Aprobarea cu modificari a O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, precum si pentru stabilirea unor masuri financiare

In M. Of. nr. 179 din 14 martie 2011 a fost publicata Legea nr. 13/2011 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, precum si pentru stabilirea unor masuri financiare.
Din cuprins:
    ART. I
    Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 63 din 30 iunie 2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, precum si pentru stabilirea unor masuri financiare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 450 din 2 iulie 2010, cu urmatoarele modificari si completari:
    1. La articolul I punctul 5, la articolul 2, punctul 44^1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    “44^1. plati restante – sume datorate si neachitate care au depasit termenul de plata prevazut de actele normative sau de contract/factura. Pentru sumele datorate si neachitate, reesalonate la plata, cu acordul partilor, se modifica termenul de plata in mod corespunzator;”.
    2. La articolul I punctul 6, la articolul 2 alineatul (2), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    “a) venituri proprii, potrivit art. 5 alin. (1) lit. a), cu exceptia veniturilor din valorificarea unor bunuri, sumelor reprezentand amortizarea mijloacelor fixe si a sumelor aferente depozitelor speciale pentru constructia de locuinte;”.
    3. La articolul I punctul 6, la articolul 2 alineatul (4), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    “b) sume rezultate din valorificarea unor bunuri, sume reprezentand amortizarea mijloacelor fixe si sume aferente depozitelor speciale pentru constructia de locuinte;”.
    4. La articolul I punctul 6, la articolul 2 alineatul (5), dupa litera d) se introduce o noua litera, litera e), cu urmatorul cuprins:
    “e) rambursarea imprumuturilor contractate pentru implementarea proiectelor cu finantare externa nerambursabila de postaderare, prevazuta a fi realizata din sumele rambursate.”
    5. La articolul I, dupa punctul 9 se introduce un nou punct, punctul 9^1, cu urmatorul cuprins:
    “9^1. La articolul 6, partea introductiva se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    <<ART. 6
    Trecerea de catre Guvern in administrarea si finantarea autoritatilor administratiei publice locale a unor cheltuieli publice, ca urmare a descentralizarii unor competente, precum si a altor cheltuieli publice noi se face prin lege, numai cu asigurarea resurselor financiare necesare realizarii acestora, fundamentate pe baza standardelor de cost ale serviciilor publice respective, iar pana la aprobarea acestora, pe baza sumelor aprobate pentru anul anterior, actualizate cu indicele preturilor de consum, dupa cum urmeaza:>>.”
    6. La articolul I punctul 11, la articolul 14, alineatul (8) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    “(8) Ordonatorii de credite au obligatia ca in executia bugetelor prevazute la art. 1 alin. (2) sa asigure achitarea platilor restante prevazute la alin. (6). Ordonatorii de credite pot face noi angajamente legale, in limita prevederilor bugetare aprobate, numai dupa stingerea platilor restante inregistrate la finele anului anterior, cu exceptia angajamentelor noi pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile.”
    7. La articolul I, dupa punctul 16 se introduce un nou punct, punctul 16^1, cu urmatorul cuprins:
    “16^1. La articolul 30, alineatul (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    <<(6) Taxele speciale se fac venit la bugetul local si se incaseaza numai de la persoanele fizice si juridice care beneficiaza de serviciile publice locale pentru care s-au instituit taxele respective.>>”
    8. La articolul I, dupa punctul 17 se introduce un nou punct, punctul 17^1, cu urmatorul cuprins:
    “17^1. La articolul 31, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    <<(2) Sumele reprezentand amortizarea calculata pentru aceste mijloace fixe constituie integral venituri ale bugetelor locale, care se cuprind in sectiunea de dezvoltare, se utilizeaza exclusiv pentru realizarea de investitii in domeniul respectiv si se evidentiaza distinct in programul de investitii, ca sursa de finantare a acestora, cu exceptiile prevazute in acordurile de imprumut sau de garantie incheiate cu institutiile financiare internationale.>>”
    9. La articolul I, dupa punctul 18 se introduce un nou punct, punctul 18^1, cu urmatorul cuprins:
    “18^1. La articolul 33, partile introductive ale alineatelor (3) si (6) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    <<(3) Din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, aprobate anual prin legea bugetului de stat, si din cota de 21% prevazuta la art. 32 alin. (1), o cota de 27% se aloca bugetului propriu al judetului, iar diferenta se repartizeaza pentru bugetele locale ale comunelor, oraselor si municipiilor, astfel:
    ………………………………………………………………..
