Regulamentul CNVM nr. 3/2011 privind Reglementarile contabile conforme cu Directiva a VII-a a Comunitatilor Economice Europene aplicabile entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare

In M. Of. nr. 156 din 3 martie 2011 a fost publicat Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 12/2011 pentru aprobarea Regulamentului nr. 3/2011 privind Reglementarile contabile conforme cu Directiva a VII-a a Comunitatilor Economice Europene aplicabile entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare.
Din cuprins:
    ART. 1
    Se aproba Regulamentul nr. 3/2011 privind Reglementarile contabile conforme cu Directiva a VII-a a Comunitatilor Economice Europene aplicabile entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    ART. 2
    (1) Regulamentul mentionat la art. 1 se aplica de entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, prevazute la art. 1 din acest regulament.
    (2) Administratorii, directorii economici, contabilii-sefi si orice alte persoane care au obligatia gestionarii entitatilor aflate sub incidenta regulamentului prevazut la art. 1 vor asigura masurile necesare pentru aplicarea corespunzatoare a acestuia. De asemenea, aceste persoane raspund pentru adaptarea programelor informatice utilizate la prelucrarea datelor financiar-contabile, precum si pentru exactitatea si realitatea datelor care sunt prelucrate, respectiv inscrise in situatiile financiare anuale consolidate.
    ART. 3
    La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga:
    a) Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 74/2005 privind aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a VII-a a Comunitatilor Economice Europene aplicabile entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.175 din 27 decembrie 2005;
    b) orice alte dispozitii contrare prezentului ordin.
    ART. 4
    (1) Prezentul ordin intra in vigoare incepand cu situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2011.
    (2) Regulamentul mentionat la art. 1 se publica impreuna cu prezentul ordin in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, in Buletinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare si pe site-ul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare (www.cnvmr.ro).

    ANEXA 1

                            REGULAMENTUL Nr. 3/2011
privind Reglementarile contabile conforme cu Directiva a VII-a a Comunitatilor Economice Europene aplicabile entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare

    CAPITOLUL I
    Aria de aplicabilitate

    ART. 1
    (1) Prezentul regulament prevede forma si continutul situatiilor financiare anuale consolidate, precum si regulile de intocmire, aprobare, auditare si publicare a situatiilor financiare anuale consolidate ale entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, denumita in continuare CNVM.
    (2) Prezentul regulament se aplica de catre urmatoarele categorii de entitati:
    a) societati de servicii de investitii financiare;
    b) societati de administrare a investitiilor;
    c) organisme de plasament colectiv;
    d) traderi;
    e) consultanti de investitii;
    f) Fondul de compensare a investitorilor;
    g) operatori de piata/sistem;
    h) depozitari centrali;
    i) case de compensare;
    j) contraparti centrale;
    k) alte entitati nominalizate de CNVM prin acte normative.
    ART. 2
    Prezentul regulament transpune Directiva a VII-a a Comunitatilor Economice Europene 83/349/EEC din 13 iunie 1983 privind conturile consolidate, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 193 din 18 iulie 1983, cu modificarile si completarile ulterioare.

    CAPITOLUL II
    Conditii pentru intocmirea situatiilor financiare anuale consolidate

