Modificarea si completarea Normelor privind prevenirea si combaterea spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism prin intermediul pietei asigurarilor

In M. Of. nr. 185 din 16 martie 2011 a fost publicat Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 5/2011 pentru modificarea si completarea Normelor privind prevenirea si combaterea spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism prin intermediul pietei asigurarilor, puse in aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 24/2008.

Din cuprins:

ARTICOL UNIC

Normele privind prevenirea si combaterea spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism prin intermediul pietei asigurarilor, puse in aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor 24/2008, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 12 din 7 ianuarie 2009, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 4, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 4

(1) CSA supravegheaza si controleaza entitatile prevazute la art. 2 pentru a se asigura ca acestea aplica si respecta prevederile legale in vigoare referitoare la identificarea, verificarea si inregistrarea clientilor si tranzactiilor, raportarea tranzactiilor suspecte, a tranzactiilor cu numerar si a transferurilor externe, precum si la elaborarea si implementarea unor proceduri pentru respectarea tuturor acestor cerinte si instruirea personalului in acest sens.”

2. La articolul 9, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 9

(1) In desfasurarea activitatii lor, entitatile sunt obligate sa adopte masuri adecvate de prevenire a spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism si, in acest scop, pe baza de risc, sa aplice masuri-standard, simplificate sau suplimentare de cunoastere a clientului, care sa permita identificarea, dupa caz, si a beneficiarului real.”

3. La articolul 11, alineatul (1) se abroga.

4. Articolul 13 se abroga.

5. La articolul 14 alineatul (1), literele a), f), g), i) si k) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“a) numele si prenumele clientului si orice alte nume folosite (de exemplu, pseudonim);

………………………………………………………………..

f) domiciliul/resedinta (adresa completa – strada, numar, bloc, scara, etaj, apartament, oras, judet/sector, codul postal, tara);

g) cetatenia si nationalitatea;

………………………………………………………………..

i) numarul de telefon/fax, adresa de posta electronica (e-mail), dupa caz;

………………………………………………………………..

k) ocupatia si, dupa caz, numele angajatorului ori natura activitatii proprii;”.

6. La articolul 14 alineatul (1), litera j) se abroga.

7. La articolul 15 alineatul (1), literele b), g), j) si k) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“b) forma juridica;

………………………………………………………………..

g) identitatea persoanelor care, potrivit actelor constitutive si/sau hotararii organelor statutare, sunt investite cu competenta de a conduce si reprezenta entitatea, precum si puterile lor de a angaja entitatea;

………………………………………………………………..

j) numarul de telefon/fax, adresa de posta electronica (e-mail), dupa caz;

k) tipul si natura activitatii desfasurate;”.

8. La articolul 15 alineatul (1), literele d) si f) se abroga.

9. Titlul capitolului IV se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“CAPITOLUL IV

Masuri simplificate si suplimentare de cunoastere a clientului”

10. Articolul 17 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 17

Entitatile pot aplica masurile simplificate de cunoastere a clientului in situatiile mentionate la art. 12 din Legea nr. 656/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si in situatiile prevazute la art. 7 – 9 din Regulamentul de aplicare a prevederilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 594/2008, cu modificarile ulterioare.”

11. Dupa articolul 17 se introduce un nou articol, articolul 17^1, cu urmatorul cuprins:

“ART. 17^1

(1) Entitatile pot aplica masuri simplificate de cunoastere a clientului in cazul politelor de asigurare generala, daca prima de asigurare este mai mica decat sau egala cu echivalentul in lei al sumei de 2.500 euro.

(2) Entitatile pot aplica masuri simplificate de cunoastere a clientului in cazul politelor de asigurare de viata, daca prima de asigurare sau ratele de plata anuale sunt mai mici decat sau egale cu echivalentul in lei al sumei de 1.000 euro ori prima unica de asigurare platita este mai mica decat sau egala cu echivalentul in lei al sumei de 2.500 euro.

(3) Daca ratele de prima periodice sau sumele de plata anuale sunt ori urmeaza sa fie majorate in asa fel incat sa depaseasca limita sumei de 1.000 euro, respectiv de 2.500 euro, in echivalent lei, se vor aplica masurile-standard de cunoastere a clientului.

(4) In cazul activitatilor de asigurari de viata, verificarea identitatii beneficiarului unei polite de asigurare de viata se va face ori de cate ori acesta este schimbat pe durata de derulare a contractului de asigurare.

