Codul de reglementare a continutului audiovisual

In M. Of. nr. 174 din 11 martie 2011 a fost publicata Decizia Consiliului National al Audiovizualului nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a continutului audiovisual.
Din cuprins:
    Avand in vedere dubla calitate a Consiliului National al Audiovizualului, de garant al interesului public si de unica autoritate de reglementare in domeniul programelor audiovizuale,
    convinsi ca libertatea de exprimare si asigurarea accesului neingradit la orice informatie de interes public constituie fundamente esentiale ale unei societati democratice, asigurandu-se totodata un nivel ridicat de protectie a obiectivelor de interes general, in special protectia minorilor si a demnitatii umane,
    tinand seama de faptul ca exercitarea dreptului la libera exprimare comporta indatoriri si responsabilitati,
    convinsi ca libertatea de exprimare constituie unul dintre fundamentele esentiale ale unei societati democratice, motiv pentru care presa audiovizuala trebuie sa beneficieze de o protectie deosebita,
    convinsi, totodata, ca libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viata particulara a persoanei si nici dreptul la propria imagine,
    tinand cont de obligatiile care revin prin lege Consiliului National al Audiovizualului de a stabili norme de reglementare cu privire la protectia minorilor, apararea demnitatii umane, exercitarea dreptului la replica, asigurarea informarii corecte si a pluralismului, la responsabilitatile culturale ale furnizorilor de servicii media audiovizuale, precum si cu privire la comunicarile audiovizuale comerciale si noncomerciale,
    tinand cont de responsabilitatea atribuita prin lege Consiliului National al Audiovizualului de a asigura, in programele audiovizuale, protectia dezvoltarii fizice, mentale si morale a minorilor, inclusiv in comunicatiile audiovizuale comerciale,
    convinsi ca masurile luate pentru protectia minorilor trebuie sa fie corelate cu dreptul fundamental la libertatea de expresie, astfel cum a fost stabilit in Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, si ca scopul unor astfel de masuri, cum ar fi utilizarea sistemelor de control parental sau a etichetarii programelor, trebuie sa asigure un nivel adecvat de protectie a dezvoltarii fizice, mentale si morale a minorilor,
    interesati in cel mai inalt grad de cresterea si educarea copilului in spiritul valorilor si al idealurilor democratice, proclamate de Conventia Organizatiei Natiunilor Unite cu privire la drepturile copilului si de Conventia europeana a drepturilor omului, convinsi ca furnizorii de servicii mass-media audiovizuale aflati sub jurisdictia Romaniei trebuie sa se supuna interdictiei diseminarii pornografiei,
    avand in vedere obligatiile care revin Consiliului National al Audiovizualului si furnizorilor de servicii media audiovizuale in protejarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului, in general, si faptul ca incalcarea acestora poate aduce prejudicii interesului public,
    tinand cont de necesitatea respectarii principiilor liberei concurente, protectiei vietii, sanatatii, securitatii si intereselor economice ale consumatorilor, precum si a mediului,
    avand in vedere obligatia furnizorilor de servicii media audiovizuale de a informa publicul prin prezentarea corecta si impartiala a faptelor si a evenimentelor si obligatia Consiliului National al Audiovizualului de a asigura respectarea exprimarii pluraliste de idei si opinii, precum si pluralismul surselor de informare a publicului,
    avand in vedere necesitatea asigurarii de servicii media audiovizuale accesibile persoanelor cu dizabilitati si persoanelor in varsta, prin limbajul semnelor, subtitrare, audiodescriere si alte modalitati tehnice ce vor fi oferite de tehnologia digitala,
    avand in vedere cerintele minime cerute in cadrul Uniunii Europene pentru productiile audiovizuale europene, considerate drept un mijloc de promovare a operelor europene si a productiei independente,
    avand in vedere dezvoltarea in televiziunea europeana a noilor tehnici de publicitate, compatibile cu dispozitiile Directivei 2010/13/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 10 martie 2010 privind coordonarea anumitor dispozitii stabilite prin acte cu putere de lege sau acte administrative in cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii mass-media audiovizuale (Directiva serviciilor mass-media audiovizuale), tinand cont de faptul ca evolutiile in domeniul comercial si tehnologic ofera publicului o mai mare posibilitate de alegere si o mai mare responsabilitate in utilizarea serviciilor media audiovizuale,
    tinand cont de necesitatea reglementarii comunicarii comerciale referitoare la medicamente, tratamente medicale si suplimente alimentare,
    tinand cont de interzicerea prin lege a oricarei forme de comunicare comerciala audiovizuala pentru medicamente si tratamente medicale disponibile numai pe baza de prescriptie medicala, precum si de necesitatea stabilirii unor conditii stricte si a unui control efectiv in publicitatea la medicamente si tratamente medicale,
    avand in vedere necesitatea stabilirii unor criterii stricte privind publicitatea la produsele alcoolice,
    tinand cont de efectele nocive ale consumului de droguri si alcool asupra minorilor, in special, dar si asupra societatii, in general, si de faptul ca aceasta este o problema de interes public,
    in temeiul art. 17 alin. (1) lit. d) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificarile si completarile ulterioare,

    TITLUL I
    Dispozitii generale

    ART. 1
    (1) In sensul prezentului cod de reglementare a continutului audiovizual, denumit in continuare cod, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
    a) difuzare – punerea la dispozitia publicului de programe audiovizuale in cadrul unui serviciu de radio sau de televiziune ori al unui serviciu media la cerere; prin difuzare se intelege, de asemenea, si comunicarea, in cadrul unui serviciu media audiovizual, de semne, semnale, texte, sunete, informatii, mesaje de orice natura;
    b) minor – persoana care nu a implinit varsta de 18 ani;
    c) productie audiovizuala cu caracter obscen – ansamblu de imagini, sunete, cuvinte, gesturi sau comportamente imorale, indecente, licentioase, sexuale explicite ori sugerate, care prin semnificatia lor aduc ofensa pudorii, precum si orice alte forme de manifestare indecenta;
    d) productie audiovizuala de fictiune – creatie artistica audiovizuala din categoriile opere cinematografice, radiofonice si de televiziune, filme de animatie, opere dramatice si dramatico-muzicale, opere coregrafice si pantomime, productii si videoclipuri muzicale.
    (2) Sunt aplicabile, de asemenea, definitiile prevazute la art. 1 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Legea audiovizualului.
    (3) Daca in continutul normei nu se specifica altfel, dispozitiile codului sunt aplicabile atat programelor difuzate in cadrul serviciilor de televiziune si radiodifuziune, cat si celor furnizate printr-un serviciu media audiovizual la cerere, denumit si video on demand.

    TITLUL II
    Protectia minorilor

    CAPITOLUL I
    Respectarea drepturilor minorului in programele audiovizuale

    ART. 2
    Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligatia sa respecte principiul interesului superior al minorului.
    ART. 3
    (1) Minorul are dreptul la protejarea imaginii si a vietii sale intime, private si familiale.
    (2) Conditiile de participare a minorului la un program audiovizual trebuie sa tina seama de sensibilitatea si vulnerabilitatea specifice varstei, in general, si de personalitatea minorului, in particular.
    (3) Dreptul minorului la respectarea vietii private si la propria imagine prevaleaza in fata necesitatii de informare, cu atat mai mult in cazul minorului aflat in situatii dificile.
    (4) In productiile audiovizuale minorul nu poate fi folosit sau expus de catre parinti, rude, reprezentanti legali, avocati sau alte persoane responsabile de cresterea si ingrijirea lui, in scopul de a obtine pentru ei avantaje de orice fel sau de a influenta deciziile autoritatilor publice.
    ART. 4
    (1) Este interzisa difuzarea oricaror indicii care ar putea duce la identificarea minorului in varsta de pana la 14 ani, in situatia in care acesta este victima a unui abuz sexual sau este acuzat de comiterea unor infractiuni ori a fost martor la savarsirea acestora.
    (2) In situatia in care minorul in varsta de pana la 14 ani este victima a unor infractiuni, altele decat situatiile prevazute la alin. (1), sau a fost supus unor abuzuri fizice ori psihice, difuzarea de imagini sau declaratii este posibila numai cu acceptul minorului, precum si cu acordul scris al parintilor, al altui reprezentant legal ori, dupa caz, al persoanei in grija careia se afla minorul.
    (3) In situatia in care minorul in varsta de pana la 14 ani a fost supus de catre parinti ori reprezentantii legali la abuzuri fizice sau psihice, difuzarea de imagini ori declaratii este posibila numai cu acceptul minorului, precum si cu acordul scris al parintelui care nu este presupusul autor al abuzului sau, dupa caz, al unei autoritati responsabile cu protectia minorului.
    ART. 5
    (1) Nu pot fi difuzate reconstituiri de infractiuni, abuzuri sau evenimente dramatice in care sunt folositi copii in varsta de pana la 14 ani.
    (2) Furnizorii de servicii media audiovizuale nu pot difuza interviuri si declaratii ale minorului in varsta de pana la 14 ani in legatura cu evenimente dramatice, din comunitate sau din familie, la care acesta a fost martor.
    ART. 6
    (1) Minorul cu varsta cuprinsa intre 14 si 16 ani acuzat de comiterea unei infractiuni sau victima a unei infractiuni ori abuzat fizic, psihic sau sexual poate fi prezentat in programele de stiri, in emisiuni de dezbateri sau reportaje audiovizuale, cu indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:
    a) existenta consimtamantului scris al acestuia;
    b) existenta prealabila a consimtamantului parintilor sau al reprezentantului legal, in forma scrisa;
    c) asistarea pe parcursul transmisiei sau al inregistrarii de catre un parinte ori de catre reprezentantul legal, respectiv de catre avocat in cazul cercetarii penale sau arestarii. Minorul nu poate fi asistat de catre parintele presupus autor al abuzului.
    (2) In cazul minorului cu varsta cuprinsa intre 16 si 18 ani acuzat de comiterea unei infractiuni, sunt necesare acordul explicit al acestuia si asistarea sa de catre avocat in situatia in care este cercetat penal, retinut sau arestat.
    (3) In cazul minorului cu varsta cuprinsa intre 16 si 18 ani care este victima sau martor la comiterea unor infractiuni ori care a fost abuzat fizic, psihic sau sexual, sunt necesare:
    a) acordul explicit al acestuia;
    b) eliminarea oricaror elemente care pot duce la identificarea minorului, la solicitarea acestuia, a parintilor sau a reprezentantului legal.
    ART. 7
    (1) Minorul, parintii sau reprezentantul legal trebuie sa fie informati cu privire la drepturile lor inainte de filmare sau de inregistrare.
    (2) Participarea minorului in varsta de pana la 14 ani la programe audiovizuale, altele decat evenimentele culturale si competitiile sportive, este posibila numai cu acceptul acestuia, precum si cu consimtamantul scris al parintilor sau, dupa caz, al reprezentantului legal.
    ART. 8
    Este interzisa, in cadrul programelor de stiri, al dezbaterilor sau al reportajelor, difuzarea de imagini ori de fotografii ale corpului minorului decedat.
    ART. 9
    (1) Este interzisa difuzarea de programe al caror scop principal este exploatarea aspectului fizic al minorului sau expunerea acestuia in ipostaze nepotrivite varstei.
    (2) Dupa ora 22,00 este interzisa difuzarea in direct de programe audiovizuale la care participa minori in varsta de pana la 14 ani, cu exceptia evenimentelor culturale si a competitiilor sportive.
    (3) Radiodifuzorii sunt obligati sa difuzeze la principalul buletin de stiri din prime-time, precum si la buletinele de stiri difuzate in urmatoarele 24 de ore imaginile si datele minorilor disparuti, la solicitarea inspectoratelor de politie.
    (4) In cadrul sistemului national de alerta/rapire/disparitie a minorului, serviciile de radiodifuziune si televiziune generaliste si de stiri sunt obligate sa difuzeze, intr-un interval de timp de 3 pana la 8 ore de la solicitarea autoritatilor in drept si in conditiile agreate cu acestea, informatiile privind minorii rapiti sau disparuti.
    ART. 10
    Furnizorii de servicii media audiovizuale nu pot difuza interviuri si declaratii in care minorului ii sunt solicitate pareri referitoare la probleme intime de familie sau care ii depasesc puterea de judecata.
    ART. 11
    Este interzisa orice referire peiorativa sau discriminatorie la originea etnica, nationalitatea, rasa ori religia minorului, precum si la un eventual handicap al acestuia.