    ART. 3
    O entitate trebuie sa intocmeasca situatii financiare anuale consolidate si raport consolidat al administratorilor daca aceasta entitate, denumita in continuare societate-mama, face parte dintr-un grup de entitati si indeplineste una dintre urmatoarele conditii:
    a) detine majoritatea drepturilor de vot ale actionarilor sau asociatilor intr-o alta entitate, denumita in continuare filiala;
    b) este actionar sau asociat al unei entitati si majoritatea membrilor consiliului de administratie, directorii, respectiv membrii directoratului si ai consiliului de supraveghere ai entitatii in cauza (filiala) care au indeplinit aceste functii in cursul exercitiului financiar, in cursul exercitiului financiar precedent si pana in momentul intocmirii situatiilor financiare anuale consolidate, au fost numiti doar ca rezultat al exercitarii drepturilor sale de vot;
    c) este actionar sau asociat al unei filiale si detine singura controlul asupra majoritatii drepturilor de vot ale actionarilor ori asociatilor acelei filiale, ca urmare a unui acord incheiat cu alti actionari sau asociati;
    d) este actionar sau asociat al unei filiale si are dreptul de a exercita o influenta dominanta asupra acelei filiale, in temeiul unui contract incheiat cu entitatea in cauza ori al unei clauze din actul constitutiv sau statut, daca legislatia aplicabila filialei permite astfel de contracte ori clauze;
    e) societatea-mama detine puterea de a exercita sau exercita efectiv o influenta dominanta ori control asupra unei filiale;
    f) este actionar sau asociat al unei filiale si are dreptul de a numi ori revoca majoritatea membrilor consiliului de administratie, directorii, respectiv membrii directoratului si ai consiliului de supraveghere ai acelei filiale;
    g) societatea-mama si filiala sunt conduse pe o baza unificata de catre societatea-mama.
    ART. 4
    Cu respectarea prevederilor art. 3 – 20, o entitate care este constituita in conformitate cu legea romana are obligatia intocmirii de situatii financiare anuale consolidate daca:
    a) entitatea in cauza si una sau mai multe entitati cu care nu are legaturi in intelesul art. 3 sunt conduse impreuna, in temeiul unui contract incheiat cu entitatea in cauza sau al unei clauze din actul constitutiv ori statut; sau
    b) membrii consiliului de administratie, directorii, respectiv membrii directoratului si ai consiliului de supraveghere ai entitatii in cauza si ai uneia sau mai multor entitati cu care nu are legaturi in intelesul art. 3 sunt in cea mai mare parte aceleasi persoane in functie in cursul exercitiului financiar si pana la intocmirea situatiilor financiare anuale consolidate.
    ART. 5
    In intelesul prezentului regulament, filiala reprezinta o entitate aflata sub controlul altei entitati, denumita societate-mama.
    ART. 6
    O societate-mama si filialele acesteia reprezinta un grup de entitati.
    ART. 7
    (1) In intelesul prezentului regulament, entitatile intre care exista relatiile prevazute la art. 3, precum si celelalte entitati care au relatii similare cu una dintre entitatile mentionate anterior sunt entitati afiliate.
    (2) In intelesul prezentului regulament, o parte afiliata este o persoana sau o entitate care este afiliata entitatii care pregateste situatiile sale financiare (denumita in continuare entitate raportoare).
    A. O persoana sau un membru apropiat al familiei persoanei este afiliat unei entitati raportoare daca persoana respectiva:
    1. detine controlul sau controlul comun asupra entitatii raportoare;
    2. are o influenta semnificativa asupra entitatii raportoare; sau
    3. face parte din personalul-cheie din conducerea entitatii raportoare sau dintre conducerea unei societati-mama a entitatii raportoare.
    B. O entitate este afiliata unei entitati raportoare daca satisface una dintre urmatoarele conditii:
    1. entitatea si entitatea raportoare fac parte din acelasi grup (ceea ce inseamna ca fiecare societate-mama, filiala sau filiala-membra este afiliata celorlalte entitati);
    2. o entitate este o entitate asociata sau o asociere in participatie a celeilalte entitati (sau o entitate asociata ori o asociere in participatie a unei entitati membre a unui grup din care face parte si cealalta entitate);
    3. ambele entitati sunt asocieri in participatie ale aceleiasi parti terte;
    4. o entitate este o asociere in participatie a unei terte parti, iar cealalta entitate este o entitate asociata partii terte;
    5. entitatea are un plan de beneficii postangajare in beneficiul angajatilor entitatii raportoare sau ai unei entitati afiliate entitatii raportoare. Daca entitatea raportoare in sine are un asemenea plan, angajatorii care finanteaza planul sunt, de asemenea, afiliati entitatii raportoare;
    6. entitatea este controlata sau controlata in comun de catre o persoana definita la pct. A;
    7. o persoana identificata la punctul A.1. are o influenta semnificativa asupra entitatii sau face parte din personalul-cheie din cadrul conducerii entitatii (sau din cadrul conducerii unei societati-mama a entitatii).
    O asociere in participatie este o intelegere contractuala prin care doua sau mai multe parti intreprind o activitate economica supusa controlului comun.
    O tranzactie cu o parte afiliata reprezinta un transfer de resurse, servicii sau obligatii intre o entitate raportoare si o parte afiliata, indiferent daca se percepe ori nu un pret.
    Personalul-cheie din conducere reprezinta acele persoane care au autoritatea si responsabilitatea de a planifica, conduce si controla activitatile entitatii, in mod direct sau indirect, incluzand oricare director (executiv ori altfel) al entitatii.
    Membrii apropiati ai familiei persoanei reprezinta acei membri ai familiei de la care se poate astepta sa influenteze sau sa fie influentati de acea persoana in relatia lor cu entitatea. Acestia pot include:
    a) copiii, sotia sau partenerul de viata ai persoanei respective;
    b) copiii sotiei sau ai partenerului de viata al persoanei respective; si
    c) persoanele aflate in intretinerea persoanei respective sau a sotiei ori partenerului de viata al acestei persoane.
    Compensarea include toate beneficiile angajatilor. Beneficiile angajatilor reprezinta toate formele de contraprestatii platite, de plata sau oferite de catre entitate ori in numele entitatii in schimbul serviciilor aduse entitatii. Aceasta include, de asemenea, si contraprestatiile platite in numele unei societati-mama a entitatii in legatura cu entitatea.
    Contraprestatia include:
    – beneficiile angajatilor pe termen scurt, cum ar fi platile saptamanale, salariile si contributiile sociale, concediul anual platit si concediul medical platit, participarea la profit si primele (daca se platesc in decursul a 12 luni de la sfarsitul perioadei), precum si beneficiile nemonetare (cum ar fi: asistenta medicala, cazarea, autoturismele, precum si bunurile si serviciile gratuite sau subventionate) pentru angajatii actuali;
    – beneficiile postangajare, cum ar fi pensiile, alte beneficii de pensionare, asigurari de viata postangajare si asistenta medicala postangajare;
    – alte beneficii pe termen lung ale angajatilor, care includ zile de concediu pentru vechime, concediu de studii, jubilee sau alte beneficii care decurg din vechime, beneficii-plati pentru invaliditate pe termen lung si, daca acestea nu sunt platite integral in decurs de 12 luni de la sfarsitul perioadei, participari la profit, prime si compensari amanate;
    – beneficii pentru terminarea contractului de munca; si
    – plata pe baza de actiuni.
    Controlul reprezinta capacitatea de a controla politicile financiare si de exploatare ale unei entitati pentru a obtine beneficii din activitatile acesteia.
    Controlul comun reprezinta controlul partajat, convenit prin contract, al unei activitati economice.
    Influenta semnificativa este capacitatea de a participa la luarea deciziilor privind politicile financiare si de exploatare ale unei entitati, fara a exercita un control asupra lor. Influenta semnificativa poate fi dobandita prin participare la capital, prin statut sau prin contract.
    (3) In intelesul prezentului regulament, urmatoarele categorii nu sunt parti afiliate:
    – doua entitati, doar pentru ca au in comun un director sau un alt membru al personalului-cheie din cadrul conducerii ori pentru ca un membru din personalul-cheie din cadrul conducerii uneia dintre entitati are o influenta semnificativa asupra celeilalte entitati;
    – 2 asociati, doar pentru ca exercita controlul in comun asupra unei asocieri in participatie;
    – finantatorii, sindicatele, serviciile publice, precum si departamentele si agentiile guvernamentale care nu controleaza, nu controleaza in comun si nici nu au o influenta semnificativa asupra entitatii raportoare; doar in virtutea relatiilor obisnuite pe care le au cu o entitate (desi acestea pot sa afecteze libertatea de actiune a entitatii sau sa participe la procesul de luare a deciziilor acesteia);
    – un client, un furnizor, un francizor, un distribuitor sau un agent general cu care entitatea desfasoara un volum semnificativ de tranzactii, numai in virtutea dependentei economice rezultate.
    (4) In definitia partii afiliate, o entitate asociata include filialele entitatii asociate, iar o asociere in participatie include filialele asocierii in participatie. Prin urmare, o filiala a unei entitati asociate si investitorul care are o influenta semnificativa asupra entitatii asociate sunt, de exemplu, afiliati.
    (5) Atunci cand se evalueaza daca o entitate detine control, control comun sau influenta semnificativa, sunt luate in considerare si drepturile de vot potentiale. Acestea sunt aferente unor instrumente care au potentialul, daca sunt exercitate sau convertite, sa ii confere detinatorului putere de vot aditionala ori sa reduca puterea de vot a altei parti, cu privire la politicile financiare si operationale ale unei alte entitati. Cu ocazia acestei evaluari nu sunt luate in calcul nici intentia conducerii entitatii care detine aceste drepturi de vot potentiale si nici capacitatea financiara a acesteia de a exercita sau de a converti acele drepturi.
    ART. 8
    Referitor la drepturile aferente societatilor-mama, se aplica prevederile art. 9 – 11 si art. 12 alin. (2).
    ART. 9
    Pentru aplicarea prevederilor art. 3 lit. a), b), c), f) si g), drepturile de vot si drepturile de numire sau de revocare ale oricarei alte filiale, precum si cele ale oricarei persoane care actioneaza in nume propriu, dar in contul societatii-mama sau al altei filiale, trebuie adaugate la cele ale societatii-mama.
    ART. 10
    Pentru aplicarea prevederilor art. 3 lit. a), b), c), f) si g), in scopul determinarii drepturilor societatii-mama, drepturile sale vor fi reduse cu drepturile:
    a) atribuite actiunilor detinute in contul unei persoane care nu este nici societatea-mama, nici o filiala a acesteia; sau
    b) atribuite actiunilor detinute drept garantii, cu conditia ca drepturile in cauza sa fie exercitate in conformitate cu instructiunile primite sau sa fie detinute pentru acordarea unor imprumuturi ca parte a activitatilor obisnuite, cu conditia ca drepturile de vot sa fie exercitate in contul persoanei care ofera garantia.
    ART. 11
    Pentru aplicarea prevederilor art. 3 lit. a), b) si c), numarul total al drepturilor sale de vot in filiala trebuie redus cu numarul drepturilor de vot aferente actiunilor proprii detinute de aceasta, de catre o filiala a acesteia sau de catre o persoana care actioneaza in nume propriu, dar in contul acelor entitati.
    ART. 12
    (1) Cu respectarea prevederilor art. 21 – 24, o societate-mama si toate filialele sale trebuie consolidate, indiferent de locul unde sunt situate sediile lor sociale.
    (2) In aplicarea alin. (1), orice filiala a unei filiale se considera filiala a societatii-mama care este societatea-mama a entitatii care urmeaza sa fie consolidata.
    ART. 13
    (1) O societate-mama este scutita de la intocmirea situatiilor financiare anuale consolidate daca, la data bilantului sau, entitatile care urmeaza sa fie consolidate nu depasesc impreuna, pe baza celor mai recente situatii financiare anuale ale acestora, limitele a doua dintre urmatoarele 3 criterii:
    – total active: 17.520.000 euro;
    – cifra de afaceri neta: 35.040.000 euro;
    – numar mediu de salariati in cursul exercitiului financiar: 250.
    (2) Criteriile de marime prevazute la alin. (1) se determina inainte de compensarea prevazuta la art. 36 si eliminarea de la art. 43 lit. a) si b).
    (3) Atunci cand la data bilantului societatii-mama entitatile care urmeaza sa fie consolidate depasesc sau inceteaza sa mai depaseasca limitele a doua dintre cele 3 criterii prevazute la alin. (1), acest fapt afecteaza aplicarea derogarii prevazute la acel alineat numai daca acest lucru are loc in doua exercitii financiare consecutive.
    ART. 14
    Exceptia prevazuta la art. 13 alin. (1) nu se aplica daca una dintre filialele care urmeaza sa fie consolidate este o entitate ale carei valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, in conformitate cu legislatia in vigoare privind piata de capital.
    ART. 15
    Cu respectarea prevederilor art. 13 si 14, o societate-mama este exceptata de la obligatia elaborarii situatiilor financiare anuale consolidate atunci cand ea insasi este o filiala, iar propria sa societate-mama este infiintata in conformitate cu legea romana sau cu legea unui stat membru al Uniunii Europene, in unul din urmatoarele doua cazuri:
    a) societatea-mama in cauza detine toate actiunile entitatii exceptate. In acest sens, nu se iau in considerare actiunile la entitatea exceptata, detinute de membrii consiliului de administratie, directorii, respectiv membrii directoratului si ai consiliului de supraveghere, in temeiul unei obligatii legale sau prevazute in actul constitutiv ori statut; sau
    b) daca societatea-mama in cauza detine 90% sau mai mult din actiunile entitatii exceptate, iar restul actionarilor ori asociatilor entitatii in cauza au aprobat exceptarea.
    ART. 16
    Exceptarea prevazuta la art. 15 este conditionata de indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:
    a) entitatea exceptata si, cu respectarea prevederilor art. 21 – 24, toate filialele sale trebuie consolidate in situatiile financiare anuale ale unui grup mai mare de entitati, a carui societate-mama este constituita in conformitate cu legea romana sau cu legea unui stat membru al Uniunii Europene;
    b)
    – situatiile financiare anuale consolidate si raportul consolidat al administratorilor ale grupului mai mare de entitati trebuie intocmite de societatea-mama a grupului in cauza si auditate, in conformitate cu prevederile legale sub incidenta carora intra societatea-mama a grupului mai mare de entitati, potrivit prezentului regulament;
    – situatiile financiare anuale consolidate, raportul administratorilor si raportul persoanei responsabile cu auditarea acelor situatii financiare trebuie publicate pentru entitatea exceptata conform prevederilor legale in vigoare;
    c) notele explicative la situatiile financiare anuale ale entitatii exceptate trebuie sa prezinte:
    – denumirea si sediul social ale societatii-mama care intocmeste situatii financiare anuale consolidate; si
    – exceptarea de la obligatia de a intocmi situatii financiare anuale consolidate si raport consolidat al administratorilor.
    ART. 17
    Cu respectarea prevederilor art. 13 si 14, o societate-mama este exceptata de la obligatia elaborarii situatiilor financiare anuale consolidate atunci cand ea insasi este o filiala, iar propria sa societate-mama nu este infiintata in conformitate cu legea unui stat membru, daca sunt indeplinite toate conditiile urmatoare:
    a) entitatea exceptata, cu respectarea prevederilor art. 21 – 24, si toate filialele sale trebuie consolidate in situatiile financiare anuale ale unui grup mai mare de entitati, a carui societate-mama nu este constituita in conformitate cu legea unui stat membru;
    b)
    – situatiile financiare anuale consolidate si raportul consolidat al administratorilor ale grupului mai mare de entitati trebuie intocmite in conformitate cu prezentele reglementari;
    – situatiile financiare anuale consolidate ale grupului mai mare de entitati trebuie auditate in conformitate cu prevederile legale ale statului sub incidenta caruia se afla grupul mai mare de entitati.
    ART. 18
    (1) Exceptarea prevazuta la art. 15 si 16 este conditionata de furnizarea de informatii suplimentare, in conformitate cu prevederile prezentului regulament, in cuprinsul situatiilor financiare consolidate mentionate la art. 16 lit. a) sau in notele explicative la acestea, daca informatiile in cauza sunt solicitate entitatilor care sunt constituite in conformitate cu legea statului roman si care au obligatia intocmirii de situatii financiare consolidate si se afla in aceeasi situatie.
    (2) Exceptarea prevazuta la art. 15 este conditionata de publicarea in notele explicative anexate la situatiile financiare consolidate prevazute la art. 16 lit. a) sau la situatiile financiare anuale ale entitatii exonerate a tuturor ori a unora dintre urmatoarele informatii privind grupul de entitati a carui societate-mama este exonerata de obligatia de a intocmi situatii financiare consolidate:
    – cuantumul activelor imobilizate;
    – cuantumul net al cifrei de afaceri;
    – rezultatul exercitiului financiar si cuantumul capitalurilor proprii;
    – numarul mediu de salariati in cursul exercitiului financiar.
    ART. 19
    Exceptia prevazuta la art. 15 nu se aplica societatilor-mama ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, in conformitate cu legislatia in vigoare privind piata de capital.
    ART. 20
    Nu se va aplica exceptarea prevazuta la art. 15, 16 si 19 in masura in care elaborarea de situatii financiare anuale consolidate este ceruta pentru informarea salariatilor sau a reprezentantilor lor ori de catre o autoritate administrativa sau judiciara pentru propria sa informare.
    ART. 21
    O entitate poate fi exclusa de la consolidare in cazul in care includerea sa nu este semnificativa pentru scopul oferirii unei imagini fidele a activelor, datoriilor, pozitiei financiare si a profitului sau pierderii entitatilor incluse in aceste situatii financiare, considerate ca un tot unitar.
    ART. 22
    Daca doua sau mai multe entitati indeplinesc cerinta de la art. 21, acestea trebuie totusi sa fie incluse in situatiile financiare anuale consolidate daca, considerate ca un tot unitar, acestea sunt semnificative pentru scopul furnizarii unei imagini fidele in sensul prevederilor art. 28.
    ART. 23
    Cu respectarea prevederilor art. 13, orice societate-mama care se afla sub incidenta dreptului intern al unui stat membru si care are numai filiale nesemnificative in sensul prevederilor art. 28 atat individual, cat si in ansamblu este exonerata de obligatia impusa la art. 3.
    ART. 24
    In plus, o entitate poate sa nu fie inclusa in situatiile financiare consolidate daca:
    a) restrictii severe pe termen lung impiedica exercitarea de catre societatea-mama a drepturilor sale asupra activelor sau managementului acestei entitati; sau
    b) informatiile necesare pentru elaborarea situatiilor financiare anuale consolidate se pot obtine numai cu costuri sau intarzieri nejustificate; sau
    c) actiunile la entitatea in cauza sunt detinute exclusiv in vederea vanzarii ulterioare a acestora.

