Normele metodologice privind stabilirea, varsarea si gestionarea sumelor care constituie Fondul cultural national

In M. Of. nr. 176 din 14 martie 2011 a fost publicat Ordinul ministrului culturii si patrimoniului national nr. 2066/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea, varsarea si gestionarea sumelor care constituie Fondul cultural national.
Din cuprins:
    ART. 1
    Se aproba Normele metodologice privind stabilirea, varsarea si gestionarea sumelor care constituie Fondul cultural national, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    ART. 2
    La data intrarii in vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2.364/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea, varsarea si gestionarea sumelor care constituie Fondul cultural national, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.158 din 21 decembrie 2005, se abroga.
    ART. 3
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

    ANEXA 1

                              NORME METODOLOGICE
privind stabilirea, varsarea si gestionarea sumelor care constituie Fondul cultural national

    CAPITOLUL I
    Dispozitii generale

    ART. 1
    (1) Fondul cultural national este gestionat de Administratia Fondului Cultural National, institutie publica, cu personalitate juridica, in subordinea Ministerului Culturii si Patrimoniului National, finantata din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat, potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 802/2005 privind organizarea si functionarea Administratiei Fondului Cultural National, cu modificarile ulterioare.
    (2) Veniturile proprii ale Fondului cultural national provin din sursele prevazute la art. 21 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 51/1998 privind imbunatatirea sistemului de finantare a programelor, proiectelor si actiunilor culturale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 245/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare ordonanta.
    (3) Veniturile proprii ale Fondului cultural national se incaseaza, se administreaza si se contabilizeaza de Administratia Fondului Cultural National, potrivit dispozitiilor legale, si sunt utilizate pentru finantarea nerambursabila a programelor, proiectelor si actiunilor culturale.
    ART. 2
    In sensul prevederilor ordonantei, urmatorii termeni se definesc astfel:
    a) prin operatori economici se intelege persoanele juridice de drept privat, precum si asociatiile familiale si persoanele fizice autorizate potrivit legii, care desfasoara activitatile prevazute la art. 21 alin. (1) din ordonanta;
    b) prin incasari/venituri, dupa caz, realizate de operatorii economici se intelege actiunea de a incasa o suma de bani intr-o perioada de timp si care se reflecta in extrasul de cont ori in registrul de casa;
    c) prin reproducerile, copiile sau mulajele realizate, in conditiile legii, dupa bunuri culturale mobile aflate in proprietatea publica sau dupa monumentele ori componente ale monumentelor istorice aflate in proprietatea publica, prevazute la art. 21 alin. (1) lit. a) din ordonanta, se intelege orice fel de transpunere, in materiale identice sau diferite, prin orice mijloace tehnice, din forma bidimensionala in forma tridimensionala ori din forma tridimensionala in forma bidimensionala, a imaginii totale sau partiale, a simbolului ori a unei parti componente caracteristice bunului respectiv;
    d) prin bun cultural mobil, prevazut la art. 21 alin. (1) lit. a) si b) din ordonanta, se intelege acel bun mobil care face parte din patrimoniul cultural national mobil, conform prevederilor Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural national mobil, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
    e) prin monument istoric, prevazut la art. 21 alin. (1) lit. a), c), i) si o) din ordonanta, se intelege orice bun imobil, asa cum este definit de prevederile Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata, cu modificarile ulterioare;
    f) prin publicatii interzise spre vanzare minorilor, prevazute la art. 21 alin. (1) lit. d) din ordonanta, se intelege materialele tiparite, care contin preponderent imagini si/sau texte ce reprezinta nemijlocit organe sexuale, acte sau raporturi sexuale ori aspecte legate de viata sexuala, cu exceptia materialelor cu caracter didactic, educativ, stiintific sau sanitar;