    CAPITOLUL II
    Clasificarea programelor audiovizuale in vederea protectiei minorilor

    ART. 12
    (1) Programele audiovizuale care pot afecta dezvoltarea fizica, mentala sau morala a minorilor pot fi difuzate numai daca vizionarea este restrictionata printr-un sistem de acces conditionat.
    (2) In lipsa unui sistem de acces conditionat, difuzarea programelor prevazute la alin. (1) se poate face numai in intervalul orar permis, potrivit clasificarii programului in functie de continutul acestuia.
    ART. 13
    In cadrul serviciilor media audiovizuale la cerere, programele care ar putea afecta dezvoltarea fizica, mentala sau morala a minorilor pot fi puse la dispozitie numai daca se asigura masuri de restrictionare a accesului printr-un sistem de control parental, astfel ca minorii sa nu poata vedea ori auzi, in mod normal, programele respective.
    ART. 14
    (1) Inainte de inceperea difuzarii unui program din categoria celor prevazute la art. 12, radiodifuzorii au obligatia de a informa publicul cu privire la genul, clasificarea programului si motivul principal de restrictionare a vizionarii acestuia, potrivit criteriilor prevazute la art. 19 alin. (2).
    (2) Radiodifuzorii au obligatia sa solicite ca publicarea programelor de radio si de televiziune sa fie insotita de semnele de avertizare prevazute la art. 22 – 27.
    (3) Obligatia de informare mentionata la alin. (1) revine si furnizorilor de servicii media la cerere, in cataloagele de programe.
    ART. 15
    (1) Este interzisa difuzarea in intervalul orar 6,00 – 20,00 de programe audiovizuale de studio sau realizate in direct in care se fumeaza, se consuma bauturi alcoolice ori se prezinta acte de comportament obscen.
    (2) In programele audiovizuale este interzisa ilustrarea unei informatii cu imagini de natura pornografica.
    ART. 16
    (1) Este interzisa difuzarea productiilor audiovizuale care incurajeaza consumul de droguri.
    (2) In stiri si reportaje este interzisa prezentarea de detalii privind consumul de droguri.
    (3) Operele cinematografice care contin scene privind consumul de droguri pot fi difuzate numai dupa ora 22,00.
    ART. 17
    In intervalul orar 6,00 – 22,00 nu pot fi difuzate programe, altele decat productiile audiovizuale de fictiune, care contin descrieri ori reconstituiri ale unor omucideri/sinucideri, mutilari/automutilari sau tehnici criminale ori practici oculte.
    ART. 18
    Nu pot fi difuzate in intervalul orar 6,00 – 23,00 productii care prezinta:
    a) violenta fizica, psihica sau de limbaj, in mod repetat;
    b) scene de sex, limbaj sau comportament obscen;
    c) persoane in ipostaze degradante;
    d) lupte libere nereglementate de federatii sportive nationale sau internationale.
    ART. 19
    (1) Criteriile in functie de care se clasifica programele difuzate au drept scop asigurarea protectiei minorului si informarea publicului cu privire la continutul acestora.
    (2) Responsabilitatea clasificarii programelor revine radiodifuzorilor si furnizorilor de servicii media la cerere, in conformitate cu urmatoarele criterii:
    a) numarul si natura scenelor violente, precum si caracterul gratuit sau indispensabil al acestora, raportat la genul si subiectul programului;
    b) utilizarea violentei si rolul acesteia in rezolvarea problemelor;
    c) modalitatea de tratare prin imagini a scenelor de violenta, tipul de plan utilizat, realismul reprezentarii, rolul coloanei sonore in a genera frica ori angoasa;
    d) contextul in care este prezentat consumul de droguri si alcool;
    e) numarul si natura scenelor de nuditate, reprezentarea actului sexual;
    f) psihologia personajelor si reperele morale pe care acestea le ofera copiilor sau adolescentilor;
    g) tipologia eroilor, scopul actiunii acestora, gradul de recurgere la violenta;
    h) prezenta si rolul minorilor in scene de violenta;
    i) prezentarea femeii in ipostaze degradante;
    j) numarul si intensitatea scenelor de violenta casnica;
    k) calitatea si tipologia limbajului;
    l) genul sau tema programului.
    ART. 20
    In clasificarea productiilor audiovizuale de fictiune furnizorii de servicii media audiovizuale se vor ghida si dupa clasificarea stabilita de producator sau, dupa caz, dupa cea in care productia de fictiune a fost difuzata in alte tari, evitand incadrarea cel mai putin restrictiva, in situatia in care aceasta este singulara.
    ART. 21
    Categoriile in care se clasifica programele, in functie de criteriile precizate la art. 19 alin. (2), sunt urmatoarele:
    a) programe accesibile tuturor categoriilor de public, fara restrictii sau semne de avertizare;
    b) programe care pot fi vizionate de minorii in varsta de pana la 12 ani numai cu acordul parintilor sau impreuna cu familia, denumite in continuare programe AP (acord parental);
    c) programe interzise minorilor sub 12 ani, denumite in continuare programe 12;
    d) programe interzise minorilor sub 15 ani, denumite in continuare programe 15;
    e) programe interzise minorilor, altele decat cele pornografice, care in Statele Unite ale Americii si in tarile din Uniunea Europeana sunt interzise publicului sub 18 ani, filme horror, erotice, de o violenta extrema, programe sponsorizate de producatorii de bauturi spirtoase, denumite in continuare programe 18;
    f) programe interzise minorilor, filme si emisiuni pornografice al caror scop principal este prezentarea in detaliu a actului sexual, a modalitatilor de satisfacere a dorintelor sexuale sau programe in care se prezinta un act sexual real, indiferent de modalitatea de filmare, denumite in continuare programe 18+.
    ART. 22
    (1) Programele AP se difuzeaza insotite de un semn de avertizare reprezentand un cerc de culoare alba, iar in interiorul acestuia, pe fond transparent, majusculele AP (acord parental) de culoare alba.
    (2) Dimensiunea semnului de avertizare va fi de minimum 30 de puncte in format SD, definitie standard, respectiv 60 in format HD, inalta definitie.
    ART. 23
    (1) Programele 12 se difuzeaza numai dupa ora 20,00 si vor fi insotite permanent de un semn de avertizare reprezentand un cerc de culoare alba, iar in interiorul acestuia, pe fond transparent, numarul 12 de culoare alba.
    (2) Dimensiunea semnului de avertizare va fi de minimum 30 de puncte in format SD, definitie standard, respectiv 60 in format HD, inalta definitie.
    ART. 24
    (1) Programele 15 se difuzeaza numai in intervalul orar 22,00 – 6,00 si vor fi insotite permanent de un semn de avertizare reprezentand un cerc de culoare alba, iar in interiorul acestuia, pe fond transparent, numarul 15 de culoare alba.
    (2) Dimensiunea semnului de avertizare va fi de minimum 30 de puncte in format SD, definitie standard, respectiv 60 in format HD, inalta definitie.
    ART. 25
    (1) Programele 18 se difuzeaza numai in intervalul orar 24,00 – 6,00 si vor fi insotite permanent de un semn de avertizare reprezentand un cerc de culoare alba, iar in interiorul acestuia, pe fond transparent, numarul 18 de culoare alba.
    (2) Dimensiunea semnului de avertizare va fi de minimum 30 de puncte in format SD, definitie standard, respectiv 60 in format HD, inalta definitie.
    ART. 26
    Semnul de avertizare corespunzator trebuie expus pe toata durata programului.
    ART. 27
    (1) Programele 18+ nu pot fi difuzate de catre furnizori de servicii media audiovizuale aflati sub jurisdictia Romaniei.
    (2) Distribuitorii de servicii media audiovizuale pot retransmite serviciile de programe 18+ numai in intervalul orar 1,00 – 5,00, in urmatoarele situatii:
    a) codat in cadrul unor pachete optionale special dedicate adultilor, in sistem analogic;
    b) restrictionat prin intermediul unui sistem de control parental, in sistem digital.
    (3) Serviciile de programe 18+ pot fi comercializate numai la solicitarea abonatului, in pachete care contin exclusiv astfel de programe, si neconditionat de achizitia altor pachete de servicii.
    (4) Pachetele de servicii care includ programe 18+ nu pot fi comercializate in conditii mai avantajoase decat cele in care sunt comercializate pachetele de servicii care nu contin astfel de programe.
    (5) Sistemul de control parental prevazut la alin. (2) lit. b) trebuie sa satisfaca urmatoarele cerinte minimale:
    a) sa permita accesul la programele si serviciile de programe restrictionate minorilor in baza unui cod personal format din cel putin 4 cifre; cifrele nu trebuie sa fie vizibile pe ecran in momentul tastarii;
    b) sa fie perfect sincronizat cu programele din aceasta categorie, sa ramana activ pe toata perioada in care se ofera aceste categorii de programe, iar accesul sa fie reblocat in orice situatie in care se modifica contextul vizionarii (schimbarea programului, trecerea sistemului de receptie in stare de veghe, schimbarea decodorului sau a cartelei de acces, dupa realimentarea cu tensiune);
    c) in cadrul instructiunilor de utilizare, distribuitorul de servicii trebuie sa explice, in termeni simpli si clari, modul de functionare a sistemului de control parental, necesitatea stabilirii codului personal de acces si pastrarii confidentialitatii acestuia;
    d) in momentul punerii in functiune a sistemului de receptie, distribuitorul de servicii are obligatia sa stabileasca, impreuna cu abonatul, codul personal de acces pentru fiecare dintre serviciile de programe restrictionate minorilor; se recomanda evitarea stabilirii codului “1234” sau a unui cod format din aceeasi cifra.
    ART. 28
    Difuzarea anunturilor promotionale pentru programele AP, 12, 15 si 18 se va face cu semnul de avertizare corespunzator.
    ART. 29
    (1) Programele de stiri si de actualitati se supun cerintelor de protectie a minorilor si vizionarii in familie.
    (2) In cazul difuzarii unor scene de violenta sau cu impact emotional negativ, avertizarea verbala a publicului este obligatorie; radiodifuzorii nu pot prezenta scene de violenta in mod repetat in cadrul aceleiasi productii audiovizuale.
    (3) Imaginile care prezinta executii, oameni ucisi sau voluntari ai mortii, indiferent de motivatia acestora, se difuzeaza numai in cazuri temeinic justificate.

