Modificarea si completarea Procedurii de primire si de solutionare a cererilor de loc de munca sau indemnizatie de somaj

In M. Of. nr. 172 din 10 martie 2011 a fost publicat Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca nr. 123/2011 privind modificarea si completarea Procedurii de primire si de solutionare a cererilor de loc de munca sau indemnizatie de somaj, aprobata prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca nr. 85/2002.

Din cuprins:

    ARTICOL UNIC

    Procedura de primire si de solutionare a cererilor de loc de munca sau indemnizatie de somaj, aprobata prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca nr. 85/2002, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 181 din 18 martie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

    1. La articolul 2, literele c) si d) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

    “c) carnetul de munca sau alte acte care atesta, potrivit legii, existenta unor raporturi de munca ori de serviciu, in cazul persoanelor provenite din munca;

    d) adeverinta medicala din care sa rezulte ca persoana este clinic sanatoasa sau apta de munca ori ca are eventuale restrictii medicale.”

    2. La articolul 5, alineatele (3) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

    “(3) Cererea prevazuta la alin. (1) va fi insotita de urmatoarele documente:

    a) actul de identitate, in original;

    b) actele de studii si de calificare, in original si in copie;

    c) adeverinta medicala din care sa rezulte ca persoana este clinic sanatoasa sau apta de munca ori ca are eventuale restrictii medicale;

    d) acte eliberate de organele financiare teritoriale, din care sa rezulte ca persoana nu realizeaza venituri sau ca realizeaza, din activitati autorizate potrivit legii, venituri mai mici decat valoarea indicatorului social de referinta al asigurarilor pentru somaj si stimularii ocuparii fortei de munca in vigoare.

    (4) In afara documentelor prevazute la alin. (3), care urmeaza sa fie prezentate de toate categoriile de solicitanti de indemnizatie de somaj, cererea pentru acordarea indemnizatiei de somaj va fi insotita, dupa caz, si de urmatoarele documente:

    A. in cazul persoanelor provenite din munca:

    a) carnetul de munca, in original si in copie, si adeverinta prevazuta la art. 18 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 174/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, sau, in cazul in care nu exista carnet de munca intocmit, adeverinta prevazuta la art. 18 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 174/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si alte acte care, potrivit legii, atesta existenta unor raporturi de munca sau de serviciu pana la data de 31 decembrie 2010 si, dupa caz, vechimea in munca realizata anterior datei de 1 martie 2002;

    b) copie de pe hotararea judecatoreasca definitiva prin care instanta competenta potrivit legii a dispus reintegrarea in munca, atunci cand reintegrarea nu mai este posibila la unitatea la care persoana a fost incadrata in munca anterior, din cauza incetarii definitive a activitatii, sau la unitatea care a preluat patrimoniul acesteia;

    c) adeverinta de la unitatea care a preluat patrimoniul unitatii in care persoana a fost incadrata anterior, din care sa rezulte ca reincadrarea in munca nu mai este posibila din cauza desfiintarii postului;

    B. in cazul pensionarilor de invaliditate care isi redobandesc capacitatea de munca:

    a) carnetul de munca, in original si in copie, si adeverinta prevazuta la art. 18 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 174/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, sau, in cazul in care nu exista carnet de munca intocmit, adeverinta prevazuta la art. 18 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 174/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si alte acte care, potrivit legii, atesta existenta unor raporturi de munca sau de serviciu pana la data de 31 decembrie 2010 si, dupa caz, vechimea in munca realizata anterior datei de 1 martie 2002;

    b) decizia de revizuire medicala, in original si in copie, emisa de medicul expert al asigurarilor sociale, din care sa rezulte redobandirea capacitatii de munca;

    c) adeverinta de la ultima unitate sau unitatea care a preluat patrimoniul acesteia, dupa caz, din care sa rezulte ca reincadrarea in munca nu mai este posibila din lipsa unui post vacant de natura celui ocupat anterior;

    C. in cazul persoanelor ale caror raporturi de munca sau de serviciu au incetat in perioada de suspendare a acestora:

    a) carnetul de munca, in original si in copie, si adeverinta prevazuta la art. 18 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 174/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, sau, in cazul in care nu exista carnet de munca intocmit, adeverinta prevazuta la art. 18 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 174/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si alte acte care, potrivit legii, atesta existenta unor raporturi de munca sau de serviciu pana la data de 31 decembrie 2010 si, dupa caz, vechimea in munca realizata anterior datei de 1 martie 2002;

    b) act din care sa rezulte data incetarii motivului pentru care au fost suspendate raporturile de munca sau de serviciu;