    CAPITOLUL III
    Intocmirea situatiilor financiare anuale consolidate

    ART. 25
    (1) Situatiile financiare anuale consolidate cuprind bilantul consolidat, contul de profit si pierdere consolidat si notele explicative la situatiile financiare anuale consolidate. Aceste documente constituie un tot unitar.
    (2) Potrivit legii contabilitatii, situatiile financiare anuale consolidate trebuie insotite de o declaratie scrisa de asumare a raspunderii conducerii societatii-mama pentru intocmirea situatiilor financiare anuale consolidate potrivit prezentului regulament. Informatiile cuprinse in acea declaratie sunt cele prevazute de legea contabilitatii.
    ART. 26
    CNVM poate solicita incorporarea in cadrul situatiilor financiare anuale consolidate si a altor documente in afara celor prevazute de art. 25.
    ART. 27
    Situatiile financiare anuale consolidate se intocmesc in mod clar si in concordanta cu prevederile prezentului regulament.
    ART. 28
    Situatiile financiare anuale consolidate ofera o imagine fidela a activelor, datoriilor, pozitiei financiare si a profitului sau pierderii entitatilor incluse in aceste situatii financiare, considerate ca un tot unitar.
    ART. 29
    Daca aplicarea prevederilor prezentului regulament nu este suficienta pentru a oferi o imagine fidela in intelesul art. 28, in notele explicative la situatiile financiare anuale consolidate trebuie prezentate informatii suplimentare.
    ART. 30
    Daca, in cazuri exceptionale, aplicarea uneia din prevederile prezentului regulament nu corespunde cerintei de furnizare a unei imagini fidele, in conformitate cu prevederile art. 28, se va face abatere de la aceste prevederi in vederea oferirii unei imagini fidele, in intelesul art. 28. Orice astfel de abatere trebuie prezentata in notele explicative la situatiile financiare anuale consolidate, impreuna cu o explicatie a motivelor sale si o prezentare a efectelor abaterii asupra activelor, datoriilor, pozitiei financiare si a profitului sau pierderii.
    ART. 31
    CNVM poate solicita prezentarea in situatiile financiare anuale consolidate a unor informatii suplimentare fata de cele care trebuie sa fie prezentate in concordanta cu prezentul regulament.
    ART. 32
    Prevederile sectiunii 3 “Forma si continutul situatiilor financiare anuale” a cap. II din Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene aplicabile entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, se aplica in ceea ce priveste formatul situatiilor financiare anuale consolidate, cu respectarea prevederilor din prezentul regulament si luand in considerare ajustarile esentiale care rezulta din caracteristicile proprii situatiilor financiare anuale consolidate, in raport cu situatiile financiare anuale.
    ART. 33
    Formatul bilantului consolidat si al contului de profit si pierdere consolidat este prevazut la cap. VIII.

    Proceduri de consolidare

    A. Bilantul consolidat
    ART. 34
    Activele si datoriile entitatilor incluse in consolidare se incorporeaza in totalitate in bilantul consolidat, prin insumarea elementelor similare.
    ART. 35
    Stocurile pot fi prezentate ca un singur element in situatiile financiare anuale consolidate, daca exista circumstante speciale care ar putea determina cheltuieli nejustificate.
    ART. 36
    (1) Valorile contabile ale actiunilor in capitalul entitatilor incluse in consolidare se compenseaza cu proportia pe care o reprezinta in capitalul si rezervele acestor entitati, astfel:
    a) compensarile se efectueaza pe baza valorilor contabile ale activelor si datoriilor identificabile la data achizitiei actiunilor sau, in cazul in care achizitia are loc in doua sau mai multe etape, la data la care entitatea a devenit o filiala.
    In intelesul prezentelor reglementari, data achizitiei reprezinta data la care controlul asupra activelor nete sau operatiunilor entitatii achizitionate este transferat efectiv catre dobanditor;
    b) in conditiile in care nu se pot stabili valorile prevazute la lit. a), compensarea se efectueaza pe baza valorilor contabile existente la data la care entitatile in cauza sunt incluse in consolidare pentru prima data. Diferentele rezultate din asemenea compensari se inregistreaza, in masura in care este posibil, direct la acele elemente din bilantul consolidat care au valori superioare sau inferioare valorilor lor contabile;
    c) orice diferenta rezultata ca urmare a aplicarii lit. a) sau ramasa dupa aplicarea lit. b) se prezinta ca un element separat in bilantul consolidat, astfel:
    – diferenta pozitiva se prezinta la elementul “Fond comercial pozitiv”;
    – diferenta negativa se prezinta la elementul “Fond comercial negativ”.
    (2) Elementele mentionate la alin. (1) lit. c), metodele utilizate si orice modificari semnificative fata de exercitiul financiar precedent trebuie explicate in notele explicative la situatiile financiare anuale consolidate.
    ART. 37
    Prevederile art. 36 nu se aplica actiunilor in capitalul societatii-mama detinute fie de entitatea in cauza, fie de o alta entitate inclusa in consolidare. In situatiile financiare anuale consolidate aceste actiuni se trateaza ca actiuni proprii, in concordanta cu Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene aplicabile entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare.
    ART. 38
    (1) Suma atribuibila actiunilor in filialele incluse in consolidare, detinute de alte persoane decat entitatile incluse in consolidare, se prezinta separat in bilantul consolidat, la elementul “Interese care nu controleaza”.
    (2) Interesele care nu controleaza trebuie prezentate in bilantul consolidat in capitalurile proprii, separat de capitalurile proprii ale societatii-mama.

    B. Contul de profit si pierdere consolidat
    ART. 39
    Veniturile si cheltuielile entitatilor incluse in consolidare se incorporeaza in totalitate in contul de profit si pierdere consolidat, prin insumarea elementelor similare.
    ART. 40
    Suma oricarui profit sau oricarei pierderi atribuibila actiunilor in filialele incluse in consolidare, detinute de alte persoane decat entitatile incluse in consolidare, se prezinta separat in contul de profit si pierdere consolidat, la elementul “Profitul sau pierderea exercitiului financiar aferent(a) intereselor care nu controleaza”.