    TITLUL III
    Protectia demnitatii umane si a dreptului la propria imagine

    ART. 30
    Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligatia sa respecte drepturile si libertatile fundamentale ale omului, viata privata, onoarea si reputatia, precum si dreptul la propria imagine.
    ART. 31
    In sensul prezentului cod, sunt considerate a fi de interes public justificat orice probleme, fapte sau evenimente care influenteaza societatea sau o comunitate, in special cu privire la:
    a) prevenirea sau probarea savarsirii unei fapte cu incidenta penala;
    b) protejarea sanatatii sau sigurantei publice;
    c) semnalarea unor afirmatii inselatoare sau a unor cazuri de incompetenta care afecteaza publicul.
    ART. 32
    (1) Niciun drept conferit prin lege nu poate fi exercitat intr-un mod excesiv si nerezonabil, contrar bunei-credinte, in scopul de a vatama sau de a pagubi pe altul ori profitand de ignoranta sau de buna-credinta a persoanelor.
    (2) Nu orice interes al publicului trebuie satisfacut, iar simpla invocare a dreptului la informare nu poate justifica incalcarea dreptului la viata privata.
    (3) Dreptul la propria imagine nu trebuie sa impiedice aflarea adevarului in probleme de interes public justificat.
    ART. 33
    (1) Orice persoana are dreptul la respectarea vietii private si de familie, a domiciliului si a corespondentei.
    (2) Informatiile privind adresa unei persoane sau a familiei sale si numerele lor de telefon nu pot fi dezvaluite fara permisiunea acestora; utilizarea datelor cu caracter personal este permisa in conditiile legii speciale.
    (3) Este interzisa difuzarea de stiri, dezbateri, anchete sau de reportaje audiovizuale care constituie imixtiuni in viata privata si de familie a persoanei, fara acordul acesteia.
    (4) Fac exceptie de la prevederile alin. (3) situatiile in care sunt intrunite cumulativ urmatoarele conditii:
    a) existenta unui interes public justificat;
    b) existenta unei legaturi semnificative si clare intre viata privata si de familie a persoanei si interesul public justificat.
    ART. 34
    (1) Orice persoana are dreptul la propria imagine.
    (2) Este interzisa difuzarea imaginii sau vocii persoanei aflate intr-un spatiu privat, fara acordul scris al acesteia.
    (3) Este interzisa difuzarea de imagini care prezinta interioare ale unui spatiu privat, fara acordul scris al celui care il ocupa in mod legal.
    (4) Fac exceptie de la prevederile alin. (2) si (3) situatiile in care imaginile difuzate surprind fapte care prezinta un interes public justificat.
    ART. 35
    Este interzisa difuzarea convorbirilor ori a imaginilor inregistrate cu microfoane si camere de luat vederi ascunse, cu exceptia situatiei in care inregistrarile astfel obtinute nu puteau fi realizate in conditii normale, iar continutul lor prezinta un interes public justificat.
    ART. 36
    Inregistrarile audio si/sau video destinate programelor de divertisment, inclusiv cele cu camera ascunsa, nu pot fi difuzate decat cu respectarea cumulativa a urmatoarelor conditii:
    a) persoanele care au facut obiectul filmarii/inregistrarii sa isi dea acordul scris pentru difuzare;
    b) sa nu provoace iritare sau suferinta ori sa nu puna persoana in situatii injositoare sau de risc.
    ART. 37
    Imaginile inregistrate cu camere de luat vederi ascunse se difuzeaza insotite permanent de un marcaj grafic ce simbolizeaza o camera de luat vederi, conform modelului prezentat in anexa nr. 1, care face parte integranta din prezentul cod.
    ART. 38
    Difuzarea inregistrarilor convorbirilor telefonice sau a corespondentei provenite din surse confidentiale ori a caror credibilitate nu este suficient verificata este permisa numai daca acestea prezinta un interes public justificat si sunt insotite de punctul de vedere al persoanei vizate.
    ART. 39
    In cazul situatiilor prevazute la art. 33 alin. (4), art. 34 alin. (4), art. 35, 38 si ori de cate ori se invoca interesul public justificat pentru a difuza productii audiovizuale care pot aduce atingere drepturilor si libertatilor fundamentale ale unei persoane, difuzarea trebuie insotita de punctul de vedere al persoanei in cauza; in situatia in care persoana refuza sa prezinte un punct de vedere, radiodifuzorii sunt obligati sa precizeze acest fapt.
    ART. 40
    (1) In virtutea dreptului la propria imagine, in cazul in care in programele audiovizuale se aduc acuzatii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale, acestea trebuie sustinute cu dovezi, iar persoanele acuzate au dreptul sa intervina pentru a-si exprima punctul de vedere; daca acuzatiile sunt aduse de furnizorul de servicii media audiovizuale, acesta trebuie sa respecte principiul audiatur et altera pars; in situatia in care persoana vizata refuza sa prezinte un punct de vedere, trebuie sa se precizeze acest fapt.
    (2) Moderatorii programelor au obligatia sa solicite ferm interlocutorilor sa probeze afirmatiile acuzatoare sau sa indice, cel putin, probele care le sustin, pentru a permite publicului sa evalueze cat de justificate sunt acuzatiile.
    (3) Moderatorii programelor au obligatia sa nu foloseasca si sa nu permita invitatilor sa foloseasca un limbaj injurios sau sa instige la violenta.
    (4) Este interzisa utilizarea cu rea-credinta a numelui, imaginii, vocii sau asemanarii cu o alta persoana in programele audiovizuale.
    (5) Orice referire peiorativa la adresa persoanelor in varsta sau cu dizabilitati, precum si punerea acestora in situatii ridicole ori umilitoare sunt interzise in cadrul programelor audiovizuale.
    ART. 41
    (1) Furnizorii de servicii media audiovizuale nu pot difuza:
    a) imagini ale persoanei aflate in situatia de victima, fara acordul acesteia;
    b) imagini ale persoanei fara discernamant sau decedate, fara acordul familiei;
    c) imagini care exploateaza sau scot in evidenta traumele ori traumatismele unei persoane. Fac exceptie cazurile umanitare, pentru difuzarea carora este necesar acordul persoanei in cauza sau al familiei.
    (2) In cazul martorilor la comiterea unei infractiuni, la solicitarea acestora, difuzarea imaginilor se va realiza cu asigurarea protectiei depline a identitatii lor.
    ART. 42
    (1) Este interzisa difuzarea de imagini sau de inregistrari cu persoane aflate in stare de retinere, arest sau care executa o pedeapsa privativa de libertate, fara acordul acestora, avand in vedere ca orice persoana acuzata sau cercetata pentru savarsirea unei infractiuni este prezumata nevinovata atat timp cat nu a fost condamnata printr-o hotarare judecatoreasca definitiva.
    (2) In cadrul programelor audiovizuale nu pot fi oferite, direct sau indirect, recompense si nu pot fi facute promisiuni de recompensare a persoanelor care ar putea depune marturie in instante judecatoresti.
    ART. 43
    (1) Radiodifuzorii trebuie sa evite sa aduca atingere dreptului la un proces echitabil ori interesului legitim al oricareia dintre partile unor cauze aflate pe rol in justitie sau in curs de cercetare, prin comentariile si luarile de pozitie proprii sau ale invitatilor, inclusiv ale avocatilor partilor.
    (2) Radiodifuzorii nu pot difuza emisiuni realizate sau moderate de catre persoane invinuite sau inculpate in care se discuta aspecte legate de cazul personal aflat in cercetare sau pe rolul instantelor de judecata.
    (3) Radiodifuzorii nu pot difuza emisiuni realizate sau moderate de catre membri activi ai barourilor de avocati, in care se dezbat cazuri aflate in cercetare ori pe rolul instantelor de judecata.
    ART. 44
    (1) Nu pot fi difuzate inregistrari realizate si puse la dispozitia furnizorilor de servicii media audiovizuale de catre autoritatile politienesti sau judiciare, indiferent de suportul informatic utilizat, fara acordul persoanelor care sunt victime ale unor infractiuni, fara acordul familiilor acestora sau, dupa caz, al reprezentantilor legali.
    (2) Nu poate fi dezvaluita in niciun mod identitatea persoanelor care sunt victime ale infractiunilor privitoare la viata sexuala; se excepteaza situatiile in care victimele si-au dat acordul scris, sub conditia respectarii limitelor de identificare stabilite prin acord.
    ART. 45
    (1) Orice persoana are dreptul la respectarea intimitatii in momente dificile, cum ar fi o pierdere ireparabila sau o nenorocire.
    (2) In cazul situatiilor de suferinta umana, al dezastrelor naturale, accidentelor sau al actelor de violenta, furnizorii de servicii media audiovizuale au obligatia de a respecta imaginea si demnitatea persoanelor aflate in astfel de situatii.
    ART. 46
    (1) Difuzarea informatiilor si/sau imaginilor persoanelor aflate sub tratament in unitatile de asistenta medicala, precum si a datelor cu caracter personal privind starea de sanatate este permisa numai cu acordul persoanei sau, in cazul in care persoana este fara discernamant ori decedata, cu acordul familiei sau al apartinatorilor.
    (2) Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligatia de a respecta demnitatea si anonimatul persoanelor cu tulburari psihice.
    (3) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) si (2) situatii de interes public justificat.
    ART. 47
    (1) Este interzisa difuzarea in programele audiovizuale a oricaror forme de manifestari antisemite sau xenofobe.
    (2) Este interzisa in programele audiovizuale orice discriminare pe considerente de rasa, religie, nationalitate, sex, orientare sexuala sau etnie.
    ART. 48
    Sunt interzise in programele audiovizuale prezentarea apologetica a regimurilor totalitare, nazist si comunist, a autorilor crimelor si abuzurilor acestor regimuri, precum si denigrarea victimelor acestora.

