Instructiunile privind regulile de acces la dosarul Consiliului Concurentei in cazurile referitoare la art. 5, 6 si 9 din Legea concurentei nr. 21/1996, art. 101 si 102 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, precum si in cazurile de concentrari economice

In M. Of. nr. 189 din 18 martie 2011 a fost publicat Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 421/2011 pentru punerea in aplicare a Instructiunilor privind regulile de acces la dosarul Consiliului Concurentei in cazurile referitoare la art. 5, 6 si 9 din Legea concurentei nr. 21/1996, art. 101 si 102 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, precum si in cazurile de concentrari economice.

Din cuprins:

ART. 1

In urma adoptarii in plenul Consiliului Concurentei, se pun in aplicare Instructiunile privind regulile de acces la dosarul Consiliului Concurentei in cazurile referitoare la art. 5, 6 si 9 din Legea concurentei nr. 21/1996, art. 101 si 102 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, precum si in cazurile de concentrari economice, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

ART. 2

Compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Concurentei vor urmari punerea in aplicare a prevederilor prezentului ordin.

ART. 3

La data intrarii in vigoare a prezentului ordin, Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 78/2006 pentru punerea in aplicare a Instructiunilor privind regulile de acces la dosarul Consiliului Concurentei in cazurile referitoare la art. 5 si 6 din Legea concurentei nr. 21/1996 si in cazurile de concentrari economice, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 371 din 28 aprilie 2006, se abroga.

ART. 4

Prezentul ordin intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ANEXA 1

INSTRUCTIUNI

privind regulile de acces la dosarul Consiliului Concurentei in cazurile referitoare la art. 5, 6 si 9 din Legea concurentei nr. 21/1996, art. 101 si 102 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, precum si in cazurile de concentrari economice

In temeiul art. 27 alin. (1) si (3) din Legea concurentei nr. 21/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

Consiliul Concurentei adopta prezentele instructiuni.

I. Introducere. Obiect de reglementare

1. Accesul la dosarul Consiliului Concurentei constituie una dintre garantiile procedurale menite a contribui la respectarea principiului egalitatii de tratament si a dreptului la aparare. Dreptul de acces la dosar este prevazut de alin. (2) – (4) ale art. 44 din Legea concurentei nr. 21/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare lege, potrivit carora, dupa transmiterea raportului de investigatie si inainte de data audierilor, partile in cauza pot consulta dosarul si obtine copii si extrase ale actelor procedurii de investigatie.

2. Dreptul evidentiat anterior este distinct de dreptul general de acces la informatiile de interes public si nu intra in sfera de aplicare a reglementarilor privind liberul acces la informatiile de interes public*1, care urmaresc un alt scop.

————

*1 Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 663 din 23 octombrie 2001, cu modificarile si completarile ulterioare.

3. In sensul prezentelor instructiuni, expresia acces la dosar semnifica accesul permis reprezentantilor autoritatilor si institutiilor administratiei publice centrale sau locale*2, persoanelor, intreprinderilor si asociatiilor de intreprinderi al caror comportament face obiectul raportului de investigatie al Consiliului Concurentei si a caror audiere este dispusa potrivit prevederilor art. 43 alin. (1) din lege.

Aceeasi expresie ori expresia “acces la documente” este folosita in regulamentele Consiliului Concurentei si cu privire la autorii plangerilor sau alte parti implicate a caror audiere poate fi admisa, potrivit prevederilor art. 43 alin. (2) din lege. Aceste situatii sunt diferite de cea a destinatarilor raportului de investigatie si, prin urmare, nu intra in sfera definitiei notiunii de “acces la dosar” reglementata de prezentele instructiuni. Aceste situatii fac obiectul unei sectiuni separate din prezentele instructiuni.

————

*2 In cazurile privind posibila incalcare a art. 9 din lege.

4. Prezentele instructiuni stabilesc care sunt informatiile pentru care se acorda accesul la dosar, cand se acorda accesul si care sunt procedurile de urmat pentru realizarea accesului la dosar.