    C. Prevederi comune bilantului consolidat si contului de profit si pierdere consolidat
    ART. 41
    Metodele de consolidare trebuie aplicate in mod consecvent de la un exercitiu financiar la altul.
    ART. 42
    Abateri de la prevederile art. 41 se pot face in cazuri exceptionale. Orice asemenea abateri precum si motivele acestora trebuie prezentate in notele explicative la situatiile financiare anuale consolidate, impreuna cu o evaluare a efectelor abaterilor asupra activelor, datoriilor, pozitiei financiare si a profitului sau pierderii entitatilor incluse in consolidare, considerate ca un tot unitar.
    ART. 43
    Situatiile financiare anuale consolidate prezinta activele, datoriile, pozitia financiara si profiturile sau pierderile entitatilor incluse in consolidare ca si cum acestea ar fi o singura entitate. In special:
    a) datoriile si creantele dintre entitatile incluse in consolidare se elimina din situatiile financiare anuale consolidate;
    b) veniturile si cheltuielile aferente tranzactiilor dintre entitatile incluse in consolidare se elimina din situatiile financiare anuale consolidate;
    c) daca profiturile si pierderile rezultate din tranzactiile efectuate intre entitatile incluse in consolidare sunt luate in calcul la determinarea valorii contabile a activelor, acestea se elimina din situatiile financiare anuale consolidate.
    De asemenea, dividendele interne sunt eliminate in totalitate.
    ART. 44
    Derogari de la prevederile art. 43 sunt permise daca sumele in cauza nu sunt semnificative in intelesul art. 28.
    ART. 45
    Situatiile financiare anuale consolidate se intocmesc la aceeasi data ca si situatiile financiare anuale ale societatii-mama.
    ART. 46
    Situatiile financiare anuale consolidate pot fi intocmite la o alta data, pentru a se tine cont de data inchiderii exercitiului financiar al celor mai multe sau al celor mai importante dintre entitatile incluse in consolidare. Daca se aplica aceasta derogare, acest lucru, precum si motivele care au determinat-o trebuie prezentate in notele explicative anexate la situatiile financiare anuale consolidate. Totodata, notele explicative trebuie sa contina informatii cu privire la patrimoniul, situatia financiara sau rezultatul exercitiului financiar ale unei entitati cuprinse in consolidarea intervenita intre data inchiderii exercitiului financiar al acestei entitati si data intocmirii situatiilor financiare anuale consolidate.
    ART. 47
    (1) Atunci cand situatiile financiare anuale ale unei filiale, folosite la intocmirea situatiilor financiare anuale consolidate, sunt intocmite la o data de raportare diferita de cea a societatii-mama, trebuie facute ajustari ca urmare a efectelor tranzactiilor sau evenimentelor semnificative care au loc intre acea data si data situatiilor financiare anuale ale societatii-mama. Intr-un astfel de caz, activele si datoriile filialei straine sunt convertite la cursul de schimb de la data bilantului acelei filiale. Sunt facute ajustari pentru schimbari semnificative in cursurile de schimb, intervenite pana la data bilantului entitatii raportoare.
    (2) Diferenta dintre data de raportare a filialei si data de raportare a societatii-mama nu trebuie sa fie mai mare de 3 luni. Lungimea perioadelor de raportare si orice diferente intre datele de raportare trebuie sa fie aceleasi de la o perioada la alta.
    ART. 48
    (1) Situatiile financiare anuale ale societatilor nerezidente sunt convertite dupa metoda cursului de inchidere. Aceasta metoda presupune:
    a) in bilant:
    – exprimarea posturilor din bilant, cu exceptia capitalurilor proprii, la cursul de inchidere;
    – exprimarea capitalurilor proprii la cursul istoric;
    – inscrierea, ca element distinct al capitalurilor proprii, a unei rezerve din conversie, ce corespunde diferentei dintre capitalurile proprii la cursul de inchidere si capitalurile proprii la cursul istoric, precum si diferentei dintre rezultatul determinat in functie de cursul mediu sau cursul de schimb de la data tranzactiilor si rezultatul la cursul de inchidere.
    Rezerva din conversie inscrisa in bilant este repartizata intre societatea-mama si interesele care nu controleaza;
    b) in contul de profit si pierdere – exprimarea veniturilor si a cheltuielilor la cursul mediu. Cand acesta fluctueaza semnificativ, veniturile si cheltuielile vor fi exprimate la cursurile de schimb de la data tranzactiilor.
    (2) Cursul de inchidere este cursul de schimb de la data intocmirii bilantului.
    ART. 49
    Daca data bilantului entitatii de consolidat preceda data bilantului consolidat cu mai mult de 3 luni, entitatea in cauza este consolidata pe baza unor situatii financiare interimare intocmite la data bilantului consolidat.
    ART. 50
    In cazul in care componenta entitatilor incluse in consolidare s-a modificat semnificativ in cursul exercitiului financiar, situatiile financiare anuale consolidate trebuie sa cuprinda informatii care sa permita comparatia seturilor succesive de situatii financiare anuale consolidate.
    ART. 51
    Activele si datoriile care urmeaza sa fie cuprinse in situatiile financiare anuale consolidate se evalueaza prin metode uniforme si potrivit sectiunii 4 “Principii contabile si reguli de evaluare”, subsectiunea 3 “Reguli de evaluare” a cap. II din Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene aplicabile entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare.
    ART. 52
    O societate-mama care intocmeste situatii financiare anuale consolidate trebuie sa aplice aceleasi metode de evaluare ca si pentru situatiile financiare anuale proprii.
    ART. 53
    (1) Daca activele si datoriile care urmeaza sa fie cuprinse in situatiile financiare anuale consolidate au fost evaluate de entitatile incluse in consolidare prin metode diferite de cele utilizate pentru consolidare, acestea trebuie evaluate din nou, conform metodelor utilizate pentru consolidare, cu exceptia cazului in care rezultatele acestei noi evaluari nu sunt semnificative in intelesul art. 28.
    (2) Abateri de la acest principiu sunt permise in cazuri exceptionale. Orice astfel de abateri si motivele care le-au determinat se prezinta in notele explicative.
    ART. 54
    In bilantul consolidat si in contul de profit si pierdere consolidat trebuie sa se tina seama de orice diferenta care a avut loc cu ocazia consolidarii intre cheltuielile cu impozitul aferent exercitiului financiar si exercitiilor financiare precedente si suma impozitului platit sau de platit pentru aceste exercitii, in masura in care, in viitorul previzibil, este probabil sa apara o cheltuiala efectiva cu impozitul pentru una dintre entitatile incluse in consolidare.
    ART. 55
    Daca activele care urmeaza sa fie cuprinse in situatiile financiare anuale consolidate au facut obiectul unor ajustari exceptionale de valoare exclusiv in scop fiscal, acestea se incorporeaza in situatiile financiare anuale consolidate numai dupa eliminarea ajustarilor respective.
    ART. 56
    (1) Un element separat, asa cum este definit la art. 36 alin. (1) lit. c), care corespunde unui fond comercial pozitiv, se trateaza conform regulilor prevazute in Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene aplicabile entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, aplicabile pentru elementul “fond comercial”.
    (2) Durata de amortizare a fondului comercial pozitiv se determina de la data achizitiei actiunilor sau, in cazul in care achizitia are loc in doua ori mai multe etape, de la data la care entitatea a devenit o filiala.
    (3) In cazul situatiei prevazute la art. 36 alin. (1) lit. b), durata de amortizare a fondului comercial pozitiv se determina de la data primelor situatii financiare anuale consolidate.
    ART. 57
    (1) O valoare prezentata ca un element separat, definit la art. 36 alin. (1) lit. c), care corespunde unui fond comercial negativ, poate fi transferata in contul de profit si pierdere consolidat numai:
    a) daca aceasta diferenta corespunde previziunii, la data achizitiei, a unor rezultate viitoare nefavorabile ale entitatii in cauza sau previziunii unor costuri pe care entitatea respectiva urmeaza sa le efectueze, in masura in care o asemenea previziune se materializeaza; sau
    b) in masura in care diferenta corespunde unui castig realizat.
    (2) In vederea recunoasterii fondului comercial negativ, o entitate trebuie sa se asigure ca nu au fost supraevaluate activele identificabile achizitionate si nu au fost omise sau subevaluate datoriile.
    (3) In masura in care fondul comercial negativ se raporteaza la pierderi si cheltuieli viitoare asteptate, ce sunt identificate in planul pentru achizitie al achizitorului si pot fi masurate credibil, dar care nu reprezinta datorii identificabile la data achizitiei, acea parte a fondului comercial negativ trebuie recunoscuta ca venit in contul de profit si pierdere, atunci cand sunt recunoscute aceste pierderi si cheltuieli viitoare.
    (4) In masura in care fondul comercial negativ nu se raporteaza la pierderi si cheltuieli viitoare asteptate si care pot fi masurate in mod credibil la data achizitiei, acest fond comercial negativ trebuie recunoscut ca venit in contul de profit si pierdere, dupa cum urmeaza:
    a) valoarea fondului comercial negativ ce nu depaseste valorile juste ale activelor nemonetare identificabile achizitionate trebuie recunoscuta ca venit atunci cand beneficiile economice viitoare cuprinse in activele identificabile amortizabile achizitionate sunt consumate, deci de-a lungul perioadei de viata utila ramase a acelor active; si
    b) valoarea fondului comercial negativ in exces fata de valorile juste ale activelor nemonetare identificabile achizitionate trebuie recunoscuta imediat ca venit.
    ART. 58
    (1) Daca o entitate inclusa in consolidare conduce o alta entitate impreuna cu una sau mai multe entitati neincluse in consolidare, entitatea respectiva trebuie inclusa in situatiile financiare anuale consolidate, consolidarea efectuandu-se proportional cu drepturile in capitalul acesteia detinute de entitatea inclusa in consolidare.
    (2) O asemenea consolidare este denumita in continuare consolidare proportionala.
    (3) Entitatea care exercita controlul comun este numita in continuare asociat.
    ART. 59
    Art. 21 – 57 se aplica mutatis mutandis consolidarii proportionale prevazute la art. 58, cu mentiunea ca operatiunile implicate de operatiunile de consolidare se efectueaza proportional cu drepturile in capitalul entitatii asupra careia se exercita controlul comun.
    ART. 60