    TITLUL IV
    Dreptul la replica si la rectificare

    CAPITOLUL I
    Procedura exercitarii dreptului la replica si la rectificare

    ART. 49
    Orice persoana fizica sau juridica ale carei drepturi sau interese legitime au fost lezate prin prezentarea in cadrul unui program audiovizual a unor fapte neadevarate beneficiaza de dreptul la replica.
    ART. 50
    (1) Dreptul la replica nu poate fi solicitat:
    a) pentru opinii si judecati de valoare exprimate sau pentru a emite opinii si judecati de valoare;
    b) in situatia in care radiodifuzorii au respectat principiul audiatur et altera pars;
    c) in situatia in care se solicita replica la replica;
    d) in cazul in care radiodifuzorul raspunde acuzatiilor unei persoane, cu conditia sa nu afecteze drepturile sau interesele legitime ale unui tert.
    (2) Respectarea principiului audiatur et altera pars presupune conditii nediscriminatorii de exprimare in cadrul aceluiasi program.
    ART. 51
    (1) Orice persoana fizica sau juridica ale carei drepturi sau interese legitime au fost lezate prin prezentarea in cadrul unui program audiovizual a unor informatii eronate beneficiaza de dreptul la rectificare.
    (2) Rectificarea nu poate fi solicitata in cazul in care eroarea nu este evidenta si semnificativa.
    ART. 52
    (1) Persoana care se considera lezata de prezentarea in cadrul unui program audiovizual a unor fapte neadevarate sau informatii eronate, denumita in continuare solicitant, poate cere radiodifuzorului, in termen de cel mult 15 zile de la data difuzarii acestuia, revizionarea sau reaudierea programului in cauza.
    (2) Radiodifuzorul are obligatia de a asigura accesul la revizionarea ori la reaudierea programului in termen de 24 de ore de la data primirii unei solicitari scrise, fie direct, la sediul radiodifuzorului, fie indirect, prin inmanarea unei copii video sau audio, dupa caz.
    (3) In cazul in care solicitantul este minor in varsta de pana la 14 ani, cererea de revizionare sau de reaudiere va fi semnata de parinti ori de reprezentantul legal; pentru minorul cu varsta cuprinsa intre 14 si 18 ani, cererea va fi semnata de acesta si de parinti sau de reprezentantul legal.
    (4) Minorul va fi asistat la revizionari sau la reaudieri de parinti ori de reprezentantul legal.
    ART. 53
    (1) In termen de cel mult 15 zile de la data difuzarii emisiunii in care s-a produs lezarea, solicitantul unui drept la replica sau la rectificare va transmite in scris, la sediul postului care a difuzat programul incriminat, o cerere care va contine, dupa caz, urmatoarele:
    a) numele si adresa acestuia, numarul de telefon sau coordonatele oricarui alt mijloc care sa faca posibila contactarea sa rapida si eficienta;
    b) denumirea emisiunii si data difuzarii;
    c) faptele neadevarate pentru care se solicita dreptul la replica sau informatiile eronate pentru care se solicita rectificarea;
    d) motivarea cererii;
    e) textul replicii, care trebuie sa se refere numai la faptele neadevarate contestate.
    (2) In cazul minorului in varsta de pana la 14 ani, cererea va fi semnata de parinti sau de reprezentantul legal; pentru minorul cu varsta intre 14 si 18 ani, cererea va fi semnata de acesta si de parinti sau de reprezentantul legal.
    ART. 54
    (1) Cererea de drept la replica/rectificare va fi inregistrata de radiodifuzor, cu precizarea datei si orei primirii, iar solicitantului i se va inmana o dovada scrisa in acest sens.
    (2) In cazul in care radiodifuzorul refuza sa inregistreze cererea, solicitantul se poate adresa direct Consiliului National al Audiovizualului, denumit in continuare Consiliul, in termen de cel mult 30 de zile de la data difuzarii programului care a produs lezarea.
    ART. 55
    Radiodifuzorul poate refuza exercitarea dreptului la replica sau la rectificare in urmatoarele situatii:
    a) cererea nu a fost trimisa in termenul si in conditiile prevazute la art. 53;
    b) radiodifuzorul detine dovezi care probeaza adevarul faptelor prezentate sau, dupa caz, este indeplinita una dintre conditiile prevazute la art. 50 si art. 51 alin. (2);
    c) lungimea textului replicii depaseste cu mult necesarul dreptului la replica si persoana lezata nu accepta scurtarea textului.
    ART. 56
    (1) In termen de doua zile de la primirea cererii, radiodifuzorul este obligat sa comunice, in scris, solicitantului fie ziua si ora difuzarii dreptului la replica sau a rectificarii, fie motivul refuzului.
    (2) Refuzul motivat va preciza in mod obligatoriu posibilitatea solicitantului de a se adresa Consiliului in termen de cel mult 30 de zile de la data difuzarii programului care a produs lezarea.
    ART. 57
    (1) Dreptul la replica va fi difuzat gratuit, fara comentarii ale radiodifuzorului, in termen de maximum 3 zile de la data aprobarii cererii, in aceleasi conditii in care drepturile sau interesele legitime ale persoanei au fost lezate: in cadrul aceluiasi interval orar, al aceleiasi emisiuni, in limitele aceleiasi durate si cu precizarea emisiunii in care s-a produs lezarea.
    (2) Daca urmatoarea editie a emisiunii in care s-a produs lezarea este programata intr-un termen mai lung de 7 zile, calculat de la data aprobarii cererii, dreptul la replica se difuzeaza in maximum 3 zile de la aceasta data, in acelasi interval orar si cu precizarea emisiunii in care s-a produs lezarea.
    (3) Dreptul la replica se exercita fie prin difuzarea pe post a interventiei directe a persoanei lezate, fie prin difuzarea unei inregistrari realizate de radiodifuzor sau de solicitant; inregistrarea realizata de solicitant trebuie sa corespunda standardelor tehnice utilizate de radiodifuzor.
    (4) In situatia in care solicitantul este de acord, dreptul la replica poate fi difuzat si sub forma unui text scris.
    ART. 58
    (1) Dreptul la rectificare se exercita prin difuzarea gratuita pe post, in termen de maximum 3 zile de la data aprobarii cererii, in acelasi interval orar, a unor precizari prin care radiodifuzorul corecteaza informatiile eronate care au produs lezarea, mentionand emisiunea in care au fost prezentate informatiile eronate si data difuzarii ei.
    (2) Forma rectificarii trebuie convenita in prealabil cu persoana lezata.

    CAPITOLUL II
    Sesizarea Consiliului National al Audiovizualului

    ART. 59
    Solicitantul caruia i s-a refuzat de catre radiodifuzor dreptul la replica ori la rectificare se poate adresa Consiliului in termen de maximum 30 de zile de la data difuzarii programului care a produs lezarea.
    ART. 60
    Sesizarea, insotita de intreaga documentatie referitoare la cererile de acordare a dreptului la replica sau la rectificare, se inregistreaza la Registratura Consiliului.
    ART. 61
    Consiliul este obligat sa se pronunte asupra sesizarii in termen de cel mult 7 zile de la data inregistrarii ei.
    ART. 62
    In cazul in care Consiliul da castig de cauza solicitantului, radiodifuzorul va duce la indeplinire decizia Consiliului in termen de cel mult 3 zile de la data comunicarii ei.
    ART. 63
    Acordarea dreptului la replica sau la rectificare nu impiedica persoana ale carei drepturi sau interese legitime au fost lezate sa se adreseze instantelor judecatoresti.

    TITLUL V
    Asigurarea informarii corecte si a pluralismului

    ART. 64
    (1) In virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie sa respecte urmatoarele principii:
    a) asigurarea unei distinctii clare intre fapte si opinii;
    b) informarea cu privire la un fapt sau un eveniment sa fie corecta, verificata si prezentata in mod impartial si cu buna-credinta.
    (2) In cazul in care informatiile prezentate se dovedesc a fi eronate in mod semnificativ, furnizorul de servicii media audiovizuale trebuie sa aduca rectificarile necesare in cel mai scurt timp si in conditii similare de difuzare.
    (3) In cazul in care informatia provine din surse confidentiale sau a caror credibilitate nu este suficient verificata, se va mentiona explicit acest fapt.
    ART. 65
    In emisiunile de stiri si dezbateri, radiodifuzorii trebuie sa respecte urmatoarele reguli:
    a) rigoare si acuratete in redactarea si prezentarea stirilor;
    b) intre subiectul tratat si imaginile ce insotesc comentariul sa existe o conexiune reala;
    c) titlurile si textele afisate pe ecran sa reflecte cat mai fidel esenta faptelor si datelor prezentate;
    d) in cazul difuzarii unor reconstituiri sa se mentioneze in mod clar acest lucru;
    e) in cazul prezentarii de inregistrari provenind din surse externe redactiei, sa se precizeze acest lucru;
    f) in enuntarea unor ipoteze sau a unor relatii de cauzalitate privind producerea unor eventuale catastrofe, sa se solicite si punctul de vedere al autoritatii publice abilitate.
    ART. 66
    (1) In programele de stiri si dezbateri informarea in probleme de interes public, de natura politica, economica, sociala sau culturala, trebuie sa respecte urmatoarele principii:
    a) asigurarea impartialitatii, echilibrului si favorizarea liberei formari a opiniilor, prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate in opozitie, in perioada in care problemele sunt in dezbatere publica;
    b) evitarea oricaror forme de discriminare.
    (2) Prezentarea principalelor puncte de vedere aflate in opozitie se asigura, de regula, in cadrul aceleiasi emisiuni, iar in mod exceptional, in emisiunile urmatoare; in cazul in care cei solicitati refuza sa participe sau sa isi precizeze punctul de vedere, acest fapt trebuie mentionat pe post; absenta punctului de vedere al uneia dintre parti nu exonereaza realizatorul/moderatorul de asigurarea impartialitatii.
    ART. 67
    In exercitarea dreptului lor de a-si exprima opinii sau puncte de vedere in legatura cu subiecte de interes public, prezentatorii si moderatorii trebuie sa asigure o separare clara a opiniilor de fapte si nu trebuie sa profite de aparitia lor constanta in programe intr-un mod care sa contravina exigentelor de asigurare a impartialitatii.
    ART. 68
    Radiodifuzorii nu pot difuza emisiuni de stiri si dezbateri prezentate sau moderate de oameni politici care detin functii sau demnitati publice ori purtatori de cuvant ai institutiilor publice, precum si de persoane desemnate public sa candideze sau care si-au anuntat public intentia de a candida la alegerile locale, parlamentare sau prezidentiale.
    ART. 69
    (1) In programele de stiri radiodifuzorii trebuie sa asigure o prezentare echilibrata a reprezentantilor puterii si opozitiei, tinand cont de ponderea partidelor parlamentare, de importanta temelor aflate in dezbatere si, dupa caz, de reprezentarea partidelor la nivel local.
    (2) In emisiunile de dezbatere numarul reprezentantilor puterii si ai opozitiei trebuie sa fie egal.
    ART. 70
    In cadrul programelor de stiri si dezbateri care abordeaza probleme de interes public privind minoritatile etnice, religioase sau sexuale se va prezenta si un punct de vedere al acestora.
    ART. 71
    (1) Prezentarea sondajelor de opinie va fi insotita in mod obligatoriu de urmatoarele informatii:
    a) denumirea celor care au solicitat si a celor care au realizat sondajul;
    b) perioada in care a fost efectuat sondajul si metodologia utilizata;
    c) dimensiunea esantionului si marja maxima de eroare.
    (2) Indiferent de modalitatea de interogare a publicului, televotul sau sondajul propriu, de genul vox pop, organizat si prezentat de catre furnizorul de servicii media audiovizuale, trebuie sa respecte urmatoarele reguli:
    a) sa nu ofere recompense persoanelor chestionate;
    b) sa nu incalce dispozitiile art. 30;
    c) sa difuzeze, in cadrul invitatiei adresate publicului de a participa la televot sau la sondaj, precum si la prezentarea rezultatelor, mentiunea “televotul/sondajul nu este reprezentativ pentru opinia publica si nu are valoarea unui sondaj de opinie”, afisata lizibil pe o durata de minimum 5 secunde, in conditiile art. 94.
    (3) In cazul invocarii raspunsurilor primite din partea publicului pe o anumita tema, radiodifuzorii vor mentiona numarul total de mesaje primite, indiferent de mijloacele de comunicare utilizate.
    (4) Comunicarea in cadrul unui program a numerelor de apel ale serviciilor de telefonie trebuie sa respecte dispozitiile alin. (1) lit. a) si c) si alin. (2) si (3) ale art. 92, precum si dispozitiile art. 94.
    ART. 72
    Radiodifuzorii trebuie sa precizeze calitatea politica a persoanelor care isi exprima punctele de vedere in probleme de interes public.
    ART. 73
    Este interzisa difuzarea de productii audiovizuale in care sunt promovate cazuri de vindecare a unor boli grave cu ajutorul tratamentelor conventionale sau neconventionale, daca diagnosticul si actele medicale care il atesta nu au fost certificate de Colegiul Medicilor din Romania ori de institutii similare din strainatate.
    ART. 74
    Informatiile difuzate in cazurile de rapiri sau deturnari nu trebuie sa aduca prejudicii eforturilor depuse pentru solutionarea lor si sa puna in pericol viata persoanelor in cauza.
    ART. 75
    (1) Relatarile despre dezastre sau tragedii colective trebuie sa fie realizate cu decenta si discernamant, fara a induce panica.
    (2) Radiodifuzorii nu trebuie sa repete nejustificat imaginile socante.
    (3) Radiodifuzorii au obligatia de a prezenta si pozitia exprimata de autoritatile publice abilitate.
    (4) Este interzisa dezvaluirea de catre radiodifuzori a identitatii victimelor pana la comunicarea oficiala a acesteia.
    ART. 76
    (1) Informatiile si comunicatele oficiale ale autoritatilor publice cu privire la dezastre, la starea de urgenta sau la starea de asediu se difuzeaza integral si cu prioritate.
    (2) Decretul de instituire a starii de asediu sau a starii de urgenta se difuzeaza pe posturile de radio si de televiziune in cel mult doua ore de la semnare si repetat in primele 24 de ore de la instituirea starii de asediu sau de urgenta.
    (3) Informatiile cu privire la starea de asediu sau la starea de urgenta, cu exceptia celor referitoare la dezastre, se dau publicitatii numai cu avizul autoritatilor militare.
    (4) Pe timpul starii de asediu sau al starii de urgenta radiodifuzorii sunt obligati sa transmita, cu prioritate, mesajele autoritatilor militare, la cererea acestora.
    ART. 77
    (1) Radiodifuzorii care dau publicitatii date, informatii, avertizari si prognoze meteorologice sunt obligati sa precizeze sursa de informare.
    (2) Serviciile publice de radio si de televiziune sunt obligate sa comunice, in mod repetat, avertizarile referitoare la fenomenele meteorologice periculoase.
    ART. 78
    (1) Prezenta siglei serviciului de programe de televiziune pe intreaga durata a difuzarii, cu exceptia timpului afectat publicitatii, este obligatorie.
    (2) Orice transmisiune in direct va fi insotita permanent de mentiunea “Direct”.
    (3) La difuzarea in reluare a programelor se va face mentiunea “Reluare” pe intreaga durata a difuzarii acestora, cu exceptia operelor cinematografice.
    (4) La difuzarea unor imagini si/sau inregistrari sonore de arhiva se va face datarea acestora ori mentiunea “Arhiva”.
    (5) Nu este permisa prezentarea ca transmisiune directa a programelor inregistrate.
    (6) Radiodifuzorii au obligatia de a instiinta publicul daca interpretarea unor piese muzicale este play-back.
    ART. 79
    Furnizorii de servicii media audiovizuale vor asigura, gradual, pana la 1 ianuarie 2015, accesibilitatea la principala emisiune informativa televizata a persoanelor cu deficiente de auz.
    ART. 80
    Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligatia sa nu utilizeze in programe impulsuri audio si video subliminale, de natura electronica si informatica, ce pot influenta publicul.
    ART. 81
    Radiodifuzorii au obligatia de a respecta programul anuntat; fac exceptie situatiile de forta majora.
    ART. 82
    In cazul transmisiei unei competitii sportive, cu exceptia competitiilor UEFA si FIFA, furnizorii de servicii media audiovizuale au obligatia de a afisa permanent competitorii, scorul si minutul.