II. Sfera de aplicare a accesului la dosar

A. Cine are drept de acces la dosar

5. Accesul la dosar, potrivit prevederilor pct. 1, este menit sa asigure exercitarea efectiva a dreptului la aparare impotriva concluziilor si propunerilor din raportul de investigatie. In acest sens, atat in cazurile prevazute la art. 5, 6 sau 9 din lege, art. 101 si 102 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, denumit in continuare TFUE, cat si in cazurile privind concentrarile economice, accesul la dosar este asigurat, la cerere, persoanelor, reprezentantilor autoritatilor si institutiilor administratiei publice centrale sau locale*3, intreprinderilor*4, respectiv asociatiilor de intreprinderi al caror comportament face obiectul raportului de investigatie al Consiliului Concurentei, denumite in continuare destinatari ai raportului de investigatie.

————

*3 In cazurile privind posibila incalcare a art. 9 din lege.

*4 In cuprinsul prezentelor instructiuni, termenul intreprindere include atat intreprinderile, cat si asociatiile de intreprinderi. Termenul persoana se refera atat la persoana fizica, cat si la persoana juridica. Multe entitati sunt in acelasi timp si persoane juridice si intreprinderi, iar, in acest caz, ele sunt acoperite de ambii termeni. Aceeasi situatie este si in cazul in care o persoana fizica este intreprindere in intelesul art. 5 si 6 din lege, respectiv art. 101 si 102 din TFUE. In procedurile legate de concentrari economice trebuie sa se tina seama si de persoanele prevazute la art. 10 din lege, chiar daca este vorba de persoane fizice. In cazul entitatilor fara personalitate juridica, dar care nu sunt nici intreprinderi si sunt implicate in procedurile desfasurate de Consiliul Concurentei, acesta din urma aplica, atunci cand este cazul, mutatis mutandis, principiile stipulate in prezentele instructiuni.

B. La ce documente se acorda accesul

Continutul dosarului Consiliului Concurentei

6. Dosarul Consiliului Concurentei, intr-o investigatie privind posibila incalcare a legii, precum si a prevederilor art. 101 si 102 din TFUE cuprinde toate documentele*5 care au fost obtinute, produse si/sau adunate de catre Consiliul Concurentei in cadrul investigatiei.

————

*5 Conform prezentelor instructiuni, termenul document se refera la orice tip de informatie, indiferent de modul de stocare a datelor. Acesta acopera totodata si orice dispozitiv de stocare a datelor care este sau poate deveni disponibil.

7. Accesul la declaratiile intreprinderilor efectuate in vederea aplicarii politicii de clementa este acordat numai destinatarilor raportului de investigatie, in urmatoarele conditii:

a) daca se angajeaza – impreuna cu reprezentantii legali care primesc acces in numele lor – sa nu realizeze nicio copie, utilizand mijloace mecanice sau electronice, a informatiilor din declaratiile la care li s-a permis accesul; si

b) daca se asigura ca informatiile obtinute din declaratie vor fi utilizate exclusiv pentru proceduri judiciare sau administrative care au ca obiect aplicarea art. 5 alin. (1) din lege sau a art. 101 din TFUE.

Altor persoane, precum autorii plangerilor, de exemplu, nu li se va acorda accesul la declaratiile efectuate in vederea aplicarii politicii de clementa. Consiliul Concurentei considera ca acest tip de protectie specifica nu se mai justifica din momentul in care solicitantul dezvaluie unor terte persoane continutul cererii.

8. In cursul unei investigatii desfasurate potrivit prevederilor art. 34 si urmatoarelor din lege, Consiliul Concurentei poate aduna o serie de documente, dintre care unele, ca urmare a unei cercetari mai detaliate, se dovedesc a nu avea legatura cu obiectul investigatiei in cauza. Aceste documente pot fi returnate celor de la care au fost ridicate. Dupa returnare, aceste documente nu mai fac parte din dosarul cauzei.

Documente accesibile

9. Destinatarii raportului de investigatie, astfel cum sunt definiti la pct. 5, trebuie sa aiba posibilitatea de a cunoaste informatiile din dosar, astfel incat, pe baza acestora, sa isi poata face cunoscut, in mod efectiv, punctul de vedere cu privire la concluziile la care a ajuns echipa de investigatie, exprimate in raportul de investigatie. In acest sens, li se acorda accesul la documentele din dosarul Consiliului Concurentei, astfel cum este definit la pct. 6, cu exceptia documentelor interne, secretelor de afaceri ale altor intreprinderi sau a altor informatii confidentiale.