    Aplicarea consolidarii proportionale presupune urmatoarele:
    – bilantul actionarului/asociatului include partea lui din activele pe care le controleaza in comun si partea lui din datoriile pentru care raspunde solidar;
    – contul de profit si pierdere al unui actionar/asociat include partea lui din veniturile si cheltuielile entitatii controlate in comun;
    – actionarul/asociatul aduna partea lui din fiecare dintre activele, datoriile, veniturile sau cheltuielile entitatii controlate in comun cu elementele similare din propriile situatii financiare anuale, rand cu rand. De exemplu, poate aduna partea lui din stocurile entitatii controlate in comun cu stocurile sale si partea lui din imobilizarile corporale ale entitatii controlate in comun cu imobilizarile sale.
    ART. 61
    Cand un actionar/asociat cumpara active de la o entitate controlata in comun, acesta nu va recunoaste partea lui din profiturile acelei entitati rezultate din efectuarea tranzactiei, pana in momentul in care revinde activele unei terte parti. Un actionar/asociat trebuie sa recunoasca partea lui din pierderile rezultate din aceste tranzactii in acelasi mod ca profiturile, cu exceptia cazului in care pierderile reprezinta o depreciere a activelor, situatie in care trebuie recunoscute imediat.
    ART. 62
    Un actionar/asociat al unei entitati controlate in comun intrerupe folosirea consolidarii proportionale de la data la care inceteaza sa detina acel control.
    ART. 63
    Art. 58 – 62 referitoare la consolidarea proportionala nu se aplica daca entitatea este o entitate asociata in sensul art. 64.
    ART. 64
    (1) Daca o entitate inclusa in consolidare exercita o influenta semnificativa asupra politicii operationale si financiare a unei entitati neincluse in consolidare (entitate asociata), in care detine un interes de participare, acel interes de participare se prezinta in bilantul consolidat la elementul “Titluri puse in echivalenta”.
    (2) Se presupune ca o entitate exercita o influenta semnificativa asupra altei entitati daca detine 20% sau mai mult din drepturile de vot ale actionarilor sau asociatilor in acea entitate. In acest caz, entitatea care exercita influenta semnificativa este numita investitor.
    (3) Pentru calcularea drepturilor care asigura influenta semnificativa se aplica prevederile art. 9 – 11.
    ART. 65
    (1) In intelesul prezentului regulament, prin interese de participare se intelege dreptul in capitalul altor entitati, reprezentat sau nu prin certificate, care prin crearea unei legaturi durabile cu aceste entitati sunt destinate sa contribuie la activitatile entitatii.
    (2) Detinerea unei parti din capitalul unei alte entitati se presupune ca reprezinta un interes de participare atunci cand depaseste un procentaj de 20%.
    ART. 66
    In intelesul prezentului regulament, o entitate la care un investitor exercita o influenta semnificativa asupra politicii sale operationale si financiare este o entitate asociata.
    ART. 67
    Atunci cand art. 64 se aplica pentru prima data unui interes de participare prevazut la art. 65, interesul de participare respectiv se prezinta in bilantul consolidat la valoarea corespunzatoare proportiei de capital si rezerve a entitatii asociate, reprezentate de acel interes de participare. Diferenta dintre aceasta suma si valoarea contabila a participatiei calculata conform regulilor de evaluare prevazute in Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene aplicabile entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare se prezinta distinct in notele explicative la situatiile financiare anuale consolidate. Aceasta diferenta se calculeaza la data la care metoda se aplica pentru prima oara, respectiv la data achizitiei actiunilor sau, daca acestea au fost achizitionate in mai multe etape, la data la care entitatea a devenit o entitate asociata.
    ART. 68
    (1) Suma corespunzatoare proportiei de capital si rezerve a entitatii asociate, mentionata la art. 67, se majoreaza sau se reduce cu valoarea oricarei variatii care a avut loc in cursul exercitiului financiar in proportia de capital si rezerve a entitatii asociate, reprezentata de acel interes de participare; aceasta se reduce, de asemenea, cu suma dividendelor aferente acelui interes de participare.
    (2) Partea investitorului din profitul sau pierderea entitatii asociate, inregistrata dupa achizitie, este ajustata pentru a lua in calcul, de exemplu, amortizarea activelor amortizabile pe baza valorii juste la data achizitiei. In mod similar, ajustari corespunzatoare se aduc partii investitorului din profitul sau pierderea entitatii asociate, inregistrata dupa achizitie, pentru pierderile din depreciere recunoscute de entitatea asociata.
    ART. 69
    (1) In scopul cuprinderii in consolidare, situatiile financiare ale entitatii asociate vor fi intocmite utilizand politici contabile uniforme pentru tranzactii si evenimente similare in circumstante similare.
    (2) Daca o entitate asociata utilizeaza alte politici contabile decat cele ale investitorului pentru tranzactii si evenimente similare in circumstante similare, se vor face ajustari pentru a asigura conformitatea politicilor contabile ale entitatii asociate cu cele ale investitorului, atunci cand situatiile financiare ale entitatii asociate sunt utilizate de investitor pentru aplicarea metodei punerii in echivalenta.
    (3) Daca activele si datoriile unei entitati asociate au fost evaluate prin alte metode decat cele utilizate pentru consolidare in conformitate cu art. 52, acestea vor fi evaluate din nou, in scopul calcularii diferentei mentionate la art. 67, prin metodele utilizate pentru consolidare.
    ART. 70
    In masura in care diferenta pozitiva de consolidare mentionata la art. 67 nu poate fi asociata niciuneia dintre categoriile de active sau datorii, aceasta se trateaza conform art. 56.
    ART. 71
    (1) Partea de profit (din contul 768 “Alte venituri financiare”/analitic distinct) sau pierdere (din contul 668 “Alte cheltuieli financiare”/analitic distinct) a entitatilor asociate, atribuibila unor asemenea interese de participare, se prezinta in contul de profit si pierdere consolidat la elementul “Profitul sau pierderea exercitiului financiar aferent(a) entitatilor asociate”.
    (2) Daca partea investitorului din pierderea entitatii asociate este egala sau mai mare decat participatia in entitatea asociata, investitorul intrerupe recunoasterea cotei sale de pierderi aditionale. Participatia intr-o entitate asociata este valoarea contabila a investitiei in entitatea asociata, in conformitate cu metoda punerii in echivalenta, precum si orice interes pe termen lung, care, in fond, formeaza o parte din investitia neta a investitorului in entitatea asociata. De exemplu, un element pentru care decontarea nu este nici planificata, nici probabil a se produce in viitorul apropiat este, in fond, o extindere a investitiei entitatii in entitatea asociata. Astfel de elemente pot sa includa actiuni preferentiale, creante pe termen lung ori imprumuturi, insa nu includ creante tranzactionale sau orice creanta pe termen lung pentru care exista garantii reale adecvate, cum ar fi imprumuturile garantate. Pierderile recunoscute in conformitate cu metoda punerii in echivalenta ca fiind in exces fata de investitia investitorului in actiuni ordinare se aplica celorlalte componente ale interesului investitorului.
    (3) Dupa ce participatia investitorului este redusa la zero, pierderile aditionale se contabilizeaza si se recunoaste o datorie doar in masura in care investitorul si-a asumat obligatii legale sau implicite ori a facut plati in numele entitatii asociate. Daca entitatea asociata raporteaza ulterior profituri, investitorul rezuma recunoasterea cotei sale din acele profituri doar dupa ce cota sa din profituri egaleaza cota din pierderile nerecunoscute.
    ART. 72
    Partea grupului din entitatea asociata reprezinta suma participatiilor la acea entitate asociata, apartinand societatii-mama si filialelor. In acest scop sunt ignorate participatiile celorlalte entitati in entitatea asociata.
    ART. 73
    (1) Profiturile si pierderile care rezulta din tranzactiile “in amonte” si “in aval” dintre investitor (inclusiv filialele sale consolidate) si o entitate asociata sunt recunoscute in situatiile financiare ale investitorului doar corespunzator participatiilor in entitatea asociata apartinand unor detinatori terti investitorului.
    (2) Tranzactii “in amonte” sunt, de exemplu, vanzarile de active de la o entitate asociata catre un investitor.
    (3) Tranzactii “in aval” sunt, de exemplu, vanzarile de active de la un investitor catre o entitate asociata.
    (4) Partea investitorului din profitul sau pierderea entitatii asociate rezultand din aceste tranzactii este eliminata.
    ART. 74
    Investitia intr-o entitate asociata este contabilizata utilizand metoda punerii in echivalenta de la data la care devine entitate asociata.
    ART. 75
    Cele mai recente situatii financiare anuale disponibile ale entitatii asociate sunt utilizate de investitor la aplicarea metodei punerii in echivalenta. Daca datele de raportare ale investitorului si entitatii asociate sunt diferite, entitatea asociata intocmeste, pentru uzul investitorului, situatii financiare la aceeasi data ca situatiile financiare ale investitorului, cu exceptia cazului in care acest lucru este imposibil.
    ART. 76
    Daca situatiile financiare anuale ale unei entitati asociate utilizate la aplicarea metodei punerii in echivalenta sunt intocmite la o data de raportare diferita de cea a investitorului, se vor face ajustari aferente efectelor tranzactiilor sau evenimentelor semnificative care au loc intre acea data si data situatiilor financiare ale investitorului. In orice caz, diferenta dintre data de raportare a entitatii asociate si cea a investitorului nu va putea fi mai mare de 3 luni. Durata perioadelor de raportare si diferentele dintre datele de raportare vor fi aceleasi de la o perioada la alta.
    ART. 77
    (1) Eliminarile mentionate la art. 43 lit. c) se efectueaza in masura in care informatiile sunt cunoscute sau pot fi stabilite.
    (2) Derogari de la alin. (1) sunt permise daca sumele respective nu sunt semnificative in intelesul art. 28.
    ART. 78
    Daca o entitate asociata intocmeste situatii financiare anuale consolidate, prevederile precedente se aplica capitalului si rezervelor prezentate in aceste situatii consolidate.
    ART. 79
    Art. 64 – 78 pot sa nu se aplice daca interesul de participare in capitalul entitatii asociate nu este semnificativ in intelesul art. 28.