    TITLUL VI
    Responsabilitati culturale

    ART. 83
    Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligatia de a asigura respectarea normelor ortografice, ortoepice si morfologice ale limbii romane, stabilite de Academia Romana.
    ART. 84
    Serviciile media audiovizuale trebuie sa reflecte diversitatea spatiului cultural romanesc si european.
    ART. 85
    Radiodifuzorii aflati in jurisdictia Romaniei au obligatia de a asigura in cadrul fiecarui serviciu de programe de televiziune indeplinirea urmatoarelor cerinte:
    a) sa rezerve operelor europene, astfel cum sunt definite la art. 1^1 din Legea audiovizualului, minimum 50% din timpul de difuzare, cu exceptia timpului consacrat informatiilor, manifestarilor sportive, jocurilor, publicitatii, precum si serviciilor de teletext si teleshopping;
    b) sa rezerve operelor europene create de producatori independenti cel putin 10% din timpul de difuzare, cu exceptia timpului consacrat informatiilor, manifestarilor sportive, jocurilor, publicitatii, precum si serviciilor de teletext si teleshopping, sau cel putin 10% din bugetul lor de programe;
    c) respectarea structurii programelor aprobate de Consiliu.
    ART. 86
    Sunt exceptate de la prevederile art. 85 lit. a) si b) serviciile de programe de televiziune care indeplinesc simultan urmatoarele conditii:
    a) au o audienta potentiala de pana la 3% din populatia recenzata a tarii;
    b) nu difuzeaza filme artistice de lung metraj si seriale pentru televiziune;
    c) continutul serviciului de programe este exclusiv de interes local.
    ART. 87
    Dispozitiile art. 23 din Legea audiovizualului privind promovarea operelor audiovizuale europene se vor aplica in mod corespunzator serviciilor media la cerere, potrivit specificului acestor servicii.
    ART. 88
    Radiodifuzorii aflati in jurisdictia Romaniei prezinta semestrial Consiliului un raport, conform modelului prezentat in anexa nr. 2, care face parte integranta din prezentul cod.

    TITLUL VII
    Emisiuni interactive, jocuri si concursuri

    ART. 89
    (1) Jocurile de noroc pot fi difuzate in cadrul unui program audiovizual sau pot fi subiect al unei comunicari comerciale audiovizuale numai daca sunt autorizate in conditiile legii.
    (2) Este interzisa difuzarea de jocuri-concurs cu castiguri de orice fel, prin intermediul liniilor telefonice sau al altor sisteme de telecomunicatie, televiziune ori radio, prin care se conditioneaza obtinerea unor avantaje materiale ca rezultat al raspunsurilor formulate la intrebari adresate publicului si care presupun o taxa de participare.
    (3) Programele audiovizuale care contin jocuri de noroc se supun conditiilor de protectie a minorilor prevazute in cap. II “Clasificarea programelor in vederea protectiei minorilor” din titlul II “Protectia minorilor”.
    (4) Jocurile de noroc nu pot fi incluse in programele adresate minorilor si nici nu este permisa incitarea acestora sa participe la astfel de jocuri.
    (5) Jocurile de noroc trebuie sa respecte regulile informarii corecte, iar regulamentul lor de desfasurare trebuie sa fie clar si adus la cunostinta in mod corespunzator.
    (6) La inceputul si pe parcursul desfasurarii programului, publicul va fi informat, vizual si auditiv, despre caracterul jocului, conditiile de participare si de tarifare, modalitatile de acces si de atribuire a castigurilor.
    (7) Anterior programarii difuzarii jocului, furnizorii de servicii media audiovizuale au obligatia sa aduca la cunostinta Consiliului datele principale din licenta sub care acesta este organizat.
    (8) Este interzisa solicitarea insistent adresata publicului de a participa la joc.
    ART. 90
    (1) Nu pot fi difuzate emisiuni interactive in care:
    a) publicul apeleaza la vrajitori si prezicatori sau la activitati interzise prin lege;
    b) se atribuie castiguri in produse ori servicii pentru care este interzisa prin lege comunicarea comerciala audiovizuala.
    (2) Este interzisa prezentarea sau oferirea de consultatii si tratamente medicale neavizate de Colegiul Medicilor in emisiunile interactive.
    (3) Sunt interzise programele erotice interactive.
    ART. 91
    (1) Concursurile interactive pot fi difuzate in cadrul programelor audiovizuale numai daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
    a) au drept scop exclusiv fidelizarea, divertismentul sau educarea publicului;
    b) sunt inserate numai in programe educative si de divertisment sau sunt difuzate ca emisiuni-concurs;
    c) nu presupun taxa de participare directa sau disimulata, cum ar fi suprataxa perceputa de serviciile de telefonie cu valoare adaugata;
    d) respecta regulile informarii corecte;
    e) castigurile sau premiile sunt atribuite in baza unui regulament adus la cunostinta publicului.
    (2) Este interzisa descrierea calitatii produselor sau a serviciilor oferite ca premii in cadrul unui concurs interactiv, cu exceptia marcii si a valorii.
    (3) Fac exceptie de la prevederile alin. (2) produsele sau serviciile culturale.
    (4) Este interzisa oferirea de premii in bani sau cadouri nepotrivite varstei minorilor in concursurile interactive destinate acestora.
    ART. 92
    (1) Comunicarea in cadrul unui program a numerelor de apel ale serviciilor de telefonie, in scopul invitarii publicului de a participa la un joc de noroc sau concurs interactiv, trebuie sa respecte urmatoarele cerinte:
    a) sa puna la dispozitia publicului informatii clare privind tariful aplicat de furnizor pe unitatea de timp, incluzand taxa pe valoarea adaugata si, dupa caz, toate taxele suplimentare;
    b) sa informeze corect publicul cu privire la conditiile si modalitatea de a intra in posesia premiului oferit, inclusiv eventualele costuri suplimentare;
    c) in situatia in care tariful se aplica in mod automat din momentul formarii numarului (apel fara raspuns), acest lucru va fi adus la cunostinta publicului pe parcursul emisiunii, periodic, atat sub forma scrisa, cat si oral.
    (2) In cadrul serviciilor de programe de televiziune, tariful aplicat de furnizorul de servicii de telefonie va fi prezentat lizibil, pe intreaga durata de afisare a numarului de apel, utilizandu-se caractere cu dimensiuni identice cu cele ale numarului de apel.
    (3) In cadrul serviciilor de programe de radiodifuziune sonora, tariful aplicat de furnizorul de servicii de telefonie va fi precizat imediat dupa comunicarea numarului de apel, astfel incat sa fie clar perceput de radioascultator.
    (4) In cazul concursurilor cu premii care in mod normal implica o durata a apelului mai mare de 3 minute, publicul va fi informat in conditiile prevazute la alin. (2) si (3) privind afisarea tarifului aplicat.