10. Rezultatele unui studiu comandat in legatura cu obiectul investigatiei sunt accesibile pentru consultare impreuna cu mentiunile privind sursele de informare si metodologia de studiu, tinandu-se cont, atunci cand este cazul, de protectia drepturilor de proprietate intelectuala.

Documente inaccesibile

Documente interne

11. Documentele interne din dosarul Consiliului Concurentei nu pot avea caracter incriminator sau dezincriminator*6. Acestea nu constituie parte a probelor pe care Consiliul Concurentei se intemeiaza in evaluarea unui caz. Partilor nu li se permite accesul la documentele interne din dosarul Consiliului Concurentei.

————

*6 Exemple de documente interne sunt: proiecte, opinii, note ale compartimentelor Consiliului Concurentei sau ale altor autoritati publice.

12. Directiile de specialitate ale Consiliului Concurentei nu au obligatia de a redacta procese-verbale ale intalnirilor cu diversi participanti. In cazul in care Consiliul Concurentei decide sa consemneze aceste intalniri, astfel de documente constituie interpretarea proprie a autoritatii de concurenta cu privire la cele exprimate in cadrul respectivelor intruniri, motiv pentru care sunt considerate documente interne. Cu toate acestea, atunci cand participantii la intalnire si-au insusit, prin semnatura, procesul-verbal al intalnirii, acest document va fi accesibil dupa inlaturarea secretelor de afaceri sau a altor informatii confidentiale din continutul sau. Astfel de documente constituie parte a dovezilor pe care Consiliul Concurentei le poate utiliza in evaluarea unui caz*7.

————

*7 Declaratiile obtinute in temeiul art. 35^1 din lege, respectiv explicatiile furnizate in temeiul art. 36 alin. (1) lit. c) din lege fac parte, in mod normal, din categoria documentelor accesibile.

13. In situatia unui studiu comandat avand legatura cu procedurile initiate de Consiliul Concurentei, corespondenta dintre Consiliul Concurentei si cel ce realizeaza studiul, referitoare la evaluarea muncii acestuia sau in legatura cu aspecte financiare ale studiului, face parte din categoria documentelor interne, fiind inaccesibila.

Corespondenta cu alte autoritati

14. Un caz particular de documente interne este reprezentat de corespondenta Consiliului Concurentei cu alte autoritati publice care nu sunt destinatari ai raportului de investigatie, precum si documentele interne primite de aceste autoritati. Aceste documente neaccesibile sunt, de exemplu:

a) corespondenta dintre Consiliul Concurentei si alte autoritati publice;

b) corespondenta dintre Consiliul Concurentei si alte autoritati de concurenta din statele membre ale Uniunii Europene, precum si cea dintre Consiliul Concurentei si Comisia Europeana, potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1/2003 al Consiliului din 16 decembrie 2002 privind punerea in aplicare a normelor de concurenta prevazute la articolele 81 si 82 din tratat, publicat in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. L 1 din 4 ianuarie 2003.

15. In circumstante exceptionale, Consiliul Concurentei acorda accesul la documentele ce provin de la autoritatile de concurenta din alte state membre numai dupa inlaturarea informatiilor secrete de afaceri sau a altor informatii confidentiale. Consiliul Concurentei va consulta autoritatea publica care a remis documentele, inainte de a permite accesul, cu scopul de a identifica secretele de afaceri sau alte informatii confidentiale. Este situatia documentelor care fac parte din elementele de proba folosite in procesul de investigare, intr-un mod similar documentelor obtinute de la terti. Aceste reguli se aplica, in particular, documentelor si informatiilor obtinute potrivit prevederilor art. 12 din Regulamentul (CE) nr. 1/2003.

Informatii confidentiale

16. Dosarul Consiliului Concurentei poate contine si documente ce includ alte doua categorii de informatii, si anume secrete de afaceri si alte informatii confidentiale, cu privire la care accesul la dosar poate fi partial sau total restrictionat. Se acorda accesul, daca este posibil, la o versiune neconfidentiala a informatiilor initiale, astfel cum aceasta a fost transmisa de intreprinderea care beneficiaza de acordarea caracterului confidential. In situatia in care confidentialitatea poate fi asigurata prin rezumarea informatiilor relevante, se acorda accesul la acest rezumat. Toate celelalte documente sunt accesibile in forma lor initiala.