    CAPITOLUL IV
    Continutul notelor explicative la situatiile financiare anuale consolidate

    4.1. Politicile contabile
    ART. 80
    Politicile contabile reprezinta principiile, bazele, conventiile, regulile si practicile specifice aplicate de o societate-mama la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale consolidate.
    ART. 81
    Situatiile financiare anuale consolidate trebuie sa fie intocmite folosind politici contabile uniforme pentru tranzactii asemanatoare si alte evenimente in circumstante similare.
    ART. 82
    Daca un membru al grupului foloseste alte politici contabile decat cele adoptate in situatiile financiare anuale consolidate, pentru tranzactii asemanatoare si evenimente in circumstante similare, in scopul intocmirii situatiilor financiare anuale consolidate trebuie facute ajustari corespunzatoare la situatiile sale financiare.
    ART. 83
    Trebuie prezentate politicile folosite pentru evaluarea fondului comercial si a interesului care nu controleaza.

    4.2. Notele explicative

    4.2.1. Prevederi generale
    ART. 84
    Pe langa informatiile cerute conform altor sectiuni din prezentul regulament, notele la situatiile financiare anuale consolidate trebuie sa furnizeze informatii referitoare la aspectele prevazute de prezenta subsectiune.
    ART. 85
    (1) Notele explicative trebuie sa cuprinda informatii privind metodele de evaluare aplicate diferitelor elemente din situatiile financiare anuale consolidate, precum si metodele utilizate pentru calcularea ajustarilor de valoare.
    (2) Pentru elementele incluse in situatiile financiare anuale consolidate care sunt sau au fost initial exprimate in moneda straina trebuie furnizate bazele de conversie utilizate pentru exprimarea acestora in moneda in care se intocmesc situatiile financiare anuale consolidate.
    ART. 86
    (1) In notele explicative trebuie cuprinse, de asemenea, urmatoarele informatii:
    – denumirile si sediile sociale ale entitatilor incluse in consolidare;
    – proportia de capital detinuta in entitatile incluse in consolidare, altele decat societatea-mama, de catre entitatile incluse in consolidare sau de catre persoanele care actioneaza in nume propriu, dar in contul acestor entitati;
    – conditiile care au determinat consolidarea, asa cum acestea sunt prezentate la art. 3, cu respectarea prevederilor art. 9 – 11. Aceasta ultima mentiune poate fi totusi omisa in cazul in care consolidarea a fost efectuata in temeiul art. 3 lit. a) si daca proportia de capital este egala cu proportia drepturilor de vot.
    (2) Informatiile prevazute la alin. (1) trebuie furnizate si in ceea ce priveste entitatile excluse din consolidare conform prevederilor art. 21 – 24. De asemenea, trebuie furnizata o explicatie referitoare la excluderea entitatilor mentionate la art. 21 – 24.
    ART. 87
    (1) In notele explicative se prezinta denumirile si sediile sociale ale entitatilor asociate cu entitatea inclusa in consolidare in sensul art. 64 si proportia de capital a acestora detinuta de entitatea inclusa in consolidare sau de persoane care actioneaza in nume propriu, dar in contul acestor entitati.
    (2) Informatiile prevazute la alin. (1) trebuie furnizate si in ceea ce priveste entitatile asociate mentionate la art. 79, impreuna cu motivele pentru care s-a considerat ca acele interese de participare nu sunt semnificative in intelesul art. 28.
    ART. 88
    In notele explicative se mentioneaza denumirea si sediul social ale entitatilor consolidate proportional in temeiul art. 58 – 63, factorii pe care se bazeaza conducerea comuna si proportia capitalului acestora detinuta de entitatile incluse in consolidare sau de persoanele care actioneaza in nume propriu, dar in contul acestor entitati.
    ART. 89
    Notele explicative trebuie sa prezinte denumirea si sediul social ale fiecareia dintre entitati, altele decat cele prevazute la art. 86 – 88, in care entitatile incluse in consolidare detin direct sau prin intermediul unor persoane care actioneaza in nume propriu, dar in contul acestor entitati, o cota de capital de cel putin 20%, mentionand proportia de capital detinuta, suma de capital si rezerve si profitul sau pierderea ultimului exercitiu financiar al entitatii in cauza pentru care au fost aprobate situatiile financiare anuale consolidate. Aceste informatii pot fi omise daca nu sunt semnificative in intelesul art. 28.
    ART. 90
    De asemenea, in notele explicative se specifica numarul si valoarea nominala ale tuturor actiunilor societatii-mama detinute de entitatea insasi, de filialele entitatii in cauza sau de o persoana care actioneaza in nume propriu, dar in contul acelor entitati.
    ART. 91
    In notele explicative se precizeaza: valoarea avansurilor si creditelor acordate potrivit legii membrilor consiliului de administratie, directorilor, respectiv membrilor directoratului si ai consiliului de supraveghere ai societatii-mama, de catre acea entitate sau de catre una dintre filialele sale, indicand ratele dobanzii, principalele conditii si orice sume restituite, precum si a angajamentelor asumate in contul lor sub forma garantiilor de orice fel, indicand totalul pe fiecare categorie.
    ART. 92
    Trebuie sa se mentioneze totodata daca situatiile financiare anuale consolidate au fost intocmite in conformitate cu prevederile prezentului regulament.
    ART. 93
    (1) Urmatoarele informatii trebuie prezentate cu claritate si repetate ori de cate ori este necesar, pentru buna lor intelegere:
    a) denumirea si sediul social ale societatii-mama care face raportarea;
    b) data la care s-au incheiat situatiile financiare anuale consolidate sau perioada la care se refera;
    c) moneda in care sunt intocmite situatiile financiare anuale consolidate;
    d) unitatea de masura in care sunt exprimate cifrele incluse in raportare.
    (2) Se precizeaza natura si scopul comercial ale oricaror angajamente care nu sunt incluse in bilantul consolidat si impactul financiar al acelor angajamente, atunci cand riscurile sau beneficiile provenind din asemenea angajamente sunt semnificative si in masura in care prezentarea unor asemenea riscuri sau beneficii este necesara pentru evaluarea pozitiei financiare a entitatilor incluse in consolidare, luate ca un tot.
    (3) Notele explicative la situatiile financiare anuale trebuie sa prezinte tranzactiile cu partile afiliate, cu exceptia celor din interiorul grupului, incheiate de societatea-mama sau de alte entitati incluse in consolidare, inclusiv sumele acestor tranzactii, natura relatiei cu partea afiliata si alte informatii referitoare la tranzactii, necesare pentru o intelegere a pozitiei financiare a entitatilor incluse in consolidare, luate ca un tot, daca aceste tranzactii sunt semnificative si nu au fost incheiate in conditii normale de piata. Informatiile referitoare la tranzactiile individuale pot fi agregate dupa natura lor, cu exceptia cazului cand informatia separata este necesara pentru o intelegere a efectelor tranzactiilor cu partea afiliata asupra pozitiei financiare a entitatilor incluse in consolidare, luate ca un tot.

    4.2.2. Informatii in completarea bilantului consolidat
    ART. 94
    Notele explicative trebuie sa contina pentru fiecare clasa de imobilizari corporale:
    a) bazele de evaluare folosite in determinarea valorii contabile brute;
    b) metodele de amortizare folosite.
    ART. 95
    Daca evaluarea la valoarea justa a instrumentelor financiare a fost efectuata conform sectiunii 4 “Principii contabile si reguli de evaluare”, subsectiunea 3 “Reguli de evaluare”, lit. B.5.2 “Evaluarea la valoarea justa a instrumentelor financiare” din cap. II al Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene aplicabile entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, se prezinta:
    a) ipotezele semnificative care stau la baza modelelor si tehnicilor de evaluare, daca valorile juste au fost determinate in concordanta cu prevederile acelei subsectiuni;
    b) pe fiecare categorie de instrumente financiare, valoarea justa, modificarile de valoare inregistrate direct in contul de profit si pierdere, precum si modificarile incluse in rezerva de valoare justa potrivit aceleiasi subsectiuni;
    c) pentru fiecare clasa de instrumente financiare derivate, informatii despre aria si natura instrumentelor, inclusiv termenii si conditiile semnificative care pot afecta valoarea, momentul si certitudinea fluxurilor viitoare de numerar; si
    d) un tabel in care sa se precizeze miscarile rezervei de valoare justa in cursul exercitiului financiar.
    ART. 96
    Daca evaluarea la valoarea justa a instrumentelor financiare nu a fost efectuata potrivit sectiunii 4 “Principii contabile si reguli de evaluare”, subsectiunea 3 “Reguli de evaluare”, lit. B.5.2 “Evaluarea la valoarea justa a instrumentelor financiare” din cap. II al Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene aplicabile entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, se prezinta urmatoarele:
    a) pentru fiecare clasa de instrumente financiare derivate:
    – valoarea justa a instrumentelor, daca o astfel de valoare poate fi determinata prin oricare dintre metodele prevazute la acea subsectiune din Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene aplicabile entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare;
    – informatii privind aria si natura instrumentelor financiare; si
    b) pentru imobilizarile financiare inregistrate la o valoare mai mare decat valoarea lor justa si pentru care nu s-a utilizat optiunea de a se reflecta o ajustare pentru pierdere de valoare, potrivit sectiunii 4 “Principii contabile si reguli de evaluare”, subsectiunea 3 “Reguli de evaluare”, lit. B.1 “Reguli de evaluare de baza” din cap. II al Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene aplicabile entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare:
    – valoarea contabila si valoarea justa a activelor individuale sau a gruparilor corespunzatoare ale acelor active individuale;
    – motivele pentru care nu a fost redusa valoarea contabila, inclusiv natura elementelor care furnizeaza dovada ca valoarea contabila va fi recuperata.
    ART. 97
    Se prezinta valoarea totala a datoriilor inregistrate in bilantul consolidat si care sunt scadente dupa mai mult de 5 ani, precum si valoarea totala a datoriilor inregistrate in bilantul consolidat si acoperite cu garantii reale oferite de entitatile incluse in consolidare, mentionand natura si forma garantiilor.
    ART. 98
    Se mentioneaza valoarea totala a oricaror angajamente financiare neincluse in bilantul consolidat, in masura in care aceste informatii sunt utile pentru evaluarea pozitiei financiare a entitatilor incluse in consolidare, considerate ca un tot unitar. Orice angajamente privind pensiile si entitatile afiliate neincluse in consolidare trebuie prezentate separat.
    ART. 99
    Pentru fiecare categorie de rezerve inclusa in capitalurile proprii se descrie natura sa si scopul pentru care a fost constituita.