    TITLUL VIII
    Comunicari comerciale audiovizuale

    CAPITOLUL I
    Dispozitii generale

    ART. 93
    Comunicarile comerciale audiovizuale trebuie sa respecte, indiferent de forma si de durata, principiile de protectie a minorului, de informare corecta a publicului, de respectare a demnitatii umane, de asigurare a unei concurente loiale.
    ART. 94
    In scopul unei informari corecte, orice informatie sau avertizare continuta intr-o comunicare comerciala audiovizuala se difuzeaza astfel incat aceasta sa fie clar perceputa de public, in special prin asigurarea urmatoarelor masuri:
    a) sa fie prezentata static, lizibil si pe o durata suficienta, in cazul informatiei difuzate sub forma de videotext; dimensiunea caracterelor trebuie sa fie de minimum 17 puncte in format SD, definitie standard, respectiv 32 in format HD, inalta definitie;
    b) sa fie redata la viteza normala de citire.
    ART. 95
    In sensul prezentului titlu, prin reminder se intelege clipul publicitar sub forma prescurtata care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
    a) este o parte, o continuare si/sau o completare a aceleiasi campanii publicitare la un anumit produs sau serviciu, realizata in cadrul aceluiasi serviciu media audiovizual;
    b) reaminteste publicului elemente din mesajul difuzat in spotul principal al campaniei publicitare;
    c) are o durata de maximum 10 secunde.
    ART. 96
    (1) Comunicarile comerciale pentru convorbiri telefonice erotice, precum si pentru produse si servicii cu destinatie sexuala sunt interzise.
    (2) Comunicarile comerciale pentru publicatii, filme ori spectacole erotice se difuzeaza in aceleasi conditii cu cele stabilite pentru programele 18.
    (3) Este interzisa difuzarea oricarei forme de comunicare comerciala sau de promovare a produselor cu caracter pornografic.

    CAPITOLUL II
    Sponsorizare

    ART. 97
    (1) Programul audiovizual sponsorizat trebuie sa poata fi clar identificat ca atare de catre public.
    (2) Anunturile de sponsorizare, prin care se mentioneaza existenta acordului de sponsorizare a unui program audiovizual, trebuie sa fie in mod clar separate de publicitate, sa prezinte numai numele, marca, imaginea, activitatea sau produsele sponsorului si sa nu incurajeze in mod direct cumpararea sau inchirierea de produse ori servicii, mai ales prin mentiuni exprese cu caracter promotional la produsele sau serviciile sponsorului sau ale unui tert.
    (3) Anuntul de sponsorizare poate fi facut prin:
    a) referire verbala si/sau scrisa;
    b) insert grafic;
    c) ecran partajat.
    (4) Prin insert grafic se intelege reprezentarea, statica sau in miscare, cu sau fara sunet, a marcii, astfel cum aceasta este definita potrivit legii, a siglei sau a altui simbol prin care se identifica sponsorul ori imaginea unui produs reprezentativ al acestuia.
    (5) Inserturile grafice si ecranul partajat nu trebuie sa afecteze integritatea editoriala a programului; ecranul partajat va include mentiunea “Sponsor”/”Sponsori” pe intreaga durata a difuzarii acestuia.
    (6) Anunturile de sponsorizare difuzate in interiorul programului nu pot depasi 30 de secunde pentru fiecare perioada de 30 de minute a duratei programate.
    (7) In situatia prezentei in programul audiovizual sponsorizat a reprezentantilor sponsorilor, referirile la sponsori nu trebuie sa depaseasca 30 de secunde pentru fiecare sponsor.
    (8) In situatia in care un program audiovizual este sponsorizat de mai multi sponsori, radiodifuzorul trebuie sa anunte toti sponsorii cel putin la sfarsitul programului.
    (9) In anuntul sponsorului nu trebuie sa existe nicio conexiune cu publicitatea difuzata ori cu plasarea de produse referitoare la produsele sau serviciile sponsorului.
    (10) In cazul autopromovarii emisiunilor sponsorizate, se pot prezenta, la sfarsitul spotului, pe o durata de maximum 5 secunde, marcile sponsorilor.
    (11) Anuntul de autopromovare a unui program sponsorizat care face referire la marcile sponsorilor poate fi difuzat de maximum 5 ori pe zi.
    ART. 98
    (1) Nu pot fi sponsorizate emisiuni de stiri si dezbateri pe teme politice.
    (2) Nicio emisiune nu poate fi sponsorizata de producatori de tutun.
    (3) Este interzisa difuzarea in intervalul orar 6,00 – 22,00 a emisiunilor sponsorizate de companiile al/a caror nume sau marca este identic/identica cu numele ori marca unei bauturi spirtoase.
    (4) Emisiunile/Programele audiovizuale nu pot fi sponsorizate de catre persoane fizice ori juridice care au ca obiect principal de activitate fabricarea sau vanzarea de produse ori furnizarea de servicii a caror publicitate este interzisa.
    ART. 99
    (1) Nu trebuie sa existe nicio conexiune intre numele, marca sau imaginea sponsorului si denumirea emisiunii.
    (2) Emisiunile destinate minorilor nu pot fi sponsorizate de catre persoane fizice sau juridice a caror activitate principala este fabricarea ori comercializarea bauturilor alcoolice, a produselor si tratamentelor medicale sau a suplimentelor alimentare, precum si de catre cele care organizeaza jocuri si concursuri interzise minorilor.

    CAPITOLUL III
    Plasarea de produse

    ART. 100
    (1) Prin plasare de produse se intelege orice forma de comunicare comerciala audiovizuala constand in includerea unui produs, serviciu sau a marcii acestora ori in referirea la acestea, prin inserarea in cadrul unui program, in schimbul unei plati sau contraprestatii.
    (2) Plasarea de produse se semnaleaza, la inceputul si la sfarsitul programului, precum si la reluarea dupa fiecare pauza publicitara, prin mentiunea “Acest program contine/a continut plasare de produse.”, precum si prin simbolul “PP” de culoare alba pe fond negru, afisate lizibil, cu o dimensiune de minimum 30 de puncte in format SD, definitie standard, respectiv 60 in format HD, inalta definitie, si pentru o durata de minimum 5 secunde.
    (3) Mentiunea scrisa prevazuta la alin. (2) va fi eliminata dupa o perioada de 6 luni de la intrarea in vigoare a prezentului cod.
    (4) Plasarea de produse nu exclude sponsorizarea si/sau difuzarea de publicitate pentru aceleasi produse sau servicii, in cadrul aceluiasi program, cu respectarea dispozitiilor art. 97 alin. (9), precum si a celorlalte conditii impuse de Legea audiovizualului.

    CAPITOLUL IV
    Publicitate si teleshopping

    SECTIUNEA 1
    Dispozitii generale

    ART. 101
    Este interzisa orice forma de promovare a unor produse sau a unor servicii care sugereaza publicului ori il instiga sa renunte la alte produse sau servicii similare ori asemanatoare identificabile.
    ART. 102
    (1) Este interzisa publicitatea care nu este conforma cu dispozitiile legale.
    (2) Publicitatea pentru profesiile liberale se poate face cu respectarea normelor de conduita care reglementeaza profesiile respective.
    ART. 103
    (1) Este interzisa difuzarea de emisiuni, altele decat teleshoppingul, in care sunt promovate bunuri sau servicii individualizate care pot fi identificate de public prin marca, producator ori prin modalitati de comercializare.
    (2) Aceste restrictii nu se refera la denumirea companiilor producatoare de bunuri sau prestatoare de servicii, precum si la produsele si serviciile culturale.
    ART. 104
    Sunt interzise publicitatea si teleshoppingul in care se utilizeaza practici comerciale inselatoare sau practici comerciale agresive.
    ART. 105
    (1) Publicitatea sau teleshoppingul care se refera la o oferta speciala trebuie sa indice, in mod clar si neechivoc, perioada de valabilitate a ofertei in care se aplica pretul special sau alte conditii specifice ori, daca este cazul, faptul ca oferta speciala se refera la stocul de bunuri sau pachetul de servicii disponibil.
    (2) In cazul publicitatii ce include concursuri pentru promovarea unui produs sau serviciu se vor preciza perioada de desfasurare a concursului si regulamentul acestuia.
    ART. 106
    (1) Calupurile publicitare trebuie separate clar, sonor si vizual, de programele audiovizuale, prin coperte neutre.
    (2) In cadrul unui calup publicitar poate fi difuzat un singur grupaj de autopromovare.
    (3) Pentru asigurarea conditiilor de identificare si separare, precizate la alin. (1), spoturile publicitare si de teleshopping se difuzeaza cu respectarea urmatoarelor reguli:
    a) calupurile publicitare trebuie separate clar, sonor si vizual, de programele audiovizuale, prin coperte neutre, cu mentiunea “Publicitate”;
    b) telepromovarea trebuie semnalata clar, sonor si vizual, si insotita pe intreaga durata de difuzare de mentiunea “Publicitate”, afisata lizibil, cu o dimensiune de minimum 30 de puncte in format SD, definitie standard, respectiv 60 in format HD, inalta definitie, si pe o durata de minimum 5 secunde;
    c) mentiunea scrisa prevazuta la lit. b) va fi eliminata dupa o perioada de 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei decizii si va fi inlocuita cu simbolul “P”, afisat in aceleasi conditii de lizibilitate;
    d) se interzice difuzarea de publicitate si de teleshopping in care apar prezentatori ai emisiunilor de stiri.

    SECTIUNEA a 2-a
    Ecranul partajat

    ART. 107
    (1) Publicitatea pe ecran partajat se difuzeaza cu respectarea urmatoarelor conditii cumulative:
    a) sa fie clar separata de continutul editorial printr-o divizare a suprafetei ecranului, obtinuta prin afisarea spoturilor publicitare intr-o fereastra publicitara distincta de fereastra editoriala; pentru a nu altera programul principal nu trebuie modificat raportul de aspect al imaginii acestuia, iar suprafata ferestrei publicitare nu trebuie sa depaseasca suprafata ferestrei editoriale;
    b) sa fie usor de identificat prin afisarea mentiunii “Publicitate”, pe toata durata difuzarii acesteia.
    (2) Este interzisa difuzarea de publicitate:
    a) in mod simultan pe doua sau mai multe ferestre partajate;
    b) pe crawl.
    (3) Este interzisa difuzarea publicitatii pe ecran partajat in urmatoarele categorii de programe audiovizuale:
    a) programe destinate minorilor;
    b) programe de stiri, precum si de dezbateri politice.
    (4) Timpul de difuzare a publicitatii pe ecran partajat intra in calculul limitei orare de 12 minute.

    SECTIUNEA a 3-a
    Publicitatea virtuala

    ART. 108
    (1) Publicitatea virtuala se poate difuza numai in cadrul transmisiunii unor evenimente sportive, culturale sau expozitionale, cu respectarea urmatoarelor conditii cumulative:
    a) sa existe acordul organizatorului evenimentului respectiv si al titularilor de drepturi;
    b) sa nu aduca atingere integritatii, valorii si/sau specificului evenimentului in care este plasata, sa nu fie stridenta si obositoare din punct de vedere vizual;
    c) telespectatorii sa fie informati asupra utilizarii acestui procedeu publicitar, la inceputul transmisiei evenimentului si dupa fiecare pauza, prin mentiunea “acest program contine publicitate virtuala”, afisata lizibil pe o durata de minimum 5 secunde.
    (2) In cazul evenimentelor sportive, publicitatea virtuala poate sa fie plasata pe suprafata de joc in timpul jocului, in pauza acestuia si dupa sfarsitul sau. De asemenea, publicitatea virtuala poate fi plasata si in spatiile situate in afara suprafetei de joc destinate de catre organizatorul competitiei plasarii de panouri publicitare.