Secretele de afaceri

17. Daca dezvaluirea unor informatii despre activitatea economica a unei intreprinderi poate dauna grav intereselor acelei intreprinderi, aceste informatii constituie secrete de afaceri*8. Informatiile ce ar putea fi calificate drept secrete de afaceri sunt, cu titlu de exemplu: informatii tehnice si/sau financiare legate de know-how-ul unei intreprinderi, metode de evaluare a costurilor, procese si secrete de productie, surse de aprovizionare, cantitati produse si vandute, cote de piata, liste de clienti si distribuitori, planuri de marketing, structura costurilor si a preturilor, strategia de vanzari.

————

*8 Decizia din 18 septembrie 1996 in Cazul T-353/94 Postbank NV impotriva Comisiei (1996) ECR II-921, paragraful 87.

Alte informatii confidentiale

18. Categoria “alte informatii confidentiale” cuprinde informatii, altele decat secretele de afaceri, care pot fi considerate confidentiale, in masura in care dezvaluirea acestora poate dauna semnificativ unei persoane sau unei intreprinderi. In functie de circumstantele specifice fiecarui caz, alte informatii confidentiale pot fi reprezentate de informatiile transmise de catre terti despre agentii economici implicati care ar putea exercita o presiune determinanta din punct de vedere economic si comercial asupra concurentilor sau asupra partenerilor comerciali, clientilor ori furnizorilor. Instantele comunitare au confirmat ca este legitim refuzul de a dezvalui intreprinderilor anumite adrese primite de la clientii acestora, din moment ce aceasta dezvaluire i-ar putea expune pe autorii adreselor riscului unor masuri represive*9. Prin urmare, notiunea de “alte informatii confidentiale” poate include informatii care ar permite partilor sa ii identifice pe autorii plangerilor sau pe alti terti, atunci cand acestia din urma au o optiune motivata de a ramane anonimi, pe care o probeaza in scris.

————

*9 Instantele comunitare s-au pronuntat asupra acestei probleme atat in cazuri de pretins abuz de pozitie dominanta (art. 82 din TFUE) [Cazul T-65/89 BPB Industries si British Gypsum (1993) ECR II-389, Cazul C-310/93 P BPB Industries si British Gypsum (1995) ECR I-865], cat si in cazuri de concentrare economica [Cazul T-221/95 Endemol impotriva Comisiei (1999) ECR II-1299, paragraful 69, si Cazul T-5/02 Laval impotriva Comisiei (2002) ECR II-4381, paragraful 98 si urmatoarele].

Criterii pentru acceptarea cererilor referitoare la tratamentul confidential

19. Informatiile vor fi calificate ca fiind confidentiale atunci cand persoana, autoritatea sau institutia publica ori intreprinderea in cauza a facut o solicitare motivata in acest sens si aceasta solicitare a fost acceptata de Consiliul Concurentei*10.

————

*10 A se vedea pct. 44.

20. Solicitarile de acordare a caracterului confidential trebuie sa aiba ca obiect informatii care corespund descrierii mentionate anterior pentru secretele de afaceri sau alte informatii confidentiale. Motivele pentru care se solicita ca informatiile respective sa fie tratate ca secrete de afaceri sau ca alte informatii confidentiale trebuie fundamentate. Cererile de confidentialitate sunt formulate numai cu privire la informatiile obtinute de Consiliul Concurentei de la aceeasi persoana fizica sau intreprindere, iar nu cu privire la informatiile obtinute din alte surse. In solicitare este necesar sa se identifice partile fata de care informatiile detinute de Consiliul Concurentei sunt considerate confidentiale.

21. Informatiile referitoare la o intreprindere care sunt deja cunoscute de catre terti*11, carora li s-au comunicat informatiile respective de catre aceasta intreprindere, in mod normal, nu sunt considerate ca fiind informatii confidentiale*12. Informatiile care si-au pierdut importanta comerciala*13 nu mai pot fi considerate, in general, confidentiale. Ca regula generala, Consiliul Concurentei prezuma ca informatiile referitoare la vanzari, datele privind cotele de piata ale partilor si alte informatii similare care sunt mai vechi de 5 ani nu mai sunt confidentiale.

