Constituirea si atributiile Comisiei fiscale centrale

In M. Of. nr. 195 din 21 martie 2011 a fost publicat Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1765/2011 privind constituirea si atributiile Comisiei fiscale centrale.

Din cuprins:

ART. 1

(1) Se constituie Comisia fiscala centrala la nivelul Ministerului Finantelor Publice, pentru aplicarea unitara a prevederilor:

a) Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) actelor normative care reglementau taxa pe valoarea adaugata, impozitul pe profit, accizele, impunerea unor venituri realizate din Romania de persoane fizice si juridice nerezidente, impozitul pe venit, inainte de intrarea in vigoare a Legii nr. 571/2003;

c) Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si legislatiei subsecvente acestuia;

d) legislatiei care intra in sfera de aplicare a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

(2) Comisia fiscala centrala solutioneaza conflictele de competenta aparute intre organe fiscale care nu sunt subordonate unui organ ierarhic comun.

(3) Comisia fiscala centrala are componenta prevazuta in anexa nr. 1.

ART. 2

Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei fiscale centrale, prevazut in anexa nr. 2.

ART. 3

(1) Documentele aferente lucrarilor Comisiei de proceduri fiscale, arhivate in original de catre Directia generala juridica din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, vor fi predate in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentului ordin, in baza unui proces-verbal de predare-primire, directiei care asigura secretariatul Comisiei fiscale centrale.

(2) Sesizarile adresate Comisiei de proceduri fiscale care intra in sfera de competenta a Comisiei fiscale centrale conform art. 1 si nesolutionate pana la data abrogarii art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, vor fi dezbatute in cadrul Comisiei fiscale centrale, dupa ce in prealabil au fost analizate in ceea ce priveste indeplinirea conditiilor prevazute in Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.995/2007 privind constituirea Comisiei de proceduri fiscale, cu modificarile si completarile ulterioare.

ART. 4

La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului finantelor publice nr. 183/2010 privind constituirea si atributiile Comisiei fiscale centrale, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 99 din 12 februarie 2010, si Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.995/2007 privind constituirea Comisiei de proceduri fiscale, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 725 din 26 octombrie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare.

ART. 5

Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul ordin.

ART. 6

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ANEXA 2

REGULAMENT

de organizare si functionare a Comisiei fiscale centrale

I. Prevederi generale

ART. 1

Aplicarea unitara a legislatiei prevazute la art. 1 din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.765/2011 privind constituirea si atributiile Comisiei fiscale centrale, denumit in continuare ordin, precum si solutionarea conflictelor de competenta aparute intre organe fiscale care nu sunt subordonate unui organ ierarhic comun se realizeaza prin intermediul Comisiei fiscale centrale, denumita in continuare comisie, structura interdepartamentala care isi desfasoara activitatea in cadrul Ministerului Finantelor Publice.

ART. 2

Comisia emite decizii pentru:

a) problemele in legatura cu legislatia prevazuta la art. 1 din ordin, inclusiv prin coroborarea legislatiei din domeniu cu legislatia conexa, dupa caz, pentru care se impune o solutionare unitara, in vederea eliminarii interpretarilor diferite in aplicarea legislatiei;

b) problemele ce privesc conflictele de competenta aparute intre organe fiscale care nu sunt subordonate unui organ ierarhic comun.

ART. 3

(1) Directiile de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice si Agentia Nationala de Administrare Fiscala, sub semnatura presedintelui acesteia, selecteaza problematica ce intra in sfera de competenta a comisiei si o propun spre dezbatere.

(2) Documentatia necesara sesizarii comisiei se inainteaza de catre directiile prevazute la alin. (1) si Agentia Nationala de Administrare Fiscala catre Secretariatul tehnic din cadrul Directiei de politici si legislatie in domeniile vamal si nefiscal din cadrul Ministerului Finantelor Publice.

II. Organizarea sedintelor de lucru ale comisiei

ART. 4

(1) Comisia functioneaza in prezenta tuturor membrilor acesteia, care au dreptul la un singur vot. In cazul absentei unuia dintre membri, la lucrarile comisiei va participa persoana desemnata in scris de acesta, persoana care provine din structura coordonata de membrul titular, care ii va prelua atributiile si dreptul de vot si care nu are calitatea de membru titular.