    SECTIUNEA a 4-a
    Exceptii. Spoturi izolate

    ART. 109
    (1) Radiodifuzorii pot difuza in timpul transmisiei unei competitii sportive inserturi grafice, cu respectarea urmatoarelor conditii cumulative:
    a) insertul grafic se difuzeaza numai in momentul in care se inlocuieste un jucator sau cand se modifica scorul;
    b) durata unui insert sa nu depaseasca 10 secunde, iar durata totala de difuzare pe intreaga transmisie sa nu depaseasca doua minute;
    c) insertul grafic sa fie plasat deasupra sau sub zona de difuzare a informatiei prevazute la lit. a) si sa nu depaseasca dimensiunile acesteia.
    (2) Dimensiunea casetei grafice a insertului grafic, gradul acesteia de transparenta si zona in care aceasta se plaseaza pe ecran se vor alege astfel incat sa nu se aduca atingere integritatii sau valorii competitiei sportive in care este plasata.
    ART. 110
    (1) In cadrul serviciilor de programe de televiziune se pot difuza spoturi publicitare izolate numai daca pauzele disponibile pentru inserarea spoturilor intre partile unui program, cum ar fi pauzele dintre rundele unui meci de box sau de tenis, sunt foarte scurte.
    (2) Spotul izolat se difuzeaza in urmatoarele conditii cumulative:
    a) durata spotului sa nu depaseasca 30 de secunde;
    b) sa fie insotit pe toata durata difuzarii de un marcaj cat mai vizibil, constand in majuscula “P” incadrata intr-un cerc cu suprafata transparenta, cu dimensiunea de minimum 30 de puncte in format SD, definitie standard, respectiv 60 in format HD, inalta definitie, amplasat in partea din dreapta jos a ecranului.
    ART. 111
    Radiodifuzorii pot difuza in timpul transmisiunilor sportive minispoturi de publicitate, cu respectarea cumulativa a urmatoarelor conditii:
    a) durata minispotului sa nu depaseasca 10 secunde;
    b) sa fie maximum doua minispoturi pe repriza;
    c) sa fie inserate in momentele de intrerupere naturala a jocului;
    d) sa fie insotite pe toata durata difuzarii de un marcaj cat mai vizibil, constand in majuscula “P” incadrata intr-un cerc cu suprafata transparenta, cu dimensiunea de minimum 30 de puncte in format SD, definitie standard, respectiv 60 in format HD, inalta definitie, amplasat in partea din dreapta jos a ecranului.
    ART. 112
    (1) In mod exceptional, in cadrul serviciilor de programe de televiziune se poate difuza, in intervalul orar 20,00 – 6,00, in alte situatii decat cele precizate la art. 110, un spot publicitar izolat, cu respectarea regulilor de inserare a publicitatii.
    (2) In cazul publicitatii pentru bauturi spirtoase, spotul publicitar izolat va fi difuzat numai in intervalul orar 23,00 – 6,00.

    SECTIUNEA a 5-a
    Publicitate la alcool

    ART. 113
    (1) In intervalul orar 6,00 – 22,00 este interzisa orice forma de publicitate la bauturi spirtoase.
    (2) In sensul prezentului cod, bauturile spirtoase sunt cele definite potrivit reglementarilor in vigoare ale Uniunii Europene.
    ART. 114
    Este interzisa difuzarea de spoturi publicitare la alcool in care apar minori.
    ART. 115
    Este interzisa difuzarea spoturilor de autopromovare si a concursurilor de fidelizare care contin referiri la numele sau la marca unei bauturi spirtoase; in cadrul concursurilor nu pot fi oferite ca premii bauturi spirtoase.
    ART. 116
    Calupurile publicitare in care se promoveaza bauturi spirtoase se vor incheia cu avertismentul sonor si vizual: “Consumul excesiv de alcool dauneaza grav sanatatii.”

    SECTIUNEA a 6-a
    Publicitate la alimente

    ART. 117
    Publicitatea la produsele alimentare trebuie sa respecte urmatoarele conditii:
    a) sa nu incurajeze consumul excesiv de alimente;
    b) sa nu sugereze renuntarea la consumul de fructe, legume sau de alimente naturale;
    c) sa respecte dispozitiile Regulamentului (CE) nr. 1.924/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind mentiunile nutritionale si de sanatate inscrise pe produsele alimentare, precum si dispozitiile legislatiei nationale in vigoare referitoare la aceste produse.
    ART. 118
    In cazul in care publicitatea pentru sucuri si bauturi racoritoare este ilustrata cu fructe si/sau legume, se va preciza in procente cantitatea de fructe si/sau legume continuta de produs.
    ART. 119
    (1) In cazul utilizarii la fabricarea produselor alimentare numai a aromelor de fructe si legume, se interzice ilustrarea proprietatilor produsului cu imagini de fructe.
    (2) In cazul utilizarii exclusive a aromelor, acest fapt va fi mentionat in spoturile de publicitate, scris si verbal, prin sintagma “cu gust de …” sau, dupa caz, “cu aroma de …”.
    ART. 120
    (1) Sub rezerva derogarilor prevazute de legislatia comunitara si nationala aplicabile apelor minerale naturale si produselor alimentare destinate unei alimentatii speciale, informatiile referitoare la produsele alimentare nu trebuie sa atribuie unui produs alimentar proprietati de prevenire, de tratament si de vindecare a unei boli umane si nu trebuie sa evoce astfel de proprietati.
    (2) Nu se vor atribui alimentelor proprietati pe care acestea nu le poseda.
    (3) In publicitatea pentru alimente adresata minorilor este interzisa folosirea celebritatilor, personalitatilor sau medicilor. Publicitatea la alimente adresata minorilor este definita in conformitate cu codul de autoreglementare al Consiliului Roman pentru Publicitate, depozitar al Codului etic pentru publicitatea adresata copiilor referitoare la produse alimentare.
    (4) In cadrul calupurilor publicitare ce promoveaza alimente radiodifuzorii trebuie sa difuzeze alternativ unul dintre urmatoarele mesaje de avertizare:
    a) “Pentru o viata sanatoasa, consumati zilnic fructe si legume.”;
    b) “Pentru o viata sanatoasa, faceti miscare cel putin 30 de minute in fiecare zi.”;
    c) “Pentru o viata sanatoasa, consumati zilnic minimum 2 litri de lichide.”;
    d) “Pentru o viata sanatoasa, respectati mesele principale ale zilei.”;
    e) “Pentru sanatatea dumneavoastra evitati excesul de sare, zahar si grasimi.”
    (5) Toate mesajele de avertizare prevazute la alin. (4) se difuzeaza alternativ pe parcursul unei zile, cate un mesaj inserat la sfarsitul unuia dintre calupurile publicitare din cadrul fiecarei ore date din intervalul orar 6,00 – 22,00. In perioada in care difuzeaza un spot noncomercial recomandat de Consiliu, radiodifuzorii pot renunta la difuzarea mesajelor de avertizare prevazute la alin. (4).

    SECTIUNEA a 7-a
    Publicitate la produse medicale, suplimente alimentare, alimente cu destinatie nutritionala speciala