(5) Entitatile care aplica masuri simplificate de cunoastere a clientului trebuie sa obtina informatii suficiente despre clienti si sa monitorizeze permanent activitatea acestora pentru a stabili ca acestia se incadreaza in categoria pentru care s-au aplicat masuri simplificate de cunoastere a clientului.”

12. La articolul 18, alineatul (2) se abroga.

13. La articolul 18, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:

“(3) Aplicarea masurilor suplimentare de cunoastere a clientului este obligatorie cel putin in urmatoarele situatii:

a) in cazul persoanelor care nu sunt prezente fizic la efectuarea operatiunilor, situatie in care entitatile vor aplica una sau mai multe dintre urmatoarele masuri, fara ca aceasta enumerare sa fie limitativa:

1. solicita documente si informatii suplimentare pentru a stabili identitatea clientului si a beneficiarului real;

2. intreprind masuri suplimentare pentru verificarea ori certificarea documentelor furnizate sau vor solicita o certificare din partea unei institutii de credit ori financiare supuse unor cerinte de prevenire si combatere a spalarii banilor si finantarii actelor de terorism, echivalente standardelor prevazute in Legea nr. 656/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si in reglementarile emise in aplicarea acesteia;

3. solicita ca prima operatiune sa se realizeze prin intermediul unui cont deschis in numele clientului la o institutie de credit supusa unor cerinte de prevenire si combatere a spalarii banilor si finantarii terorismului, echivalente standardelor prevazute in Legea nr. 656/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si in reglementarile emise in aplicarea acesteia;

b) in cazul tranzactiilor ocazionale sau al relatiilor de afaceri cu persoanele expuse politic, care sunt rezidente intr-un alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European ori intr-un stat tert, situatie in care entitatile trebuie:

1. sa dispuna de reguli si proceduri pe baza de risc care sa permita identificarea clientilor/beneficiarilor reali care se incadreaza in aceasta categorie;

2. sa obtina aprobarea in scris a conducerii executive a entitatii inaintea stabilirii unei relatii de afaceri cu un client din aceasta categorie. In cazul in care un client a fost acceptat, iar ulterior a fost identificat ca facand parte din aceasta categorie de clienti, este, de asemenea, obligatorie aprobarea scrisa a conducerii entitatii pentru continuarea relatiilor de afaceri cu clientul respectiv;

3. sa adopte masuri corespunzatoare pentru a stabili sursa veniturilor si sursa fondurilor implicate in relatia de afaceri sau in tranzactia ocazionala;

4. sa monitorizeze si sa supravegheze in permanenta modul de derulare a relatiei de afaceri cu persoanele din aceasta categorie.”

14. Dupa articolul 18 se introduc cinci noi articole, articolele 18^1 – 18^5, cu urmatorul cuprins:

“ART. 18^1

(1) Entitatile care constata ca o operatiune sau mai multe operatiuni care au fost efectuate in numele unui client prezinta indicii de anomalie pentru activitatea acestui client ori pentru tipul operatiunii in cauza vor sesiza Oficiul si CSA daca exista suspiciuni ca abaterile de la normalitate au ca scop spalarea banilor sau finantarea actelor de terorism.

(2) Entitatile pot lua drept indicii de anomalie pentru activitatea de asigurare unul sau mai multe dintre urmatoarele cazuri, fara a se limita la acestea:

a) cumpararea de polite de asigurare de viata care necesita plata unor prime mari si care par a fi contradictorii cu profilul economic al clientului sau cu capacitatea sa de a obtine venituri;

b) plata frecventa a unor prime in numerar ori in valuta pentru sume mari care par a fi contradictorii cu capacitatile financiare ale clientului sau cu activitatea sa;

c) plati frecvente de prime in numerar efectuate prin sume fractionate, care prin cumul ar depasi valorile minime prevazute la art. 12 alin. (1);

d) numirea unor beneficiari pentru politele de asigurare de viata, astfel incat sumele prevazute a fi platite fiecaruia dintre ei si stabilite in baza contractului de asigurare, ca fractiuni din suma totala, sa depaseasca prin cumul valorile minime prevazute la art. art. 12 alin. (1), in cazul in care relatia dintre asigurat si beneficiar nu justifica acest lucru;

e) semnarea unor polite de asigurare cu plata primelor folosind cecuri emise de terte parti, in special in situatia in care nu exista vreo legatura aparenta intre terti si client;

