Regulamentul privind limitarea raspunderii civile a auditorilor statutari si a firmelor de audit

In M. Of. nr. 176 din 14 martie 2011 a fost publicata Decizia Consiliului superior al Consiliului pentru Supravegherea Publica a Activitatii de Audit Statutar  nr. 17/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea raspunderii civile a auditorilor statutari si a firmelor de audit.
Din cuprins:
    ART. 1
    In urma votului exprimat de membrii Consiliului superior al Consiliului pentru Supravegherea Publica a Activitatii de Audit Statutar in cadrul sedintei din data de 9 decembrie 2010 se aproba Regulamentul privind limitarea raspunderii civile a auditorilor statutari si a firmelor de audit, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta decizie.
    ART. 2
    Prezenta decizie se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, potrivit art. 70 alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate, aprobata cu modificari prin Legea nr. 278/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.

    ANEXA 1

                                 REGULAMENT
privind limitarea raspunderii civile a auditorilor statutari si a firmelor de audit

    Avand in vedere:
    – dispozitiile Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 17 mai 2006 privind auditul statutar al conturilor anuale si al conturilor consolidate, de modificare a directivelor 78/660/CEE si 83/349/CEE ale Consiliului si de abrogare a Directivei 84/253/CEE a Consiliului, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 157 din 9 iunie 2006,
    – Recomandarea Comisiei Europene din 5 iunie 2008 privind limitarea raspunderii civile a auditorilor statutari si a firmelor de audit (2008/473/CE), publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 162 din 21 iunie 2008,
    – prevederile art. 37 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate, aprobata cu modificari prin Legea nr. 278/2008, cu modificarile si completarile ulterioare (denumita in continuare Ordonanta de urgenta nr. 90/2008), potrivit caruia: “Limitarea in timp si cuantumul sumei care poate fi solicitata drept dauna de la un auditor statutar sau de la o firma de audit vor fi reglementate prin regulament emis de organismul de supraveghere publica prevazut la titlul II”,

    Consiliul pentru Supravegherea Publica a Activitatii de Audit Statutar emite prezentul regulament.