    g) prin fonograme, prevazute la art. 21 alin. (1) lit. e) din ordonanta, se intelege fonogramele definite conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 25/2006 privind intarirea capacitatii administrative a Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care contin preponderent sunete ce fac referire la organe sexuale, acte sau raporturi sexuale ori aspecte legate de viata sexuala, violenta fizica si psihica, care incurajeaza placerile sadice sau consumul de droguri, care detaliaza tehnicile criminale;
    h) prin videograme a caror vizionare nu este recomandata minorilor, prevazute la art. 21 alin. (1) lit. e) din ordonanta, se intelege videogramele definite conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 25/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care contin: scene de violenta fizica si psihica repetata, scene cu continut de cruzime sau sadism, scene care incurajeaza placerile sadice ori consumul de droguri, scene care detaliaza tehnicile criminale, scene de prezentare explicita a actului sexual, scene de viol, scene care prezinta modalitati de satisfacere a dorintelor sexuale si de divertisment sexual, scene pornografice;
    i) prin operatori economici care comercializeaza bunuri culturale provenite din import, prevazuti la art. 21 alin. (1) lit. g) din ordonanta, se intelege operatorii economici care introduc si comercializeaza pe teritoriul Romaniei, direct sau indirect, bunuri culturale provenite din strainatate;
    j) prin produse de arta populara se intelege produse manufacturate, realizate in atelierele mesterilor traditionali, precum si produse de artizanat, realizate in serie, in ateliere specializate;
    k) prin incinta sau domeniul public aflata/aflat in zona de protectie a monumentelor istorice proprietate publica, prevazute la art. 21 alin. (1) lit. i) din ordonanta, se intelege monumentul istoric aflat in proprietatea publica sau zona de protectie a acestuia, in conformitate cu prevederile Legii nr. 422/2001, republicata, cu modificarile ulterioare, aflata pe domeniul public;
    l) prin operatori economici care isi desfasoara activitatea in domeniul impresariatului artistic, prevazuti la art. 21 alin. (1) lit. k) din ordonanta, se intelege impresarii artistici, asa cum acestia sunt definiti de prevederile Ordonantei Guvernului nr. 21/2007 privind institutiile si companiile de spectacole sau concerte, precum si desfasurarea activitatii de impresariat artistic, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 353/2007, cu modificarile ulterioare;
    m) prin servicii vocale cu continut erotic, prevazute la art. 21 alin. (1) lit. l) din ordonanta, se intelege serviciile cu valoare adaugata furnizate pe cale vocala, prin apelare telefonica, care contin preponderent sunete ce fac referire la acte sau raporturi sexuale ori aspecte legate de viata sexuala;
    n) prin servicii cu valoare adaugata, prevazute la art. 21 alin. (1) lit. l) din ordonanta, se intelege serviciile definite in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, cu modificarile si completarile ulterioare;
    o) prin cota prevazuta la art. 21 alin. (1) lit. m) din ordonanta se intelege 10% din pretul de cost al marcajelor holografice, prevazut la art. 12 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 25/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
    p) prin cota prevazuta la art. 21 alin. (1) lit. n) din ordonanta se intelege 10% din pretul de cost al marcajelor holografice, prevazut la art. 26 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 25/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
    q) prin investitii autorizate sa se realizeze de catre operatorii economici pentru constructiile amplasate in zona de protectie ale monumentelor istorice proprietate publica, prevazute la art. 21 alin. (1) lit. o) din ordonanta, se intelege lucrari de investitii, constructii noi si/sau consolidari, amenajari sau extinderi ale constructiilor existente, amplasate in zonele de protectie ale monumentelor istorice, aflate in proprietate publica;
    r) prin fonduri obtinute in cadrul colaborarii internationale, prevazute la art. 21 alin. (1) lit. p) din ordonanta, se intelege sumele puse la dispozitia Fondului cultural national de catre organismele internationale, pe baza de acorduri si conventii;
    s) prin incasarile Loteriei Romane se intelege sumele realizate din desfasurarea activitatilor prevazute la art. 6 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 159/1999 privind infiintarea Companiei Nationale “Loteria Romana” – S.A., aprobata cu modificari prin Legea nr. 288/2001, cu modificarile ulterioare.