(2) Comisia este coordonata de presedintele acesteia.

(3) In cazul absentei presedintelui comisiei, atributiile acestuia sunt exercitate de catre vicepresedinte. In situatia in care atat presedintele, cat si vicepresedintele absenteaza de la lucrarile comisiei, presedintele va desemna in scris un presedinte de sedinta, din randul membrilor titulari prezenti la sedinta.

(4) La lucrarile comisiei vor participa in calitate de invitati permanenti, cu rol consultativ, directorul Directiei de legislatie si reglementari contabile din cadrul Ministerului Finantelor Publice, directorul general al Directiei generale de solutionare a contestatiilor din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, directorul general al Directiei generale coordonare inspectie fiscala din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, directorul general al Directiei generale de reglementare a colectarii creantelor bugetare din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si directorul general al Directiei generale proceduri pentru administrarea veniturilor din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

(5) In functie de problematica inscrisa pe ordinea de zi, la lucrarile comisiei pot fi invitati specialisti din cadrul directiilor de specialitate ale Ministerului Finantelor Publice, din cadrul aparatului central al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala sau alte persoane care pot oferi informatii relevante pentru solutionarea problematicii care face obiectul analizei.

(6) In cazul in care comisia este sesizata in legatura cu solutionarea unor conflicte de competenta ce privesc bugetele locale, Secretariatul tehnic al comisiei va solicita Asociatiei Comunelor din Romania, Asociatiei Oraselor din Romania, Asociatiei Municipiilor din Romania, Uniunii Nationale a Consiliilor Judetene din Romania si Ministerului Administratiei si Internelor desemnarea unui reprezentant care sa participe la lucrarile comisiei, in functie de problematica inscrisa pe ordinea de zi.

ART. 5

(1) Comisia se intruneste ori de cate ori este nevoie, in conditiile prevazute la art. 4.

(2) Modalitatea de vot in cadrul comisiei este votul deschis.

(3) Comisia analizeaza notele de prezentare, precum si documentatia aferenta si adopta, prin decizii, solutii unitare de aplicare a prevederilor legale sau, dupa caz, respinge solutiile propuse. Oricare dintre membrii comisiei isi poate motiva, in scris, votul exprimat.

(4) Prevederile alin. (3) sunt aplicabile si deciziilor de solutionare a conflictelor de competenta.

(5) Deciziile se adopta daca cel putin jumatate plus unu dintre membrii comisiei voteaza pentru solutia propusa.

(6) In caz de paritate de voturi, votul presedintelui comisiei este decisiv.

(7) Deciziile prevazute la alin. (3) se aproba prin ordin al ministrului finantelor publice, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

(8) Deciziile prevazute la alin. (4) se comunica organelor fiscale aflate in conflict, precum si contribuabilului, daca este cazul, conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

(9) In situatia in care comisia, in urma analizei punctelor supuse dezbaterii, constata ca problematica nu se incadreaza in dispozitiile art. 2, poate lua urmatoarele masuri:

a) emiterea unei decizii prin care se solutioneaza anumite probleme punctuale aflate in competenta mai multor directii de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice. De asemenea, comisia emite decizii in situatia in care Agentia Nationala de Administrare Fiscala prezinta opinii divergente cu privire la interpretarea legislatiei fiscale fata de opiniile directiilor de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice;

b) restituirea problematicii cu care a fost investita, atunci cand constata ca aceasta intra in competenta exclusiva a unei directii de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice sau al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

(10) Deciziile emise potrivit alin. (8) si alin. (9) lit. a) nu se aproba prin ordin al ministrului finantelor publice si nu se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, fiind insa obligatorii pentru structurile din subordinea Ministerului Finantelor Publice.

ART. 6

In cadrul Directiei de politici si legislatie in domeniile vamal si nefiscal se organizeaza la nivel de compartiment Secretariatul tehnic al comisiei.

ART. 7

(1) Secretariatul tehnic al comisiei va tine un registru in care se vor inregistra cronologic toate solicitarile de inscriere pe ordinea de zi a comisiei a problematicilor propuse de directiile de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice sau de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala.

(2) La solicitarea directiilor de specialitate care au propus spre dezbatere o anumita tematica, Secretariatul tehnic al comisiei va proceda la retragerea acesteia de pe ordinea de zi, fara nicio alta formalitate.