    ART. 121
    Prin publicitate audiovizuala pentru produse medicale se intelege orice forma de promovare destinata sa stimuleze distribuirea, consumul sau vanzarea medicamentelor si a dispozitivelor medicale.
    ART. 122
    (1) Sunt interzise publicitatea si teleshoppingul pentru produsele si tratamentele medicale care necesita prescriptie medicala.
    (2) Pot fi difuzate numai materialele publicitare avizate de Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale, in conformitate cu dispozitiile cuprinse in cap. VIII “Publicitatea” si cap. IX “Informarea publicului” din titlul XVII “Medicamentul” al Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (3) In programele audiovizuale nu pot fi recomandate medicamente identificate prin marca sau denumire comerciala, tratamente medicale, farmacii, cabinete medicale si medico-dentare.
    ART. 123
    Sunt interzise publicitatea si teleshoppingul la medicamente care contin substante definite ca stupefiante sau psihotrope.
    ART. 124
    (1) Promovarea medicamentelor in serviciile media audiovizuale va include in mod obligatoriu urmatoarele:
    a) denumirea produsului;
    b) denumirea comuna, daca produsul contine un singur ingredient activ;
    c) indicatia terapeutica (afectiunile pentru care se foloseste produsul medicamentos);
    d) avertizarea sonora “Acesta este un medicament. Cititi cu atentie prospectul.”;
    e) avertizarea scrisa prevazuta la art. 800 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), publicitatea in forma prescurtata (reminder) va include cel putin avertizarea prevazuta la alin. (1) lit. d), sub forma scrisa.
    (3) Avertizarea mentionata la alin. (1) lit. d) se va difuza in conditii care sa asigure o perceptie clara a mesajului, printr-o pronuntare normala, neaccelerata.
    (4) Avertizarile mentionate la alin. (1) lit. e) si la alin. (2) se vor difuza in conditiile prevazute la art. 94.
    ART. 125
    Este interzisa difuzarea de publicitatea si de teleshopping pentru produse de larg consum care invoca avize sau recomandari medicale; fac exceptie produsele destinate igienei.
    ART. 126
    (1) Este interzisa difuzarea de publicitate si teleshopping pentru medicamente si tratamente medicale sau suplimente alimentare prezentate sau recomandate de personalitati ale vietii publice, culturale, stiintifice, sportive ori de alte persoane, care, datorita celebritatii lor, pot incuraja consumul acestor produse sau tratamente.
    (2) Este interzisa difuzarea de publicitate si teleshopping in care personal medical sau farmacisti recomanda ori avizeaza produse alimentare destinate minorilor, produse si tratamente medicale sau suplimente alimentare.
    (3) Este interzisa difuzarea de publicitate si teleshopping pentru produse medicale, tratamente medicale sau suplimente alimentare, daca prezentarile contin recomandari ori avize ale asociatiilor medicale.
    ART. 127
    (1) Este interzisa difuzarea de publicitate pentru produse medicale, tratamente medicale sau suplimente alimentare in emisiuni destinate minorilor ori in pauzele publicitare care preceda sau urmeaza unor astfel de emisiuni.
    (2) Producatorii si distribuitorii de produse si tratamente medicale sau suplimente alimentare nu pot sponsoriza programele ori emisiunile destinate minorilor.
    (3) Publicitatea si teleshoppingul la produse si tratamente pentru probleme de natura sexuala nu pot fi difuzate decat in intervalul orar 22,00 – 6,00.
    ART. 128
    Este interzisa mentionarea in publicitate sau in teleshopping a unor indicatii terapeutice referitoare la boli precum:
    a) tuberculoza;
    b) bolile cu transmisie sexuala;
    c) alte boli infectioase grave;
    d) cancer si alte boli tumorale;
    e) insomnia cronica;
    f) diabet si alte boli metabolice.
    ART. 129
    Publicitatea la medicamente nu trebuie sa contina nicio mentiune care:
    a) sa dea impresia ca o consultatie medicala sau o interventie chirurgicala nu este necesara, in special prin oferirea unor sugestii de diagnostic ori de tratament la distanta;
    b) sa sugereze ca efectul tratamentului cu medicamentul respectiv este garantat, nu este insotit de reactii adverse sau ca efectul este mai bun ori echivalent cu cel al altui tratament sau medicament;
    c) sa sugereze ca starea de sanatate a subiectului poate fi imbunatatita prin utilizarea medicamentului respectiv;
    d) sa sugereze ca starea de sanatate a subiectului poate fi afectata daca nu se utilizeaza medicamentul; aceasta interdictie nu se aplica campaniilor de vaccinare prevazute la art. 799 alin. (4) din Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
    e) sa se adreseze exclusiv sau in special minorilor;
    f) sa sugereze ca medicamentul este un aliment, produs cosmetic sau alt produs de consum;
    g) sa sugereze ca siguranta sau eficacitatea medicamentului este datorata faptului ca acesta este natural;
    h) sa poata, printr-o descriere sau reprezentare detaliata a unui caz, sa duca la o autodiagnosticare eronata;
    i) sa ofere, in termeni inadecvati, alarmanti sau inselatori, asigurari privind vindecarea;
    j) sa foloseasca, in termeni inadecvati, alarmanti sau inselatori, reprezentari vizuale ale schimbarilor in organismul uman cauzate de boli sau leziuni ori de actiuni ale medicamentelor asupra organismului uman sau a unei parti a acestuia.
    ART. 130
    (1) Este interzisa difuzarea de publicitate si teleshopping la produse si tratamente naturiste, care, dupa caz, nu sunt insotite de avertizarea, sonora si scrisa:
    a) “Produs neatestat medical”;
    b) “Metoda neatestata medical”.
    (2) Publicitatea si teleshoppingul la produsele homeopate trebuie sa includa in mod obligatoriu avertizarea: “Acesta este un produs homeopat. Cititi cu atentie prospectul/informatiile de pe ambalaj.”
    (3) Durata avertizarii mentionate la alin. (1), respectiv alin. (2), va fi de minimum 3 secunde si aceasta va fi difuzata la sfarsitul spotului publicitar; pe posturile de televiziune avertizarea va fi prezentata atat sonor, cat si vizual.
    (4) In cazul reminderului, textul precizat la alin. (2) va fi prezentat pe parcursul difuzarii spotului publicitar, in conditii care sa asigure o perceptie clara a mesajului, conform dispozitiilor art. 94.
    ART. 131
    (1) Publicitatea si teleshoppingul la suplimentele alimentare vor include in mod obligatoriu avertizarea: “Acesta este un supliment alimentar. Cititi cu atentie prospectul/informatiile de pe ambalaj.”
    (2) Durata avertizarii mentionate la alin. (1) va fi de minimum 3 secunde si aceasta va fi difuzata la sfarsitul spotului publicitar; pe posturile de televiziune avertizarea va fi prezentata atat sonor, cat si vizual.
    (3) In cazul reminderului, textul precizat la alin. (1) va fi prezentat pe parcursul difuzarii spotului publicitar, in conditii care sa asigure o perceptie clara a mesajului, conform dispozitiilor art. 94.
    ART. 132
    (1) Publicitatea si teleshoppingul trebuie sa respecte dispozitiile cuprinse in normele privind alimentele cu destinatie nutritionala speciala.
    (2) Publicitatea si teleshoppingul la alimentele utilizate in dietele cu valoare energetica redusa pentru scaderea greutatii nu trebuie sa faca nicio referire la ritmul sau la pierderea in greutate sau la reducerea senzatiei de foame ori la cresterea senzatiei de satietate determinate de utilizarea lor, cu exceptia mentiunilor referitoare la satietate permise de Regulamentul (CE) nr. 1.924/2006 al Parlamentului European si al Consiliului.
    (3) In cazul alimentelor si al bauturilor cu cantitati calorice scazute, daca sunt prezentate ca o parte a regimului de slabire, se va indica faptul ca produsul respectiv poate conduce la pierderea de greutate numai ca parte a unei diete ce controleaza caloriile/energia.
    (4) In cazul produselor special elaborate pentru a fi utilizate in diete cu restrictii calorice, care, conform instructiunilor producatorului, inlocuiesc in totalitate sau in parte aportul alimentar zilnic, acestea trebuie promovate sub numele de “substitut alimentar complet pentru slabit” sau “substitut alimentar partial pentru slabit”.
    ART. 133
    (1) Publicitatea si teleshoppingul la produsele si tratamentele pentru slabit ori pentru mentinerea greutatii corporale trebuie sa includa avertizarea, sonora si scrisa: “Consultati medicul inainte de a urma dieta.”
    (2) Fac exceptie de la dispozitiile alin. (1):
    a) medicamentele;
    b) produsele alimentare care poarta mentiuni autorizate conform dispozitiilor art. 13 alin. (1) lit. c) din Regulamentul (CE) nr. 1.924/2006 al Parlamentului European si al Consiliului.
    ART. 134
    (1) Publicitatea si teleshoppingul pentru produsele sau tratamentele pentru slabit ori pentru mentinerea greutatii corporale trebuie sa respecte urmatoarele conditii:
    a) sa avertizeze publicul printr-un insert scris si/sau sonor ca produsul nu se adreseaza minorilor;
    b) sa nu fie difuzate in emisiunile pentru minori sau in pauzele publicitare care preceda ori urmeaza unor astfel de emisiuni;
    c) sa nu se adreseze in mod direct persoanelor obeze si sa nu includa exemple in care vorbesc sau apar persoane care ar fi fost obeze inainte de a utiliza produsele ori serviciul carora li se face publicitate.
    (2) Fac exceptie de la dispozitiile alin. (1) mentiunile referitoare la satietate permise de Regulamentul (CE) nr. 1.924/2006 al Parlamentului European si al Consiliului.

    SECTIUNEA a 8-a
    Emisiuni de teleshopping

    ART. 135
    (1) Emisiunea de teleshopping consta in difuzarea catre public a unor oferte de comercializare directa privind furnizarea contra cost a unor bunuri sau servicii, inclusiv bunuri imobiliare, drepturi si obligatii, care pot fi dobandite numai printr-un contract la distanta.
    (2) In sensul prezentului cod, prin contract la distanta se intelege contractul de furnizare de produse sau servicii, incheiat intre un comerciant si un consumator, in cadrul unui sistem de vanzare organizat de catre comerciant, care utilizeaza in mod exclusiv, inainte si la incheierea acestui contract, una sau mai multe tehnici de comunicatie la distanta.
    (3) Ofertele difuzate trebuie sa respecte prevederile Ordonantei Guvernului nr. 130/2000 privind protectia consumatorilor la incheierea si executarea contractelor la distanta, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Ordonantei Guvernului nr. 85/2004 privind protectia consumatorilor la incheierea si executarea contractelor la distanta privind serviciile financiare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (4) Mentiunea “Teleshopping” va fi afisata pe toata durata emisiunii.
    ART. 136
    Este interzisa adresarea directa catre minori a ofertelor comerciale.
    ART. 137
    (1) Emisiunea de teleshopping trebuie identificata ca atare si separata clar de programele audiovizuale, sonor si vizual, prin coperte neutre.
    (2) Emisiunea de teleshopping nu poate contine si nu poate fi intrerupta pentru difuzarea de spoturi publicitare.
    (3) Nu pot fi difuzate emisiuni de teleshopping in care publicului i se prezinta servicii oferite de vrajitori si prezicatori sau activitati interzise prin lege.
    ART. 138
    Dispozitiile art. 137 alin. (1) si (2) nu se aplica serviciilor de programe dedicate exclusiv teleshoppingului.

    SECTIUNEA a 9-a
    Publicitatea politica

    ART. 139
    Publicitatea, pozitiva sau negativa, in legatura cu partide politice, oameni politici, mesaje politice este interzisa, cu exceptia perioadelor de campanie electorala.
    ART. 140
    (1) In perioada campaniei electorale, furnizorii de servicii media audiovizuale pot insera publicitate politica numai in calupuri separate si marcate corespunzator.
    (2) Publicitatea politica trebuie sa fie asumata in mod explicit, prin prezentare ori continut, de catre candidati sau competitorii electorali.

    SECTIUNEA a 10-a
    Campanii noncomerciale

    ART. 141
    Sunt considerate mesaje noncomerciale:
    a) anuntul de interes public asumat de catre o institutie sau autoritate publica, in cadrul unei actiuni de alerta, avertizare si informare a publicului derulate in conditiile legii si care nu promoveaza propria imagine a institutiei;
    b) campania sociala derulata de catre o asociatie sau fundatie legal constituita, in cadrul unei actiuni cu caracter exclusiv social, necomercial, adresata societatii sau comunitatii;
    c) apelul in scop caritabil derulat in cadrul unei activitati filantropice cu caracter umanitar, in scopul sprijinirii unor persoane aflate in dificultate; apelul trebuie sa precizeze persoana sub responsabilitatea careia se colecteaza si se utilizeaza bunurile si fondurile banesti donate.
    ART. 142
    Mesajele noncomerciale nu se includ in calculul duratei legale alocate publicitatii si trebuie sa respecte urmatoarele conditii cumulative:
    a) difuzarea mesajelor sa fie gratuita, fara obligatie de contrapartida directa sau indirecta;
    b) mesajele sa fie grupate si separate de alte mesaje publicitare si identificate intre coperte cu mentiunea “Mesaj/mesaje de interes public”;
    c) mesajele sa nu contina nicio referire de natura comerciala; siglele sponsorilor pot fi prezentate numai in apeluri caritabile la sfarsitul spotului si nu trebuie sa depaseasca durata cumulata de 3 secunde.
    ART. 143
    (1) Emisiunile teledon trebuie sa precizeze la inceputul si sfarsitul acestora persoana/persoanele sub responsabilitatea careia/carora se colecteaza si se utilizeaza bunurile si fondurile banesti donate, precum si datele de contact ale acesteia/acestora.
    (2) In cazul campaniilor care presupun colectarea de fonduri de la public pentru un obiectiv anume, furnizorii de servicii media audiovizuale au obligatia de a informa publicul cu privire la rezultatele concrete ale acestor campanii.

    TITLUL IX
    Sanctiuni si dispozitii finale

    ART. 144
    (1) Nerespectarea prevederilor art. 16 alin. (1), ale art. 27, 47 si 48, ale art. 90 alin. (1) si (3), ale art. 96, precum si nerespectarea prevederilor legale privind acordarea dreptului la replica se sanctioneaza conform dispozitiilor art. 90 alin. (2) din Legea audiovizualului.
    (2) Nerespectarea prevederilor celorlalte articole ale prezentei decizii, precum si refuzul ducerii la indeplinire a dispozitiilor referitoare la acordarea rectificarii se sanctioneaza conform dispozitiilor art. 91 din Legea audiovizualului.
    (3) In individualizarea sanctiunii Consiliul va tine cont, dupa caz, de urmatoarele aspecte:
    a) gravitatea faptei si efectele acesteia;
    b) sanctiunile primite anterior, pe o perioada de cel mult un an, si modul in care furnizorul de servicii s-a raportat la acestea;
    c) ziua din saptamana si intervalul de difuzare a emisiunii in cauza;
    d) durata emisiunii;
    e) audienta inregistrata.
    ART. 145
    La data intrarii in vigoare a prezentei decizii se abroga Decizia membrilor Consiliului National al Audiovizualului nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a continutului audiovizual, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 338 din 14 aprilie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close