————

*11 In cazul unui grup sau al unei asociatii, calitatea de “tert” se va aprecia fata de grup sau asociatie.

*12 Cu toate acestea, secretele de afaceri sau alte informatii confidentiale comunicate unei asociatii profesionale de catre membrii sai nu isi pierd caracterul de secret profesional in ceea ce ii priveste pe terti si nu pot fi transmise autorului plangerii. A se vedea cauzele conexate 209-215 si 218/78 Fedetab, Culegere 1980, p. 3.125, pct. 46.

*13 Spre exemplu, datorita trecerii timpului.

22. In procedurile desfasurate in cazurile privind practicile anticoncurentiale, calificarea unei informatii ca fiind confidentiala nu constituie in sine o interdictie de a dezvalui o astfel de informatie daca aceasta este necesara pentru a dovedi o pretinsa incalcare (document incriminator) sau este necesara pentru disculparea unei parti (document dezincriminator).

In acest caz, Consiliul Concurentei apreciaza, de la caz la caz, daca necesitatea de a proteja dreptul la aparare al destinatarilor raportului de investigatie prin intermediul asigurarii accesului la dosar, intr-un mod cat mai larg posibil, poate depasi ca importanta preocuparea de a proteja informatiile confidentiale ale altor parti. Aceasta impune o evaluare a tuturor elementelor relevante si in special a urmatoarelor elemente:

a) masura in care informatia contribuie in mod determinant la stabilirea existentei sau inexistentei faptei ilegale si forta sa probanta;

b) masura in care informatia este indispensabila;

c) gradul de sensibilitate al anumitor informatii (in ce masura dezvaluirea acestor informatii vatama interesele persoanei sau ale intreprinderii in cauza);

d) aprecierea preliminara a gravitatii presupusei incalcari.

Consideratii similare se aplica si procedurilor desfasurate in cazul concentrarilor economice, atunci cand Consiliul Concurentei considera ca dezvaluirea de informatii este necesara.

23. Atunci cand Consiliul Concurentei intentioneaza sa dezvaluie informatii, persoanei, autoritatii publice sau intreprinderii implicate trebuie sa ii fie garantata posibilitatea de a furniza o versiune neconfidentiala a documentelor care contin respectiva informatie, cu aceeasi valoare probanta ca a documentelor initiale. Versiunea neconfidentiala va fi furnizata in acelasi format ca varianta confidentiala, inlocuind pasajele sterse cu un rezumat al acestora.

C. Cand este acordat accesul la dosar

24. Anterior transmiterii de catre Consiliul Concurentei a raportului de investigatie, potrivit prevederilor pct. 1, partile in cauza nu au drept de acces la dosar.

25. Accesul la dosar va fi asigurat la cerere si, de regula, o singura data, dupa transmiterea de catre Consiliul Concurentei a raportului de investigatie, in scopul asigurarii principiului egalitatii de tratament si al dreptului de aparare al destinatarilor raportului de investigatie. Accesul la dosar poate fi asigurat de catre membrii echipei de investigatie sau de catre o alta persoana din cadrul Consiliului Concurentei desemnata de presedinte si ale carei date de contact vor fi indicate in adresa prin care se permite consultarea dosarului si obtinerea, contra cost, de copii si extrase ale actelor procedurii de investigatie. Ca regula generala, partile nu au acces la observatiile altor parti la raportul de investigatie.

26. Accesul la dosar va fi acordat la acele documente primite dupa transmiterea observatiilor, in etapele ulterioare ale procedurii administrative, in situatia in care aceste documente pot constitui noi elemente de proba – fie de natura incriminatoare, fie de natura exoneratoare – ce au legatura cu sustinerile din raportul de investigatie care privesc partea in cauza. Prevederile prezentului punct se aplica in special atunci cand Consiliul Concurentei intentioneaza sa reia o parte a procedurii datorita aparitiei de noi probe.

