de pensii facultative si procedura de modificare a acestuia;
    c) evidenta participantilor la un fond de pensii facultative;
    d) actualizarea de catre fiecare administrator a informatiilor referitoare la participanti continute in Registrul participantilor.
    ART. 2
    (1) Termenii si expresiile utilizate in prezenta norma au semnificatiile prevazute la art. 2 din Lege.
    (2) De asemenea, termenii de mai jos au urmatoarele semnificatii:
    a) aderarea reprezinta manifestarea de vointa a unei persoane facuta cu intentia de a deveni participant la un fond de pensii facultative, prin semnarea unui act individual de aderare la un fond de pensii facultative;
    b) elemente de identificare reprezinta numele si prenumele, codul numeric personal, seria si numarul actului de identitate;
    c) elemente de contact reprezinta adresa de domiciliu si adresa de corespondenta, dupa caz, precum si numarul de telefon;
    d) persoana eligibila reprezinta persoana definita la art. 74 alin. (1) din Lege;
    e) Registrul persoanelor eligibile si al participantilor, denumit in continuare Registrul participantilor, contine ansamblul datelor organizate si inregistrate in mod cronologic si sistematic cu privire la:
    (i) persoanele eligibile care au semnat un act individual de aderare, respectiv elementele de identificare si de contact ale acestora;
    (ii) participantii la fondurile de pensii facultative, elementele de identificare si de contact ale acestora, contributiile si operatiunile pe contul acestora, precum si toate modificarile efectuate la acestea.

    CAPITOLUL II
    Dobandirea si incetarea calitatii de participant la un fond de pensii facultative

    SECTIUNEA 1
    Dobandirea calitatii de participant la un fond de pensii facultative

    ART. 3
    O persoana eligibila devine participant la un fond de pensii facultative ca urmare a indeplinirii, in mod cumulativ, a urmatoarelor conditii:
    a) adera la un fond de pensii facultative prin semnarea unui act individual de aderare in forma autorizata de Comisie;
    b) are cel putin o contributie virata la fondul de pensii facultative, in cuantumul minim prevazut in actul individual de aderare incheiat cu un administrator de fonduri de pensii facultative autorizat conform legislatiei in vigoare.
    ART. 4
    (1) Administratorii intocmesc si actualizeaza Registrul participantilor.
    (2) Registrul participantilor cuprinde:
    a) elementele de identificare si de contact ale persoanelor eligibile;
    b) denumirea angajatorilor si datele de contact, daca sunt disponibile, ale acestora;
    c) elementele de identificare si de contact ale participantilor;
    d) codurile de inscriere in Registrul Comisiei ale agentilor de marketing persoane juridice si persoane fizice, avizati pentru administratorul respectiv;
    e) seriile si numerele unice ale actelor individuale de aderare;
    f) data la care s-au semnat actele individuale de aderare;
    g) evidenta contributiilor, respectiv data suspendarii platii contributiei, data la care s-a reluat plata contributiei, dupa caz;
    h) valoarea contributiilor brute virate si identificate in contul colector;
    i) valoarea contributiilor nete convertite in unitati de fond;
    j) valoarea comisioanelor retinute din contributiile brute ale participantilor;
    k) data la care s-au virat contributiile brute;
    l) data la care s-au convertit contributiile nete in unitati de fond;
    m) valoarea unitara a activului net la care s-a efectuat convertirea contributiei;
    n) numarul de unitati de fond aferent contributiei nete convertite;
    o) numarul total al unitatilor de fond;
    p) orice alte informatii solicitate de Comisie.
    ART. 5
    Administratorii au obligatia de a verifica elementele de identificare si de contact ale persoanei care a semnat un act individual de aderare si autorizatia si/sau avizul agentului de marketing care a incheiat actul individual de aderare, la data semnarii actului individual de aderare.
    ART. 6
    (1) Administratorii instruiesc agentii de marketing persoane juridice si persoane fizice in legatura cu transmiterea catre ei, in termen de maximum 5 zile lucratoare de la data semnarii acestora, a actelor individuale de aderare semnate de persoanele eligibile.
    (2) Administratorii au obligatia de a inregistra actele individuale de aderare in Registrul participantilor numai dupa verificarea informatiilor inscrise in actele individuale de aderare cu datele inscrise in copia actului de identitate.
    (3) Administratorii au obligatia de a verifica corectitudinea intocmirii actului individual de aderare si realitatea manifestarii de vointa a persoanelor eligibile, prin orice mijloace care pot fi probate ulterior.
    (4) Administratorii au obligatia de a inregistra persoanele eligibile cu elementele de identificare si de contact in Registrul participantilor, in termen de maximum 10 zile lucratoare de la data semnarii actului individual de aderare, cu conditia respectarii prevederilor alin. (2) si (3).
    (5) Administratorii au obligatia de a scana toate actele individuale de aderare si toate actele de identitate ale persoanelor care au fost inregistrate in Registrul participantilor si de a le arhiva in format electronic.
    ART. 7
    Administratorii au obligatia de a asigura corectitudinea datelor inscrise in Registrul participantilor prevazut la art. 4.
    ART. 8
    (1) Administratorii trebuie sa dispuna de un sistem informatic care sa asigure pastrarea in siguranta a informatiilor din Registrul participantilor.
    (2) Administratorii au obligatia sa realizeze si sa pastreze copii de siguranta ale informatiilor stocate in sistemul informatic privind Registrul participantilor.