    ART. 1
    In sensul Regulamentului privind limitarea raspunderii civile a auditorilor statutari si a firmelor de audit, denumit in continuare Regulament, termenii si expresiile de mai jos se definesc astfel:
    – audit statutar – auditul situatiilor financiare anuale sau al situatiilor financiare anuale consolidate, asa cum este prevazut de legislatia comunitara, transpusa in reglementarile nationale;
    – auditor statutar – persoana fizica autorizata, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta nr. 90/2008, de catre autoritatea competenta, respectiv Camera Auditorilor Financiari din Romania (CAFR), sa efectueze audit statutar;
    – firma de audit – persoana juridica sau orice alta entitate, indiferent de forma juridica a acesteia, care este autorizata de autoritatea competenta, respectiv CAFR, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta nr. 90/2008, sa efectueze audit statutar;
    – contract de audit – misiune prin care auditorul statutar ofera servicii de audit al situatiilor financiare anuale sau al situatiilor financiare anuale consolidate, asa cum este prevazut de legislatia comunitara, transpusa in reglementarile nationale;
    – client de audit (client) – persoana juridica sau orice alta entitate in interesul careia auditorii statutari sau firmele de audit presteaza servicii de audit in baza unui contract de audit;
    – entitate de interes public – entitatea care face parte, conform legii, din una dintre urmatoarele categorii: institutiile de credit; societatile de asigurare, asigurare-reasigurare si de reasigurare; entitatile reglementate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare; societatile comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata; companiile si societatile nationale; persoanele juridice care apartin unui grup de societati si intra in perimetrul de consolidare de catre o societate-mama care aplica standardele internationale de raportare financiara; persoanele juridice, altele decat cele prevazute anterior, care beneficiaza de imprumuturi nerambursabile sau cu garantia statului;
    – onorariu de audit – contravaloarea onorariului aferent unui exercitiu financiar pentru auditul situatiilor financiare anuale sau al situatiilor financiare anuale consolidate;
    – raport de audit – raportul de audit, emis conform prevederilor contractului de audit si cerintelor Ordonantei de urgenta nr. 90/2008, fie pentru situatii financiare anuale individuale, fie pentru situatii financiare anuale consolidate;
    – tert – orice persoana fizica sau juridica asupra careia contractul de audit ori raportul de audit emis in baza acestuia produce, in mod direct si nemijlocit, efecte juridice si care, totodata, nu este parte in contractul de audit;
    – intentie directa – o fapta se considera a fi savarsita cu intentie directa atunci cand faptuitorul prevede rezultatul actiunii/inactiunii sale si urmareste producerea acesteia;
    – intentie indirecta – o fapta se considera a fi savarsita cu intentie indirecta atunci cand faptuitorul nu urmareste savarsirea acesteia, dar accepta eventualitatea producerii ei;
    – culpa – o fapta se considera a fi savarsita din culpa atunci cand faptuitorul prevede rezultatul faptei sale, dar nu il accepta, socotind fara temei ca el nu se va produce, si atunci cand nu prevede rezultatul faptei sale, desi trebuia si putea sa il prevada.
    ART. 2
    Sub incidenta prezentului regulament intra toti membrii CAFR care au dreptul de a desfasura activitate de audit statutar si care realizeaza, in nume propriu, un audit statutar al situatiilor financiare anuale sau al situatiilor financiare anuale consolidate, intocmite potrivit legii contabilitatii si reglementarilor contabile aplicabile in Romania.
    ART. 3
    Activitatea de audit statutar se efectueaza numai de catre auditorii statutari sau firmele de audit care au facut obiectul autorizarii, respectiv aprobarii in conditiile prevazute de Ordonanta de urgenta nr. 90/2008.
    ART. 4
    Auditorii statutari sau firmele de audit raspund pentru prejudiciile cauzate, cu intentie directa sau indirecta, sau ca urmare a neglijentei ori imprudentei, prin efectuarea misiunii lor, conform prevederilor art. 5 – 9 inclusiv.
    ART. 5
    (1) Raspunderea civila a auditorului statutar sau a firmei de audit pentru prejudiciile provocate cu intentie indirecta ori din culpa in executarea contractului de audit sau in legatura cu acesta este limitata la:
    a) contravaloarea a 3 onorarii de audit stabilite in contractul de audit, datorate de catre client auditorului statutar sau firmei de audit, in conformitate cu prevederile contractului de audit avand ca obiect auditul statutar al situatiilor financiare anuale ale unei societati comerciale care nu este cuprinsa in categoria entitatilor de interes public;
    b) contravaloarea a 5 onorarii de audit stabilite in contractul de audit, datorate de catre client auditorului statutar sau firmei de audit, in conformitate cu prevederile contractului de audit avand ca obiect auditul statutar al situatiilor financiare anuale ale unei entitati de interes public.
    (2) Cuantumul despagubirilor prevazut la alin. (1) reprezinta limita maxima cumulata aferenta tuturor prejudiciilor cauzate ca urmare a indeplinirii activitatii de audit statutar in baza aceluiasi contract de audit la care pot fi obligati la plata auditorii statutari sau firmele de audit, indiferent de numarul persoanelor prejudiciate sau de cuantumul total al prejudiciilor pretins cauzate.
    (3) Nu se pot pretinde mai multe despagubiri pentru aceeasi fapta savarsita ca urmare a misiunii de audit efectuate in scopul intocmirii raportului de audit privind situatiile financiare anuale individuale si/sau consolidate apartinand aceluiasi client de audit, pentru acelasi exercitiu financiar si in baza aceluiasi prejudiciu dovedit.
    ART. 6
    In toate cazurile, auditorul statutar sau firma de audit poate fi tinut/tinuta responsabil/responsabila, in limita prevazuta la art. 5, pentru prejudiciile cauzate clientului auditat sau tertului, proportional cu contributia efectiva la prejudiciul dovedit, cauzat ca urmare a executarii contractului de audit sau rezultat in urma utilizarii cu buna-credinta de catre clientul auditat sau de catre tert a raportului de audit emis in baza contractului de audit.
    ART. 7
    Raspunderea civila a auditorului statutar sau a firmei de audit pentru prejudiciile provocate nu este solidara cu a celorlalti autori ai actiunilor ilicite cauzatoare de prejudicii, aceasta fiind stabilita in conditiile art. 6.
    ART. 8
    Limitarea raspunderii auditorului statutar sau a firmei de audit, mentionata la art. 5, nu se aplica in situatiile in care se dovedeste ca incalcarea indatoririlor profesionale de catre auditorii statutari sau de catre firmele de audit s-a facut cu intentie directa.
    ART. 9
    Actiunea in instanta impotriva auditorilor statutari sau a firmelor de audit, dupa caz, poate fi exercitata in baza contractului de audit, sub sanctiunea decaderii, in termen de cel mult 3 (trei) ani de la data emiterii raportului de audit asupra situatiilor financiare anuale individuale sau asupra situatiilor financiare anuale consolidate, dupa caz, si care se considera ca ar fi generat un prejudiciu clientului sau tertului.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close