f) semnarea de catre acelasi contractant a unor polite de asigurare de viata de acelasi tip care au beneficiari diferiti;

g) schimbarea beneficiarului politei de asigurare in favoarea unor terte parti care nu apartin familiei asiguratului sau care nu au nicio legatura cu acesta, intr-o maniera justificata;

h) clientul refuza ori este retinut in furnizarea de informatii necesare pentru incheierea contractului de asigurare sau da informatii nereale;

i) clientul persoana juridica prezinta declaratii financiare care nu sunt intocmite de catre un contabil;

j) clientul prezinta documente de proprietate a bunului ce urmeaza a fi asigurat care nu sunt conforme cu realitatea sau care prezinta urme de fals;

k) clientul refuza sa ii permita reprezentantului entitatii sa se convinga de existenta bunului care face obiectul contractului de asigurare;

l) clientul evita contactele directe cu angajatii sau colaboratorii entitatii, prin emiterea frecventa de mandate ori imputerniciri, intr-o maniera nejustificata;

m) clientul evita in mod repetat contactele directe cu entitatea, comunicarile avand loc prin fax sau prin alte mijloace;

n) deschiderea de catre client a unui numar mare de conturi la mai multe sucursale ale unei/unor institutii de credit si efectuarea de transferuri repetate ale unor sume semnificative de bani cu care urmeaza a fi achitate primele de asigurare;

o) achitarea primelor de asigurare folosind conturile unei societati comerciale care indica o activitate redusa si care nu ar justifica incheierea unor contracte de asigurare pentru sume semnificative;

p) solicitarea ca prima operatiune sa se realizeze prin intermediul unui cont deschis in numele clientului la o institutie de credit care nu este supusa unor cerinte echivalente privind prevenirea si combaterea spalarii banilor si a finantarii terorismului.

ART. 18^2

Entitatile vor acorda atentie sporita tranzactiilor si produselor care, prin natura lor, pot favoriza anonimatul sau care permit interactiunea cu clientul in absenta acestuia si pot avea legatura cu spalarea banilor ori cu finantarea terorismului.

ART. 18^3

Entitatile trebuie sa aplice masuri suplimentare de cunoastere a clientului si in alte cazuri decat cele prevazute la art. 18, care, prin natura lor, prezinta un risc sporit de spalare a banilor sau de finantare a actelor de terorism.

ART. 18^4

(1) Entitatile au obligatia sa monitorizeze toate operatiunile efectuate de clientii lor, acordand prioritate categoriei de clienti cu risc ridicat.

(2) In momentul in care se decide cu privire la clientii inclusi in categoria clientilor cu risc ridicat, trebuie avute in vedere urmatoarele informatii:

a) tipul de client – persoana fizica/juridica sau entitate fara personalitate juridica;

b) tara de origine;

c) functia publica sau functia importanta detinuta;

d) tipul de activitate desfasurata de catre client;

e) sursa fondurilor clientului;

f) alti indicatori de risc.

ART. 18^5

(1) Entitatile trebuie sa acorde o atentie sporita relatiilor de afaceri si tranzactiilor cu persoane din jurisdictii care nu beneficiaza de sisteme adecvate de prevenire si combatere a spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism.

(2) Entitatile vor acorda o atentie deosebita tuturor tranzactiilor complexe, neobisnuit de mari sau care nu se circumscriu tipologiei obisnuite, inclusiv operatiunilor care nu par sa aiba un sens economic, comercial ori legal.

(3) Circumstantele si scopul unor asemenea tranzactii trebuie sa fie examinate cat mai curand posibil de catre entitate, inclusiv pe baza unor documente suplimentare, solicitate clientului pentru justificarea tranzactiei.

(4) Constatarile verificarilor efectuate conform prevederilor alin. (3) trebuie sa fie consemnate in scris si vor fi disponibile pentru verificari efectuate ulterior sau pentru autoritatile competente si auditori, pentru o perioada de cel putin 5 ani.”

15. Capitolul VI “Clientii cu risc ridicat” se abroga.

16. Articolul 29 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 29

Entitatile sunt obligate sa isi revizuiasca procedurile si/sau normele interne emise privind prevenirea si combaterea spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism, in termen de 60 de zile de la data la care intervine o modificare a legislatiei specifice, precum si in functie de identificarea unor noi riscuri.”

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close