    (6) Pentru municipiul Bucuresti, din cota de 10% prevazuta la art. 32 alin. (4) se aloca o cota de 25% pentru bugetul local al municipiului Bucuresti, iar diferenta se repartizeaza pentru bugetele locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, astfel:>>.”
    10. La articolul I, dupa punctul 24 se introduce un nou punct, punctul 24^1, cu urmatorul cuprins:
    “24^1. La articolul 49, alineatul (7) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    <<(7) Virarile de credite bugetare, in conditiile prevederilor alin. (4), se pot efectua incepand cu trimestrul al III-lea al anului bugetar.>>”
    11. La articolul I punctul 33, la articolul 63, dupa alineatul (4^2) se introduce un nou alineat, alineatul (4^3), cu urmatorul cuprins:
    “(4^3) In cazul imprumuturilor pentru refinantarea datoriei publice locale, totalul datoriilor anuale, reprezentand rate scadente de capital, dobanzi si comisioane aferente imprumuturilor refinantate, nu se ia in considerare la determinarea incadrarii in limita prevazuta la alin. (4).”
    12. La articolul III, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    “(4) In baza plafonului aprobat anual potrivit Legii responsabilitatii fiscal-bugetare nr. 69/2010 se stabileste nivelul maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unitatilor administrativ-teritoriale, care se repartizeaza pe judete si municipiul Bucuresti prin ordin comun al ministrului administratiei si internelor si al ministrului finantelor publice. Repartizarea pe unitati/subdiviziuni administrativ-teritoriale a nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unitatilor administrativ-teritoriale, inclusiv redistribuirea intre acestea, in cursul anului, se face de catre directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, dupa caz, cu informarea Ministerului Finantelor Publice si a Ministerului Administratiei si Internelor.”
    13. La anexa, la nota de subsol, partea introductiva a punctului 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    “1. Numarul maxim al posturilor corespunzator fiecarei unitati/subdiviziuni administrativ-teritoriale, cu exceptia posturilor aferente functionarii serviciului public comunitar local de evidenta a persoanelor, politiei locale si pazei obiectivelor de interes judetean, dupa caz, se stabileste prin raportarea la media numarului locuitorilor aferenta, prevazuta in tabelul 2. Daca numarul locuitorilor unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale este mai mic sau mai mare decat media grupei din care face parte, atunci se parcurg urmatoarele etape de calcul:”.
    14. La anexa, la nota de subsol punctul 2, literele a) si b) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    “a) un post pentru fiecare 6.500 de locuitori pentru comune, orase si municipii, inclusiv din unitatile administrativ-teritoriale arondate acestora, cu exceptia municipiului Bucuresti;
    b) un post pentru fiecare 5.000 de locuitori pentru sectoarele municipiului Bucuresti. Pentru indeplinirea atributiilor prevazute suplimentar sectorului 1 al municipiului Bucuresti, potrivit prevederilor Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila, republicata, cu modificarile ulterioare, numarul de posturi se suplimenteaza cu 53;”.
    15. La anexa, la nota de subsol punctul 3, partea introductiva se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    “3. In cazul in care unitatea/subdiviziunea administrativ-teritoriala are organizat serviciul public de politie locala, respectiv serviciul de paza a obiectivelor de interes judetean, dupa caz, cu sau fara personalitate juridica, la numarul maxim al posturilor rezultat in urma aplicarii prevederilor pct. 1 si 2, dupa caz, se mai adauga numarul posturilor determinat dupa cum urmeaza:”.
    16. La anexa, la nota de subsol punctul 3, teza a treia se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    “Numarul posturilor astfel determinat poate fi prevazut si utilizat numai pentru serviciul public de politie locala, respectiv serviciul de paza a obiectivelor de interes judetean.”
    ART. II
    Sumele aferente depozitelor speciale constituite pentru constructii de locuinte, potrivit legii, constituie integral venituri ale bugetelor locale si se cuprind in sectiunea de dezvoltare.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close