    D. in cazul absolventilor institutiilor de invatamant, in varsta de minimum 16 ani, care intr-o perioada de 60 de zile de la absolvire nu au reusit sa se incadreze in munca potrivit pregatirii profesionale:

    a) actul de absolvire a formei respective de invatamant, in original si in copie;

    b) adeverinta eliberata de furnizorul de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca, prin care se certifica data inregistrarii persoanei in evidentele proprii, in cazul in care persoana s-a inregistrat in vederea medierii pentru incadrare in munca la un furnizor de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca, acreditat sau notificat conform legii;

    E. in cazul absolventilor scolilor speciale pentru persoane cu handicap, in varsta de minimum 16 ani, care nu au reusit sa se incadreze in munca potrivit pregatirii profesionale: actul de absolvire a scolii speciale pentru persoane cu handicap, in original si in copie.”

    3. La articolul 6, dupa alineatul (4) se introduc doua noi alineate, alineatele (5) si (6), cu urmatorul cuprins:

    “(5) Datele cu caracter personal ale solicitantilor de indemnizatie de somaj, precum si ale cetatenilor romani si cetatenilor Uniunii Europene, ai statelor membre ale Spatiului Economic European, ai Elvetiei si ale strainilor care au inregistrata rezidenta/sederea in Romania si care se inregistreaza in evidenta agentiei pentru ocuparea fortei de munca in conditiile prezentei proceduri se pun, in conditiile legii, la dispozitia agentiei pentru ocuparea fortei de munca de Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date si Oficiul Roman pentru Imigrari, dupa caz.

    (6) Prin semnarea de catre persoanele prevazute la alin. (5) a fisei prevazute la art. 1 si, dupa caz, a cererii pentru acordarea indemnizatiei de somaj, acestea isi asuma corectitudinea datelor cu caracter personal inscrise in aceste documente, precum si a declaratiilor, evidentiate prin bifare, din cuprinsul cererii pentru acordarea indemnizatiei de somaj.”

    4. Articolul 14 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “ART. 14

    Carnetul de evidenta se vizeaza lunar de catre agentia locala pentru ocuparea fortei de munca sau de catre punctul de lucru, pe baza actului de identitate.”

    5. La anexa nr. 1 “Fisa pentru inregistrarea persoanei in cautarea unui loc de munca”, paragraful “Adresa persoanei inregistrate:” si textul “Alte abilitati/competente: carnet de conducator auto …….., limbi straine ……, operare PC ………., dactilo …., steno ……, altele (descriere) ………..” se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

    “Adresa persoanei inregistrate:

    Domiciliul: judetul/tara ………….., localitatea ……………….., str. ……….. nr. ……………., bl. …, sc. …., ap. …, tel. fix ……………, tel. mobil …………….. e-mail …………………….

    Resedinta: judetul/tara …………, localitatea ………………….., str. ………………….. nr. …, bl. …, sc. …, ap. …, tel. fix …………, tel. mobil ………………… e-mail ……………………

    Oficiul postal cod ……., denumirea …………………, pentru comunicarea cu persoana inregistrata.

    ………………………………………………………………..

    Alte abilitati/competente: carnet de conducator auto …….., limba straina ………., operare PC ………., altele (descriere) ………………….”.

    6. La anexa nr. 5 “Carnet de evidenta”, numarul casutelor pentru viza lunara se modifica de la 12 la 24.

    7. La anexa nr. 5, textul cu privire la “Obligatiile persoanei indreptatite sa primeasca indemnizatie de somaj” se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    “Obligatiile persoanei indreptatite sa primeasca indemnizatie de somaj:

    a) sa se prezinte lunar, pe baza programarii sau ori de cate ori este solicitata, la agentia pentru ocuparea fortei de munca la care este inregistrata, pentru a primi sprijin in vederea incadrarii in munca;

    b) sa comunice in termen de 3 zile agentiei pentru ocuparea fortei de munca la care este inregistrata orice modificare privind:

    – incadrarea in munca;

    – emiterea certificatului de inmatriculare sau a autorizatiei de functionare pentru a desfasura activitati independente;

    – realizarea unor venituri lunare mai mari decat valoarea indicatorului social de referinta al asigurarilor pentru somaj si stimularii ocuparii fortei de munca in vigoare;

    – plecarea din tara;

    – concediul de maternitate sau de ingrijire a copilului;

    – pensionarea;

    – admiterea intr-o forma de invatamant;

    – alte situatii;

    c) sa participe la serviciile pentru stimularea ocuparii si de formare profesionala oferite de agentia pentru ocuparea fortei de munca la care este inregistrata;

    d) sa faca dovada ca a cautat activ un loc de munca.”

    8. Anexele nr. 3 si 4 se modifica si se inlocuiesc cu anexele nr. 1 si 2, care fac parte integranta din prezentul ordin.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close