    4.2.3. Informatii in completarea contului de profit si pierdere consolidat
    ART. 100
    Se prezinta defalcarea cifrei de afaceri consolidate/veniturilor totale din activitatea curenta consolidate in cazul organismelor de plasament constituite prin act constitutiv definite in Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene aplicabile entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, pe categorii de activitati si pe piete geografice, in masura in care aceste categorii si piete difera substantial una fata de cealalta, tinand seama de modul de organizare a vanzarii produselor si furnizarii serviciilor rezultate din activitatile curente ale entitatilor incluse in consolidare, considerate ca un tot unitar.
    ART. 101
    Se precizeaza totalul onorariilor percepute pentru exercitiul financiar de auditorul statutar sau de firma de audit, pentru auditul statutar al situatiilor financiare anuale consolidate, precum si onorariile totale percepute pentru alte servicii de asigurare, servicii de consultanta fiscala si alte servicii non audit.
    ART. 102
    (1) Se prezinta numarul mediu de persoane angajate in cursul exercitiului financiar de entitatile incluse in consolidare, defalcat pe categorii, si, daca nu sunt prezentate distinct in contul de profit si pierdere consolidat, cheltuielile cu personalul aferente exercitiului financiar.
    (2) Se consemneaza separat numarul mediu de persoane angajate in cursul exercitiului financiar de entitatile asupra carora se exercita control comun, conform prevederilor art. 58 si 59.
    ART. 103
    (1) In notele explicative se prezinta valoarea indemnizatiilor acordate in exercitiul financiar membrilor consiliului de administratie, directorilor, respectiv membrilor directoratului si ai consiliului de supraveghere pentru functiile detinute de acestia in cadrul societatii-mama si in cadrul filialelor sale, precum si orice angajamente care au luat nastere sau sunt incheiate in aceleasi conditii privind pensiile acordate fostilor membri ai acestor organe, indicand totalul pe fiecare categorie.
    (2) Separat de informatiile de la alin. (1), se mentioneaza indemnizatiile acordate pentru functiile exercitate in cadrul entitatilor controlate in comun si entitatilor asociate.
    ART. 104
    Se prezinta masura in care calculul profitului sau al pierderii consolidat(e) a exercitiului financiar a fost afectat de evaluarea elementelor care, prin derogare de la principiile enuntate in sectiunea 4 “Principii contabile si reguli de evaluare”, subsectiunea 3 “Reguli de evaluare” a cap. II din Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene aplicabile entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, si in art. 49 din prezentul regulament, a fost efectuata in exercitiul financiar in cauza sau intr-un exercitiu financiar precedent, in vederea obtinerii de facilitati fiscale. Atunci cand influenta unei asemenea evaluari asupra cheltuielilor viitoare cu impozitul ale entitatilor incluse in consolidare, considerate ca un tot unitar, este semnificativa, trebuie prezentate detalii.
    ART. 105
    Se precizeaza diferenta dintre cheltuiala cu impozitul inregistrata in contul de profit si pierdere consolidat al exercitiului financiar curent si in cele aferente exercitiilor financiare precedente si suma impozitului de platit pentru aceste exercitii, cu conditia ca aceasta diferenta sa fie semnificativa pentru scopul impozitarii viitoare.

    CAPITOLUL V
    Raportul consolidat al administratorilor

    ART. 106
    Consiliul de administratie al societatii-mama elaboreaza pentru fiecare exercitiu financiar un raport, denumit in continuare raportul consolidat al administratorilor, care cuprinde cel putin o revizuire fidela a dezvoltarii si performantei activitatilor si a pozitiei entitatilor incluse in consolidare, considerate ca un tot unitar, impreuna cu o descriere a principalelor riscuri si incertitudini cu care acestea se confrunta.
    ART. 107
    Revizuirea reprezinta o analiza echilibrata si cuprinzatoare a dezvoltarii si performantei activitatilor si a pozitiei entitatilor incluse in consolidare, considerate ca un tot unitar, adecvata cu dimensiunea si complexitatea afacerilor. In masura in care este necesar, pentru a intelege dezvoltarea, performanta sau pozitia financiara a entitatilor incluse in consolidare, analiza cuprinde indicatori-cheie ai performantei de natura financiara sau, dupa caz, de natura nefinanciara, in legatura cu activitatea specifica a entitatilor, inclusiv informatii privind probleme de mediu si de angajati.
    ART. 108
    In furnizarea analizei sale, raportul consolidat al administratorilor prevede, atunci cand este cazul, referiri si explicatii suplimentare privind sumele raportate in situatiile financiare anuale consolidate.
    ART. 109
    (1) Referitor la entitatile cuprinse in consolidare, raportul furnizeaza, de asemenea, o indicatie despre:
    a) orice evenimente importante aparute dupa incheierea exercitiului financiar;
    b) dezvoltarea previzibila a entitatilor respective, considerate ca un tot unitar;
    c) activitatile entitatilor respective, considerate ca un tot unitar, din domeniul cercetarii si dezvoltarii;
    d) utilizarea de catre entitatile incluse in consolidare a instrumentelor financiare si, daca sunt semnificative pentru evaluarea activelor sale, a datoriilor, pozitiei financiare si a profitului sau pierderii, si anume:
    – obiectivele si politicile entitatilor in materie de gestiune a riscului financiar, inclusiv politicile lor de acoperire impotriva riscurilor pentru fiecare tip major de tranzactie previzionata pentru care se utilizeaza contabilitatea de acoperire impotriva riscurilor; si
    – expunerea la riscul de piata, riscul de credit, riscul de lichiditate si la riscul fluxului de numerar, asa cum acestea sunt prezentate in Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene aplicabile entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare.
    (2) Membrii consiliului de administratie, directorii, respectiv membrii directoratului si ai consiliului de supraveghere ai entitatilor care intocmesc situatii financiare anuale consolidate si raport consolidat al administratorilor au obligatia colectiva de a se asigura ca situatiile financiare respective si raportul consolidat al administratorilor sunt intocmite si publicate in conformitate cu legislatia nationala incidenta.
    (3) Raportul consolidat al administratorilor prezinta o descriere a principalelor trasaturi ale controlului intern al grupului si a sistemelor de gestionare a riscurilor, in legatura cu procesul intocmirii de situatii financiare anuale consolidate, atunci cand o entitate are valorile mobiliare admise la tranzactionare pe o piata reglementata, asa cum aceasta este definita in legislatia in vigoare privind piata de capital. In cazul in care raportul consolidat al administratorilor si raportul administratorilor sunt prezentate ca un singur raport, aceste informatii trebuie incluse in sectiunea raportului care cuprinde declaratia asupra guvernantei corporative.

    CAPITOLUL VI
    Auditarea situatiilor financiare anuale consolidate

    ART. 110
    Situatiile financiare anuale consolidate ale entitatilor se auditeaza de catre una sau mai multe persoane fizice ori juridice autorizate in conditiile legii.
    ART. 111
    Persoana sau persoanele responsabila(e) cu auditarea situatiilor financiare anuale consolidate [denumita(e) auditor(i) statutar(i)] isi exprima, de asemenea, o opinie referitoare la gradul de conformitate a raportului consolidat al administratorilor cu situatiile financiare anuale consolidate pentru acelasi exercitiu financiar.
    ART. 112
    Raportul auditorilor statutari cuprinde:
    a) mentionarea situatiilor financiare anuale consolidate care fac obiectul auditului statutar, impreuna cu cadrul de raportare financiara care a fost aplicat la intocmirea acestora;
    b) o descriere a ariei auditului statutar, respectiv a standardelor de audit conform carora a fost efectuat auditul statutar;
    c) o opinie de audit care exprima in mod clar opinia auditorilor statutari, potrivit careia situatiile financiare anuale consolidate ofera o imagine fidela conform cadrului relevant de raportare financiara si, dupa caz, potrivit careia situatiile financiare anuale consolidate respecta cerintele legale; opinia de audit este fara rezerve, cu rezerve, contrara sau, daca auditorii statutari nu au fost in masura sa exprime o opinie de audit, se va mentiona imposibilitatea exprimarii unei opinii;
    d) o referire la orice aspecte asupra carora auditorii statutari atrag atentia, printr-un paragraf distinct, fara ca opinia de audit sa fie cu rezerve;
    e) un punct de vedere privind gradul de conformitate a raportului consolidat al administratorilor cu situatiile financiare anuale consolidate pentru acelasi exercitiu financiar.
    ART. 113
    Raportul se semneaza de catre auditori statutari, persoane fizice, in numele acestora sau al auditorilor persoane juridice autorizate, dupa caz, si se dateaza.
    ART. 114
    In cazul in care situatiile financiare anuale ale societatii-mama se ataseaza la situatiile financiare anuale consolidate, raportul auditorilor statutari cerut de prezenta sectiune poate fi combinat cu raportul auditorilor statutari asupra situatiilor financiare anuale ale societatii-mama, prevazut de Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene aplicabile entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare.