III. Aspecte referitoare la autorul plangerii si alte parti implicate in procedurile Consiliului Concurentei

27. Prezenta sectiune se refera la situatiile in care Consiliul Concurentei poate sau trebuie sa acorde acces autorului plangerii la anumite documente pe care le contine dosarul in procedurile privind practicile anticoncurentiale sau altor parti implicate in procedurile privind concentrarile economice. Din perspectiva sferei de aplicare si a drepturilor detinute, aceste situatii sunt diferite de accesul la dosar, astfel cum este definit in sectiunea II.

A. Furnizarea de documente autorilor plangerilor in proceduri privind practicile anticoncurentiale

28. In jurisprudenta europeana s-a stabilit*14 ca autorii plangerilor nu au aceleasi drepturi si garantii ca partile vizate de investigatie. Autorii plangerilor nu pot pretinde dreptul de acces la dosar asa cum a fost stabilit pentru destinatarii raportului de investigatie.

————

*14 A se vedea Cazul T-17/93 Matra-Hachette S.A. impotriva Comisiei (1994) ECR II-595, paragraful 34. Tribunalul a hotarat ca drepturile tertilor, asa cum au fost prevazute de art. 19 din Regulamentul Consiliului nr. 17 (inlocuit in prezent cu art. 27 din Regulamentul CE nr. 1/2003), erau limitate la dreptul de a participa la procedura administrativa.

29. Totusi, intr-o etapa prealabila declansarii unei investigatii, autorul plangerii care, potrivit prevederilor art. 40 alin. (2) din lege, a fost informat de intentia Consiliului Concurentei de a-i respinge plangerea poate solicita accesul la documentele pe care Consiliul Concurentei si-a bazat analiza preliminara. Autorului plangerii i se va acorda accesul la aceste documente o singura data, ca urmare a informarii facute de Consiliul Concurentei in sensul intentiei de a-i respinge plangerea. In acest scop, autorul plangerii nu poate, cu toate acestea, avea acces la secrete de afaceri sau la alte informatii confidentiale care apartin altor parti implicate in procedura.

30. Daca in urma analizei unei plangeri se declanseaza procedura de investigatie, presedintele Consiliului Concurentei, potrivit prevederilor art. 43 alin. (2) din lege, poate admite audierea autorului plangerii, la cererea acestuia. Cu toate acestea, procedurile Consiliului Concurentei in cazurile de concurenta nu constituie proceduri contradictorii intre autorul plangerii, pe de o parte, si destinatarii raportului de investigatie, pe de alta parte. Din acest motiv, drepturile procedurale ale autorului plangerii sunt mai limitate decat dreptul la aparare al destinatarilor raportului de investigatie.

31. Autorul plangerii a carui audiere a fost admisa de catre presedintele Consiliului Concurentei poate primi o copie a versiunii neconfidentiale a raportului de investigatie numai la cerere si daca presedintele Consiliului Concurentei apreciaza ca este util in interesul investigatiei. Autorul plangerii nu are drept de acces la secretele de afaceri sau la alte informatii confidentiale pe care Consiliul Concurentei le-a obtinut pe parcursul investigatiei.

32. Documentele la care autorul plangerii a avut acces in contextul procedurilor puse in aplicare de Consiliul Concurentei nu pot fi utilizate decat in proceduri judiciare si administrative pentru aplicarea regulilor privind concurenta si doar in scopul pentru care au fost solicitate.

B. Furnizarea de documente altor parti implicate in cadrul procedurilor privind concentrarile economice

33. Accesul la documente in cadrul procedurilor privind concentrarile economice poate fi acordat, la cerere, altor parti implicate in procedura declansata de Consiliul Concurentei, carora li s-a transmis raportul de investigatie, atunci cand autoritatea de concurenta apreciaza ca accesul este necesar pentru ca respectivele parti implicate sa isi poata prezenta observatiile.

34. Alte parti implicate inseamna participanti la concentrarea propusa, altele decat partile care au notificat operatiunea, cum ar fi vanzatorul si intreprinderea ce constituie obiectul operatiunii de concentrare economica.

C. Furnizarea de documente in cadrul unor situatii specifice prevazute de lege

Impunerea de masuri interimare

35. Consiliul Concurentei poate impune orice masura interimara pe care o considera necesara, inainte de emiterea unei decizii, in caz de urgenta determinata de riscul unui prejudiciu grav si ireparabil adus concurentei, in conditiile legii.