    SECTIUNEA a 2-a
    Suspendarea platii contributiei si modificarea nivelului contributiei la un fond de pensii facultative

    ART. 9
    (1) Persoana eligibila datoreaza fondului de pensii facultative la care a aderat, de la data semnarii actului individual de aderare, o contributie lunara, in cuantumul minim prevazut in actul individual de aderare.
    (2) Daca in termen de 6 luni de la data semnarii actului individual de aderare persoana eligibila si/sau angajatorul nu vireaza prima contributie catre fondul de pensii facultative, actul individual de aderare devine nul de drept.
    (3) Administratorul are obligatia arhivarii si pastrarii tuturor actelor individuale de aderare nule de drept.
    ART. 10
    (1) Participantul poate, in orice moment, sa suspende sau sa inceteze plata contributiei, instiintand in scris administratorul si angajatorul, dupa caz, cu cel putin 30 de zile calendaristice inainte de data suspendarii ori incetarii platii acesteia.
    (2) Angajatorul trebuie, in situatia in care constituie si vireaza contributia la fondul de pensii facultative, sa notifice in scris administratorul cu privire la suspendarea sau incetarea platii contributiei participantului, cu cel putin 30 de zile calendaristice inainte de data suspendarii ori incetarii platii acesteia.
    (3) Participantul poate, in orice moment, sa modifice nivelul contributiei prevazut in actul individual de aderare, instiintand in scris administratorul si angajatorul, dupa caz, cel tarziu la data platii contributiei.
    (4) Angajatorul poate, in orice moment, sa modifice nivelul contributiei catre fondul de pensii facultative, instiintand in scris administratorul si angajatul, cel tarziu la data platii contributiei.
    ART. 11
    (1) Suspendarea platii contributiei are loc si in situatia in care participantul si/sau angajatorul, dupa caz, nu isi indeplinesc/indeplineste obligatia de plata a contributiei stabilite prin actul individual de aderare pentru o perioada mai mare de 3 luni consecutive de la data scadentei obligatiei si nu au/a notificat anterior scadentei, in scris, administratorul cu privire la suspendare, in conformitate cu prevederile art. 10 alin. (1) si (2).
    (2) Suspendarea platii contributiei prevazuta la alin. (1) nu aduce atingere calitatii de participant sau activului personal al acestuia.
    (3) Administratorul are obligatia sa informeze, in scris, participantul si angajatorul, dupa caz, in termen de 30 de zile calendaristice, despre suspendarea platii contributiei si despre posibilitatea reluarii acesteia conform alin. (4).
    (4) Participantul si angajatorul, dupa caz, pot relua plata contributiei in orice moment, cu notificarea prealabila a administratorului si/sau a angajatorului, dupa caz, cu privire la virarea contributiei.