    CAPITOLUL VII
    Aprobarea, semnarea si publicarea situatiilor financiare anuale consolidate

    ART. 115
    (1) Situatiile financiare anuale consolidate se intocmesc si se publica, potrivit legii, in moneda nationala.
    (2) Situatiile financiare anuale consolidate au inscrise clar numele si prenumele persoanei care le-a intocmit, calitatea acesteia (director economic, contabil-sef sau alta persoana desemnata prin decizie scrisa de administrator, persoana autorizata potrivit legii, membra a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania), precum si numarul de inregistrare in organismul profesional, daca este cazul.
    (3) Situatiile financiare anuale consolidate, aprobate in mod corespunzator, si raportul consolidat al administratorilor, impreuna cu opinia prezentata de persoana responsabila cu auditarea situatiilor financiare anuale consolidate, se publica de entitatea care a intocmit situatiile financiare anuale consolidate, conform legislatiei in vigoare.
    (4) Situatiile financiare anuale consolidate sunt supuse aprobarii adunarii generale a actionarilor sau asociatilor, potrivit legislatiei in vigoare, si sunt insotite de raportul consolidat al administratorilor pentru exercitiul financiar in cauza si de raportul de audit semnat de persoana responsabila cu auditarea situatiilor financiare anuale consolidate, potrivit legii.
    (5) Trebuie sa fie posibila obtinerea, la cerere, a unei copii a intregului raport consolidat al administratorilor sau a oricarei parti a raportului. Pretul unei astfel de copii nu trebuie sa depaseasca costul sau administrativ.
    (6) Aceste prevederi nu se aplica entitatilor ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata.
    (7) Situatiile financiare anuale consolidate vor fi transmise la CNVM in termen de 8 luni de la incheierea exercitiului financiar.
    ART. 116
    Ori de cate ori situatiile financiare anuale consolidate si raportul consolidat al administratorilor se publica in intregime, acestea trebuie sa fie reproduse in forma si continutul pe baza carora auditorii statutari si-au intocmit raportul. Acestea trebuie sa fie insotite de textul complet al raportului de audit.
    ART. 117
    Daca situatiile financiare anuale consolidate nu se publica in intregime, trebuie sa se indice faptul ca versiunea publicata este o forma prescurtata si trebuie sa se faca trimitere la oficiul registrului comertului la care au fost depuse situatiile financiare anuale consolidate. In cazul in care situatiile financiare anuale consolidate nu au fost inca depuse, acest lucru trebuie specificat. In acest caz, raportul de audit nu se publica, dar se mentioneaza daca a fost exprimata o opinie de audit fara rezerve, cu rezerve sau contrara ori daca auditorii statutari nu au fost in masura sa exprime o opinie de audit. De asemenea, se mentioneaza daca raportul de audit face vreo referire la orice aspecte asupra carora auditorii statutari atrag atentia printr-un paragraf distinct, fara ca opinia de audit sa fie cu rezerve.

    CAPITOLUL VIII
    Formatul situatiilor financiare anuale consolidate

    SECTIUNEA 1
    Bilantul consolidat

    ART. 118
    Formatul bilantului consolidat este urmatorul:

    A. Active imobilizate

    I. Imobilizari necorporale
    1. Cheltuieli de constituire
    2. Cheltuieli de dezvoltare
    3. Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare, daca acestea au fost achizitionate cu titlu oneros, si alte imobilizari necorporale
    4. Fond comercial pozitiv
    5. Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie

    II. Imobilizari corporale
    1. Terenuri si constructii
    2. Instalatii tehnice si masini
    3. Alte instalatii, utilaje si mobilier
    4. Avansuri si imobilizari corporale in curs de executie

    III. Imobilizari financiare
    1. Actiuni detinute la entitati afiliate neincluse in consolidare
    2. Imprumuturi acordate entitatilor afiliate neincluse in consolidare
    3. Interese de participare detinute la entitati neincluse in consolidare
    4. Imprumuturi acordate entitatilor de care compania este legata in virtutea intereselor de participare
    5. Investitii detinute ca imobilizari
    6. Alte imprumuturi

    IV. Titluri puse in echivalenta

    B. Active circulante

    I. Stocuri
    1. Materiale consumabile
    2. Productia in curs de executie
    3. Avansuri pentru cumparari de stocuri

    II. Creante (Sumele care urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)
    1. Creante comerciale
    2. Sume de incasat de la entitatile afiliate neincluse in consolidare
    3. Sume de incasat de la entitatile de care compania este legata in virtutea intereselor de participare
    4. Alte creante
    5. Capital subscris si nevarsat

    III. Investitii pe termen scurt
    1. Actiuni detinute la entitati afiliate neincluse in consolidare
    2. Alte investitii pe termen scurt

    IV. Casa si conturi la banci

    C. Cheltuieli in avans

    D. Datorii: sumele care trebuie platite intr-o perioada de pana la un an
    1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile
    2. Sume datorate institutiilor de credit
    3. Avansuri incasate in contul clientilor
    4. Datorii comerciale – furnizori
    5. Efecte de comert de platit
    6. Sume datorate entitatilor afiliate neincluse in consolidare
    7. Sume datorate entitatilor de care compania este legata in virtutea intereselor de participare
    8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale

    E. Active circulante nete/datorii curente nete

    F. Total active minus datorii curente

    G. Datorii: sumele care trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an
    1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile
    2. Sume datorate institutiilor de credit
    3. Avansuri incasate in contul clientilor
    4. Datorii comerciale – furnizori
    5. Efecte de comert de platit
    6. Sume datorate entitatilor afiliate neincluse in consolidare
    7. Sume datorate entitatilor de care compania este legata in virtutea intereselor de participare
    8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale

    H. Provizioane
    1. Provizioane pentru pensii si obligatii similare
    2. Provizioane pentru impozite
    3. Alte provizioane

    I. Venituri in avans
    1. Subventii pentru investitii
    2. Venituri inregistrate in avans
    3. Fond comercial negativ

    J. Capital si rezerve

    I. Capital subscris
    1. Capital subscris varsat
    2. Capital subscris nevarsat

    II. Prime de capital

    III. Rezerve din reevaluare

    IV. Rezerve
    1. Rezerve legale
    2. Rezerve statutare sau contractuale
    3. Rezerve de valoare justa
    4. Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare
    5. Alte rezerve
    Actiuni proprii
    Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii
    Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii

    V. Profitul sau pierderea reportat(a)

    VI. Profitul sau pierderea exercitiului financiar aferent(a) societatii-mama
    Repartizarea profitului

    VII. Interese care nu controleaza
    1. Profitul sau pierderea exercitiului financiar aferent(a) intereselor care nu controleaza
    2. Alte capitaluri proprii

    SECTIUNEA a 2-a
    Contul de profit si pierdere consolidat

    ART. 119
    Formatul contului de profit si pierdere consolidat este urmatorul:
    1. Cifra de afaceri neta
    2. Variatia stocurilor de produse finite si a productiei in curs de executie
    3. Productia realizata pentru scopuri proprii si capitalizata
    4. Alte venituri din exploatare
    5. a) Cheltuieli cu materialele consumabile
    b) Alte cheltuieli externe
    6. Cheltuieli cu personalul:
    a) salarii si indemnizatii;
    b) cheltuieli cu asigurarile sociale, cu indicarea distincta a celor referitoare la pensii
    7. a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si imobilizarile necorporale
    b) Ajustari de valoare privind activele circulante, in cazul in care acestea depasesc suma ajustarilor de valoare care sunt normale
    8. Alte cheltuieli de exploatare
    Profitul sau pierderea din exploatare
    9. Venituri din interese de participare
    10. Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate
    11. Alte dobanzi de incasat si venituri similare
    12. Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si investitiile detinute ca active circulante
    13. Dobanzi de platit si cheltuieli similare
    14. Profitul sau pierderea din activitatea curenta
    15. Venituri extraordinare
    16. Cheltuieli extraordinare
    17. Profitul sau pierderea din activitatea extraordinara
    18. Impozitul pe profit
    19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus
    20. Profitul sau pierderea exercitiului financiar aferent(a) entitatilor integrate
    21. Profitul sau pierderea exercitiului financiar aferent(a) entitatilor asociate
    22. Profitul sau pierderea exercitiului financiar aferent(a) societatii-mama
    23. Profitul sau pierderea exercitiului financiar aferent(a) intereselor care nu controleaza

    CAPITOLUL IX
    Sanctiuni

    ART. 120
    Incalcarea dispozitiilor prezentului regulament se sanctioneaza in conformitate cu prevederile titlului X “Raspunderi si sanctiuni” din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close