36. In cadrul acestei proceduri, partile care au fost informate de catre Consiliul Concurentei cu privire la intentia de a adopta masuri interimare, in termenul stabilit pentru prezentarea in scris a observatiilor, pot solicita accesul la documentele pe care Consiliul Concurentei isi bazeaza evaluarea preliminara. Partile care solicita accesul la documente nu pot avea acces la secretele de afaceri si la alte informatii confidentiale ce apartin altor parti implicate in procedura.

Actiunea in despagubiri pentru prejudiciul cauzat de o practica anticoncurentiala

37. Potrivit prevederilor art. 61 din lege, atunci cand Consiliul Concurentei adopta o decizie prin care este sanctionata o practica anticoncurentiala, persoanele fizice sau juridice care se considera prejudiciate prin respectiva practica anticoncurentiala pot formula cereri privind acordarea de despagubiri, in termen de 2 ani de la data la care decizia Consiliului Concurentei ramane definitiva si irevocabila.

38. In astfel de cazuri, pentru solutionarea cererilor privind acordarea de despagubiri, instantele pot solicita Consiliului Concurentei documentele din cadrul dosarului care a stat la baza emiterii deciziei. In acest scop, primind aceste documente, instantele vor asigura respectarea confidentialitatii informatiilor reprezentand secrete de afaceri, precum si a altor informatii confidentiale.

IV. Procedura de punere in aplicare a accesului la dosar

A. Procedura preliminara

39. Orice persoana care transmite informatii sau observatii in cadrul unei proceduri declansate sau care furnizeaza ulterior informatii suplimentare Consiliului Concurentei in cadrul aceleiasi proceduri cu privire la practici anticoncurentiale ori concentrari economice are obligatia de a identifica in mod clar informatiile pe care le considera confidentiale, cu prezentarea in scris a argumentelor in acest sens, si de a furniza o versiune separata, neconfidentiala, in termenul stabilit de Consiliul Concurentei pentru transmiterea informatiilor.

40. Fara a se aduce atingere prevederilor pct. 39, Consiliul Concurentei poate solicita tuturor partilor, in toate cazurile in care acestea furnizeaza documente*15, sa identifice documentele sau parti ale documentelor in care considera ca exista secrete de afaceri sau alte informatii confidentiale ce le apartin si sa identifice partile fata de care informatiile respective urmeaza sa fie considerate confidentiale.

———–

*15 In cadrul procedurilor privind concentrarile economice, principiile stabilite in prezentul punct si in cele subsecvente se aplica si persoanelor prevazute la art. 10 alin. (1) lit. b) din lege.

41. In scopul rezolvarii cu celeritate a solicitarilor de acordare a confidentialitatii potrivit prevederilor pct. 40, Consiliul Concurentei poate stabili un termen pana la care persoanele, intreprinderile sau asociatiile de intreprinderi trebuie:

a) sa isi justifice solicitarea de confidentialitate cu privire la fiecare document, parte de document, declaratie sau parte de declaratie;

b) sa furnizeze Consiliului Concurentei o versiune neconfidentiala a documentelor sau declaratiilor, in care pasajele confidentiale sunt inlaturate.

In cadrul procedurilor privind practici anticoncurentiale, partile in cauza trebuie sa furnizeze in termenul-limita stabilit un rezumat al fiecarui pasaj eliminat.

42. Varianta neconfidentiala si descrierea informatiilor inlaturate trebuie concepute astfel incat sa permita oricarui destinatar al raportului de investigatie care are acces la dosar sa determine daca informatia inlaturata poate fi considerata relevanta pentru apararea sa si, astfel, daca sunt suficiente motive pentru a solicita Consiliului Concurentei accesul la informatiile calificate ca fiind confidentiale.

B. Tratamentul informatiilor confidentiale

43. In cazul in care partile implicate in procedurile Consiliului Concurentei nu respecta prevederile pct. 39 – 41, autoritatea de concurenta poate considera ca documentele sau declaratiile in cauza nu contin informatii confidentiale. Consiliul Concurentei poate considera ca persoana sau intreprinderea in cauza nu are obiectii la dezvaluirea documentelor ori a declaratiilor in intregimea lor.