    SECTIUNEA a 3-a
    Incetarea calitatii de participant la un fond de pensii facultative

    ART. 12
    Calitatea de participant la un fond de pensii facultative inceteaza la aparitia oricaruia dintre urmatoarele cazuri:
    a) la data deschiderii dreptului la pensia facultativa, in conditiile legislatiei aplicabile;
    b) prin efectuarea platii unice a contravalorii activului personal net al participantului la fond, in conditiile legislatiei aplicabile.

    CAPITOLUL III
    Dispozitii generale privind actul individual de aderare si procedura de modificare a acestuia

    SECTIUNEA 1
    Actul individual de aderare

    ART. 13
    (1) Forma si continutul actului individual de aderare sunt autorizate de Comisie odata cu autorizarea prospectului schemei de pensii facultative.
    (2) Forma-cadru si continutul actului individual de aderare utilizat in cadrul procesului de aderare sunt prevazute in anexa.
    (3) Este interzisa introducerea de catre administratori in actele individuale de aderare a altor informatii decat cele prevazute in anexa, cu exceptia seriei si numarului unic alocat de administrator, a siglei si logoului administratorului, precum si a altor informatii despre administrator, obligatorii conform legii.
    (4) Actul individual de aderare care contine date si informatii de natura sa aduca atingere intereselor participantilor la fondurile de pensii facultative sau care este incheiat cu nerespectarea dispozitiilor prezentei norme atrage raspunderea administratorului, a agentului de marketing persoana juridica si a agentului de marketing persoana fizica, dupa caz.

    SECTIUNEA a 2-a
    Modificarea actului individual de aderare

    ART. 14
    (1) Modificarea formei si a continutului actului individual de aderare se face de catre administrator numai cu obtinerea in prealabil a autorizarii modificarii de catre Comisie.
    (2) Decizia de autorizare a modificarii formei si continutului actului individual de aderare se emite de Comisie ca urmare a unei cereri scrise depuse la Comisie de catre administrator, impreuna cu actul individual de aderare modificat si cu expunerea de motive ce sta la baza solicitarii.
    ART. 15
    (1) Administratorul este obligat ca, in termen de 10 zile lucratoare de la data intrarii in vigoare a unei autorizatii sau a unui aviz emis de Comisie care determina modificarea informatiilor prevazute in actul individual de aderare, sa solicite autorizarea modificarii actului individual de aderare.
    (2) Depunerea documentelor sau a documentelor cu modificarile solicitate de Comisie nu poate fi facuta, sub sanctiunea respingerii cererii, mai tarziu de 10 zile lucratoare de la data solicitarii formulate de catre Comisie.
    (3) In situatia in care se constata lipsa unor documente solicitate sau documentele depuse sunt incomplete, ilizibile ori au o forma necorespunzatoare, Comisia poate solicita completarea sau inlocuirea acestora, dupa caz, in termenul prevazut la alin. (2).
    (4) Decizia de autorizare a modificarii se comunica solicitantului in termen de 5 zile calendaristice de la adoptarea acesteia de catre Comisie.
    ART. 16
    (1) Neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a uneia dintre conditiile prevazute in prezenta norma atrage respingerea cererii de autorizare a modificarii actului individual de aderare.
    (2) Decizia de respingere, scrisa si motivata, se comunica solicitantului in termen de 5 zile lucratoare de la adoptarea acesteia de catre Comisie.
    (3) Decizia de respingere poate fi contestata in termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicarii ei, in conformitate cu Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
    ART. 17
    O noua cerere de autorizare a modificarii actului individual de aderare poate fi adresata Comisiei numai dupa ce au fost remediate deficientele care au determinat respingerea cererii initiale.