    CAPITOLUL II
    Stabilirea si varsarea sumelor datorate Fondului cultural national

    ART. 3
    Sursele prevazute la art. 21 alin. (1) din ordonanta reprezinta contributii incasate pentru Fondul cultural national, al caror cuantum si mod de determinare se stabilesc dupa cum urmeaza:
    a) cota de 5%, prevazuta la art. 21 alin. (1) lit. a) din ordonanta, este adaugata la incasari, din care s-a dedus TVA aferenta, fiind datorata de operatorul economic care, in baza unui contract incheiat, in conditiile legii, cu administratorul bunului – mobil sau imobil – in cauza, realizeaza si comercializeaza reproduceri, copii sau mulaje ale acestuia;
    b) cotele de 5% si, respectiv, 2%, prevazute la art. 21 alin. (1) lit. b) – c) din ordonanta, sunt adaugate la comisionul perceput pentru intermedierea vanzarii, din care s-a dedus TVA aferenta, fiind datorata de casa de licitatie sau agentia imobiliara care a intermediat vanzarea;
    c) cotele prevazute la art. 21 alin. (1) lit. d) – e) din ordonanta se adauga la incasarile totale, din care s-a dedus TVA aferenta, fiind datorata de operatorii economici care editeaza publicatiile in referinta respective care produc sau inchiriaza fonogramele/videogramele;
    d) cota de 3% prevazuta la art. 21 alin. (1) lit. f) din ordonanta este adaugata la incasarile totale, din care s-a dedus TVA aferenta, fiind datorata de operatorii economici care au editat tipariturile in cauza;
    e) cota prevazuta la art. 21 alin. (1) lit. g) din ordonanta este adaugata la incasarile totale, din care s-a dedus TVA aferenta, fiind datorata de operatorii economici care importa si comercializeaza, in conditiile legii, bunurile culturale in cauza;
    f) cota prevazuta la art. 21 alin. (1) lit. h) din ordonanta este adaugata la procentul perceput pentru intermedierea vanzarii, din care s-a dedus TVA aferenta, fiind datorata de operatorii economici care intermediaza vanzarea produselor in cauza;
    g) cota prevazuta la art. 21 alin. (1) lit. i) din ordonanta este adaugata la veniturile din activitatile respective, din care s-a dedus TVA aferenta, fiind datorata de operatorii economici care realizeaza aceste activitati;
    h) cota prevazuta la art. 21 alin. (1) lit. j) din ordonanta este adaugata la incasarile totale, din care s-a dedus TVA aferenta, fiind datorata de operatorii economici care realizeaza aceste activitati;
    i) cota prevazuta la art. 21 alin. (1) lit. j) din ordonanta este adaugata la incasarile totale, din care s-a dedus TVA aferenta, fiind datorata de operatorii economici care desfasoara activitatile respective;
    j) cota prevazuta la art. 21 alin. (1) lit. k) din ordonanta este adaugata la veniturile obtinute din activitatea de impresariat artistic, din care s-a dedus TVA aferenta, fiind datorata de operatorii economici care desfasoara respectiva activitate;
    k) cota prevazuta la art. 21 alin. (1) lit. o) din ordonanta este aplicata la devizul general al investitiilor autorizate, fiind datorata de titularul lucrarilor, persoana juridica;
    l) cota prevazuta la art. 21 alin. (1) lit. s) din ordonanta se aplica la suma incasarilor totale realizate in interval de o luna.
    ART. 4
    Sumele reprezentand cotele instituite conform art. 21 alin. (1) lit. a) – k) din ordonanta se calculeaza lunar de catre platitori, se inregistreaza in contabilitatea proprie, in conturi distincte, si se varsa de catre acestia in bugetul Fondului cultural national, pana la data de 15 a lunii urmatoare.
    ART. 5
    (1) Sumele reprezentand cota instituita conform art. 21 alin. (1) lit. l) din ordonanta se calculeaza lunar de catre platitori si se inregistreaza in contabilitatea proprie, in conturi distincte.
    (2) Sumele reprezentand cotele prevazute la alin. (1) se retin si se varsa in bugetul Fondului cultural national de catre operatorii retelelor de comunicatii electronice prin intermediul carora au fost furnizate serviciile respective.
    (3) Obligatia de varsare apartine platitorilor, numai in cazul in care acestia sunt si operatorii retelelor de comunicatii electronice si incaseaza sumele in mod direct de la beneficiar.
    (4) Operatorii retelelor de comunicatii electronice pot varsa sumele reprezentand cota prevazuta la art. 21 alin. (1) lit. l) din ordonanta pana la data de 15 a lunii urmatoare, fie celei in care acestea s-au incasat de la beneficiar, fie celei in care furnizorii au incasat de la operatori contravaloarea serviciilor oferite, dupa caz.
    (5) In facturile lunare eliberate de furnizor operatorilor retelelor de comunicatii electronice prevazuti la alin. (2) se va evidentia distinct suma reprezentand cota prevazuta la art. 21 alin. (1) lit. l) din ordonanta.
    ART. 6
    Sumele reprezentand cota prevazuta la art. 21 alin. (1) lit. m) din ordonanta se calculeaza si se varsa de catre Uniunea Producatorilor de Fonograme din Romania, iar sumele reprezentand cota prevazuta la art. 21 alin. (1) lit. n) din ordonanta se calculeaza si se varsa de catre Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, pana la data de 15 a lunii urmatoare celei in care acestea s-au incasat de la beneficiar.
    ART. 7
    Suma reprezentand cota prevazuta la art. 21 alin. (1) lit. o) din ordonanta se calculeaza si se varsa, la momentul autorizarii, de catre titularul lucrarilor de investitii autorizate, pe baza devizului general al lucrarii, urmand ca pana la finele lunii urmatoare celei in care s-a efectuat receptia finala a lucrarii sa fie regularizata suma datorata, in functie de devizul final al lucrarii.
    ART. 8
    Sumele datorate de Compania Nationala “Loteria Romana” – S.A. se calculeaza si se vireaza pana la data de 25 a lunii urmatoare pentru incasarile realizate in luna curenta.
    ART. 9
    Responsabilitatea pentru corecta calculare a sumelor reprezentand cotele instituite conform art. 21 alin. (1) din ordonanta revine intotdeauna platitorilor.
    ART. 10
    Virarea sumelor datorate Fondului cultural national se evidentiaza in declaratia lunara, conform modelului prezentat in anexa care face parte integranta din prezentele norme metodologice.
    ART. 11
    Declaratia lunara privind obligatiile de plata catre Fondul cultural national se va depune direct la sediul Administratiei Fondului Cultural National din Municipiul Bucuresti, situat in str. Barbu Stefanescu Delavrancea nr. 57, sectorul 1, sau prin posta, pana la data de 25 a lunii in care se face plata, pentru luna anterioara.
    ART. 12
    (1) Sumele se vireaza cu ordin de plata tip trezorerie in contul RO40TREZ 7015061XXX006670, deschis la Trezoreria Operativa a Sectorului 1, pe seama Administratiei Fondului Cultural National, avand cod fiscal 17966770.
    (2) Pentru disponibilitatile banesti existente in contul de trezorerie mentionat la alineatul precedent se acorda dobanda, conform prevederilor legale in vigoare.
    ART. 13
    In ordinul de plata operatorii economici vor mentiona expres:
    “Reprezinta contributia/restanta/penalitati pentru Fondul cultural national de ……%, potrivit art. 21 alin. (1) lit. …. din Ordonanta Guvernului nr. 51/1998 privind imbunatatirea sistemului de finantare a programelor, proiectelor si actiunilor culturale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 245/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, aferenta/aferente lunii …………, anul ……., pentru veniturile realizate, in suma de ……….. lei”.