44. Atat in cadrul procedurilor privind practici anticoncurentiale, cat si in cadrul celor privind concentrari economice, in cazul persoanei sau al intreprinderii care indeplineste conditiile prevazute la pct. 39 – 41, in masura in care acestea sunt aplicabile, Consiliul Concurentei va putea:

a) sa accepte provizoriu solicitarile de confidentialitate care la o lectura prima facie par a fi justificate; sau

b) sa informeze partea in cauza ca nu accepta acordarea in tot sau in parte a caracterului confidential solicitat, in cazurile in care solicitarea nu este justificata.

45. Consiliul Concurentei poate reveni, intr-o etapa mai avansata a procedurii, asupra acceptarii provizorii a solicitarii acordarii caracterului confidential.

46. Atunci cand Consiliul Concurentei nu considera de la inceput cererea de confidentialitate ca temeinica sau atunci cand considera ca trebuie sa revina asupra acceptarii provizorii a acestei cereri si are, astfel, intentia de a dezvalui informatiile in cauza, va garanta partii in cauza posibilitatea de a-si exprima punctul de vedere. In astfel de cazuri, Consiliul Concurentei informeaza in scris partea in cauza cu privire la intentia sa de a dezvalui informatiile, aratand motivele si stabilind o data-limita pana la care aceasta isi poate preciza, in scris, punctul de vedere. In masura in care, ulterior transmiterii acestui punct de vedere, va exista un dezacord in ceea ce priveste solicitarea de acordare a confidentialitatii, partea in cauza se poate adresa presedintelui Consiliului Concurentei.

47. Atunci cand exista riscul ca o intreprindere in masura sa exercite o presiune economica sau comerciala asupra concurentilor ori asupra partenerilor, clientilor sau furnizorilor sai sa adopte masuri represive impotriva acestora, ca o consecinta a colaborarii lor la investigatia desfasurata de catre Consiliul Concurentei, acesta din urma va proteja identitatea autorilor prin acordarea accesului la versiunea neconfidentiala ori la rezumatul informatiilor vizate*16. Solicitarile de a ramane anonim in aceste circumstante vor fi tratate potrivit prevederilor prezentelor instructiuni.

————

*16 A se vedea Cazul T-5/02 Tetra Laval impotriva Comisiei, pct. 98, 104 si 105.

C. Modalitati de acces la dosar

48. Consiliul Concurentei va permite accesul la dosar prin examinarea dosarului accesibil la sediul sau si efectuarea de copii ale documentelor pe suport hartie sau in format electronic, luandu-se in considerare conditiile tehnice existente.

49. Pentru a facilita accesul la dosar, destinatarii raportului de investigatie vor primi, odata cu comunicarea acordului privind accesul la dosar, o lista a documentelor care fac parte din dosarul Consiliului Concurentei, astfel cum este definit la pct. 6.

50. Accesul la probe este acordat, astfel cum acestea exista in dosarul Consiliului Concurentei, in forma lor initiala. Consiliul Concurentei nu are obligatia sa furnizeze traducerea documentelor de la dosar in cazul in care acestea au fost transmise intr-o limba straina.

51. In masura in care un destinatar al raportului de investigatie considera, dupa ce i s-a acordat accesul la dosar, ca ii este necesara pentru apararea sa cunoasterea unor informatii inaccesibile, poate formula o cerere motivata in acest sens catre presedintele Consiliului Concurentei, avand in vedere competentele acestuia prevazute la art. 44 alin. (2) si (4) din lege.

52. Accesul la dosar potrivit prevederilor prezentelor instructiuni este acordat cu conditia ca informatia, odata obtinuta, sa fie folosita numai in cadrul procedurilor judiciare si administrative pentru aplicarea regulilor privind concurenta si doar in scopul pentru care au fost solicitate.

53. Nicio dispozitie a prezentelor instructiuni nu interzice Consiliului Concurentei sa dezvaluie si sa utilizeze informatiile necesare pentru a dovedi o incalcare a legii, precum si a prevederilor art. 101 si 102 din TFUE.

54. Prevederile prezentei sectiuni, cu exceptia celor de la pct. 49 si 51, se aplica si in situatia acordarii accesului la documente autorilor plangerilor in cadrul procedurilor privind practicile anticoncurentiale, precum si altor parti implicate in cazul procedurilor privind concentrarile economice.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close