    CAPITOLUL IV
    Aderarea la un fond de pensii facultative

    ART. 18
    (1) Prin semnarea actului individual de aderare persoana eligibila isi exprima acordul de a deveni participant la un fond de pensii facultative, de a fi parte la contractul de societate civila, la contractul de administrare si la prospectul schemei de pensii facultative.
    (2) Actul individual de aderare se completeaza de catre persoana eligibila care adera sau de catre agentul de marketing persoana fizica in baza informatiilor furnizate de catre persoana eligibila si este semnat de aceasta in prezenta agentului de marketing persoana fizica.
    (3) La momentul semnarii actului individual de aderare, agentul de marketing are urmatoarele obligatii:
    a) sa solicite o fotocopie a actului de identitate valabil, cu semnatura in original a persoanei eligibile pe aceeasi pagina pe care este reprodusa imaginea prin copiere;
    b) sa verifice conformitatea datelor din actul de identitate original cu fotocopia acestuia, precum si cu datele inscrise in actul individual de aderare;
    c) sa prezinte prospectul in vigoare la data semnarii si sa inmaneze gratuit un exemplar al prospectului simplificat sau, la cerere, un exemplar al prospectului detaliat persoanei care adera, in conformitate cu reglementarile in vigoare;
    d) sa predea persoanei eligibile un exemplar original si semnat al actului individual de aderare.
    (4) Este interzisa utilizarea sau semnarea unor acte individuale de aderare ale caror forma si continut nu au fost autorizate de catre Comisie.
    (5) Este interzisa delegarea, imputernicirea sau reprezentarea persoanei eligibile in relatia cu agentul de marketing pentru semnarea actului individual de aderare, sub sanctiunea nulitatii absolute a actului individual de aderare.
    ART. 19
    (1) Actul individual de aderare se completeaza in doua exemplare, fiecare exemplar semnandu-se in original de catre persoana eligibila si de catre agentul de marketing, si se distribuie astfel:
    a) un exemplar pentru administratorul fondului de pensii facultative la care persoana eligibila a aderat;
    b) un exemplar pentru persoana eligibila care a aderat la un fond de pensii facultative.
    (2) In situatia in care angajatorul constituie si vireaza contributia catre fondul de pensii facultative, persoana eligibila trebuie sa ii predea acestuia o copie a actului individual de aderare.
    (3) In situatia pierderii de catre participant sau a distrugerii totale ori partiale a actului individual de aderare, administratorii elibereaza, la cerere, copii certificate ale acestora.

    CAPITOLUL V
    Dispozitii tranzitorii si finale

    ART. 20
    In termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei norme, administratorii au obligatia sa depuna la Comisie toate documentele necesare in vederea autorizarii modificarii actului individual de aderare, conform prevederilor prezentei norme.
    ART. 21
    (1) Constituie contraventii urmatoarele fapte:
    a) neintocmirea de catre administratori a Registrului participantilor conform art. 4 si neactualizarea acestuia;
    b) neindeplinirea obligatiilor prevazute la art. 6;
    c) neindeplinirea obligatiilor prevazute la art. 7;
    d) neefectuarea de catre administratori a unor copii de siguranta ale informatiilor stocate in sistemul informatic privind Registrul participantilor conform art. 8;
    e) neexecutarea obligatiei arhivarii si pastrarii evidentei cu privire la actele individuale de aderare nule de drept conform art. 9 alin. (3);
    f) incheierea sau utilizarea de catre administrator, agentul de marketing persoana juridica ori agentul de marketing persoana fizica a unor acte individuale de aderare cu nerespectarea formei si a continutului acestora, autorizate de Comisie si/sau fara sa fi obtinut in prealabil autorizatia Comisiei;
    g) neindeplinirea de catre agentul de marketing a obligatiilor prevazute la art. 18 alin. (3).
    (2) Savarsirea vreuneia dintre faptele prevazute la alin. (1) se sanctioneaza in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare, respectiv art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) lit. k) si art. 121 alin. (2) – (11) din Lege.
    ART. 22
    Anexa face parte integranta din prezenta norma.
    ART. 23
    La data intrarii in vigoare a prezentei norme se abroga Norma nr. 12/2006 privind participantii la un fond de pensii facultative, aprobata prin Hotararea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 24/2006, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 880 din 27 octombrie 2006, cu modificarile ulterioare.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close