    CAPITOLUL III
    Elaborarea si executia bugetului Fondului cultural national

    ART. 14
    (1) In cadrul Administratiei Fondului Cultural National se constituie un compartiment distinct, abilitat sa gestioneze sumele care constituie Fondul cultural national, cu atributii in asigurarea evidentei colectarii cotelor pe operatori economici, urmarirea depunerii declaratiei, precum si corelarea sumelor cuprinse in declaratii cu sumele virate.
    (2) Administratia Fondului Cultural National, prin compartimentul prevazut la alin. (1), va colabora indeaproape cu organismele si institutiile subordonate ale Ministerului Finantelor Publice, abilitate sa realizeze controlul respectarii obligatiilor de plata a contributiilor la Fondul cultural national, precum si cu serviciile deconcentrate ale Ministerului Culturii si Patrimoniului National.
    ART. 15
    Bugetul de venituri si cheltuieli al Fondului cultural national, intocmit de Administratia Fondului Cultural National, se aproba de catre directorul acestei institutii, cu acordul ordonatorului principal de credite.
    ART. 16
    Contul de executie bugetara a Fondului cultural national se intocmeste si se raporteaza trimestrial si anual la termenele transmise de Ministerul Culturii si Patrimoniului National (ca anexa la situatia financiara intocmita de Administratia Fondului Cultural National).
    ART. 17
    Sumele incasate in cursul anului, conform art. 21 alin. (1) din ordonanta, si neconsumate pana la sfarsitul exercitiului financiar se reporteaza in anul urmator.

    CAPITOLUL IV
    Dispozitii finale si tranzitorii

    ART. 18
    (1) Neachitarea cotelor la termenele prevazute la cap. II atrage perceperea de majorari de intarziere, in conformitate cu dispozitiile actelor normative privind taxele si impozitele datorate la bugetul de stat.
    (2) Majorarile de intarziere prevazute la alin. (1) se fac venituri la Fondul cultural national.
    ART. 19
    (1) Neachitarea sumelor aferente cotelor timp de doua luni de la termenul prevazut la art. 22 alin. (1) din ordonanta constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 2.000 lei la 3.000 lei, conform prevederilor art. 24 alin. (1) din ordonanta.
    (2) Calcularea necorespunzatoare a sumelor aferente cotelor constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1.500 lei la 2.500 lei, conform prevederilor art. 24 alin. (2) din ordonanta.
    (3) Contraventiilor prevazute la alin. (1) si (2) le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
    ART. 20
    Controlul respectarii obligatiilor de plata a contributiilor la Fondul cultural national, in conditiile si la termenele stabilite in prezentele norme metodologice, precum si constatarea contraventiilor prevazute la art. 24 din ordonanta se efectueaza de catre reprezentantii organelor cu atributii in domeniul controlului fiscal, precum si de imputerniciti ai Administratiei Fondului Cultural National si/sau ai serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii si Patrimoniului National, dupa caz.
    ART. 21
    Prezentele norme metodologice intra in vigoare la data aprobarii lor prin ordin al ministrului culturii si patrimoniului national.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close