(3) In situatia in care Secretariatul tehnic al comisiei, in urma verificarii documentatiei, constata nerespectarea procedurii de sesizare cu privire la competenta sesizarii si/sau existenta opiniilor divergente, va restitui documentatia directiei de specialitate care a propus inscrierea problematicii pe ordinea de zi a comisiei, cu solicitarea refacerii acesteia si a retransmiterii ulterioare, dupa caz.

(4) Dupa inregistrarea solicitarilor, Secretariatul tehnic al comisiei intocmeste pentru fiecare problematica propusa o nota de prezentare, care are la baza notele de fundamentare elaborate de directiile de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice si din cadrul aparatului central al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala care au sesizat comisia.

(5) Nota de prezentare trebuie sa contina cel putin urmatoarele elemente, fara a se limita la acestea:

a) fundamentarea in fapt si in drept a problematicii cu care este sesizata comisia;

b) prezentarea opiniilor divergente care au determinat sesizarea comisiei;

c) solutiile propuse de directiile de specialitate aflate in divergenta;

d) mentiuni cu privire la jurisprudenta relevanta referitoare la problematica in discutie, dupa caz.

(6) Pe baza propunerilor primite se intocmeste ordinea de zi. Inscrierea punctelor pe ordinea de zi se face in functie de vechimea solicitarilor sau, dupa caz, in functie de importanta problematicii.

(7) Ordinea de zi a comisiei, la care se anexeaza notele de prezentare, se inainteaza de catre Secretariatul tehnic al comisiei presedintelui si se supune aprobarii acestuia.

(8) Comisia dezbate punctele aflate pe ordinea de zi, cu respectarea succesiunii prevazute la alin. (6) teza a doua. Prin exceptie, membrii comisiei pot vota, in conditiile art. 5 alin. (2), dezbaterea anumitor puncte inscrise pe ordinea de zi cu prioritate.

(9) Separat de registrul prevazut la alin. (1), Secretariatul tehnic al comisiei va tine si un registru pentru deciziile comisiei, in care se vor consemna:

a) data sedintei;

b) participantii (nominal);

c) ordinea de zi;

d) modul de votare a deciziei, fara nominalizarea votului exprimat de fiecare membru al comisiei;

e) numarul atribuit deciziei.

(10) Cu cel putin 3 zile inaintea sedintei, Secretariatul tehnic al comisiei distribuie membrilor comisiei si invitatilor notele de prezentare a problematicilor supuse dezbaterii.

(11) Procesul-verbal al sedintei comisiei se redacteaza prin grija Secretariatului tehnic al acesteia, consemnandu-se indeplinirea formalitatilor de convocare, data si locul sedintei, dezbaterile in rezumat, precum si hotararile luate, urmand a fi semnat de catre toti membrii comisiei sau de persoanele desemnate ca inlocuitori ai acestora, participanti/participante la dezbateri.

(12) In termen de maximum 10 zile lucratoare de la data sedintei, Secretariatul tehnic al comisiei, pe baza hotararilor consemnate in procesul-verbal, elaboreaza proiectul deciziei, pe care il inainteaza in vederea semnarii membrilor comisiei participanti la dezbateri.

(13) In cazul reprezentantilor prevazuti la art. 4 alin. (6), insusirea procesului-verbal si a deciziei se poate face si prin corespondenta.

(14) Secretariatul tehnic al comisiei elaboreaza proiectul ordinului pentru aprobarea deciziei comisiei, pe care il inainteaza spre aprobare ministrului finantelor publice, sub semnatura presedintelui comisiei si cu avizul favorabil al Directiei generale juridice din cadrul Ministerului Finantelor Publice. Ordinul se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

(15) Deciziile prin care se solutioneaza conflictele de competenta se semneaza de presedintele comisiei.

ART. 8

(1) Deciziile de aplicare unitara ale comisiei nu au impact asupra actelor administrative fiscale ramase definitive si irevocabile in sistemul cailor de atac si nu au valoare de date suplimentare in sensul art. 105 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Solutiile unitare adoptate prin decizii ale comisiei si aprobate prin ordin al ministrului finantelor publice sunt aplicabile de la data intrarii in vigoare a actului normativ avut in vedere la solutionarea fiecarei spete.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close